Number of found documents: 525531
Published from to

Regionální identita mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
BACHANOVÁ, Šárka; ŠERÝ, Miloslav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá regionální identitou obyvatel mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Cílovou skupinou výzkumu je místní obyvatelstvo ve věku 15-29 let, které je rozděleno do tří věkových kategorií. První část práce teoreticky ukotvuje daný výzkumný problém a poté se věnuje komplexní charakteristice studovaného regionu. Empirická část je založena na analýze primárních dat, získaných dotazníkovým šetřením, které bylo na zájmovém území uskutečněno. Hlavním cílem práce je zhodnotit míru identifikace zdejší mladé populace se svým regionem a posoudit případné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi obyvatel dle vybraných sociodemografických charakteristik. V závěru práce je také řešena míra potencionální emigrace obyvatel z regionu, neboť mladá generace je klíčová pro jeho budoucí rozvoj. The diploma thesis deals with the regional identity of the inhabitants of the Ostrožsko-Veselsko microregion. The target group of the research is the local population of 15-29 years in age, which is divided into three age categories. The first part of the thesis lays the theoretical basis for the research problem and then provides a comprehensive characterisation of the studied region. The empirical part is based on an analysis of primary data obtained by a questionnaire survey which was carried out in the territory in question. The main aim of the thesis is to evaluate the degree of identification of local young people with their region and to assess possible differences between particular categories of inhabitants according to selected socio-demographic characteristics. The end of the thesis deals with the level of potential emigration of the inhabitants from the region, as the young generation is crucial for its future development. Keywords: region; regionální identita obyvatel; identita regionu; mikroregion Ostrožsko-Veselsko; dotazníkové šetření; region; regional identity of inhabitants; identity of region; Ostrožsko-Veselsko microregion; questionnaire survey Available in digital repository of UPOL.
Regionální identita mikroregionu Ostrožsko-Veselsko

Diplomová práce se zabývá regionální identitou obyvatel mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Cílovou skupinou výzkumu je místní obyvatelstvo ve věku 15-29 let, které je rozděleno do tří věkových ...

BACHANOVÁ, Šárka; ŠERÝ, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vyhodnocení plodnosti klisen koně Převalského ve vztahu k inbreedingu
ŠELIGOVÁ, Vendula; BEZDÍČEK, Jiří; KŮS, Evžen
2018 - Czech
Tato práce se zaměřila na vliv inbreedingu na plodnost klisen koně Převalského. Byly zpracovány data klisen narozených mezi lety 1960-1990. Kromě samotného inbreedingu byly zahrnuty vlivy převozu a délky života. Statisticky data byla zpracována pro absolutní i relativní počty mláďat. V práci byl prokázán negativní vliv inbreedingu na reprodukci. Toto bylo potvrzeno klesající tendenci počtu mláďat v závislosti na inbreedingu, jak u relativního, tak i u absolutního počtu mláďat. This study focused on the effect of inbreeding on fertility of mares Przewalski horse. Data of mares born between 1960 and 1990 were processed. In addition to the effects of inbreeding were included transportation and life expectancy. Statistical data were processed for absolute and relative numbers of offspring. This study was confirmed by the negative influence of inbreeding on reproduction. This was confirmed by the decreasing trend of the number of offspring depending on inbreeding, both in the relative number of offspring and absolute numbers Keywords: kůň Převalského; plodnost; klisny; Przewalski horse; fertility; mare Available in digital repository of UPOL.
Vyhodnocení plodnosti klisen koně Převalského ve vztahu k inbreedingu

Tato práce se zaměřila na vliv inbreedingu na plodnost klisen koně Převalského. Byly zpracovány data klisen narozených mezi lety 1960-1990. Kromě samotného inbreedingu byly zahrnuty vlivy převozu a ...

ŠELIGOVÁ, Vendula; BEZDÍČEK, Jiří; KŮS, Evžen
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Monitoring tělesného zatížení v thajském boxu
ANDRYS, Ondřej; NEULS, Filip; ŠTĚPÁN, Jiří
2018 - Czech
Bakalářská práce zkoumá celkové tělesné zatížení, které působí na thajského boxera, během tréninku a volné sparingové jednotky. Porovnává tyto jednotky z hlediska srdeční frekvence a stanovuje nejlepší možný způsob přípravy na nadcházející zápas. The focus of my bachelor thesis is the intensity of internal load on Thai boxers, competition conditions. Evaluate the heart rate difference between training session and sparing session and determine the best way of preparation for upcoming fight. Keywords: Muay Thai; srdeční frekvence; bojové sporty; zatížení; Muay Thai; heart rate; martial arts; load Available in digital repository of UPOL.
Monitoring tělesného zatížení v thajském boxu

Bakalářská práce zkoumá celkové tělesné zatížení, které působí na thajského boxera, během tréninku a volné sparingové jednotky. Porovnává tyto jednotky z hlediska srdeční frekvence a stanovuje ...

ANDRYS, Ondřej; NEULS, Filip; ŠTĚPÁN, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Bitcoin - měna nebo peníze
KOMÁRKOVÁ, Jitka; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka; ŠPÍRKOVÁ, Taťána
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou Bitcoinu z pohledu českého právního řádu. V první části práce je vymezena základní charakteristika Bitcoinu, dále je zde nastíněn stručný vývoj Bitcoinu a rovněž i základní charakteristické vlastnosti Bitcoinu. Další část se zabývá právě problematikou, zda lze Bitcoin chápat jako měnu či peníze. V této části jsou vymezeny pojmy měna a peníze, a zároveň i funkce které daný institut ze své podstaty plní. V této kapitole je Bitcoin právě s těmito instituty porovnáván, respektive zjišťován stav, zda je Bitcoin způsobilý plnit určité funkce buď měny či peněz a na základě těchto zjištění učiněn závěr, zda je možné Bitcoin pod jeden z těchto institutů podřadit. Poslední část se zaměřuje na další případné pojmy, pod které by bylo možné Bitcoin podřadit, a zároveň tato část shrnuje různé úhly pohledů vybraných států na danou problematiku. This bachelor thesis deals with the characteristics of Bitcoin from the point of view of the Czech laws. The first part of the thesis defines the basic characteristics of Bitcoin, briefly describes the development of Bitcoin as well as its main attributes. Another part of my bachelor thesis is focused on the question of whether Bitcoin can be understood as currency or money. The concepts of currency and money, as well as the functions that the institute by its nature should fulfil, are defined in this part. This chapter also compares Bitcoin with these institutes, and whether Bitcoin is able to perform certain functions of either currency or money. In the end of this section, there is my conclusion of whether or not the Bitcoin can be subordinated to one of these institutes. The last part focuses on other possible concepts under which Bitcoin could be subordinated. This section summarizes the various approaches of selected states on the given issue. Keywords: Bitcoin; open-source platební síť; měna; peníze; kryptoměna; digitální měna; virtuální měna; elektronické peníze; pseudoanonymita; decentralizace; věc v právním slova smyslu; komodity; cenný papír; Bitcoin; open-source payment network; currency; money; cryptomed; digital currency; virtual currency; electronic money; pseudoanonymite; decentralization; legal word; commodity; security Available in digital repository of UPOL.
Bitcoin - měna nebo peníze

Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou Bitcoinu z pohledu českého právního řádu. V první části práce je vymezena základní charakteristika Bitcoinu, dále je zde nastíněn stručný vývoj ...

KOMÁRKOVÁ, Jitka; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka; ŠPÍRKOVÁ, Taťána
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Adaptace a mentoring
ZICHÁČKOVÁ, Olga; GIGALOVÁ, Veronika
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je deskripce adaptačního procesu s využitím mentoringu v organizaci XY. Teoretická část práce vychází z literatury vztahující se k tématu. Výzkumnými metodami pro dosažení cíle jsou analýza dokumentů a jednopřípadová studie. Zdrojem dat pro deskripci jsou interní materiály organizace XY a rozhovory. Data získaná těmito metodami jsem použila k popisu adaptačního procesu. Závěrem jsem došla ke zjištění, že nový pracovník má dostatek školení a také velikou podporu mentora, není zde již ale kladen důraz na to, aby si absolvované kurzy mohl ihned po školeních procvičit v praxi. The aim of the Diploma Thesis is to describe the adaptation process using mentoring in the XY organization. The theoretical part of the Thesis is based on literature related to the topic. The research methods for achieving the goal are the document analysis and the single-case study. The source of data for the description is XY's internal materials and interviews. I used the data obtained by these methods to describe the adaptation process. In conclusion, I found out that a new worker has enough training and great support of the mentor, but there is no emphasis on practicing the graduate courses immediately after the training. Keywords: Adaptace; adaptační proces; adaptační plán; mentoring; mentor; mentorovaný; lidský kapitál; organizační kultura; kompetence; Adaptation; adaptation process; adaptation plan; mentoring; mentor; mentored; human capital; organizational culture; competence Available in digital repository of UPOL.
Adaptace a mentoring

Cílem diplomové práce je deskripce adaptačního procesu s využitím mentoringu v organizaci XY. Teoretická část práce vychází z literatury vztahující se k tématu. Výzkumnými metodami pro dosažení cíle ...

ZICHÁČKOVÁ, Olga; GIGALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Expresní profily vybraných genů cytochromu P450 u včely medonosné (Apis mellifera L.)
PALŮCHOVÁ, Barbora; ONDŘEJ, Vladan; KITNER, Miloslav
2018 - Czech
Včela medonosná je považována za předního opylovače na Zemi. V posledních letech se vyskytují diskuze o vlivu chemikálií na život včel. S chemikáliemi přijde včela do styku jak ve volné přírodě, jelikož zemědělci používají mnoho druhů pesticidů na ochranu své úrody, tak i v samotném úlu, kde včelaři aplikují akaricidy proti kleštíkovi včelímu. V této práci byl vliv pesticidů a akaricidů sledován pomocí měření změn expresí vybraných cytochromů P450, konkrétně genů CYP4G11, CYP9Q1, CYP9Q2 a CYP9Q3. Pro měření změn bylo využíváno metody quantitative real-time PCR. Byl prokázán významný vliv tau-fluvalinátu a amitrazu na expresi vybraných genů a byla vyvinuta metoda pro monitorování vlivu pesticidů na včelu medonosnou. Apis mellifera is considered the leading pollinator on Earth. In recent years, there has been discussion of the impact of chemicals on bee life. Chemicals come into contact with bees, as farmers use many types of pesticides to protect their crops, as well as in the beehive, where beekeepers apply acaricides against a bee parasite varroa destructor. In this work, the effect of pesticides and acaricides was monitored by measuring changes in expression of selected cytochromes P450, namely the CYP4G11, CYP9Q1, CYP9Q2 and CYP9Q3. To measure changes, quantitative real-time PCR method was used. Significant influence of tau-fluvalinate and amitraz on the expression of selected genes was demonstrated and a method for monitoring exposure effect to pesticides was developed. Keywords: Apis mellifera; včela medonosná; cytochrom P450; quantitative real-time PCR; amitraz; tau-fluvalinát; exprese genů; Apis mellifera; honey bee; cytochrome P450; quantitative real-time PCR; amitraz; tau-fluvalinate; gene expression Available in the UPOL Library.
Expresní profily vybraných genů cytochromu P450 u včely medonosné (Apis mellifera L.)

Včela medonosná je považována za předního opylovače na Zemi. V posledních letech se vyskytují diskuze o vlivu chemikálií na život včel. S chemikáliemi přijde včela do styku jak ve volné přírodě, ...

PALŮCHOVÁ, Barbora; ONDŘEJ, Vladan; KITNER, Miloslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Náhrada újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve veřejné správě
ZDENĚK, Vítězslav; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Odpovědnost veřejné moci za újmu způsobenou při jejím nesprávném výkonu je jedním ze základních pilířů demokratického právního státu odpovědného vůči občanům. V České republice je však tato problematika zákonodárcem značně zanedbaná, což znesnadňuje aplikaci platného práva, a naopak zvyšuje význam judikatury. Práce představuje náhled na problematiku náhrady újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve veřejné správě z pohledu poškozeného a judikatury, kdy cílem práce je vyjasnění problematických bodů právní úpravy odpovědnosti veřejné správy za újmu způsobenou nesprávným úředním postupem. The liability of public authority for damages caused by maladministration is one of the cornerstones of democratic, accountable, constitutional state. This topic is unfortunately fairly neglected by the Czech lawmaker, which makes its application challenging and requires ample use of case law. This thesis constitutes aggrieved and courts view on the topic of the liability of public authority for damages caused by maladministration and its target is clarifying problematic topics of the liability of public administration for damages caused by maladministration present in current Czech law. Keywords: odpovědnost veřejné moci za újmu; nesprávný úřední postup; veřejná správa; liability of public authority for damages; maladministration; public administration Available in digital repository of UPOL.
Náhrada újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve veřejné správě

Odpovědnost veřejné moci za újmu způsobenou při jejím nesprávném výkonu je jedním ze základních pilířů demokratického právního státu odpovědného vůči občanům. V České republice je však tato ...

ZDENĚK, Vítězslav; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Příspěvek ke studiu horkých vln v Olomouci 2011 - 2016
KLICPEROVÁ, Markéta; VYSOUDIL, Miroslav
2018 - Czech
Práce se zabývá výskytem horkých vln v letních měsících na městských a příměstských stanicích v katastrálním území města Olomouce. Vysoké teploty a s tím spojený častější výskyt horkých vln je v poslední době velice diskutovaným tématem. Se změnou klimatu a v důsledku globálního oteplování se do popředí dostává také výraznější negativní vliv horkých vln na lidskou populaci. Cílem této práce je analyzovat a popsat časoprostorový výskyt horkých vln v Olomouci v období 2011 - 2016. Celkem bylo vybráno 7 meteorologických stanic Metropolitní staniční sítě Olomouc (MESSO), a to v různých částech města. Popis práce spočíval v charakteristice jednotlivých stanic a jejich umístění, kdy je velmi důležitý vhodný výběr pozorovacího místa. Byla zpracována data z letních měsíců jednotlivých sledovaných stanic, ze kterých byly vybrány pouze dny s maximálními denními teplotami, které dosahovaly nejméně 30,0 °C a splňovaly definici horké vlny. Hlavním výsledkem práce byla časoprostorová analýza horkých vln, ve kterých bylo možno srovnávat maximální denní a průměrné teploty na vybraných městských a příměstských stanicích. My thesis is concerning by heat wave appearance during summer months on urban and suburban stations, in the Olomouc city. High temperatures connected to more frequent heat wave appearance is highly discussed topic. Climate change caused by global warming brings on foreground the heat waves and theirs negative effect on human population. Goal of this thesis is to analyze and describe heat wave appearance in, both space and time, in Olomouc during 2011 - 2016. Seven stations, of Metropolitan station network Olomouc (MESSO) in different parts of the city, were chosen. My thesis described individual stations and their placement, where I focused to find a most suitable monitoring position. I´ve processed data from individual monitored stations, from which were only picked days when maximum day temperature reached at least 30 °C and achieved status of heat wave. Main outcome of this thesis was an analysis of heat waves, where we can compare maximum and average daily temperatures on picked urban a suburban stations. Keywords: horká vlna; Olomouc; stanice MESSO; maximální denní teplota; průměrná denní teplota; tropický den; heat wave; Olomouc; MESSO stations; maximum daily temperature; average daily temperature; tropical day Available in digital repository of UPOL.
Příspěvek ke studiu horkých vln v Olomouci 2011 - 2016

Práce se zabývá výskytem horkých vln v letních měsících na městských a příměstských stanicích v katastrálním území města Olomouce. Vysoké teploty a s tím spojený častější výskyt horkých vln je v ...

KLICPEROVÁ, Markéta; VYSOUDIL, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv suplementace kreatin monohydrátu na běžecký a cyklistický sprint a vertikální výskok u adolescentních fotbalistů.
KYSELÝ, Ondřej; VALENTA, Svatoslav
2018 - Czech
Hlavním cílem práce bylo zjistit efekt suplementace kreatin monohydrátu na běžecký a cyklistický sprint a vertikální výskok u adolescentních fotbalistů (n = 16). V pre-testu absolvoval každý jedinec testy maximálního výskoku s podřepem a bez podřepu, 10 m běžecký sprint a 6 s sprint na bicykloergometru. Poté byli probandi náhodně rozděleni do kreatin skupiny (CrS 4 x 5 g kreatinu monohydrátu + 15 g dextrózy x 5 dnů) a placebo skupiny (PlaS 4 x 20 g maltodextrinu x 5 dnů). Po pěti dnech suplementace následoval post-test. Výsledky ukázaly, že suplementace kreatin monohydrátu nemá pozitivní účinek na vertikální výskok, ani na běžecký sprint. Nedošlo zde k signifikantnímu zvýšení hodnot u žádného z měřených parametrů. Byl však zjištěn signifikantní (p < 0,05) rozdíl u cyklistického sprintu v nejvyšším dosaženém momentu síly. Na základě těchto zjištění se zdá, že krátkodobá suplementace nemá pro adolescentní fotbalisty žádný významný vliv. The main objective of this work was to find out how supplementation with creatine monohydrate affects output of running speed, vertical jump and bicycle sprint in tested group of 16 soccer players. In the pre-test, each individual completed a maximum jump test consisting of a jump without and with shuffle, 10 m running sprint and 6 second sprint on a bicycle ergometer. The proband was then randomized into creatine groups (CrS 4 x 5 g creatine monohydrate + 15 g dextrose x 5 days) and placebo groups (PlaS 4 x 20 g maltodextrine x 5 days) After 5 days of supplementation, a post-test followed. The results showed that creatine monohydrate supplementation does not have a positive effect on the vertical jump or on the running sprint. There was no significant increase in any of the measured parameters. However, there was a significant (p < 0,05) difference for a cycling sprint at the highest moment of power. Based on these findings, short-term supplementation seems to have no significant impact on adolescent soccer players. Keywords: kreatin; užívání kreatinu; fotbal; krátkodobý efekt; creatin; efficiency of creatin; soccer; short-term effect Available in digital repository of UPOL.
Vliv suplementace kreatin monohydrátu na běžecký a cyklistický sprint a vertikální výskok u adolescentních fotbalistů.

Hlavním cílem práce bylo zjistit efekt suplementace kreatin monohydrátu na běžecký a cyklistický sprint a vertikální výskok u adolescentních fotbalistů (n = 16). V pre-testu absolvoval každý jedinec ...

KYSELÝ, Ondřej; VALENTA, Svatoslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu tučňáci a konzervovaných ptačích mikrosatelitů u pelikána afrického (Pelecanus rufescens).
ADÁMKOVÁ, Veronika; NÁDVORNÍK, Petr
2018 - Czech
V teoretické části jsem se věnovala taxonomickému zařazení pelikána afrického do systému ptáků, dále jsem popsala řád veslonozí (Pelecaniformes), čeleď pelikánovití (Pelecanidae) a rod pelikán (Pelecanus). V poslední části jsem se zaměřila na popis mikrosatelitů, s důrazem na mikrosatelity u ptáků z řádu tučňáci a univerzální ptačí mikrosatelity. V experimentální části jsem testovala pomocí cross-species PCR amplifikace u 6 nepříbuzných jedinců pelikána afrického 173 párů primerů, z nichţ 113 bylo navrţeno pro PCR amplifikaci polymorfních mikrosatelitů u 9 druhů tučňáků a 60 párů primerů pro PCR amplifikaci univerzálních ptačích mikrosatelitů. The theoretical part deals with taxonomic classification of African pelican within the birds system. I described the Pelecaniformes order, the Pelecanidae family and Pelecanus genus. The last part contains the description of microsatellites with an emphasis on penguin microsatellites as well as universal bird microsatellites. The experimental part provides the results of tests by means of cross-species PCR amplification for 6 unrelated individuals of African pelicans of 173 primer pairs of which 113 were suggested for PCR amplification of polymorphic microsatellites within 9 species of penguins and 60 primer pairs for PCR amplification of universal bird microsatellites. Keywords: pelikán africký (Pelecanus rufescens); tučňáci (Sphenisciformes); DNA; mikrosatelit; cross-species PCR amplifikace.; Pink-backed pelican (Pelecanus rufescens); penguins (Sphenisciformes); DNA; microsatellite; cross-species PCR amplification Available in digital repository of UPOL.
Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu tučňáci a konzervovaných ptačích mikrosatelitů u pelikána afrického (Pelecanus rufescens).

V teoretické části jsem se věnovala taxonomickému zařazení pelikána afrického do systému ptáků, dále jsem popsala řád veslonozí (Pelecaniformes), čeleď pelikánovití (Pelecanidae) a rod pelikán ...

ADÁMKOVÁ, Veronika; NÁDVORNÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases