Number of found documents: 563928
Published from to

DĚTSKÝ OSTROV
Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
2018 - Slovak
Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ohrožujících společnost předkládá potřebu nového typu veřeného prostrotu který svému užívateli umožňuje bez opouštění města konfrontaci se sebou samým ve způsobu netypicém pro běžně zažité využití veřejných prostor. Práce klade otázku zda v době kdy architekti disponují objemem znalostí jako nikdy předtím, stačí při slovním spojení "lidské měřítko" zaměření pouze na typologické rozměry a navrhuje ponořit se hlouběji.The theme of the diploma thesis is the public space in the city center and its new interpretation. Location is the Children's Island in Prague. Based on the the latest expertise and current threats of contemporary society, it presents the need for a new type of public space that allows its user to confront himself without need to leave the city in a manner atypical for the commonly spread use of public spaces. The work raises the question whether at time then architects have knowledge like never before, if it is enough when with the phrase "human scale" we focus only on typological dimensions and it proposes to delve deeper. Keywords: Dětský ostrov,verejný prostor,park,pavilon; Children's island,public space,park,pavilion Available in digital repository of ČVUT.
DĚTSKÝ OSTROV

Tématem diplomové práce je veřejný prostor v centru města a jeho nové interpretace. Lokalitu tvoří Dětský ostrov v Praze. Na základě zkoumaní nejnovějších odborných poznatků a aktuálních témat ...

Císler Ondřej; Zajac Ondrej; Závodný Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů
Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
2018 - Czech
Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování zaměstnanců zvýšit produktivitu práce. Ve firmě jsou zaměstnanci hodnoceni pevným měsíčním platem, který neobsahu-je téměř žádné variabilní složky, které by byly vázané na pracovní výkon konkrét-ního zaměstnance. Ve mzdách se objevují jen nárazové prémie například na Váno-ce. Jak jsem zjistila, tak tento způsob hodnocení není příliš efektivní pro zvyšování produktivity práce. Jedná se především o manuálně pracující zaměstnance na pozici skladník. V jejichž profesi často dochází k nerovnoměrnému rozvržení ob-jemu vykonané práce. Proto se práce zaměřuje na vytvoření efektivnějšího hodnocení ve vazbě mzdy na výkonnost, aby byla jejich práce spravedlivě oceňována podle výkonů jednotli-vých pracovníků.The main goal of my work is to evaluate the existing remuneration system in com-pany. Find out what the biggest drawbacks are and propose solutions to improve employee evaluation. Following employee remuneration to increase work produc-tivity. In the company, employees are appreciated with a fixed monthly salary that does not contain almost no variable components that are tied to the performance of a particular employee. Only salary bonuses such as Christmas bonus. As I have found, this method of evaluation is not very effective for increasing productivity. These are mainly manually working employees in the warehouse position. In those profession, there is often an uneven split of the work. That is why I want to focus on creating a more effective assessment of wage-related performance, so that work is more equitably valued by the performance of individual workers. Keywords: Řízení lidských zdrojů,odměňování zaměstnanců,mzda,zaměstnanec,zaměstna-vatel,tržby; Human Resources,rewarding employees,wages,employee,employer,sales Available in digital repository of ČVUT.
Odměňování jako nástroj řízení lidských zdrojů

Cílem mé práce je zhodnotit stávající systém odměňování ve společnosti. Zjistit v čem jsou největší nedostatky a navrhnout řešení pro vylepšení hodnocení za-městnanců. V návaznosti na odměňování ...

Toth Daniel; Pohanková Petra; Cupal Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza stavební zakázky ve stavební společnosti
Tomek Radan; Hošková Hana; Vykydalová Michaela
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou stavebních zakázek ve stavební společnosti jak v teoretické rovině, tak i na případové studii. Analyzován je průchod stavební zakázky společností od nabídkového řízení až po předání díla investorovi. Práce obsahuje relevantní legislativu, základní pojmy nutné k objasnění problematiky a popisy jednotlivých řízení ve společnosti na teoretické úrovni. Praktická část je věnována analýze konkrétního výstavbového projektu v rámci stavební společnosti, podrobněji pak nabídkovému řízení a změnám v průběhu realizace s dopadem do ceny díla.Master thesis is focused on problematics of construction project in construction company. This tesis is solved in theoretical and practical bases. Construction project is analysed during its bid process and construction field management process hold in construction company. Thesis contents relevant legislation, basic concepts, and theoretical description of bid process and change order process. The main focus is on construction project price. There is analysis of specific construction project in specific construction comany in practical part. Keywords: Změnové řízení,cenová nabídka,výstavbový projekt; Changing order management,bid budget,construction project Available at various departments of the ČVUT.
Analýza stavební zakázky ve stavební společnosti

Diplomová práce se zabývá problematikou stavebních zakázek ve stavební společnosti jak v teoretické rovině, tak i na případové studii. Analyzován je průchod stavební zakázky společností od nabídkového ...

Tomek Radan; Hošková Hana; Vykydalová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí
PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím přeshraničním vztahům, tématem dosti aktuálním. Práce si klade za cíl uvedenou problematiku představit, zhodnotit dostatečnost její právní úpravy a posoudit kompatibilitu české právní úpravy s příslušnými unijními a mezinárodními právními dokumenty. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Kapitola první vymezuje právní předpisy významné pro pochopení problematiky mezinárodních únosů dětí Úmluvu o právech dítěte, Haagskou úmluvu a Nařízení Brusel II bis. Druhá část kapitoly se věnuje zákonu o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní ustanovení pro řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí, a je tak v předmětné otázce hlavním pramenem českého práva. Druhá kapitola předkládá výklad samotného pojmu mezinárodního únosu dítěte, jakož i pojmů souvisejících jako je obvyklé bydliště, nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte. V kapitole následující autorka představuje již samotné řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí tak, jak jsou upraveny příslušnými právními předpisy, přičemž jsou vzájemně porovnávány. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci návratového řízení musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte, věnuje se autorka také důvodům pro odepření navrácení dítěte, zejm. těch uvedených v čl. 13b Haagské úmluvy. Kapitola čtvrtá se zabývá výkonem rozhodnutí vydaného v Návratovém řízení. I v této kapitole zůstává zachována systematika celé práce, kdy je úprava výkonu rozhodnutí přiblížena v Nařízení Brusel II bis a zákonu o zvláštních řízeních soudních. Jelikož ale výkon rozhodnutí není v Haagské úmluvě obsažen, je namísto ní autorkou rozebrána Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí. The presented Diploma Thesis titled " The Proceedings and Enforcement of Judgments in cases of International Child Abduction" "deals with the issue of international child abduction, which is up to date with regard to even-increasing Cross-border relations. / which is given the ever-increasing cross-border relations, is quite up to date. The aim of the Diploma Thesis is to introduce this issue, to assess the sufficiency of its legislation and to assess the compatibility of the Czech legislation with the relevant union and international legal documents. The Diploma Thesis is divided into four main chapters. The first chapter defines legislation important to understanding of international child abduction - the Convention on the Rights of the Child, The Hague Convention and Brussel IIa Regulation. The second part of the chapter deals with the Act on Special Law Proceedings which contains special provisions for proceedings in the field of international child abduction, and thus is the main source of Czech law in the subject matter. The second chapter provides an interpretation of the concept of international child abduction, as well as terms related such as habitual residence, best interests of the child and well-being of the child. In the following chapter, the author is already dealing with proceedings as they are regulated by the relevant legal regulations and are compared to each other. Since the decision in the Return Procedure must always be in accordance with the best interest of the child, the author also deals with grounds for refusal to return the child, especially those mentioned in Article 13b of the Hague Convention. Chapter Four deals with execution of the decision issued in the Return Procedure. Even in this chapter, the systematic nature of the whole work is maintained when the regulation of enforcement is approximated by the Brussels II bis Regulation and the by the Act on Special Law Proceedings. As the enforcement of the decision is not included in The Hague Convention, European Convention on Recognition an Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children is analysed by the author instead. Keywords: Obvyklé bydliště; nejlepší zájem dítěte; mezinárodní únosy dětí; právo péče; právo styku; Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí; Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003; zákon o zvláštních řízeních soudních; Habitual residence; best interest of the child; international child abduction; right of custody; right of access; Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction; Council Regulation (EC) No 2201/2003; Act on Special Law Proceedings Available in digital repository of UPOL.
Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí

Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím ...

PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Optimalizece business procesů virtuální infrastruktury firmy Gemalto s.r.o.
Kaiser Jiří; Sedláček Ondřej; Zralý Martin
2018 - Czech
Tato práce řeší optimalizaci podnikových procesů spojených se správou virtualizační infrastruktury. Praktická část je zaměřena na popis teoretických základů, potřebných pro orientaci v dané problematice. Praktická část obsahuje analýzu a optimalizaci zkoumaných procesů společně s ekonomickým zhodnocením v případě vytvoření automatizačního frameworku. Vzhledem ke kladnému ekonomickému posouzení byl i automatizační framework vytvořen.This master thesis deals with optimization of business processes related to managing a virtual infrastructure. The practical part is focused on the description of theoretic terms which are a prerequisite for understanding discussed problems. The practical part is focused on optimization of examined processes. There is also economical evaluation of the creation of the automation framework. The framework has been created due to the positive economic evaluation. Keywords: optimalizace procesů,podnikový proces,hodnocení investic,virtualizace,automatizace,framework,BPMN,VMware; process optimization,business process,investment evaluation,virtualization,automation framework,BPMN,VMware Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizece business procesů virtuální infrastruktury firmy Gemalto s.r.o.

Tato práce řeší optimalizaci podnikových procesů spojených se správou virtualizační infrastruktury. Praktická část je zaměřena na popis teoretických základů, potřebných pro orientaci v dané ...

Kaiser Jiří; Sedláček Ondřej; Zralý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Predikce únavové životnosti tělesa brzdového posilovače
Jurenka Josef; Šana Jan; Nesládek Martin
2018 - Czech
Tato práce se zaměřuje na brzdový podtlakový posilovač, ve kterém je pomocí vnějšího systému vytvořen podtlak, který následně v kombinaci s atmosférickým tlakem vytváří posilovací efekt. Díly posilovače jsou pak zatíženy cyklickým rozdílem tlaku a může docházet k únavovým lomům. Nejvíce zatížené díly jsou plechové díly, které tvoří základní kostru posilovače. V teoretické práci jsou shrnuty poznatky z únavy kovů a práci s materiálovými daty. Jsou zde zmíněné i některé postupy řešení únavy v obecné napjatosti. V praktické části je aplikovaný jeden z postupů pro predikci vzniku trhliny ve zkoumané oblasti podtlakového brzdového posilovače.The thesis is focused on vacuum brake booster, in which a vacuum is produced by an external unit which creates the booster effect by combination with atmospheric pressure. Due to this effect the booster parts are loaded with cyclic pressure and fatique fracture can occur. The most loaded parts are sheet metal parts, which make the base form of brake booster. The teoretical part describes several pieces of knowledge for metal fatique and work with material data. Some methods for solving fatique problems in general tension are mentioned. In the practical part one of the solution for detecting cracks in the investigated area of brake booster is applied. Keywords: Brzdový posilovač,únava kovů,nízkocyklové únava,cyklické zatížení,multiaxiální kritéria; Brake booster,metal fatique,low cycle fatique,cyclical load,multiaxial criteria Available at various departments of the ČVUT.
Predikce únavové životnosti tělesa brzdového posilovače

Tato práce se zaměřuje na brzdový podtlakový posilovač, ve kterém je pomocí vnějšího systému vytvořen podtlak, který následně v kombinaci s atmosférickým tlakem vytváří posilovací efekt. Díly ...

Jurenka Josef; Šana Jan; Nesládek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení efektivnosti investičního projektu.
Scholleová Hana; Hoch Tomáš; Cipovová Eva
2018 - Czech
Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem komerčních nemovitostí, převážně kancelářských a obchodních prostor a skladů, na území ČR. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou shromážděna a popsána teoretická východiska této práce, která jsou nezbytná pro další vývoj práce, který směřuje k dosažení hodnocení efektivnosti investičního projektu. V rámci teoretických východisek bude představena společnost a její působení a budou představeny analýzy směřující k vypracování praktické části práce. Dále budou v rámci teoretické části představeny metody, pomocí kterých se bude efektivnost investice hodnotit. V rámci praktické části práce budou provedeny analýzy, především strategická analýza a finanční analýza společnosti, následně bude navrhnut finanční plán investičního projektu a v posledním kroku bude zhodnocena efektivnost investice pomocí statických a dynamických metod hodnocení investic. V závěru práce budou popsány dosažené výsledky, které byly získány hodnocením efektivnosti investice jednotlivých variant investičního projektu a které povedou k praktickým návrhům a doporučení, zda investiční projekt realizovat. V rámci této diplomové práce na téma Hodnocení efektivnosti investičního projektu jsem řešil následující problémy: . Vypracování strategické a finanční analýzy . Vypracování finančního plánu investice . Hodnocení efektivnosti investice statickými a dynamickými metodamiThe topic of my diploma thesis is called Investment project efficiency rating. The The thesis focuses na commercial building in investment company SVUM reality s.r.o. The company has been providing services in the area of commercial renting with the specialization focusing on offices and warehouses situated in Czech Republic. My diploma thesis is devided in to two parts. First part is theoretical, which provides information, that are neccesary to understand investment issues. Theoretical part includes the presentation of the company as well as different types of analysis and methods what will be also used in the second part of the thesis. Second part of thesis contains bussines analysis such as strategic and financial analysis. Second part also contains a suggestion of financial planning what is neccesary to create before final evaluation of the investment project. The investment project will be evaluated through static and dynamic methods. The end of the thesis presents achived results received by methods, that have been chosen for its evaluation of the investment project. There are also practical recommendations that should be consider by investment company. I have determined in the thesis "Investment project efficiency rating" following tasks: . Developing a strategic and financial analysis of the company. . Developing the company's financial plan. . Evaluating the effectiveness of investment by static and dynamic methods Keywords: Investice,hodnocení investice,investiční projekt,finanční analýza,strategická analýza,cash flow,komerční budova; Investment,investment evaluation,investment project,financial analysis,strategic analysis,cash flow,commercial building Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení efektivnosti investičního projektu.

Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem ...

Scholleová Hana; Hoch Tomáš; Cipovová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Digitalizace produktu životního pojištění.
Jílková Petra; Reitermann Jan; Starosta Radek
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce a jejich zasazení do kontextu této práce. Dále je rozebíráno téma životního pojištění se svými aktuálními trendy. Praktická část se soustředí kolem projektu digitalizace produktu, jeho ovlivňujících faktorů a názorů vybraných respondentů, následně je schematicky naznačen proces takového prodejního kanálu. Závěr práce obsahuje závěrečné zhodnocení přínosu projektu a souhrn daných doporučení.This diploma thesis deals with the digitization process of a concrete product. Theoreti-cal part describes the position of a customer in the market and his connection to the company. Then it focuses on defining the terms of product and distribution and their placement in the context of this thesis. The topic of life insurance with its current trends is also discussed. The practical part targets the process of digitization of a prod-uct, its influential factors and the opinions based on answers by selected respondents. Then the process of this kind of selling channel is schematically represented and de-scribed. The conclusion of the thesis contains a final evaluation of the project's contri-bution and summary of given recommendations. Keywords: Zákazník,produkt,distribuce,e-commerce,životní pojištění; Customer,product,distribution,e-commerce,life insurance Available at various departments of the ČVUT.
Digitalizace produktu životního pojištění.

Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů ...

Jílková Petra; Reitermann Jan; Starosta Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Polyfunkční centrum Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Brádler Jakub; Dvořák Petr
2018 - Czech
Cílem práce je navrhnout administrativní budovu pro potřeby Škody auto a.s. v oblasti nově vznikajícího moderního města v Mladé Boleslavi po vzoru Autostadtu ve Wolfsburgu. Navrhnout takovou budovu s dodržení měřítka a formy a navázat tím na předdiplomní projekt, kde se řešil celkový urbanistický koncept a problémy dané lokality. Návrh a funkce musí odpovídat současné architektuře. Snahou bylo aby administrativa byla v jednoduchém spojení s městem tak i automobilkou. Násobením jedné hmoty na celkem tři stejné budovy mělo za cíl vnést do této oblasti rytmus a na první pohled jasný účel budovy. Především pak vytvořit prostor pro požadovaný počet administrativních pracovníků Škoda a.s.. Rozsah diplomové práce byl stanoven v rozmezí architektonické studie nově navržené multifunkční budovy a okolního parteru. Dále projekt zahrnuje stavebně konstrukční část s půdorysem části typického podlaží a řezem daného podlaží v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení, detaily a řešení fasády. Práce je doplněna o koncepci technického zařízení budovy a předběžný statický výpočet a návrh jednotlivých konstrukčních prvků.The aim of the thesis is to design an administrative building for the needs of Škoda auto a.s. in the area of the newly emerging modern city in Mladá Boleslav, following the example of the Autostadt in Wolfsburg. To design such a building with respect to the scale and form and to follow up on the pre-diploma project, where the overall urban concept and problems of the given site were dealt with. Design and features must match the current architecture. The attempt was made that the administration was in a simple connection with the city as well as the automobile. By multiplying one mass into three identical buildings, the aim was to bring the rhythm and, at first glance, the clear purpose of the building. First of all create space for the required number of administrative staff Škoda a.s .. The extent of the thesis was set within the scope of the architectural study of the newly designed multifunctional building and the surrounding parterre. In addition, the project includes a building component with a floor plan of part of a typical floor and a cut of the given floor in the details of the building permit documentation, details and facade solutions. The work is supplemented by the concept of the technical equipment of the building and preliminary static calculation and design of individual structural elements. Keywords: Mladá Boleslav,polyfunkční centrum; Mladá Boleslav,multifunction centre Available at various departments of the ČVUT.
Polyfunkční centrum Mladá Boleslav

Cílem práce je navrhnout administrativní budovu pro potřeby Škody auto a.s. v oblasti nově vznikajícího moderního města v Mladé Boleslavi po vzoru Autostadtu ve Wolfsburgu. Navrhnout takovou budovu s ...

Hlaváček Michal; Brádler Jakub; Dvořák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Marketingový komunikační mix vybraného projektu
Jílková Petra; Nováková Karolína; Hanzlík Petr
2018 - Czech
Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky a dále jsou zde popsány doporučující kroky různých autorů při tvorbě nové komunikační strategie. Na základě těchto kroků je vytvořen vlastní návrh postupu, který je aplikován v praktické části. V praktické části je dále charakterizován výše zmiňovaný projekt JSMEINLINE. Zpočátku je provedena analýza současného stavu pomocí situační analýzy, kterou lze označit za základní pilíř pro tvorbu nové komunikační strategie a dále se práce zabývá stanovením cíle kampaně, výběrem cílové skupiny, tvor-bou kreativního sdělení, výběrem vhodných komunikačních nástrojů, stanovením časového plánu a výše rozpočtu, průběhem realizace a definováním prvků kontroly.The content of this thesis is the analysis of a current situation and then creation of a communication strategy for the project JSMEINLINE. Firstly, the teoretical part contains essential terms regarding this topic. Secondly, it states recommended aproaches of different authors on how to proceed with making new communication strategy. Initially, in the practical part my own project procedure is done based on the recom-mended ones in the theoretical part. Next, the analysis of current state is done using situation analysis which is the cornerstone of making new communication strategy. Lastly, the thesis deals with establishment of the main objective of the campaign, choice of the target group, creation of the creative statement, selection of the suitable comunication tools, schedule and the size of budget, realization and monitoring of the proposed activities. Keywords: Marketing,komunikační mix,komunikační strategie,marketingová komunikace,direct marketing,osobní prodej,podpora prodeje,reklama,public realations; Marketing,Communication Mix,Communication Strategy,Marketing Communication,Direct Marketing,Personal Selling,Advertising,Public Relations Available at various departments of the ČVUT.
Marketingový komunikační mix vybraného projektu

Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické části jsou ...

Jílková Petra; Nováková Karolína; Hanzlík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases