Number of found documents: 20563
Published from to

Okolnosti vylučující trestnost
Kabát, Robert; Gřivna, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Stibořík, Vladimír
2018 - Czech
214 SUMMARY Circumstances excluding punishability 1. The main purpose of this thesis is to analyze the nature of the circumstances, which are standardized in Czech criminal law, as circumstances excluding unlawfulness. Main focus is on two of them that, in both historical and international comparison, are not in all circumstances conceived as so-called justification (circumstance excluding unlawful- ness), but also as a reason for excluding subjective criminal liability (excuse). 2. The concepts of criminality, criminal liability and anti-legality in their various con- cepts, which can be found in the theory of criminal law, are first analyzed. Thus, in par- ticular, the concepts of formal and material criminality, formal and material unlawfulness, so-called criminal unlawfulness and special unlawfulness are clarified consecutively. The result of this investigation is the conclusion that unlawfulness is only one and expresses a contradiction with the whole legal order. This concept should be distinguished from the concepts of criminality (as attribute) and criminal liability. Unlawfulness is their condi- tion. In this general part, the place of unlawfulness in the system of elements of crime, and its functions in that system are analyzed. 3. In the second part, the thesis focuses generally on the... 212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču- jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná okolnost). 306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti- právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po- stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, trestní odpovědnost a protiprávnost. Je... Keywords: okolnosti vylučující trestnost; krajní nouze; nutná obrana; defenses; necessity; necessary defense Available in a digital repository NRGL
Okolnosti vylučující trestnost

214 SUMMARY Circumstances excluding punishability 1. The main purpose of this thesis is to analyze the nature of the circumstances, which are standardized in Czech criminal law, as circumstances ...

Kabát, Robert; Gřivna, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Stibořík, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku
Kopřivová, Jitka; Váňová, Hana; Slavíková, Marie; Palkovská, Jana
2018 - Czech
The objective of the dissertation thesis is to examine selected problems in the education of secondary level music teachers that influence their professional performance, in the context of current social and education policies of the Czech Republic and the Republic of Austria. The specific issues addressed are: career benefit system, professional standards of teachers, ageing of teachers' population, social and economic status of teachers and feminisation in schools. A comparative analysis of the university curricula for undergraduate music teacher training both in the Czech Republic and the Republic of Austria forms part of the dissertation thesis. The practical research part presents the results of the research questionnaire survey of opinions of the music education university students and graduate teachers on their university training, motivation to be a teacher and depicts their problems at the beginning of their teacher's career. In conclusion, the selected problems of music teacher education are viewed by university teachers and administration workers by means of semi- structured interviews. Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ovlivňují výkon profese. Jedná se zejména o zejména kariérní řád, profesní standardy učitelů, otázku stárnutí učitelské populace, sociálního a ekonomického postavení učitelů a feminizace ve školství. Součást práce tvoří srovnávací analýza kurikul vysokoškolské pregraduální profesní přípravy učitelů hudební výchovy obou zemí. Praktická výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření názorů studentů oboru učitelství hudební výchovy a učitelů z praxe na vlastní pregraduální přípravu, motivaci k volbě učitelské profese a zachycuje jejich problémy na počátku samostatné školní praxe. Závěrem jsou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zachyceny pohledy vysokoškolských pedagogů a administrativních pracovníků na vybraná pedeutologická témata. Keywords: pedeutologie; vzdělávací politika; učitel hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ; pregraduální profesní příprava učitelů hudební výchovy; kurikula; Česká republika; Republika Rakousko; teacher education; teacher research; education policy; music teacher in secondary school; university undergraduate training of music teachers; curricula; the Czech Republic; the Republic of Austria Available in a digital repository NRGL
Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku

The objective of the dissertation thesis is to examine selected problems in the education of secondary level music teachers that influence their professional performance, in the context of current ...

Kopřivová, Jitka; Váňová, Hana; Slavíková, Marie; Palkovská, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskutečněné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících stavebních projektů v 1.pol. 20.století
Drnek, Kryštof; Jakubec, Ivan; Semotanová, Eva; Ira, Jaroslav
2018 - Czech
The aim of the dissertation is an overview of the historical development and work carried out on the never realized regulation and the construction of the city of Prague. This development is described thematically on the basis of the different areas of the proposed regulatory plan. At the same time, several long-term construction projects are selected, in which the process of designing the project, its assessment and subsequent implementation into the regulatory plan is shown in detail in the form of a historical probe. The work is planted between the two world wars, ie. between 1919 and 1939, with a thematic overlap over both set dates. Keywords: Regulation, Urbanisation, Prague, State commission for regulation of Prague and suburbs, New Town, Main railway station, Masaryk Railway station, Nusle bridge, Petřín communication, Letná plains, Invalidovna, Water treatment plant, Water plant for undrinkable water. Cílem disertační práce je přehled historického vývoje a vykonané práce na nikdy nerealizované regulaci a stavební úpravě hlavního města Prahy. Tento vývoj je popisován tematicky, na základě jednotlivých oblastí, kterými se navrhovaný regulační plán zabýval. Zároveň je vybráno několik dlouhodobých stavebních projektů, na kterých je formou historické sondy detailně ukázán proces vytvoření projektu, jeho posouzení a následná implementace do regulačního plánu. Práce je zasazena do období mezi oběma světovými válkami, tj. mezi lety 1918 - 1939, s tematickým přesahem přes obě stanovená data. Klíčová slova: Regulace, urbanizace, Praha, Státní regulační komise pro Prahu a okolí, Nové Město, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Nuselský most, Petřínská komunikace, Letenská pláň, Invalidovna, čistírna odpadních vod, vodárna na užitkovou vodu. Keywords: Regulace; urbanizace; Praha; Státní regulační komise pro Prahu a okolí; Václavské náměstí; Masarykovo nádraží; Nuselský most; Petřínská komunikace; Letenská pláň; Invalidovna; čistírna odpadních vod; vodárna na užitkovou vodu; Regulation; urganisation; Prague; State commission for regulation of Prague and suburbs; Wenceslav square; Railway station of Masaryk; Nusle bridge; Petřín communication; Letná plains; Invalidovna; water treatment plant; water plant for undrinkable water Available in a digital repository NRGL
Nerealizovaná Praha. Historický vývoj neuskutečněné regulace a urbanizace Prahy a souvisejících stavebních projektů v 1.pol. 20.století

The aim of the dissertation is an overview of the historical development and work carried out on the never realized regulation and the construction of the city of Prague. This development is described ...

Drnek, Kryštof; Jakubec, Ivan; Semotanová, Eva; Ira, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2018

Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných.
Dostálová, Gabriela; Linhart, Aleš; Moťovská, Zuzana; Vítovec, Jiří
2018 - Czech
Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Doktorské studium biomedicíny 1. LF UK Studijní obor: Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Gabriela Dostálová Disertační práce Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných Specifics of Acute Myocardial Infarction in Young Adults Školitelé: prof. MUDr. A. Linhart, DrSc., doc. MUDr. D. Karetová, CSc. Praha 2017 Abstract Coronary heart disease is the leading cause of death in adults in the western world. Myocardial infarction can represent the lethal manifestation of coronary heart disease leading to sudden cardiac death. Although myocardial infarction mainly occurs in patients older than 45 years, the young population can be affected as well. Despite the relatively low incidence of myocardial infarction in the young population, the mortality rates and long-term disability make acute myocardial infarction in young patients an important clinical issue. Consequences of myocardial infraction usually have great impact on the young patient's psychology, ability to work and the overall quality of life. The management of young myocardial infarction patients should differ at least slightly from the older ones. Young patients usually have a different risk factor profile, clinical presentation, and prognosis in comparison with... Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Doktorské studium biomedicíny 1. LF UK Studijní obor: Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Gabriela Dostálová Disertační práce Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných Specifics of Acute Myocardial Infarction in Young Adults Školitelé: prof. MUDr. A. Linhart, DrSc., doc. MUDr. D. Karetová, CSc. Praha 2017 Abstrakt Ischemická choroba srdeční představuje hlavní příčinu úmrtí dospělých v západním světě. Letálním projevem ischemické choroby srdeční může být infarkt myokardu ústící v náhlé úmrtí pacienta. Ačkoliv se akutní infarkt myokardu manifestuje zejména u pacientů starších 45 let, ani mladší pacienti nejsou výjimkou. Jakkoliv je frekvence akutního infarktu myokardu v této pacientské populaci relativně nízká, míra mortality a dlouhodobý dopad onemocnění na mladého pacienta představují důležitý klinický problém. Dopady prodělaného akutního infarktu myokardu v nízkém věku mohou výrazně ovlivnit psychiku pacienta a jeho schopnosti a možnosti dál aktivně pracovat, stejně jako celkovou kvalitu života. Management mladších a starších pacientů po prodělaném infarktu myokardu by měl být mírně odlišný. Mladí pacienti vykazují obvykle jiný profil rizikových faktorů, odlišnou klinickou manifestaci a prognózu onemocnění.... Keywords: akutní infarkt myokardu; ischemická choroba srdeční; předčasná ateroskleróza; mladí pacienti; rizikové factory; kvalita života; acute myocardial infarction; ischemic heart disease; premature atherosclerosis; young patients; risk factors; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty akutního infarktu myokardu u mladých nemocných.

Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Studijní program: Doktorské studium biomedicíny 1. LF UK Studijní obor: Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka MUDr. Gabriela Dostálová Disertační ...

Dostálová, Gabriela; Linhart, Aleš; Moťovská, Zuzana; Vítovec, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Patobiochemie diabetes mellitus a jeho komplikací - oxidační stres, mikrozánět a genetická predispozice.
Škrha, Jan; Kalousová, Marta; Rybka, Jaroslav; Bendlová, Běla
2018 - Czech
Diabetes is a chronic disease with high prevalence and significant morbidity. Chronic changes in the wall of small and large vessels lead to main diabetes complications. Apart from long- term hyperglycemia, several factors are involved in the development of diabetes vasculopathy. The aim of this work was to describe new early biomarkers of these vascular changes, to identify risky patients. Alongside, gene polymorphisms involved in protective pathways of glucose metabolism were studied. In three human studies with Type 1 (T1D) and Type 2 (T2D) diabetes patients special biochemical parameters of receptor for advanced glycation endproducts (RAGE) and its ligands, deglycation enzyme glyoxalase 1 (GLO1) and fructosamine 3-kinase (FN3K) gene polymorphisms were analyzed. Non-invasive measurement of glycation by skin autofluorescence (SAF) was assessed in all subjects. Soluble RAGE, HMGB1 and endothelial dysfunction markers were increased in patients with diabetes as compared with controls, however the differences between T1D and T2D were not significant. For the first time, an association between FN3K (rs1056534) and (rs3848403) polymorphism and sRAGE concentration in diabetes was shown. GLO1 (rs4746) polymorphism was associated with changes in endothelial dysfunction. Patients with diabetes had higher... Diabetes mellitus je chronické onemocnění s vysokou populační prevalencí a významnou morbiditou. Hlavní komplikace diabetu souvisí s chronickými změnami jak v malých, tak velkých cévách, kde se kromě dlouhodobě zvýšené glykémie uplatňuje celá řada faktorů. Cílem dizertační práce bylo popsat některé nové časné biomarkery těchto změn, které by pomohly identifikovat včas rizikové pacienty. Zároveň byly studovány polymorfizmy vybraných genů zapojených do protektivních drah glukózového metabolizmu. Ve třech humánních studiích s diabetiky 1. a 2. typu byly analyzovány jednak speciální biochemické parametry související s receptorem pro konečné produkty pokročilé glykace (RAGE), dále polymorfizmy deglykačních enzymů glyoxalázy 1 (GLO1) a fruktosamin 3- kinázy (FN3K), a konečně stanovena intenzita glykace podkoží měřením kožní autofluorescence (SAF). U diabetiků bylo pozorováno zvýšení solubilního RAGE i RAGE ligandů HMGB1 a EN- RAGE, resp. markerů endotelové dysfunkce oproti kontrolám. Jako první byla ukázána významná souvislost mezi polymorfizmy deglykačního enzymu FN3K (rs1056534) a (rs3848403) a koncentrací sRAGE, a dále významné rozdíly v markerech endotelové dysfunkce mezi osobami s různými genotypy polymorfizmu GLO1 (rs4746). Osoby s diabetem měly významně vyšší kožní autofluorescenci odrážející... Keywords: cévní komplikace; diabetes mellitus; EN-RAGE; fruktosamin 3-kináza; glykace; glyoxaláza 1; HMGB1; hyperglykémie; kožní autofluorescence; mikroangiopatie; RAGE; sRAGE; vascular complications; diabetes mellitus; EN-RAGE; fructosamine 3-kinase; glycation; glyoxalase 1; HMGB1; hyperglycemia; skin autofluorescence; microangiopathy; RAGE; sRAGE Available in a digital repository NRGL
Patobiochemie diabetes mellitus a jeho komplikací - oxidační stres, mikrozánět a genetická predispozice.

Diabetes is a chronic disease with high prevalence and significant morbidity. Chronic changes in the wall of small and large vessels lead to main diabetes complications. Apart from long- term ...

Škrha, Jan; Kalousová, Marta; Rybka, Jaroslav; Bendlová, Běla
Univerzita Karlova, 2018

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Role nových profibrotických molekul v patogenezi systémové sklerodermie.
Šumová, Barbora; Šenolt, Ladislav; Funda, David; Soukup, Tomáš
2018 - Czech
Systemic sclerosis (SSc) is immune-mediated fibrotic disease of unknown aetiology. Among the dominant pathogenic manifestations of SSc belong vascular changes, production of autoantibodies, activation of innate and adaptive immune responses and fibrotic processes. Transforming growth factor beta (TGF-β) has been identified as a central profibrotic factor stimulating fibroblasts to produce collagen. There are, however, a number of other mediators involved in the pathogenesis of SSc. Mutual activation and amplification of these molecules and their cascades may be a central mechanism of the SSc pathogenesis. Hedgehog (Hh) canonical signalling pathway plays an important role in the development and progression of fibrotic diseases. Expression of Hh target genes can be regulated through a canonical or non-canonical signalling cascade. The non-canonical activation of GLI transcription factors by TGF-β has not yet been investigated in SSc. The substantial part of this thesis is focused on the study of the mutual interaction of TGF-β and Hh signalling pathway. In vitro analysis confirmed TGF- β/SMAD3 dependent activation of GLI2 in dermal fibroblasts. Fibroblasts specific knockout of GLI2 prevented the development of experimental fibrosis in vivo. Combined targeting of canonical and non-canonical Hh... Systémová sklerodermie (SSc) je imunitně zprostředkované fibrotické onemocnění neznámé etiologie. Mezi dominantní patogenní projevy SSc řadíme vaskulární změny, tvorbu autoprotilátek, aktivaci vrozených a adaptivních imunitních odpovědí a fibrotické procesy. Transformující růstový faktor beta (TGF-β) byl identifikován jako hlavní profibrotický faktor stimulující fibroblasty k perzistentní nadprodukci kolagenu. Existuje však celá řada mediátorů účastnících se patologických změn SSc. Právě vzájemné aktivace a amplifikace těchto profibrotických molekul a jejich signálních drah jsou pokládány za centrální mechanismus patogeneze SSc. Hedgehog (Hh) signální dráha hraje významnou roli v rozvoji a progresi fibrotických onemocněních. Exprese Hh cílových genů může být regulována skrze kanonickou či nekanonickou signální kaskádu. Nekanonická aktivace GLI transkripčních faktorů pomocí TGF-β nebyla doposud v SSc prozkoumána. Studiem vzájemné interakce TGF-β a Hh signální dráhy se zabývá podstatná část této disertační práce. In vitro analýzy potvrdily TGF-β/SMAD3 dependentní aktivaci GLI2 v dermálních fibroblastech. Specifická delece GLI2 genu v dermálních fibroblastech zabránila rozvoji experimentální fibrózy in vivo. Kombinované ovlivnění kanonické a nekanonické Hh signální dráhy pomocí GLI2 inhibitoru... Keywords: systémová sklerodermie; TGF-β signální dráha; Hedgehog signální dráha; fibroblast; cílená terapie; TRB3; Twist1; S100A4; Sirt1; systemic sclerosis; TGF-β signalling pathway; Hedgehog signalling pathway; fibroblast; targeted therapy; TRB3; Twist1; S100A4; Sirt1 Available in a digital repository NRGL
Role nových profibrotických molekul v patogenezi systémové sklerodermie.

Systemic sclerosis (SSc) is immune-mediated fibrotic disease of unknown aetiology. Among the dominant pathogenic manifestations of SSc belong vascular changes, production of autoantibodies, activation ...

Šumová, Barbora; Šenolt, Ladislav; Funda, David; Soukup, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Soudnělékařský aspekt poranění vznikajících při kardiopulmonální resuscitaci
Ihnát Rudinská, Lucia; Hejna, Petr; Klír, Přemysl; Straka, Ĺubomír
2018 - Czech
IHNÁT RUDINSKÁ, Lucia: Forensic Aspect of Injuries Associated with Cardiopulmonary Resuscitation. Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové; Hradec Králové: 2017, 97 s. Injuries associated with cardiopulmonary resuscitation (CPR) present the actual issue on the boundary of several medical specialities. The prevalence of CPR associated injuries is very high; the spectrum of these injuries is wide (from clinically irrelevant to injuries incompatible with life). The primary aim of the study was to evaluate frequency and seriousness of CPR associated injuries; the secondary aim was the analysis of factors, which might have participated in the development of CPR associated injuries. In total, 80 persons were enrolled in the study. All included individuals were resuscitated before death and underwent an autopsy at the University Hospital Ostrava within the study period (1. 9. 2012 - 30. 8. 2015). Injuries associated with CPR were revealed in 93.7% of resuscitated persons; injuries were multiple in the vast majority of these persons. Skin injuries, head and neck injuries, rare intra- abdominal injuries and frequent intrathoracic injuries were identified within the study group. Clinically serious injuries associated with CPR were revealed in 41.2% of persons (lung contusions or lacerations,... Souhrn IHNÁT RUDINSKÁ, Lucia: Soudnělékařský aspekt poranění vznikajících při kardiopulmonální resuscitaci. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové; Hradec Králové: 2017, 97 s. Poranění vznikající v souvislosti s kardiopulmonální resuscitací (KPR) představují velmi aktuální problematiku na rozhraní medicínských oborů. Frekvence výskytu těchto poranění je velmi vysoká, spektrum poranění široké od klinicky bezvýznamných až po poranění neslučitelná se životem. Cílem práce bylo hodnocení prevalence a závažnosti poranění vznikajících v souvislosti s KPR, jakož i analýza faktorů, které se mohou podílet na vzniku závažných resuscitačních poranění. Do prospektivní pitevní studie bylo v rozmezí tří let (1. 9. 2012 - 30. 8. 2015) zařazeno 80 osob, u kterých byla ve Fakultní nemocnici Ostrava provedena zdravotní pitva a které byly před smrtí neúspěšně resuscitovány. Poranění asociovaná s KPR byly zaznamenány u 93,7 % resuscitovaných osob, u převážné většiny těchto osob byla poranění vícenásobná. Diagnostikována byla poranění kožního krytu, hlavy, krku, ojedinělá nitrobrišní poranění a především častá poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů. Závažná poranění asociovaná s KPR byla zaznamenána u 41,2 % osob (kontuze nebo lacerace plic, hemotorax, kontuze srdce, hemoperikard, lacerace jater, ruptura... Keywords: Kardiopulmonálnej resuscitácie-poranenia-súdne lekárstvo; Cardiopulmonary resuscitation-injury-forensic medicine Available in a digital repository NRGL
Soudnělékařský aspekt poranění vznikajících při kardiopulmonální resuscitaci

IHNÁT RUDINSKÁ, Lucia: Forensic Aspect of Injuries Associated with Cardiopulmonary Resuscitation. Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové; Hradec Králové: 2017, 97 s. Injuries ...

Ihnát Rudinská, Lucia; Hejna, Petr; Klír, Přemysl; Straka, Ĺubomír
Univerzita Karlova, 2018

Syntéza nových helquatů a jejich vlastnosti
Joshi, Vishwas; Teplý, Filip; Šindelář, Vladimír; Míšek, Jiří
2018 - English
The subject of this thesis comprises synthesis of novel helquats, exploration of their different properties, such as nonlinear optical properties, target-specific fluorescence light-up properties, molecular recognition properties (including chiral recognition of dsDNA using enantiopure helquat dyes) and their applicability based on these properties. Four novel helquats containing activated methyl groups were synthesized and one of the synthesized helquats has been successfully resolved in gram scale into two separate enantiomers for further applications. Synthesis of functionalized helquat derivatives employing Knoevenagel condensation reaction between helquats having activated methyl groups and various substituted aromatic and heteroaromatic aldehydes has been developed. This methodology opened an easy access to a structurally diverse library of more than 500 compounds via chromatography-free purifications in moderate to high yield. Members of this compound library have been explored in various directions: as novel nonlinear optical chromophores, target-specific fluorescence light-up probes for recognition of targets like heparin and dsDNA. Few helquat derivatives have shown fluorescence light-up in presence of AT-rich DNA sequences. This feature has been further studied in detail using various... Předmětem této dizertační práce je syntéza nových helquatů, studium jejich vlastností, např. nelineárně-optické vlastnosti, cílově specifické fluorescenční light-up vlastnosti, molekulární rozpoznávání (zahrnující chirální rozpoznávání dvouvláknové DNA s použitím opticky čistých helquatových barviv) a jejich aplikovatelnost založená na těchto vlastnostech. Byly syntetizovány čtyři nové helquaty obsahující aktivované methylové skupiny a jeden z těchto helquatů byl úspěšně v gramovém měřítku rozštěpen na enantiomery pro následné aplikace. Syntéza funkcionalizovaných helquatových derivátů byla vyvinuta za použití Knoevenagelovy kondenzace helquatu s aktivovanými methylovými skupinami s různě substituovanými aromatickými a heteroaromatickými aldehydy. Tato metodika otevřela snadný přístup ke strukturně rozmanité knihovně více než 500 sloučenin skrze nechromatografické purifikace ve středních až vysokých výtěžcích. Zástupci této knihovny sloučenin byly prozkoumány v následujících směrech: jako nové nelineárně optické chromofory, cílově specifické fluorescenční ligth-up próby pro rozpoznávání cílů jako heparin nebo dvouvláknová DNA. Několik helquatových derivátů vykazovalo fluorescenční light-up v přítomnosti AT bohatých DNA sekvencí. Tato vlastnost byla dále detailně studována s použitím různých... Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových helquatů a jejich vlastnosti

The subject of this thesis comprises synthesis of novel helquats, exploration of their different properties, such as nonlinear optical properties, target-specific fluorescence light-up properties, ...

Joshi, Vishwas; Teplý, Filip; Šindelář, Vladimír; Míšek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Výzkum komplexů mědi pomocí hmotnostní spektrometrie
Yassaghi, Ghazaleh; Roithová, Jana; Jaklová Dytrtová, Jana; Polášek, Miroslav
2018 - English
This dissertation thesis reports the study of several copper complexes and their reactivity in the gas phase. The complexes were analyzed using different methods, namely, electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS), infrared multiphoton dissociation (IRMPD) spectroscopy and theoretical calculations. In the first part, the complexes of redox-active ligands (catechol, maltol, and phenanthraquinone) with copper were studied under electrospray ionization conditions. [Cu(PQ)2]+ (PQ = 9,10-phenanthraquinone), [Cu(maltol)(maltol-H)]+ and [Cu(maltol)(maltol-H2)]+ were produced by electrospray ionization. The copper complexes were compared with complexes of other metals (Zn, Ag, and Na), and the structures were studied by collision induced dissociation (CID) and IRMPD spectroscopy. The redox process of copper complexes was studied using the C-O stretching mode as a redox marker and using fragmentation experiments. Both the phenanthraquinone and maltol ligands showed redox activity of the studied copper complexes in the gas phase. In the second part, negatively charged complexes of copper with pincer ligand L (L = N,N'-bis[2,6-diisopropylphenyl]-2,6-pyridinedicarboxamide) were investigated to show the effects of different counter-ions. The results showed that electrospray ionization of copper chlorate... Souhrn Tato dizertace sa zabývá komplexy mědi a jejich reaktivitou v plynné fázi. Komplexy byly analyzovány hmotnostní spektrometrií s elektrosprejovou ionizací (ESI-MS), infračervenou multifotonovou fotodisociační spektroskopií (IRMPD) a teoretickými výpočty. V první části dizertace jsem studovala komplexy mědi s redox-aktivními ligandy (katechol, maltol a 9,10-fenantrachinon) a porovnala jsem jejich strukturu a reaktivitu s analogickými komplexy jiných kovů. Struktura komplexů jsem studovala pomocí kolizně indukované disociace (CID) a IRMPD spektroskopie. Redoxní vlastnosti komplexů mědi byly studovány a určeny na základě odlišných frekvencí C-O vibrací a CID fragmentačních experimentů. Komplexy s fenantrachinonem a maltolem vykazovaly redoxní aktivitu. V druhé části práce byly zkoumány negativně nabité komplexy mědi s chelatujícím ligandem L (L = N,N'-bis(2,6-diisopropylfenyl)-2,6-pyridindikarboxamid) a různými protiionty. Pozorovala jsem, že elektrosprejová ionizace komplexů s chlorečnanem jako protiiontem vede ke vzniku komplexů [CuIII (L-2H)(O)]− . Dále byly studovány jiné měďnaté komplexy, konkrétně [Cu(L-2H)(CH3COO)]− a [Cu(L-2H)(CH3O)]− . CID experimety v případě [Cu(L-2H)(CH3COO)]− ukázaly, že se tento komplex rozpadá za ztráty acetoxy radikálu, nebo kyseliny octové. Fragmentace komplexu... Available in a digital repository NRGL
Výzkum komplexů mědi pomocí hmotnostní spektrometrie

This dissertation thesis reports the study of several copper complexes and their reactivity in the gas phase. The complexes were analyzed using different methods, namely, electrospray ionization-mass ...

Yassaghi, Ghazaleh; Roithová, Jana; Jaklová Dytrtová, Jana; Polášek, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases