Number of found documents: 229
Published from to

Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky
Kohoutová, Miroslava
2013 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou prvky, které poskytují zpětnou vazbu. Keywords: výuka; zpětné vazby; zvyšování kvality; teaching; feedback; improving the quality Available in the UPCE Library.
Funkce zpětné vazby ve výuce jako metoda zvyšování kvality výuky

Tato závěrečná práce pojednává o komunikaci ve školní třídě, která probíhá mezi učitelem a žáky během vyučovací hodiny, o motivaci žáků, hodnocení jejich výkonu a o klimatu ve školní třídě. To jsou ...

Kohoutová, Miroslava
Univerzita Pardubice, 2013

Tvorba vzdělávacího materiálu - výstupu šablony klíčových aktivit VI. „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti" - z projektu EU peníze středním školám ralizovaného v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ferenčíková, Naděžda
2013 - Czech
Práce popisuje pojmy finanční vzdělávání a finanční gramotnost, seznamuje s cíly výuky těchto oblastí pro současnou mládež, stručně je zmíněna historie zavádění finančního vzdělávání do škol a také dosavadní zkušenosti učitelů a škol s výukou finanční gramotnosti, a jsou zde uvedeny metody doporučované k výuce tohoto předmětu. Popsáno je začlenění obsahu vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti do rámcového vzdělávacího programu pro střední školy. Další část je věnována jedné z možností finanční podpory výuky - financování z prostředků Evropské unie, konkrétně Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu "EU - peníze středním školám". Kromě informací o tomto operačním programu, jsou zde popsány požadavky na vzhled a formální náležitosti vždělávacích materiálů, které v rámci tohoto projektu vznikají. V závěru práce je pak ukázka konkrétního inovativního vzdělávacího materiálu - výstup šablony klíčových aktivit VI/2, včetně popsané metodiky výuky. Keywords: finanční vzdělávání; finanční gramotnost; základní školy; střední školy; šablony klíčových aktivit; financial education; elementary school; high School; templates of key activities; financial literacy Available in the UPCE Library.
Tvorba vzdělávacího materiálu - výstupu šablony klíčových aktivit VI. „Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti" - z projektu EU peníze středním školám ralizovaného v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Práce popisuje pojmy finanční vzdělávání a finanční gramotnost, seznamuje s cíly výuky těchto oblastí pro současnou mládež, stručně je zmíněna historie zavádění finančního vzdělávání do škol a také ...

Ferenčíková, Naděžda
Univerzita Pardubice, 2013

Celoživotní vzdělávání zdravotních sester
Mourová, Jitka
2013 - Czech
Závěrečná práce v rámci studia Doplňkového pedagogického studia na téma "Celoživotní vzdělávání zdravotních sester" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na andragogiku, didaktiku ošetřovatelství a celoživotní vzdělávání sester. Ve druhé výzkumné části byla zpracována data z dotazníků vyplněných zdravotními sestrami v nejmenované nemocnici. Výzkum se zabýval věkem, dobou praxe v oboru a dosaženým vzděláním. Dále jsem sledovala studium akreditovaných vzdělávacích programů a dostupnost celoživotního vzdělávání. V neposlední řadě se výzkum zabýval využívaným typem a druhem celoživotního vzdělávání. Keywords: celoživotní vzdělávání; zdravotní sestry; didaktika ošetřovatelství; andragogika; lifelong learning; nurses; didactics of nursing care; andragogy Available in the UPCE Library.
Celoživotní vzdělávání zdravotních sester

Závěrečná práce v rámci studia Doplňkového pedagogického studia na téma "Celoživotní vzdělávání zdravotních sester" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na ...

Mourová, Jitka
Univerzita Pardubice, 2013

Představa a plánování kariérové dráhy
Koudelková, Iva
2013 - Czech
Závěrečná práce se zabývá problematikou kariéry, kariérového poradenství, nezaměstnanosti - vymezením základních pojmů. Práce je cíleně zaměřena na absolventy střední školy. Součástí práce je studijní text, který přehledně nabízí pohled a volbu kariéry cílové skupiny. Studijní text obsahuje přehledné informace o dalším studiu, cestování do zahraničí, zaměstnání, evidence na úřadu práce, podnikání. Keywords: kariéra; nezaměstnanost; trh práce; absolventi; poradenství; zaměstnání; studium; career; unemployment; labour market; graduates; consultancy; employment; studies Available in the UPCE Library.
Představa a plánování kariérové dráhy

Závěrečná práce se zabývá problematikou kariéry, kariérového poradenství, nezaměstnanosti - vymezením základních pojmů. Práce je cíleně zaměřena na absolventy střední školy. Součástí práce je studijní ...

Koudelková, Iva
Univerzita Pardubice, 2013

Interaktivní pomůcka pro výcvik interpretace kartografických podkladů
Setnička, Martin
2013 - Czech
Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia je zaměřena na přípravu učební pomůcky pro výcvik interpretace kartografických podkladů. Učební pomůcka je ve formě interaktivního učebního textu. Pomůcka má pomoci operátorům korektně interpretovat informace z leteckých měřických snímků zobrazených na obrazovce monitoru. Dále má prezentovat nové možnosti interaktivity učebního textu. Keywords: kartografie; mapy; ortofoto; budovy; interaktivní; učební texty; e-learning; cartography; maps; orthophoto; buildings; interactive; textbook Available in the UPCE Library.
Interaktivní pomůcka pro výcvik interpretace kartografických podkladů

Závěrečná práce doplňkového pedagogického studia je zaměřena na přípravu učební pomůcky pro výcvik interpretace kartografických podkladů. Učební pomůcka je ve formě interaktivního učebního textu. ...

Setnička, Martin
Univerzita Pardubice, 2013

Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie
Hodková, Klára; Rýdl, Karel
2013 - Czech
V práci je navržen interaktivní text k tématu noetika pro středoškolské studenty filosofie. První část práce je věnována motivům k sepsání tohoto textu, cílům učiva filosofie obecně, učebním textům běžně užívaným na školách a vlastnímu zdůvodnění efektivity ukázkového textu. V druhé části práce je podán samotný interaktivní ukázkový text jako návrh doprovodného učebního textu k výkladu učitele. Keywords: dějiny filozofie; noetika; interaktivní učební texty; učebnice pro střední školy; history of Philosophy; noetics; interactive textbooks; textbooks for high school Available in digital repository of UPCE.
Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie

V práci je navržen interaktivní text k tématu noetika pro středoškolské studenty filosofie. První část práce je věnována motivům k sepsání tohoto textu, cílům učiva filosofie obecně, učebním textům ...

Hodková, Klára; Rýdl, Karel
Univerzita Pardubice, 2013

Agresivita dětí a mládeže a její projevy
Danihelková, Šárka
2013 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá studiem agresivity u dětí a mládeže a její projevy ve škole. Podrobněji rozebírá nejčastěji se vyskytující druh agresivity a tou je šikana. Dále se zabývá rozborem vlivu školy, rodiny i kamarádů na tento druh agrese a zároveň nápravnými metodami pro zabránění vzniku a rozvoje šikany. Práce dále obsahuje metodický postup nejmenované střední školy při zjištění šikany mezi studenty. Cílem závěrečné práce bylo vypracovat z dostupných zdrojů literární rešerši, věnovanou tématice agresivity dětí a mládeže a její projevy, vliv okolí na tyto děti a možnou prevenci tohoto chování. Keywords: agresivita dětí; agresivní chování; projevy agrese; aggressive children; aggressive behavior; manifestations of aggression Available in the UPCE Library.
Agresivita dětí a mládeže a její projevy

Tato závěrečná práce se zabývá studiem agresivity u dětí a mládeže a její projevy ve škole. Podrobněji rozebírá nejčastěji se vyskytující druh agresivity a tou je šikana. Dále se zabývá rozborem vlivu ...

Danihelková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2013

O vědě (ne)vědecky aneb jak jednoduše přednášet středoškolákům o vědě
Setnička, Michal
2013 - Czech
Cílem závěrečné práce doplňkového pedagogického studia je návod, jak si připravit poutavou popularizační přednášku pro středoškolské studenty za účelem zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné obory (TaPO). První část práce se zabývá studiem důvodů nezájmu studentů o TaPO a způsoby popularizace vědy v ČR a zahraničí. Druhá část se zabývá aspekty přípravy popularizační přednášky a jejich aplikací na konkrétní přednášku o zeolitové chemii a vyhodnocením zpětné vazby od posluchačů. Keywords: popularizace vědy; podpora výuky přírodovědných a technických oborů; poutavá prezentace; popularizační přednáška; chemie; science popularization; support of technical and nature science education; interesting presentation; popularization presentation; chemistry Available in the UPCE Library.
O vědě (ne)vědecky aneb jak jednoduše přednášet středoškolákům o vědě

Cílem závěrečné práce doplňkového pedagogického studia je návod, jak si připravit poutavou popularizační přednášku pro středoškolské studenty za účelem zvýšení jejich zájmu o technické a přírodovědné ...

Setnička, Michal
Univerzita Pardubice, 2013

Alternativní metody výuky
Linhartová, Ivana
2013 - Czech
Závěrečná práce je zaměřena na zanalyzování uplatnění alternativního směru v současném školství. První část se věnuje současným reformním školám působících v České republice, a to konkrétně jejich vzniku, vývoji a představení. Ve druhé části práce je prostor poskytnut efektivnímu vyučování, které je základním stavebním kamenem pro alternativní školy. Na závěr jsou představeny a zhodnoceny alternativní metody využívané v současném školství. Keywords: alternativní učební metody; alternativní školy; efektivní vyučování; formy výuky; aktivizační metody; alternative teaching methods; alternative type of schools; effective teaching; teaching forms; activation methods Available in the UPCE Library.
Alternativní metody výuky

Závěrečná práce je zaměřena na zanalyzování uplatnění alternativního směru v současném školství. První část se věnuje současným reformním školám působících v České republice, a to konkrétně jejich ...

Linhartová, Ivana
Univerzita Pardubice, 2013

Proměna vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce 70. let dvacátého století s důrazem na oblast morálních hodnot
Kozáková, Kateřina
2013 - Czech
Tato práce si klade za cíl sledovat proměnu a vývoj vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce sedmdesátých let minulého století po současnost. Pozornost je věnována především oblasti morálních hodnot a životních postojů mladých lidí. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se věnuje historii předmětu, systému školství v České republice a vysvětlení důležitých pojmů pro tuto práci. Praktická část je tvořena obsahovou analýzou vybraných učebnic a učebních osnov týkající se tohoto vyučovacího předmětu. Keywords: občanská výchova; občanská nauka; životní hodnoty; morálka; střední škola; učiliště; civics; life values; morality; secondary schools; vocational school Available in the UPCE Library.
Proměna vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce 70. let dvacátého století s důrazem na oblast morálních hodnot

Tato práce si klade za cíl sledovat proměnu a vývoj vyučovacího předmětu občanská výchova na středních školách a učilištích od konce sedmdesátých let minulého století po současnost. Pozornost je ...

Kozáková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases