Number of found documents: 394
Published from to

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - Czech
Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá šestá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Keywords: životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá šestá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Kulturní průmysly v ČR
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Publikace přináší základní přehled ekonomických ukazatelů a návyků spotřebitelů pro jednotlivé oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru. Vedle dat ČSÚ jsou v rámci analýzy použity údaje z výstupů profesních organizací. Ucelený souhrn dat ČSÚ, analýz profesních organizací a závěrů z vybraných soukromých studií tak může čtenáři posloužit jako základní úvod do problematiky a nasměrovat ho k dalším relevantním zdrojům. The publication provides a basic overview of economic indicators and consumer habits for individual areas of the audiovisual and media sector. In addition to CSO data, data from outcomes of professional organizations are used in the analysis. A comprehensive set of CSO data, analyzes of professional organizations, and conclusions from selected private studies can thus provide the reader with a basic introduction to the issue and direct it to other relevant sources. Keywords: audiovizuální sektor; multimediální sektor; kulturní průmysl; videohry; audiovisual sector; multimedia sector; cultural industries; videogames; kulturní vývoj; filmy; knihy; televize; rozhlas Available in a digital repository NRGL
Kulturní průmysly v ČR

Publikace přináší základní přehled ekonomických ukazatelů a návyků spotřebitelů pro jednotlivé oblasti audiovizuálního a mediálního sektoru. Vedle dat ČSÚ jsou v rámci analýzy použity údaje z výstupů ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2015
Krajská správa ČSÚ v Plzni; Oddělení informačních služeb a správy registrů
2016 - Czech
Na základě statistických hlášení o narození a úmrtí, které předkládají matriční úřady, a ze souborů stěhování, které jsou přebírány z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra, zpracoval Český statistický úřad bilanci obyvatel za rok 2015. Data zahrnují osoby, které mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. On the basis of the statistical reports on births and deaths submitted by the registry offices and files migration, which are taken from the Information System of the population of the Ministry of the Interior, processed Czech Statistical Office population balance for year 2015. Data include persons who have permanent residence in the Czech Republic regardless of nationality. Keywords: Plzeňský kraj; Pilsen region; geografie obyvatelstva; natalita; mortalita; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2015

Na základě statistických hlášení o narození a úmrtí, které předkládají matriční úřady, a ze souborů stěhování, které jsou přebírány z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra, ...

Krajská správa ČSÚ v Plzni; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Český statistický úřad, 2016

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015
Oddělení statistiky životního prostředí¨; Český statistický úřad
2016 - Czech
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. The Czech Statistical Office carries out an annual survey on waste production and waste management since 1992. The scope and organization of this survey serves as a direct basis for fulfilling reporting obligations of the Czech Republic resulting from Regulation 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on statistics Waste, which is headed by the Czech Statistical Office. Keywords: produkce odpadu; waste generation; odpady; spalování; druhotné suroviny Available in a digital repository NRGL
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015

Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových ...

Oddělení statistiky životního prostředí¨; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. R&D (R&D) is one of the key drivers in the long run enabling productivity, economic growth, employment, sustainable development and the social cohesion of society. The results of research, development and innovation and their use play an important role in all areas of today's society. Keywords: výzkum; vývoj; zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015

Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhly v termínu 7. a 8. října 2016 volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Based on the decision of the President of the Republic No. 138/2016 Coll. Of the Law of 21 April 2016 on the Announcement of Elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic pursuant to Article 63 (1) Article 16 (2) and having regard to Article 17 (1) of Constitutional Law No. 1/1993 Coll., The Constitution of the Czech Republic and § 1 Paragraph 3 of Act No. 247/1995 Coll., On Elections to the Parliament of the Czech Republic and on Amendment and Supplement some other acts in the wording the elections were held on 7 and 8 October 2016 in one third of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. Keywords: senát; Česká republika; senate; Czech republic; volby; parlament Available in a digital repository NRGL
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013-2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné. Keywords: kultura a společnost; kulturní památky; návštěvníci; culture and statistics; visitors; cultural heritage; památkové objekty; hrady; statistická data; organizace veřejné správy Available in a digital repository NRGL
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013-2015

V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2016

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2016
Kamenický, Jiří; Košťáková, Tereza; Mrázek, Jiří; Rybáček, Václav; Sixta, Jaroslav; Vebrová, Ludmila
2016 - Czech
Keywords: hrubý domácí produkt; trh práce; státní rozpočet; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2016

Kamenický, Jiří; Košťáková, Tereza; Mrázek, Jiří; Rybáček, Václav; Sixta, Jaroslav; Vebrová, Ludmila
Český statistický úřad, 2016

Zaostřeno na ženy a muže - 2016
Český statistický úřad
2016 - Czech
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů. Statistical data from a number of areas of life of women and men. The publication is complemented by the results of the gender equality survey. Keywords: geografie obyvatelstva; domácnost; vzdělání; mzda; genderové role Available in a digital repository NRGL
Zaostřeno na ženy a muže - 2016

Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem šestkrát. Na podzim roku 1996 proběhly také první volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále Senát PČR). Rokem 2014 byl dovršen cyklus, kdy se ve všech volebních obvodech konaly volby do Senátu PČR čtyřikrát. Keywords: senát; senate; volby; všeobecné volby; parlament; vláda Available in a digital repository NRGL
20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR

V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases