Number of found documents: 224
Published from to

Agresivita dětí a mládeže a její projevy
Danihelková, Šárka
2013 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá studiem agresivity u dětí a mládeže a její projevy ve škole. Podrobněji rozebírá nejčastěji se vyskytující druh agresivity a tou je šikana. Dále se zabývá rozborem vlivu školy, rodiny i kamarádů na tento druh agrese a zároveň nápravnými metodami pro zabránění vzniku a rozvoje šikany. Práce dále obsahuje metodický postup nejmenované střední školy při zjištění šikany mezi studenty. Cílem závěrečné práce bylo vypracovat z dostupných zdrojů literární rešerši, věnovanou tématice agresivity dětí a mládeže a její projevy, vliv okolí na tyto děti a možnou prevenci tohoto chování. Keywords: agresivita dětí; agresivní chování; projevy agrese; aggressive children; aggressive behavior; manifestations of aggression Available in the UPCE Library.
Agresivita dětí a mládeže a její projevy

Tato závěrečná práce se zabývá studiem agresivity u dětí a mládeže a její projevy ve škole. Podrobněji rozebírá nejčastěji se vyskytující druh agresivity a tou je šikana. Dále se zabývá rozborem vlivu ...

Danihelková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2013

O vědě (ne)vědecky aneb jak jednoduše přednášet středoškolákům o vědě
Setnička, Michal
2013 - Czech
Cílem závěrečné práce doplňkového pedagogického studia je návod, jak si připravit poutavou popularizační přednášku pro středoškolské studenty za účelem zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory (TaPO). První část práce se zabývá studiem důvodů nezájmu studentů o TaPO a způsoby popularizace vědy v ČR a zahraničí. Druhá část se zabývá aspekty přípravy popularizační přednášky a jejich aplikací na konkrétní přednášku o zeolitové chemii a vyhodnocením zpětné vazby od posluchačů. Keywords: popularizace vědy; podpora výuky přírodovědných a technických oborů; poutavá prezentace; popularizační přednáška; chemie; science popularization; support of technical and nature science education; interesting presentation; popularization presentation; chemistry Available in the UPCE Library.
O vědě (ne)vědecky aneb jak jednoduše přednášet středoškolákům o vědě

Cílem závěrečné práce doplňkového pedagogického studia je návod, jak si připravit poutavou popularizační přednášku pro středoškolské studenty za účelem zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné ...

Setnička, Michal
Univerzita Pardubice, 2013

Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie
Hodková, Klára; Rýdl, Karel
2013 - Czech
V práci je navržen interaktivní text k tématu noetika pro středoškolské studenty filosofie. První část práce je věnována motivům k sepsání tohoto textu, cílům učiva filosofie obecně, učebním textům běžně užívaným na školách a vlastnímu zdůvodnění efektivity ukázkového textu. V druhé části práce je podán samotný interaktivní ukázkový text jako návrh doprovodného učebního textu k výkladu učitele. Keywords: dějiny filozofie; noetika; interaktivní učební texty; učebnice pro střední školy; history of Philosophy; noetics; interactive textbooks; textbooks for high school Available in digital repository of UPCE.
Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie

V práci je navržen interaktivní text k tématu noetika pro středoškolské studenty filosofie. První část práce je věnována motivům k sepsání tohoto textu, cílům učiva filosofie obecně, učebním textům ...

Hodková, Klára; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2013

Alternativní metody výuky
Linhartová, Ivana
2013 - Czech
Závěrečná práce je zaměřena na zanalyzování uplatnění alternativního směru v současném školství. První část se věnuje současným reformním školám působících v České republice, a to konkrétně jejich vzniku, vývoji a představení. Ve druhé části práce je prostor poskytnut efektivnímu vyučování, které je základním stavebním kamenem pro alternativní školy. Na závěr jsou představeny a zhodnoceny alternativní metody využívané v současném školství. Keywords: alternativní učební metody; alternativní školy; efektivní vyučování; formy výuky; aktivizační metody; alternative teaching methods; alternative type of schools; effective teaching; teaching forms; activation methods Available in the UPCE Library.
Alternativní metody výuky

Závěrečná práce je zaměřena na zanalyzování uplatnění alternativního směru v současném školství. První část se věnuje současným reformním školám působících v České republice, a to konkrétně jejich ...

Linhartová, Ivana
Univerzita Pardubice, 2013

Proměna vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce 70. let dvacátého století s důrazem na oblast morálních hodnot
Kozáková, Kateřina
2013 - Czech
Tato práce si klade za cíl sledovat proměnu a vývoj vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce sedmdesátých let minulého století po současnost. Pozornost je věnována především oblasti morálních hodnot a životních postojů mladých lidí. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se věnuje historii předmětu, systému školství v České republice a vysvětlení důležitých pojmů pro tuto práci. Praktická část je tvořena obsahovou analýzou vybraných učebnic a učebních osnov týkající se tohoto vyučovacího předmětu. Keywords: občanská výchova; občanská nauka; životní hodnoty; morálka; střední škola; učiliště; civics; life values; morality; secondary schools; vocational school Available in the UPCE Library.
Proměna vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce 70. let dvacátého století s důrazem na oblast morálních hodnot

Tato práce si klade za cíl sledovat proměnu a vývoj vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce sedmdesátých let minulého století po současnost. Pozornost je ...

Kozáková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2013

Faktory ovlivňující docházku žáků středních škol
Štěpánová, Hana
2013 - Czech
Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku záškoláctví u žáků středních škol. Teoretická část popisuje fyzické, psychické a sociální faktory ovlivňující období dospívání, vymezuje termín adolescence, charakterizuje samotné záškoláctví a snaží se popsat východiska a faktory, které mohou mít vliv na chození za školu. Dále se teoretická část věnuje legislativě týkající se záškoláctví a nastiňuje možnou prevenci záškoláctví. Výzkumná část je zaměřena na zhodnocení výzkumných otázek a testování hypotéz. Zvolenou výzkumnou metodou byl sestavený dotazník. Tato část práce prezentuje, srovnává a hodnotí data získaná během výzkumu u žáků gymnázia a střední zdravotnické školy. Keywords: docházka; adolescence; střední školy; záškoláctví; school attendance; high school; truancy Available in the UPCE Library.
Faktory ovlivňující docházku žáků středních škol

Tato závěrečná práce je zaměřena na problematiku záškoláctví u žáků středních škol. Teoretická část popisuje fyzické, psychické a sociální faktory ovlivňující období dospívání, vymezuje termín ...

Štěpánová, Hana
Univerzita Pardubice, 2013

Náboženství a vzdělávání ve Velké Británii
Černá, Zuzana; Rýdl, Karel
2012 - Czech
Práce se zabývá vztahem mezi vzděláváním a náboženstvím ve Velké Británii. Nejprve analyzuje interpretaci výuky náboženství v legislativních a kurikulárních dokumentech. Následně představuje interpretativní přístup, který byl vyvinut na univerzitě ve Warwicku týmem profesore Roberta Jaksona. Interpretativní přístup byl vytvořen díky akademické spolupráci různých humanitních větví, a přestože se zaměřuje na nekonfesní výuku náboženství, lze ho, podle R. Jaksona, aplikovat i na konfesní výuku náboženství, případně na další humanitní disciplíny. Druhá část práce se věnuje místu výuky o náboženství v české legislativě a školských dokumentech a jejich stručné analýze. V závěru je navržen modelový přístup k výuce islámu s respektem k metodám a cílům interpretativního přístupu. Keywords: interpretativní přístup; multikulturní výchova; reprezentace; reflexe; interpretace; náboženství; kultura; interpretive approach; intercultural education; representation; reflexivity; interpretation; religion; culture Available in digital repository of UPCE.
Náboženství a vzdělávání ve Velké Británii

Práce se zabývá vztahem mezi vzděláváním a náboženstvím ve Velké Británii. Nejprve analyzuje interpretaci výuky náboženství v legislativních a kurikulárních dokumentech. Následně představuje ...

Černá, Zuzana; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2012

Učební text Pracovní režim řidiče
Smitka, František
2012 - Czech
Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřená na přípravu učebního textu do předmětu Doprava a přeprava. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy, Střední škola Vocelova v Hradci Králové. Učební text je zaměřen na část týkající se pracovního režimu řidiče v silničí dopravě a jeho vykazování a sledování. Keywords: doby řízení; přestávky v řízení; doby odpočinku; záznamové zařízení; analogové záznamové zařízení; digitální záznamové zařízení; driving time; breaks; rest period; recording devices; analog recording equipment; digital recouding equipment Available in digital repository of UPCE.
Učební text Pracovní režim řidiče

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřená na přípravu učebního textu do předmětu Doprava a přeprava. Cílem závěrečné práce je návrh učebního textu pro žáky oboru Provoz a ekonomika ...

Smitka, František
Univerzita Pardubice, 2012

Návrh učebního textu do odborných seminářů předmětů chemie, fyzika a biologie se zaměřením pro střední školy na téma: "Ionizující záření"
Zárybnická, Lenka
2012 - Czech
Závěrečná práce je návrhem učebního textu zabývajícího se základy biofyziky ionizujícího záření. Text je určen studentům středních škol a poskytuje ucelený víceoborový pohled na dané téma. Ústřední téma ionizujícího záření je zde zpracováno z hlediska jeho chemické podstaty, fyzikálních vlastností a z toho vyplývajících účinků na biologické struktury. Dále tato práce předkládá základy radiační ochrany a jejich legislativní řešení v rámci České republiky. Teoretická část práce zpracovává problematiku oborové didktiky se zaměřením na didaktiku chemie, cíle vzdělávání v chemii a vyučovací metody. Keywords: oborová didaktika; didaktika chemie; ionizující záření; radiační ochrana; subject didactic; didactic of chemistry; ionizing radiation; radiation protection Available in digital repository of UPCE.
Návrh učebního textu do odborných seminářů předmětů chemie, fyzika a biologie se zaměřením pro střední školy na téma: "Ionizující záření"

Závěrečná práce je návrhem učebního textu zabývajícího se základy biofyziky ionizujícího záření. Text je určen studentům středních škol a poskytuje ucelený víceoborový pohled na dané téma. Ústřední ...

Zárybnická, Lenka
Univerzita Pardubice, 2012

Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výuky k odpovědnosti
Berkyová, Veronika
2012 - Czech
Závěrečná práce se zabývá tématem autoevaluačních technik u žáků jako forma výuky k odpovědnosti za jejich další životní a profesní směřování. Práce se především zaměřuje na efektivní formy nástrojů pro autoevaluaci a hodnocení žáků. Práce se dále soustřeďuje na využití, vytváření a funkci osobního protfolia žáka, který podporuje a rozvíjí autoevaluační schopnosti žáků a vede je tak k odpovědnosti za jejich životní a profesní orientaci. Keywords: autoevaluace; autoevaluační techniky; hodnocení a sebehodnocení žáků; osobní portfolio žáka; auto-evaluation; auto-evaluation techniques; evaluation and self-evaluation of pupils; personal pupils portfolio Available in digital repository of UPCE.
Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výuky k odpovědnosti

Závěrečná práce se zabývá tématem autoevaluačních technik u žáků jako forma výuky k odpovědnosti za jejich další životní a profesní směřování. Práce se především zaměřuje na efektivní formy nástrojů ...

Berkyová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases