Number of found documents: 6995
Published from to

Příprava a studium selenanů a seleničitanů tetraalkylamonných
Stejskal, Jan
2017 - Czech
In my work on the preparation and study of new materials suitable for proton conductivity, there were prepared and characterized two novel semi-organic salts of tetra-n- propylammonium (1+) and tetra-n-butylammonium (1+) hydrogen selenate have been prepared and characterised. Tetra-n-propylammonium (1+) hydrogen selenate (a=15.7949(6) Å, b=15.3876(6) Å, c=40.4384(17) Å, V=9828.4(7) Å3 , Z=8 for 8775 observed reflections) and tetra-n-butylammonium (1+) hydrogen selenate (a=15.0870(3) Å, b=15.3380(4) Å, c=17.4750(4) Å, V=4043.79(16) Å3 , Z=8, R=0.0432 for 3335 observed reflections) crystallise in the centrosymmetric space groups Pbcn and Pccn of the orthorhombic system, respectively. Both salts were also characterised by the methods of vibrational spectroscopy (IR and Raman). The interpretation of the vibrational spectra is based on ab initio calculations of the isolated cations. The crystal structure of the third analogous compound, tetra-n-ethylammonium(1+) hydrogen selenate was redetermined at 150 K (a=8.2109(17) Å, b=9.072(2) Å, c=9.431(3) Å, α=77.13(3)ž, β=74.43(2)ž, γ=63.62(3)ž, V=601.89(3) Å3 , Z=2, R=0.0167 for 2237 observed reflections). This compound crystallises in centrosymmetric space group P-1 of the triclinic system and was previously studied only at room temperature. Key word:... V rámci své práce zaměřené na přípravu a studium nových materiálů vhodných k protonové vodivosti byly připraveny a charakterizovány dvě nové tetraalkylamonné(semi- organické) soli hydrogenselenanů tetrapropylamonného (tetra -n-propylammonium(1+) a tetrabutylamonného (tetra -n-butylammonium(1+) . Hydrogenselenan tetrapropylamonný (Tetra -n-propylammonium(1+) (a = 15.8040(2) Å, b = 15.3900(2) Å, c = 40.4350(5) Å, V = 9834.7(2)3 , pro 5992 pozorovaných odrazů) a hydrogenselenan tetrabutylamonný (tetra tetra - n-butylammonium(1+) (a = 15.0870(3) Å, b = 15.3380(4) Å, c = 17.4750(4) Å, V = 4043.79(16)3 , Z = 8, R = 0.0432 pro 3335 pozorovaných odrazů) krystalizují v centrosymetrickych prostorových grupách Pbcn a Pccn respektive v ortorombické soustavě. Obě soli byli také charakterizované metodami vibrační spektroskopie (FTIR a FT Ramanovou spektroskopii). Interpretace vibračních spekter vychází z ab initio výpočtu. Krystalická struktura třetí analogické sloučeniny, hydrogenselenanu tetraethylamonného (tetra -n-ethylammonium(1+) byla stanovena při 150 K (a = 8.2109(17) Å, b = 9.072(2) , c = 9.431(3) Å, α = 77.13 (3) ž, β = 74.43 (2) ž, γ = 63.62 (3) ř, V = 601.89(3)3 , Z = 2, R = 0,0167 pro 2237 pozorovaných odrazů). Tato sloučenina krystalizuje v centrosymetrické prostorové grupě p-1 trojklonné soustavě... Available in a digital repository NRGL
Příprava a studium selenanů a seleničitanů tetraalkylamonných

In my work on the preparation and study of new materials suitable for proton conductivity, there were prepared and characterized two novel semi-organic salts of tetra-n- propylammonium (1+) and ...

Stejskal, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI)
Krchová, Tereza
2017 - English
ABSTRACT This work is focused on the synthesis of a family of new macrocyclic ligands with exchangeable protons on coordinating groups that could potentially serve (after complexation with suitable paramagnetic lanthanide(III) ions) as responsive contrast agents (CAs) for magnetic resonance imaging (MRI). It is expected that measurement of extracellular pH should bring information for tumorous disease diagnoses and/or for suggesting the most efficient treatment. Therefore, our attention was focused on pH-dependent CAs based on a PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer (PARACEST) mechanism capable of reporting pH changes in tissue. The PARACEST-related properties of a series of Ln(III) complexes with the CEST effect caused by amino groups coordinated to the central Ln(III) metal ions were investigated. Such a kind of PARACEST CA is new and has had no precedent in the literature. It was shown that these Ln(III) complexes produce a pH-sensitive PARACEST effect in the pH region relevant for living systems. The study brings proof-of-principle for utilization of complexes with a linear diamine pendant arm, i.e. complexes with two exchanging proton pools, for ratiometric pH determination by MRI independently on the probe concentration. In addition, to ensure a higher kinetic inertness of the... ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na syntézu nových makrocyklických ligandů s vyměnitelnými protony na koordinujících se skupinách a na přípravu komplexů těchto ligandů s vhodnými paramagnetickými ionty trojmocných lanthanoidů. Takové komplexy by mohly sloužit jako tzv. responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI) vhodné ke sledování změn okolních podmínek. V rámci této dizertační práce byly studovány kontrastní látky citlivé na změnu pH, které využívají přenosu saturace (PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer; PARACEST) a mohly by tak sloužit ke sledování změn pH v tkáních. Informace o těchto změnách jsou důležité například pro diagnostiku nádorových onemocnění a/nebo pro volbu vhodného způsobu léčby. Byla připravena série komplexů makrocyklických ligandů s ionty trojmocných lanthanoidů s vyměnitelnými protony aminoskupin, které jsou koordinované k centrálnímu iontu kovu. U těchto komplexů byly podrobně studovány vlastnosti PARACEST. Kontrastní látky založené na výměně protonů z koordinovaných aminoskupin dosud nebyly v literatuře popsány. Bylo zjištěno, že tyto komplexy vykazují efekt PARACEST závislý na pH, a to při takových hodnotách pH, které odpovídají fyziologickým podmínkám. Tato studie ukázala, že komplexy s pendantním ramenem v podobě lineárního diaminu... Keywords: tomografie magnetické rezonance; MRI; přenos saturace chemickou výměnou; CEST; lanthanoidy; přechodné kovy; komplexy; MRS; magnetic resonance imaging; MRI; chemical exchange saturation transfer; CEST; lanthanides; transition metals; complexes; MRS Available in a digital repository NRGL
Responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI)

ABSTRACT This work is focused on the synthesis of a family of new macrocyclic ligands with exchangeable protons on coordinating groups that could potentially serve (after complexation with suitable ...

Krchová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Fotoaktivní polystyrenové nanomateriály produkující singletový kyslík
Henke, Petr
2017 - Czech
The increasing number of multidrug-resistant strains of bacteria call for alternatives to antibiotic therapy and, more generally, for the antimicrobial material as a component of prevention. Of particular interest is the photodynamic inactivation of bacteria and other pathogens caused by photogenerated singlet oxygen. This work is focused on the field of photoactive polymer nanofiber membranes and nanoparticles, generating singlet oxygen, suitable for medical applications. We prepared different types of photoactive modified polystyrene nanofiber membranes with encapsulated or externally bound porphyrin photosensitizers. These materials efficiently produce highly reactive and cytotoxic singlet oxygen capable of restricted diffusion into to the external environment. Our results demonstrate the crucial role of wettability for materials of this type with a short diffusion length of generated singlet oxygen, illustrate the effect of temperature and indicate their potential use as multifunctional materials. Due to their antimicrobial properties, these materials are suitable alternative to antibiotics and local antiseptics. With good breathability and short diffusion length of singlet oxygen good results can be expect in in vivo tests. From these nanofiber materials we also prepared photoactive extremely... Rostoucí výskyt multirezistentních kmen bakterií zp sobuje poptávku po alternativ k antibiotické lé b a obecn ji po antimikrobiálních materiálech jako sou ásti prevence. V pop edí zájmu je fotodynamická inaktivace bakterií a dalších patogen zp sobená fotogenerovaným singletovým kyslíkem. Tato práce je zam ena na oblast fotoaktivních polymerních nanovlákenných membrán a nano ástic generujících singletový kyslík vhodných pro aplikace v medicín . Byly p ipraveny r zné typy modifikovaných fotoaktivních polystyrenových nanovlákenných membrán s enkapsulovaným nebo extern vázaným porfyrinovými fotosensitizery. Tyto materiály efektivn produkují vysoce reaktivní, cytotoxický singletový kyslík, schopný omezené difúze do vn jšího prost edí. Výsledky našeho výzkumu demonstrují zásadní roli smá ivosti tohoto typu materiál s krátkou difuzní dráhou vznikajícího singletového kyslíku, objas ují vliv teploty a poukazují na jejich možné využití jakožto multifunk ních materiál . Díky jejich antimikrobiálním vlastnostem jsou tyto materiály vhodnou alternativou k lokálnímu využití antibiotik a antiseptik. Díky dobré prodyšnosti a krátké difuzní dráze singletového kyslíku se dají o ekávat dobré výsledky v in vivo testech. Z t chto nanovlákenných materiál byly také p ipraveny fotoaktivní, extrémn stabilní polystyrenové... Keywords: singletový kyslík; fotosensitizované reakce; polymerní nanovlákna; singlet oxygen; photosensitized reactions; polymeric nanofibers Available in a digital repository NRGL
Fotoaktivní polystyrenové nanomateriály produkující singletový kyslík

The increasing number of multidrug-resistant strains of bacteria call for alternatives to antibiotic therapy and, more generally, for the antimicrobial material as a component of prevention. Of ...

Henke, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Predikce odchylek v jízdních řádech založená na AVL datech
Jiráček, Zbyněk; Martínek, Vladislav
2017 - Czech
Relevant path planning using public transport is limited by reliability of the transportation network. In some cases it turns out that we can plan paths with respect to expected delays and hereby improve the reliability of the resulting path. This study focuses on prediction of the delays in public transport systems using data from vehicle tracking systems -- known as the AVL data. These data are typically collected by the transit operators. Various algorithms are compared using real data from Prague trams tracking system. The study also includes a discussion about a possible utilization of the information gained from the used methods in passenger information systems. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Relevantní plánování tras v hromadné dopravě je limitováno spolehlivostí přepravní sítě. V některých případech se však ukazuje, že můžeme plánovat trasy s přihlédnutím k očekávaným zpožděním a tím spolehlivost nalezených spojení vylepšit. Tato práce se soustředí na předpověď zpoždění v sítích hromadné přepravy s využitím dat ze systémů sledování polohy vozidel -- známých jako AVL data. Ta jsou typicky shromažďována přepravci. Porovnávány jsou různé algoritmy za použití reálných dat ze sledovacího systému tramvají v Praze. Práce též obsahuje diskusi o možném využití informací získaných pomocí použitých metod v informačních systémech pro cestující. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: jízdní řády; městská hromadná doprava; AVL; predikce; timetables; public transportation; AVL; prediction Available in a digital repository NRGL
Predikce odchylek v jízdních řádech založená na AVL datech

Relevant path planning using public transport is limited by reliability of the transportation network. In some cases it turns out that we can plan paths with respect to expected delays and hereby ...

Jiráček, Zbyněk; Martínek, Vladislav
Univerzita Karlova, 2017

Adaptivní simulace rozsáhlého povrchu oceánu
Krijt, Filip; Kadleček, Petr
2017 - English
Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been historically used separately or without any interaction between them. This thesis focuses on the possibility of combining the approaches into one adaptive solution by proposing methods for unified surface representation, method result blending and one-way interaction between the methods. The thesis also outlines several future developments of the combined method and proposes a level-of-detail approach taking advantage of hardware tessellation that can be used regardless of what method was used for the simulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Metody založené na fyzikální simulaci proudění kapalin a metody generování povrchu oceánu pomocí frekvenčních technik jsou v počítačové grafice dlouhodobě zkoumány. Jsou nicméně typicky používány odděleně, nebo bez jakékoliv možnosti vzájemné interakce. Tato diplomová práce se zaměřuje na možnost zkombinování obou metod do adaptivní metody navržením sjednocené reprezentace povrchu oceánu, prokládání výsledků simulačních metod a jednosměrné interakce mezi použitými metodami. Práce také předkládá několik možných budoucích vylepšení navržené metody a level-of-detail schéma založené na použití hardwarové teselace, jež může být použito nezávisle na konkrétních simulačních metodách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: fyzikální simulace; syntéza povrchu oceánu; proudění kapalin; teselace; physical simulation; ocean surface synthesis; fluid dynamics; tessellation Available in a digital repository NRGL
Adaptivní simulace rozsáhlého povrchu oceánu

Physically-driven methods of simulating fluid dynamics and frequency-based ocean surface synthesis methods are of long-standing interest for the field of computer graphics. However, they have been ...

Krijt, Filip; Kadleček, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx
Švadlenka, Jan
2017 - Czech
2 Abstract Multifunctional adapter protein and histone chaperone Daxx has been described in nu- merous cellular processes, including the regulation of apoptotic and stress signalling, antiviral response and processes connected to chromatin (e. g. transcription). Its influ- ence on chromatin-related processes is mainly carried out by several associated en- zymes, such as DNA-methyltransferase-1, histone deacetylases and chromatin- remodelling ATPase ATRX. In the complex with ATRX Daxx functions as a chaperone of histone-3.3, maintaining the constitutive heterochromatin e. g. at centromeric and telomeric regions. The main aim of this Thesis was a better understanding of the Daxx cellular functions through identification and functional characterization of its novel interacting proteins. Using the yeast two-hybrid screen, several such new Daxx-interacting proteins were identified. These proteins were mainly nuclear, connected to the regulation of chroma- tin-related processes. More detailed analysis focused on the interaction of Daxx with chromatin-remodelling ATPase Brg1. This interaction was confirmed both in vitro and in the cells, where Daxx and Brg1 associated mainly in high molecular weight pro- tein complexes. These likely chromatin-remodelling complexes contain, in addition to Brg1, several... 1 Abstrakt Multifunkční protein Daxx se jako adaptér či histonový chaperon podílí na značném množství buněčných pochodů zahrnujících regulaci apoptotické či stresové signalizace, antivirové odpovědi, transkripce a dalších pochodů spojených s chromatinem. Procesy, které souvisejí s chromatinem, Daxx ovlivňuje pomocí své interakce s DNA-metyltrans- ferázou-1, histondeacetylázami a s ATPázou remodelující chromatin ATRX. V kom- plexu s ní Daxx působí jakožto histonový chaperon pro histon-3.3, důležitý pro udržo- vání konstitutivního heterochromatinu například v oblasti centromer a telomer. Hlavním cílem této dizertační práce byla hlubší analýza buněčných funkcí proteinu Daxx za pomoci identifikace a funkční charakterizace nových proteinů, které s ním in- teragují. K jejich vyhledání byl použit kvasinkový dvojhybridní systém a výsledkem byla identifikace několika nových interagujících proteinů, převážně jaderných a spoje- ných zejména s regulací chromatinu. Detailněji byla analyzována interakce proteinu Daxx s ATPázou remodelující chromatin Brg1. Ta byla potvrzena jak in vitro, tak i v ži- vých buňkách, kde spolu oba proteiny nejvíce asociovaly v komplexech s vyšší relativní molekulovou hmotností. Tyto předpokládané remodelační komplexy obsahovaly vedle Brg1 i další s ním asociované faktory (BAF).... Keywords: Daxx; transkripce; apoptóza; signalizace; interagující proteiny; buněčný stres; Daxx; transcription; apoptosis; signaling; interacting proteins; cellular stress Available in a digital repository NRGL
Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx

2 Abstract Multifunctional adapter protein and histone chaperone Daxx has been described in nu- merous cellular processes, including the regulation of apoptotic and stress signalling, antiviral ...

Švadlenka, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatin
Lakatošová, Monika
2017 - Czech
Genes for cytokines and chemokine and angiostatic gene have been used in this work in vitro cultivated tumour cells as their recipients. Main characteristics of transduced cells were tested in vitro and in vivo with respect to parental tumor cells. In the first part I used a thymidine-kinase deficient (cTK- ) cell line designated 123IA, which had been derived from HPV16 transformed mouse (C57BL/6) cells MK16. To obtain genetically modified cells, 123IA cells were transfected with bicistronic plasmids carrying the herpes simplex type 1 thymidine kinase (HSV-TK) gene and either the gene for the mouse B7-1 (CD80) co-stimulatory molecule or the gene for the monocyte-chemoattractant protein 1 (MCP-1). For control purposes, a plasmid vector carrying only the HSV-TK gene was used. For comparative purposes we also used B9 cells, which express the mouse granulocyte-macrophage colony stimulation factor (GM-CSF) and HSV-TK gene. All of the cell lines isolated were found to be sensitive to minute amounts of ganciclovir, revealing the production of HSV-TK, and to express the respective transgenes. When inoculated into syngeneic mice, cells expressing either GM-CSF or B7-1 were non-oncogenic. Nearly all mice inoculated with MCP-1-producing cells developed tumours. Animals injected with GM-CSF or B7-1-producing... Souhrn V této práci byly použity geny pro cytokiny, chemokin a angiostatický gen, které byly vneseny do nádorových buněk in vitro. Byly testovány hlavní charakteristiky transdukovaných buněk vzhledem k rodičovkým nádorovým buňkám in vitro a in vivo. V první části jsem použila buněčnou linii deficientní na buněčnou thymidin kinázu, označenou jako 123IA, která byla odvozena z myších (C57BL/6) ledvinných buněk transformovaných onkogeny E6 a E7 HPV16 a aktivovaným onkogenem H-ras označených jako MK16. Buňky 123IA jsem transfekovala bicistronickými plazmidy nesoucími geny pro herpetickou thymidin kinázu (HSV-TK), kostimulační molekulu B7-1 (CD 80) nebo chemokin - protein 1 chemoatrahující monocyty (MCP-1). Pro kontrolní účely byl použit plazmid obsahující jen HSV-TK. Ve studii jsem použila také již dříve izolované buňky B9, které byly transdukovány genem pro faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů a monocytů (GM- CSF) a HSV-TK. Všechny izolované linie byly citlivé ke gancikloviru, prokazujíc tak přítomnost funkční HSV-TK a expresi příslušného transgenu. Po očkování syngenních myší, byly buňky exprimující GM- CSF a B7-1 neonkogenní. Po očkování MCP-1 produkujících buněk vyvinuly téměř všechny myši nádor. Zvířata imunizovaná buňkami produkující GM-CSF a B7-1 byla ochráněna před následnou čelenží buňkami... Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatin

Genes for cytokines and chemokine and angiostatic gene have been used in this work in vitro cultivated tumour cells as their recipients. Main characteristics of transduced cells were tested in vitro ...

Lakatošová, Monika
Univerzita Karlova, 2017

Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů
Farkašová, Helena
2017 - English
Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old and fixed in the population of its host species. Some groups of retroviruses were believed not to be able to form endogenous copies. We discovered an additional endogenous Lentivirus and a first endogenous Deltaretrovirus. Both of these groups were previously considered unable to form endogenous copies. Endogenous lentiviruses were discovered only recently and are still quite rare. These are still just small pieces of evidence insufficient to give a broader picture about the history of virus endogenization. We described a novel endogenous Lentivirus in the genome of Malayan colugo (Galeopterus variegatus) denoted ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Based on several analyses we proved that this is the oldest Lentivirus discovered up to date and confirmed its presence in the only other extant species of Dermoptera - Cynocephalus volans. Endogenous deltaretroviruses were the last group without a single endogenous member. We detected the remnants of endogenous Deltaretrovirus in the genome of Natal Long-fingered bat (Miniopterus natalensis). However, this sequence was present in the genome only in one... Endogenní retroviry (ERV) vznikají retrovirovou infekcí zárodečné linie a následným přenosem do dalších generací podle pravidel Mendelovy dědičnosti. Až na pár výjimek jsou všechny druhy savčích ERV evolučně staré a fixované v populaci svých hostitelských druhů. O některých skupinách retrovirů se předpokládálo, že nejsou schopny vytvářet endogenní kopie. Objevili jsme další příklad endogenního Lentiviru a první endogenní Deltaretrovirus. Obě tyto skupiny byly dříve považovány za neschopny vytvářet endogenní kopie. Endogenní lentiviry byly objeveny pouze nedávno a stale se považují za velmi vzácné. Toto jsou stále jen minoritní důkazy z kterých nemůžeme získat celkový obraz o průběhu virové endogenizace. Popsali jsme nový endogenní Lentivirus v genomu letuchy malajské (Galeopterus variegatus) a nazvali ho ELVgv (endogenous Lentivirus of G. variegatus). Na základě několika analýz jsme dokázali, že se jedná o nejstarší dosud objevený Lentivirus, a potvrdili jsme jeho přítomnost v jediném jiném současném druhu Dermopter - Cynocephalus volans. Endogenní deltaretroviry byly poslední retrovirovou skupinou bez nalezeného endogenního člena. Našli jsme zbytky endogenního Deltaretroviru v genomu netopýra létavce natalského (Miniopterus natalensis). Tato retrovirová sekvence byla přítomna v genomu pouze v jedné kopii.... Keywords: endogenní retroviry; virová replikace; endogenous retroviruses; virus replication Available in a digital repository NRGL
Interakce savčích endogennich retrovirů a jejich hostitelů

Endogenous retroviruses (ERVs) originate by germline infection and subsequent mendelian inheritance of their exogenous counterparts. With notable exceptions, all mammalian ERVs are evolutionarily old ...

Farkašová, Helena
Univerzita Karlova, 2017

Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul
Sutrová, Veronika
2017 - English
Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from 2D fused fractal aggregates (D = 1.87 ± 0.02) prepared by modification of Ag nanoparticle (NP) hydrosol resulting from the reduction of AgNO3 by NH2OH∙HCl. For SERS measurements, 3D Ag nanosponge aggregates with incorporated [Ru(bpy)3]2+ cations and chloride anions were prepared and overlayed by a thin layer of aqueous phase. For SEL measurements, the 3D Ag nanosponge aggregates were assembled from fused fractal aggregates of chloride-modified Ag NPs. After preparation the active surface was overlayed by a 1×10-5 M aqueous solution of [Ru(bpy)3]2+ . The SERRS (1×10-15 M) and SER(R)S (1×10-14 M) limits of detection of [Ru(bpy)3]2+ determined at 445 and 532 nm excitations, respectively, correspond to the single molecule level of the complex detection. Its achievement is attributed to a large electromagnetic mechanism enhancement experienced by [Ru(bpy)3]2+ incorporated in "hot spots", an efficient localization of "hot spots" in the 3D aggregate to the focus of the laser beam in micro-Raman spectral measurements and to a molecular resonance contribution to the... Byly připraveny dva typy 3-dimenzionálních (3D) Ag agregátů s vnitřní nanohoubovitou strukturou a testovány jako vzorky pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) a jako aktivní povrchy pro povrchem zesílenou luminiscencí. 3D Ag agregát s vnitřní nanohoubovitou strukturou byl připraven z fraktálních 2D fúzovaných agregátů (D = 1,87 ± 0,02) získaných modifikací hydrosolu Ag nanočástic (NČ) připraveného redukcí AgNO3 pomocí NH2OH∙HCl. Pro SERS měření byl připraven Ag agregát se začleněnými kationty [Ru(bpy)3]2+ a Cl- anionty, který byl převrstven tenkou vrstvou vodné fáze. Modifikací Ag NČ chloridy vznikly fraktální fúzované agregáty, ze kterých byl následně připraven 3D Ag agregát pro měření povrchem zesílené luminiscence. Po přípravě byl agregát převrstven 1×10-5 M vodným roztokem [Ru(bpy)3]2+ . SERRS (1×10-14 M) a SERS (1×10-15 M) limity detekce [Ru(bpy)3]2+ určené při excitační vlnové délce 445 a 532 nm odpovídají mezi detekce na úrovni detekce jedné molekuly. K možnosti detekce na úrovni jedné molekuly přispívá zesílení elektromagnetickým mechanismem v důsledku lokalizace [Ru(bpy)3]2+ do "hot spots", efektivní lokalizace "hot spots" do fokusu laserového svazku při mikro-Ramanském spektrálním měření a příspěvek molekulární rezonance k celkovém zesílení signálu. Fosforescenční měření z 3D Ag... Keywords: plasmonické nanočástice; SERS; SERRS; povrchem-modifikovaná luminiscence; plasmonic nanoparticles; SERS; SERRS; surface-modified luminescence Available in a digital repository NRGL
Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul

Two types of 3-dimensional (3D) Ag nanosponge aggregates were prepared and tested as samples for surface-enhanced Raman scattering (SERS) and as active surfaces for surface-enhanced luminescence. 3D ...

Sutrová, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal; Žák, Michal
2017 - Czech
First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB - red, green, blue) description made by the basic channels combination follows. The main part of this thesis is focused on T-re profiles (T - temperature, re - effective cloud particle radius). The analysis of profiles of temperature versus the effective radius of cloud particles shows the vertical distribution of the effective particle size in clouds. The profiles are computed and constructed from the satellite retrieved data and they show graphically the distribution of cloud particles and indirectly represent the severity of the developing storms. Forecasting and predicting dangerous phenomena such as hailstorms or tornados that occur in severe storms is the main objective of the technique. This nowcasting tool was tested in Central Europe and the end of this thesis presents the results of the testing. První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování. Keywords: satelitní snímek; T-re profil; konvekční bouře; satellite image; T-re profile; convective storm Available in a digital repository NRGL
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi

First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB - red, green, blue) description ...

Pokorný, Michal; Žák, Michal
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases