Number of found documents: 568866
Published from to

Pohybové aktivity jako součást léčby dlouhodobých uživatelů návykových látek - série případových studií a ohniskové skupiny klientů terapeutické komunity
Musílková, Eva; Slepička, Pavel; Harsa, Pavel
2018 - Czech
Rigorous work deals with the importance of physical activities as a part of rigorous regiments of therapeutic communities. Thesis with the empirical- qualitative research character has the ambition of trying to offer the benefits of therapy by movement and sport through the eyes of clients. The processes of finding individual boundaries and physical limits, self-motivation, interaction, and the influence of group dynamics on their own physical performance depend on the progress of the client's convalescence, throughout the stabilization of his mental and physical health at the time of abstinence. Long-term use of addictive substances has a key effect on the physical fitness of users, frequent (and often not non-complicated) psychomotor and somatic comorbidity play a big role in finding and finding their own physical and mental limits. Research part of the thesis is conceived as a serie of case studies and one focus group with clients in particular therapeutic community for drug abusers. Research data was collected through semi-structured interviews, during the interview also situation curve was created by each respondent and following inquiry was performed. The research team consisted of 6 clients. The focus group was realized with complete staff of the therapeutic community. All - clients find... Rigorózní práce pojednává o významu pohybových aktivit jakožto pevných součástí režimů terapeutických komunit. Práce empiricko -kvalitativně výzkumného rázu má ambici pokusit se nabídnout přínos terapie pohybem a sportem očima klientů. Proces nacházení individuálních hranic a fyzických limitů, práce s vlastní motivací, interakční působení a vliv skupinové dynamiky na vlastní fyzické výkony se odvíjí od průběhu rekonvalescence klienta, tedy stabilizace jeho duševního i fyzického zdraví v čase abstinence. Dlouhodobé užívání návykových látek má zásadní vliv na fyzickou zdatnost uživatelů, časté a ne zcela nekomplikované komorbidity psychického i somatického rázu hrají velkou roli při hledání a nalézání vlastních fyzických i mentálních limitů. Výzkumná část je koncipována jako série případových studií a jedné ohniskové skupiny s klienty konkrétní terapeutické komunity pro závislé. Výzkumná data byla sbírána prostřednictvím polostrukturovaných interview, součástí setkání s jednotlivými respondenty byla tvorba situační křivky a komentář k ní. Výzkumný soubor tvořilo 6 klientů. Ohniskovou skupinu pak tvořilo kompletní osazenstvo terapeutické komunity. Klienti shledávají pohybové a sportovní aktivity jako důležitou součást vlastního procesu rekonvalescence. Je pravděpodobné, že výsledný účinek pohybových a... Available in a digital repository NRGL
Pohybové aktivity jako součást léčby dlouhodobých uživatelů návykových látek - série případových studií a ohniskové skupiny klientů terapeutické komunity

Rigorous work deals with the importance of physical activities as a part of rigorous regiments of therapeutic communities. Thesis with the empirical- qualitative research character has the ambition of ...

Musílková, Eva; Slepička, Pavel; Harsa, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Gnozeologické aspekty aplikace práva
Kallai, Vojtěch; Tryzna, Jan; Žák Krzyžanková, Katarzyna
2018 - Czech
This diploma thesis Gnoseological implication of law application inquires the epistemology of judicial decisions, known as proving. The work does not confine itself to mere law rules of proving before the court; rather it focuses on the comprehensive theory of the judicial cognition, which dwells in the proving law basis is not always clearly defined. These basis or axioms of law epistemology are to be exploited and clarified by our paper. Except the introduction and the final conclusion, the analyses are divided into four chapters. The chapter Prolegomena k teorii poznání explores the general cognition philosophy with references to the critical reflection of the (both empirical and rational) cognitional possibilities. It is supposed to be a source of the scrutiny of the special judicial cognition. The following chapter Specifika poznávání v právu uses the descriptive method to study the main characteristics of the specific judicial cognition as long as they differ from the characteristics of the general cognition. The comparison of the theoretical and real law approach is also given a consideration. The chapter Pragmatická doktrína is trying to provide integration as well as a generalization of the previous discoveries and in the conclusion it aims to provide clear and explicit gnoseological theory... Předkládané zkoumání Gnozeologické aspekty aplikace práva se zabývá poznáváním během soudního rozhodování, v pozitivním právu označovanou jako dokazování. Práce se však neomezuje na platné důkazní právo, spíše se soustředí na teorii soudního poznávání stojící v pozadí důkazního práva, a to ne vždy na jasně formulovaných základech. Tyto základy či axiomy teorie poznání v právu se předkládané zkoumání snaží odkrýt a explicitně formulovat. Vedle úvodní kapitoly, představující strukturu a záměr zkoumání, a kapitoly závěrečné, shrnující provedené úvahy, je analýza rozdělena do čtyř částí. V kapitole nazvané Prolegomena k teorii poznání je představena obecná problematika filosofie poznání na pozadí kritiky víry v možnost objektivního poznání - ať už empirického či racionálního - a má posloužit jako východisko pro analýzu svébytné právní gnozeologie. Následující kapitola Specifika poznávání v právu je vedena deskriptivně a snaží se zevrubně prozkoumat soudní poznávání a popsat jeho základní atributy především na základě odlišností, které vymezují poznávání v právu vůči obecnému poznání. Prostor je rovněž věnován komparaci platných procesních předpisů napříč právními odvětvími a jejich přístupu k úpravě zkoumaných otázek. Kapitola nazvaná Pragmatická doktrína se posléze pokouší o syntézu a určité zobecnění... Keywords: poznávání; dokazovaná; soudní řízení; cognition; proving; court procedure Available in a digital repository NRGL
Gnozeologické aspekty aplikace práva

This diploma thesis Gnoseological implication of law application inquires the epistemology of judicial decisions, known as proving. The work does not confine itself to mere law rules of proving before ...

Kallai, Vojtěch; Tryzna, Jan; Žák Krzyžanková, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2018

Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport UK FTVS na trhu práce
Omcirk, Vilém; Čáslavová, Eva; Hobza, Vladimír; Němec, Otakar
2018 - Czech
This dissertation thesis deals with the use of full-time Masters' graduates of the Physical Education and Sport study program at Faculty of Physical Education and Sport at Charles University on the labor market. In the theoretical part a review of the current state of knowledge about the use of graduates on the labor market was completed, especially university graduates. On the basis of this review the construct of the use of Charles University Faculty of Physical Education and Sport graduate was operationalized and the main tool of the survey, the electronic questionnaire, was compiled. The basic set of the survey was formed by the graduates of the full-time Masters' studies program between the years 2010 and 2015 in the fields of Secondary School Teaching (double-subject), Physical Education and Sport (single-subject), Military Physical Education and Sports Management. 346 responses from 671 questionnaires were obtained (52% return rate). In the result part collected data was first analyzed by the chi-square test on the basis of 3 identification variables (gender of the respondents, field of study and year of graduation) and subsequently individual results of the survey were presented. These results were mainly related to respondents' transition to the labor market after having finished Masters'... Tato disertační práce se zabývá uplatněním prezenčních magisterských absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na trhu práce. V teoretické části byla provedena rešerše aktuálního stavu poznání v uplatnění absolventů na trhu práce, zejména absolventů vysokoškolských. Na základě této rešerše byl operacionalizován konstrukt uplatnění absolventa Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a byl sestaven hlavní nástroj provedeného výběrového šetření a tím byl elektronický výzkumný dotazník. Základní soubor výzkumu byl tvořen absolventy prezenční formy magisterského studia z let 2010 až 2015 z oborů Učitelství pro střední školy (dvouoborové), Tělesná výchova a sport (jednooborové), Vojenská tělovýchova a Management tělesné výchovy a sportu. Celkem bylo získáno 346 dotazníků z 671 možných (návratnost 52%). Ve výsledkové části byla získaná data nejprve podrobena chí-kvadrát testu na základě 3 identifikačních proměnných (pohlaví respondentů, obor studia a rok absolvování studia) a následně byly odprezentovány jednotlivé výsledky výzkumu. Tyto výsledky se týkaly zejména přechodu respondentů na trh práce po absolvování magisterského studia (mj. i zkušenosti s dobrovolnou a nedobrovolnou nezaměstnaností), současné práce respondentů (mj.... Keywords: frikční nezaměstnanost; hodnocení výuky; nabídka práce; nezaměstnanost absolventů; pedagogická akontabilita; poptávka po práci; přechod na trh práce; vysoké školství; vysokoškolské vzdělání; frictional unemployment; teaching evaluation; labor supply; graduates' unemployment; pedagogical akontability; labor demand; transition to the labor market; university system; university education Available in a digital repository NRGL
Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport UK FTVS na trhu práce

This dissertation thesis deals with the use of full-time Masters' graduates of the Physical Education and Sport study program at Faculty of Physical Education and Sport at Charles University on the ...

Omcirk, Vilém; Čáslavová, Eva; Hobza, Vladimír; Němec, Otakar
Univerzita Karlova, 2018

Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století.
Kubalík, Štěpán; Kulka, Tomáš; Zátka, Vlastimil; Ciporanov, Denis
2018 - Czech
Author: Štěpán Kubalík Supervisor: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Sibley's "Aesthetic Concepts" and Kendall L. Walton's "Categories of Art". Sibley's Problém estetických pojmů v Autor: Štěpán Kubalík Vedoucí disertační práce: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Tématem disertační práce je debata o povaze estetických pojmů (výroků či soudů . Hlavní pozornost je věnována dvěma milníkům této debaty, článkům "Estetické pojmy" Franka N. Sibleyho a "Kategori umění" Kendalla L. Waltona. Sibleyho analýza estetického užívání jazyka interpretována jako původní formulace tradičního estetického problému antinomie vkusu (nárok estetických soudů na ospravedlnění jasných kritérií). Pozdější vývoj debaty ovšem vykazuje tendenci k ho vhledu, a to dvěma způsoby: buď jsou hledána pravidla, kterými se estetický soud říd anebo je redukován na pouhé sdělení osobních preferencí bez nároku na obecnou platnost. Kognitivismus Kendalla Waltona zahajující novou etapu debaty na začátku o první skupiny. Odklon od původních výsledků Sibleyho analýzy je interpretován jako přetrvávající vliv logického pozitivismu na analytickou estetiku. Práce zároveň přináší pozitivní příspěvek k podobě návrhu aplikace výsledků zkoumání metaforického užití jazyka v Klíčová slova: estetický soud, analytická estetika, metafora, Sibley F., Walton K., Keywords: estetický soud|analytická estetika|metafora|Sibley F.|Walton K.|Wittgenstein L; aesthetic judgement|analytic aesthetic|metaphor|Sibley F.|Walton K.|Wittgenstein L Available in a digital repository NRGL
Problém estetických pojmů v analytické estetice 20. století.

Author: Štěpán Kubalík Supervisor: doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Sibley's "Aesthetic Concepts" and Kendall L. Walton's "Categories of Art". Sibley's...

Kubalík, Štěpán; Kulka, Tomáš; Zátka, Vlastimil; Ciporanov, Denis
Univerzita Karlova, 2018

Modelování prostorově variantních optických systémů
Páta Petr; Janout Petr; Hozman Jiří
2018 - English
Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních optických materiálů. Obrazové systé\-my se popisují pomocí impulsové odezvy (rozptylová funkce bodu). Impulsová odezva popisuje vliv obrazového systému (optické části a senzoru) a vliv přenosového média (např. vliv atmosféry). Extrémně širokoúhlé obrazové systémy komplikují modelování a současné modely neposkytují vhodné řešení s dostatečnou přesností. Nepřesnost popisu impulsové odezvy v okrajových částech zorného pole způsobuje problémy během dekonvoluce, dalšího zpracování obrazu a přesných měření (astrometrie, fotometrie) extrémně širokoúhlých a jiných prostorově variantních systémů. V dizertaci je navržen model impulsové odezvy založený na polynomech s prostorovou závislostí. Navržený model je založen na modelování vlnoploch pomocí Zernikových polynomů vyjádřených do osmého řádu. Odhad parametrů modelu probíhá v obrazové rovině a dovoluje modelování obrazového systému přímo z dat pořízených samotným systémem. Výhoda tohoto přístupu je zřejmá. Není nutné provádět složité měření optických parametrů pomocí Shack-Hartmanova interferometru. Aplikací zmíněného modelu je možné získat set koeficientů a příslušných polynomů optických aberací daného systému. Navržený model byl ověřen na několika sériích simulovaných dat, a dat pořízených různými typy obrazových systémů (CCD, CMOS) a optických designů.The doctoral thesis under the title Modeling Space Variant Optical Systems is focused on modeling imaging systems with a complicated PSF. The complexity of the PSF is caused by the wide angle of view and by optical aberrations or anisotropy and inhomogeneity of the optical material. The description of the imaging system is expressed by its Point Spread Function, i.e., by its impulse response. The PSF describes the influence of the imaging system (the optics, the sensor) and the influence of the transition medium (atmospheric turbulence). However, UWFOV imaging systems complicate the modeling task, and current PSF models do not provide a suitable solution with the desired accuracy. The imprecision of the PSF description in parts of the FOV causes issues during deconvolution, further processing and precise measurements (astrometry, photometry) of ultra-widefield images. This thesis presents a PSF model with field-dependent polynomials. The model is based on Zernike polynomials up to the 8th order. An estimate of the parameters of the model is performed in the image plane, and this allows the imaging system to be modeled directly from the image data acquired by the system. The advantage is obvious. We do not need complicated measurements of optical parameters involving Shack-Hartman interferometry. The proposed model is used to provide a PSF model, including a set of coefficients and polynomials, and therefore provides the set and the power of the optical aberrations of the imaging system. The proposed PSF model has been verified on a series of simulated and acquired image datasets covering different types of imaging systems (CCD, CMOS) and optical designs. Keywords: Zernikovy polynomy,N-gony,zobrazovací systémy,zorné pole,prostorově variantní; Zernike polynomials,N-gons,imaging,Field-of-View,space-variant Available in digital repository of ČVUT.
Modelování prostorově variantních optických systémů

Dizertační práce Modelování prostorově variantních optických systémů se věnuje tématu modelování obrazových systémů s komplikovanou bodovou rozptylovou funkcí širokoúhlých systémů a anizotropních ...

Páta Petr; Janout Petr; Hozman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vývoj ediční činnosti v oblasti staré české varhanní tvorby - oborová exegeze a propedeutika
Thon, Tomáš
2018 - Czech
The thesis focuses on the development of editorial activity of organ works in the period of so called the early Czech organ music. This issue presents the extension of composer's works of the baroque and classical style in correlation with instrumental models of period organs in their technical and artistic sounds and links for which they were written. The author's scope covers publishing relations to known and anonymous published works beginning with Bohuslav Matěj Černohorský to the period of Jan Křtitel Vaňhal, i.e. composers who worked in the territory of the historic Czech lands, or were born in them. In the thesis the process of publishing editions is analyzed by their semantic shifts or divergence from the assumed author's original writing or period copies. Disertační práce se zabývá vývojem ediční činnosti v oblasti varhanní tvorby z období staré české varhanní hudby. Tuto problematiku předkládá v extenzi autorsky zaznamenaných děl barokního a klasicistního stylu v korelaci s nástrojovým modelem dobových varhan, v jejich technických a zvukově uměleckých vazbách, pro které vznikaly. Autorský rozsah tak pokrývá ediční vazby na známá i anonymní publikovaná díla od doby Bohuslava Matěje Černohorského přibližně po tvůrčí období Jana Křtitele Vaňhala, tj. autorů, kteří působili na území historických českých zemí, či z nich vyšli. Práce analyzuje vydavatelské postupy edic, jejich sémantický příklon či odklon od předpoklá- daného původního autorova zápisu nebo dobových opisů. Keywords: Ediční činnost; stará česká varhanní hudba; historické varhany; staří čeští skladatelé; Publishing activities; early Czech organ music; historic organs; old Czech composers Available in a digital repository NRGL
Vývoj ediční činnosti v oblasti staré české varhanní tvorby - oborová exegeze a propedeutika

The thesis focuses on the development of editorial activity of organ works in the period of so called the early Czech organ music. This issue presents the extension of composer's works of the baroque ...

Thon, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel; Dobřichovský, Tomáš
2018 - Czech
The thesis titled "The Internet and copyright - the scope of liability of individual parties involved and modes of protection against piracy" deals with both, the protection of copyright and the scope of liability of various actors in the Internet environment. The content of the thesis is divided into four chapters, which allows the reader to be gradually acquainted with the whole issue. The first part briefly mentions development of the Internet network and its incorporation into the Czech legal order. The second chapter is devoted to the copyright protection in the Internet environment. Its content focuses on the most common methods of use of the author's work via the Internet, which is a reproduction of the work and its publication. This chapter further describes the development and operation of data sharing through peer-to-peer systems. Furthermore, it also deals with the issue of downloading of the work and application of the statutory exemption from liability for personal use only. The scope of liability in the Internet environment is largely harmonized by European provisions. For this reason, the third chapter contains the development phase of liability of the Internet services providers in the European countries. The first part of the third chapter demonstrates different approaches to the... Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její... Keywords: autorské právo; porušení; odpovědnost; copyright; infringement; lability Available in a digital repository NRGL
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství

The thesis titled "The Internet and copyright - the scope of liability of individual parties involved and modes of protection against piracy" deals with both, the protection of copyright and the scope ...

Szpyrc, Daniel; Dobřichovský, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Ekfráze v díle Karen Blixenové
Slouková, Radka; Humpál, Martin; Březinová, Helena; Jedličková, Alice
2018 - Czech
This thesis analyses ekphrastic passages in the short stories of the Danish writer Karen Blixen. It points out the various definitions of ekphrasis while drawing on a wider conception of this phenomenon which is based on the current intermediality discourse. The texts are analysed on two levels: 1) Ekphrastic thematization, i.e., the transfer of content elements from visual arts to literature, especially regarding landscape painting, portrait and still life. 2) Ekphrastic realization, i.e., the practical use of painting techniques in literary texts, such as the choice of colours or the depiction of light. The results of the analyses indicate a diversity of forms of ekphrasis in Blixen's works, be it in terms of scope, form or integration into the text structure. The results also point out the importance of the so-called pictorial model concept in the author's poetics. Předložená disertační práce se zabývá analýzou ekfrastických pasáží v povídkách dánské spisovatelky Karen Blixenové. Poukazuje přitom na problematiku různého definování ekfráze, přičemž vychází z širšího pojetí tohoto fenoménu, které se opírá o aktuální diskuze z oblasti intermediality. Rozbor spisovatelčiných textů probíhá na dvou úrovních: 1) Pozornost je věnována ekfrastické tematizaci, tedy přenesení obsahových prvků z výtvarného umění do literatury, a to především s ohledem na žánr krajinomalby, portrétu a zátiší. 2) Dále je analyzována i ekfrastické realizace, tedy je zkoumáno praktické využití malířských technik v literárním textu, jako je volba barev či zobrazení světla. Z provedených rozborů vyplynula rozmanitost podob ekfráze v díle Blixenové, ať již se jedná o rozsah, formu či zapojení do textové struktury, nebo o význam konceptu takzvaného piktoriálního modelu v rámci autorčiny poetiky. Keywords: ekfráze|intermedialita|dánská literatura|Karen Blixenová|výtvarné umění|piktoriální model|ekfrastická tematizace|ekfrastická realizace; ekphrasis|intermediality|Danish literature|Karen Blixen|visual arts|pictorial model|ekphrastic thematization|ekphrastic realization Available in a digital repository NRGL
Ekfráze v díle Karen Blixenové

This thesis analyses ekphrastic passages in the short stories of the Danish writer Karen Blixen. It points out the various definitions of ekphrasis while drawing on a wider conception of this ...

Slouková, Radka; Humpál, Martin; Březinová, Helena; Jedličková, Alice
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu
Korbařová, Sylvie; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
2018 - Czech
The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system The theme of this thesis is "The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system". The aim of it is comprehensive synopsis of the issue of practising hiking and other selected free-time activities in Czech legal system. It familiarizes its readers with constitutional law basis of freedom of movement and freedom of stay, as well as with common grounds of legal regulation of given activities. Thesis is focused on a few laws, which are the most important from the perspective of this thesis. These laws allow basic overview of the most important institutes which regulate protection of water, protection of forest, general and particular protection of nature and land, restriction of admittance, restriction or prohibition of activity and other. Furthermore thesis talks about basis of legal regulation of offenses contained in given laws. In next part thesis describes selected activities and limits of its practising. Thesis is especially focused on hiking, and related activities as camping, overnight staying in nature, bivouacking, fire-making, which have sort of privilege position (according to a title of thesis). Moreover thesis describes water tourism, horse-riding,... Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu Předmětem této práce je "Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu". Jejím cílem je komplexní shrnutí problematiky provozování turistiky a dalších vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu. Práce čtenáře seznámí s ústavně-právními základy svobody pohybu a pobytu, stejně jako se společnými základy právní úpravy vybraných aktivit. Práce se zvýšeně věnuje několika zákonům, které jsou z jejího pohledu nejvýznamnější. Tím vytváří základní přehled nejdůležitějších institutů, které upravují ochranu vod, ochranu lesa, obecnou a zvláštní ochranu přírody a krajiny, omezení vstupu z důvodu ochrany přírody a krajiny nebo omezení a zákaz činnosti a další. Dále práce popisuje základy právní úpravy přestupků v uvedených zákonech. V další části se práce zabývá jednotlivými aktivitami a limity jejich provozování. V práci je rozvedena tématika turistiky a s tím spojené táboření, nocování, bivakování a rozdělávání ohňů, které mají vzhledem k tématu práce poněkud výsadní postavení. Dále se práce věnuje vodáctví, jízdě na koni, jízdě na kole, běžkování a musheringu, horolezectví, organizaci závodů a organizaci fotografických workshopů. Práce se rovněž v průběhu výše uvedených aktivit zabývá... Keywords: svoboda pohybu a pobytu; volnočasové aktivity; ochrana přírody a krajiny; freedom of movement and stay; free-time activities; protection of nature and land Available in a digital repository NRGL
Právní úprava turistiky a vybraných volnočasových aktivit v českém právním řádu

The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech legal system The theme of this thesis is "The legal regulation of hiking and some selected free-time activities in Czech ...

Korbařová, Sylvie; Stejskal, Vojtěch; Franková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Molekulárně genetická analýza vybraných kryptických přestaveb lidských chromozómů
Šolc, Roman; Hirschfeldová, Kateřina; Zemanová, Zuzana; Kuglík, Petr
2018 - Czech
The presented dissertation summarizes the results of research focused on the study of cryptic rearrangements of human chromosomes. Specifically, it focuses on three core areas of research. The first area is the research of cryptic rearrangements identified as causal causes of mental retardation in patients with previously unknown aetiology. The most common are the so-called microdeletion syndromes. The large variability of the phenotype and often overlapping symptoms of microdeletion syndromes require a whole-genome approach. Within the research, 64 probands were investigated and in 10 (16%) cryptic rearrangements were found and further analyzed. The second area is the research of cryptic rearrangements associated with the pseudoautosomal region 1 (specifically with the SHOX gene region), which may be both natural components of population variability and the cause of the disease. Within the research, 98 patients with Léri-Weill dyschondrosteosis or idiopathic short stature were examined, with a causal mutation found in 68.8%, and 7.8% probands respectively. At the same time, the minor deletion (so-called L05101 deletion) was evaluated as a population polymorphism without an apparent phenotypic impact. Duplications with high pathogenic potential were identified by mean of comparative analysis of... Předkládaná práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na studium kryptických přestaveb lidských chromosomů. Konkrétně se zaměřuje na tři základní oblasti výzkumu. První oblast představuje výzkum kryptických přestaveb identifikovaných jako kauzální příčiny onemocnění u mentálně retardovaných pacientů s původně neznámou etiologií. Nejčastěji se jedná o tzv. mikrodeleční sydromy. Velká variabilita fenotypu a často překrývající se symptomy mikrodelečních syndromů vyžadují celogenomový přístup. V rámci výzkumu bylo vyšetřeno 64 probandů a u 10 (16 %) z nich byly nalezeny kryptické přestavby, jež byly dále analyzovány. Druhou oblast představuje výzkum kryptických přestaveb asociovaných s pseudoautosomálním regionem 1 (konkrétně s oblastí genu SHOX), jež mohou být přirozenou součástí variability genomu i příčinami vzniku onemocnění. V rámci výzkumu bylo vyšetřeno 98 pacientů s Léri-Weillovou dyschondrosteózou nebo idiopatickým malým vzrůstem, přičemž kauzální mutace byla nalezena u 68,8 %, resp. 7,8 % probandů. Současně byla drobná delece, tzv. delece L05101 nalézající se v blízkosti regulačních oblastí genu SHOX, vyhodnocena jako populační polymorfismus bez zjevného fenotypového dopadu. Komparativní analýza duplikací detekovaných v souboru 250 zdravých jedinců v porovnání s rozsahem a umístěním duplikací... Available in a digital repository NRGL
Molekulárně genetická analýza vybraných kryptických přestaveb lidských chromozómů

The presented dissertation summarizes the results of research focused on the study of cryptic rearrangements of human chromosomes. Specifically, it focuses on three core areas of research. The first ...

Šolc, Roman; Hirschfeldová, Kateřina; Zemanová, Zuzana; Kuglík, Petr
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases