Number of found documents: 444892
Published from to

Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků
Havelková, Lenka
2017 - Czech
The presented diploma thesis focuses on the map skills' problematic, which is currently becoming widespread in the Czech research environment. In contrast to the previous empirical studies, this thesis is devoted to the thematic map skills and their level of development among students of grammar schools and geographically oriented branches of university studies. Due to the significant differences between used cartographic methods of visualization on thematic maps the main aim of this diploma thesis is to identify and explain used cartographic method's influence on the level of these important skills. To achieve this aim, it was necessary to focus on different parts of the curriculum (intended, implemented, learned) and to use several scientific methods because this topic hasn't been well established yet and therefore only few theoretical and empirical studies dealt with this specific issue. Firstly, the review of literature focused on thematic cartography, map skills and on identifying their level of development among students was done. Due to the lack of specialized resources the model of thematic map skills was created. This specific model was further used during didactic test's designing and also for its results' interpretation. Similarly for the creation of appropriate didactic test -... Předkládaná diplomová práce se zabývá, v českém prostředí aktuální, problematikou mapových dovedností. Na rozdíl od dosavadních realizovaných empirických studií se specificky věnuje dovednostem práce s tematickými mapami a zaměřuje se na žáky středních škol a studenty geograficky zaměřených vysokoškolských oborů. Vzhledem k výrazné různorodosti využívaných vyjadřovacích prostředků na tematických mapách je hlavním cílem této práce především identifikovat a zdůvodnit vliv užité kartografické vyjadřovací metody na úroveň dovednosti práce s těmito důležitými zdroji informací. Pro naplnění tohoto cíle bylo, mimo jiné z důvodu nedostatečného množství odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku, nutné se uvedené problematice věnovat nejen v rovině realizovaného/dosaženého kurikula, ale i v rovině zamýšleného/projektového kurikula a využít několika odlišných výzkumných metod. Na rešerši literatury zabývající se tematickou kartografií, mapovými dovednostmi a testováním jejich úrovně proto navázalo vytvoření modelu dílčích mapových dovedností uplatňujících se při práci s tematickými mapami. Ten byl dále využit při tvorbě a interpretaci výsledků didaktického testu. Obdobně byla pro potřeby plošného testování realizována obsahová analýza učebnic zeměpisu a školních zeměpisných atlasů zaměřená na... Keywords: kartografické vyjadřovací metody; tematické mapy; mapové dovednosti; didaktický test; obsahová analýza; geografické vzdělávání; cartographic methods of visualization; thematic maps; map skills; didactic test; analysis of textbooks; geographical education Available in a digital repository NRGL
Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků

The presented diploma thesis focuses on the map skills' problematic, which is currently becoming widespread in the Czech research environment. In contrast to the previous empirical studies, this ...

Havelková, Lenka
Univerzita Karlova, 2017

Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat
Rösslerová, Klára; Sklenák, Vilém; Vlasák, Rudolf
2017 - Czech
This dissertation focuses on the data exchange bibliographic formats that have been used in the libraries since the 1960s. There have not been many changes over the decades although librarians have been calling for them. Since the beginning of the new millennium, there has been a growing pressure for change. The aim of this dissertation is to try to summarize the activities in this field and to outline possible future development. The formats used in the past and in the present are analysed in the first part. It is possible to predict the future development on the basis of the analysis of individual projects and on the basis of surveys. The results of the analysis suggest that these activities are headed to a linked data publication model that preserves the current cataloguing procedures. Keywords: exchange formats, bibliographic data, MARC format, MARC 21 format, linked data, BIBFRAME, Schema.org, cataloguing Disertace je zaměřena na výměnné formáty bibliografických dat, které jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století. Přes několik desetiletí nedošlo v této oblasti k příliš velké změně, přestože jsou předmětem odborných diskuzí. Od nového tisíciletí dochází k vyššímu tlaku na změnu. Cílem disertace je shrnutí aktivit na tomto poli a nastínění cesty možného vývoje. Nejprve jsou jednotlivé v minulosti i současnosti používané formáty analyzovány. Na základě analýzy jednotlivých současných projektů, ale i dotazníkových šetření, lze směr, kterým se tato oblast bude nyní ubírat, odhadnout. Aktivity nyní směřují k publikačnímu modelu založenému na principu propojených dat (linked data) při zachování současné katalogizační praxe. Klíčová slova: výměnné formáty, bibliografická data, formát MARC, formát MARC 21, propojená data, linked data, BIBFRAME, Schema.org, katalogizace 2 Keywords: výměnné formáty; bibliografická data; formát MARC; formát MARC 21; propojená data; linked data; BIBFRAME; Schema.org; katalogizace; exchange formats; bibliographic data; MARC format; MARC 21 format; linked data; BIBFRAME; Schema.org; cataloguing Available in a digital repository NRGL
Historie, současnost a budoucnost výměnných formátů bibliografických dat

This dissertation focuses on the data exchange bibliographic formats that have been used in the libraries since the 1960s. There have not been many changes over the decades although librarians have ...

Rösslerová, Klára; Sklenák, Vilém; Vlasák, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství
Mikulová, Barbora
2017 - Czech
This paper deals with the expression of vascular endothelial growth factor (vascular endothelial growth factor, VEGF) and its use in tissue engineering of vascular wall. During the work interaction of endothelial cells with the modified fibrin-based biomaterial into which vascular endothelial growth factor (VEGF-A121) has been incorporated was monitored. This modification supported the adhesion and growth of endothelial cells. Vascular endothelial growth factor VEGF-A121 is signal glycoprotein that activates transmembrane receptors on endothelial cells. VEGF-A121 is a key regulator in vasculogenesis, angiogenesis, proliferation, migration and survival of endothelial cells. In this work, this protein was heterologously expressed at a thioredoxin fusion partner in an expression system of E. coli Origami B (DE3). Recombinant VEGF-A121 was additionally coexpressed with bacterial chaperones GroEL/GroES for potential increase of its solubility and biological activity. In the next part of this work thin fibrin network was prepared by catalytic action of thrombin on the polystyrene-bound monolayer of fibrinogen. This network has been further enriched by vascular endothelial growth factor (VEGF-A121), which was covalently incorporated in it by enzyme activity of transglutaminase (factor XIIIa). The last... Tato práce se zabývá expresí vaskulárního endotelového růstového faktoru (vascular endothelial growth factor, VEGF) a jeho využitím v tkáňovém inženýrství cévní stěny. V průběhu práce byla sledována interakce endotelových buněk s modifikovaným biomateriálem na bázi fibrinu, do kterého byl inkorporován růstový faktor cévního endotelu (VEGF-A121). Tato modifikace podpořila adhezi a růst endotelových buněk. Vaskulární endotelový růstový faktor VEGF-A121 je signální glykoprotein, který aktivuje transmembránové receptory na endotelových buňkách. VEGF-A121 je klíčovým regulátorem při vaskulogenezi, angiogenezi, proliferaci, migraci a přežití endotelových buněk. V rámci této práce byl tento protein heterologně exprimován s fúzním partnerem thioredoxinem v expresním systému E. coli Origami B (DE3). Rekombinantní VEGF-A121 byl navíc koexprimován s bakteriálními chaperony GroEL/GroES pro možné zvýšení jeho rozpustnosti a biologické aktivity. V další části této práce byla na povrchu polystyrenu katalytickým působením trombinu navázaným na adsorbovanou monovrstvu fibrinogenu připravena tenká fibrinová síť. Takováto síť byla dále obohacena o růstový faktor cévního endotelu (VEGF-A121), který do ní byl kovalentně inkorporován pomocí enzymové aktivity transglutaminasy (faktoru XIIIa). Poslední část je věnována... Keywords: růstový faktor; VEGF-A121; endotelové buňky; povrchová modifikace,heterologní exprese; cévní tkáňové inženýrství; growth factor; VEGF-A121; endothelial cells; surface modification,heterologous expression; vascular tissue engineering Available in a digital repository NRGL
Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství

This paper deals with the expression of vascular endothelial growth factor (vascular endothelial growth factor, VEGF) and its use in tissue engineering of vascular wall. During the work interaction of ...

Mikulová, Barbora
Univerzita Karlova, 2017

Studium mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku
Hudcová, Kristýna; Šulc, Miroslav
2017 - Czech
Searching for markers of disease is at the forefront of scientific interest. Biomarker of a specific disease should help in disease management - whether for diagnosing a disease or predicting its progress. We picked microRNAs - short RNAs that regulate mRNA translation, due to their stability and function in the regulation of many cellular processes. Therefore they can be used as a biomarker for many diseases. In our study we focused on neck squamous cell carcinoma (HNSCC), since this type of cancer is widespread and clinically important markers are missing. It is in our interest to seek new kinds of markers, suitable for early diagnosis of the disease and the most accurate assessment of prognosis. We selected 3 candidate miRNA (miR-29c-3p, miR-200b-5p, miR-375-3p) and used qRT-PCR method to profile their expression in tissues of patients with HNSCC. MiRNA expressions in 42 tumor samples were compared with the miRNA expression in adjacent tissue of the tumor. Adjacent tissue surrounds the tumor and has interesting properties, as it looks like a histological normal tissue, but on closer inspection it is not. It is affected by tumor tissue and may contribute to tumor progression. We managed to distinguish between these two tissues using miR-29c-3p and miR-375-3p. Additional analyzes were focused on... Hledání markerů nemocí je v popředí vědeckého zájmu. Biomarker specifické nemoci by měl sloužit jako pomocník při léčbě dané nemoci - ať už pro diagnostiku onemocnění nebo pro prognózu jejího průběhu. V naší studii jsme se zaměřili na využití mikroRNA - krátkých RNA, které svým nasedáním na mRNA regulují průběh exprese jednotlivých proteinů. MiRNA jsou předmětem studia díky jejich stabilitě a funkci v regulaci mnoha buněčných procesů. V neposlední řadě mají možné uplnatění jako biomarker u mnoha onemocnění. V našem případě to jsou spinocelulární nádory hlavy a krku (HNSCC). Jelikož je tento druh nádorového onemocnění široce rozšířen a klinicky významné markery zde chybí, je naším zájmem hledat nové druhy markerů, umožňujících včasnou diagnostiku nemoci a co nejpřesnější stanovení prognózy. Vybrali jsme 3 kandidátní miRNA (miR-29c-3p, miR-200b-5p, miR-375-3p), u kterých jsme metodou qRT-PCR provedli profilaci jejich expresí ve tkáních pacientů s HNSCC. Expresi miRNA ve 42 vzorcích nádorové tkáně jsme porovnali s expresí miRNA ve tkáních přiléhajících k nádoru. Tkáň obklopující nádor je zajímavá z hlediska svých vlastností, histologicky vypadá jako tkáň zdravá, ale při bližším zkoumání tomu tak není. Je ovlivněna tkání nádorovou a může přispívat k progresi nádoru. Podařilo se nám rozlišit tyto dvě... Available in a digital repository NRGL
Studium mikroRNA u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku

Searching for markers of disease is at the forefront of scientific interest. Biomarker of a specific disease should help in disease management - whether for diagnosing a disease or predicting its ...

Hudcová, Kristýna; Šulc, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Systém státní sociální podpory v ČR- účel a vývoj
Klejnová, Kateřina; Zemanová, Jana; Štangová, Věra
2017 - Czech
This theses deals with the subject area of social support. In twelve chapters, seeks a comprehensive approach to the problems associated with the Act no. 117/1995 Coll., On state social support, as amended, together with other relevant legislation. Thirteenth chapter shows differences in selected models of social policy that creates the conditions for social trends and priorities of social assistance in the state. The aim of this study was to analyze the wide variety of subject state social support, while trying to find an appropriate way related sources which illustrate the deeper meaning of this institute. Through analysis of relevant documents has been the formation of a complex form of comments on the law on state social support in the form, which is still legal in the scientific community are missing. At the same time during processing work we managed to point to some small legal errors made by the legislator in creating the law on state social support committed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Předkládaná práce se zabývá tématikou oblasti státní sociální podpory. Ve dvanácti kapitolách se snaží o komplexní pojetí problematiky spojené se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, společně s dalšími souvisejícími předpisy. Třináctá kapitola ukazuje na rozdíly ve vybraných modelech sociální politiky, které utváří podmínky pro konkrétní společenské trendy a priority sociální pomoci ve státě. Cílem této práce bylo analyzovat celé téma státní sociální podpory, přičemž se snaží vhodným způsobem vyhledat související prameny, které ozřejmují hlubší význam tohoto institutu. Pomocí analýzy příslušných dokumentů došlo ke tvorbě komplexní podoby komentáře k zákonu o státní sociální podpoře formou, která doposud v právnické vědecké veřejnosti chybí. Zároveň v průběhu zpracování práce se podařilo poukázat na některá drobná legislativní pochybení, kterých se zákonodárci při tvorbě zákona o státní sociální podpoře dopustili. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: státní sociální podpora; sociální zabezpečení; veřejná správa; state social support; social security; public administration Available in a digital repository NRGL
Systém státní sociální podpory v ČR- účel a vývoj

This theses deals with the subject area of social support. In twelve chapters, seeks a comprehensive approach to the problems associated with the Act no. 117/1995 Coll., On state social support, as ...

Klejnová, Kateřina; Zemanová, Jana; Štangová, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Evropská centrální banka a bankovní unie
Bezděková, Jana; Vondráčková, Aneta; Tomášek, Michal
2017 - Czech
Das Ziel der gewählten Diplomarbeit zum Thema,,Die Europäische Zentralbank und die Bankenunion" ist es die historischen Entwicklungen, die der Schaffung der Europäischen Zentralbank vorausgegangen sind, sowie die Tätigkeit, den Status, die Funktionsgrundsätze und die Organisation dieses unabhängigen Unionsorgans aufzuzeigen, und schließlich die Entstehung und die Säulen eines neuen Phänomens der Bankenunion, darzustellen. Die Arbeit ist thematisch in vier Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel stellt in seinen neun Abschnitten den historischen Hintergrund zu den Ereignissen des letzten Jahrhunderts dar, die die Fachwelt als signifikant für die chaffung der Europäischen Zentralbank angesehen hat. Es handelt sich daher um das Kapitel, das den Leser ermöglichen soll, den historischen Kontext dieser EU-Einrichtung zu verstehen und damit ihre Bedeutung und ihre Rolle nicht nur im Zusammenhang mit der europäischen Integration wahrzunehmen. Das zweite Kapitel legt die grundlegende Unterscheidung zwischen ESZB und der Eurozone dar. Aber vor allem widmet es sich der Europäischen Zentralbank als der EU-Einrichtung und der juristischen Person, wobei die Fragen hinsichtlich ihres Sitzes, ihrer Rechtspersönlichkeit, ihres Kapitals, ihrer Unabhängigkeit, ihrer Verantwortlichkeit und Transparenz, Organisation und... Cílem zvolené diplomové práce na téma ,,Evropská centrální banky a bankovní unie" je přiblížit historický vývoj, který předcházel vzniku Evropské centrální banky, jakož i činnost, postavení, principy fungování a organizaci tohoto nezávislého unijního orgánu a v neposlední řadě i vznik a pilíře nového fenoménu bankovní unie. Diplomová práce je tématicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola představuje ve svých devíti podkapitolách historický exkurz do událostí minulého století, které jsou odbornou veřejností považovány za signifikantní pro vznik Evropské centrální banky. Jedná se tedy o kapitolu, která má čtenářovi umožnit pochopit historický kontext vzniku tohoto unijního orgánu sui generis, a tím pádem i jeho význam a roli nejen v rámci evropské integrace. Druhá kapitola předkládá základní rozlišení mezi ESCB a eurozónou. Převážně se ale věnuje Evropské centrální bance jakožto unijnímu orgánu a právnické osobě, přičemž jsou řešeny otázky jejího sídla, právní subjektivity, základního kapitálu, nezávislosti, odpovědnosti a transparentnosti, organizace a právní ochrany. Třetí kapitola má přiblížit cíle a úkoly Evropské centrální banky a ESCB. Tato kapitola tedy zejména pojednává o měnové politice, devizových operacích, držbě a správě devizových rezerv zemí eurozóny, podpoře fungování platebních a... Keywords: Evropská centrální banka; bankovní unie; SSM; SRM; EDIS; nezávislost; Europäische Zentralbank; Bankenunion; SSM; SRM; EDIS; Unabhängigkeit Available in a digital repository NRGL
Evropská centrální banka a bankovní unie

Das Ziel der gewählten Diplomarbeit zum Thema,,Die Europäische Zentralbank und die Bankenunion" ist es die historischen Entwicklungen, die der Schaffung der Europäischen Zentralbank vorausgegangen ...

Bezděková, Jana; Vondráčková, Aneta; Tomášek, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku.
Urban, Michal; Benešová, Veronika; Pelclová, Daniela
2017 - Czech
1 ABSTRACT Background The annual drug overdose rates have been increasing exponentially since the 90's worldwide. Toxicological information centre (TIC) represents a valuable source of information for evaluating the trends in the drug poisonings in Czech Republic. Aim of the study The purpose was to analyze the number and trends in the calls concerning poisonings due to central nervous system (CNS) affecting drugs, identify the reasons of medication errors caused by laymen, frequency and consequences of these errors across all age groups and also to analyze the numbers, causes, symptoms and severity of the paracetamol intoxications. Methods During the reference period the data from the enquiries were extracted from the TIC electronic database, discharge reports from the hospital were studied or phone call follow-ups with the patients were carried out to be able to evaluate the outcome of the poisonings. Results In the years 1997-2002 the number of calls caused by poisoning with tricyclic antidepressants and barbiturates decreased (by 366.7 % and 340,0 %, respectively) whereas the calls due to selective serotonin reuptake inhibitors and benzodiazepines overdose increased (by 1347.4 % and 359.8 %). The 0-5 years old children are at the highest risk of experiencing medication errors or accidental poisonings... Celosvětově počty otrav léky stoupají exponenciálně od 90. let minulého století. Toxikologické informační středisko (TIS) v Praze představuje cenný zdroj informací o trendech v otravách na území České republiky. Cíl Cílem práce bylo analyzovat, jak se vyvíjely celkové počty a trendy v dotazech na otravy léky ovlivňující centrální nervovou soustavu (CNS), charakterizovat příčiny lékových chyb způsobených laiky a identifikovat četnost a následky těchto chyb ve všech věkových kategoriích. Součástí práce bylo zároveň analyzovat počet, příčiny, příznaky a závažnost otrav paracetamolem. Materiál a Metodika Data o konzultacích TIS byla extrahována za různá sledovaná období z elektronické databáze TIS, dále byly studovány propouštěcí zprávy pacientů hospitalizovaných pro tyto intoxikace. Vedle toho byli pacienti zpětně telefonicky dotazováni na průběh předávkování/otrav, které si vyžádaly jen ambulantní péči zdravotníků nebo kdy stačilo sledování v domácím prostředí. Výsledky V období 1997-2002 počty konzultací na otravy tricyklickými antidepresivy a barbituráty výrazným způsobem klesly (o 366,7 % a 340,0 %) a stejně tak značně vzrostly počty dotazů na otravy selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a ostatními antidepresivy a benzodiazepiny (o 1347,4 % a 359,8 %). V případě lékových chyb... Keywords: Intoxikace léky; lékové chyby u laiků; prevence; náhodné otravy u dětí; paracetamol; Drug overdose; medication errors; prevention; accidental poisonings; paracetamol Available in a digital repository NRGL
Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku.

1 ABSTRACT Background The annual drug overdose rates have been increasing exponentially since the 90's worldwide. Toxicological information centre (TIC) represents a valuable source of information for ...

Urban, Michal; Benešová, Veronika; Pelclová, Daniela
Univerzita Karlova, 2017

Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905
Slavík, Daniel; Chrobák, Tomáš; Pelikán, Jan
2017 - Czech
This work examines issues related to the national definition of the Serb community in Dalmatia between 1878 and 1905. It provides a partial assessment of the relationship between the Orthodox Church and the Serbian National Movement in Dalmatia. The thesis focuses on the formation of the Roman Catholic community of Serbs and the internal profile of this community. It also studies how the Serbians approached their conflict with the Croats within Dalmatia. This work also closely considers the historiographical disputes held on this topic between Croatian and Serbian historians. The work examines the circumstances leading up to the formation of the Serbian national movement and the creation of the independent Serbian political parties. I specifically focus on the political parties within the selected period for which Orthodoxy and the Orthodox Church are closely tied to the definition of the Serbian national identity. I also deal with the contentious issues with the Serbs and Roman Catholic communities. I also study the attitude of Serb representatives to the Croatian national movement and deal with their rights under this national project. I found that the connection between the liberal Serbian National Movement and the local leadership of the Orthodox Church was closer than is commonly reported in... Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pravoslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se disertace zaměřuje na zformování komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilaci. Zkoumán je rovněž srbský přístup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypořádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním srbsko-chorvatském... Keywords: Klíčová slova (česky) Dalmácie; národní identita; Srbové v Dalmácii; katoličtí Srbové; srbská pravoslavná církev; srbsko-chorvatský konflikt; Klíčová slova (anglicky): Dalmatia; National Identity; Serbs from Dalmatia; Serbs Catholics; Serbian Orthodox Church; Serbo-Croatian conflict Available in a digital repository NRGL
Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905

This work examines issues related to the national definition of the Serb community in Dalmatia between 1878 and 1905. It provides a partial assessment of the relationship between the Orthodox Church ...

Slavík, Daniel; Chrobák, Tomáš; Pelikán, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti
Andruško, Alena; Dobřichovský, Tomáš; Kříž, Jan
2017 - Czech
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Law Institute of Copyright, Industrial Property Rights and Competition Law DOCTORAL DISSERTATION The Evolution and the Limits of the Copyright Protection in the Global Information Society ABSTRACT Author: Mgr. Alena Andruško Supervisor: Prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. Field of Study: Civil Law Theoretical Legal Science Year: 2015 ABSTRACT Copyright law is one of the branches of law that has become, with the development of the Internet, the center of interest for different types of stakeholders in the global information society. With the evolution of "Web 2.0", sometimes called the "Participative Web", represented by user-generated content (UGC), and also with the evolution of peer-to-peer (P2P) file sharing and recently cyberlockers, the effectiveness of copyright protection online has become a problem where solutions can be found only with difficulty. Online copyright infringement is a complex phenomenon with a multiplicity of contributing factors. To see and understand these factors one must not only know and understand the territorial and international legal rules governing copyright, but also know and understand the online ecosystem in which copyright infringement takes place, which is impossible without knowing the history, evolution and technical... UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního DISERTAČNÍ PRÁCE Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti ANOTACE Řešitel: Mgr. Alena Andruško Školitel: Prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. Studijní obor: Občanské právo Studijní program: Teoretické právní vědy Rok: 2015 ANOTACE Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem Internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti. S rozvojem "Web 2.0", někdy také nazývaného "participativní web" a s ním uživatelsky generovaného obsahu (user generated content - UGC), s rozvojem peer-to-peer (P2P) sdílení souborů a v nedávné době také tzv. cyberlockers, se stala efektivita ochrany autorských práv online obtížně řešitelným problémem. Porušování autorských práv online je nicméně komplexním fenoménem, ke kterému přispívá celá řada rozličných faktorů. K pochopení toho, jaké jsou to faktory a jak ovlivňují porušování autorských práv online, však není dostačující pouhá znalost teritoriálních či mezinárodních právních pravidel ovládajících autorské právo, ale také znalost a pochopení ekosystému, ve kterém k online porušování autorských práv dochází. Pouze komplexní znalost celé problematiky, včetně znalosti historie, vývoje... Keywords: Internet; Internet Service Providers; ISP; Směrnice o elektronickém obchodu; Zákon o některých službách informační společnosti; poskytovatelé služeb informační společnosti; safe harbors; odpovědnost online zprostředkovatelů; autorské právo; peer-to-peer; P2P; UGC; reforma autorského práva; cyberlockers; sdílení souborů; Internet; Internet Service Providers; ISP; Electronic Commerce Directive; Act on Certain Information Society Services; information society services providers; safe harbors; liability of online intermediaries; copyright; peer-to-peer; P2P; UGC; copyright reform; cyberlockers; file sharing Available in a digital repository NRGL
Vývoj a limity autorskoprávní ochrany v globální informační společnosti

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Law Institute of Copyright, Industrial Property Rights and Competition Law DOCTORAL DISSERTATION The Evolution and the Limits of the Copyright Protection in the ...

Andruško, Alena; Dobřichovský, Tomáš; Kříž, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Formulace tekutých pediatrických přípravků v podmínkách nemocniční lékárny
Klovrzová, Sylva; Dittrich, Milan; Šklubalová, Zdeňka
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical Technology Candidate PharmDr. Sylva Klovrzová Supervisor doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Formulation of extemporaneous paediatric liquid preparations in the hospital pharmacy In the paediatric population, oral solutions and/or suspensions represent a suitable alternative to preparation of hard capsules in the pharmacy. This thesis aims at formulation of stable liquid oral preparations with cardiologic drugs, propranol- hydrochloride, sotalol-hydrochloride and furosemide, for the children aged from newborn to approximately 6 year. At the formulation of the preparation compositions, the simple routine preparation in a pharmacy was the main target as well as the use of excipients safe for paediatric population in the minimal necessary amount. Using a high performance liquid chromatography, chemical stability of the active ingredient and, simultaneously, the preservative was determined in all formulated preparations stored at two different temperatures at time points over minimum 180 days. In order to achieve this, the specific analytical methods were developed and validated at the department of Analytical chemistry, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. However, the... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: PharmDr. Sylva Klovrzová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Formulace tekutých pediatrických přípravků v podmínkách nemocniční lékárny Perorální roztoky nebo suspenze jsou pro pediatrickou populaci vhodnou alternativou k přípravě tvrdých tobolek v lékárně. Práce se zabývá formulací stabilních tekutých perorálních přípravků s obsahem kardiologických léčiv propranol-hydrochloridu, sotalol-hydrochloridu a furosemidu určených pro děti od narození do cca 6 let věku. Při tvorbě receptur byl kladen důraz na jednoduchost rutinní přípravy v lékárně a použití pomocných látek, u nichž byla hlavním kritériem výběru bezpečnost pro dětskou populaci, v minimálním nezbytném množství. U všech formulací byla ve stanovených časových intervalech po dobu minimálně 180 dnů při dvou různých teplotách sledována současně chemická stabilita účinné látky a protimikrobní přísady pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Za tímto účelem byly na katedře Analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy vyvinuty a validovány specifické analytické metody. Současně bylo sledováno pH a změny organoleptických vlastností. Kritériem chemické stability přípravku bylo snížení... Available in a digital repository NRGL
Formulace tekutých pediatrických přípravků v podmínkách nemocniční lékárny

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical Technology Candidate PharmDr. Sylva Klovrzová Supervisor doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Title ...

Klovrzová, Sylva; Dittrich, Milan; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases