Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1481
Published from to

Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit. Keywords: audit; repozitář; Národní úložiště šedé literatury; rizika; audit; repository; National Repository of Grey Literature; risks; ochrana dat; software; hodnocení; digitální knihovny; projekty; šedá literatura Available in the NTK library.
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA

Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
2010 - Czech
Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů. Keywords: Dyje; monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; ukazatele biologické; látka znečišťující vodu; znečištění vody povrchové; povodí Dyje; jakost vody; ekosystém vodní; látka znečišťující organická; hydrogeologie; zátěž ekologická stará; monitorování kvality vody říční; vliv těžby na ŽP; těžba uhlí; těžba uranu; těžba ropy; Dyje river; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; biological indicators; water pollutant; surface water pollution; Dyje river basin; water quality; water ecosystem; organic pollutant; hydrogeology; old environmental load; river water quality monitoring; mining effect on environment; coal mining; uranium mining; oil extraction; jakost vody; znečištění vody Available in the Ministry of the Environment
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické ...

Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin; Cudlín, Pavel; Urban, Otmar
2010 - Czech
PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s metabolismem uhlíku v důsledku navýšení koncentrace CO2 v atmosféře, kvantifikace ukládání atmosférického uhlíku v ekosystémech, identifikace potenciálních rizik způsobených pěstováním smrkových monokultur. PS 2 Zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR - hodnocení přírodní rozmanitosti na základě mapování systémů CORINE Land Cover (1990 a 2000) a Natura 2000, zjišťování vlivu krajiny na hodnotu biotopů hodnocených metodou BVM a CLC v kombinaci s vyhodnocením funkčních struktur krajiny (ÚSES). PS 3 Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny - rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny. Keywords: změna globální; změna klimatu; uhlík; diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; využití krajiny; protokol Kjótský; zachycování a skladování uhlíku; plánování územní; ochrana krajiny; Česká republika; systém informační; plánování rozvoje; rozvoj udržitelný; monokultura; les smrkový; global change; climate change; carbon; ecosystem diversity; ecosystem; forest ecosystem; landscape; landscape utilisation; Kyoto Protocol; carbon capture and storage; land planning; landscape protection; Czech Republic; information system; development planning; sustainable development; one-species culture; spruce forest; ochrana krajiny; trvale udržitelný rozvoj Available in the Ministry of the Environment
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny

PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s ...

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin; Cudlín, Pavel; Urban, Otmar
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
2010 - Czech
Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování předpovědi srážek v systému ALADIN/LAEF pro účely hydrologického modelování a propojení tohoto systému s hydrologickým modelem AQUALOG. DÚ 2 Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí - implementace programu AquaESP pro povodí Otavy, Lužnice, Jizery a Vltavy nad VD Lipno. Byly připraveny konfigurační a datové soubory časových řad a parametry, které ovlivňují způsob simulace ESP. DÚ 3 Vyhodnocení využitelnosti výstupů pravděpodobnostních předpovědí ve vodohospodářské praxi - práce byly zaměřeny na možnost zpřesnění poskytovaných údajů o velikosti objemu vody ve sněhu. Pro testování bylo vybráno povodí vodního díla Švihov na Želivce. Je popsáno zajištění sběru kompletních informací o stavu sněhové pokrývky. DÚ 4 Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek - byl uveden do provozu systém FFG-CZ, jehož hlavním výstupem je operativní informace o pravděpodobném riziku vzniku přívalové povodně na daném území (povodí). DÚ 5 Rozvoj metod pro stanovení a měření parametrů sněhové pokrývky vzhledem k potřebám hlásné a předpovědní povodňové služby - popis testování a provozu automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Jsou popsány výsledky měření. DÚ 6 Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti - zpráva s aktivními odkazy je k adrese: http:/www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm. Keywords: povodeň; předpověď povodně; ochrana před povodněmi; předpověď hydrologická; průtok vody; déšť přívalový; voda přívalová; modelování hydrologické; metodika; software; systém varovný; pohroma živelní; služba předpovědní; hospodářství vodní; osvěta; příručka; flood; flood forecasting; flood control; hydrological forecast; water flow; storm rainfall; stormwater; hydrological modelling; methodology; software; warning system; catastrophe; forecasting service; water management; awareness; handbook; hydrologické předpovědi; průtok vody Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR

Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování ...

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Čekal, Radek; Bercha, Šimon; Šercl, Petr; Kendlík, Tomáš; Daňhelka, Jan; Mašek, Ján
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin
2010 - Czech
Statistická inventarizace krajiny CzechTerra byla vytvořena s cílem založit efektivní systém poskytující informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základ pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni, vytvořit systém kontinuálního zdroje informací pro domácí potřeby a mezinárodní reporting, vytvořit informační systém, který bude efektivní, flexibilní a dynamický, s vazbou na další informační systémy z hlediska metodiky a obsahu údajů. Keywords: změna globální; změna klimatu; uhlík; diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; využití krajiny; protokol Kjótský; zachycování a skladování uhlíku; plánování územní; ochrana krajiny; Česká republika; systém informační; plánování rozvoje; rozvoj udržitelný; monokultura; les smrkový; global change; climate change; carbon; ecosystem diversity; ecosystem; forest ecosystem; landscape; landscape utilisation; Kyoto Protocol; carbon capture and storage; land planning; landscape protection; Czech Republic; information system; development planning; sustainable development; one-species culture; spruce forest; ochrana krajiny; trvale udržitelný rozvoj Available in the Ministry of the Environment
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny

Statistická inventarizace krajiny CzechTerra byla vytvořena s cílem založit efektivní systém poskytující informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základ pro ...

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice; Černý, Martin
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
2010 - Czech
Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou nestabilitu, přehledné vyjádření vypovídající hodnoty zveřejňovaných informací, dlouhodobou aktivní a cílenou aktualizaci, editaci a zpřesňování dat, systematické podchycení, vytěžení a syntézu doplňujících informačních vrstev a analýz vhodných pro určení náchylnosti především nezmapovaných oblastí, jednotnou celorepublikovou interpretaci těchto dat do informační vrstvy "mapy náchylnosti" k porušení stability svahů, vymezení hlavních rizikových území v rámci krajů, lokalizaci a distribuci návrhů preventivních opatření a doporučení. Úkol je rozdělen na DÚ 01 Tvorba informačního systému, DÚ 02 Naplnění datové základny IS a harmonizace datových zdrojů, DÚ 03 Interpretace dat a návrhy opatření a koncepčních dokumentů, DÚ 04 prezentace dat. Keywords: stabilita; stabilita svahu; území sesuvné; sesuv; řícení skal; systém informační; Česká republika; proces geologický; kontrola nebezpečí; GIS; stability; slope stability; landslide area; slide; rockfall; information system; Czech Republic; geological process; control of hazard; GIS; stabilita regulovaných systémů; stabilita Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou ...

Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha; Hovorka, Jan
2010 - Czech
Na vybraných lokalitách, které reprezentují různé typy prostředí a byly validovány z hlediska reprezentativnosti, proběhla instalace měřicích a sběrných zařízení. Získaná data prošla kontrolou kvality a bylo určeno jejich zajištění. Ve vybraných lokalitách proběhly měřící kampaně za průběžné kontroly a získán materiál pro chemickou a toxikologickou analýzu aerosolu. Interpretace získaných výsledků bude založena na receptorovém modelování. Keywords: kvalita ovzduší; měření emisí; měření látek znečišťujících; aerosol; emise prachu; emise částic; zdroj znečištění; genotoxicita; air quality; emission measurement; measurement of pollutants; aerosol; dust emission; emission of particulates; source of pollution; genotoxicity; řízení jakosti; měření Available in the Ministry of the Environment
Stanovení koncentrací atmosférického aerosolu s vysokým velikostním a časovým rozlišením za účelem odhadu jeho zdrojů a genotoxity

Na vybraných lokalitách, které reprezentují různé typy prostředí a byly validovány z hlediska reprezentativnosti, proběhla instalace měřicích a sběrných zařízení. Získaná data prošla kontrolou kvality ...

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha; Hovorka, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha; Andert, David
2010 - Czech
Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním zdrojů energie. Cílem projektu je vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro výrobu pevných biopaliv, optimalizovat složení za účelem snížení emisí a zlepšení palivářských vlastností. Určit vhodné rostlinné materiály pro výrobu pevných biopaliv. Určit technologický postup výroby pevných směsných biopaliv. Získat informace o mechanických vlastnostech směsných pevných biopaliv na bázi kombinace dřevních a stébelnatých materiálů, tj. odrol, otěr, pevnost, trvanlivost, aj. V roce 2010 proběhly spalovací zkoušky ve vybraných spalovacích zařízeních při dodržení emisních limitů. Vhodným palivem se ukázal být psineček a kostřava. Zpráva popisuje produkci energetické fytomasy, výrobu zkušebních pelet, průběh spalovacích zkoušek a výsledky měření. Jsou uvedena zařízení vhodná pro spalování směsných peletek. V závěru jsou uvedeny dva publikované články. Keywords: biopalivo tuhé; energie ze zdrojů obnovitelných; porost travní; biomasa; peleta; briketa; zdroj energie obnovitelný; biopalivo; rostlina energetická; solid biofuel; renewable energy; grassland; biomass; pellets; briquette; renewable energy source; biofuel; energy plant; pelety; biomasa Available in the Ministry of the Environment
Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin

Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním ...

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha; Andert, David
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Musil, Jiří; Demeke, Shiferaw; Slavík, Ondřej; Horký, Pavel
2010 - Czech
Projekt je rozčleněn na čtyři hlavní tematické okruhy - eutrofizaci, vliv úprav toku na biologii ryb, úspěšnost přirozené reprodukce a nepůvodní druhy. Byl zkoumán negativní vliv eutrofizace vod na společenstva juvenilních ryb, eutrofizace vod ovlivňuje přirozenou reprodukci. Rozhodujícím ukazatelem je koncentrace fosforu. Byla stanovena limitní koncentrace tohoto ukazatele. Byly předloženy návrhy na zprůchodnění příčných překážek. Je popsán výskyt kaprovitých ryb v jednotlivých přechodech. Poznatky této studie jsou důležité pro plánování a vyhodnocování revitalizačních návrhů. Úspěšnost přirozené reprodukce je hodnocena jako významný ukazatel stavu celého vodního společenstva. Byl zkoumán vliv hydrologických extrémů v důsledku klimatických změn na úspěšnost přirozené reprodukce. Studie zkoumala invazivní druhy sumečka černého a korýše Hemimysis anomala v lokalitě, kde invaze teprve začíná. Cílem bylo popsat chování tohoto druhu a srovnat je s lokalitou, kde je již několik let stará populace. Výsledky projektu jsou uvedeny v přiložených článcích. Keywords: řetězec potravní; přechod rybí; druhy invazní cizí; Česká republika; Labe; migrace ryb; ichtyologie; vliv na živočichy; ryby; eutrofizace; znečištění vody; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; vliv antropogenní; food chain; fish ladder; invasive alien species; Czech Republic; Elbe river; fish migration; ichthyology; animal impact; fish; eutrophication; water pollution; environmental burden; hydrology; sampling; water quality; water resources; water ecosystem; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie; znečištění vody; ichtyologie; potravní řetězec; ryby Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Projekt je rozčleněn na čtyři hlavní tematické okruhy - eutrofizaci, vliv úprav toku na biologii ryb, úspěšnost přirozené reprodukce a nepůvodní druhy. Byl zkoumán negativní vliv eutrofizace vod na ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Musil, Jiří; Demeke, Shiferaw; Slavík, Ondřej; Horký, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
2010 - Czech
Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za pomoci receptorového modelu CMB (Chemical Mass Balance) a následně identifikuje původce znečištění ve sledovaných lokalitách Středočeského kraje. Keywords: modelování; znečištění ovzduší; složení chemické; posuzování vlivů na zdraví; zdroj znečištění; částice rozptýlená; kvalita ovzduší; modelling; air pollution; reduction of air pollution; chemical composition; health impact assessment; source of pollution; suspended particulate; air quality; znečištění vzduchu; modely Available in the Ministry of the Environment
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za ...

Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases