Number of found documents: 493643
Published from to

SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a seniory a na sociální služby pro seniory. cílem praktické části je zjistit, jaká je nabídka služeb pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb v konkrétním domově pro seniory. This thesis deals with services for seniors with hearing impairment in social service facilities. The theoretical part focuses on hearing impairment, communication for people with hearing disabilities and the elderly and social services for seniors. The practical part is to find out the range of services for seniors with hearing impairment in social service facilities in a specific retirement home. Keywords: Social services; senior; hearing impairment; hearing aid Available in digital repository of UPOL.
SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a ...

KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Životní styl osob se zrakovým postižením
HIRŠOVÁ, Alena; FINKOVÁ, Dita
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá charakteristikou životního stylu osob intaktních a osob se zrakovým postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se opírá o vymezení základních pojmů a definic z oblasti speciální pedagogiky, životního stylu a kvality života. Následně rozebírá další oblasti životního stylu, které mají vliv na život každého jedince. V praktické části jsou interpretovány výsledky realizovaného výzkumu, který byl primárně zaměřen na zmapování životního stylu osob se zrakovým postižením. The theses analyzes characteristics of lifestyle of intact people and people with visual impairment. The theses is divided on theoretical and practical part. The theoretical section relies on determination of basic terms and definitions from the field of special education, lifestyle and quality of life. Furthermore, the theses describes particular areas of lifestyle that affect the life of every person. In the practical part, there are interpreted results of conducted research, which is focused primarily on the mapping the lifestyle of people with visual impairment. Keywords: Osoba se zrakovým postižením; životní styl; kvalita života; zdravý životní styl; osobní pohoda; zdraví; pohybová aktivita; výživa; životní prostředí; Person with visual impairment; lifestyle; quality of life; healthy lifestyle; well-being; health; physical activity; nutrition; environment Available in digital repository of UPOL.
Životní styl osob se zrakovým postižením

Diplomová práce se zabývá charakteristikou životního stylu osob intaktních a osob se zrakovým postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se opírá o vymezení ...

HIRŠOVÁ, Alena; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vybrané aspekty zrcadlové terapie u dospělých klientů s omezenou hybností syntéza zahraničních poznatků
SVÍZELOVÁ, Hana; CHRASTINA, Jan
2017 - Czech
Cíl: Přinést aktuální poznatky o vybraných aspektech zrcadlové terapie u dospělých klientů trpících následky cévní mozkové příhody a fantomovou bolestí po amputaci. Metody: Prvotní analýza, porovnání, kritické zhodnocení a následná syntéza získaných poznatků ze zahraničních studií. Analyzované studie byly zahrnuty na základě předdefinovaných kritérií. Výsledky: Použití zrcadlové terapie po cévní mozkové příhodě se často zkoumá v kontextu denních aktivit u klientů v subakutní nebo chronické fázi cévní mozkové příhody. Pro oblast fantomové bolesti po amputacích byl nejčastěji zkoumaným problémem použití zrcadlové terapie po amputaci dolní končetiny, s výjimkou virtuální zrcadlové terapie, kde se autoři zabývali převážně horní končetinou. Často zmiňovaným problémem v oblasti této terapie byl krátkodobý efekt snížení intenzity fantomové bolesti. Závěr: Jedná se o poměrně nový druh terapie, používaný převážně experimentálně u klientů rezistentních vůči jiné léčbě. K jejímu obecnému rozšíření a uznání je však potřeba dalších výzkumů, především v oblasti tlumení fantomové bolesti lze doporučit následné výzkumy pro oblast dlouhodobé úlevy od fantomové bolesti. Aim: To bring the current knowledge on selected aspects of mirror therapy in adult clients suffering from the effects of stroke and phantom limb pain after amputation. Methods: The initial analysis, comparison, critical evaluation and subsequent synthesis of findings obtained from foreign studies. The analyzed studies were included based on predefined criteria. Results: The use of mirror therapy after a stroke are often examined in the context of daily activities for clients in the subacute or chronic phase of stroke. For the area of phantom pain after amputation was mostly researched problem of a mirror therapy after leg amputation, except virtual mirror therapy, where the authors focused mainly on the upper limbs. Often mentioned problem in this therapy was short-term effect of reducing the intensity of phantom limb pain. Conclusion: This is a relatively new type of therapy used mainly experimentally for clients resistant to other treatment. To extension and its general recognition, there is the need for more research, especially in the control of phantom pain can be recommended follow-up studies for long-term relief from phantom limb pain. Keywords: Zrcadlová terapie; zrcadlová terapie pomocí krabice; cévní mozková příhoda; fantomová bolest; amputace; dospělý; Mirror therapy; mirror box therapy; stroke; phantom pain; phantom limp pain; amputation; adult Available in digital repository of UPOL.
Vybrané aspekty zrcadlové terapie u dospělých klientů s omezenou hybností syntéza zahraničních poznatků

Cíl: Přinést aktuální poznatky o vybraných aspektech zrcadlové terapie u dospělých klientů trpících následky cévní mozkové příhody a fantomovou bolestí po amputaci. Metody: Prvotní analýza, porovnání, ...

SVÍZELOVÁ, Hana; CHRASTINA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska
Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is systematically divided into three key parts - the first one focuses on a term definition followed by the part dealing with criminal points of view and the last one concentrates on criminological aspects. The introductory chapter contains some of the most famous definitions trying to define a difference between a stalking and a dangerous stalking. The readers are as well informed about the history of stalking and its possible forms to make it easy to understand the problem on a common level. The second part is dedicated to a criminal level of stalking. It detailly focuses on a quite interesting process of incorporation of a dangerous stalking offence into a law system of the Czech Republic. It also provides a list of possible sanctions of a stalker before an antistalking legislation introduction (it means before the year 2009). The second part of my work deals with a complex analysis of facts of the case according to the enactment §354 of the Criminal Law that is compared with some foreign norms in which it has found an inspiration. Of course, the analysis of the Supreme Court judicature is not missing here. The... Tato diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálním fenoménem zvaným stalking, a to nejen jeho závažnější podobou, tedy nebezpečným pronásledováním, ale i jeho podobami lehčími. Práce je systematicky členěna do tří stěžejních částí - první část se zaměřuje na vymezení pojmu, následuje část zabývající se trestněprávními hledisky a poslední z nich je věnována aspektům kriminologickým. Úvodní kapitola obsahuje některé z nejznámějších definic, snaží se vymezit rozdíl mezi stalkingem a nebezpečným pronásledováním a zároveň také čtenáře stručně seznamuje s jeho historií a možnými podobami tak, aby mohl tento problém v obecné rovině pochopit. Druhá část je věnována trestněprávní rovině stalkingu. Podrobněji se zaměřuje na poměrně zajímavý proces zakomponování přečinu nebezpečného pronásledování do právního řádu České republiky a také podává výčet možností postihu stalkera před přijetím antistalkingové legislativy, tedy před rokem 2009. Zároveň je v tomto druhém celku komplexně analyzována skutková podstata dle ustanovení § 354 TZ, jež je porovnána i se zahraničními úpravami, ve kterých našla určitou inspiraci a samozřejmě zde nechybí ani analýza judikatury Nejvyššího soudu. V neposlední řadě druhá část také přináší ucelený výčet sankcí, jež lze pachateli za tento přečin uložit. Poslední celek pojednává... Keywords: stalking; nebezpečné pronásledování; stalker; formy stalkingu; oběti stalkingu; stalking; stalker; forms of stalking; victims of stalking Available in a digital repository NRGL
Stalking - trestněprávní a kriminologická hlediska

This dissertation deals with today still actual phenomenon called stalking, not only with it's more serious form known as a dangerous stalking but even its less serious forms. The work is ...

Sadílková, Renáta; Čírtková, Ludmila; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Problémy trestního soudnictví nad mládeží
Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
2017 - Czech
In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young perpetrators or children. The main legal regulation in this area is the law no. 218/2003, about the judiciary in cases of the young, that contains the arrangement of the material and the procedural law. In connection to the criminal law and the penal code it is a lex specialis. In the first chapter I speak about the theoretical fundation of the law arrangement, and so about the conception of the restorative judiciary. The main idea of this conception is to favor the educational action before repression. The aim is the relationship reconsiliation between the perpetrator and the victim, the awareness of one's deeds and subsequent continuance in one's life in conformity with legal order. The theme of the second chapter is the terminology of the judiciary law in cases of the young. A different terminology was implemented in order to reduce the stigmatization of the young perpetrators, due the interest of their proper development. The third chapter represents a brief retrospect to the history of law arrangement in the area of criminality of the young. In particular, it speaks about the judiciary law among the young... Ve své diplomové práci Problémy trestního soudnictví nad mládeží se zaobírám problematikou kriminality mládeže a formami reakcí na provinění způsobené mladistvými pachateli či dětmi. Stěžejním právním předpisem této oblasti je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje úpravu práva hmotného i procesního. Ve vztahu k trestnímu zákonu a trestnímu řádu se tak jedná o zákon speciální. V první kapitole se zabývám teoretickým základem právní úpravy, tedy koncepcí restorativní justice. Hlavní myšlenkou této koncepce je upřednostění výchovného působení před represí. Cílem je narovnání vztahu pachatele s poškozeným, uvědomění následků svých činů a následné vedení řádného života v souladu s právním řádem. Tématem kapitoly druhé je terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Odlišná terminologie byla zavedena s cílem omezit stigmatizaci mladistvých pachatelů v zájmu jejich řádného vývoje. Kapitola třetí představuje stručné ohlédnutí za historií právní úpravy oblasti kriminality mladistvých. Prostor je věnován zejména zákonu o trestním soudnictví nad mládeží z roku 1931, který se stal pro vzorem pro současnou právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaobírám úpravou trestního řízení, důraz pak kladu na základní zásady trestní řízení ovládající, zejména zásadu ochranu soukromí... Keywords: Restorativní justice Trestní soudnictví nad mládeží Mládež; Restorative justice Juvenile criminal justice Youth Available in a digital repository NRGL
Problémy trestního soudnictví nad mládeží

In my dissertation "Problémy trestního soudnictví ve věcech mládeže" I speak about the issues of criminality of the young and about the forms of reactions to misdemeanour caused by the young ...

Hájek, Filip; Hořák, Jaromír; Vanduchová, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.
Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of crimes, which cannot be overlooked, because the total number of sentenced frauds is not low at all. We can also notice that these kinds of frauds are often being mentioned in mass media. The aim of this thesis is not to give an exhaustive explanation of frauds, but to provide reader with a comprehensive overview of these crimes. The thesis is systematically divided into eleven chapters. In the first chapter of the thesis reader can find brief characterization of Chapter V. of the special part in Criminal Code, which regulates property crimes. Second chapter acquaints the reader with the development of provisions of different frauds in the previous Penal Code (Act. No.140/1961 Coll.) since 1962. Firstly, there was only a provision of general fraud under section 250 of Penal Code. However due to the different political regime special kind of fraud was also established, which was placed in the provision called theft of socialist property under section 132 of Penal Code (section 132 was repealed in 1990). As the authorities involved in criminal proceedings had problems with sentencing offenders of... Jak již název naznačuje, práce se zabývá trestnými činy podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 - 212 trestního zákoníku. Tyto čtyři majetkové trestné činy v současné době rozhodně nepatří mezi zanedbatelné trestné činy co do počtu odsouzení. Rovněž je těmto druhům podvodů věnována nemalá pozornost v hromadných sdělovacích prostředcích. Cílem této práce není podání vyčerpávajícího výkladu, což by ani vzhledem k limitovanému rozsahu práce nebylo možné, ale zpracování uceleného přehledu o vybraných trestných činech podvodů. Práce je systematicky rozdělena do jedenácti kapitol. V první kapitole je podána stručná charakteristika hlavy páté zvláštní části trestního zákoníku. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s tím, jak probíhal proces postupného začleňování skutkových podstat podvodů do trestního zákona od roku 1962. Nejprve byl v trestním zákoně zakotven pouze trestný čin obecného podvodu (§ 250). Vzhledem k charakteru doby byl podvod postihován především podle ustanovení trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví [§ 132 odst. 1 písm. c)], které bylo zrušeno roku 1990. Kvůli obtížnostem trestního postihu pojistného a úvěrového podvodu podle ustanovení obecného podvodu v průběhu devadesátých let byly do trestního zákona novelou z roku 1997 přidány samostatná... Keywords: podvod; majetkové trestné činy; trestní zákoník; fraud; crimes against property; Criminal Code Available in a digital repository NRGL
Trestný čin podvodu, pojistného, úvěrového a dotačního podvodu podle § 209 až 212 tr. zák.

As the title says, this thesis is about the crime of fraud, insurance, credit and subsidy fraud under section 209 - 212 of the Criminal Code. These four crimes against property belong to the group of ...

Bártová, Aneta; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
2017 - English
There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we can gather from X-ray crystal geometries about the nature of recognition processes, is limited. Deeper insight into the noncovalent interactions playing the most important role is needed in order to revise these universal rules governing any recognition process. In this thesis, systematic development and study of the accuracy of the computational chemistry methods followed by their applications in protein DNA and host guest systems, are presented. The non-empirical quantum mechanical tools (DFT-D, MP2.5, CCSD(T) etc. methods) were utilized in several projects. We found and confirmed unique low lying interaction energies distinct from the rest of the distributions in several amino acid−base pairs opening a way toward universal rules governing the selective binding of any DNA sequence. Further, the predictions and examination of changes of Gibbs energies (ΔG) and its subcomponents have been made in several cases and carefully compared with experiments. We determined that the choline (Ch+) guest is bound 2.8 kcal/mol stronger (calculated ΔG) than acetylcholine (ACh+) to self-assembled triple helicate rigid... Spolehlivá a jednoduše aplikovatelná pravidla jsou potřebná v oblasti biochemie, supramolekulární chemie i materiálových vědách. Zároveň množství informací, které můžeme získat z rentgenových krystalových struktur o povaze rozpoznávacích procesů, je omezené. Lepší pochopení nekovalentních interakcí, které hrají nejdůležitější roli, je potřebné pro přezkoumání univerzálních pravidel, řídících jakékoliv rozpoznávací procesy. V této práci je prezentován systematický vývoj a studium přesnosti výpočetních metod, doplněný aplikacemi na systémech bílkovina DNA a hostitel host. Ne-empirické kvantově mechanické nástroje (metody DFT-D, MP2.5, CCSD(T) atd.) byly využity v několika projektech. Našli a potvrdili jsme existenci unikátních nízko ležících interakčních energií, vzdálených od zbývajících distribucí v několika párech aminokyselina−báze, které otevírají cestu k univerzálním pravidlům řídícím selektivní navázání jakékoliv sekvence DNA. Dále byly v několika případech provedeny predikce a ověřeny změny Gibbsovy energie (ΔG) a jejich komponentů a nakonec byly pečlivě porovnány s experimenty. Stanovili jsme, že molekula cholinu (Ch+) je vázána o 2.8 kcal/mol silněji (vypočtením ΔG) než acetylcholin (ACh+) v samo-uspořádané tří helikální rigidní kleci, odpovídající K(Ch+)/K(ACh+) = 109, což je v poměrně... Keywords: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method Available in a digital repository NRGL
Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie

There is a need for reliable rules of thumb for various applications in the area of biochemistry, supramolecular chemistry and material sciences. Simultaneously, the amount of information, which we ...

Hostaš, Jiří; Hobza, Pavel; Burda, Jaroslav; Jurečka, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.
Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
2017 - Slovak
Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak republic. Master's Thesis Michal Mikuš Summary. This thesis makes survey on a punishing adequacy of traffic offences committed under influence of alcohol and the other addictive substances. The theoretical basis, that knowledge is necessary prerequisite for reviewing punishing adequacy, like theories of punishment, purpose of punishment and a principle of adequacy, are in the theoretical part of the thesis. In the special part of the thesis is comparison of valid and effective law in the Czech and Slovak Republic. The practical part of the thesis is composed of an analysis of decisions delivered by the County Traffic Inspectorate Banská Bystrica, County Traffic Inspectorate Bratislava I., Banská Bystrica County Court, Bratislava I. County Court, City Hall of Zlín, City Hall of Prague, Zlín County Court and the Prague 2 Circuit Court. The analysis is composed not only of punishment adequacy review, but also of the all substantive and procedural deficiencies, that occurred in the decisions of particular state's body. At the end is provided comparison of analysis outcomes, which stemmed from decisions of national... 1 Primeranosť trestnej sankcie: Komparácia trestania dopravných trestných činov a priliehajúcich dopravných priestupkov spáchaných pod vplyvom návykových látok v Českej a Slovenskej republike. Diplomová práca Michal Mikuš Abstrakt. Táto práca sa zaoberá posudzovaním primeranosti trestania dopravných trestných deliktov spáchaných pod vplyvom alkoholu a ostatných návykových látok. Základné teoretické východiská, ktorých poznanie je nevyhnutným predpokladom pre posudzovanie primeranosti trestania, ako teórie trestania, účel trestu a princíp primeranosti, sú rozobraté v teoretickej časti práce. V osobitnej časti práce je uvedená komparácia platnej a účinnej právnej úpravy v Českej a Slovenskej republike. Praktická časť je tvorená analýzou rozhodovacej činnosti Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici, Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava I., Okresného súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Bratislava I., Magistrátu štatutárneho mesta Zlín, Magistrátu hlavného mesta Praha, Okresného súdu v Zlíne a Obvodného súdu pre Prahu 2. V rámci tejto analýzy je uvedené nielen posúdenie primeranosti trestania konkrétneho orgánu, ale sú uvedené aj všetky hmotnoprávne a procesnoprávne pochybenia, ktoré sa vyskytli v rozhodovacej činnosti tohto orgánu. Nakoniec je uvedená aj komparácia výsledkov analýzy... Keywords: Primeranosť; Trest; Sankcia; Trestanie; Alkohol; Drogy; Návykové látky; Trestný čin; Priestupok; Správny delikt; Dopravný delikt; Jazda pod vplyvom alkoholu; Jazda pod vplyvom návykových látok; Jazda pod vplyvom drog; Dychový analyzátor; Adequacy; Punishment; Sanction; Punishing; Alcohol; Drugs; Addictive substantives; Criminal offence; Tort; Administrative offence; Traffic offence; Driving under influence of Alcohol; Driving under influence of Addictive substantives; Driving under influence of Drugs; Breathalyzer Available in a digital repository NRGL
Přiměřenost trestní sankce: Komparace trestání dopravních trestných činů a přiléhajících dopravních přestupků spáchaných pod vlivem návykových látek v České a Slovenské republice.

Adequacy of penal sanction: Comparison of punishing traffic criminal offences and decumbent traffic administrative offences committed under influence of addictive substances in Czech and Slovak ...

Mikuš, Michal; Vanduchová, Marie; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2017

Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí
FLOCHOVÁ, Silvia; MÜLLER, Oldřich
2017 - Czech
DP se zabývá faktory způsobujícími změnu komunikace seniorů s demencí u Alzheimerovy nemoci. Teoretická část za pomoci odborné literatury popisuje stáří a jeho projevy, involuční změny typické pro stárnutí jedinců. Taktéž se zabývá demencí a jejím dopadem na osobnost člověka, specifikuje demenci u AN, která je diagnostikována účastnici výzkumu. Dále popisuje práci s biografii, na jejíž základě jsou cílovým skupinám nabídnuty různé terapie. Pro zpracování praktické části DP byl zvolen kvalitativní i kvantitativní výzkum. Pro kvalitativní výzkum diplomantka zvolila narativní rozhovor a zúčastněné pozorování. V rámci kvantitativního výzkumu byly rozeslány dotazníky pracovnicím pobytového zařízení DS ANAVITA, které pečují o seniory s demencí u AN. Ze zjištěných poznatků byly zodpovězeny výzkumné otázky. Tyto poznatky mohou být prospěšné při práci s osobami seniorského věku s demencí v rámci zachování komunikačních kompetencí a mohou podpořit kvalitu života a spokojenost seniorů s daným onemocněním. This thesis deals with factors which cause a change of communication style elderly people who are affected by Alzheimer's disease dementia. The theoretical part describes old-age and its demonstration, involution changes typical for ageing, where special literature is used to explain mentioned issues. It also refers dementia and its impact on human being personality; in addition it illustrates Alzheimer's disease dementia which is diagnosed to one participant from research. Besides that, it characterises activities from biography, when dissimilar therapy is recommended based on unique life story. Practical part of this thesis is composed of quantitative and qualitative research. Narrative dialogue and observation were used by diplomate for qualitative research. Under the terms of quantitative research questionnaires were distributed among DS ANAVITA authorised personnel, who are taking care of elderly people affected by Alzheimer's disease dementia. Research questions were answered from this available information. All results can be beneficial for appropriate care of elderly people with dementia under the terms of keeping communication competencies. Outcomes can also sustain quality of life and satisfaction the elderly affected by Alzheimer's disease dementia. Keywords: stáří; projevy stáří; involuční změny; demence a její dopad na osobnost člověka; demence u Alzheimerovy nemoci; biografie; práce se vzpomínkami a terapie.; old-age; demonstration of old-age; involution changes; dementia and its impact on personality; dementia of Alzheimer's disease; biography; reminiscence therapy Available in digital repository of UPOL.
Změny komunikačního schématu osob seniorského věku s demencí

DP se zabývá faktory způsobujícími změnu komunikace seniorů s demencí u Alzheimerovy nemoci. Teoretická část za pomoci odborné literatury popisuje stáří a jeho projevy, involuční změny typické pro ...

FLOCHOVÁ, Silvia; MÜLLER, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva
Bauer, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
The thesis deals with the issue of criminal liability for actions occurring in the field of sport. Specifically, it chooses and examines the fields of sports injuries caused between athletes and corruption in sport. In its broadest conception it is divided into three parts. In the initial part the specifics of the society-wide phenomenon sport and substantial "non-legal" concepts of issues are described, in particular concept of sport, its category, the autonomy of sport and sport rules are defined here. The main part deals with the issue of criminal liability of athletes for causing injury to another. Whether certain actions involving a sports injury meets the definition of a crime is discussed in the context of current legislation. Followed by the research of the possible application of the concrete legal defenses for mentioned actions. For example researched legal defenses are consent of the victim or excusable risk. In this section are most mentioned and analyzed the selected theories of sports and legal doctrines that are often based on similar concepts as concrete legal defenses. Maybe the most substantial de lege ferenda considerations follow that describe possible solutions involving the definitions of sports excess and the special legal defense - sports risk. The interesting practice of... Diplomová práce se zabývá problematikou trestněprávní odpovědnosti za jednání vyskytující se v prostředí sportu. Konkrétně si vybírá a zkoumá oblast sportovních úrazů způsobených sportovcem jinému sportovci a korupci ve sportu. V nejširším pojetí je rozdělena na tři části. V té úvodní jsou vzhledem k výrazným specifikům celospolečenského fenoménu sport popsány a vymezeny podstatné "mimoprávní" pojmy a otázky, zejména samotný pojem sport, jeho kategorie, autonomie sportu a sportovní pravidla. Hlavní část práce rozebírá problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovce za způsobení zranění jinému. V kontextu aktuální právní úpravy je rozebráno, zda určitá jednání způsobující sportovní zranění naplňují znaky trestného činu. Následuje rozebrání možné aplikace konkrétních okolností vylučujících protiprávnost na uvedená jednání. Zkoumanými okolnostmi jsou například svolení poškozeného či přípustné riziko. V této části jsou nejvýrazněji zmiňovány a analyzovány vybrané teorie sportovně-právní doktríny, jež často vycházejí z podobných koncepcí jako jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost. Následují patrně nejvýraznější a nejpřínosnější úvahy de lege ferenda, které popisují možná řešení spočívající ve vymezení pojmu sportovní exces a též speciální okolnosti vylučující protiprávnost definované jako... Keywords: trestněprávní odpovědnost; sportovní zranění; korupce; criminal liability; sports injury; corruption Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy sportu z pohledu trestního práva

The thesis deals with the issue of criminal liability for actions occurring in the field of sport. Specifically, it chooses and examines the fields of sports injuries caused between athletes and ...

Bauer, Petr; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases