Number of found documents: 18708
Published from to

Fyzicko-geografická charakteristika a zhodnocení vybraných socioekonomickcýh aspektůgolfových hřišť v České republice
SLÁMA, Jiří
2018 - Czech
Cílem disertační práce je podat fyzicko-geografický popis lokalizace golfových hřišť (GH) v rámci jednotlivých krajů České republiky (ČR) a současně i provést socioekonomické zhodnocení výstavby GH v relaci na základní land-use (vč. finančních aspektů), klimatické, půdní, geomorfologické a hydrologické parametry. Tento základní přehled by měl přinést podstatné informace o možných negativních resp. i pozitivních vlivech GH na jednotlivé složky přírodního prostředí. Zhodnocení fyzicko-geografických parametrů bylo uskutečněno na všech 114 GH v ČR. GH se rozkládají na výměře téměř 5 106 ha, tj. 0,06 % celkové výměry ČR. Největší boom výstavby GH lze rozčlenit do dvou etap: 1. etapa ? pozvolnější výstavba GH do pol. 90. let 20. stol. spojená s přílivem investic, tzv. ?geografie investic? týkající se přímo výstavby GH a privatizací veřejného sektoru a 2. etapa ? od roku 2000, kdy došlo k akumulaci investic, nastává i výrazné zrychlení v tempu budování GH (ročně přibývá 5-9 GH). Vliv socioekonomických důsledků na dynamiku výstavby GH v regionu byl potvrzen, byla prokázána nezávislost poměru rozlohy kraje a počtu GH. Výrazná byla přitom při výstavbě GH dotační politika EU v programovacím období 2007-2013 ve výši 0,4 mld. Kč. Z hlediska polohy GH v regionu je důležitá jeho ?dopravní dostupnost či odlehlost?. Dobrá dopravní dostupnost totiž zajistí GH dostatečnou klientelu, např. v okolí velkých aglomerací jako Praha či Brno (zde je tato klientela i finančně silná). Při zhodnocení klimatických charakteristik za vegetační období (duben-říjen) se prokázalo, že 20 ze 114 GH (tj. necelých 18 %) je ohroženo potenciálním suchem. Z geografického hlediska jsou tato hřiště lokalizována v krajích Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Jihomoravský a Zlínský. Nejextrémnějších hodnot dosahuje kraj Jihomoravský s počtem potenciálně suchých dní až 123 a vláhovým deficitem 80 mm. Závlahy, které doplňují vláhový deficit, se však blíží teoretické spotřebě. Největší procentuální podíl výměry GH vůči zemědělské půdě je v hlavním městě Praha a Karlovarském kraji. Právě poměr výměry GH vůči výměře zemědělské půdy je klíčovým aspektem, neboť zde dochází ke změně využití stávající zemědělské plochy. Nejkvalitnější půda (třída ochrany I. a II. byla zabrána v 35,48 % z celkové výměry GH. Výsledky dále prokazují, že pouze přibližně jedna polovina celkové výměry GH byla vyňata ze zemědělského půdního fondu (ZPF). To znamená, že pouze u této výměry byly provedeny finanční odvody za ZPF. Se změnou využití pozemku (land-use) v katastru souvisí i rozdílná daňová výtěžnost. Největší výměru zabírají GH (celkem 2883,14 ha, tj. téměř 57 %) v plochých pahorkatinách, to odpovídá i střední nadmořské výšce ČR. Naopak nejmenší výměru zabírají GH ve vyšších polohách, a to (90,5 ha) v členitých vrchovinách. V rovině do 200 m n. m. se nachází pouze 99,78 ha, tj. 1,95 % z celkové výměry GH v ČR. V nejvyšších polohách morfometrického typu georeliéfu: ploché hornatiny, členité hornatiny a velehornatiny se GH v ČR nenacházejí vůbec. V ČR nejsou náhorní plošiny, kde by bylo možno GH stavět (jako např. v USA). Výpočty metodou čísel odtokových (CN) křivek byl prokázán pozitivní vliv travních porostů na přímý odtok. Na půdách s velkou infiltrační kapacitou je po zatravnění orné půdy GH přímý odtok nulový, a to i při stoleté jednodenní srážce. Tzn., že veškerá voda infiltruje pod povrch terénu (země). U půd s vysokými hodnotami CN a menší infiltrační kapacitou je přímý odtok zatravněním výrazně redukován a též přispívá k retenci a akumulaci vody v povodí. The main goal of this thesis is an evaluation of the dynamics of golf course construction (hereafter, golf course[s] will be denoted by GC[s]) in the Czech Republic (hereafter, denoted by CR) after 1990 (but with the traditions of the 1905 and the first mention since 1898) and an assessment of the impacts and the consequences of GCs on the landscape. The construction of GCs was evaluated from the point of view of the physical geography with regards to the human geography aspects, with a focus on an assessment in relation to land use (incl. financial aspects), climatic, soil, geomorphological and hydrological parameters. This thesis is to present the locational and geographical descriptions of GCs and their assessment in the different regions of the CR. An original database was created for the purpose of the locational and complex evaluation of all the GCs in the CR. The analysis was carried out on 114 GCs in the CR. These GCs covered a surface area of ca. 5106 ha, i.e., 0.06 % of the total area of the CR in 2016. The GCs in the lower uplands (200-450 m a.s.l.) had the largest surface area (56.47 %). On the other hand, the smallest surface area was taken by the GCs situated in higher altitudes (750-900 m a.s.l.), i.e., a total of 90.5 ha. A significant share of the GCs were built on agricultural land with high quality soil, which is clearly a negative phenomenon. More than 34 % of the GCs were built on high quality soils that are under strict protection. From the point of view land use, a total of 51 % of the GCs? area was registered as agricultural land in the Cadaster Land Register. Of the agricultural land, the largest share (35 %) was registered as arable land and approximately one third of the GCs occupied permanent grassland. In contrast, the other area, which should form the majority of GCs because its registered for sport activities, only accounted for 37 % of the golf resorts? area in the CR. The GCs were also built on areas affected by human activity (mines, landfills, fly ash). The area of the GCs in this reclaimed territory was approximately 942 ha, i.e., more than 18 % of the total GCs? area in the CR. The reclamation of such territories by the construction of GCs is one of the variants of the use of such territories. Having assessed the climatic characteristics, it was determined that 20 out of the total of 114 GCs were endangered by potential drought. The deficit is subsidized by irrigation that is close to theoretical consumption (efficient irrigation). The study showed a positive impact of the grassland in the areas of GCs with regards to the direct runoff. The hydrological impact of grassing the arable land is positive, since it contributes to the retention and accumulation of water in the catchment area. The construction and operation of GCs have undeniable socio-economic influences on their surroundings. However, all of these effects may not be obvious at first glance, yet in in-depth interviews or sensory analyses (statistics) these influences can be identified. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fyzicko-geografická charakteristika a zhodnocení vybraných socioekonomickcýh aspektůgolfových hřišť v České republice

Cílem disertační práce je podat fyzicko-geografický popis lokalizace golfových hřišť (GH) v rámci jednotlivých krajů České republiky (ČR) a současně i provést socioekonomické zhodnocení výstavby GH v ...

SLÁMA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Aktualizace růstového standardu teplokrevných koní
PAPOUŠKOVÁ, Zita
2018 - Czech
Český teplokrevník je v současné době nejrozšířenějším plemenem koní v České republice a chovatelská organizace věnuje odchovu teplokrevných hřebců značnou pozornost. Cílem práce bylo na základě vlastních zjištění posoudit a vyhodnotit růst teplokrevných hřebců v testačních odchovnách, porovnat výsledky růstu hřebců v jednotlivých odchovnách, porovnat růst potomků po jednotlivých otcích a posoudit proporcionalitu tělesné stavby jednotlivých věkových kategorií. Významným cílem byla aktualizace růstového standardu a upřesnění rovnice umožňující odhad živé hmotnosti na základě tělesných rozměrů. Pro splnění těchto cílů byly využity základní statistické charakteristiky třinácti tělesných rozměrů a hmotnosti hřebců zjišťovaných v intervalu 3 měsíců. Harmonie tělesné stavby byla posuzována pomocí stupně proporcionality tělesné stavby. Pro vyhodnocení výsledků této práce byla využita taktéž analýza rozptylu, k zjišťování závislostí lineární regrese a Spearmanova korelace.Bylo zjištěno, že zastoupení potomstva po jednotlivých hřebcích je v testačních odchovnách značně nevyvážené a jen 6 z 83 vyhodnocovaných plemeníků mělo do odchoven zařazeno více než 6 potomků. Posouzení růstu hřebců ukázalo rozdíly mezi odchovnami. Nejlepší výsledky byly zjištěny v odchovnách umístěných v zemských hřebčincích. Vývoj tělesných indexů zjišťovaných u jednotlivých věkových kategorií hřebců v průběhu odchovu ukázal změnu růstu jednotlivých tělesných partií ve věku 540 dní. Porovnání růstu hřebců s dosud platným růstovým standardem prokázalo vyšší intenzitu růstu, než předpokládá současně platný růstový standard. Na základě analýzy růstu hřebců v odchovnách byl zpracován a ověřen návrh růstového standardu pro základní tělesné rozměry, kdy jako standard bylo stanoveno růstové pásmo s rozsahem poloviny směrodatné odchylky v kladném i záporném smyslu. Objektivní posouzení harmonie tělesné stavby hříbat pomocí stupně proporcionality prokázalo zřetelné snížení souladnosti tělesné stavby u hříbat ve věkové kategorii od 1 do 2,5 roku. Ve věku 2,5 až 3,5 roku je zřejmá tendence ke zlepšování harmoničnosti. Toto zjištění je využitelné při případné selekci. Byly stanoveny dvě rovnice pro odhad živé hmotnosti na základě tělesných rozměrů využitelné pro koně mladší a starší než 650 dní. The Czech Warmblood is currently the most widely spread horse breed in the Czech Republic and the breeders organization devotes much attention to breeding of warmblood stallions. The aim of this work was to assess and evaluate, using own findings, the growth of warmblood stallions in rearing stables, to compare the results of growth of stallions in individual rearing stables, to compare the growth of offspring by their sires and to assess the proportionality of bodily constitution of each age group. A foremost goal was to update the growth standard and to enhance the equation that is used to estimate the body weight according to body measurements. Basic statistical characteristics of thirteen body measurements and the weights of stallions, measured in three-month intervals, were used to accomplish the goals. The harmony of bodily constitution was assessed using the degree of proportionality of bodily constitution. Analysis of variance, linear regression and the Spearma n correl ation were used for the assessment. The results show that the presence of offspring of individual sires in rearing stables is highly unbalanced and only 6 out of 83 observed sires had more than six offspring in the rearing stables. An assessment of the stallions? growth showed differences among the rearing stables. The best results were found in rearing stables that are located in stud farms. The development of bodily indices observed within each age group of the stallions during rearing showed a change in growth of individual body areas at the age of 540 days. A comparison of growth of the stallions with the current growth standard showed a higher growth intensity than the current growth standard assumes. Upon analysis of the growth of stallions in rearing stables, a new proposal of the growth standard was compiled and verified for basic body proportions. The standard was set as a growth bracket the size of half the standard deviation, both in the positive and the negative direction. An objective assess ment of bodily constitution harmony of foals using the degree of proportionality showed a distinctive decrease of bodily constitution harmony of foals in the age group between 1 and 2.5 years. Between the ages of 2.5 to 3.5 years there is an apparent tendency towards an improvement of harmony. This finding could be utilized during potential selection. Two equations were defined for estimating the body weight according to body measurements, applicable to horses younger and older than 650 days. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktualizace růstového standardu teplokrevných koní

Český teplokrevník je v současné době nejrozšířenějším plemenem koní v České republice a chovatelská organizace věnuje odchovu teplokrevných hřebců značnou pozornost. Cílem práce bylo na základě ...

PAPOUŠKOVÁ, Zita
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Environmentální aspekty pěstování vybraných energetických rostlin
KOPECKÝ, Marek
2018 - Czech
Cílem disertační práce bylo v první řadě determinovat energetický zisk, kterého je možno dosáhnout při pěstování vybraných druhů energetických rostlin (v různých režimech hnojení a sečení) na experimentální lokalitě Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jednou ze zvolených rostlin byla Zea mays L., která je v současné době v České republice pěstována na relativně velké výměře. Jako další rostliny byly zvoleny vytrvalé druhyPhalaris arundinacea L., Elymus elongatus subsp. ponticus cv. Szarvasi-1 a Miscanthus × giganteus. V návaznosti na zjištěná data byla pomocí metody USLE vyjádřena erozní ohroženost půd při pěstování těchto rostlin. Dále byl proveden rozbor půd ze zmiňovaných porostů. Analýzy byly zaměřeny na hodnocení organické hmoty pomocí nově zaváděné metody. Posledním aspektem, který byl v porostech hodnocen, byl výskyt střevlíkovitých broukůjakožto bioindikátorů stavu životního prostředí. Výsledky výzkumu ukázaly, že jednoznačně nejvýnosnějším druhem je Zea mays L. Naopak porost Phalaris arundinacea L.nemůže být z tohoto hlediska hodnocen kladně. V jeho nejvýnosnější variantě nedosáhl ani poloviny energetického zisku, jež byl zaznamenán u Zea mays L. Travní druhy Phalaris arundinacea L. a Elymus elongatus však, na rozdíl od Zea mays L., vynikaly ve schopnosti protierozní ochrany půdy. Výzkum v oblasti množství primární půdní organické hmoty odhalil téměř dvojnásobný obsah této složky v půdě porostůMiscanthus × giganteus aZea mays L. oproti dvěma zbývajícím rostlinám. V důsledku sledování reakční kinetiky oxidace primární půdní organické hmoty bylo možno vypočítat rychlostní konstantu k této oxidace. Zde bylo možné pozorovat relativně vysoké rozdíly mezi jednotlivými půdními vzorky. Pro vyvození obecného závěru je však datový soubor příliš komplikovaný. Naopak při hodnocení environmentální hodnoty porostů můžeme na základě vyhodnocení dat získaných odchytem střevlíkovitých brouků konstatovat, že porosty nejsou z přírodního hlediska zvlášť hodnotné. Přesto byla prokázána vynikající protierozní schopnost zkoumaných vytrvalých rostlin. Zejména porosty Miscanthus × giganteusaElymus elongatus lze doporučit jako alternativu k pěstování kukuřice, a to především do erozně ohrožených lokalit. This dissertation aims primarily at determining the energy yield that can be produced, if certain species of energy crops are grown (under various regimes of fertilizing and sowing) by the Faculty of Agriculture, the University of South Bohemia, on a university's trial parcel. Zea mays L. is one of the energy crops chosen for the experiment; it is grown on a large area in the Czech Republic nowadays. Perennial crops of Phalaris arundinacea L., Elymus elongatus subsp. ponticus cv. Szarvasi-1 andMiscanthus × giganteus were also chosen for this experiment. Based on the collected data, a risk of erosion provoked by the above-mentioned crops has been determined by using USLE method. The crop stands and the soil have been analysed too. This analysis has focused on the organic matter evaluation, by using a brand new method. Last but not least, occurrence of Carabidae beetles has been studied and evaluated within the research; they are considered bio indicators of the environmental conditions. Our experiment has shown that Zea mays L. is the most high-yielding species. On the other hand, Phalaris arundinacea L. has not produced positive results; the most high-yielding variation of it only made a half yield of Zea mays L. In contrast to Zea mays L., grass species of Phalaris arundinacea L. andElymus elongatus have had an extraordinary anti-erosion capacity. Studying the amount of primary organic matter in the soil, we have found almost double amount of it in Miscanthus × giganteus andZea mays L. crop stands, compared to another two species. Monitoring oxidation reaction kinetics of the primary organic matter, we could count the oxidation speed constant of k. There have been dramatic differences between the individual soil samples. However, the data file is too complicated to draw the general conclusion from. On the other hand, evaluating the data gathered by studying Carabidae beetles and the environmental values of the crops stands, we have found out the crop stands are not too valuable from the environmental point of view. We have found out the perennial species have got an extraordinary anti-erosion capacity. We recommend Miscanthus × giganteus and Elymus elongatus, in particular, as an alternative to corn, especially to regions highly endangered by erosion. Keywords: biodiverzita; energetika; eroze; půdní organická hmota; výnosy; biodiversity; energetics; erosion; soil organic matter; yield Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální aspekty pěstování vybraných energetických rostlin

Cílem disertační práce bylo v první řadě determinovat energetický zisk, kterého je možno dosáhnout při pěstování vybraných druhů energetických rostlin (v různých režimech hnojení a sečení) na ...

KOPECKÝ, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti
Jirátová, Kristýna; Bydžovská, Lenka; Urban Otto,; Hlaváčková, Jitka
2018 - Czech
Alone in a Crowd: Charles Baudelaire and 20th-Century and Contemporary Art The dissertation called Alone in a Crowd explores the influence of the poet Charles Baudelaire's personality and work on 20th-century and contemporary art. Due to the field of study, the main focus is on the visual arts, but literature, music, philosophy, and film are also included to a large extent. This dissertation is divided into four substantive chapters. The first chapter, The Inner Message, introduces the poet's life, his family and acquaintances, as well as Baudelaire's poetry collection The Flowers of Evil. Themes of evil, ugliness, fear, death, and even a relationship to their mother, father and women are common for 20th-century and contemporary artists. This chapter presents Félicien Rops, James Ensor, Edvard Munch, Hans Bellmer, Francis Bacon, Joel-Peter Witkin, Kurt Cobain, members of the Young British Artists group, Lars von Trier, and others. The second chapter pursues the correspondence theory. The character of the Swedish philosopher Emanuel Swedenborg and his successor, William Blake, is followed by Baudelaire's understanding of sensual and spiritual correspondences, as his principles are adopted by modern artists in a distinct manner. The third chapter called "On the Edge of Society" covers the curse... Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti Disertační práce s názvem Samota uprostřed davu se věnuje vlivu osobnosti a díla básníka Charlese Baudelaira na umění dvacátého století a současnosti. Vzhledem k oboru studia se jedná především o výtvarné umění, ale ve velké míře je zahrnuta také literatura, hudba, filosofie a film. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Kapitola Vnitřní poselství blíže seznamuje s básníkovým životem, jeho rodinou a blízkými lidmi, stejně jako s Baudelairovou sbírkou básní Květy zla. Témata zla, ošklivosti, strachu a smrti i téma vztahu k matce, otci a ženám se v přímé či nepřímé návaznosti objevují u umělců dvacátého století i současnosti, z nichž v této kapitole figurují Félicien Rops, James Ensor, Edvard Munch, Hans Bellmer, Francis Bacon, Joel-Peter Witkin, Kurt Cobain, členové skupiny Young British Artist, Lars von Trier a další. Druhá kapitola se věnuje teorii korespondencí, na osobnost švédského filosofa Emanuela Swedenborga a jeho následovníka Williama Blakea navazuje Baudelairovo chápání smyslových a duchovních korespondencí, jehož principy osobitým způsobem přebírají osobnosti moderního umění. Třetí kapitola s názvem Na okraji společnosti zpracovává především fenomén prokletí, baudelairovský spleen a téma osamocení a nudy.... Keywords: poezie 19. a 20. století|výtvarné umění 20. a 21. století|Charles Baudelaire|Květy zla|moderní umění|zlo|ošklivost|smrt|strach|femme fatale|synestézie|prokletí|spleen|nuda|osamocení|individualismus|dandismus|dav|autostylizace; 19th- and 20th-century poetry|20th- and 21st-century visual arts|Charles Baudelaire|The Flowers of Evil|modern art|evil|ugliness|death|fear|femme fatale|synesthesia|curse|spleen|boredom|loneliness|individualism|dandyism|crowd|self-stylization Available in a digital repository NRGL
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti

Alone in a Crowd: Charles Baudelaire and 20th-Century and Contemporary Art The dissertation called Alone in a Crowd explores the influence of the poet Charles Baudelaire's personality and work on ...

Jirátová, Kristýna; Bydžovská, Lenka; Urban Otto,; Hlaváčková, Jitka
Univerzita Karlova, 2018

Symetrická koncepce státu
Gregárek, Matěj; Kysela, Jan; Maršálek, Pavel; Sobek, Tomáš
2018 - Czech
Symmetrical Concept of the State Abstract: The doctoral thesis uses the perspective of Public Choice (political economy) on a descriptive level and the perspective of philosophical anarchism on a normative level to critically assess the concept of modern state (and its crises and legitimacy), as it is used in Staatswissenschaften and political philosophy. Common theme of both paradigms is insistence on symmetry of assumptions when analyzing the state; particularities of the state, as compared to other social institutions, do not play the role of explanans, but that of explanandum. Traditional concepts of political philosophy (sovereignty, will of the people, legitimacy) are consistently put in the context of the general social phenomena, from which they are (or should be) derived. The symmetrical approach asserts itself primarily against the fictional nature of some political concepts; in this thesis, fictional concepts are approached as assumptions of a "political model" and their unrealistic nature is not seen problematic so far as they stay within the model. However, at the same time, the question about the external (normative and practical) relevance (validity) of such a model arises. First part of the thesis argues for applicability - and in fact, indispensability - of the economic toolkit... Symetrická koncepce státu Abstrakt: Doktorská práce kriticky hodnotí státovědné a politickofilozofické uchopení pojmu moderního státu, krize státu a legitimity státu, a to z pozice široce pojaté teorie veřejné volby (politické ekonomie) v deskriptivní rovině a z pozice filozofického anarchismu v normativní rovině. Jednotícím prvkem obou paradigmat je symetrie předpokladů při analýze státu, kdy specifika státu v porovnání s dalšími společenskými institucemi nehrají roli explanans, nýbrž explanandum. Koncepty tradiční státovědy (suverenita, vůle lidu, legitimita) jsou tudíž zasazeny do kontextu obecných společenských jevů, z nichž jsou (nebo by měly být) vyvozovány. Symetrický přístup se vymezuje především proti fiktivní povaze některých státovědných konceptů, které jsou v práci nahlíženy jako předpoklady "státovědného modelu", jejichž nereálnost není sama o sobě na závadu uvnitř modelu, zároveň však vyvolává otázku po vnější (praktické i normativní) relevanci takovéhoto modelu. První část práce argumentuje pro využitelnost - a nepominutelnost - politickoekonomického instrumentária (metodologický individualismus, behaviorální symetrie, tržní selhání, spontánní řád, incentivy, význam institucí, behaviorální ekonomie) při analýze státu ("politického trhu"). Důraz je kladen na proud teorie veřejné volby... Keywords: legitimita; teorie veřejné volby; filozofický anarchismus; legitimacy; Public Choice; philosophical anarchism Available in a digital repository NRGL
Symetrická koncepce státu

Symmetrical Concept of the State Abstract: The doctoral thesis uses the perspective of Public Choice (political economy) on a descriptive level and the perspective of philosophical anarchism on a ...

Gregárek, Matěj; Kysela, Jan; Maršálek, Pavel; Sobek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - Slovak
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Keywords: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Available in a digital repository NRGL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Viskoelasticita Maxwellova typu v malých i velkých deformacích plášťů terrestrických planet
Patočka, Vojtěch; Čadek, Ondřej; Průša, Vít; Tosi, Nicola
2018 - English
Title: Maxwell-type viscoelasticity in small and large deformations of planetary mantles Author: Mgr. RNDr. Vojtěch Patočka Department: Department of Geophysics Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Department of Geophysics Abstract: A present limitation of global-scale simulations of planetary interi- ors is that they assume a purely viscous or viscoplastic flow law for solid rock, i.e. elasticity is ignored. This is not a good assumption in the cold and strong outermost mantle layer known as the lithosphere, which seems to maintain its elastic properties even on time scales corresponding to the geological processes of subduction or sedimentation. Here we overcome such simplification and present a numerical tool for modelling visco-elasto-plastic mantle convection. The most promising new feature of the resulting models is related to the ability of vis- coelastic materials to remember deformation experienced in the past. Thus, the growing viscoelastic lithosphere of a cooling planet, when subject to internal or surface loading, can store information about its thickness at the time of loading. This phenomena is consistent with datasets of the effective elastic thicknesses determined in flexure studies and we label it here as the "stress memory effect". Attention is also paid to the theoretical foundations... Název: Viskoelasticita Maxwellova typu v malých i velkých deformacích plášťů terrestrických planet Autor: Mgr. RNDr. Vojtěch Patočka Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Katedra geofyziky Abstrakt: Současná limitace globálních simulací plášťů terrestrických planet spočívá v tom, že uvažují čistě viskózní nebo visko-plastické tečení plášťových hornin, a tedy zanedbávají jejich elasticitu. Tato aproximace není vyhovující ve studené a pevné svrchní vrstvě pláště, známé jako litosféra, která si uchovává elastické vlastnosti i na časových škálách odpovídajícíh geologickým procesům subdukce a sedimentace. V této práci překonáváme toto zjednodušení a představujeme numerický nástroj pro modelování visko-elasto-plastické plášťové konvekce. Zají- mavá vlastnost našich simulací pramení ze schopnosti viskoelastického materiálu pamatovat si prodělanou deformaci. A tak postupně mohutnějící litosféra chlad- noucí planety, vystavená vnitřím nebo povrchovým zátěžím, ukládá informaci o své tloušťce v okamžiku zátěže. Tento jev je v souladu s hodnotami efektivní ela- stické tloušťky získanými v rámci měření flexe litosféry, a my jej zde označujeme jako "napěťová paměť materiálu". Pozornost je věnována i teoretickým základům viskoelasticity. Shrnujeme přístupy, které lze použít... Keywords: Viskoelasticita; Maxwellova tekutina; Numerické modelování; Viscoelasticity; Maxwell fluid; Numerical modelling Available in a digital repository NRGL
Viskoelasticita Maxwellova typu v malých i velkých deformacích plášťů terrestrických planet

Title: Maxwell-type viscoelasticity in small and large deformations of planetary mantles Author: Mgr. RNDr. Vojtěch Patočka Department: Department of Geophysics Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Čadek, ...

Patočka, Vojtěch; Čadek, Ondřej; Průša, Vít; Tosi, Nicola
Univerzita Karlova, 2018

Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů
Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
2018 - Czech
The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis is based theoretically and methodologically in the field of anthropology of landscape and industrial archeology. It combines archive written and cartographic sources with non-destructive field research of anthropogenic relics. The industrialization of the area of interest meant the woodworking expansion that was caused by the lack of firewood in Prague and its surroundings and was realized as a business plan by the noble Schwarzenberg family. Schwarzenberg forest exploatation and timber floating system for firewood transport have brought significant landscape changes to hitherto almost untouched mountaneous forested areas. The field research has identified elements of the floating timber system, such as water reservoirs, watercourse troughs or the Vchynicko-Tetovský floating canal, as well as traces of both, permanent and seasonal settlement of woodcutters. The work divides the area into four zones, depending on how they were used, settled and transformed during the 19th century. The greatest attention is devoted to zone no. I, the remote forest area, which has become a major resource area for the Schwarzenberg... Cílem práce je ukázat proměny a vývoj krajiny a osídlení oblasti střední Šumavy vlivem industrializace v 19. století. Jedná se o práci, jež je teoreticky a metodologicky zakotvena v oboru antropologie krajiny a industriální archeologie. Kombinuje práci s archivními písemnými a kartografickými prameny s nedestruktivním terénním výzkumem antropogenních reliéfních tvarů terénu. Industrializace sledované oblasti znamenala dřevařskou expanzi, jež byla vyvolána nedostatkem palivového dříví v Praze a okolí a realizována jako podnikatelský záměr šlechtickým rodem Schwarzenbergů. Schwarzenberská lesní těžba a plavební systém k transportu palivového dřeva přinesly významné krajinné změny do dosud člověkem téměř nedotčených lesních horských oblastí. Provedený terénní výzkum identifikoval prvky plavebního systému, jako jsou plavební nádrže či úpravy koryt vodních toků, zabýval se Vchynicko-tetovským plavebním kanálem, stejně jako stopami dřevařského osídlení, jak ve stálých, tak sezonních dřevařských osadách. Práce rozděluje sledovanou oblast na čtyři zóny, podle způsobu jejich využívání, osídlení a přetváření během 19. století. Největší pozornost věnuje zóně I, odlehlé lesní oblasti, která se stala zásadní oblastí zdrojů pro celé podnikání a kde došlo k dalekosáhlým a významným krajinným a ekologickým změnám. Keywords: antropologie krajiny; industriální archeologie; Šumava; těžba dřeva; schwarzenberský plavební systém; industrializace; landscape anthropology; industrial archaeology; Šumava mountains; timber harvesting; Schwarzenberg timber floating system; industrialization Available in a digital repository NRGL
Proměna Šumavy za industrializace: zapomenuté stopy dřevařů

The aim of the thesis is to show the changes and the development of the landscape and the settlement of the region of central Šumava mountains due to industrialization in the 19th century. The thesis ...

Blažková, Tereza; Matoušek, Václav; Semotanová, Eva; Krajíc, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Bioaktivní rozhraní mezi umělými povrchy a biologickými tekutinami
de los Santos Pereira, Andrés; Brynda, Eduard; Shukurov, Andrey; Šubr, Vladimír
2018 - English
Title: Bioactive interfaces between synthetic surfaces and biological fluids Author: Andrés de los Santos Pereira Institute: Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Eduard Brynda, CSc., Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Abstract: The application in medicine of label-free affinity biosensors, advanced implants, and blood-contacting devices requires that their surfaces resist non-specific protein adsorption (fouling) and associated complications in blood-derived fluids while displaying immobilized bioreceptors that provide specific biofunctionality. The aim of this thesis was to explore the strategies for the preparation of these antifouling bioactive surfaces. Various types of recently developed antifouling polymer brushes were synthesized and evaluated in terms of their ability to prevent fouling from blood plasma (obtained from various commercial sources and individual donors) as well as thrombus formation when contacted with whole blood. Moreover, single-cell force spectroscopy was utilized to characterize the bacterial adhesion force and energy on these polymer brushes, which were significantly reduced in comparison to various reference substrates. The immobilization of bioreceptors was tackled by means of a... Název práce: Bioaktivní rozhraní mezi umělými povrchy a biologickými tekutinami Autor: Andrés de los Santos Pereira Katedra/Ústav: Ústav makromolekulární chemie, AV ČR v.v.i. Školitel: RNDr. Eduard Brynda, CSc., Ústav makromolekulární chemie, AV ČR v.v.i. Abstrakt: Použití bez značkových afinitních biosensorů, pokročilých implantátů a zařízení přicházejících do kontaktu s krví vyžaduje, aby jejich povrch odolával nespecifické adsorpci proteinů (fouling) a souvisejícím komplikacím a přitom aby měl na svém povrchu navázány bioreceptory poskytující specifickou funkci. Cílem této práce bylo prozkoumat strategie pro přípravu těchto bioaktivních povrchů potlačujících nespecifické interakce. Byly připraveny různé typy polymerních kartáčů, u kterých byla vyhodnocena jejich schopnost potlačovat nespecifické interakce po kontaktu s krevní plasmou (získanou od různých dárců a komerčních zdrojů) a vznik trombu po kontaktu s plnou krví. Pomocí silové spektroskopie byla dále stanovena energie a síla adheze bakterií, která byla u polymerních kartáčů významně snížena ve srovnání s různými referenčními substráty. Imobilizace bioreceptorů byla řešena strategií hierarchické funkcionalizace. Polymerní kartáče se skládaly z inertního spodního bloku a reaktivního horního bloku laditelné tloušťky. To přispělo k zachování... Keywords: antifouling bioaktivní povrchy; hierarchické polymerní kartáče; immobilizace bioreceptorů; antifouling bioactive surfaces; hierarchical polymer brushes; biofunctionalization Available in a digital repository NRGL
Bioaktivní rozhraní mezi umělými povrchy a biologickými tekutinami

Title: Bioactive interfaces between synthetic surfaces and biological fluids Author: Andrés de los Santos Pereira Institute: Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Supervisor ...

de los Santos Pereira, Andrés; Brynda, Eduard; Shukurov, Andrey; Šubr, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matky
SCHÖNBAUEROVÁ, Andrea
2018 - Czech
Hlavním záměrem výzkumu bylo prozkoumání, v čem by spočívala role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matku a jak by bylo možné zařadit tento způsob péče do současného systému preventivní péče o novorozence a kojence v České republice. Výzkum byl zpracován kvalitativním a kvantitativním designem. V první etapě výzkumného šetření byly realizovány rozhovory se sestrami z ambulancí PLDD a matkami kojenců v jihočeském a plzeňském kraji. Ze získaných údajů byly vytvořeny nestandardizované dotazníky pro sestry a matky. Statistické zpracování bylo provedeno programem MS Excel, kdy byly vypočteny absolutní a relativní četnosti a pomocí chí kvadrát testu byly testovány vztahy mezi proměnnými na hladině významnosti ? =0,05 a byl použit Pearsonův korelační koeficient. Pro potřeby kvalitativního šetření byl vytvořen záměrným výběrem výzkumný soubor ze šesti matek kojenců a sedmi sester z ordinací PLDD v jihočeském a plzeňském kraji. Pro kvantitativní šetření byl vytvořen záměrným výběrem výzkumný soubor z 254 matek batolat ve stáří 12 - 24 měsíců. Výzkumný soubor sester byl vytvořen záměrným výběrem a tvořilo ho 196 sester pracujících v ambulancích PLDD déle než jeden rok. Vícerodičky mají prokazatelně více informací při propuštění z porodnice o technice kojení, odsávání mateřského mléka, přebalování, hygienické péči a koupání, oblékání, spánku, péči o pupeční pahýl a o bezpečné manipulaci s dítětem. Informovanost o prevenci náhlého úmrtí kojenců nebo uskladnění mateřského mléka je na stejné úrovni u prvorodiček jako vícerodiček. Existuje statisticky významný vztah mezi mírou informovanosti a výskytem problémů v prvním roce života dítěte. Osobní zkušenost sester s návštěvní službou má vliv na to, zda přikládají této službě význam. Současný model preventivní péče o novorozence a kojence je potřebné podrobit kritické analýze a vhodně jej doplnit o intervence návštěvní služby. The main purpose of the research was to explore the role of the community nurse in the care of newborns, infants and their mother and how this kind of care could be included in the current system of preventive care for newborns and infants in the Czech Republic. The research was developed by qualitative and quantitative design. In the first stage of the research, interviews with nurses from the PLDD outpatient department and mothers of infants in the South Bohemian and Pilsen Regions were conducted. Non-standardized questionnaires for nurses and mothers were created from the obtained data. The statistical processing was carried out with MS Excel, where absolute and relative frequencies were calculated and the relationships among the variables at the significance level ? = 0.05 were tested by the use of the chi-squared test and the Pearson correlation coefficient was used. For the needs of the qualitative survey, a research group of six mothers of infants and seven nurses from the PLDD outpatient departments in the South Bohemian and Pilsen Regions was chosen by deliberate selection. For the quantitative survey, a research group of 254 mothers of babies aged 12-24 months was chosen by deliberate selection. The research group of nurses was chosen by deliberate selection and consisted of 196 nurses working in PLDD outpatient departments for more than one year. Multiparas have provably more information at leaving the maternity hospital about breastfeeding techniques, breast milk pumping, nappy changing, hygienic care and bathing, dressing, sleeping, umbilical cord care, and safe handling of the baby. Information about the prevention of sudden infant deaths or the storage of breast milk is at the same level for primiparas as for multiparas. It was found out that there is a statistically significant relationship between the level of awareness and the occurrence of problems in the first year of the child's life. The personal experience of nurses with the visiting service has an influence on whether they attach importance to this service. The current model of preventive care of newborns and babies needs to be critically analysed and appropriately complemented by interventions of the visiting service. Keywords: Komunitní péče; návštěvní služba; dětská sestra; novorozenec; kojenec; matka; potřeby; Community care; visiting service; children´s nurse; newborn; infant; mother; needs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matky

Hlavním záměrem výzkumu bylo prozkoumání, v čem by spočívala role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matku a jak by bylo možné zařadit tento způsob péče do současného systému preventivní ...

SCHÖNBAUEROVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases