Number of found documents: 539801
Published from to

Empedokleova kosmologie
Šteffl, Jan; Milko, Pavel; Hogenová, Anna
2017 - Czech
The aim of this bachelor thesis is to demonstrate how were the presocratic philosophers thinking about the creation of the world. The first part is focused on a brief description of the life of Empedocles, as well as it defines main conceptions of the idea of cosmology. The main part of the thesis is trying to analyse four elements, which we can hold as substances. Besides for their paramount role in Empedocles' cosmology, they are also mentioned since Empedocles is often understood as their founder. The following chapter explains the problem of Love and Strife which both cooperate with the four elements and they all participate on creation and destruction. This chapter is introducing us to the problems of cosmic cycles and Sfairos, which are often considered to be the major phenomenon of Empedocles' cosmology and philosophy. These ideas are also described here because of the possible comparison of various religious trends and religious thinking. V bakalářské práci Empedokleova kosmologie jsem se pokusil nastínit, jakým způsobem uvažovali presokratici nad vznikem světa. V první části se práce věnuje stručnému popsání Empedokleova života. Dále definuje alespoň v základním pojetí termín kosmologie. První stěžejní částí je kapitola rozebírající čtyři prvky, které lze také pojmout jako živly. Kromě jejich téměř nezpochybnitelné role v Empedokleově kosmologii jsou zmíněny také proto, že Empedoklés bývá často považován za jejich vynálezce. Následuje kapitola věnující se problematice Lásky a Sváru, které se čtyřmi prvky kooperují a na tvorbě a zániku se podílejí společně. Tato kapitola připravuje pole pro popsání kosmických cyklů a s nimi souvisejícího Sfairu, který je leckdy považován za zásadní fenomén Empedokleovy kosmologie a filosofie. Popsání těchto myšlenek může být v dnešní době zajímavé například kvůli porovnání jednotlivých náboženských směrů a náboženského myšlení. Keywords: Empedoklés; kosmologie; čtyři prvky; Láska; Svár; Sfairos; kosmické cykly; Empedocles; cosmology; four elements; Love; Strife; Sfairos; cosmic cycles Available in a digital repository NRGL
Empedokleova kosmologie

The aim of this bachelor thesis is to demonstrate how were the presocratic philosophers thinking about the creation of the world. The first part is focused on a brief description of the life of ...

Šteffl, Jan; Milko, Pavel; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin
Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
2017 - English
Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport among cellular organelles and also to the cell wall providing cell wall material for cell growth and elongation. Engagement of Rab GTPases in the regulation of endomembrane trafficking is one of the evolutionary conserved aspects of secretion regulation. The network of Rab GTPases interaction includes also various downstream effectors. One of them is the exocyst complex involved in vesicle docking at the plasma membrane. It is a complex composed of eight different subunits (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84). Exocyst was discovered as Sec4p Rab GTPase effector in yeast and also data from animal models describe the Sec15 exocyst subunit as the Rab-interacting partner, but data from plants are missing. On the other hand, numerous studies identified exocyst role in tip growth of pollen tube and root hairs, seed coat formation, cell plate and cell wall formation, hypocotyl elongation, and importantly also PIN auxin efflux carriers recycling and polar auxin transport. There are two paralogues of SEC15 in the Arabidopsis genome, SEC15a and SEC15b, the previous one already shown to be... SOUHRN Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, které hrají důležitou roli ve váčkovém transportu. Jejich správné fungování umožňuje regulaci váčkového transportu mezi buněčnými organelami a také směrem do buněčné stěny, kdy je zdrojem materiálu pro růst a prodlužování buněk. Zapojení Rab GTPáz v regulaci endomembránového transportu je jeden z evolučně velmi konzervovaných aspektů řízení a kontroly sekrece. Mezi interaktory Rab GTPáz patří také různé 'downstream' efektory. Jedním z nich je komplex exocyst, který je nejvíce známý pro své zapojení do váčkového transportu na plazmatické membráně. Tento komplex je složen z osmi různých podjednotek (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84) a byl objeven jako efektor Sec4p Rab GTPázy v kvasinkách. Dostupné informace z živočišných modelových organismů uvádějí SEC15 podjednotku jako podjednotku která interaguje s Rab GTPázami. Jaká je situace v rostlinách není dosud známo. Početné studie uvádějí důležitou funkci komplexu exocyst v 'tip growth' (vrcholový růst) pylových láček a kořenových vlásků, ve vytváření semenných obalů a také ve tvorbě buněčné přepážky, buněčné stěny a prodlužování hypokotylu. Také je známo zapojení komplexu exocyst v recyklaci auxinových přenašečů - PIN proteinů. V genomu Arabidopsis můžeme nalézt dva paralogy SEC15 podjednotky... Keywords: rostliny; RAB GTPázy; sekrece; plants; RAB GTPases; secretion Available in a digital repository NRGL
Efektory RAB GTPáz a jejich role v regulaci sekrece u rostlin

Rab GTPases are small signaling molecules that play an important role in vesicle trafficking in eukaryotic cells. Correct signaling through small GTPases allows orchestration of vesicle transport ...

Růžičková, Martina; Hála, Michal; Motyka, Václav; Klíma, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie
Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
2017 - Czech
English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is necessary to find a balanced approach between the protection of environmental objectives and ensuring the economic principles of the European Union. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropského unie. Keywords: vnitřní trh; EU; ochrana životního prostředí; omezení; tržní svobody; internal market; EU; enviromental protection; restriction; market freedoms Available in a digital repository NRGL
Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie

English abstract Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental ...

Scheu, Lenka; Damohorský, Milan; Stejskal, Vojtěch; Smolek, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Buddhistické rituály smrti v současné Koreji
Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
2017 - English
The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the context of the rich Korean religious scene and indicates its connection to other religious and philosophical ideas present in the Sinitic cultural area. The dissertation is structured into five sections, each of which approaches the rituals from a different perspective. The "Introduction," presents the methodology, including the theoretical framework; textual research of ritual texts and fieldwork are the two key methodological approaches used to study the topic at hand. Chapter 2, "The Ritual Constituents," is an attempt to define an apparatus for analysis of the rituals. The two-axis scheme is an attempt to provide a tool, which will help us grasp not only the relative "richness" of the ritual but also its variability. Chapter 3, "The Structure and Typology of the Rituals," presents an overall analysis of the ritual process from the deathbed, to rebirth, and beyond. Its structure is based on contemporary rituals. I also use examples from Korean historical sources to demonstrate that certain types of rituals have been standard ritual activities throughout the history of Korean Buddhism. Chapter 4, "The... Práce se zabývá problematikou rituálů smrti v korejském buddhismu, stále vlivné a živé náboženské tradici v Korejské republice. Na metodologické rovině spojuje analýzu rituálního textu s terénním výzkumem. Předmluva a úvodní kapitola nastiňuje autorův zájem, vztah k tématu a základní cíle práce. Následně shrnuje teoretický rámec, zejm. teorie Hertze a van Gennepa, postup a problémy řešené při vytváření korpusu rituálních textů a popisuje kvalitativní výzkum mezi mnichy i laiky, jeho specifika a úskalí. V úvodu druhé kapitoly autor poukazuje na modulární charakter rituálů a s ním spojenou problematiku komplexnosti a rozmanitosti rituálu a navrhuje schéma dvou os, kde horizontální osa představuje jednotlivé moduly, stavební bloky ceremonií, a vertikální osa vyjadřuje rozmanitost rituálních konstituentů. V druhé části kapitoly se zabývá dvěma klíčovými konstituenty, zemřelým a rituálními aktéry. Třetí kapitola je stručným přehledem rituálního procesu od okamžiku smrti až po neohraničenou dobu po skončení čtyřiceti devítidenního období truchlení a zvýšené rituální aktivity. Současnou, konfucianismem a lidovým náboženstvím ovlivněnou praxi, porovnává s buddhistickými rituály v korejských dějinách, čímž ukazuje, že se v dnešním rituálu projevují určité ustálené buddhistické rituální vzorce či struktury... Keywords: korejský buddhismus; rituál; smrt; musok; ch'ŏndo chae; Korean Buddhism; death; ritual; musok; ch'ŏndo chae Available in a digital repository NRGL
Buddhistické rituály smrti v současné Koreji

The aim of the dissertation is to present the complex system of Buddhist rituals of death. Being the first lengthy study on the topic written outside Korea, this work introduces these rituals in the ...

Zemánek, Marek; Chlup, Radek; Löwensteinová, Miriam; Berounský, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
2017 - Czech
Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance against acute ischemia/reperfusion (I/R) injury is adaptation to chronic hypoxia. However, changes at the molecular level associated with this adaptation have still not been fully explored. It is obvious that the myocardial function depends on maintaining membrane integrity and cellular homeostasis of cardiomyocytes. From this perspective, phospholipases A2 (PLA2) are the key enzymes that take part in the remodeling and repairing of the cell membranes. Moreover, PLA2 are also involved in generation of lipid signaling molecules - free long chain fatty acids (FA) and 2-lysophopholipids. In myocardium, members of three major PLA2 classes are present: cytosolic PLA2 (cPLA2), calcium-independent PLA2 (iPLA2) and secretoric PLA2 (sPLA2). This thesis aimed to determine the following in the left ventricular myocardium of adult male Wistar rats: 1) The effect of intermittent hypobaric hypoxia (IHH; 8 hours/day, 5 days/week, 5 weeks, ~ 7000 m) on the expression of total cPLA2α and its phosphorylated form (p-cPLA2α, Ser505 ), and further iPLA2 and sPLA2IIA, as well as signaling proteins activating cPLA2α enzyme... Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA... Keywords: srdce; chronická hypoxie; kardioprotekce; fosfolipázy A2; cytosolická fosfolipáza A2α; oxidační stres; heart; chronic hypoxia; cardioprotection; phospholipases A2; cytosolic phospholipase A2α; oxidative stress Available in a digital repository NRGL
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii

Cardiovascular diseases, particularly acute myocardial infarction, are the leading causes of death in developed countries including the Czech Republic. One of the ways to increase cardiac resistance ...

Míčová, Petra; Novotný, Jiří; Kuda, Ondřej; Kazdová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Nesystémová opozice v Rusku 2011-2016
Koutník, Jan; Svoboda, Karel; Šír, Jan
2017 - Czech
The diploma thesis examines why did the non-systemic opposition in Russia between 2011 and 2016 fail to reach any significant success. Even though during 2011 and 2012 Russia witnessed mass anti- government protests the non-systemic opposition was not able to enforce any relevant change in the regime, obtain representation in the state institutions or induce larger public dissatisfaction with the regime. The study analyses problematic internal features of the non-systemic opposition (lack of public support, coalition potential, election programs and campaigns, party financing) and external repressive means of the Vladimir Putin's regime against the opposition (legislation, direct confrontation, judicial trials, elections and means of rigging). The thesis offers a complex insight into the functioning of the non-systemic opposition in Russia in the observed period and accentuates the authoritarian character of the Russian regime. Based on the evaluation of the key variables the study concludes that the repressive policies of the regime cardinally affected the weakness and fragmentation of the non-systemic opposition which moreover was not able to overcome the internal conflicts and gain broader public support. Diplomová práce zkoumá příčiny neúspěchu tzv. nesystémové opozice v Rusku mezi lety 2011-2016. Přes vlnu masových protirežimních protestů mezi lety 2011/2012 se nesystémové opozici nepodařilo do roku 2016 dosáhnout výrazné změny režimu, získat zastoupení ve státních orgánech nebo vyvolat společenský nesouhlas s režimem. Práce analyzuje vnitřní problémy oblasti nesystémové opozice (odtržení od společnosti, koaliční potenciál, volební programy a kampaně, financování) a vnější represivní prostředky režimu Vladimira Putina vůči ní (legislativa, přímá konfrontace, soudní procesy, volba a jejich ovlivňování). Přináší tak komplexní pohled na problematiku nesystémové opozice v Rusku v daném období a zároveň poukazuje na autoritativní charakter ruského režimu. Na základě zhodnocení klíčových proměnných dochází práce k závěru, že represivní politika státu měla zásadní vliv na slabost a fragmentaci nesystémové opozice, které se navíc nepodařilo překonat vnitřní rozpory a získat širší podporu obyvatelstva. Keywords: nesystémová opozice; Rusko; nedemokracie; autoritarismus; Vladimir Putin; protesty; teorie opozice; volební manipulace; Alexej Navalný; non-systemic opposition; Russia; non-democracy; authoritarianism; Vladimir Putin; mass protest; opposition theory; electoral fraud; Alexei Navalny Available in a digital repository NRGL
Nesystémová opozice v Rusku 2011-2016

The diploma thesis examines why did the non-systemic opposition in Russia between 2011 and 2016 fail to reach any significant success. Even though during 2011 and 2012 Russia witnessed mass anti- ...

Koutník, Jan; Svoboda, Karel; Šír, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity
Nedbalová, Andrea; Králová, Kateřina; Žíla, Ondřej
2017 - Czech
The capital city of the Republic of Macedonia, Skopje, has undergone two important architectural changes during the last half a century. Both of these, the renewal of the city after the devastating earthquake of 1963 and the extensive architectural project "Skopje 2014" launched in 2010, included content which focused on the formation of Macedonian national identity. The diploma thesis The Reconstructions of Skopje and the Formation of Macedonian National Identity analyses how architecture and urbanism was used to form Macedonian national identity. As these two events had very different initial conditions, the nature of these reconstructions, together with the promoted visions of national identity and their presentation, differed considerably. The rebuilding of Skopje after the earthquake presented Macedonian national identity to a greater extent through a strong ideological content based solely on visions of the future. In comparison, the project "Skopje 2014" presented an interpretation of national identity through specific symbols. This construction was based on the interpretation of historical events, resulting in a new understanding of the historical continuity of the Macedonian nation. The fact that two vastly different visions of Macedonian national identity, presented through the recreation... Hlavní město současné Makedonské republiky, Skopje, prošlo během minulého půl století dvěma zásadními architektonickými proměnami. Obě, jak obnova města po zemětřesení v roce 1963, tak rozsáhlý architektonický projekt jménem "Skopje 2014" zahájený v roce 2010, zahrnovaly obsah zaměřený na formování makedonské národní identity. Diplomová práce Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity v obou případech analyzuje, jakým způsobem bylo architektury a urbanismu využíváno k jejímu formování. Jelikož se jednalo o velmi odlišné události, také charakter přestaveb, propagované vize makedonské identity i způsob, kterým byly prezentovány, byly velmi odlišné. Práce poukazuje na to, že obnova města po zemětřesení prezentovala makedonskou národní identitu ve větší míře skrze ideologický obsah založený převážně na vizích do budoucna. Oproti tomu projekt "Skopje 2014" prezentoval výklad národní identity skrze konkrétní symboly. Tato výstavba byla založena na interpretacích historických událostí, které ve výsledku prezentovaly nový výklad historické kontinuity makedonského národa. Skutečnost, že dvě diametrálně odlišné vize makedonské národní identity, prezentované skrze přetváření veřejného prostoru, se objevily v prostoru Skopje během pouhých padesáti let, svědčí o tom, že makedonská národní identita... Keywords: Skopje; urbánní vývoj; Makedonci; národní identita; zemětřesení; "Skopje 2014"; Skopje; urban development; Macedonians; national identity; earthquake; "Skopje 2014" Available in a digital repository NRGL
Přestavby Skopje a formování makedonské národní identity

The capital city of the Republic of Macedonia, Skopje, has undergone two important architectural changes during the last half a century. Both of these, the renewal of the city after the devastating ...

Nedbalová, Andrea; Králová, Kateřina; Žíla, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Pojetí svobody v existenciální filosofii M. Heideggera
Krček, Christian; Zátka, Vlastimil; Hogenová, Anna
2017 - Czech
The topic of the master thesis is the interpretation of "freedom" in the existential ' from the "metaphysics of subjectivity" to a ' " " as the " " ' Tématem diplomové práce je pojetí "svobody" v existenciální filosofii Martina Heideggera. Tato práce je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje jeho obratu ve filosofii od "metafyziky subjektivity" k fundamentální analýze Dasein. Druhá kapitola se zabývá Heideggerovou koncepcí "pravdy", jako odkrytosti Dasein ve světě, kterou ve třetí kapitole oplňuje jeho koncepce "svobody", pojaté jako horizont otevřených možností. Obě vycházejí ze stěžejního díla Martina Heideggera Bytí a čas Cílem práce je určit, jakým způsobem Heideg své rané filosofii, a jak byla rozvinuta v existenciální analytice Dasein. Keywords: svoboda; pravda; pobyt; fundamentální ontologie; existence; Heidegger; Freedom; Truth; Dasein; Fundamental Ontology; Existence; Heidegger Available in a digital repository NRGL
Pojetí svobody v existenciální filosofii M. Heideggera

The topic of the master thesis is the interpretation of "freedom" in the existential ' from the "metaphysics of subjectivity" to a ' " " as the " " '...

Krček, Christian; Zátka, Vlastimil; Hogenová, Anna
Univerzita Karlova, 2017

Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu
Landová, Karolína; Zvoníčková, Marie; Dvořáček, Libor
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o pacienta po otevřené operaci thorakoabdominálního aneuryzmatu

Landová, Karolína; Zvoníčková, Marie; Dvořáček, Libor
Univerzita Karlova, 2017

Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru
Kramperová, Pavla; Zvoníčková, Marie; Talijánová, Jana
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with kinetic workload of nursing staff in internal and surgical clinics. The theoretical part introduces an overview of findings of physical load, its consequences and prevention. Another component of the theoretical part describes handling of loads and patients in health care and the applicable legislation in the Czech republic. The research part focuses on walk monitoring, determines how nursing staff handle patients and how to take care of their health. Thesis seeks to uncover the effects of physical exercise of staff working in departments where research was conducted. The investigation was aimed at nurses, enrolled nurses, assistants and attendants. The research confirmed the high physical stress of nursing staff in all surveyed clinics. Part of the results is also expressed disaffection of nursing staff with the footwear provided by the hospital. Bakalářská práce se zabývá zatížením pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu na interním a chirurgických pracovištích. V teoretické části je uveden přehled poznatků o fyzické zátěži, její důsledky a prevence. Další složkou teoretické části je manipulace s břemeny a pacienty ve zdravotnictví a platná legislativa v ČR. Výzkumná část se zaměřuje na monitoring chůze, zjištění jak pracovníci manipulují s pacienty a jak se starají o své zdraví. Práce se snaží odhalit důsledky fyzické zátěže u pracovníků pracujících na odděleních, kde byl výzkum prováděn. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na sestry, sanitáře, asistenty i ošetřovatele. Výzkumné šetření potvrdilo vysoké zatížení pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu na všech uvedených odděleních. Součástí výsledků je i vyjádřená nespokojenost pracovníků s pracovní obuví, kterou poskytuje nemocnice. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení pohybové zátěže ošetřovatelského personálu pomocí krokoměru

This bachelor thesis deals with kinetic workload of nursing staff in internal and surgical clinics. The theoretical part introduces an overview of findings of physical load, its consequences and ...

Kramperová, Pavla; Zvoníčková, Marie; Talijánová, Jana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases