Number of found documents: 373
Published from to

Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Výsledky výzkumu, vývoje a inovací a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. R&D (R&D) is one of the key drivers in the long run enabling productivity, economic growth, employment, sustainable development and the social cohesion of society. The results of research, development and innovation and their use play an important role in all areas of today's society. Keywords: výzkum; vývoj; zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015

Výzkum a vývoj (dále jen VaV) představuje z dlouhodobého časového hlediska jeden z klíčových hybných prvků umožňujících zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, proběhly v termínu 7. a 8. října 2016 volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Based on the decision of the President of the Republic No. 138/2016 Coll. Of the Law of 21 April 2016 on the Announcement of Elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic pursuant to Article 63 (1) Article 16 (2) and having regard to Article 17 (1) of Constitutional Law No. 1/1993 Coll., The Constitution of the Czech Republic and § 1 Paragraph 3 of Act No. 247/1995 Coll., On Elections to the Parliament of the Czech Republic and on Amendment and Supplement some other acts in the wording the elections were held on 7 and 8 October 2016 in one third of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. Keywords: senát; Česká republika; senate; Czech republic; volby; parlament Available in a digital repository NRGL
Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2016

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. zákonů, ze dne 21. dubna 2016, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2016
Český statistický úřad
2016 - Czech
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Stručná charakteristika kraje, grafy a kartogramy. Basic data on demographic, social and economic development in the region in 2013 - 2015, selected indicators cover longer time period. Interregional comparisons, selected data on administrative territories of municipalities with extended powers and on towns, a list of all municipalities. Brief characteristics of the region, graphs and cartograms. Keywords: demografie; ekonomie; průmysl; trh práce; zemědělství; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka Karlovarského kraje - 2016

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2013 až 2015, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2016
Kamenický, Jiří; Košťáková, Tereza; Mrázek, Jiří; Rybáček, Václav; Sixta, Jaroslav; Vebrová, Ludmila
2016 - Czech
Keywords: hrubý domácí produkt; trh práce; státní rozpočet; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2016

Kamenický, Jiří; Košťáková, Tereza; Mrázek, Jiří; Rybáček, Václav; Sixta, Jaroslav; Vebrová, Ludmila
Český statistický úřad, 2016

Zaostřeno na ženy a muže - 2016
Český statistický úřad
2016 - Czech
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů. Statistical data from a number of areas of life of women and men. The publication is complemented by the results of the gender equality survey. Keywords: geografie obyvatelstva; domácnost; vzdělání; mzda; genderové role Available in a digital repository NRGL
Zaostřeno na ženy a muže - 2016

Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013-2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné. Keywords: kultura a společnost; kulturní památky; návštěvníci; culture and statistics; visitors; cultural heritage; památkové objekty; hrady; statistická data; organizace veřejné správy Available in a digital repository NRGL
Návštěvnost památek v krajích ČR v roce 2013-2015

V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti památkových objektů, mezi které se řadí hrady, zámky, kláštery, zříceniny, mlýny apod. zpřístupněné za vstupné.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2016

20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR
Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
2016 - Czech
V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem šestkrát. Na podzim roku 1996 proběhly také první volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále Senát PČR). Rokem 2014 byl dovršen cyklus, kdy se ve všech volebních obvodech konaly volby do Senátu PČR čtyřikrát. Keywords: senát; senate; volby; všeobecné volby; parlament; vláda Available in a digital repository NRGL
20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR

V roce 2016 si připomínáme výročí 20 let od prvních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále PS PČR). Během tohoto období proběhly volby do dolní komory parlamentu celkem ...

Oddělení zpracování výsledků voleb; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie. Důležitost investic do VaV je v současnosti zdůrazňována ve všech vyspělých státech i z toho důvodu, že výsledky těchto činností a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. Efektivní alokace finančních zdrojů v této oblasti se neobejde bez znalosti historického vývoje a současného stavu. K určování priorit a směřování budoucích politik v této oblasti jsou proto potřebná kvalitní a spolehlivá statistická data. Without a corresponding amount of funds from both the state and the business sector, it is not possible to expect R & D (R & D) in the Czech Republic to deliver high-quality, internationally competitive knowledge, innovation and technology. The importance of R & D investment is now highlighted in all developed countries, as the results of these activities and their use play an important role in all areas of today's society. Effective allocation of financial resources in this area can not be done without knowledge of historical development and current situation. Therefore, high quality and reliable statistical data are needed to determine the priorities and direction of future policies in this area. Keywords: nepřímá podpora; věda; výzkum; indirect support; science; research; statistická data; náklady Available in a digital repository NRGL
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014

Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Výsledky účtu kultury - 2014
Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny. The Czech Republic's Satellite Account for Culture (also referred to as the "Culture Account") was, for the first time, prepared in a verification version for the reference year 2009 following the task of the Government Resolution No. 1452 of 2008. During the preparation of the account and in the evaluation of its results for This year and the following year it turned out that some of the assumptions and intentions contained in the original methodological manual to the account can not be fully fulfilled, Must be repaired. Keywords: kultura; veřejné finance; makroekonomická statistika; podniková statistika Available in a digital repository NRGL
Výsledky účtu kultury - 2014

Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V ...

Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Centrum informací a statistik kultury
Český statistický úřad, 2016

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském životě a životních způsobech většiny skupin obyvatelstva. Ve snaze sledovat stav a vývoj těchto jevů, provádí Český statistický úřad ve spolupráci s Eurostatem pravidelné výběrové šetření zaměřené na informační a komunikační technologie v domácnostech a u obyvatelstva. In recent decades, the spread of information and communication technologies (ICT) has had a dramatic impact not only on the economy, the means of production, but also on the social life and lifestyles of most population groups. In an effort to monitor the situation and the development of these phenomena, the Czech Statistical Office, in cooperation with Eurostat, is conducting a regular sampling survey focused on information and communication technologies in households and the population Keywords: výpočetní technika; telekomunikace; domácnost; statistická analýza Available in a digital repository NRGL
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016

Šíření informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) mělo v poslední dekádě dramatický dopad nejen na ekonomiku, výrobní prostředky a služby, ale výrazně se podepsalo i na společenském ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases