Number of found documents: 19176
Published from to

Foto-Hallovská spektroskopie a laserem indukované tranzientní proudy v polovodičových detektorech na bázi CdTe
Musiienko, Artem; Grill, Roman; Dubecký, František; Oswald, Jiří
2018 - English
Title: Photo-Hall effect spectroscopy and laser-induced transient currents in CdTe-based semiconductor radiation detectors Author: Artem Musiienko Department / Institute: Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Supervisor of the doctoral thesis: Prof. RNDr. Roman Grill, CSc, Institute of Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Abstract: Cadmium Telluride, Cadmium Zinc Telluride, and Cadmium Manganese Telluride are important semiconductors with applications in radiation detection, solar cells, and electro-optic modulators. Their electrical and optical properties are principally controlled by defects forming energy levels within the bandgap. Such defects create recombination and trapping centers capturing photo- created carriers and depreciating the performance of the detector. Simultaneously, the changed occupancy of levels leads to the charging of detector's bulk, which results in the screening of applied bias and the loss of detector's sensitivity. Detailed knowledge of crystal defect structure is thus necessary for the predictable detector work and also for the possibility to reduce the structural defects concentration. This thesis reports on the investigation of deep energy levels in CdTe-based high resistivity and detector-grade materials by... Název: Foto-Hallovská spektroskopie a laserem indukované tranzientní proudy v polovodičových detektorech na bázi CdTe Autor: Artem Musiienko Pracoviště: Fyzikální Ústav, MFF UK Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Roman Grill, CSc, Fyzikální Ústav, MFF UK Abstrakt: Tellurid kademnatý, tellurid zinečnato-kademnatý a tellurid manganato-kademnatý jsou důležité polovodiče používané v detektorech záření, solárních článcích a elektrooptických modulátorech. Jejich elektrické a optické vlastnosti jsou podstatně ovlivňovány poruchami, které se projevují jako energetické hladiny uvnitř pásu zakázaných energií. Tyto poruchy tvoří rekombinační a pasťová centra, která zachytávají světlem generované nosiče a zhoršují detekční vlastnosti detektorů. Současně změna obsazení hladin vede k nabíjení objemu detektoru, což vede ke stínění přiloženého elektrického pole a ke ztrátě citlivosti detektoru. Podrobná znalost struktury defektů v krystalu je proto nezbytná pro stanovení kvality detektoru a také pro možnost snížení koncentrace defektů. Tato dizertace se zabývá výzkumem hlubokých energetických hladin v detektorových materiálech na bázi CdTe s vysokým měrným elektrickým odporem pomocí foto-Hallovy spektroskopie. Klasický přístup je také rozšířen o paralelní excitaci světlem o dvou vlnových délkách a monochromatickou... Keywords: CdTe; CdZnTe; CdMnTe; photo-Hall effect spectroscopy; transient-current-technique; Shockley-Read-Hall model simulations; deep levels; semiconductors; insulators; radiation detectors; CdTe; CdZnTe; CdMnTe; photo-Hall effect spectroscopy; transient-current-technique; Shockley-Read-Hall model simulations; deep levels; semiconductors; insulators; radiation detectors Available in a digital repository NRGL
Foto-Hallovská spektroskopie a laserem indukované tranzientní proudy v polovodičových detektorech na bázi CdTe

Title: Photo-Hall effect spectroscopy and laser-induced transient currents in CdTe-based semiconductor radiation detectors Author: Artem Musiienko Department / Institute: Institute of Physics, Faculty ...

Musiienko, Artem; Grill, Roman; Dubecký, František; Oswald, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Modely s neostrým rozhraním v teorii směsí
Řehoř, Martin; Průša, Vít; Garcke, Harald; Rohde, Christian
2018 - English
We study physical systems composed of at least two immiscible fluids occu- pying different regions of space, the so-called phases. Flows of such multi-phase fluids are frequently met in industrial applications which rises the need for their numerical simulations. In particular, the research conducted herein is motivated by the need to model the float glass forming process. The systems of interest are in the present contribution mathematically described in the framework of the so-called diffuse interface models. The thesis consists of two parts. In the modelling part, we first derive standard diffuse interface models and their generalized variants based on the concept of multi-component continuous medium and its careful thermodynamic analysis. We provide a critical assessment of assumptions that lead to different models for a given system. Our newly formulated class of generalized models of Cahn-Hilliard-Navier-Stokes-Fourier (CHNSF) type is applicable in a non-isothermal setting. Each model belonging to that class describes a mixture of separable, heat conducting Newtonian fluids that are either compressible or incompressible. The models capture capillary and thermal effects in thin interfacial regions where the fluids actually mix. In the computational part, we focus on the development of an efficient and robust... V předložené práci se věnujeme studiu fyzikálních systémů sestávajících ale- spoň ze dvou nemísitelných tekutin, kde každá z nich vyplňuje jinou část pro- storu a tvoří takzvanou fázi. S prouděním vícefázových tekutin se často setkáváme v průmyslových aplikacích, což přirozeným způsobem zvyšuje poptávku po nume- rických simulacích tohoto fyzikálního jevu. Výzkum prováděný v rámci předložené práce je motivován snahou modelovat proces výroby plochého plaveného skla. Studované systémy jsou matematicky popsány pomocí takzvaných modelů s ne- ostrým rozhraním, přičemž práci samotnou lze tematicky rozdělit do dvou částí. Ve fyzikálně zaměřené části práce nejprve odvodíme standardní modely s ne- ostrým rozhraním a jejich zobecněné varianty. Zvolený postup se opírá o pojem vícesložkového kontinua a jeho důkladnou termodynamickou analýzu. Důležitou součástí odvození je kritické posouzení předpokladů, které svou podstatou ve- dou k odlišným modelům pro daný systém. Námi nově zformulovaná třída mo- delů typu Cahn-Hilliard-Navier-Stokes-Fourier (CHNSF) je využitelná při mo- delování neizotermálních procesů. Modely spadající do této třídy popisují směs separabilních, tepelně vodivých... Keywords: modely s neostrým rozhraním; vícesložkové systémy; vícefázové proudění; rovnice typu Cahn-Hilliard; rovnice typu Navier-Stokes-Fourier; předpodmínění; výroba plaveného skla; diffuse interface models; multi-component systems; multi-phase flows; Cahn-Hilliard equations; Navier-Stokes-Fourier equations; preconditioning; float glass forming process Available in a digital repository NRGL
Modely s neostrým rozhraním v teorii směsí

We study physical systems composed of at least two immiscible fluids occu- pying different regions of space, the so-called phases. Flows of such multi-phase fluids are frequently met in industrial ...

Řehoř, Martin; Průša, Vít; Garcke, Harald; Rohde, Christian
Univerzita Karlova, 2018

Homoploidní hybridní speciace u blízce příbuzných taxonů mokřadních rostlin
Píšová, Soňa; Fér, Tomáš; Albach, Dirk Carl; Koutecký, Petr
2018 - English
6 Summary Wetland plants share several common characters, such as clonality, wind pollination and self-compatibility that facilitate hybridization, especially in complexes of closely related taxa. In this thesis, a Sparganium erectum complex of four subspecies and 14 species of the genus Bolboschoenus were investigated to detect hybridization and verify the origins of putative hybrids. The first part of the thesis is dedicated to an introduction to hybridization, a process of great evolutionary impact, and its several general consequences, which are broadly discussed with numerous examples. In addition, an introduction to the studied taxa is provided as well as the main results of three papers that are presented and discussed herein. The second part of the thesis consists of three papers on hybridization within the Sparganium erectum aggregate (Paper I) and in the genus Bolboschoenus (Paper II, central European species; Paper III all 14 species worldwide). AFLP molecular marker analysis, sequencing of nuclear and chloroplast DNA, and genome size and morphometric analyses were applied to elucidate the genetic relationships among taxa and to confirm the suitability of morphometric characters for taxa and hybrid delimitation. The results clearly present the differentiation of individual taxa and their stable... 7 Souhrn Mokřadní rostliny sdílí několik společných vlastností jako je klonalita, opylování větrem a samoopylování, které usnadňují hybridizaci, zvláště u komplexů blízce příbuzných taxonů. V této práci byl zkoumán komplex čtyř poddruhů Sparganium erectum a komplex 14 druhů rodu Bolboschoenus za účelem odhalení hybridizace a ověření původu předpokládaných hybridů. První část práce se zabývá všeobecným úvodem k hybridizaci, procesu s velkým evolučním dopadem, a několika jejími obecnými důsledky, které jsou zde široce diskutovány a doplněny konkrétními příklady. Zároveň jsou zde představeny studované taxony stejně jako hlavní výsledky tří článků, které jsou následně diskutovány. Druhá část práce obsahuje tři články o hybridizaci v komplexu Sparganium erectum (první článek) a v rodě Bolboschoenus (druhý článek, středoevropské druhy; třetí článek, 14 druhů z celého světa). K objasnění fylogenetických vztahů mezi taxony a ověření spolehlivosti morfologických znaků odlišujících taxony a jejich hybridy bylo použito AFLP (polymorfismus délek amplifikovaných fragmentů), sekvenování jaderné a chloroplastové DNA, analýza velikosti genomu a morfologické analýzy. Ve výsledcích bylo jasně ukázáno odlišení jednotlivých taxonů a jejich stabilních hybridů s přechodnými morfologickými znaky a sdílenou genetickou informací. U... Keywords: adaptivní introgrese; konvergence; homoploidní hybridní speciace; migrace; adaptive introgression; convergence; homoploid hybrid speciation; migration Available in a digital repository NRGL
Homoploidní hybridní speciace u blízce příbuzných taxonů mokřadních rostlin

6 Summary Wetland plants share several common characters, such as clonality, wind pollination and self-compatibility that facilitate hybridization, especially in complexes of closely related taxa. In ...

Píšová, Soňa; Fér, Tomáš; Albach, Dirk Carl; Koutecký, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání
Lojdová, Jaroslava; Nedělka, Michal; Ašenbrenerová, Ivana; Slavíková, Marie
2018 - Czech
The Ph.D. thesis Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education deals with current development of pedagogical reform and its implication in lessons of music theory at basic schools of art. It traces its historic development and changes in educational content, methods and organizational forms of education, according to resources that are at disposal. Based on the research, current pedagogical reform helped to define content and scope of work in lessons of music theory. It enabled to adjust its educational content to specific conditions and profile of individual schools, it gave new view of teaching goals and strengthened teacher's position in creation of strategic school documents. Content based, interpretation skills are complemented with understanding of music core; pupils'values and attitudes are built. Among popular teaching methods feature critical thinking, peer learning and group work, learning through demonstration and actions. The most frequently used progressive method, according to the research, is the simulation method. Based on research findings, music theory at basic schools of art is a subject to continual improvements. Currently, according to accessible resources, there is no complex teaching material that involves modern... Disertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a... Keywords: rámcový vzdělávací program; všeobecné hudební vzdělávání; umělecké vzdělávání; obsah vzdělávání; hudební nauka; hudební činnosti; metody výuky; didaktické pomůcky; soudobá pedagogická reforma; systém hudebního vzdělávání; framework educational programme; general music education; arts education; educational content; music theory lessons; music activities; methods of education; teaching aids; current pedagogical reform; system of music education Available in a digital repository NRGL
Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávání

The Ph.D. thesis Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education deals with current development of pedagogical reform and its implication in ...

Lojdová, Jaroslava; Nedělka, Michal; Ašenbrenerová, Ivana; Slavíková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Starověká teologie Samaritánů: specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu
Verzichová, Klára; Beneš, Jiří; Holubová, Markéta; Dušek, Jan
2018 - Czech
1 Summary Starověká teologie Samaritánů: specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu Ancient Theology of the Samaritans: Specific Interpolation, Duplication, and Other Text Changes in the Samaritan Pentateuch Klára Verzichová This thesis focuses primarily on the development of the Ten Commandments in the Samaritan Pentateuch, which is relatively neglected in the Czech Republic. The Samaritan Pentateuch belongs to fascinating text witnesses like the Qumran texts, whose discovery has been a major shift in the theories of biblical texts. A specific feature of the Samaritan Ten Command is the addition of the 10th commandment, which is the compilation of several verses from Deuteronomy. Who and when added the 10th commandment is still the subject of speculation. The aim of the dissertation was to concentrate all relevant text witnesses from the Qumran texts, to analyze them, to provide a probable translation (due to fragmentary form of many of them) and then to compare each other with the Samaritan and Masoretic texts. The aim is, therefore, a biography of the Decalogue - the reconstruction of the textual development of the Samaritan Decalogue and its transformation over time. The text of the work also deals with the general introduction of the Samaritan... 1 Resumé Starověká teologie Samaritánů: specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu Ancient Theology of the Samaritans: Specific Interpolation, Duplication, and Other Text Changes in the Samaritan Pentateuch Klára Verzichová Tato dizertační práce se primárně zaměřuje na textový vývoj Desatera v Samaritánském pentateuchu, který tvoří poměrně opomíjený textový pramen zvláště v českém prostředí. Samaritánský pentateuch patří k fascinujícím textovým svědkům podobně jako Kumránské texty, jejichž objev znamenal zásadní posun v teoriích o vývoji biblického textu. Specifickým rysem samaritánského Desatera je především přidání 10. přikázání, které je kompilací několika veršů z Deuteronomia. Kdy a kdo 10. přikázání přidal, je stále předmětem spekulací. Cílem dizertační práce bylo soustředit všechny relevantní textové svědky z Kumránských textů, analyzovat je, poskytnout pravděpodobný překlad (vzhledem k fragmentární podobě řady z nich) a následně je všechny navzájem porovnat se samaritánským a masoretským textem. Cílem je tedy jakási biografie Desatera - rekonstrukce pravděpodobného textového vývoje samaritánského Desatera a jeho proměny v čase. Text práce se z části zabývá také jak obecným představením samaritánské komunity, tak samaritánským písemnictvím, kterému... Keywords: Samaritánský pentateuch; proto-samaritánský text; Desatero; Svitky od Mrtvého moře; Samaritáni; Samaritan Pentateuch; proto-Samaritan text; Decalogue; Dead Sea Scrolls; Samaritans Available in a digital repository NRGL
Starověká teologie Samaritánů: specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu

1 Summary Starověká teologie Samaritánů: specifická funkce interpolací, duplikací a dalších textových změn v Samaritánském pentateuchu Ancient Theology of the Samaritans: Specific Interpolation, ...

Verzichová, Klára; Beneš, Jiří; Holubová, Markéta; Dušek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Pohlavní rozdíly v apoptóze v myokardu u pacientů po transplantaci srdce.
Smetana, Michal; Szárszoi, Ondrej; Brát, Radim; Neckář, Jan
2018 - Czech
Gender differences in myocardial apoptosis of the patients after heart transplantation Background: Many functions of the cardiovascular apparatus are influenced by gender. The aim of our study was to find out the sensitivity to perioperative ischemia of the donor female and male myocardium; and determine how the organism affects the donor myocardium of the other sex after heart transplantation (detection of apoptosis), and whether the investigated biomarkers can predict primary graft dysfunction (PGD). Methods: The research was divided into three prospective studies. The Study 1 included 81 patients undergoing heart transplantation from September 2010 to January 2013. Patients were divided into two groups according to male allograft and female allograft. In order to prove myocardial necrosis the high-sensitive cardiac troponin T (hs-cTnT) method was used. Apoptosis was determined by immunohistochemical detection of caspase-3, Bcl-2, and by the TUNEL method. The Study 2 includeded 58 patients divided into four groups according to gender; both of the recipient and the donor. Apoptosis (caspase-3, Bcl-2, TUNEL) was analysed in these groups during the two-year follow-up. Into Study 3 64 patients were involved. We investigated the relationship in between these biomarkers and the development of PGD after... Pohlavní rozdíly v apoptóze v myokardu u pacientů po transplantaci srdce Úvod: Mnoho metabolických i strukturálních funkcí kardiovaskulárního systému je ovlivněno pohlavím jedince. Cílem naší práce bylo zjistit citlivost dárcovského ženského a mužského myokardu k perioperační ischémii, jak organizmus ovlivňuje dárcovský myokard druhého pohlaví (sledovaným faktorem byla apoptóza) po transplantaci srdce a zda sledované biomarkery mohou predikovat primární selhání srdečního štěpu (PGD). Materiál a metodika: Výzkum byl rozdělen do třech prospektivních studií. Studie 1 zahrnovala 81 pacientů, kteří podstoupili transplantaci srdce od září 2010 do ledna 2013 a byli rozděleni do dvou skupin podle pohlaví dárce. K průkazu myokardiální nekrózy jsme použili metodu "high sensitive cardiac TnT" (hs-cTnT). Apoptóza byla stanovována imunohistochemickou detekcí kaspázy-3, Bcl-2 a metodou TUNEL z bioptických vzorků. Studie 2 zahrnovala 58 pacientů rozdělených do čtyř skupin podle pohlaví příjemce a dárce. Během dvouletého sledování byla analyzována apoptóza (kaspáza-3, Bcl-2, TUNEL) v jednotlivých skupinách. Ve Studii 3 bylo 64 pacientů. Pomocí uvedených biomarkerů jsme zjišťovali souvislost s rozvojem PGD po transplantaci. Výsledky: U dárců ženského pohlaví byla hladina hs-cTnT významně vyšší již před... Keywords: Transplantace srdce; apoptóza; pohlavní rozdíly; Heart transplantation; apoptosis; gender differences Available in a digital repository NRGL
Pohlavní rozdíly v apoptóze v myokardu u pacientů po transplantaci srdce.

Gender differences in myocardial apoptosis of the patients after heart transplantation Background: Many functions of the cardiovascular apparatus are influenced by gender. The aim of our study was to ...

Smetana, Michal; Szárszoi, Ondrej; Brát, Radim; Neckář, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Soudobá kritika juristokracie
Píša, Radek; Kysela, Jan; Reschová, Jana; Holländer, Pavol
2018 - Czech
(Contemporary Critique of Juristocracy) This theses deals with a comparative research of judiciaries of the United States, Israel and the Czech Republic. Consequently, it reaches a conclusion that all of these countries are undergoing a substantive political crisis, which leads to unhealthy empowerment of a judiciary system. The judiciary in abovementioned countries is moreover incapable of meeting challenges connected to the legislative deferrals, since the courts are unable to disconnects themselves from a social reality. The countries selected for the study was chosen in order to achieve as diverse sample as possible. That should lead to universally applicable outcome. Besides this empirical line of research, there is a deeper normative line attached. I believe it is vital to foresee a future political arrangement in a positive manner, even though there is a substantial risk of authoritarian regime's emergence during this transition. Still, the worst thing we can do is to kick a can of contemporary political imagination down the road forever. That prevents progress, but it also highlights another threat of authoritarian regime in name of protecting "freedom" against democracy or "democracy" against freedom. Regarding the content of the thesis, I pursue an abovementioned idea about highly... (Soudobá kritika juristokracie) Práce se zabývá komparativním srovnáním soudnictví ve Spojených státech, Izraeli a České republice. Dospívá přitom k závěru, že ve všech třech zemích dochází k širší substantivní krizi politiky, která soudnictví nezdravým způsobem posiluje. Soudnictví v těchto zemích si navíc není plnohodnotně shopné s těmito výzvami poradit, protože soudy se nemohou vymanit ze společenské reality. Země byly přitom vybrány tak, aby byly co nejvíce rozdílné, což by mělo vést k relevantnímu výzkumnému výsledku. Přes tuto empirickou linii je nicméně hlavní linií práce normativně filozofická myšlenka o potřebě hledět na potenciální nové formy vlády optimisticky, přestože při zhroucení stávající formy vlády existuje riziko vzniku autoritářského režimu. To nejhorší, co však můžeme dělat, je kopat plechovku současnosti po cestě stále dál a dál. Tak se jednak nikam neposuneme, ale především se zvyšuje riziko nedemokratického režimu. Tato pozice totiž posiluje nebezpečné tendence bránit "svobody" před demokracií, nebo "demokracii" před svobodami. Pokud jde o obsah práce, v první části navážu nas stručně naznačenou myšlenku problematické delegace moci na soudy a pokusím se vysvětlit vztahy či naopak nepřátelství mezi základními školami právní teorie, které vysvětlují roli soudů. Politicky... Keywords: soudy; veřejná moc; soudní přezkum; Courts; Public Power; Judicial Review Available in a digital repository NRGL
Soudobá kritika juristokracie

(Contemporary Critique of Juristocracy) This theses deals with a comparative research of judiciaries of the United States, Israel and the Czech Republic. Consequently, it reaches a conclusion that all ...

Píša, Radek; Kysela, Jan; Reschová, Jana; Holländer, Pavol
Univerzita Karlova, 2018

Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ
Píšová, Eva; Betáková, Lucie; Hanušová, Světlana; Chvál, Martin
2018 - Czech
Title: The Positive Impact of the State School Leaving Exam on ELT Methodology. The Influence of Testing Writing on Teaching English at Czech Secondary Schools. Author: Eva Píšová Department: Department of English language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University Supervisor: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. Abstract This thesis deals with the topic of testing writing in the context of the state school-leaving exam in English language. The research assesses the impact of clearly specified standards on teaching English to Czech secondary school students, and thus focuses on the field which no systematic investigation has dealt with. The research concentrates on specific subskills assessed within distinctive criteria, analyses the relationships between them and estimates their complexity regarding both student success and teaching challenges. Three major research strategies were used: (1) a quantitative analysis of the large-scale data, (2) a small-scale pedagogical experiment and (3) a survey. To examine the relationship between various subskills of language ability we analysed test score data from the school- leaving exams in the years 2014-2017. Data from secondary vocational schools students were mainly used, as the level of these students' language skills should correspond the most... Název práce: Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ. Vliv testování psaní na výuku AJ na českých středních školách. Autor: Eva Píšová Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá tématem testování dovednosti psaní v rámci státní maturitní zkoušky z angličtiny. Pozornost je věnována především vlivu přesně specifikovaných výstupních požadavků na výuku angličtiny na českých středních školách, který zatím v didaktické literatuře nebyl popsán. Výzkum se zaměřuje na dílčí dovednosti hodnocené v jednotlivých kritériích, zkoumá vztahy mezi nimi a posuzuje jejich náročnost z hlediska úspěšnosti žáků i z hlediska problémů při výuce. V práci byly použity tři hlavní výzkumné metody: (1) kvantitativní analýza velkých souborů dat, (2) pedagogický experiment v malém měřítku a (3) dotazníkové šetření. Pro posouzení vztahů mezi jednotlivými dílčími dovednostmi byla analyzována data získaná z výsledků státních maturitních zkoušek konaných v letech 2014-2017. Byla použita především data studentů středních odborných škol, jejichž úroveň řečových dovedností by měla nejvíce korespondovat s úrovní státní maturitní zkoušky, která je stanovena B1 podle SERR... Keywords: metodika výuky angličtiny|kompetence psaní|státní maturitní zkouška|hodnotící kritéria; ELT methodology|writing ability|state school-leaving exam|assessment criteria Available in a digital repository NRGL
Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ

Title: The Positive Impact of the State School Leaving Exam on ELT Methodology. The Influence of Testing Writing on Teaching English at Czech Secondary Schools. Author: Eva Píšová Department: ...

Píšová, Eva; Betáková, Lucie; Hanušová, Světlana; Chvál, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje.
Ferčík, Richard; Vogel, Jiří; Procházka, Pavel; Skoblík, Jiří
2018 - Czech
10 Abstract The Development of Funeral Practices in the Context of the Evolution of Ideological framework of the Czechoslovak (Hussite) Church. Author: Mgr. Richard Ferčík Our work resulted in finding that since the very beginning of its existence, the Czechoslovak (Hussite) Church approached the question of funeral rituals as a practical, pastoral question, not academic and theoretical. The Czechoslovak Church became a pioneer and promoter of cremation and operator of the most extensive network of columbaries in Czechoslovakia. The major moment of Czechoslovak (Hussite) Church particulars was the shift from the mechanical-magical concept of funeral in popular Catholicism, by which it tried to confront with a purified and understandable ritual based on the gospel and the desire to enculturate the gospel and translate it into a "live" language. Judging by the theological view of death and funeral, the basis from which it stemmed is quite clear - catholic modernism and liberal democratic thinking. In the first generation of Czechoslovak (Hussite) Church theologians we could observe significant "scholastic" fundament. Theological consideration was never priority in these matters, but the church only dealt with it when solving complex tasks. It was not until the middle of 1940s, when the Copernical Revolution... Práce ukázala, že Církve československá (husitská) se od okamžiku svého vzniku jasně přiklonila k pohřbu žehem. Stala se průkopnicí a nejvýznamnějším propagátorem pohřbu žehem. CČS byla investorem a provozovatelem nejrozsáhlejší sítě kolumbárií v Československu. Dále bylo prokázáno, že postoj CČS(H) ke konkrétní podobě pohřebních obřadů nebyl statický, ale dynamický a zrcadlil její vývoj a posun v teologických důrazech u jednotlivých teologů CČS(H). Přes počáteční období silně ovlivněné liberalismem a balancováním na hraně unitářství a svobodných církví, se díky obratu v teologii CČS v druhé polovině čtyřicátých let 20. století upevnil biblicismus a CČS revidovala i svůj odmítavý postoj k starocírkevním dogmatům a navrátila se k tradičnější teologii. To ochránilo teologii CČS(H) před nástrahami přehnaného, vyprázdněného liberalismu a vlivu myšlení "svobodných" církví a umožnilo CČSH zůstat v logických hranicích pohřebního obřadu s tradičním členěním, jak tomu bylo od počátku a nevydat se cestou svévolného experimentování s podobou pohřebních obřadů. Celkově lze říct, že současná CČSH si pod vlivem teologie Zdeňka Trtíka a Zdeňka Kučery začíná uvědomovat význam a nadčasovost křesťanské tradice a chápe svůj historický úkol, ne ve vytvoření nové věrouky, ale ve schopnosti přetlumočit evangelium pro... Keywords: Pohřební agenda; pohřeb; smrt; Církev československá husitská; kremace; kolumbárium; Agenda Funeral; Burial; Death; Czechoslovak Hussite Church; Creamtion; Columbarium Available in a digital repository NRGL
Vývoj pohřební praxe Církve československé (husitské) v kontextu jejího ideového vývoje.

10 Abstract The Development of Funeral Practices in the Context of the Evolution of Ideological framework of the Czechoslovak (Hussite) Church. Author: Mgr. Richard Ferčík Our work resulted in finding ...

Ferčík, Richard; Vogel, Jiří; Procházka, Pavel; Skoblík, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Principy mezináboženského dialogu z hlediska husitské teologie
Procházka, Tomáš; Kučera, Zdeněk; Hošek, Pavel; Petráček, Tomáš
2018 - Czech
This thesis focuses on the concept of interreligious dialogue from the perspective of Husite theology, maps the contemporary texts of the theologians of the Czechoslovak Church on the topic of non- Christian religions and the practical involvement of this church and its theological faculty in dialogical structures. Represents associations and movements engaged in interreligious dialogue in the Czech Republic. The probe into the theory and practice of interreligious dialogue worldwide and the review of authors dealing with, captures the expert reflection of the subject. The reflection of Husite theology emphasizes the key non-substantial concept of human personality and Christian dogma for the interreligious dialogue. The results of this reflection are formulated in five principles that may help overcome the contradiction between indifferent religious pluralism and apriori claim to the truth by revealing the existential nature of interreligious dialogue as opposed to substantive dogmatics, giving an occasion for discussion of the elementary nature of religion. Předkládaná práce se zaměřuje na koncept mezináboženského dialogu z pohledu husitské teologie, mapuje soudobé texty teologů československé církve k tématu mimokřesťanských náboženství a praktické zapojení této církve a její teologické fakulty do dialogických struktur. Představuje spolky a hnutí, zabývající se mezináboženským dialogem v České republice. Sonda do teorie a praxe mezináboženského dialogu s přehledem autorů, zabývajících se mezináboženským dialogem ve světě, představuje odbornou diskuzi k tématu. V reflexi husitské teologie akcentuje pro mezináboženský dialog klíčové nesubstanciální pojetí lidské osobnosti a křesťanského dogmatu. Výsledky provedené reflexe formuluje pro teologii mezináboženského dialogu jako principy, které pomáhají překonat rozpor mezi indiferentním náboženským pluralismem a apriorním nárokem na pravdu tím, že odkrývají existenciální povahu mezináboženského dialogu v protikladu k substanciální dogmatice, čímž dávají prostor pro diskuzi o elementární povaze náboženství. Keywords: husitská teologie; mezináboženský dialog; personalismus; religionistika; interspiritualita; náboženská identita; The Husite theology; Interfaith Dialog; Personalism; Religious Studies; Interspirituality; Religious Identity Available in a digital repository NRGL
Principy mezináboženského dialogu z hlediska husitské teologie

This thesis focuses on the concept of interreligious dialogue from the perspective of Husite theology, maps the contemporary texts of the theologians of the Czechoslovak Church on the topic of non- ...

Procházka, Tomáš; Kučera, Zdeněk; Hošek, Pavel; Petráček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases