Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2668
Published from to

Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf und Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.
VYBÍRALOVÁ, Veronika
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na slovní zásobu současné němčiny. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na lingvistické aspekty vlastností anglicismů v němčině z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část zahrnuje korpus anglicismů, který je excerpován z textů ze zvolené rubriky Beruf & Chance Arbeitswelt z elektronické verze německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung. Poté je proveden rozbor zvolených anglicismů. Cílem práce je vytvořit vlastní korpus textů s anglicismy a jejich následná analýza. Analýza se koncentruje na specifické rysy anglicismů z hlediska fonetického, morfosyntaktického a lexikálního. Zohlední také četnost a míru integrace anglicismů do německého jazyka. The bachelor thesis deals with the influence of English on the German vocabulary. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on the linguistic aspects of properties of anglicisms in German from the phonetic, grammatical and lexicological point of view. The empirical part covers the corpus of anglicisms, which is excerpted from several texts selected from the section Beruf & Chance Arbeitswelt of the electronic version of the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung. Subsequently the analysis of the chosen anglicisms is done. The aim of the thesis is to carry out own corpus of texts with anglicisms and their analysis. The analysis is concentrated on the specific features of the anglicisms in the phonetic, morphosyntactic and lexicological field. It also considers the frequency and degree of the integration of anglicisms into German. Keywords: English; German; anglicisms; corpus of anglicisms; analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Anglizismen in der geschriebenen deutschen Pressesprache am Beispiel der Rubrik Beruf und Chance - Arbeitswelt der F.A.Z.

Bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na slovní zásobu současné němčiny. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na lingvistické aspekty vlastností anglicismů v ...

VYBÍRALOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Reduplikationen im Deutschen, ihre Frequenz in der deutschen Presse und ihre Übersetzungsmöglichkeiten im Tschechischen
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2017 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá reduplikacemi v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní definici slovotvorby, dále se zabývá tradičními a netradičními způsoby tvoření slov, pojmem reduplikace a jejich samotnou klasifikací. V praktické části se nachází německé reduplikace s přiřazenými českými ekvivalenty a jejich významy. Reduplikace jsou blíže popsány v samotných podkapitolách a jsou přiblíženy příklady z německého tisku. The bachelor thesis focuses on reduplications in German language and its Czech language equivalents. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part describes general definition of word formation, traditional and non-traditional word formation types, the concept of reduplication and its classification. The practical part focuses on reduplication in German language and specific Czech language equivalents with meanings. Reduplications are more specifically described in each subchapter, which are demonstrated from German press examples. Keywords: Word formation; word-forming process; reduplication; German language; Czech language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reduplikationen im Deutschen, ihre Frequenz in der deutschen Presse und ihre Übersetzungsmöglichkeiten im Tschechischen

Předložená bakalářská práce se zabývá reduplikacemi v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní definici ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.
DUBOVÁ, Petra
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního socialismu, jak a proč vlastně Hitler přišel k moci, jaké příčiny spočívaly v úspěchu tohoto režimu opovrhujícího člověkem. Potom přijde krátké shrnutí důležitých událostí holocaustu, jak byli krok za krokem především Židé stále více pronásledováni, a to až k jejich konečnému vyhlazení, vyvraždění ("Holocaust"), především ve vyhlazovacích táborech jako byla Osvětim a jiné. Ve druhé části práce budou příkladně vyobrazeny hrůzy, které musely oběti nacistického režimu prožít. Tyto hrůzy budou vykresleny na popisu životů a utrpení osmi vybraných obětí, které přežily tento režim. K tomu bude vždy následovat krátká, též osobní analýza těchto příběhů. This bachelor thesis deals with the terror and injustice committed on the victims (mainly Jews) of the Nazi regime. Firstly, a short introduction to the times of National Socialism is explained, as well as how and why Hitler came to power and what cause there was for this "man despising system" to be so successful. Then a short summary of the important events of Holocaust is introduced how Jews were more and more persecuted to their final extermination (the Holocaust) in the extermination camps such as Auschwitz etc. The terrors that the victims of the Nazi regime had to go through are pictured in detail in the second part of the thesis. These terrors mentioned are explained on life stories of eight selected victims who survived the regime. A short personal analysis is added to these stories. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Schrecken des Holocaust. Analyse unterschiedlicher Schicksale von Verfolgten des Nazi-Regimes.

Tato bakalářská práce se zabývá hrůzami a bezprávím, které oběti nacistického režimu, především Židé, museli zažít v nejrůznějších podobách. Nejprve bude vykreslen krátký úvod do časů nacionálního ...

DUBOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Cantiones Bohemicae - Kompozice a tradice
Ciglbauer, Jan; Eben, David; Soukup, Pavel; Groote, Inga Mai
2017 - German
Keywords: Cantio; Antifona; Tropus; Versus; Conductus; Lejch; Gregoriánský chorál; Salve Regina; Píseň; Latinská duchovní píseň; Pozdní středověk; Střední Evropa; Záviš; Vojtěch Raňkův; Augustiniáni-kanovníci; Univerzita; Hudba na univerzitě; Officium; Kancionál; Cantio; Antiphona; Trope; Vers; Conductus; Lai; Gregorian Chant; Salve Regina; Song; Latin song; Late Middle Ages; Central Europe; Zawissius; Adalbert Ranconis; Canons Regular of Saint Augustine; University; Music at University; Office; Cantionale Available in a digital repository NRGL
Cantiones Bohemicae - Kompozice a tradice

Ciglbauer, Jan; Eben, David; Soukup, Pavel; Groote, Inga Mai
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Nolz, Philipp; Goddard, Jean-Christophe; Klass, Tobias Nikolaus
2017 - German
Title: Demise in Perception Walter Benjamin's dialectic of the Persona Abstract: The present study understands itself as a contribution to the concept of the person in the work of Walter Benjamin, accenting this term in his earlier writings until 1928. The person or persona, rarely noted in current research, thereby appears to be a key concept of a dialectic philosophy of history, which not only meets the requirements of collecting the singularities in history, but manages to mediate them with and through their transindividual totality. Such a reading takes the task seriously to read Walter Benjamin through the philosophy of Benjamin and, by doing so, creates new possible alliances with some contemporary philosophical works (e.g. Gilles Deleuze). Keywords: Walter Benjamin ; philosophy of history ; theory of the subject ; Frankfurt school ; Titel: Untergang in Wahrnehmung Walter Benjamins Dialektik der Person Abstract: Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Begriff der Person im Werk Walter Benjamins, mit größerer Akzentuierung der früheren Schriften bis 1928. Die Person, in der Forschung bisher kaum berücksichtigt, stellt sich dabei als zentraler Begriff einer dialektischen Geschichtsphilosophie heraus, welche sowohl Benjamins Anspruch einer Versammlung des Besonderen der Geschichte genügt, als auch deren Vermittlung auf ein transindividuelles Ganzes hin zu leisten vermag. Eine solche Lektüre nimmt nicht nur den geschichtlichen Bezug auf Walter Benjamin mit Walter Benjamin ernst, sondern macht dessen Werk auf neuere philosophische Werke (bspw. das Werk von Gilles Deleuze) hin anschlussfähig, welche bisher kaum in Zusammenhang gebracht wurden. Walter Benjamin, Geschichtsphilosophie, Begriff der Person, Frankfurter Schule Available in a digital repository NRGL
noTitle

Title: Demise in Perception Walter Benjamin's dialectic of the Persona Abstract: The present study understands itself as a contribution to the concept of the person in the work of Walter Benjamin, ...

Nolz, Philipp; Goddard, Jean-Christophe; Klass, Tobias Nikolaus
Univerzita Karlova, 2017

Hudební život ve Vrbně pod Pradědem
VEČEŘOVÁ, Jana; PULCHERTOVÁ, Lena
2017 - German
Bakalářská práce je zaměřena na hudební život ve Vrbně pod Pradědem. Práce obsahuje téma kulturní a hudební historie města Vrbna pod Pradědem. Značná část práce je věnována činnosti pěveckých sborů - jako je dětský pěvecký sbor Sedmihlásek a Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, společenský a kulturní význam, festivaly a činnosti hudebních skupin a souboru Radost. The bachelor thesis is focused on musical life in Vrbno pod Pradědem.The work includes the theme of cultural and musical history of Vrbno pod Pradědem. A significant part of the work is devoted to choir - choirs such as Sedmnihlásek Children´s Choir and choir of Vrbno pod Pradědem, social and cultural significance, festival and activities of the music groups and ensemble Radost. Keywords: Vrbno pod Pradědem; The activity of the choir; music history; cultural history; choir festival; ensemble Radost; music group Available in digital repository of UPOL.
Hudební život ve Vrbně pod Pradědem

Bakalářská práce je zaměřena na hudební život ve Vrbně pod Pradědem. Práce obsahuje téma kulturní a hudební historie města Vrbna pod Pradědem. Značná část práce je věnována činnosti pěveckých sborů - ...

VEČEŘOVÁ, Jana; PULCHERTOVÁ, Lena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům
Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
2017 - German
The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter to compare the results with the views of their teachers. 860 pupils from German secondary schools and 1131 from Czech secondary schools have completed questionnaires for this purpose, with a comparison and evaluation of the results between the two countries carried out. The data which has been collected via the aforesaid questionnaires has been interpreted using statistical methods. The results highlight certain gender differences with respect to pupils' achievement motivation and attitudes towards school subjects. For example, in Germany, boys tend to achieve better grades than girls in mathematics, whereas in the Czech Republic, the opposite is the case. The majority of pupils of each gender in both countries agree that mathematics is important or very important. The results also show that teachers are not always able to accurately evaluate the achievement motivation or the attitudes of pupils towards the subject which they teach. In particular, the results show that teachers of mathematics are frequently unaware of the degree to which the fear of failure motivates their pupils. Furthermore, in... Das Ziel der Untersuchung war es, den Grad der Leistungsmotivation von Schüler/innen, ihre Einstellung zu ausgewählten Schulfächern (Mathematik, Deutsch/Tschechisch, Englisch, Physik) herauszufinden und sie mit der Einschätzung durch ihre Lehrer/innen zu vergleichen. Es wurden 860 deutsche- und 1131 tschechische Schüler/innen der gymnasialen Mittel- und Oberstufe befragt. Die Ergebnisse der beiden Länder wurden miteinander verglichen. Die Daten wurden anhand von Schüler- und Lehrerfragebogen gesammelt und anhand von statistischen Methoden ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass es statistisch hochsignifikante Geschlechtsunterschiede bei der Leistungsmotivation und der Einstellung zu Schulfächern gibt. In Deutschland bekommen Jungen bessere Noten in Mathematik, in der Tschechischen Republik die Mädchen. Mathematik wird in beiden Ländern von der Mehrzahl der Schüler/innen als wichtig oder sehr wichtig angesehen. Auch wurde herausgefunden, dass Lehrer nicht immer in der Lage sind, die Leistungsmotivation und die Einstellung zu ihrem Fach richtig einzuschätzen. Besonders Mathematiklehrer sind sich der Angst vor Misserfolg ihrer Schüler nicht bewusst. Physiklehrer können die Beliebtheit, Schwierigkeit und Bedeutung ihres Faches am schlechtesten einschätzen, Englischlehrer können die Einstellung der... Available in a digital repository NRGL
Výkonová motivace žáků a jejich postoje ke školním předmětům

The aim of this research was to evaluate the degree of achievement motivation in pupils and their attitudes towards selected subjects (namely mathematics, German, English, and physics), and thereafter ...

Moss, Katerina; Pavelková, Isabella; Chvál, Martin; Trave, Harald
Univerzita Karlova, 2017

Eine verborgene kontrastive Grammatik: Jan Slavomír Tomíčeks 'Pravopis český' (1850)
LEŠKO, Juraj; KRAPPMANN, Marie; RINAS, Karsten
2017 - German
V tejto bakalárskej práci sa sústredím na skúmanie kontrastných gramatických javov medzi nemeckým a českým jazykom, ktoré môžeme pozorovať v diele "Pravopis český" z roku 1850. Autorom tohto pravopisu bol významný český učiteľ, novinár a spisovateľ Jan Slavomír Tomíček (1806-1866). Hoci je toto dielo napísané v českom jazyku a venuje sa gramatike českého jazyka, nachádzajú sa v ňom mnohé odkazy tak na nemeckú gramatickú terminológiu, ako aj na nemecké gramatické a lexikálne fenomény. Táto bakalárska práca má na jednu stranu podrobne analyzovať kontrastné gramatické javy v Tomíčkovom diele, na druhú stranu sa bude zaoberať aj otázkou, prečo Tomíček vybral do svojho diela práve takýto kontrastný spôsob zobrazovania. The aim of the thesis is to analyse contrastive grammatical phenomena in German and Czech based on the work "Pravopis Český "(1850) by a significant Czech journalist, linguist and teacher J. S. Tomíček. Even though his work is written in Czech language with focus on Czech grammar, there are numerous references to German grammar terminology and lexicon. This thesis focuses mainly on the given phenomena but it also discusses Tomíček´s choice of such a contrastive approach. Keywords: "Pravopis Český "; orthography; contrastive linguistics; comparative linguistics; etymology Available in digital repository of UPOL.
Eine verborgene kontrastive Grammatik: Jan Slavomír Tomíčeks 'Pravopis český' (1850)

V tejto bakalárskej práci sa sústredím na skúmanie kontrastných gramatických javov medzi nemeckým a českým jazykom, ktoré môžeme pozorovať v diele "Pravopis český" z roku 1850. Autorom tohto pravopisu ...

LEŠKO, Juraj; KRAPPMANN, Marie; RINAS, Karsten
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die poetische Sprache von Ernst Jandl in der Übersetzung
IŠTVÁNKOVÁ, Štěpánka; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; KRAPPMANN, Marie
2017 - German
Předkládaná diplomová práce se věnuje poezii rakouského spisovatele Ernsta Jandla a jejímu překladu do češtiny v podání Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. V práci je nastíněna biografie autora a charakteristika jeho autorského přístupu, mj. fenoménu rozkladu jazyka - "heruntergekommene Sprache". Praktická část je věnována lingvistické a literární analýze vybraných básní a jejich překladů. Prostřednictvím komparační analýzy je demonstrována problematika transferu experimentální poezie z výchozího jazyka do jazyka cílového. Popsány jsou změny i podobnosti, které při přenosu nastávají. Praktická část se opírá o metodologický základ konceptu funkcionalistického překládání v pojetí Jiřího Levého a Antona Popoviče. This thesis discusses the works of poetry of Austrian writer Ernst Jandl and its translation into Czech by Josef Hiršal and Bohumila Grögerová. In the thesis, there is an outline of the author's biography and characteristics of his creative approach, including language decomposition phenomenon. The practical part consists of the analysis of selected poems and their translations. The transfer of the experimental poetry from source to target language, its prominent issues as well as the differences and similarities are demonstrated and described via comparative analysis. The practical part is based on the methodological principles of functional translation concept of Jiří Levý and Anton Popovič. Keywords: Experimental poetry; concrete poetry; Austrian literature; Czech translation; language decomposition phenomenon; functional translation; Ernst Jandl; Josef Hiršal; Bohumila Grögerová Available in digital repository of UPOL.
Die poetische Sprache von Ernst Jandl in der Übersetzung

Předkládaná diplomová práce se věnuje poezii rakouského spisovatele Ernsta Jandla a jejímu překladu do češtiny v podání Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. V práci je nastíněna biografie autora a ...

IŠTVÁNKOVÁ, Štěpánka; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; KRAPPMANN, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Verdeutschungswörterbücher des 19. Jahrhunderts und der Sprachpurismus
JANEČKOVÁ, Eva; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovým purismem a poněmčovacími slovníky v 19. století. Cílem práce je analýza německého puristického slovníku Johanna Gottfrieda Sommera, který byl vydán v první polovině devatenáctého století v Praze. Jsou zde stanovena Sommerova pravidla pro poněmčování přejímek a ve dvou vybraných částech slovníku jsou analyzována lemmata, která jsou později srovnávána s lemmaty ve slovnících Johanna Christopha Adelunga, bratří Grimmů a v jiných dobových slovnících. Na základě výsledků analýzy pak následuje srovnání se známým puristickým slovníkem Joachima Heinricha Campeho. This bachelor thesis is focused on linguistic purism and the 19th century Germanisation-based dictionaries. The aim of this thesis is to analyse the German puristic dictionary compiled by Johann Gottfried Sommer and published in the second half of the 19th century in Prague. The thesis lays out Sommer's rules for the germanisation of loanwords; it also analyses the lemma in two selected parts of the dictionary. These lemmas are compared to the lemmas of Johann Christoph Adelung's and Brothers Grimm's dictionaries, as well as other dictionaries from the same time period. Based on the results of the analysis, the dictionary is compared with Joachim Heinrich Campe's well-known purist dictionary. Keywords: loanword; linguistic purism; dictionary; Germanisation; lemma Available in digital repository of UPOL.
Verdeutschungswörterbücher des 19. Jahrhunderts und der Sprachpurismus

Tato bakalářská práce se zabývá jazykovým purismem a poněmčovacími slovníky v 19. století. Cílem práce je analýza německého puristického slovníku Johanna Gottfrieda Sommera, který byl vydán v první ...

JANEČKOVÁ, Eva; OPLETALOVÁ, Veronika; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases