Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2640
Published from to

Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza
Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
2017 - German
The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through technical secondary literature. One can find there their basic forms differentiation, the way of their formation, their use in sentences and other basic characteristics. Furthermore, this part introduces the issue of technical language as the current area of today's linguistics. The theoretical findings are employed in the practical part, namely on the Maastricht contract. Firstly, the passive of the German variant of the document is analyzed followed by the analysis of the Czech version. Both of these parts are the starting point of the contrasting exploration of the two language varieties of the mentioned legal document. Czech alternatives to their German passive voice constructions were found, following these three criteria: substitution of German passive voice by Czech active voice, semantic dissonance between the two variants, and the absence of certain passive constructions in the Czech contract. At the end of the thesis, there is an evaluation of the following four hypotheses which were stated at the beginning. The first three hypotheses, which are concerned with matters such as the superiority... Předkládaná diplomová práce se zabývá německo-českým srovnáním trpného rodu v právním jazyce. V teoretické části je prostřednictvím odborné sekundární literatury vysvětlena problematika německého a českého pasiva. Jsou zde rozlišeny jejich základní formy, způsob tvoření, užití ve větách a další podstatné vlastnosti. Dále je v tomto oddílu představena problematika odborného jazyka jako aktuální oblasti současné lingvistiky. Praktická část aplikuje teoretické poznatky v praxi, konkrétně na příkladu Maastrichtské smlouvy. Nejprve je zanalyzován samostatně pasiv německé varianty vybraného dokumentu, na který navazuje prozkoumání české verze. Obě tyto části jsou výchozím bodem pro kontrastivní prozkoumání obou jazykových variant daného právního dokumentu. K německým pasivním konstrukcím jsou vyhledány jejich české alternativy. Přitom jsou v brány v úvahu tři kritéria: nahrazení německého pasiva českým aktivem, sémantická disonance mezi oběma variantami a absence některých německých pasivních konstrukcí v české smlouvě. V závěru diplomové práce jsou vyhodnoceny následující čtyři hypotézy, které byly stanoveny již v úvodu. První tři hypotézy, které se týkají např. převahy průběhového pasivu nad stavovým trpným rodem nebo vyjádřením agensu v pasivních větách německé smlouvy, byly potvrzeny. V české... Keywords: trpný rod; odborný právní jazyk; německý jazyk; český jazyk; právní dokument; kontrastivní analýza; passive; legal language; German; Czech; legal document; contrastive analysis Available in a digital repository NRGL
Trpný rod v odborném právním jazyce v němčině a češtině. Kontrastivní analýza

The presented diploma thesis is concerned with German-Czech comparison of the passive voice in legal language. In the theoretical part, the issue of German and Czech passive voice is explained through ...

Pekárková, Ludmila; Zeman, Dalibor; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu
Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; próza Karla Tschuppika; German language literature from Prague; prose of Karl Tschuppik Available in a digital repository NRGL
Karl Tschuppik: Ein Sohn aus gutem Hause - Interpretace románu

Honsová, Ráchel; Glosíková, Viera; Martschini, Elisabeth
Univerzita Karlova, 2017

Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách
Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2017 - German
This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, because of achieving communication skills. It explains terms, that are related with pronunciation, describes phenomena in the German phonetic system, that are difficult for Czechs, and discusses methods of teaching German pronunciation in the context of primary school. It also points out that the inclusion of teaching German pronunciation is insufficient in RVP and very diverse in the school educational plans. The practical part of the thesis introduces three textbook files and analyses the degree of the inclusion of pronunciation in their concepts. Afterwards, it shows research that took place in five classes in primary school. It conducts observations and interviews with teachers in this research. The mastery of the very difficult German sounds by the pupils was found out. Finally, the results of the research in all classes are compared. The results of the research show that there is some connection between the teacher's teaching skills and the pupil's pronunciation skills. However, pupils don't manage the pronunciation of German sounds after two years of learning German. KEYWORDS German as a foreign... Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň Keywords: němčina jako cizí jazyk; výslovnost; výuka výslovnosti; chyby ve výslovnosti; segmentální rovina výslovnosti; hlásky; první stupeň ZŠ; German as a foreign language; pronunciation; the teaching of pronunciation; mistakes in pronunciation; segmental level of pronunciation; sounds; primary school Available in a digital repository NRGL
Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách

This master thesis deals with the teaching of pronunciation in primary schools in the Czech Republic. The theoretical thesis explains the importance of pronunciation, of phonetics and of phonology, ...

Habánová, Eva; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2017

Satira v povídkách Gustava Meyrinka
Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2017 - German
se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na satiricky ztvárněné oblasti soudobého společenského a politického života. Keywords: Satire; Erzählungswerk; Prager deutsche Literatur; satire; collection of tales; German literatur of Prag Available in a digital repository NRGL
Satira v povídkách Gustava Meyrinka

se zabývá satirickým ztvárněním v Konkrétně se soustředí na čtyři jeho povídky: ., které poprvé vyšly na počátku 20. století v satirickém časopise Simlicissimus. Analýza je soustředěna zejména na ...

Štěpánová, Marta; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici
Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: ¨Purismus; Verein; Sprachpanschereien; Kritik; Preise; deutsche Sprache; purism; german language; critics; awards Available in a digital repository NRGL
Jazykový purismus nebo nutná kritika? "Spolek německého jazyka", jeho cíle, ceny a kritici

Žvachta, Michal; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda
Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
2017 - German
Keywords: Frank Wedekind; Frühlings Erwachen; Beziehung; Generationskonflikt; Suizid; Adoleszenz; Dramenanalyse; Frank Wedekind; Spring Awakening; Relationship; Generational Conflict; Suicide; Adolescence; Drama Analysis Available in a digital repository NRGL
Mezilidské konflikty a jejich následky v "Probuzení jara" od Franka Wedekinda

Kolbabová, Martina; Martschini, Elisabeth; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové
Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
2017 - German
This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief introduction to the topic of mother-daughter relationships in contemporary literature, language, psychology and the theory of sibling constellations. The main part focuses on the relationship analysis in the aforementioned novel. First and foremost, attention is given to the characterization of the mother, the way she brings her daughter up and her influence. The protagonists' roles in the family and their communication are mentioned as well. Last but not least, both main characters are described from the perspective of the theory of sibling constellations. The thesis might contribute to better understanding of the work and the topic of mother-daughter relationships. KEYWORDS Mother, daughter, relationships, family, upbringing, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a interpretací vztahu mezi Johanou a její matkou v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od autorky Angeliky Overathové. První část zahrnuje stručný úvod do problematiky vztahů dcer a matek v současné literatuře, jazyk, psychologii, a teorii sourozeneckých konstelací. Hlavní část se zaměřuje na samotnou analýzu vztahu ve zmíněném románu. Pozornost je věnována především charakteristice matky, její výchově a vlivu na dceru. Zmíněné jsou i role hrdinek v rámci rodiny a jejich komunikace. V neposlední řadě jsou obě hlavní postavy popsány z pohledu teorie sourozeneckých konstelací. Práci lze využít k lepšímu porozumění díla německé autorky a seznámení se s tématem vztahů matek a dcer v literatuře. KLÍČOVÁ SLOVA Matka, dcera, vztahy, rodina, výchova, Angelika Overath, Nahe Tage. Roman in einer Nacht Keywords: Matka; dcera; vztahy; rodina; výchova; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht; Mother; daughter; relationships; family; upbringing; Angelika Overath; Nahe Tage. Roman in einer Nacht Available in a digital repository NRGL
Vztah matky a dcery v díle Nahe Tage. Roman in einer Nacht od Angeliky Overathové

This bachelor thesis deals with the analysis of the relationship between Johanna and her mother in the work Nahe Tage. Roman in einer Nacht by Angelika Overath. The first part covers a brief ...

Špotová, Šárka; Markvartová, Eva; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2017

Otto Brod a jeho literární dílo
Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
2017 - German
Keywords: německojazyčná literatura z Prahy; přítel F. Kafky; bratr M. Broda; holocaust; German speaking literature of Prague; friend of F. Kafka; brother of M. Brod; Holocaust Available in a digital repository NRGL
Otto Brod a jeho literární dílo

Smejkalová, Lucie; Glosíková, Viera; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností
Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
2017 - German
Keywords: Wilhelm Tell; Legende; Friedrich Schiller; historisches Drama; Vergleich; Wilhelm Tell; legend; Friedrich Schiller; historical drama; comparison Available in a digital repository NRGL
Vilém Tell: Legenda, její znázornění ve stejnojmenném dramatu od Friedricha Schillera a porovnání s historickou skutečností

Kuchařová, Simona; Haupenthal, Thomas Maria; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2017

Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích
Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
2017 - German
Keywords: fonetika a fonologie českého jazyka; fonetika a fonologie německého jazyka; konsonant; konsonantický systém; kontrastivní fonetika; komparativní fonetika; němčina jako cizí jazyk; Czech Phonetics and Phonology; German Phonetics and Phonology; Consonant; Consonantal system; Contrastive Phonetics; Comparative Phonetics; German as a Foreign Language Available in a digital repository NRGL
Rozdíly ve výslovnosti konsonantů /t͡ʃ, h, ç, x/ v češtině a němčině na příkladu výslovnosti českých rodilých mluvčích

Bourová, Tereza; Nečasová, Pavla; Zeman, Dalibor
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases