Number of found documents: 520283
Published from to

Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi
WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z teoretické a empirické. Pro sběr dat byl zvolen kvantitativní přístup. Data byla sbírána pomocí dotazníkového šetření. Stanovené cíle bakalářské práce byly zanalyzované a následně statisticky znázorněné. Výstupy a poznatky z práce bude možno uplatnit v dlužních poradnách při práci s rodinami, které se nachází v obtížné finanční situaci. The bachelor thesis deals with the impact of debt on the functioning of families with children. The aim of the thesis is to understand the impact of debt on the social functioning of the family as a system. This work consists of two parts, both theoretical and empirical. A quantitative approach has been selected for data collection. The data was collected through a questionnaire survey. The stated goals of the bachelor thesis were analyzed and subsequently statistically presented. Outcomes and lessons learned from work will be used in debt counseling when working with families in a difficult financial situation. Keywords: Sociální práce; obtížná finanční situace;rodiny s dětmi; dlužní poradny; zadlužení; předlužení; dluhová past; Social work; difficult financial situation; families with children; debt counseling; debt; over-indebtedness; debt trap Available in digital repository of UPOL.
Dopad zadlužení na fungování rodin s dětmi

Bakalářská práce se zabývá dopadem zadlužení na fungování rodin s dětmi. Cílem práce je porozumět dopadu zadlužení na sociální fungování rodiny jako systému. Tato práce se skládá ze dvou částí a to z ...

WRATNÁ, Danuta; ZATLOUKAL, Leoš; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výchova a vzdělávání Romů.
DAŠKOVÁ, Karla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchova a vzdělávání Romů.

DAŠKOVÁ, Karla; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Získávání prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice
ZAHNAŠOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na oblast získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Teoretická část se zaměřuje na neziskový sektor, jak z pohledu legislativy, rozdělování finančních prostředků, tak i z pohledu soukromých podnikatelských subjektů na problematiku dárcovství a filantropie. Praktická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu názory a postoje současných firemních dárců na vzájemnou spolupráci. Výzkum posuzuje význam firemního dárcovství pro zkoumanou neziskovou organizaci The work focuses on the area of private funding for Charity of St. Anieszky Otrokovice, whose support is particularly important due to the need to support the social activity of the organization. The theoretical part focuses on the non-profit sector from the point of view of legislation, the distribution and the view of private entrepreneurial subjects on issues of donation and philanthropy. The practical part examines through quantitative research the opinions and attitudes of contemporary corporate donors on mutual cooperation. The research assesses the importance of corporate donation for the non-profit organization under examination. Keywords: Neziskový sektor; nezisková organizace; firemní filantropie; dárcovství; kvantitativní výzkum; dotazníkové šetření; Nonprofit sector; nonprofit organization; corporate philanthropy; donation; quantitative research; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Získávání prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice

Práce se zaměřuje na oblast získávání finančních prostředků ze soukromých zdrojů pro Charitu sv. Anežky Otrokovice. Teoretická část se zaměřuje na neziskový sektor, jak z pohledu legislativy, ...

ZAHNAŠOVÁ, Pavlína; DANIHELKOVÁ, Ester; ZOGATA KUSZ, Agnieszka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi
KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
2018 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská úcta. Pozornost je věnována také způsobu rozšíření tohoto hnutí ve světě i v prostředí katolické církve České republiky; spiritualitě, ke které přivádí a pilířům, na kterých stojí. Tato práce chce napomoci k hlubšímu porozumění významu tohoto tématu a objasnění jeho místa v životě katolické církve i v počátcích 21. století. This diploma thesis deals with the theme of the Marian Movement of Priests and the theme of the Marian cenacles arising from it, through which true Marian reverence is renewed and actively implemented into life. Attention is paid also to the way this movement is spreading in the world as well as in the environment of the Catholic Church of the Czech Republic; the spirituality to which it brings, and the pillars on which it stands. Thus, this work wants to help to deepen the understanding of the importance of this subject and to clarify its place in the life of the Catholic Church also in the early 21st century. Keywords: mariánská úcta; mariánská večeřadla; Mariánské kněžské hnutí; zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; Marian reverence; Marian cenacles; Marian Movement of Priests; Consecration to the Immaculate Heart of the Virgin Mary Available in digital repository of UPOL.
Mariánská večeřadla jako specifický projev mariánské úcty v katolické církvi

Tato diplomová práce se věnuje tématu Mariánského kněžského hnutí a z něho vycházejícímu tématu mariánských večeřadel, jejichž prostřednictvím je obnovována a do života aktivně uváděna mariánská ...

KOŘENKOVÁ, Marcela Anežka; FILKA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Bariéry absolventů středních odborných škol registrovaných na ÚP při vstupu na trh práce
MYNAŘÍKOVÁ, Aneta; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá postavením absolventů středních odborných škol na pracovním trhu. Zaměřuje se na absolventy, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Blansku. Cílem je zjistit, jak sami absolventi svou pozici na pracovním trhu vnímají a jak hodnotí spolupráci s úřadem práce. První kapitoly práce jsou věnovány vymezení základních teoretických pojmů. Je definován trh práce a jeho rozdělení, dále nezaměstnanost s jejími druhy i důsledky. Zmíněno je rovněž postavení absolventů na pracovním trhu s nejčastějšími bariérami. Práce se věnuje také vymezení působnosti úřadu práce a nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti. Poslední kapitoly mají podobu kvalitativního výzkumu, který je tvořen rozhovory s vybranými absolventy. Závěr tvoří zhodnocení provedeného šetření. The bachelor thesis deals with the position of secondary schools graduates on the labour market. It focused on graduates who are registered at the Labour office in Blansko. The goal is to find out how graduates perceive their position on labour market and how they evaluate cooperation with the labour office. The first chapters of the thesis are devoted to defining the basic theoretical concepts. It is defined the labour market with its types, as well as unemployment with its kinds and consequences. It also mentions the position of graduates on the labour market with the most common barriers. The thesis also deals with the definition of the labour office and the unemployment policy instruments and measures. The last chapters takes the form of qualitative research which consists of interview with graduates. The end is an evaluotion of the research. Keywords: Absolventi středních škol; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; trh práce; úřad práce; Secondary schools graduates; unemployment; employment policy; labour market; labour office Available in digital repository of UPOL.
Bariéry absolventů středních odborných škol registrovaných na ÚP při vstupu na trh práce

Bakalářská práce se zabývá postavením absolventů středních odborných škol na pracovním trhu. Zaměřuje se na absolventy, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Blansku. Cílem je ...

MYNAŘÍKOVÁ, Aneta; ŠLECHTOVÁ, Hana; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci
KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Ochranná opatření se zaměřením na zabezpečovací detenci

KRAUSOVÁ, Natálie; VICHEREK, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány
MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány

MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Marketing fairtrade produktů v Olomouci - projekt výzkumu
KURZYSZ, Pavel; KOSINA, David
2018 - Czech
Cílem práce je pomocí analýzy, syntézy dat a kompilace vytvořit projekt výzkumu marketingu fairtrade produktů v Olomouci, přičemž veškerá pozornost bude zaměřena na marketingové tahy, jež používají prodejci, aby zajistili větší prodej fair trade výrobků ve svých prodejnách (které jsou jako Fair trade označeny). Zjištěné informace budou pouze teoretickou platformou, která dále může posloužit k další realizaci. Práce je rozdělena na 2 části teoretickou část a metodologii výzkumu, přičemž teoretická část je ještě rozdělena na 3 kapitoly: marketing, fairtrade a společenská odpovědnost firem. V části metodologie výzkumu popisuji vše, co je potřeba, pokud by se měl samotný výzkum někdy realizovat. Uvádím postup kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Dále připojuji popis výzkumného souboru, práci s daty a prvotní vstup do terénu. The aim of the thesis is to create a fair trade product marketing research project in Olomouc with the help of analysis, data synthesis and compilation, focusing on marketing moves used by sellers to ensure the sale of fair trade products in their stores (which are marked as Fair Trade) . The information found will only be the theoretical platform that can further serve for further implementation. The thesis is divided into 2 parts - theoretical part and methodology of research, the theoretical part is divided into 3 chapters: marketing, fair trade and corporate social responsibility. In the research methodology section, I describe everything that is needed if the research itself should ever be realized. I describe the process of qualitative and quantitative research. I also add a description of the research file, data handling and initial entry into the field Keywords: Marketing; fairtrade; společenská odpovědnost firem; projekt výzkumu;; Marketing; fairtrade; Corporate Social Responsibility; project of research Available in digital repository of UPOL.
Marketing fairtrade produktů v Olomouci - projekt výzkumu

Cílem práce je pomocí analýzy, syntézy dat a kompilace vytvořit projekt výzkumu marketingu fairtrade produktů v Olomouci, přičemž veškerá pozornost bude zaměřena na marketingové tahy, jež používají ...

KURZYSZ, Pavel; KOSINA, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Repozitář a portál GreyGuide: pokroky a posouzení rozvoje za 5 let!
Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
2018 - English
V roce 2013 společnost GreyNet International a Institut informační vědy a technologií Národní výzkumné rady v Itálii (ISTI-CNR) zahájily budování repozitáře GreyGuide, který slouží jako úložiště dokumentů o dobré praxi v oblasti šedé literatury. Díky společnému úsilí byl GreyGuide rozšířen a slouží i jako dokumentový portál GreyNetu. ISTI slouží jako poskytovatel služby technicky a GreyNet dodává obsahovou náplň. Příspěvek je věnován zhodnocení služby a její návratnosti po 5 letech provozu, závěr bude věnován dalším plánům. In 2013, GreyNet International and the Institute of Information Science and Technologies of the National Research Council of Italy began work on the construction of the GreyGuide repository, which would house works of good practice in the field of grey literature. This joint venture soon expanded and came to also serve as GreyNet’s Web Access Portal. Now five years on ISTI-CNR – the service provider and GreyNet International – a content provider openly discuss their return on investments in human and information resources. The presentation concludes with an impact assessment and further course of action. Keywords: informační věda; šedá literatura; úložiště; dokumentové fondy; digitální knihovny Available in the NTK library.
Repozitář a portál GreyGuide: pokroky a posouzení rozvoje za 5 let!

V roce 2013 společnost GreyNet International a Institut informační vědy a technologií Národní výzkumné rady v Itálii (ISTI-CNR) zahájily budování repozitáře GreyGuide, který slouží jako úložiště ...

Farace, Dominic; Biagioni, Stefania; Carlesi, Carlo
Národní technická knihovna, 2018

Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Vávra, Martin
2018 - Czech
Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. Příspěvek se bude zabývat příležitostmi a omezeními, které jsou spojeny s archivací a sdílením dat v sociálních vědách. Důraz bude kladen na využívané standardy (pro metadata, zápis klíčových slov) a nástroje (řešení online databáze) a také na to, jak se skrze tyto standardy a nástroje rozvíjí celoevropský systém datových služeb v sociálních vědách. Czech Social Science Data Archive is now an established research infrastructure within the Czech Republic and also it is a part of the European research infrastructure through CESSDA organization. The presentation will address the opportunities and constraints associated with data archiving and sharing in the social sciences. Emphasis will be placed on used standards (for metadata, keywords) and tools (on-line database solution) and on how these standards and tools help to develop a pan-European system of data services in the social sciences. Keywords: archivace dat; sdílení dat; sociální vědy; data archiving; data sharing; social sciences; datové sklady; databázové systémy Available in the NTK library.
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu

Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. ...

Vávra, Martin
Národní technická knihovna, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases