Number of found documents: 26605
Published from to

Náklady civilního soudního řízení
Písaříková, Markéta; Winterová, Alena; Macková, Alena; Uhlíř, David
2017 - Czech
Costs of civil proccedings This dissertation thesis is aimed onto costs of civil proceedings, especially general costs of civil proceedings and special costs of civil proceedings. Regarding to the special costs of civil proceedings it deals with its remuneration (amount and extent). Existing Czech law was analyzed on given cases with comparation of law, economic analysis of law and theory of games and as the result the externalities were found and defined with the consequences the law lead to. The application of game theory on given problematics has shown its value for analysis of legal rules and as for future it is a way where the analytics can develop. The dissertation thesis has found a mathematical formula for calculation of summary remuneration of costs accompanied with lawsuits so that for the creditor it is more economical to sue the debts than to cede them to the debt collecting companies, and together with that the new law is proposed to prevent externalities that destruct the functioning of civil courts by flood of multiply-lawsuits and externalities, that's costs are borne by tax residents. Tato práce řeší otázku nákladů civilního soudního řízení, a to nákladů obecných a nákladů zvláštních. U zvláštních nákladů se zaměřuje na otázku jejich náhrady co do výše a rozsahu. Současné právní předpisy České republiky byly analyzovány pomocí komparace, ekonomické analýzy práva a teorie her na modelových případech, načež provedenou analýzou byly definovány externality, včetně důsledků, ke kterým vedou nebo vedly právní předpisy upravující otázku náhrady nákladů řízení. Aplikace základů teorie her na danou problematiku též ukázala svůj přínos pro analytiku právních předpisů a do budoucna by se mohla stát směrem, kterým by se právní analytika mohla rozvíjet. Práce přinesla matematický vzorec pro výpočet paušalizované náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky tak, aby pro věřitele bylo ekonomicky realizovatelné pohledávky žalovat a následně vymáhat, a nikoliv postupovat společnostem skupujícím pohledávky nebo je vůbec nevymáhat, a zároveň byla navržena legislativní úprava, která by zabránila externalitám, které destruují chod justice lavinou formulářových žalob, a dalším externalitám, jejichž náklady nesou daňoví poplatníci. Keywords: náklady civilního řízení; obecné náklady soudnictví; náhrada nákladů řízení; ekonomická analýza práva; teorie her a analýza práva; cost of civil proceedings; costs of civil justice; renumeration of costs; law and economics; theory of games and analysis of law Available in a digital repository NRGL
Náklady civilního soudního řízení

Costs of civil proccedings This dissertation thesis is aimed onto costs of civil proceedings, especially general costs of civil proceedings and special costs of civil proceedings. Regarding to the ...

Písaříková, Markéta; Winterová, Alena; Macková, Alena; Uhlíř, David
Univerzita Karlova, 2017

Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Timingeriu, Filip; Hogenová, Anna; Pauza, Miroslav; Kalábová, Helena
2017 - Czech
This thesis aims - based on my detailed analysis of the first one of the three Heidegger's lectures on The Nature of Language (Das Wesen der Sprache 1957/58) in which he deals with the possibility of undergoing the experience of speech with the support of the onto-logical starting point, which is overcome by meaning-compliant thinking (besinnlicher Nachdenken) into a poetic experience with a word and with its relation to the entity and non-entity of a thing from the poem by Stefan Georg titled The Word (Das Wort) - to contemplate on the assumptions and limits of the apprehension of the philosophically-educative questioning as the nurture towards thinking, which should inevitably be preceded by the knowledge about what it means to be or not to be brought up in thinking. KEYWORDS education, human being, language, experience, poetry, thinking, Heidegger Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností prodělání zkušenosti s řečí s oporou o onto-logické východisko, jež je překonáno smysludbajícím vmyšlením (besinnlicher Nachdenken) do básnické zkušenosti se slovem a jeho vztahem k bytí a nebytí věci z básně Stefana Georga Slovo (Das Wort) - promýšlet předpoklady a meze založení filosoficko-výchovného tázaní jako výchovy k myšlení, kterému by mělo nutně předcházet vědění o tom, co znamená být či nebýt v myšlení vychován. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger Keywords: výchova; člověk; řeč; zkušenost; básnění; myšlení; Heidegger; education; human being; language; experience; poetry; thinking; Heidegger Available in a digital repository NRGL
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)

This thesis aims - based on my detailed analysis of the first one of the three Heidegger's lectures on The Nature of Language (Das Wesen der Sprache 1957/58) in which he deals with the possibility of ...

Timingeriu, Filip; Hogenová, Anna; Pauza, Miroslav; Kalábová, Helena
Univerzita Karlova, 2017

Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie
Třeštíková, Tereza; Klímová, Helena; Martínek, Václav; Čížková, Věra
2017 - Czech
This PhD thesis deals with a topic of food chemistry and nutrition in secondary school education in chemistry lessons. The theoretical part summarizes significance and evaluation of textbooks and furthermore it focuses on modern approaches in chemistry lessons with the main focus on interactive boards. The methodological part deals with the analysis of framework educational programs, textbook analysis, questionaire surveys and creation of teaching materials. The practical part of this thesis summarizes the results of analysis of framework educational programs and textbooks in relation to food chemistry and diseases related to nutrition. It shows results of a questionnaire survey which has examined knowledge of students in the area of proper nutrition, diet and diseases related to nutrition and also relationship of students to this issue and to the subject of chemistry in general. It also summarizes the results of verification of studying materials which have arisen in this thesis. The practical part also includes an educational text for teachers on the topic of lipids, which was developed based on the results of extensive analysis of secondary school chemistry and biology textbooks, framework analysis of educational programs and research at secondary schools in the Czech Republic. The topic of... Disertační práce se zabývá tématem chemie potravin a výživy ve středoškolské výuce chemie. Teoretická část této práce shrnuje význam a hodnocení učebnic, dále se zabývá moderními přístupy ve výuce chemie se zaměřením na interaktivní tabule. Metodická část je věnována analýze rámcových vzdělávacích programů, analýze učebnic, dotazníkovému šetření a tvorbě výukových materiálů. Praktická část práce shrnuje výsledky analýz rámcových vzdělávacích programů a učebnic ve vztahu k chemii potravin, výživě a onemocněním spojeným s výživou. Uvádí výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo znalosti žáků v oblasti správné výživy, diet a onemocnění spojených s výživou a také vztah žáků k tomuto tématu a předmětu chemie obecně. Dále shrnuje výsledky ověřování výukových materiálů, které v rámci této práce vznikly. Součástí praktické části práce je i Vzdělávací text pro učitele na téma Lipidy, který byl zpracován na základě výsledků rozsáhlých autorských analýz středoškolských učebnic chemie a biologie, analýz rámcových vzdělávacích programů a výzkumného šetření na gymnáziích v České republice. Téma Lipidy bylo zpracováno z hlediska chemie potravin, výživy a onemocnění spojených s výživou. Kompletní nově navržený obsah tématu Lipidy je zpracován jako vzdělávací text určený učitelům středních popřípadě... Keywords: výuka chemie; rámcové vzdělávací programy; chemie potravin; výživa; analýza učebnic; vzdělávací text pro učitele; interaktivní tabule; teaching chemistry; framework educational programs; food chemistry; nutrition; textbooks analysis; educational text for teachers; interactive whiteboards Available in a digital repository NRGL
Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie

This PhD thesis deals with a topic of food chemistry and nutrition in secondary school education in chemistry lessons. The theoretical part summarizes significance and evaluation of textbooks and ...

Třeštíková, Tereza; Klímová, Helena; Martínek, Václav; Čížková, Věra
Univerzita Karlova, 2017

Moderní učební pomůcky ve výuce chemie
Míka, Luděk; Šmejkal, Petr; Kubíček, Vojtěch; Svoboda, Lubomír
2017 - Czech
Keywords: videoexperiment; vzdělávání v chemii; natáčení chemických experimentů; speciální filmařské techniky; učební pomůcka; 3D tisk; video-experiment; chemistry education; recording of chemistry experiments; special filmmaking techniques; teaching aid; 3D printing Available in a digital repository NRGL
Moderní učební pomůcky ve výuce chemie

Míka, Luděk; Šmejkal, Petr; Kubíček, Vojtěch; Svoboda, Lubomír
Univerzita Karlova, 2017

Fluorescenční spektroskopie: Pokročilé metody a jejich aplikace ve zkoumání proteinů
Pospíšil, Petr; Hof, Martin; Heřman, Petr; Polívka, Tomáš
2017 - English
The hydration and dynamics of the biomolecules appear to be vital for their proper biological functioning. In the presented thesis, various fluorescence techniques were developed and applied to access these properties and their changes upon the mutual interactions of the biomolecules. Initially, the solvent relaxation method based on recording time-dependent fluorescence shift (TDFS) was used to map DNA interactions with proteins and lipids by the newly synthesised fluorene dye covalently bound to the DNA. Secondly, copper-transporting ATPase was probed by Badan attached to the copper-binding cysteine-proline-cysteine motif. The variations in hydration were found to be crucial for the proper ATPase function. Third, a detailed study on quenching of Badan/Prodan fluorescence by tryptophan revealed the limitations of the TDFS method for protein studies, which is essential finding for further applications of TDFS. Fourth application involves investigations of heavy atom effects on the excited state relaxation processes by up-conversion approach in iodinated metallocorroles, which are promising dyes for biological imaging. The obtained findings shall help in further tuning of the optical properties of the corroles desired for the variety of applications. Finally, fluorescence correlation spectroscopy... Pro správnou funkci biomolekul je zásadní jejich hydratace a dynamika. V této disertační práci bylo vyvinuto a aplikováno několik různých fluorescenčních technik pro zkoumání vlastností a jejich změn během vzájemných interakcí biomolekul. Jako první byla použita solvatační relaxační technika založená na časově-rozlišeném fluorescenčním posunu ke studiu interakcí DNA s proteiny a lipidy pomocí nově syntetizovaného fluorenového fluoroforu kovalentně navázaného na DNA. Druhá studie pomocí Badanu navázaného na klíčový cystein-proline- cystein motiv zkoumá ATPázu transportující měděné ionty, pro jejíž funkci se ukázalo být důležité vytváření různých stupňů hydratace. Další studie, která se detailně zabývá zhášením Badanu a Prodanu, odhalila limity časově-rozlišeného fluorescenčního posunu, což je podstatné pro další aplikace této metody. Čtvrtá studie se pomocí fluorescenční up-konverzní metody zabývá efektem "těžkých atomů" na relaxaci excitovaného stavu metalovaných corrolů, které se jeví jako velmi slibné fluorofory v biologické zobrazování. Výsledky této studie pomohou v dalším ladění požadovaných optických vlastností corrolů, vyvíjených pro nejrůznější aplikace. Jako poslední byla využita fluorescenční korelační spektroskopie pro studium kooperačních efektů dvou antimikrobiálních peptidů, PGLa a... Keywords: Solvatační relaxace; Fluorescenční korelační spektroskopie; Up-konverze; ATPáza transportující měď; metalocorroly; Solvent relaxation; Fluorescence correlation spectroscopy; Up-conversion; copper-transporting ATPase; metallocorroles Available in a digital repository NRGL
Fluorescenční spektroskopie: Pokročilé metody a jejich aplikace ve zkoumání proteinů

The hydration and dynamics of the biomolecules appear to be vital for their proper biological functioning. In the presented thesis, various fluorescence techniques were developed and applied to access ...

Pospíšil, Petr; Hof, Martin; Heřman, Petr; Polívka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy
Tůmová, Veronika; Vondrová, Naďa; Coufalová, Jana; Kubáček, Zbyněk
2017 - Czech
Conceptions of area and volume of pupils at the elementary school Veronika Tůmová ABSTRACT: The aim of my thesis is to investigate how the conceptions of area and volume are built, what the major pitfalls and problems are, what skills and strategies are helpful for solving problems and what are the frequent unsuccessful strategies and pupils' misconceptions. I used the concept of the hypothetical learning trajectory as a tool to describe this process. Based on existing research review, I compiled two hypothetical learning trajectories - one for area and one for volume. The crucial building blocks that were identified based on these trajectories are: space abilities, structuration of space into arrays of units and multiplicative thinking. A test was designed to measure these factors and the correlation of these factors with success in volume and area problems ranged from week (multiplicative thinking) to very strong (spatial abilities). These findings confirm that these factors constitute an important part of the hypothetical learning trajectory for both concepts. Several structuration tasks were selected to investigate pupils' structuration skills and mistakes in more detail. Three main categories of problems were identified in the pupils' solutions: incorrect space structuration, disconnection between... Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy Veronika Tůmová ABSTRAKT Cílem disertační práce je strukturovaně popsat uchopování pojmů obsah a objem žáky, identifikovat dovednosti, které jsou pro pochopení těchto pojmů nezbytné, a zjistit strategie a chyby žáků při řešení vybraných úloh z této oblasti. Jako nástroj jsem zvolila hypotetickou učební trajektorii, kterou jsem na základě analýzy dostupné literatury pro oba pojmy sestavila. Pomocí této trajektorie jsem identifikovala tři základní dovednosti, které se zdají pro uchopení pojmů obsah a objem nezbytné. Jedná se o geometrickou představivost, strukturaci prostoru do čtvercových či krychlových jednotek a multiplikativní uvažování. U všech těchto dovedností jsem navrhla způsob jejich měření pomocí úloh a nalezla slabou (u multiplikativního uvažování) až silnou a velmi silnou (u geometrické představivosti) souvislost s úspěchem žáka ve výpočetních úlohách na obsah a objem. Tato zjištění potvrzují oprávněnost zařazení rozvoje těchto dovedností do hypotetické učební trajektorie pro dané pojmy. Pro zkoumání strategií a chyb žáků jsem zvolila několik úloh zabývajících se strukturací prostoru do krychlových jednotek. Ukázalo se, že většina překážek pro správné řešení úlohy spadá do některé z následujících kategorií: nesprávná strukturace prostoru, chyby... Keywords: Obsah; objem; hypotetická učební trajektorie; geometrická představivost; strukturace prostoru; multiplikativní uvažování; reprezentace; chyby; Area; volume; hypothetical learning trajectory; spatial abilities; structuration of space; multiplicative thinking; representations; errors Available in a digital repository NRGL
Chápání pojmů obsah a objem u žáků základní školy

Conceptions of area and volume of pupils at the elementary school Veronika Tůmová ABSTRACT: The aim of my thesis is to investigate how the conceptions of area and volume are built, what the major ...

Tůmová, Veronika; Vondrová, Naďa; Coufalová, Jana; Kubáček, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2017

Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok
Holmannová, Drahomíra; Krejsek, Jan; Brát, Radim; Turánek, Jaroslav
2017 - Czech
Cardiac surgery is known to initiate a complex physiological response with the immune system activation (SIRS), neurohormonal response, metabolic changes, coagulopathies etc. SIRS is triggered by tissue injury, myocardial ischemia, reperfusion, use of anaesthesia, cardioplegia, extracorporeal circuit etc. Excessive immune system activation is associated with progression of SIRS, life-threatening multi-organ dysfunction (MOD), and increased morbidity/mortality in the postoperative period. The immune system response is regulated and terminated by both cellular and humoral regulatory and inhibitory mechanisms including changes in expression of in our study monitored molecules: CD200/CD200R, sCD200R and CD95/CD95L. Methods: The study included the measurement the expression of CD95, CD95L, CD200R, and sCD200R molecules in granulocyte and monocyte populations in blood samples of 30 patients who underwent heart surgery using CPB. Samples collected before surgery, after surgery, and in the postoperative period (1st , 3rd , 7th day) were analysed by flow cytometry and sCD200R by ELISA. Results: We discovered a significant increase in the percentage of granulocytes expressing inhibitory molecule CD200R (from 5% to 17.8%) instantly after surgery. It might be presumed that these cells are less susceptible to... Souhrn Srdeční operace jsou spojené s rozvojem komplexní fyziologické reakce s aktivací imunitního systému (SIRS), neurohormonální odpovědí, metabolickými změnami, koagulopatiemi atd. SIRS je spuštěna poškozením tkání, myokardiální ischemií a reperfuzí, použitím anestezie, kardioplegie, využitím mimotělního oběhu aj. Nadměrná aktivace imunitního systému je spojená s progresí SIRS, s rozvojem život ohrožujícího multiorgánové selhání, a tím i se zvýšenou morbiditou a mortalitou v postoperačním období. Odpověď imunitního systému je regulována a ukončována díky buněčným i humorálním regulačním a inhibičním mechanismům, mezi něž patří také změny exprese v naší studii monitorovaných molekul CD200R, sCD200R, CD95 a CD95L. Metody: Studie zahrnovala měření exprese CD95, CD95L, CD200R, a sCD200R na površích granulocytů a monocytů ve vzorcích 30 pacientů, kteří se podrobili srdeční operaci s použitím mimotělního oběhu. Krevní vzorky byly odebírány v preoperačním, bezprostředně po operaci a dále pak 1., 3. a 7. den po operaci a analyzovány pomocí průtokové cytometrie a v případě sCD200R metodou ELISA. Výsledky: Zjistili jsme, že okamžitě po operaci dochází k výraznému relativnímu nárůstu granulocytární populace exprimující protizánětlivou molekulu CD200R, a to z 5 % na 17,8 %. Dle toho, že tato populace je převážně... Keywords: kardiochirurgická operace; exprese; membránové znaky; CD200; CD200R; cardiac surgery; expression; membrane molecules; CD200; CD200R Available in a digital repository NRGL
Změny v expresi membránových molekul CD200R, CD95, CD95L a solubilního CD200R regulujících zánětlivou odpověď u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Cardiac surgery is known to initiate a complex physiological response with the immune system activation (SIRS), neurohormonal response, metabolic changes, coagulopathies etc. SIRS is triggered by ...

Holmannová, Drahomíra; Krejsek, Jan; Brát, Radim; Turánek, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2017

Role sestřihu pre-mRNA při rozvoji lidských dědičných onemocněních
Malinová, Anna; Staněk, David; Ježková Vaňáčová, Štěpánka; Krásný, Libor
2017 - English
U5 small ribonucleoprotein particle (U5 snRNP) is a crucial component of the spliceosome, the complex responsible for pre-mRNA splicing. Despite the importance of U5 snRNP, not much is known about its biogenesis. When we depleted one of the core U5 components, protein PRPF8, the other U5-specific proteins do not associate with U5 snRNA and the incomplete U5 was accumulated in nuclear structures known as Cajal bodies. To further clarify the role of PRPF8 in U5 snRNP assembly, we studied PRPF8 mutations that cause an autosomal dominant retinal disorder, retinitis pigmentosa (RP). We prepared eight different PRPF8 variants carrying RP-associated mutations and expressed them stably in human cell culture. We showed that most mutations interfere with the assembly of snRNPs which consequently leads to reduced efficiency of splicing. The mutant PRPF8 together with EFTUD2 are stalled in the cytoplasm in a form of U5 snRNP assembly intermediate. Strikingly, we identified several chaperons including the HSP90/R2TP complex and ZNHIT2 as new PRPF8's interactors and potential U5 snRNP assembly factors. Our results further imply that these chaperons preferentially bind the unassembled U5 complexes and that HSP90 is required for stability of... Malá jaderná ribonukleoproteinová částice U5 (U5 snRNP) je jednou z hlavních komponent spliceozomu, komplexu který katalyzuje sestřih pre-mRNA. U5 snRNP je tvořena molekulou RNA a několika proteiny, nicméně o tom jak jsou jednotlivé díly postupně skládány v maturovanou částici, se mnoho neví. Ukázali jsme, že po depleci proteinu PRPF8, jedné z klíčových složek U5 snRNP, se částice správně neskládají a akumulují se v jaderných strukturách zvaných Cajalova tělíska. K objasnění role PRPF8 v biogenezi U5 snRNP jsme se dále rozhodli využít mutace tohoto proteinu, které byly identifikovány u pacientů s degenerativním onemocněním oční sítnice, retinitis pigmentosa (RP). Vytvořili jsme stabilní buněčné linie exprimující mutantní varianty proteinu PRPF8 a ukázali jsme, že RP mutace narušují skládání U5 snRNP, což následně vede ke snížení efektivity sestřihu pre-mRNA v buňkách. Mutantní PRPF8 se spolu s proteinem EFTUD2 hromadí v cytoplazmě a vytvoření tohoto komplexu je zdá se prvním krokem skládání U5 snRNP. Dále jsme s využitím proteomických metod identifikovali řadu nových faktorů včetně komlexu HSP90/R2TP a proteinu ZNHIT2, které se váží na U5 snRNP. Naše výsledky ukazují, že tyto faktory preferenčně interagují... Keywords: pre-mRNA sestřih; retinitis pigmentosa; spinal muscular atrophy; sestřihové snRNP; pre-mRNA splicing; retinitis pigmentosa; spinal muscular atrophy; spliceosomal snRNP Available in a digital repository NRGL
Role sestřihu pre-mRNA při rozvoji lidských dědičných onemocněních

U5 small ribonucleoprotein particle (U5 snRNP) is a crucial component of the spliceosome, the complex responsible for pre-mRNA splicing. Despite the importance of U5 snRNP, not much is ...

Malinová, Anna; Staněk, David; Ježková Vaňáčová, Štěpánka; Krásný, Libor
Univerzita Karlova, 2017

Adheze, růst a diferenciace osteoblastů a kmenových stromálních buněk na povrchu biokompatibilních nanomateriálů
Brož, Antonín; Hubálek Kalbáčová, Marie; Černý, Jan; Kylián, Ondřej
2017 - English
The thesis is based on articles describing the fundamental research of carbon based nanomaterials for their possible utilization in biomedicine. The aim of this thesis was to describe the way how human osteoblasts (SAOS-2 cell line) and primary human mesenchymal stem cells (hMSC) adhere, grow and behave on surfaces made of several carbon allotropes - nanocrystalline diamond (NCD), single walled carbon nanotubes (SWCNTs) films and graphene. The utilization of carbon as the basic material promised good biocompatibility and possibility of useful surface modifications. The NCD had modified surface nanotopography (nanoroughness and nanostructuring prepared by dry ion etching). All the materials had modified surface atomic termination with oxygen and hydrogen which changes the surface electrical conductivity, surface charge and wettability. It was hypothesized that the surface termination can also influence the cell adhesion and growth. It turned out that all the studied materials were suitable as substrates for cultivation of mentioned cell types. Various nanoroughnesses of NCD surface had different effect on the cell adhesion and cell metabolic activity. Nanostructuring of the NCD influenced the formation of focal adhesions. The surface terminations of NCD and the other studied nanomaterials in... Tato dizertační práce je založena na článcích popisujících základní výzkum uhlíkových nanomateriálů pro možné užití v biomedicíně. Cílem této práce bylo popsat způsob, kterým lidské osteoblasty (linie SAOS-2) a primární lidské mesenchymální kmenové buňky (hMSC) adherují, rostou a jak se chovají na povrchu několika uhlíkových alotropů - nanokrystalickém diamantu (NCD), filmu z jednostěnných uhlíkových nanotub (SWCNT) a grafenu. Využití uhlíku jako základního materiálu slibovalo vysokou biokompatibilitu a možnost užitečných modifikací povrchu. NCD měl upravenou nanotopografii povrchu (nanodrsnost a nanostrukturování suchým leptáním). Všechny materiály měly pak upravenou povrchovou atomární terminaci kyslíkem a vodíkem, která mění povrchovou elektrickou vodivost, povrchový náboj a smáčivost. Bylo předpokládáno, že terminace může mít také vliv na buněčnou adhezi a proliferaci. Ukázalo se, že studované materiály je vskutku možné použít jako substrát pro kultivaci výše zmíněných adherentních buněčných typů. Různé nanodrsnosti povrchu NCD měly rozdílný vliv na adhezi a metabolickou aktivitu diferencovaných SAOS-2 a nediferencovaných hMSC. Nanostrukturování NCD ovlivnilo formování fokálních adhezí buněk. Povrchové terminace NCD a dalších studovaných nanomateriálů v součinnosti s proteiny fetálního... Keywords: buněčná adheze; proliferace; diferenciace; biokompatibilita; nanomateriály; osteoblasty; mesenchymální stromální buňky; nanokrystalický diamant; grafen; uhlíkové nanotuby; cell adhesion; proliferation; differentiation; biocompatibility; nanomaterials; osteoblasts; mesenchymal stromal cells; nanocrystalline diamond; graphene; carbon nanotubes Available in a digital repository NRGL
Adheze, růst a diferenciace osteoblastů a kmenových stromálních buněk na povrchu biokompatibilních nanomateriálů

The thesis is based on articles describing the fundamental research of carbon based nanomaterials for their possible utilization in biomedicine. The aim of this thesis was to describe the way how ...

Brož, Antonín; Hubálek Kalbáčová, Marie; Černý, Jan; Kylián, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva k pozemku v ČR
Hoch, Jiří; Drobník, Jaroslav; Průchová, Ivana; Žákovská, Karolina
2017 - Czech
In the Czech Republic, the same way as it is in other democratic countries, the ownership right is recognized to be one of the fundamental human rights, and it is protected by legislation of a supreme legal force. Along with modern society development and for this reason it becomes more and more restricted. It is a long time ago, when the unlimited legal domain like theory of ownership rights in rem was forsaken. The restrictions are more numerous and intensive in case of land being subject to ownership rights. This results from many differences between land and other subjects of ownership. Limited and definitive land area, the fact that land is not relocatable as well as soil, being one of environmental elements, represent the most important ones. In one line with increasing amount of people on Earth and their increasing requirements on its usage, the land must fill constantly increasing needs for the welfare of increasing amount of people at the same time. The necessity of protection of environmental aspect of land and soil respectively, is still growing. For all those reasons, the restrictions and regulations on land ownership rights are to be put in place. When justified by public interest, the restrictions arise from public law legislation. Key words: land ownership, restriction, public interest Vlastnické právo je v České republice, stejně jako v ostatních demokratických zemích, uznáno za jedno ze základních práv člověka a je mu poskytována ochrana předpisy nejvyšší právní síly. Spolu s rozvojem moderní společnosti je čím dál více omezováno a dávno byla opuštěna teorie o vlastnickém právu jako neomezeném panství nad věcí. Jsou-li předmětem vlastnického práva pozemky, jsou omezení četnější a intenzivnější, protože pozemky se v mnohém od ostatních předmětů vlastnictví odlišují. Odlišné jsou především tím, že jich je omezené a konečné množství, jsou nepřemístitelné a jako půda představují jednu ze základních složek životního prostředí. Spolu se stále stoupajícím množstvím lidí na Zemi a jejich rychle rostoucími nároky na využití půdy tak musí pozemky plnit stále více funkcí současně, a to ve prospěch stále většího okruhu osob. Vzrůstá také potřeba ochrany ekologických vlastností půdy. Ze všech těchto důvodů je zapotřebí výkon vlastnických práv k pozemkům regulovat a tedy omezovat. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve veřejném zájmu, jsou upravena předpisy veřejného práva. Klíčová slova: vlastnictví pozemku, omezení, veřejný zájem Keywords: vlastnictví pozemku; omezení; veřejný zájem; land ownership; restriction; public interest Available in a digital repository NRGL
Veřejnoprávní omezení vlastnického práva k pozemku v ČR

In the Czech Republic, the same way as it is in other democratic countries, the ownership right is recognized to be one of the fundamental human rights, and it is protected by legislation of a supreme ...

Hoch, Jiří; Drobník, Jaroslav; Průchová, Ivana; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases