Number of found documents: 27019
Published from to

Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin
Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
2017 - Czech
The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate studies and the results are three new, original methods for GC-MS determination of low- molecular protic metabolites in biological material especially in biofluids. The first study explores the discovery of fast derivatization of alicyclic hydroxyl groups by fluoroalkyl chloroformates (FCFs) under anhydrous conditions [1]. FCF fully converts the hydroxyl group into a corresponding carbonate and the step can easily be coupled with liquid-liquid microextraction (LLME) of the arising derivatives into organic phase. The reaction of the alicyclic OH group with FCFs was tested on 12 clinically relevant steroids and 4 tocopherols. The analytical properties of determined analytes were described and the method was validated for the GC-MS determination of 6 diagnostic sterols and 4 tocopherols in human serum and amniotic fluid. The new method was further successfully used for determination of sterols and tocopherols in tissues of the bug Pyrrhocoris apterus [2]. The second study was focused on the reactions of protic, particularly urinary metabolites with FCFs, mainly heptafluorobutyl chloroformate (HFBCF).... Předmětem této práce bylo studium reaktivity protických metabolitů s chlormravenčany a jejich využití v metabolomické GC-MS analýze biotekutin. Tento výzkum byl veden ve třech samostatných studiích a jeho výsledkem jsou tři nové, originální metody pro GC-MS stanovení protických nízkomolekulárních metabolitů v biologickém materiálu, především biotekutinách. První studie zkoumá objev rychlé derivatizace alicyklických hydroxylových skupin fluoralkylchlormravenčany (FCF) v bezvodém prostředí [1]. Působením FCF dochází k okamžité přeměně této hydroxylové skupiny na karbonát a tento krok lze snadno spojit s mikroextrakcí kapalina- kapalina (LLME) vznikajících derivátů do organické fáze. Reakce alicyklické hydroxy skupiny s FCF byla testována celkem na 12 klinicky významných steroidech a 4 tokoferolech. Byly popsány analytické vlastnosti zkoumaných analytů a metoda byla validována pro stanovení 6 diagnostických sterolů a 4 tokoferolů v lidském séru a plodové vodě. Nová metoda byla dále úspěšně použita k identifikaci a stanovení sterolů a tokoferolů ve tkáních hmyzu, ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) [2]. Druhá studie byla zaměřena na zkoumání reaktivity protických, zejména kyselých močových metabolitů s FCF, především s heptafluorbutylchlormravenčanem (HFBCF). Technikami GC-MS a LC- HRMS byly... Keywords: metabolomická analýza; biotekutiny; metabolomics; bioliquids Available in a digital repository NRGL
Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin

The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate ...

Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie
Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
2017 - English
(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is simultaneously accessible to another treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a surface is examined as a function of spatial distribution. This project deals with applications and instrumental development. As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography (TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were thus investigated. As for the instrumental development, the most... (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů.... Keywords: desorpční elektrosprej; desorpční fotoionizace; hmotnostně-spektrometrické zobrazování; desorption electrospray; desorption photoionization; mass spectrometry imaging Available in a digital repository NRGL
Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie

(EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is ...

Rejšek, Jan; Cvačka, Josef; Lemr, Karel; Klejdus, Bořivoj
Univerzita Karlova, 2017

Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
EDME, Anais; KRIST, Miloš
2017 - English
Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají před kopulací. Sekundární pohlavní znaky mohou být indikátory samčí kvality, a proto by pro ně samice měly mít preference. Samci s většími ornamenty mohou získat více partnerek a zvýšit tak počet svých potomků. Samice mohou volbou svých sociálních partnerů získat přímý i nepřímý, genetický užitek. Když ale mají samice nepreferovaného sociálního partnera, mohou si za toho extra-párového vybrat samce s lepšími znaky, než jaké má ten sociální, protože extra-pároví samci samicím žádný přímý užitek neposkytují a tak se dá očekávat, že jim poskytují užitek nepřímý. Když samice kopuluje s více samci, konkurují si jejich spermie o oplodnění sady vajíček. Výsledek této kompetice spermií a tedy počet potomků by měl být ovlivněn délkou spermií. Pokud je pohlavní výběr silný, jak tomu bývá v případě vysoké míry extra-párové paternity, stabilizující selekce by měla snižovat aditivní genetickou varianci pro délku spermie, v důsledku čehož by měly spermie optimální morfologii pro vítězství v konkurenci s ostatními samci. Tato práce se zaměřuje na pre-kopulační a post-kopulační fáze pohlavního výběru u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), migrujícího pěvce s vysokou mírou extra-párové paternity. Manipulovali jsme sekundární pohlavní znaky samců, abychom zjistili, zda si na jejich základě samice vybírají partnera. Genetické analýzy nám umožnily přiřadit k mláďatům jejich genetické otce a zjistit míru extra-párové paternity. Srovnávali jsme pak znaky samců, kteří zplodili mláďata ve stejném hnízdě. Zaznamenávali jsme také přílet samců na hnízdiště a vzdálenosti mezi jednotlivými hnízdy, což jsou faktory, které mohou ovlivňovat výběr partnera a paternitu. Spermie jsme odebírali v různých fázích hnízdní sezóny, abychom zjistili, jak se v sezóně mění jejich délka a variabilita. Na základě dlouhodobých pozorování jsme sestavili rodokmen dané populace a pomocí kvantitativně genetického modelu jsme zjistili jaká část variability v délce spermií je daná geneticky a jaká prostředím. Samice si nevybíraly za sociální partnery jen samce s většími ornamenty. Samci s většími ornamenty byli dokonce na konci sezóny pro samice méně atraktivní a měli ve svých sociálních hnízdech více extra-párových mláďat. Extra-pároví samci neměli větší ornamenty než samci sociální, ale obě tyto skupiny měly větší ornamenty než jiní samci dostupní v blízkosti sledovaných hnízd. Časný přílet umožnil samcům lepší ochranu paternity ve vlastních hnízdech. Samci s velkými ornamenty nezplodili více extra-párových mláďat v jiných hnízdech a ani délka spermií neměla vliv na úspěch oplodnění. Délka spermií vykazovala v průběhu sezóny fenotypickou plasticitu a byla středně heritabilní. Další výzkum by se měl zaměřit na prostředí, ve kterém probíhá kompetice spermií. Dosavadní studie, které se pokoušely zjistit, jaké znaky spermií mají vliv na jejich fertilizační úspěšnost, neuvažovaly možný vliv kryptické volby samice. Pro lepší porozumění selekčních tlaků na morfologii spermií je třeba více studií, které by zjišťovaly heritabilitu tohoto znaku v přírodních populacích a také jeho ovlivnění prostředím. Třebaže genomy mnoha druhů jsou již osekvenovány, geny zodpovědné za znaky spermií stojí dosud stranou zájmu. Jejich znalost by nám napomohla pochopit, jakou roli hrají genetické procesy v diverzitě spermií. Sexual selection is one of the forces that lead evolution and may happen at different times during the reproductive period. Mate choice and extra-pair mate choice are forms of pre-copulatory selection. Secondary sexual traits may be indicators of male quality and females should express preferences for those traits. Males with larger ornaments may be able to obtain more partners and increase their number of offspring. Females may obtain direct benefits and/or indirect genetic benefits from their social mate. But when mated to non-preferred males, females may choose an extra-pair mate with superior traits than their social mate, since females usually do not receive direct benefits from extra-pair mates and are therefore expecting to receive indirect benefits. As females copulate with many males, sperm from different males compete to fertilize the set of ova. Sperm length should influence the outcome of sperm competition and the ability to produce more offspring. Under strong sexual selection (high rate of extra-pair paternity), stabilizing selection should decrease the genetic additive variance of sperm length to allow an optimum sperm morphology to outcompete sperm from other males. This thesis focuses on the pre- and post-copulatory steps of sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis), a migratory bird with a high rate of extra-pair paternity. Secondary sexual traits were manipulated to determine which traits females used to select mates. Genetic analyses allowed the assignment of offspring to their genetic fathers and determined the rate of extra-paternity. Traits of males that shared paternity were compared. Arrival date and proximity of males were determined as they may influence the outcome of mate choice and paternity. Sperm were sampled at different periods of the breeding season to estimate the dynamics of sperm length variation. Long-term pedigree data and a quantitative model helped to separate the genetic and environmental variances that influence sperm length. Females did not demonstrate a consistent preference for more ornamented males as social mates. Males with large ornaments were less attractive to females late in the season and lost more within-pair paternity. Extra-pair males were not more ornamented than the males they cuckolded but both social and extra-pair males were superior to males around the females' nests. Early arrival at the breeding site allowed males to protect their within-pair paternity. Males did not win more extra-pair offspring when they were more ornamented and sperm length did not influence fertilization success. Sperm length demonstrated phenotypic plasticity throughout the breeding season and had moderate heritability. Future research should focus on the environment in which sperm competition takes place. Indeed, studies trying to identify sperm traits that make sperm successful in fertilization focus on sperm traits before the bottleneck of cryptic female choice. More studies on the heritability of sperm traits in wild populations and especially on the effect of the environment on sperm length are needed to understand how it is influenced by the pressure of selection. The genomes of many species have been sequenced, but the genes which code for sperm morphology have largely been ignored. More knowledge about the genes coding for these traits will help in understanding the genetic process acting on sperm diversity. Keywords: pohlavní výběr; volba partnera; extra-párová paternita; ornamenty; kompetice spermií; heritabilita; sexual selection; mate choice; extra-pair paternity; ornaments; sperm competition; heritability Available in digital repository of UPOL.
Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)

Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají ...

EDME, Anais; KRIST, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy
Pospíšilová, Anna; Valenta, Josef; Činčera, Jan; Jirásek, Ivo
2017 - Czech
A B S T R A C T The text deals with bullying from the prospective of personal and social education. Personal and social education as a complex theory offers basic and methodical background for working with bullying. It is able to provide good reflexion of the educational reality. The aim of the work is to describe how the topics of personal and social education are personified in the programs of prevention of bullying. It concerns pupils in fifth, sixth and seventh grade of the elementary schools (12-14 years old). The research was performed as a field research of the etnographic character. In the theoretical section the study defines personal and social education as a theoretical framework and it is the basis for the research. The definition of the term personification follows as it is crucial for the work within the personal and social education. The following chapter describes bullying and explains how this term was understood earlier and how it is perceived today. The experimental section describes the methodology of the research. It gives basic information about the pertinent research and explains its results. The results are summarized in four categories: what leads to personification, what the obstacles to personification are, the lecturer's ideas on personification and methodical notes. A B S T R A K T Text pojednává o práci se šikanou z pohledu osobnostní a sociální výchovy. Osobnostní a sociální výchova jakožto ucelený koncept nabízí pro práci se šikanou principiální a metodické zázemí, které umožňuje kvalitní reflexi edukační reality. Cílem práce je zmapovat, jak jsou zosobňována témata osobnostní a sociální výchovy probíraná v programech prevence šikany v pátých až sedmých třídách základní školy. Zkoumání proběhlo terénním výzkumem etnografického charakteru. V teoretických východiscích práce vymezuje osobnostní a sociální výchovu, jakožto teoretický rámec, ze kterého výzkum vychází. Následuje definice pojmu zosobnění, který je pro práci v rámci osobnostní a sociální výchovy stěžejní. Další kapitola pojednává o šikaně a vysvětluje, jak byl tento pojem chápán dříve a jak je chápán v současné době. Výzkumná část popisuje metodologii výzkumu. Podává základní informace o provedeném výzkumu a představuje jeho výsledky. Výsledky výzkumu jsou shrnuty ve čtyřech oblastech, kterými jsou zjištění: co vede ke zosobnění, co zosobnění brání, názory lektorů na zosobnění a metodické postřehy k práci lektorů. Keywords: osobnostní a sociální výchova|šikana|zosobnění|primární prevence|žáci|základní škola; personal and social education|bullying|personification|primary prevention|pupils|elementary school Available in a digital repository NRGL
Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy

A B S T R A C T The text deals with bullying from the prospective of personal and social education. Personal and social education as a complex theory offers basic and methodical background for working ...

Pospíšilová, Anna; Valenta, Josef; Činčera, Jan; Jirásek, Ivo
Univerzita Karlova, 2017

Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy
Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of Doctoral Thesis QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASPECTS OF ADHERENCE TO OSTEOPOROSIS TREATMENT Následuje překlad abstraktu práce do anglického jazyka. Introduction: Non-adherence in the field of osteoporosis (OP) is considerable and it is necessary to deal with it because adequate adherence to the therapy leads to a reduction in the risk of fractures, the number of hospitalizations, and the cost of health care. Monitoring of the adherence is therefore an essential and integral part of patient care. The problem in osteoporotic patients is that 30-50% don't follow the recommendations for proper use of the drugs, which is f.e. for the treatment of oral bisphosphonates (p.o. BIS) essential. Despite the availability of effective pharmacotherapy, approximately half of patients with OP aren't adherent to the treatment regimen and / or discontinue treatment during the first year of use. Many different methods are used for adherence measurement, making the results difficult to compare. There still isn't a "gold standard" in the measurement of adherence, which would be widely used, which would allow relevant data on... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tereza Toušková Školitel PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Název dizertační práce KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ ASPEKTY ADHERENCE V LÉČBĚ OSTEOPORÓZY Následuje stručný souhrn záměrů práce, použitých metod, dosažených výsledků a učiněných závěrů. Úvod: Non-adherence na poli osteoporózy (OP) je značná a je potřeba se jí zabývat především proto, že dostatečná adherence k terapii vede prokazatelně ke snížení rizika zlomenin, počtu hospitalizací a nákladů na zdravotní péči. Monitorování adherence je proto zásadní a nedílnou součástí péče o pacienty. Problémem u osteoporotických pacientů je to, že třetina až polovina nedodržuje doporučení ohledně správného užívání léčiva, což je například u léčby perorálními bisfosfonáty (p.o. BIS) nezbytné. Navzdory dostupnosti účinné farmakoterapie přibližně polovina pacientů s OP není adherentních k léčebnému režimu a/nebo přeruší léčbu během prvního roku užívání. K měření adherence je používáno mnoho různorodých metod, následkem čehož jsou získané výsledky těžko porovnatelné. Stále neexistuje tzv. "zlatý standard" v měření adherence, který by byl plošně používán a díky němuž by bylo možné získat relevantní data o adherenci pacientů k léčbě. Pro získání... Available in a digital repository NRGL
Kvalitativní a kvantitativní aspekty adherence v léčbě osteoporózy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tereza Toušková Supervisor PharmDr. Magda Vytřísalová, PhD. Title of ...

Toušková, Tereza; Vytřísalová, Magda; Mareš, Jiří; Tesař, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Dôkazy bezespornosti aritmetiky
Horská, Anna; Pudlák, Pavel; Hrubeš, Pavel; Buss, Samuel
2017 - English
The thesis consists of two parts. The first one deals with Gentzen's consistency proof of 1935, especially with the impact of his cut elimination strategy on the complexity of the proof. Our analysis of Gentzen's cut elimi- nation strategy, which eliminates uppermost cuts regardless of their comple- xity, yields that, in his proof, Gentzen implicitly applies transfinite induction up to Φω(0) where Φω is the ω-th Veblen function. This is an upper bound and Φω(0) represents an upper bound on heights of cut-free infinitary deriva- tions that Gentzen constructs for sequents derivable in Peano arithmetic (PA). We currently do not know whether this is a lower bound too. The first part also contains a formalization of Gentzen's proof of 1935. Based on the formalization, we see that the transfinite induction mentioned above is the only principle used in the proof that exceeds PA. The second part compares the performance of Gentzen's and Tait's cut elimi- nation strategy in classical propositional logic. Tait's strategy reduces the cut-rank of the derivation. Since the propositional logic does not use inference rules with eigenvariables, we managed to organize the cut elimination in the way that both strategies yield identical cut-free derivations in classical propositional logic. Táto práca pozostáva z dvoch častí. Prvá čast sa zaoberá Gentze- novým dôkazom bezespornosti Peanovej aritmetiky (PA), ktorý pochádza z roku 1935. Skúmame hlavne Gentzenovu stratégiu eliminácie rezu, ktorá eliminuje rezy, ktorých premisy majú bezrezové odvodenia. Neberie sa pritom ohl'ad na zložitost' eliminovaného rezu. Naša analýza Gentzenovej stratégie ukázala, že Gentzen vo svojom dôkaze implicitne využíva transfinitnú induk- ciu po Φω(0), kde Φω je Veblenova funkcia s poradovým číslom ω. Jedná sa o horný odhad a hodnota Φω(0) je horný odhad na výšku nekonečných bezrezových odvodení, ktoré Gentzen konštruuje pre sekventy dokazatel'né v PA. V súčasnosti nemáme výsledky o spodnom odhade. Prvá čast' d'alej obsahuje formalizáciu tohto Gentzenovho dôkazu. Na základe nej vidíme, že hore spomínaná transfinitná indukcia je jediný princíp použitý v dôkaze, ktorý nejde formalizovat' v PA. Druhá čast' porovnáva Gentzenovu a Taitovu stratégiu eliminácie rezu v kla- sickej výrokovej logike. Taitova stratégia znižuje tzv. cut-rank odvodenia. Ked'že výroková logika nepoužíva odvodzovacie pravidlá s vlastnými pre- mennými, s tzv. eigenvariables, podarilo sa nám nadefinovat' elimináciu rezu tak, že obe stratégie dávajú v... Keywords: eliminácia rezu|bezespornosť Peanovej aritmeitky|Gerhard Gentzen|Veblenova hierarchia|nekonečné kalkuly; cut elimination|consistency of Peano arithmetic|Gerhard Gentzen|Veblen hierarchy|infinitary calculus Available in a digital repository NRGL
Dôkazy bezespornosti aritmetiky

The thesis consists of two parts. The first one deals with Gentzen's consistency proof of 1935, especially with the impact of his cut elimination strategy on the complexity of the proof. Our analysis ...

Horská, Anna; Pudlák, Pavel; Hrubeš, Pavel; Buss, Samuel
Univerzita Karlova, 2017

Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu
Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
2017 - English
Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: Comparison of Benefits and Drawbacks of Sport Sponsorship as Opposed to Traditional Advertising Department: Department of Sport Management Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. The year of presentation: 2017 Abstract The objective of this work is to answer if marketing decision makers prefer and tend to use advertising or sport sponsorship, and which are the crucial factors that can persuade them to be inclined towards the first or the second promotional tool. The main research relies on qualitative method of 'phenomenological study', with the goal to understand how individuals (managers) perceive certain experience in every day processes that makes logic in real life i.e. which is the meaning and how their experiences are structured in regards to the given phenomenon (the two promotional tools)? This knowledge was captured through personal interviews with relevant decision makers of eight renowned brands. They received a semi structured questionnaire with open questions that motivated them to share their opinion and feelings. The results of the interviews were interpreted in a narrative form. A matrix table... Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliografická identifikace: Autorovo křesní jméno a příjmení: Sašo Belovski Název disertační práce: Srovnání výhod a nevýhod Sportovního sponzorství oproti tradiční reklamě Obor: Sportovní Management Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok prezentace: 2017 Anotace Cílem této dizertační práce je odpovědět zda rozhodující činitelé v oblasti marketingu upřednostňují a z pravidla využívají reklamu nebo sportovní sponzorství a které jsou rozhodujícími faktory, které je mohou přesvědčit, aby byli nakloněny k prvnímu či druhému propagačnímu nástroji. Hlavní výzkum se opírá o kvalitní metodu 'fenomenologického studia' s cílem porozumět tomu jak jednotlivci (manažeři) vnímají určitou zkušenost v každodenních procesech, které činí logiku v reálném životě, t.j. jaký smysl a jaké jsou jejich zkušenosti strukturovány pokud jde o daný jev (dva propagační nástroje)? Tato znalost byla zachycena osobními rozhovory s relevantními osobami s rozhodovací pravomocí z osmi renomovaných značek. Obdrželi částečně strukturovaný dotazník s volnými otázkami, které je motivovaly ke sdílení svých názorů a pocitů. Výsledky těchto rozhovorů byli interpretovány narativní metodou. Byla vytvořena maticová tabulka, která vysvětluje a... Keywords: Marketing; Komunikace; Sponzorství; Reklama; Marketing; Communication; Sponsorship; Advertising Available in a digital repository NRGL
Srovnání silných a slabých stránek mezi sponzorováním sportu a tradiční reklamy ve sportu

Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliographical Identification: Author`s first name and surname: Sašo Belovski Title of the doctoral thesis: ...

Belovski, Sašo; Čáslavová, Eva; Foret, Miroslav; Ševčík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Essays on Economics of Education and Social Policy
Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
2017 - English
In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in Georgia are merged in order to investigate the impact of an unconditional cash transfer on the university enrollment rate in Georgia. Given that the program recipients were selected by virtue of being below a certain quantitative poverty threshold, this feature of the program is exploited to implement a global regression discontinuity. The study finds a positive impact of cash transfers on enrollment in tertiary education. Specifically, being a recipient of the social assistance program significantly increases a student's likelihood of enrollment, by 6.3%. More importantly, the findings suggest that the observed effect is gender specific: the impact is stronger for males. Male children of a beneficiary family have a 13.4% greater chance of being admitted to university. This marks the first attempt to study such a program in the context of education. The paper contributes to the growing literature on the long-run effects of cash transfers. In the second chapter, the impact on a broad range of outcomes of the same social assistance program in Georgia is examined. An original household survey was developed and... V první kapitole této dizertační práce slučujeme data z cíleného programu sociálních dávek (nepodmíněný transfer hotovosti) s daty z gruzínského národního a zkušebního centra, abychom analyzovali vliv nepodmíněného transferu hotovosti na míru zápisů na vysoké školy v Gruzii. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný program poskytoval hotovostní transfer pouze jedincům, kteří byli pod určitou kvantitativně měřitelnou hladinou chudoby, používáme v této studii metodu globálního regression discontinuity designu. Nacházíme pozitivní vliv peněžních transferů na míru zápisů na vysoké školy. Být příjemcem transferu v rámci programu sociální podpory konkrétně zvyšuje pravděpodobnost zápisu na vysokou školu o 6,3%. Důležitým zjištěním také je, že výsledky ukazují, že vliv výše zmíněného programu je vyšší pro muže než pro ženy. Chlapci z chudých rodin, které dostávají peníze skrze program sociální podpory, mají o 13,4% vyšší šanci, že se dostanou na vysokou školu než chlapci pocházející z rodin, které transfer neobdržely. Tato analýza je prvním pokusem o zkoumání efektu podobného programu v rámci vzdělávacího systému a zároveň přispívá k rostoucí literatuře zabývající se dlouhodobým vlivem hotovostních tranferů. Ve druhé kapitole zkoumáme vliv stejného gruzínského programu sociální podpory na širší spektrum proměnných. V roce... Available in a digital repository NRGL
Essays on Economics of Education and Social Policy

In the first chapter of the dissertation, two administrative datasets from the Targeted Social Assistance Program (unconditional cash transfer) and National Assessment and Examination Center in ...

Abramishvili, Zurab; Gaule, Patrick; Rivkin, Steven; Patrinos, Harry Anthony
Univerzita Karlova, 2017

Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur
Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
2017 - English
Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular monolayers can be used to tune properties of the material toward a desired application. However, site-specific adsorption of molecules or molecular patterning on silicon surfaces is a difficult task due to the high reactivity of silicon. In this work, we use scanning tunneling microscopy, ab-initio calculations and kinetic Monte Carlo simulations to study adsorption of organic molecules on a bare and thallium-passivated Si(111) surface. We show that the polarity of molecules has a large impact on bonding of the molecules with the bare surface. We demonstrate that, in comparison with the bare surface, molecules or single-atom adsorbates deposited on the Tl-passivated surface have significantly higher mobility. The increased mobility induces formation of 2D gases on the surface and enables formation of self-assembled molecular structures. We propose a novel method to directly visualize the 2D surface gases and we show that a phase of surface gases containing molecule-bound dipoles can be controlled by a non-homogeneous electric field. 1 Kremík je v súčasnosti najpoužívanejší polovodičový materiál, ktorého aplikácie siahajú od solárnych článkov a senzorov po elektronické zariadenia. Funkcionalizácia povrchu pomocou molekulárnych vrstiev môže vylepšiť vlastnosti kremíkového povrchu a môže zmenšiť veľkosť funkčných prvkov elektronických zariadení. Avšak, nájdenie spôsobu akým molekuly naviazať na konkrétne miesta na povrchu a nájdenie spôsobu akým molekuly usporiadať na kremíkových povrchoch nie je ľahké kvôli vysokej reaktivite kremíku. V tejto práci používame skenovací tunelový mikroskop, ab-initio výpočty a kinetické Monte Carlo simulácie a študujeme adsorpciu organických molekúl na čistom a táliom pasivovanom povrchu Si(111). Ukazujeme, že polarita molekúl má veľký dopad na spôsob naviazania molekúl na čistý povrch. Naše pozorovania dokazujú, že v porovnaní s čistým povrchom sú molekuly a jedno-atomárne adsorbáty na pasivovanom povrchu výrazne mobilnejšie. Zvýšená mobilita molekúl spôsobuje vytvorenie 2D plynu na povrchu a umožňuje tvorbu samousporiadaných molekulárnych štruktúr. V práci navrhujeme novú metódu pre priame pozorovanie 2D molekulárneho plynu a ukazujeme, že pomocou nehomogénneho elektrického poľa je možné kontrolovať fázu molekúl na povrchu, v prípade že tieto molekuly na seba viažu dipólový moment. 1 Keywords: thallium; křemík; samouspořádání; phthalocyanine; 2D plyn; thallium; silicon; self-assembly; phthalocyanine; 2D gas Available in a digital repository NRGL
Vliv pasivace povrchů Si na růst a uspořádávání nanostruktur

Silicon is currently the most widely used semiconductor material with applications ranging from solar cells and sensors to electronic devices. Surface functionalization of silicon with molecular ...

Matvija, Peter; Kocán, Pavel; Rezek, Bohuslav; de la Torre, Bruno
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases