Number of found documents: 26253
Published from to

Samoskládání sloučenin obsahujících borové klastry a jejich spoluskládání s polymery
Ďorďovič, Vladimír; Matějíček, Pavel; Adamczyk-Wozniak, Agnieszka; Nunez Aguilera, Maria Rosario
2017 - English
This thesis focuses on the self-assembly of the boron cluster compounds and the coassembly of metallacaborane cobalt bis(dicarbollide), COSAN, with hydrophilic polymers. The research was motivated by the discovery of HIV inhibition by COSAN and its conjugates. Therefore, we decided to study in detail the behavior of boron cluster compounds in water. We demonstrated the amphiphilic character of several boranes and carboranes by the study of surface tension and self-assembly despite the absence of classical amphiphilic topology. The behavior of COSAN showed similarities with classical surfactants, such as SDS, whereas the behavior of smaller clusters with high charge density reminded of hydrotropes or chaotropes. Furthermore, we searched for the most suitable carriers of COSAN for drug delivery. Based on the earlier findings that COSAN interacts with both poly(ethylene oxide), PEO, and poly(2-oxazoline), POX, we prepared nanoparticles by mixing COSAN with block copolymers of various types of POX. Comparing linear and star-like block copolymers, we showed that the polymer architecture has a crucial role in the morphology of nanoparticles. In addition, we proved different selectivity of alkaline cations towards PEO and POX, resulting in the different structures of nanoparticles depending on the present... Táto práce je zaměřena na samoskládání sloučenin obsahujících klastry boru a spoluskládání metallakarboranu kobalt bis(dikarbollidu), COSANu, s hydrofilními polymery. Počátek tohoto výzkumu je spojen s objevem inhibice HIV proteázy COSANem a jeho konjugáty. Z toho důvodu jsme se rozhodli podrobně prozkoumat chování sloučenin obsahujících bórové klastry ve vodném roztoku. Amfifilní charakter několika boranů a karboranů byl prokázán studiem povrchového napětí a agregací, přesto že nemají klasickou amfifilní topologií. V chování COSANu jsme našli podobnosti s klasickými surfaktanty, jako je SDS, zatímco chování menších klastrů s větším povrchovým nábojem se více podobalo látkám hydrotropním nebo chaotropním. Dále jsme taky hledali nejvhodnější systém pro transport metallakarboranů jako léčiv. Na základě předchozích zjištění, že COSAN interaguje s poly(ethylen oxidem), PEO a poly(2-alkyl-2-oxazolinem), POX, jsme připravili nanočástice kombinací obou bloků, včetně různých typů POX. Porovnáním lineárního a hvězdicového kopolymeru jsme ukázali, že architektura polymeru má zásadní vliv na morfologii nanočástic. Navíc jsme také pozorovali různou selektivitu kationtů k PEO a POX, která vedla k rozličným strukturám v závislosti na typu přítomného kationtu. Kationtová selektivita byla také pozorována u... Keywords: karborany; polymery; amfifilní chování; nanostruktury; rozptylové metody; carboranes; polymers; amphiphilic behavior; nanostructures; scattering methods Available in a digital repository NRGL
Samoskládání sloučenin obsahujících borové klastry a jejich spoluskládání s polymery

This thesis focuses on the self-assembly of the boron cluster compounds and the coassembly of metallacaborane cobalt bis(dicarbollide), COSAN, with hydrophilic polymers. The research was motivated by ...

Ďorďovič, Vladimír; Matějíček, Pavel; Adamczyk-Wozniak, Agnieszka; Nunez Aguilera, Maria Rosario
Univerzita Karlova, 2017

Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
2017 - Czech
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza. Tax administrations worldwide provide taxpayers with favour and offer them the opportunity to set up transfer pricing system according to pre-agreed criteria. When taxpayer´s system complies with, a tax administrator does not dispute the transaction. Any predefined arrangement leading to the recognition of transfer pricing system by the tax administrator can be defined as a safe harbour. It was found out during the review process of current sources, that there is no relevant research available focused on assessing the appropriateness of introducing safe harbour system for both businesses and government. At the same time, even the OECD does not work with data that would conclusively prove the impact of transfer pricing regulation on companies´ behaviour. For this reason, a research was conducted in this area with focus on the potential of safe harbour to affect tax contributions of enterprises. Financial data were rendered from Amadeus database. The impact of safe harbour system was observed on the time series development of taxation of particular cluster. Cluster analysis was selected as the most suitable method for grouping companies. Keywords: safe harbour; faktorová analýza; shluková analýza; dokumentace; převodní ceny; databáze Amadeus; factor analysis; Amadeus database; documentation; transfer pricing; safe harbour; cluster analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen

Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové ...

Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Kánon anglofonních literatur v českém kontextu
Onufer, Petr; Procházka, Martin; Hilský, Martin; Nagy, Ladislav
2017 - Czech
English Summary The present thesis deals with the various ways in which Anglophone literatures form their canon(s) in the Czech context. In doing so, it treats literature as one inseparable whole, consisting of poetry, prose and literary criticism. The latter is not understood as auxiliary literature, but rather as a self-sufficient form that deserves equal attention to so-called "creative writing"; after all, all the three major literary forms inevitably participate in canon formation, albeit in their own respective ways. The process of canon formation takes different turns and yields different results in the original, i.e. Anglophone, milieu and in the Czech context - and the canons that thus arise differ as well. Moreover, the debate on canons is always being complicated by their essentially unstable, variable nature; by definition, the process of canon formation is unfinished and interminable. Canons are not to be viewed as the be-all and end-all of literary analysis but rather as guideposts, useful tools that stimulate further study and permanently invite questioning and revisions of themselves. In spite of this fundamental - and quite simple - purpose, the literary canon is an extremely complex and intricate concept. The complexity of its meanings and its implications is dealt with in the thesis'... Přítomná práce pojednává o tom, jakým způsobem se utváří kánon anglofonních literatur v českém kontextu. Vychází přitom z konceptu trojjediné literatury, v jehož rámci pro poezii a prózu platí stejné zákonitosti jako pro literární kritiku: ta není vnímána jako služebné psaní, nýbrž jako svébytný literární druh, který zasluhuje stejnou pozornost jako tzv. "tvůrčí literatura". Na budování literárního kánonu se ovšem po svém podílejí všechny tři literární druhy. Proces utváření kánonu přitom probíhá zcela jinak a s jinými výsledky v původním, tj. anglofonním prostředí a v českém kontextu - a odlišné jsou i vzniknuvší kánony: kupříkladu soudobý český kánon americké prózy se znatelně liší od soudobého amerického kánonu americké prózy; totéž platí o poezii či o kritice apod. Definitivní závěry komplikuje bytostně nestálá, proměnlivá povaha kánonu (či spíše kánonů); proces jejich utváření je z definice neukončený a neukončitelný. Kánony není na místě vnímat jako cíl, v němž by se naplňovalo myšlení o literatuře, nýbrž jako vodítko, pomocný nástroj, který naopak podněcuje k dalšímu studiu a neustále vyzývá k zpochybňování a revizi sebe sama. Přes tento svůj základní - jednoduchý - účel je kánon nesmírně složitým a rozporuplným pojmem. Této komplexnosti významů a implikací se věnuji v úvodu práce. Sama... Keywords: Literární kánon; kánon anglofonních literatur v českém kontextu; hodnotové soudy; literární kritika; moderní anglofonní literární kritika; moderní americká poezie; moderní americká próza; umělecký překlad; Literary canon; canon of Anglophone literatures in the Czech context; value judgements; literary criticism; modern Anglophone literary criticism; modern American poetry; modern American prose; literary translation Available in a digital repository NRGL
Kánon anglofonních literatur v českém kontextu

English Summary The present thesis deals with the various ways in which Anglophone literatures form their canon(s) in the Czech context. In doing so, it treats literature as one inseparable whole, ...

Onufer, Petr; Procházka, Martin; Hilský, Martin; Nagy, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku (Prospektivní sledování nemocných v rámci Národní výzkumné databáze CHOPN)
Kočová, Eva; Eliáš, Pavel; Heřman, Miroslav; Marel, Miloslav
2017 - Czech
Phenotypic assessment of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease with using HRCT of the lung Aim Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is very important societal and economic problem worldwide. The main risk factor form COPD is tabacco smoke. CODP patients are very heterogenic group with different clinical symptoms. Due to different dominant clinic symptoms it is important to sort out patients to different groups - phenotypes. However differentiation into phenotype groups is not unified. Also using computed tomography (CT) in COPD diagnosis is not routine. The aim of this study is to assess if CT should be one of the basal paraclinic method used in diagnosis of all COPD patient. Materials and methos Patients from Czech multicentre research database of severe COPD which is registered on www.clinicaltrials.gov with number NCT01923051were analysed. The analysis of CT scans with clinical symptoms and lung functional tests was performed. Results From May 2013 were 784 patients included to the database. Completelly 359 patients had CT examination and lung functional tests. More than two thirds of patients (69,4 %) were dyspnoeic even during walk on level ground. Most of the patients were i GOLD group C and D. We have found bronchiectasis on CT in 120 (37,4 %), lung emphysema in... Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku Cíl Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje celosvětově významný socioekonomický problém. Za nejvýznamnější rizikový faktor vzniku této choroby je považována expozice tabákovému kouři. Pacienti s CHOPN jsou značně heterogenní skupinou s rozdílnými klinickými projevy. Pro rozdílné dominantní klinické projevy je nyní snaha rozdělit pacienty s CHOPN do skupin - fenotypů. Dělení není jednotné a dosud není jednotný ani pohled na začlenění zobrazovacích metod do fenotypizace. Cílem této práce je zjistit, zda by CT mělo být základním paraklinickým vyšetřením všech pacientů s CHOPN. Materiál a metody Byl vyhodnocen soubor pacientů z České multicentrické výzkumné databáze CHOPN registrované na www.clinicaltrial.gov pod číslem NCT01923051. Byla analyzována CT vyšetření společně s klinickou symptomatologií a plicními funkčními parametry. Výsledky Od května 2013 bylo do studie zařazeno 784, u 359 bylo provedeno CT vyšetření i funkční plicní vyšetření. Více jak dvě třetiny nemocných (69,4 %) pociťovalo v době zařazení do databáze dušnost i při běžné chůzi po rovině. Dle klasifikace GOLD bylo 80 % pacientů v kategorii C a D. Bronchiektázie se dle CT vyskytovaly u 120 pacientů (37,4 %), emfyzém u... Available in a digital repository NRGL
Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci pomocí HRCT hrudníku (Prospektivní sledování nemocných v rámci Národní výzkumné databáze CHOPN)

Phenotypic assessment of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease with using HRCT of the lung Aim Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is very important societal and economic ...

Kočová, Eva; Eliáš, Pavel; Heřman, Miroslav; Marel, Miloslav
Univerzita Karlova, 2017

Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého okresu
Andrš, Pavel; Čechurová, Jana; Kvaček, Robert; Novotný, Lukáš
2017 - Czech
The subject of this dissertation thesis is investigating the issue of the German ethnic group status in inter-war Czechoslovakia shown in the example of the Nejdek political district with the emphasis on the major and crucial aspects of social life - politics, economic and social issues while the assistance and support elements include: demographics, border issues, the presence of the Czech ethnic group, a preview of own (German) history and the development of churches and religion. The Nejdek political district is set within a framework of regional history with regard to the historical context of the development of Czechoslovakia, or even of the world in some cases. The regional history presented here in the form of a probe from the perspective of great historical events and partly through micro-history aim to build on the broad source base and capture the impacts and effects of national policies on shaping of the Nejdek region and its inhabitants. In some ways, when possible of course, research methods are applied. Overall, the work is to fill the so-called white gaps in the regional historiography, since the books or studies published so far have been focusing only on partial, closely regionally defined topics and only comprehensive work, which the author of this paper attempts, could therefore... Předmětem této disertační práce je zkoumání problematiky postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého politického okresu s důrazem na hlavní a rozhodující aspekty společenského dění - politiku, hospodářské a sociální záležitosti s tím, že pomocnými a podpůrnými prvky jsou: demografie, hraniční záležitosti, přítomnost českého etnika, náhled na vlastní (německé) dějiny a vývoj církví a náboženství. Nejdecký politický okres je zde zasazen do rámce regionálních dějin s ohledem na historický kontext vývoje Československa či v některých případech i světa. Zde představené regionální dějiny formou sondy z pohledu velkých dějin a zčásti i pomocí mikrohistorie si kladou za cíl vycházet ze široce pojaté pramenné základny a zachytit vlivy a dopady celostátní politiky na utváření podoby regionu Nejdecka a jeho obyvatel. V některých ohledech, pokud to samozřejmě jde, jsou aplikovány výzkumné metody. Celkově má práce zaplnit tak zvaná bílá místa v regionální historiografii, neboť doposud vycházející knihy či studie se zaměřují jen na dílčí úzce regionálně vymezená témata a teprve ucelená zpracovanost, o níž se autor této práce pokouší, by tak mohla posunout regionální bádání o další krok dopředu. Vzhledem ke specifikům pohraničních oblastí a jejich pozdějšímu vývoji, mnohdy... Keywords: Regionální dějiny,mikrohistorie,každodennost,1914-1918,1918-1938,první světová válka; Němci; Češi; česko-německé vztahy; nacionalismus; menšiny,identity,mentality,elity,přeshraniční styky,Nejdecko,Karlovarsko,Nejdek,Sasko; osobnosti; politika; politické strany; válečné pomníky; volby; hospodářství; průmysl,živnosti,obchod,velká hospodářská krize; nezaměstnanost; bezpečnost; státní hranice,doprava; školství; obyvatelstvo; sčítání lidu; statistiky; zdravotnictví; kultura; slavnosti; spolky; církve; Regional history,micro-history,everyday life,1914-1918,1918-1938,the First World War,Germans,Czechs,Czech-German relations,nationalism,minorities,identities,mentalities,elites,cross-border relations,Nejdek district,Karlovy Vary Region,Nejdek,Saxony,celebrities,politics,political parties,war memorials,elections,economy,industry,business trades,trade,the Great Economy Crisis,unemployment,security,state border,transport,education,population,census,statistics,healthcare,culture,festivals,churches Available in a digital repository NRGL
Problematika postavení německého etnika v prvorepublikovém Československu na příkladu nejdeckého okresu

The subject of this dissertation thesis is investigating the issue of the German ethnic group status in inter-war Czechoslovakia shown in the example of the Nejdek political district with the emphasis ...

Andrš, Pavel; Čechurová, Jana; Kvaček, Robert; Novotný, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Konformační chování větvených polymerů
Wang, Xiu; Limpouchová, Zuzana; Cifra, Peter; Kolafa, Jiří
2017 - English
This PhD thesis is devoted to the study of the conformational behavior of branched polymers in confined volumes. This behavior depends not only on polymer architecture and composition but also on steric confinement and on interaction of polymer segments with the confining wall. Better understanding of complex entropy-to-enthalpy interplay can elucidate the mechanism of the chromatographic separation at the microscopic level. An unambiguous size-exclusion chromatography (SEC) analysis of mixtures containing different polymer architectures is difficult because the sizes of polymer coils, which determine the separation, depend not only on molar mass but also on the polymer architecture. Modern chromatographic methods combine the SEC with the interaction chromatography (IC). They exploit the fact that polymer interactions with pore walls, which are the prerequisite for efficient IC separation, depend strongly on polymer architecture. The knowledge of the conformational behavior of linear and branched polymers in confined volumes and of their interactions with confining medium enables to find optimum conditions either for enhancing or for suppressing the role of individual factors that influence the separation. We have shown that the complex entropy-to-enthalpy interplay in polymer solutions in confined... Dizertační práce se zabývá studiem konformačního chování větvených polymerů v prostorově omezených prostředích. Konformační chování polymerů v omezeném prostředí závisí nejenom na jejich složení a architektuře, ale také na sterickém omezení a na interakci polymerních segmentů s ohraničující stěnou. Lepší porozumění komplexní souhře entropických a entalpických efektů pomáhá vysvětlit chromatografickou separaci z mikroskopického hlediska. Protože velikost polymerního klubka závisí na jeho architektuře, samotná rozměrově vylučovací chromatografie (SEC) často neumožňuje separaci vzorku obsahujícího polymery různých architektur, dokonce ani v případě homopolymerů. Vzhledem k tomu že interakce polymerů se stěnami pórů závisí silně na jeho architektuře, moderní chromatografické metody často kombinují SEC s interakční chromatografií. Detailní znalost konformačního chování větvených polymerů nabízí možnost využití komplikujících dějů v nových speciálních chromatografických aplikacích. Bylo ukázáno, že souhra entalpických a entropických vlivů v prostorově omezených prostředích je mnohem složitější než v samotném roztoku, protože dochází ke snížení entropie v důsledku prostorového omezení a ke změnám entropie a entalpie v důsledku interakce polymeru s povrchem. V důsledku rozdílné deformovatelnosti lineárních... Keywords: amphiphilní kopolymery; počítačové modelování; amphiphilic copolymers; computer simulations Available in a digital repository NRGL
Konformační chování větvených polymerů

This PhD thesis is devoted to the study of the conformational behavior of branched polymers in confined volumes. This behavior depends not only on polymer architecture and composition but also on ...

Wang, Xiu; Limpouchová, Zuzana; Cifra, Peter; Kolafa, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání
Kloučková, Jana; Haluzík, Martin; Šenolt, Ladislav; Bužga, Marek
2017 - Czech
1 Abstract The cluster of obesity, insulin resistance and other associated comorbidities represents a significant health risk for the affected individuals as well as the whole population. Chronic low-grade inflammation of adipose tissue is considered one of the main mechanisms respon- sible for the progression from simple obesity to a fully developed metabolic syndrome. The aim of our study was to explore two different approaches that could potentially ameliorate adipose tissue inflammation - therapeutic hypothermia and the adipocytokine clusterin. In the first part, we showed that a period of deep hypothermia associated with the an- oxic phase of cardiac surgery significantly delayed the onset of systemic inflammatory re- sponse induced by surgery. The relative gene expression of the studied genes was not altered during the hypothermic period, but was significantly increased in five out of ten studied genes (IL-6, MCP-1, TNF-α, HIF1-α, GLUT1) and decreased in two genes (IRS1, GPX1) at the end of surgery. We conclude that deep hypothermia delays the onset of local adipose tissue hy- poxia and inflammation. These results could partially explain the positive effects of therapeu- tic deep hypothermia on postoperative morbidity and mortality in cardiac surgery patients. In the second part, we examined plasma... 1 Abstrakt Obezita, inzulínová rezistence a další asociované komorbidity představují pro pacienty značné zdravotní riziko. Mírný chronický zánět tukové tkáně je považován za jednu z hlav- ních příčin jejich vzniku. V této práci jsme se zaměřili na dva rozdílné přístupy s předpoklá- daným potenciálem k pozitivnímu ovlivnění zánětu v tukové tkáni - léčebnou hypotermii a adipokin clusterin. V první části práce jsme ukázali, že perioda hluboké hypotermie spojená s anoxickou fází během kardiochirurgické operace významně zpozdila nástup operací vyvolané systémové zánětlivé reakce. Relativní genová exprese zkoumaných genů nebyla během hypotermní peri- ody změněna, na konci operace ale u pěti z deseti zkoumaných genů (IL-6, MCP-1, TNF-α, HIF1-α, GLUT1) došlo k jejímu významnému zvýšení a u dvou naopak k poklesu (IRS1, GPX1). Z toho usuzujeme, že hluboká hypotermie vedla k oddálení vzniku lokální hypoxie a zánětu v tukové tkáni. Tyto výsledky mohou alespoň částečně vysvětlit pozitivní vlivy hlubo- ké hypotermie na pooperační morbiditu a mortalitu u kardiochirurgických pacientů. V druhé části práce jsme pak zkoumali plazmatické koncentrace a mRNA exprese clusterinu v subkutánní tukové tkáni a jejich změny dané inzulínovou rezistencí a obezitou. Zabývali jsme se také vlivem vybraných intervencí vyvolávajících váhovou... Keywords: Tuková tkáň; subklinický zánět; inzulínová rezistence; hypotermie; clusterin; Adipose tissue; subclinical inflammation; insulin resistance; hypothermia; clusterin Available in a digital repository NRGL
Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání

1 Abstract The cluster of obesity, insulin resistance and other associated comorbidities represents a significant health risk for the affected individuals as well as the whole population. Chronic ...

Kloučková, Jana; Haluzík, Martin; Šenolt, Ladislav; Bužga, Marek
Univerzita Karlova, 2017

Dynamika každodenního života v dialogu s Emmanuelem Lévinasem
Jandová, Tereza; Sokol, Jan; Bierhanzl, Jan; Novotný, Karel
2017 - French
The main objective of this research is to look at the topic of everyday life from a dynamic perspective. The definition of everyday life that this thesis stands upon, i.e. the presence of a subject in the world with the other(s) outlines also two main sources of its dynamics: the world and the other. The essential aim of this thesis is to show that the different attitudes towards the world and the other in the works of Husserl and Lévinas consequently influence the understanding of the everyday life as such, as well as the requirements it imposes upon the subject. The chapter dedicated to Husserl presents his concept of the world as a horizon, the irreplaceable position of perception in our access to the world and the creation of the other within the subject itself. On the contrary, Lévinas stresses the separation of the subject and he understands the world and the other as inherently belonging to this never-ending process. The motive of dependence and responsibility of the subject for the other belongs to the most significant differences between the two philosophers. Whereas Husserl proposes us a subject in the world which he accesses via perception and in which he encounters the other, Lévinas shows us subject that is born to the pre-reflexive and intersubjective world from which he first has to... Hlavním cílem této práce je uchopit téma každodenního života z dynamického úhlu pohledu. Každodenní život definujeme jako přítomnost subjektu ve světě s druhým(-i) a tato charakteristika také určuje dva hlavní dynamické póly každodenního života: svět a druhého. Smyslem této disertace je ukázat, že právě odlišné postoje ke světu a k druhému v pracech Husserla a Lévinase následně zásadně ovlivňují pojetí každodenního života jako takového, stejně jako i nároky, které takováto pojetí poté kladou na subjekt. Kapitola věnovaná Husserlovi zdůrazňuje jeho pojetí světa jako horizontu, nenahraditelné postavení vnímání v našem přístupu ke světu a vznik jinakosti v jádru samotného subjektu. Oproti tomu Lévinas zdůrazňuje proces oddělení a zrození subjektu, přičemž svět a druhého chápe jako nedílné součásti tohoto nekonečného dění. Právě motivy závislosti a zodpovědnosti vůči jinakosti shledává tato práce jako zásadní rozdíl mezi Lévinasovým a Husserlovým přístupem. Zatímco Husserl nám nabízí subjekt ve světě, k němuž se váže vnímáním a v němž se setkává s druhým, Lévinas ukazuje subjekt, který se rodí do světa předreflexivního, vždy již intersubjektivního, od nějž se musí teprve osamostatnit. Každodenní život postavený na Lévinasově postoji je tedy vskutku dynamický proces, který je výsledkem dialogu s druhým,... Keywords: každodenní život; Husserl; Levinas; svět; Umwelt; intencionalita; intersubjektivita; druhý; everyday life; Husserl; Lévinas; world; Umwelt; intentionality; intersubjectivity; the other Available in a digital repository NRGL
Dynamika každodenního života v dialogu s Emmanuelem Lévinasem

The main objective of this research is to look at the topic of everyday life from a dynamic perspective. The definition of everyday life that this thesis stands upon, i.e. the presence of a subject in ...

Jandová, Tereza; Sokol, Jan; Bierhanzl, Jan; Novotný, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Biomarkery v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu.
Šoupal, Jan; Prázný, Martin; Rušavý, Zdeněk; Rybka, Jaroslav
2017 - Czech
The main objective of this study was research on biomarkers used in both diagnosis and therapy of diabetic complications. The main focus of our work came to be on one of these biomarkers - glycemic variability (GV). High GV is linked with more frequent occurance of hypoglycemia. There are even indications it might contribute to development of diabetic complications. With modern technology - continuous glucose monitoring (CGM), we are now able to reliably describe, calculate and reduce GV. So far it is unclear whether increased GV can contribute to the development of microvascular complications (MVC) in type 1 diabetes (T1D). Studies published so far have assessed GV primarily from routine self-monitoring of blood glucose (SMBG) using glucometers. In the light of this uncertaity, the first part of this work compares GV calculated from CGM with the presence of MVC in T1D patients. GV calculated from CGM, but not from SMBG, proved to be significantly higher in T1D patients with MVC, even though there was no significant difference in glycated hemoglobin (HbA1c). This finding supports the hypothesis that higher GV is related to higher risk of MVC and that HbA1c does not describe diabetes control completely. Moreover, it was shown that GV calculated from SMBG is insufficient. There is still no fully... Předmětem práce bylo studium biomarkerů v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu (DM). Mezi tyto ukazatele je řazená také glykemická variabilita (GV), na kterou byla naše práce zaměřena především. Zvýšená GV je spojena s vyšším výskytem hypoglykemií, možná se podílí na rozvoji pozdních komplikací DM a díky příchodu nové technologie - kontinuální monitorace glukózy (CGM) - ji nyní dokážeme lépe změřit, zkoumat, ale i ovlivnit. Zatím není jasné, zda může zvýšená GV přispívat ke vzniku mikrovaskulárních komplikací (MVK). Dosud publikované studie hodnotily GV především z výsledků rutinního selfmonitoringu prováděného glukometry (SMBG). V první části práce jsme proto porovnali GV vypočítanou ze záznamu CGM s přítomností MVK u pacientů s DM 1. typu. Ukázalo se, že GV vypočítaná z CGM, ale nikoliv z běžného SMBG, je signifikantně vyšší u pacientů s přítomnými MVK, přestože se tito pacienti nelišili v hladině glykovaného hemoglobinu (HbA1c) ani v průměrné glykémii. Tento výsledek podporuje hypotézu, že vyšší GV může souviset s rozvojem komplikací a že HbA1c dostatečně nepopisuje veškeré aspekty kompenzace DM. Navíc se ukázalo, že stanovení GV pomocí SMBG je nepřesné. Pro hodnocení GV zatím není akceptována žádná standardní metoda. V naší studii nepřineslo stanovení komplexnějšího parametru... Keywords: Glykemická variabilita; glykovaný hemoglobin; kontinuální monitorace glukózy; mikrovaskulární komplikace; diabetes mellitus 1. typu; Glycemic variability; glycated hemoglobin; continuous glucose monitoring; microvascular complications; type 1 diabetes Available in a digital repository NRGL
Biomarkery v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu.

The main objective of this study was research on biomarkers used in both diagnosis and therapy of diabetic complications. The main focus of our work came to be on one of these biomarkers - glycemic ...

Šoupal, Jan; Prázný, Martin; Rušavý, Zdeněk; Rybka, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2017

Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R)
Jaluška, Matouš; Hrbata, Zdeněk; Nejedlý, Martin; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2017 - Czech
1./1 Courtly Love in the context of ludic elements of courtly culture (Cantigas de Santa Maria and the troubadour chansonnier R) Matouš Jaluška Abstract Dissertation Courtly Love in the context of ludic elements of courtly culture (Cantigas de Santa Maria and the troubadour chansonnier R) strives to refine on the common notion that the me- dieval courtly poetry is a kind of game. It is based in the tradition of thinking about playing, which is based on the essay Homo ludens of Johan Huizinga and continues through works of Roger Cailloise, Jacques Henriot and Eugen Fink to the current trend of Game Studies. Close reading of the authorities in the introductory chapter shows that each of them assigns an im- portant role to the notion of discontinuity or rupture that enables them to establish the game as a non-binding and safe world. The concept of troubadour poetic creation as a safe activity is explored in the second chapter based on the works of the two founding figures of the trouba- dour tradition, Guilhem de Peitieu ("the Count of Poitiers") and Marcabru. The comparison shows that the safety of troubadour poetry is closely connected with the idea of binding or non-binding language. Binding speech is strongly linked to the image of female power and the ability of women to breed offspring and thus to keep... 1./1 Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R) Matouš Jaluška Abstrakt Disertační práce Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R) precizuje obvykle užívané prohlášení, že středověká dvorská poezie je v jistém smyslu hrou s ohledem na tradici myšlení o hře, která se odvíjí od eseje Ho- mo ludens nizozemského kulturologa Johana Huizingy a pokračuje přes práce Rogera Cailloise, Jacquesa Henriota a Eugena Finka až k současným game studies. Z podrobného čtení jmeno- vaných autorit v úvodní kapitole vyplývá, jak důležitou úlohu v jejich uvažování zastává před- stava diskontinuity či ruptury za kterou či okolo které se hra ustavuje obvykle jako činnost nezávazná vůči okolnímu světu a bezpečná. Pojetí trubadúrské poetické tvorby jakožto bez- pečné činnosti je ve druhé kapitole prozkoumáno na základě děl dvou zakládajících postav trubadúrské tradice, Guilhema de Peitieu ("hraběte z Poitiers") a Marcabruna. Ze srovnání vyplývá, nakolik je problematika ohrožení v trubadúrské poezie spojena s představou závazné či nezávazné řeči. Závazná řeč se přitom silně váže k obrazu ženské moci a ke schopnosti žen plodit potomstvo a tak udržovat rody "sponzorů" dvorské poezie v bezpečí před vymřením.... Keywords: hra|dvorná láska|sakralita|sekularita|trubadúrská poezie|fenomenologie|pozorné čtení|Panna Marie|Cantigas de Santa Maria|Marcabru|Giraut de Borneill; game|courtly love|sacred|secular|troubadour poetry|phenomenology|close reading|Virgin Mary|Cantigas de Santa Maria|Marcabru|Giraut de Borneill Available in a digital repository NRGL
Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R)

1./1 Courtly Love in the context of ludic elements of courtly culture (Cantigas de Santa Maria and the troubadour chansonnier R) Matouš Jaluška Abstract Dissertation Courtly Love in the context of ...

Jaluška, Matouš; Hrbata, Zdeněk; Nejedlý, Martin; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases