Number of found documents: 559642
Published from to

Využití separačních metod v klinickém výzkumu
Drastíková, Markéta; Solich, Petr; Malíř, František; Štěrbová, Petra
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Markéta Drastíková (maiden name Kašparová) Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis: Using of separation methods for clinical research This doctoral thesis deals with development and validation of a chromatographic determination of liposoluble vitamins and with optimization of biological materials preparation. The first part of this work is focused on vitamins D, A and E assessment in serum. To separate studied analytes two different methods were developed successively. 1) Separation employing monolithic columns - two different monolithic columns Chromolith Performance RP-18e, 100×4.6 mm and SpeedRod RP-18e, 50×4.6 mm were connected in series. Vitamins 1,25(OH)2D3, 25(OH)D3, retinol, tocol (internal standard), cholecalciferol, ergocalciferol and α-tocopherol were separated within 6.5 minutes using step gradient elution. 2) Separation exploiting a core-shell column - Ascentis Express RP-Amide 75×3.0 mm. To decrease the separation time a linear gradient was employed. The determination of 25(OH)D2, 25(OH)D3, tocol (internal standard) α-tocopherol took 8.5 minutes within separation of impurities. Developed solid phase (SPE) and liquid-liquid extraction (LLE)... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Markéta Drastíková (roz. Kašparová) Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce: Využití separačních metod v klinickém výzkumu Předkládaná práce se zabývá vývojem a validací chromatografického stanovení liposolubilních vitamínů a optimalizací vhodných postupů přípravy biologického materiálu. V první části je řešena problematika stanovení vitamínů D, A a E v séru. Pro separaci analytů byly vyvinuty postupně dvě metody. 1) Separace na monolitních kolonách - byly použity dvě sériově zapojené monolitní kolony Chromolith Performance RP-18e, 100×4,6 mm a SpeedRod RP-18e, 50×4,6 mm. Vitamíny 1,25(OH)2D3, 25(OH)D3, retinol, tokol (vnitřní standard), cholekalciferol, ergokalciferol a α-tokoferol byly separovány během 6,5 minuty. Extrémně rychlá změna složení i průtoku mobilní fáze byla zajištěna skokovým gradientem. Takto byla maximálně využita velmi rychlá ekvilibrace monolitních kolon. 2) Separace na koloně s částicemi s pevným jádrem - kolona Ascentis Express RP-Amide 75×3,0 mm. Pro rychlou separaci byla použita gradientová eluce. Stanovení retinolu, 25(OH)D2, 25(OH)D3, tokolu (vnitřní standard) a α-tokoferolu po optimalizaci separace nečistot přítomných ve vzorku trvalo 8,5... Available in a digital repository NRGL
Využití separačních metod v klinickém výzkumu

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Markéta Drastíková (maiden name Kašparová) Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. ...

Drastíková, Markéta; Solich, Petr; Malíř, František; Štěrbová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Testování a optimalizace on-line SPE HPLC podmínek pro stanovení mykotoxinu patulinu v jablečných nápojích
Holznerová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Solich, Petr
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Anežka Holznerová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma Thesis: On-line SPE HPLC method optimization for determination of patulin mycotoxin in apple drinks The issue of food contamination with mycotoxins is a serious problem worldwide. These substances are highly toxic to humans and chronic effects on the human organism in very low doses may cause long-term medical complications. In our work we focused on one of the most common dietary mycotoxins - patulin, which is found in apples and related products (especially apple juices). High performance liquid chromatography (HPLC) coupled with on- line solid phase extraction (SPE) using a column switching technique for sample treatment was developed for determination of mycotoxin patulin in apple drinks and juices. A volume of 250 µl of juice sample was injected directly into the on-line SPE-HPLC system. After injection of the sample the extraction of patulin from juice matrix was carried out on SPE precolumn. SPE precolumn 25 x 3 mm was filled with Supel MIP Patulin sorbent, which is a specific "molecularly imprinted polymer" (MIP) designated for the selective extraction of patulin from an apple matrix. As the... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Anežka Holznerová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Testování a optimalizace on-line SPE HPLC podmínek pro stanovení mykotoxinu patulinu v jablečných nápojích. K vývoji metody, kterou by bylo možno detekovat mykotoxin patulin v jablečných nápojích a džusech, bylo využito vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) ve spojení s on-line extrakcí na tuhou fázi (SPE) pomocí techniky přepínání kolon pro úpravu vzorku. Vzorek džusu o objemu 250 µl byl přímo dávkován do systému. Po nástřiku vzorku došlo k extrakci patulinu z matrice džusu na extrakční předkoloně. Kovová extrakční předkolona o rozměrech 25 x 3 mm, byla naplněna Supel MIP Patulin sorbentem, který je specifickým "molekulárně vtištěným polymerem" (MIP) určeným pro selektivní extrakci patulinu z jablečné matrice. Jako promývací fáze pro odstranění balastní matrice byl vybrán 1% roztok NaHCO3, který protékal MIP kolonkou rychlostí 2 ml/min po dobu 2,5 minuty. Po uplynutí této doby došlo k přepnutí ventilu a zbytkové látky matrice zachycené na extrakční předkoloně společně s patulinem byly dále separovány na analytické koloně Kinetex Biphenyl 150 x 4,6 mm (velikost částic 5µm). Mobilní fáze o složení 20 %... Available in a digital repository NRGL
Testování a optimalizace on-line SPE HPLC podmínek pro stanovení mykotoxinu patulinu v jablečných nápojích

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Anežka Holznerová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Diploma ...

Holznerová, Anežka; Šatínský, Dalibor; Solich, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Optimalizace postupu izolace fosforylovaných peptidů ze směsi metodou afinitní chromatografie na oxidech kovů pro analýzu hmotnostní spektrometrií
Popovská, Lenka; Solich, Petr; Zemanová, Lucie
2017 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Lenka Popovská Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant Supervisor: Mgr. Barbora Šalovská, Ph.D. Title of the rigorous thesis: Optimization of procedure for isolation of phosphorylated peptides from a peptide mixture by metal oxide affinity chromatography for mass spectrometry analysis. Protein phosphorylation is the key regulatory mechanism in cellular signalling. It is involved in most cellular processes that are regulated by a complex interplay of protein kinases and protein phosphatases and include proliferation, differentiation, and apoptosis. Defective or altered signalling pathways can lead to various diseases, and therefore it is very important to study protein phosphorylation in detail and try to understand it as much as possible. Technological development of mass spectrometry (MS) in recent years has enabled a significant increase in the number of phosphorylation sites that may be identified in a sample. Increasing scan speed together with commercial availability of high resolution MS have improved quantity and quality of the acquired data, which can be obtained in a relatively short time. However, even high-end devices would not allow to comprehensively identify the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lenka Popovská Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: Mgr. Barbora Šalovská, Ph.D. Název rigorózní práce: Optimalizace postupu izolace fosforylovaných peptidů ze směsi metodou afinitní chromatografie na oxidech kovů pro analýzu hmotnostní spektrometrií. Fosforylace proteinů je klíčovým regulačním mechanismem buněčné signalizace. Je součástí většiny buněčných dějů, jež se odehrávají za komplexní souhry proteinkináz a proteinfosfatáz, a mezi které řadíme především proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Defektní či pozměněné signální dráhy mohou vést ke vzniku různých chorob, a proto je velmi důležité proteinovou fosforylaci podrobně studovat a snažit se jí co nejvíce porozumět. Technologický vývoj hmotnostní spektrometrie (MS) posledních let umožnil výrazné zvýšení počtu fosforylačních míst, které mohou být ve vzorku identifikovány. Zvyšující se skenovací rychlost společně s komerční dostupností MS s vysokým rozlišením zvýšily množství a kvalitu dat, které mohou být získány v relativně krátkém čase. Avšak ani špičkové přístroje by neumožnily komplexní identifikaci fosforylačních míst v enzymatických lyzátech (digestech) vzorků, pokud by samotné analýze nepředcházela některá z... Available in a digital repository NRGL
Optimalizace postupu izolace fosforylovaných peptidů ze směsi metodou afinitní chromatografie na oxidech kovů pro analýzu hmotnostní spektrometrií

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Lenka Popovská Supervisor: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant Supervisor: Mgr. Barbora ...

Popovská, Lenka; Solich, Petr; Zemanová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Problematika obsahu těžkých kovů v rostlinných drogách: Sambuci nigrae Fructus
Studená, Hana; Polášek, Miroslav; Pospíšilová, Marie
2017 - Czech
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Hana Studená Consultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc., RNDr. Anna Polášková, doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc Title of Thesis: The problems of content of heavy metals in herbal drugs: Sambuci nigrae fructus Increasing contamination of environment by heavy metals has become a global problem during recent decades. The biosphere is polluted by heavy metals not only through natural events but chiefly through anthropogenic processes. The heavy metals may be toxic to living organisms even in trace concentrations. They cause oxidative stress, damage the structure of cell membranes, degrade mitochondria, denature proteins, etc. This thesis deals with the determination of the content of selected metals (manganese, copper, and iron) in the berries and leaves of different cultivars of elderberry bush (Sambucus nigra L.) by atomic absorption spectrometry. The cultivars selected were Samyl, Sambu and a wild elderberry growing in the environment with relatively high contamination by heavy metals. In addition, the thesis is focused on examining possible correlation between the content of heavy metals and the content of anthocyanins in the elderberry fruits. It was found that the heavy metals... Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Hana Studená Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc, RNDr. Anna Polášková, doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. Název rigorózní práce: Problematika obsahu těžkých kovů v rostlinných drogách Sambuci nigrae fructus Nárůst obsahu těžkých kovů v životním prostředí je v posledních letech celosvětový problém. Do biosféry se těžké kovy dostávají nejen prostřednictvím přírodních dějů, ale zejména vlivem antropogenních procesů. Pro živé organismy včetně rostlin mohou být toxické i ve stopových koncentracích. Jsou příčinou vzniku oxidačního stresu, porušují strukturu buněčných membrán, degradují mitochondrie, denaturují proteiny atd. Tato práce se zabývá stanovením obsahu vybraných kovů (mangan, měď a železo) pomocí atomové absorpční spektrometrie v plodech a listech u jednotlivých odrůd bezu černého (Sambucus nigra L.). Byl vybrán kultivar Samyl, Sambu a planý bez, který pocházel z prostředí s relativně vyšším zatížením těžkými kovy. Dále je práce zaměřena na možnou korelaci obsahu těžkých kovů s obsahem anthokyanů v plodech černého bezu. Z experimentu bylo zjištěno, že se testované kovy více kumulovaly v listech než v plodech u všech odrůd bezu. Bylo pozorováno, že ve všech částech planého bezu z... Available in a digital repository NRGL
Problematika obsahu těžkých kovů v rostlinných drogách: Sambuci nigrae Fructus

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Hana Studená Consultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc., RNDr. Anna Polášková, ...

Studená, Hana; Polášek, Miroslav; Pospíšilová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva
Stachová, Ivana; Šatínský, Dalibor; Chocholoušová Havlíková, Lucie
2017 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Ivana Stachová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph. D. Title of diploma Thesis: HPLC method development for artificial colorants determination in green beer samples HPLC method was used and validated for the simultaneous determination of synthetic water- soluble dyes: E 102 - Tartrazine, E 104 - Quinoline Yellow, E 110 - Sunset Yellow, E 131 - Patent blue, E 132 - Indigo carmine, E 142 - Green S, E 133 - Brilliant Blue FCF and E 143 - Fast Green FCF. The method was applied for direct determination of these dyes in samples of green beers Jarní pivo 11ř (Primátor, Náchod), Krasličák 14ř (Ježek, Jihlava), Zelený král Vratislav 12ř (Konrád, Vratislavice), Velikonoční speciál 14ř (Starobrno, Brno), Velikonoční ležák 12ř (Radniční pivovar, Jihlava) Rohozec 11ř (Rohozec, Malý Rohozec), Zelená nefiltrovaná 12ř (Žlebské Chvalovice), Velikonoční zelený ležák 12ř (Purkmistr, Plzeň), Velikonoční kopřivová 12ř (Modrá Hvězda, Dobřany), Valášek 12ř (Valášek, Vsetín), Podkováň 12ř (Podkováň, Dolní Cetno). Analytical Chromolith Performance CN 100 x 4.6 mm column and guard column Chromolith CN 5 x 4.6 mm Merck were used and mobile phase contained 40% (v/v) methanol / 2% (v/v) acetic acid... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Ivana Stachová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph. D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva. V této diplomové práci byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení syntetických, ve vodě rozpustných barviv E 102 - Tartrazine, E 104 - Quinoline yellow, E 110 - Sunset yellow, E 131 - Patent blue E 132 - Indigo carmine, E 142 - Green S, E 133 - Brilliant blue FCF a E 143 - Fast green FCF. Tato metoda byla aplikována na stanovení přítomnosti zmíněných barviv ve vzorcích zeleného piva Jarní pivo 11ř (Primátor, Náchod), Krasličák 14ř (Ježek, Jihlava), Zelený král Vratislav 12ř (Konrád, Vratislavice), Velikonoční speciál 14ř (Starobrno, Brno), Velikonoční ležák 12ř (Radniční pivovar, Jihlava), Rohozec 11ř (Rohozec, Malý Rohozec), Zelená nefiltrovaná 12ř (Žlebské Chvalovice), Velikonoční zelený ležák 12ř (Purkmistr, Plzeň), Velikonoční kopřivová 12ř (Modrá Hvězda, Dobřany), Valášek 12ř (Valášek, Vsetín), Podkováň 12ř (Podkováň, Dolní Cetno). Pro analýzu byla použita kolona Chromolith Performance CN 100 x 4,6 mm s předkolonkou Chromolith CN 5 x 4,6 mm Merck. Jako mobilní fáze byl zvolen 40% MeOH s 2% pufrem z kyseliny octové s přídavkem NH3,... Available in a digital repository NRGL
Vývoj HPLC metody pro stanovení umělých barviv ve vzorcích zeleného piva

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Ivana Stachová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph. D. Title of diploma ...

Stachová, Ivana; Šatínský, Dalibor; Chocholoušová Havlíková, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu
Červinková, Barbora; Solich, Petr; Mikuš, Peter; Štěrbová, Petra
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Barbora Červinková Supervisor prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Application of modern separation techniques in the analysis of biological material The presented dissertation is focused on development, optimization and validation of new extraction procedures and chromatographic methods for determination of vitamins A and E, inflammation biomarkers, DNA and RNA oxidative stress products in biological matrices. In the theoretical part of this work selected analytes and possibility of their determination in biological materials are described. Moreover, modern trends in liquid chromatography and bioanalytical validation guidelines are included. In this part, special attention is focused on sample handling, transport and pre- treatment. The second part is focused on published methods and divided into two sections. The first section comments published developed analytical methods. As first method, determination of lipophilic vitamins in human serum by miniaturized liquid-liquid extraction with subsequent separation on fluorinated stationary phase using UHPLC system with fluorescent detection in 4 min is discussed. Thereafter, determination of creatinine, DNA and... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra analytické chemie Kandidát Mgr Barbora Červinková Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu Předložená disertační práce se zabývá vývojem, optimalizací a validací nových chromatografických metod pro stanovení vitamínů A a E, biomarkerů zánětu a oxidačního poškození nukleových kyselin, včetně jejich extrakce z biologickém materiálu. V první teoretické části práce jsou blíže popsány jednotlivé analyty a možnosti jejich stanovení v biologickém materiálu, moderní trendy v kapalinové chromatografii a vybrané validační normy v bioanalýze. Dále je zde diskutována manipulace s biologickým materiálem od jeho odběru po zpracování v laboratoři - zejména problematika transportu a úpravy vzorku. Druhá část práce je rozdělena do dvou tematických okruhů věnovaných komentářům k publikovaným výstupům. V prvním okruhu jsou komentovány vyvinuté a publikované analytické metody. Jako první je komentována metoda zaměřená na stanovení lipofilních vitamínů v lidském séru pomocí miniaturizované LLE s následnou selektivní separací na fluorované stacionární fázi pomocí systému UHPLC s fluorescenční detekcí a časem analýzy 4 minuty. Následně je diskutováno... Available in a digital repository NRGL
Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Barbora Červinková Supervisor prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral ...

Červinková, Barbora; Solich, Petr; Mikuš, Peter; Štěrbová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana investic na základě dvoustranné ochrané investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou
Tanchinwuttanakul, Kamol; Balaš, Vladimír; Pauknerová, Monika; Chovancová, Katarína
2017 - English
The commercial and investment relations between Thailand and the Czech Republic are longstanding. Currently, the Czech Republic imports a number of agricultural products and food from Thailand, and Thailand imports industrial technology from the Czech Republic. As a result, there are opportunities for Czech companies to invest in and establish business cooperation with Thai businesses with agreements to guarantee stable commercial investment relations between Thailand and the Czech Republic. Because of this, the Bilateral Investment Treaty (BIT) between both countries facilitates further development. The dissertation deals with research about the Protection of Investments under the Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Czech Republic. The first BIT between Thailand and the Czech Republic was the 'Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments (1991)' which was replaced by the 'Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Czech Republic for the Promotion and Protection of Investments (1994) (BIT between Thailand and the Czech Republic 1994), and this BIT is still in force and has not been modified or amended. The object of... Obchodní a investiční vztahy mezi Thajskem a Českou republikou jsou dlouhodobé. V současné době Česká republika dováží řadu zemědělských produktů a potravin z Thajska a Thajsko dováží z České republiky průmyslové technologie. Výsledkem je, že české společnosti mají příležitost investovat a vytvářet obchodní spolupráci s thajskými podniky s dohodami, které zaručují stabilní obchodní vztahy mezi Thajskem a Českou republikou, protože dvoustranná dohoda na ochranu a podporu investic (BIT) mezi oběma zeměmi usnadňuje tento rozvoj. Dizertační práce se zabývá výzkumem ochrany investic v rámci dvoustranné investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou. Prvním BIT mezi Thajskem a Českou republikou byla "Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic (1991)" a tato smlouva byla nahrazena " Dohoda mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994) (BIT mezi Thajskem a Českou republikou 1994) a tento BIT je stále v platnosti a nebyl pozměněn. Předmětem výzkumu je analýza ochrany investic podle Dohody mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994). Tento výzkum analyzuje preambuli, definice a ustanovení, standardy zacházení s ochranou investic,... Keywords: ochrana investic; dvoustranná dohoda na ochranu a podporu investic (BIT); standardy zacházení; vyvlastnění; řešení sporů; investice; investoři; Thajsko; Česká republika; Protection of Investment; Bilateral Investment Treaty (BIT); Standards of treatment; Expropriation; Settlement of disputes; Investment; Investors; Thailand; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Ochrana investic na základě dvoustranné ochrané investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou

The commercial and investment relations between Thailand and the Czech Republic are longstanding. Currently, the Czech Republic imports a number of agricultural products and food from Thailand, and ...

Tanchinwuttanakul, Kamol; Balaš, Vladimír; Pauknerová, Monika; Chovancová, Katarína
Univerzita Karlova, 2017

Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu
KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
2017 - English
Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení vysoké ozářenosti. Cílem studie bylo studovat 1) roli volných kyslíkových radikálů na oxidativní poškození PSII, 2) 3D strukturu PSII-LHCII superkomplexu u huseníčku a 3) tvorbu singletního kyslíku během poškození listu. K oxidaci aminokyselin D1 a D2 proteinů dochází v místě tvorby hydroxylového radikálu v blízkosti Mn4O5Ca komplexu a nehemového železa. Charakterizace aminokyselin oxidovaných hydroxylovým radikálem umožní pochopit mechanismus poškození centrálních proteiůn reakčního centra PSII. Pomocí elektronové mikroskopie a jednočásticová analýzy byla charakterizována koordinace chloropfylů na proteiny jednotlivých proteinových komplexů LHCII-PSII superkomplexu. Pomocí těchto strukturálních dat byl navržen možný přenos excitační energie z Lhcb do jádra PSII. Dále je popsána nový mechanismus tvorby singletního kyslíku triplet-tripletním přenosem excitační energie z tripletního karbonylu na molekulární kyslík, který vzniká během lipidové peroxidace při poškození listu. This thesis characterizes the role of reactive oxygen species on the structural and functional changes occurring within the photosystem II - light-harvesting complex II (PSII-LHCII) suprecomplex under high light stress. Goal of the study is focused on 1) the role of free oxygen radicals in the oxidative damage of PSII proteins, 2) characterization of a high resolution 3D structure of the PSII-LHCII supercomplex from Arabidopsis, and 3) singlet oxygen formation under leaf wounding. The oxidation of specific amino acid residues of D1 and D2 proteins was shown to nearby to the site of hydroxyl radical formation at both the Mn4O5Ca cluster and the non-heme iron. Using cryo-electron microscopy and single particle analysis, evidence was provided on the coordination of chlorophylls to the protein subunits of PSII-LHCII supercomplex. Based on the structural data, energy transfer pathway from the Lhcb proteins to the PSII core complex was proposed. Apart to well described singlet oxygen formation by triplet-triplet energy transfer from triplet excited chlorophyll to molecular oxygen under high light, singlet oxygen was shown to be formed by triplet-triplet energy transfer from triplet excited carbonyl to molecular oxygen formed by lipid peroxidation. Keywords: reaktivní formy kyslíku; fotosystém II; PSII-LHCII superkomplex; oxidativní stres; fotoinhibice; elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie; konfokální laserová skenovací mikroskopie; hmotnostní spektroskopie; CN-PAGE; elektronová mikroskopie.; reactive oxygen species; photosystem II; PSII-LHCII supercomplex; oxidative stress; photoinhibition; electron paramagnetic resonance spectroscopy; confocal laser scanning microscopy; mass spectroscopy; CN-PAGE; electron microscopy. Available in digital repository of UPOL.
Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu

Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení ...

KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Srovnání archaického obchodního systému, tradičního kupeckého práva a moderního práva obchodního
Ledvinka, Tomáš; Sokol, Jan; Kandert, Josef; Brezina, Peter
2017 - Czech
The old anthropological question of the comparison between an archaic or traditional commercial law on one hand and a modern commercial law on the other is revisited using a conceptualization of an empirical study of legal comparisons performed within the real decision-making processes at work in the current Czech justice system. Commercial law is represented by a single legal institution - the law of reciprocity (comitas gentium) - which regulates the cooperation between various legal authorities and legal systems potentially entangled in cross-border commercial disputes. The reader is first introduced to the context and evidence-dependency of any legal comparison ranging from the representation of law and feud in Yemen at an asylum trial, to the legal systems regulating exchange contracts in Afghanistan involving cross-border disputes. The idea of comparing legal systems as two autonomous social units is abandoned in favor of the study of the comparative practices of a small population of Czech legal authorities, which furnishes readers with plenty of questions about the social organization of legal cognition. The dissertation refrains from drawing final conclusions using legal comparisons, instead it focuses on the limitations and barriers of marshalling evidence (symbolic representations) of... Stará antropologická otázka srovnání mezi archaickým a tradičním obchodním právem na jedné straně a moderním obchodním právem na druhé straně je revidována prostřednictvím konceptualizace empirického výzkumu právních komparací uskutečňovaných v rámci reálných rozhodovacích procesů při fungování současného českého právního systému. Samo obchodní právo je konkretizováno na úroveň jediného právního institutu - práva reciprocity (comitas gentium) - jež reguluje kooperaci právních autorit z různých zemí a různých právních systémů potenciálně dopadajících na příhraniční obchodní spory. Čtenáři je nejprve ukázána závislost jakéhokoliv právního srovnávání na kontextu a pramenech na příkladech od reprezentací práva a feudu v Jemenu v rámci azylového řízení až po právní systémy regulující obchodní kontrakty v Afghánistánu v příhraničních sporech. Idea srovnávání právních systémů jako autonomních sociálních jednotek je opuštěna ve prospěch průzkumu komparativních praktik malé populace českých právních autorit, jež poskytuje čtenáři množství otázek ohledně sociální organizace právní kognice. Tato dizertace se nesnaží dosáhnout závěrů na základě právních komparací, spíše se zaměřuje na limity a překážky uspořádávání pramenů (symbolických reprezentací) práva druhých, vyplývajících ze sociální organizace a... Keywords: právní sodalita; mezikulturní přenos; comitas gentium; reciprocita; sociální organizace právní kognice; legal sodality; intercultural transmission; comitas gentium; reciprocity; social organization of legal cognition Available in a digital repository NRGL
Srovnání archaického obchodního systému, tradičního kupeckého práva a moderního práva obchodního

The old anthropological question of the comparison between an archaic or traditional commercial law on one hand and a modern commercial law on the other is revisited using a conceptualization of an ...

Ledvinka, Tomáš; Sokol, Jan; Kandert, Josef; Brezina, Peter
Univerzita Karlova, 2017

Terapeutické hrdinství: zjednávání posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině
Klepal, Jaroslav; Abu Ghosh, Yasar; Muhič Dizdarevič, Selma; Hrešanová, Ema
2017 - Czech
Based on longitudinal ethnographic fieldwork in Bosnia and Herzegovina I trace ontologies of posttraumatic stress disorder (PTSD) and their enactments among veterans of the 1992-1995 war. My aim is to problematize and rethink social constructionists' approaches in medical anthropology that discuss war trauma and PTSD in relation to naturalistic models and treat them as constructed realities not determined by the nature of things. I argue that such a standpoint produces a particular epistemological/ontological side-effect: it allows medical anthropologists to craft a purely social ontology of trauma and PTSD by claiming that the realness of these "constructs" is a result of psychiatric discourse, moral economy of contemporary societies or Western (intellectual, political, and medical) hegemony. Considering the ontology of PTSD as an empirical question I analyze the enactments of PTSD in four settings: the ethnographic genre itself, the organization of war veterans with PTSD in the city of Tuzla, the veterans' welfare system in the Federation of Bosnia and Herzegovina, and Bosnian public arena. I argue that PTSD is practiced as a heterogeneous and multiple reality that cannot be situated solely either in the realm of human organism (and explained by naturalistic models) or society and culture (and... Na základě dlouhodobého etnografického výzkumu v Bosně a Hercegovině se v této disertační práci věnuji vícečetným ontologiím posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a jejich zjednávání mezi veterány bosenské války v letech 1992-1995. Cílem této práce je problematizace a znovupromýšlení sociálněkonstruktivistických přístupů v medicínské antropologii, které se vymezují vůči naturalistickým pojetím traumatu a PTSD a které poukazují na to, že se jedná o výtvory, které nejsou dány přirozeným řádem věcí. Tvrdím zde, že tato optika sociálněkonstruktivistických přístupů vede k problematickému vedlejšímu účinku, neboť umožňuje stanovit čistě sociální ontologii traumatu a PTSD: to, že pokládáme trauma a PTSD za reálně existující, má podle ní na svědomí psychiatrický diskurz, morální ekonomie moderních společností anebo nadvláda západních kategorií i mocenských praktik, které je stvořily. S ohledem na analytickou citlivost praxiografického přístupu k empirickému zkoumání ontologií, analyzuji zjednávání PTSD v několika dějištích: ve vlastním etnografickém výzkumu a psaní, organizaci válečných veteránů s PTSD v bosenském městě Tuzla, systému veteránského zabezpečení ve Federaci Bosny a Hercegoviny a v bosenském veřejném prostoru. Tvrdím, že PTSD je v těchto dějištích praktikováno jako nestejnorodá a vícečetná... Keywords: posttraumatická stresová porucha (PTSD); váleční veteráni; vícečetné ontologie nemoci; zjednávání; normativnost; praxiografie; medicínská antropologie; antropologie dobra; bosenská válka 1992-1995; Bosna a Hercegovina; posttraumatic stress disorder (PTSD); war veterans; ontological multiplicity of disease; enactment; normativity; praxiography; medical anthropology; anthropology of the good; Bosnian war (1992-1995); Bosnia and Herzegovina Available in a digital repository NRGL
Terapeutické hrdinství: zjednávání posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině

Based on longitudinal ethnographic fieldwork in Bosnia and Herzegovina I trace ontologies of posttraumatic stress disorder (PTSD) and their enactments among veterans of the 1992-1995 war. My aim is to ...

Klepal, Jaroslav; Abu Ghosh, Yasar; Muhič Dizdarevič, Selma; Hrešanová, Ema
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases