Number of found documents: 578153
Published from to

Analýza vertikální indexové chyby prostorového optického skeneru
Pokorný Petr; Brzobohatý Jindřich; Vyskočil Zdeněk
2018 - Czech
V práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v praxi. Nejprve jsou představeny a popsány možné konstrukce prostorových optických skenerů, dále je představen obecný uvažovaný model chyb měření skenerem. Následně je navržen postup kalibračního měření a numerického výpočtu, který je potvrzen na experimentálních datech získaných v rámci spolupráce s firmou Exact Control System, a. s. Popsaná metoda může výrazným způsobem napomoci k redukci finančních nákladů na mechanické kalibrace zmíněné chyby.This thesis proposes an effective calibration process of suppressing the undesirable influence of the systematic vertical index error of the spatial terrestrial optical scanner, which is very easy to apply in practice. Firstly, possible designs of spatial optical scanners are presented. Next, a general error model and measurement procedure with the spatial optical scanner is described. Consequently, a calibration and numerical calculation procedure is proposed, which is confirmed on experimental data. These were obtained in collaboration with company Exact Control System, Inc. The described method can significantly reduce financial costs of mechanical calibration of the mentioned vertical index error. Keywords: indexová chyba,optický skener,numerická kalibrace,3D pozemní skenování,stopa svazku; index error,optical scanner,numerical calibration,terrestrial scanning,beam trace Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vertikální indexové chyby prostorového optického skeneru

V práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v ...

Pokorný Petr; Brzobohatý Jindřich; Vyskočil Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas
Cajthaml Jiří; Kladivová Linda; Havlíček Jakub
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících se husitství v českých zemích, která byla vytvořena pro Akademický atlas českých dějin v prostředí ArcGIS Desktop. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními webovými pojmy a technologiemi. Další část práce detailně popisuje webovou aplikaci Story Maps v návaznosti na platformu ArcGIS Online a sdílení dat přes ArcGIS Server. Hlavní náplní práce je postup vytvoření zadané mapové aplikace s využitím vhodné šablony Story maps. Poslední část je věnována jednoduché editaci šablony nástrojem ArcGIS Online Assistant a pomocí rozhraní ArcGIS API for JavaScript.This bachelor thesis deals with the creation of the interactive web map application in the ArcGIS Story map environment within the Czech Historical Atlas project. The application is based on geodata related to Hussitism in the Czech lands which were created in ArcGIS Desktop environment for the Academic Atlas of Czech History. Introductory chapters contain basic web concepts and technologies. Another part of the thesis describes in detail Story Maps web application in connection with ArcGIS Online platform and data sharing via ArcGIS Server. The main part of the thesis includes the process of creating the specified map application using the appropriate Story maps' template. The last part is aimed at simple editing in ArcGIS Online Assistant and in the ArcGIS API for JavaScript environment. Keywords: Story Maps,ArcGIS Server,ArcGIS Online,ArcGIS API for JavaScript,Český historický atlas,husitství,mapová aplikace; Story maps,ArcGIS Server,ArcGIS Online,ArcGIS API for JavaScript,Czech Historical Atlas,Hussitism,map application Available in digital repository of ČVUT.
Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících ...

Cajthaml Jiří; Kladivová Linda; Havlíček Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací
Mashko Alina; Vondrášek Jiří; Smíšek Ondřej
2018 - Czech
Bakalářská práce "Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací" se zaměřuje na zkoumání prvků zvyšující bezpečnost na komunikacích. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny běžně používané i nekonvenční prvky. Je zde také popsána a zhodnocena nehodovost v České republice a její časté příčiny. V praktické části je popsán experiment na vozidlovém simulátoru, který zkoumá možný vliv světelných pruhů na zvýšení bezpečnosti a chování řidiče. Vyhodnocují se subjektivní názory z dotazníku a získaná data z experimentu.Bachelor thesis "Progresive elements of road infrastructure that serve to increase safety" is focused on exploration of safety enhancing elements on the roads. In the theoretical part commonly used elements as well as unconventional elements are described and explained. Traffic accident analysis including their types and causes is then provided. Practical part provides the description of experiment on a vehicle simulator to study the possible effects of Glowing lanes on safety increase and driving behavior. The study results are represented by analyses of subjective data obtained from questionnaires and experimental data of driving behavior. Keywords: Světelné pruhy,Bezpečnost,Doprava,Smart Highway; Glowing Lines,Safety,Trafic,Smart Highway Available in digital repository of ČVUT.
Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací

Bakalářská práce "Progresivní prvky infrastruktury zvyšující bezpečnost na pozemních komunikací" se zaměřuje na zkoumání prvků zvyšující bezpečnost na komunikacích. V teoretické části jsou popsány a ...

Mashko Alina; Vondrášek Jiří; Smíšek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sociální síť jako nástroj kyberšikany u středoškolské mládeže
Lorenzová Jitka; Klauz Hans; Vališová Alena
2018 - Czech
Tato práce se zabývá primárně fenoménem sociálních sítí, které se v současnosti staly jedním z nástrojů kyberšikany. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější termíny, jako je šikana nebo kyberšikana. Dále jsou zde přiblíženy v současnosti nejoblíbenější sociální sítě, spolu s otázkou po důvodech jejich oblíbenosti u dospívajících. Zmíněna jsou i rizika, jež z jejich užívání plynou. Nutností je zmínit i pravidla, jejichž dodržování by mělo garantovat bezpečnost na internetu. Pro praktickou část bylo využito kvantitativní dotazníkové šetření, jež si klade jako hlavní cíl vyhodnotit, jaké je povědomí o rizikách sociálních sítí u studentů na vybrané střední škole.The thesis primarily deals with the phenomenon of social networks, which have become one of the instruments of cyberbullying. The theoretical section defines the most important terms, such as bullying or cyberbullying. This thesis also describes in detail the currently most popular social networks and explores the reasons behind their popularity in adolescents. Also mentioned are the risks arising from their use. Moreover, rules that should guarantee safety on the internet are touched upon as well. In the practical section, a quantitative survey was used to evaluate the awareness of the possible dangers of social networks in students of at a selected high school. Keywords: Šikana,kyberšikana,sociální sítě,oběť,agresor,legislativa,rizika,prevence; Bullying,cyberbullying,social network,victim,agressor,legislation,risks,prevention Available in digital repository of ČVUT.
Sociální síť jako nástroj kyberšikany u středoškolské mládeže

Tato práce se zabývá primárně fenoménem sociálních sítí, které se v současnosti staly jedním z nástrojů kyberšikany. V teoretické části jsou definovány nejdůležitější termíny, jako je šikana nebo ...

Lorenzová Jitka; Klauz Hans; Vališová Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Zřizování nových linek do východních destinací
Endrizalová Eva; Surkeev Niiazbek; Němec Vladimír
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá o zřizovaní potenciálních nových letů podle dinamiského růstu, statických udájů a prediktivit určených na středoasijský, východoevropský, a východoasijský region. Jsou studovany přavidelné lety středoasíských leteckých společností,jejích charakteristiky, a použití potenciálu k rozvojí civilního letectví.Na závěru jsou návrhy ke zavedení letů, kroky k neúslalému rozvojí letecké dopravy.The diploma thesis deals with a establishment of new potential routes, according to dynamic growth, static data and predicates for the Central Asian, East European and East Asian regions. There are studies of the flights of Central Asia Airlines, its characteristics and the use of the potential for civil aviation development. Finally, there are suggestions for introducing flights, steps to increase aviation. Keywords: Středoasijské letecké společností a letiště,Zavedení hlavního hub - letiště,spolupráce,potenciály,otevirání nových linek,analýza,strategické plány a prediktivity růstu civilního letectví; Central Asian airlines and airports,Opening main hub airport in Central Asia region,cooperation,potentials,opening new routes,analysis,strategic plans and prediction of increase civil aviation Available in digital repository of ČVUT.
Zřizování nových linek do východních destinací

Diplomová práce se zabývá o zřizovaní potenciálních nových letů podle dinamiského růstu, statických udájů a prediktivit určených na středoasijský, východoevropský, a východoasijský region. Jsou ...

Endrizalová Eva; Surkeev Niiazbek; Němec Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem
Bílý Petr; Harš Jan; Heinrich Pavel
2018 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by se dal staticky řešit vložkový strop nad rohovým oknem bez svislé podpory. Pro toto řešení je sestaven výpočetní postup. Dále je zde podle tohoto postupu navrženo a posouzeno několik základních rozměrů rohových oken s cílem zjistit, do jakého vyložení je navržené řešení použitelné.This bachelor diploma thesis deals with structural analysis of combined slab above corner window. In the beginning, possible alternative solutions are introduced. The main part of the work is the design of a structural solution that allows to eliminate the vertical support in the corner window. Calculation procedure for this solution is proposed. With the use of this procedure, several basic dimensions of corner windows are assessed with the aim to determine the applicability limits of the proposed solution. Keywords: Překlad,strop,okno,zdivo; Lintel,slab,window,masonry Available in digital repository of ČVUT.
Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem

Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by ...

Bílý Petr; Harš Jan; Heinrich Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vyztužování stropních desek na protlačení
Bílý Petr; Kirschbaum Jakub; Tipka Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude navrhována dle postupu, který je uveden v ČSN EN 1992-1-1 a smykové trny budou navrhovány dle metody ETA 12/0454. V první části této práce budou popsány lokálně podporované stropní desky, kterých se protlačení týká a bude zde uvedeno, co to protlačení je a jaká výztuž se proti němu používá. Dále zde budou obecně popsány výpočetní postupy při návrhu výztuže na protlačení podle ČSN EN 1992-1-1 a podle ETA 12/0454. Z praktického hlediska bude proveden návrh třmínkové výztuže a smykových trnů na zvolené konstrukci, a to na pěti typických místech a následně budou porovnány výsledky. V další části práce se bude zkoumat, jak se bude konstrukce chovat z hlediska protlačení při změně třídy betonu a tloušťky stropní desky. V závěru práce bude provedeno orientační cenové porovnání obou posuzovaných typů výztuže.This bachelor diploma thesis will discuss issues related to punching of slabs. The main subject of interest will be the design of stirrup reinforcement and shear headed studs. The stirrup reinforcement will be designed according to the process described in ČSN EN 1992-1-1 and the shear headed studs will be designed following method ETA 12/0454. The first part of the thesis will describe the locally supported slabs that can be affected by punching. It will also explain what punching is and what kind of reinforcement is commonly used to counteract it. Additionally, it will describe the calculations used in the design of the reinforcement according to the aforementioned standards and methods. From the practical point of view, it will propose a design of stirrup reinforcement and shear headed studs on a selected construction at five typical locations and will compare the results. The following part of the thesis will examine the behaviour of the construction with regards to punching on varying the class of concrete and the thickness of the slab. The final part of the thesis will compare the approximate costs of the two types of reinforcement. Keywords: Stropní deska,lokálně podporovaná,beton,výztuž,trny,smykové lišty,třmínky,smyk,protlačení; Slab,locally supported,concrete,reinforcement,headed studs,shear stud rails,stirrup,shear,punching Available in digital repository of ČVUT.
Vyztužování stropních desek na protlačení

Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude navrhována dle postupu, ...

Bílý Petr; Kirschbaum Jakub; Tipka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza chování stropních železobetonových desek s prostupy
Tipka Martin; Lamberková Kateřina; Vašková Jitka
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématikou prostupů železobetonových stropních desek a jejich vlivem na chování konstrukce. V první části práce jsou popsány základní typy stropních železobetonových konstrukcí, způsob jejich realizace a statické působení v závislosti na geometrii prostupu. Ve druhé části práce je analyzována železobetonová stropní konstrukce s variantním řešením prostupu. Varianty jsou porovnávány v závislosti na velikosti prostupu a řešení nosné konstrukce z hlediska velikosti ohybových momentů, potřebné plochy výztuže a průhybu desky. Ve třetí části práce je variantně navržena stropní konstrukce výstavních prostor. Je zpracován předběžný statický výpočet základních nosných prvků objektu a následně porovnány jednotlivé varianty zastropení. Variantní řešení je podloženo výkresy tvaru.This bachelor thesis focuses on the evaluation of effects of different types of construction openings on the floor reinforced concrete structures. In the first part of the thesis, there are described the basic types of floor reinforced concrete structures, the ways of their construction and the corresponding structural impact in dependence on the geometry of the openings. In the second part, there are analysed the steel reinforced concrete slabs with various solution of openings. The effect of different sizes of the openings and the execution of the supporting construction were evaluated for different bending moments, required reinforcements, and deflection of structures. In the third part of the thesis, the floor structures for showgrounds are outlined. There are also presented check for the basic supporting elements and the comparison of alternatives. Each alternative is accompanied with the formwork drawing. Keywords: Beton,železobetonové konstrukce,stropní konstrukce,prostupy; Concrete,steel reinforced concrete structures,floor structures,openings Available in digital repository of ČVUT.
Analýza chování stropních železobetonových desek s prostupy

Bakalářská práce se zabývá tématikou prostupů železobetonových stropních desek a jejich vlivem na chování konstrukce. V první části práce jsou popsány základní typy stropních železobetonových ...

Tipka Martin; Lamberková Kateřina; Vašková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sociální kompetence učitele na SOŠ
Vališová Alena; Koukola Lukáš; Škrabal Milan
2018 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o sociálních kompetencích učitele na střední odborné škole, a to jak na poli teoretickém, tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti sociálních kompetencí učitele, a to včetně rozvoje, ale také osobnosti učitele, jeho sebe rozvíjení, sebereflexe, interakce i sociální percepce. Dále je zmíněno i klima třídy a tvořivost i inovace v práci učitele a v neposlední řadě interakce a komunikace s různými osobami. Pro praktickou část bylo využito dotazníkové šetření, jež si klade za cíl vyhodnotit a analyzovat výsledky šetření z hlediska sociálních kompetencí učitelů na SOŠ.This Bachelor's thesis deals with social competence of secondary technical school teachers - in theory, as well as in practice. In the theoretical-methodical part I present areas of social competence, such as the teacher's personality, personal development, self-reflection, interaction and social perception. I also look into the environment of a classroom, and, last but not least, into creativity, communication and innovation within this job. In the practical part of the thesis I use the survey research method with the intention to analyse and evaluate secondary technical school teachers' social competency. Keywords: Učitel,osobnost,kompetence,sociální,komunikace,student; Teacher,personality,competence,social,communication,student Available in digital repository of ČVUT.
Sociální kompetence učitele na SOŠ

Tato bakalářská práce pojednává o sociálních kompetencích učitele na střední odborné škole, a to jak na poli teoretickém, tak i praktickém. V teoretické části jsou zmíněny a prozkoumány oblasti ...

Vališová Alena; Koukola Lukáš; Škrabal Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích
Vittek Peter; Pavelková Alexandra; Szentkeresztiová Katarína
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich charakteristiky. V praktické části hodnotí konkrétní rizika pomocí definovaných metod a shrnuje vhodnost jednotlivých metod pro účely údržbových organizací.This diploma thesis deals with methods of risk assessment in maintenance organizations. In the theoretical part, it briefly reveals the scientific basis of risk assessment, presents the individual evaluation methods and their characteristics. In the practical part, it evaluates specific risks using defined methods and summarizes the suitability of individual methods for maintenance organization purposes. Keywords: riziko,metody hodnocení rizik,příčina,chyba,údržba; risk,risk assessment methods,cause,error,maintenance Available in digital repository of ČVUT.
Metody pro hodnocení rizik v údržbových organizacích

Tato diplomová práce se zabývá metodami hodnocení rizik v údržbových organizacích. V teoretické části stručně odhaluje vědecký základ hodnocení rizik, představuje jednotlivé metody hodnocení a jejich ...

Vittek Peter; Pavelková Alexandra; Szentkeresztiová Katarína
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases