Number of found documents: 7238
Published from to

Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary victimization. It contains an examination of the terms injured person, victim of crime and criminal interrogation, then is dealing with methods and tactics of questioning with specific issues involved in injured person's matter. The thesis describes changes in Czech system of law caused by the Statute of victims of crime. On particular cases based on author's research the thesis shows how can wrongly managed questiong leads to secondary victimization of victim, and offers solutions of particular problems involved in criminal interrogation of injured person. Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného. Keywords: výslech; poškozený; sekundární viktimizace; oběť trestného činu; criminal interrogation; injured person; secondary victimization; victim of crime Available in a digital repository NRGL
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska

This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary victimization. It contains an ...

Kleinbauerová, Marcela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina; Gřivna, Tomáš; Krupička, Jiří
2017 - Czech
The object hereof is the analysis of diversions in the Czech Criminal Law with a focus on conditional cessation of prosecution, which represents the most significant facultative alternative to the standard trial. The idea of procedural alternatives to traditional criminal procedure has become relevant in Czech legal system especially after 1989, when the ideas of restorative justice have begun to resonate also with the general public along with it new ways of decisions in criminal proceedings. Given that criminal policy is mainly controlled by the principles of restorative and retributive justice, it was necessary, in the introduction of this thesis, these two social movements define and analyse. In this sense was crucial to define the concept of diversion sufficiently, because is not legally handled, even defined. Using the deductive method was then possible to proceed to individual types of diversions and then to focus on the institute of conditional discontinuance of criminal proceeding. For the purpose of comprehensive view of possible alternative procedures, the part of thesis was devoted to juvenile offenders, where special institutes and principles are applied. The final part is devoted to the analysis of the Austrian legislation diversions that might represent an inspiring source of... Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich... Keywords: Odklony; restorativní justice; podmíněné zastavení trestního stíhání; trestný čin; Diversions; Restorative Justice; Conditional Discontinuance of Criminal Proceeding; Crime Available in a digital repository NRGL
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení

The object hereof is the analysis of diversions in the Czech Criminal Law with a focus on conditional cessation of prosecution, which represents the most significant facultative alternative to the ...

Tesařová, Martina; Gřivna, Tomáš; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty
Ullmann, Jan; Falada, David
2017 - Czech
Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name "Crimen falsi and related facts of crimes", represents the complex analysis of a development of four mutually very closely interconnected crimes - crimen falsi (the crime of deceit), crimen repetundarum (the crime of abuse of official authority to the personal profit), peculatus (the crime of theft of a public or sacred property) and stellionatus (the residual crime, including any other deceitful act), three public crimes and one extraordinary crime, which can not be classified as crimen, nor as delictus. This thesis starts with the analysis of development of roman criminal law in the age of kings, where the author researches beginnings of the criminal process and the legislation of crimes, which can be described as predecessors of analysed crimes. In the time of the early Roman republic and institutioning of the Law of the twelve tablets is the research of beginnings of analysed crimes supported by the analysis of individual criminal proceedings, within which were judged crimes, which were later parts of factual bases of analysed crimes. Crucial part of the thesis is the analyse of legislation on analysed crimes from the time of the territorial and power growth of the Roman republic, mainly in the first century before... Název práce: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty Tato práce, jejímž názvem je "Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty", představuje komplexní rozbor vývoje právní úpravy čtyř vzájemně velmi úzce souvisejících zločinů - crimen falsi (zločinu podvodu), crimen repetundarum (zločinu zneužití pravomoci úřední osoby k vlastnímu obohacení), peculatus (zločin krádeže veřejného či posvátného majetku) a stellionatus (zbytková skutková podstata, zahrnující jakékoli další podvodné jednání), tedy tří zločinů veřejnoprávních a jednoho mimořádného, který nelze zařadit ani mezi crimina, ani mezi delicta. Práce začíná rozborem vývoje římského trestního práva v době královské, kde se autor věnuje zkoumání počátků trestního procesu a právní úpravy zločinů, které lze označit za předchůdce uvedených zločinů. V dobách zrodu Římské republiky a vytvoření Zákona dvanácti desek je výzkum počátků zkoumaných zločinů podložen i rozborem záznamů jednotlivých trestních procesů, v nichž byly řešeny zločiny, které později tvořily součást skutkových podstat zkoumaných zločinů. Zásadní část práce tvoří rozbor právní úpravy zkoumaných zločinů v dobách územního a mocenského rozvoje Římské republiky, a to především v prvním století před naším letopočtem, kdy byly v rámci Sullových reforem přijaty zákony, upravující crimen... Keywords: crimen falsi; crimen repetundarum; crimen pecuniae repetundae; peculatus; stellionatus; římské právo trestní; crimen falsi; crimen repetundarum; crimen pecuniae repetundae; peculatus; stellionatus; roman criminal law Available in a digital repository NRGL
Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty

Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name "Crimen falsi and related facts of crimes", represents the complex analysis of a development of four mutually very ...

Ullmann, Jan; Falada, David
Univerzita Karlova, 2017

Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
This rigorous thesis presents an undesirable social phenomenon - domestic violence, which can be considered one of the most widespread and most severe form of violence in our society. The aim of the rigorous thesis is, as the name itself suggests, to present as much comprehensive picture as possible of the issue of domestic violence in terms of its criminological and criminal law aspects, i.e. to summarize the current valid and effective criminal law regulation of this phenomenon, to point out its shortcomings and to suggest possible improvements according to conclusions. In addition to the introduction and conclusion, the rigorous thesis is divided into five chapters; the first one is dedicated to the definition of some basic terms that are directly related to the topic. In particular, the term of domestic violence, its characteristics, the causes, why this sociopathological phenomenon occurs, the forms and appearances in which it occurs, and the phases are described. There is also an explanation of terms of a violent and threatened person, an intervention center or interdisciplinary cooperation. The following chapter, which is one of the key sections, deals with criminological aspects of domestic violence. The aim of this part of the thesis is to define the profile of the offender and victim of... Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se... Keywords: domácí násilí; týrání osoby žijící ve společném obydlí; oběť; domestic violence; crime of domestic violence; victim Available in a digital repository NRGL
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí

This rigorous thesis presents an undesirable social phenomenon - domestic violence, which can be considered one of the most widespread and most severe form of violence in our society. The aim of the ...

Bocková, Tereza; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Syntéza kationických ftalocyaninů
Cidlina, Antonín; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
2017 - Czech
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND DRUG CONTROL Author: Antonín Cidlina Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Zimčík PhD. Title: Synthesis of cationic phthalocyanines In my thesis, I dealt with the preparation of cationic phthalocyanines containing quaternary ammonium groups in peripheral chains that are attached to α or β positions of the macrocycle. The synthesis of precursors for cyclotetramerization was the first step of this work. They were prepared by nucleophilic substitution of aromatic dicarbonitriles by 2- (diethylamino)ethanthiolate. These precursors were used to cyclotetramerization in presence of magnesium butoxide. Magnesium phthalocyanines were prepared by this procedure. Magnesium complexes were converted to metal-free phthalocyanines in acidic medium. Then, they reacted with anhydrous zinc acetate to form zinc phthalocyanines. Subsequently, alkylation of peripheral amino groups by ethyliodide led to quaternized Pc. In addition, the derivates with substitution in α positions did not aggregate in aqueous media. Furthermore, zinc phtalocyanine substituted in α positions had very good photochemical properties. That is why it may become potential photosensitizer with promising photodynamic activity. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACETICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV Autor: Antonín Cidlina Školitel: Doc. PharmDr. Petr Zimčík PhD. Název práce: Syntéza kationických ftalocyaninů V mé diplomové práci jsem se zabýval přípravou kationických ftalocyaninů s kvarterní aminoskupinou v postraních řetězcích, které jsou vázány v α nebo β polohách základního makrocyklu. Prvním krokem byla syntéza prekuzorů pro cyklotetramerizaci, které byly připraveny nukleofilní substitucí v reakci 2-(diethylamino)ethanthiolu s deriváty aromatických dikarbonitirilů. Tyto prekurzory byly následně použity do cyklotetramerizace v prostředí butanolátu hořečnatého. Tímto postupem vznikly hořečnaté komplexy příslušných ftaocyaninů. V kyselém prostředí pak byly převedeny na příslušné bezkovové komplexy. Ty pak reagovaly s octanem zinečnatým za vzniku zinečnatých komplexů ftalocyaninů. Dalším krokem byla alkylace periferních aminoskupin ethyljodidem. Byly připraveny kvarterní ftalocyaniny, které jsou snadno rozpustné ve vodě. Navíc deriváty se substitucí v α polohách makrocyklu nepodléhají ve vodném prostředí agregaci. Takto substituovaný zinečnatý komplex má i dobré fotochemické vlastnosti a stává se tak potenciálním fotosenzitizérem s dobrou fotodynamickou aktivitou. Available in a digital repository NRGL
Syntéza kationických ftalocyaninů

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND DRUG CONTROL Author: Antonín Cidlina Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Petr Zimčík PhD. ...

Cidlina, Antonín; Zimčík, Petr; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci
Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
2017 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Inhibitors of mitochondrial enzymes as potential therapeutics for Alzheimer's disease There were about 50 million people living with dementia in 2015. It is expected that number of people living with dementia will reach 130 million by the year of 2050. Alzheimer's disease (AD) is one of the most common causes of dementia and it is estimated to account for about 60 80% of overall cases. Current symptomatic treatment only alleviates symptoms and delays progression of the disease. However, there is no effective treatment, which would address the underlying cause of AD. The extracellular depositions of insoluble amyloid beta peptide (Aβ) were thought to be a causative factor and main target for a long time. Yet, targeted treatment towards the reduction of extracellular Aβ depositions failed to show expected therapeutic merit. Later on, it has been shown that development of AD starts much earlier than any Aβ plaques or symptoms could be observed. With growing evidence of soluble Aβ in intracellular regions, main attention moved to investigations of Aβ within the cells. Aβ... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Lukáš Hroch Školitel doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. Název disertační práce Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci V roce 2015 bylo postiženo demencí přes 50 milionů lidí po celém světě. Je odhadováno, že k roku 2050, číslo lidí postižených demencí vzroste až k 130 milionům. Alzheimerova nemoc (AD) patří mezi nejčastější příčiny demence s podílem až 60-80% na všech případech. Současná symptomatická léčba pouze mírní projevy nemoci a zpomaluje její progresi. Bohužel žádná efektivní léčba, které by cílila na příčinu onemocnění, není stále k dispozici. Dlouho se domnívalo, že příčinou AD jsou extracelulární depozita amyloid-beta peptidu (Aβ). Cílená léčba, která redukovala depozita Aβ, ale nepřinesla očekávané zlepšení symptomů a kýžené výsledky. S postupem času se zjistilo, že rozvoj AD začíná mnohem dříve, než se projeví první symptomy či možnost pozorovat depozita Aβ plaků. Proto se výzkum více začal zaměřovat na intracelulárně lokalizovaný Aβ a jeho toxický efekt na buněčné struktury. Postupně se začalo objevovat více a více studií, které popisují přítomnost Aβ v buňce (včetně buněčných organel jako jsou mitochondrie) a jeho... Available in a digital repository NRGL
Inhibitory mitochondriálních enzymů jako potenciální léčiva Alzheimerovy nemoci

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Candidate Mgr. Lukáš Hroch Supervisor assoc. prof. PharmDr. Kamil ...

Hroch, Lukáš; Musílek, Kamil; Farsa, Oldřich; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Exprese WT1 a jeho sestřihových variant v myeloidních leukémiích
Macháčková Lopotová, Tereza
2017 - Czech
3 Abstract Myeloid leukemias include malignant diseases characterized by clonal expansion of the myeloid cell lineage. While in case of chronic myeloid leukemia (CML), the main cause of the disease has already been identified - t(9;22) and the aktivity of the fusion product of the translocation BCR-ABL, acute myeloid leukemia (AML) has been associated with plenty of different translocations and mutations. The aim of this work was to contribute to the improvement of monitoring of patients with myeloid leukemias via detailed study of the panleukemic marker Wilms tumor gene 1 (wt1) expression. Prognostic value of wt1 expression has been proved for AML patients, however, it has not yet been confirmed for CML patients. Expression of different wt1 variants (more then 36 protein products) is known very poorly in both, AML and CML as well as in normal hematopoiesis. Most of the study is focused on CML, only limited parts are dedicated to AML. In the first part of the work, we clearly proved prognostic value of total wt1 mRNA expression for CML patients. Statistical evaluations revealed critical wt1 values which enable to specify prognosis of patients responding non-optimally to imatinib. Bcr-abl looses much of its prognostic value in these patients. Further, we have designed and optimized PCRs for selected wt1... 2 Abstrakt Myeloidní leukémie představují maligní onemocnění charakterizovaná expanzí myeloidní krevní řady. Zatímco v případě chronické myeloidní leukémie (CML) je hlavní příčina onemocnění známa - t(9;22) a aktivita fuzního produktu BCR-ABL, s akutní myeloidní leukémií (AML) je spojena řada translokací a mutací. Cílem této práce je přispět ke zlepšení monitorování pacientů s myeloidními leukémiemi cestou detailního poznání exprese panleukemického markeru, genu Wilmsova tumoru (wt1). Prognostický význam celkové exprese wt1 je znám u pacientů s AML, nebyl ale jednoznačně potvrzen pro pacienty s CML. O expresi jednotlivých izoforem (celkem více než 36 proteinových produktů) existují velmi kusé informace v případě obou diagnóz i zdravé hematopoézy. Většina této práce je soustředěna na CML, AML je věnována pouze omezená část. V rámci první části jsme prokázali vysoký prognostický význam celkové exprese mRNA wt1 pro pacienty s CML. Statistická hodnocení ukázala kritické hladiny wt1, které umožňují v porovnání s rutinně používaným markerem, hladinou transkriptu bcr-abl, upřesnit prognózu pacientů, kteří neodpovídají optimálně na léčbu. Dále jsme navrhli a optimalizovali reverzně transkriptázové PCR v reálném čase pro kvantifikaci vybraných variant wt1 (kombinace sestřihu exonu 5 a KTS sekvence, swt1 vs. wt1 plné... Keywords: Gen Wilmsova tumoru 1; genová exprese; myeloidní leukémie; Wilms tumor gene 1; gene expression; myeloid leukemia Available in a digital repository NRGL
Exprese WT1 a jeho sestřihových variant v myeloidních leukémiích

3 Abstract Myeloid leukemias include malignant diseases characterized by clonal expansion of the myeloid cell lineage. While in case of chronic myeloid leukemia (CML), the main cause of the disease ...

Macháčková Lopotová, Tereza
Univerzita Karlova, 2017

Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod
Schimmerová, Aneta; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
2017 - Czech
1. ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department od Biophysics and Physical Chemistry Student Aneta Schimmerová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis Synthesis of low-symmetry azaphthalocyanine for the labeling of DNA probes increasing the susceptibility of the molecular- biological methods Azaphthalocyanines (AzaPc) are planar macrocyclic compounds. The alkylamino substituted derivatives can be used as dark quenchers in DNA-hybridization assays. A probe usually contains a quencher and a fluorophore. If these two moieties are close enough, the emitted fluorescence is quenched by the quencher. After the hydrolysis of the oligonucleotide probe, the fluorescence appears because of the long distance between the quencher and fluorophore. Thanks to the large system of conjugated double bounds, AzaPc absorb over a wide range of wavelengths from 300 nm to 750 nm. Such absorption covers all fluorophores used in hybridization assays nowadays, thus AzaPc may serve as universal dark quenchers. The aim of this study was to prepare an AzaPc, that will be possible to attach inside an oligonucleotide strand. Furthermore, a planar moiety bounded to AzaPc will intercalate into DNA and improve the strength of binding of the probe to DNA. First, the... 1. ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student Aneta Schimmerová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod Azaftalocyaniny (AzaPc, z angl. azaphthalocyanines) jsou planární makrocyklické sloučeniny. AzaPc nesoucí ve své molekule alkylaminové periferní substituenty se ukázaly být vhodné jako zhášeče fluorescence jiných sloučenin. Tohoto faktu může být využito v DNA- hybridizačních metodách. V případě, že je na jedné DNA sondě navázán AzaPc zhášeč i fluorofor, není patrná žádná fluorescence. Pokud dojde k rozštěpení oligonukleotidového řetězce DNA sondy, dostane se zhášeč do dostatečně velké vzdálenosti od fluoroforu a není již tak schopen zhášet fluorescenci fluoroforu. AzaPc díky rozsáhlému systému konjugovaných dvojných vazeb absorbují téměř v celé škále absorpčního spektra od 300 nm do 750 nm a jsou tak schopni zhášet fluorescenci všech v praxi používaných fluoroforů. Cílem této diplomové práce bylo připravit AzaPc, který bude možno navázat doprostřed DNA sondy a současně ponese planární molekulu, která se vklíní do dvoušroubovice DNA a zpevní tak vazbu celé DNA sondy. Nejprve byly... Available in a digital repository NRGL
Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod

1. ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department od Biophysics and Physical Chemistry Student Aneta Schimmerová Supervisor Assoc. Prof. PharmDr. Veronika ...

Schimmerová, Aneta; Nováková, Veronika; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2017

Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů
Uhlířová, Štěpánka; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate Štěpánka Uhlířová Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title of thesis Syntheses of azaphthalocyanine fluorescence sensors with the improved selectivity towards desired metal cations Azaphthalocyanines (AzaPc) bearing aza-crowns on the periphery may be used as fluorescence sensors for metal cations. Emission in the red part of the spectrum is a great advantage of these compounds because such light is not absorbed by endogenous chromophores. Previous projects served mostly as a proof of concept where sensitivity of AzaPc sensors to a series of alkali and alkaline earth metal cations was shown. The aim of this diploma thesis is focused on the improvement the selectivity of a recognition moiety for particular cations. This can be achieved by the attachment of lariat ethers or crown ethers close to aza-crown moiety. Firstly, appropriate precursors, i.e. 5,6-disubstituted pyrazine-2,3-dicarbonitriles, were prepared by nucleophilic substitution. Then, cyclotetramerization of two different precursors (A and B) using a template method with zinc acetate in a high boiling solvent provided a statistical mixture of AzaPc congeners. Desired unsymmetrical AzaPc of ABBB type was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát Štěpánka Uhlířová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů Azaftalocyaniny (AzaPc) s navázanými aza-crowny na periferii jsou sloučeniny, které lze použít jako fluorescenční senzory pro kationty kovů. Velkou výhodou těchto látek je emise v červené části spektra, ve které není záření absorbováno endogenními chromofory. Předchozí projekty naší výzkumné skupiny sloužily zejména k ověření citlivosti AzaPc senzorů k alkalickým kovům a kovům alkalických zemin. Cílem této diplomové práce je příprava sloučenin se zvýšenou selektivitou rozpoznávacího centra pro jednotlivé kationty kovů. Toho lze dosáhnout navázáním různých substituentů typu lariat etheru resp. crown etheru do blízkosti aza-crownu. Nejprve byly, pomocí nukleofilní substituce, připraveny vhodné prekurzory, tj. 5,6-disubstituované pyrazin-2,3-dikarbonitrily. V dalším kroku následovala cyklotetramerizace dvou různých prekurzorů (A a B) pomocí templátové metody s octanem zinečnatým ve vysoko vroucím rozpouštědle. Výsledkem této reakce byla statistická směs šesti kongenerů AzaPc, ze kterého byl vyizolován... Available in a digital repository NRGL
Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate Štěpánka Uhlířová Supervisor doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Title ...

Uhlířová, Štěpánka; Nováková, Veronika; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy
Ryglová, Renata; Horáček, Vít
2017 - Czech
This thesis 'Selected institutions of public procurement in the light of new legislation' describes the new legislation in the Czech Republic regulating the public procurement process, introduced by the new Public Procurement Act (Act No. 134/2016 Coll., on the Public Procurement Process, as amended - the "PPA") and its implementing regulation, and compares it to the previous legislation under Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended. The PPA came into force as of October 1, 2016 and has thus been in effect for a period of less than one year. As such, the PPA is considered a relatively new regulation which is still being explored, and which above all requires new case law to provide much- needed interpretation of some provisions which remain unclear or ambiguous. The PPA regulates the procurement process and establishes the rights and obligations of contracting authorities in the Czech Republic and of bidders and contractors, in accordance with the new EU directives. This thesis describes the principal differences and new types of tendering procedures (such as the 'innovative partnership' or the 'light regime') and legal institutions (such as the 'preliminary market consultations'), new grounds for exclusion from tendering procedures, and new qualification requirements introduced... Tato rigorózní práce "Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy" popisuje novou právní úpravu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o zadávání veřejných zakázek") a porovnává tuto úpravu s předchozí právní úpravou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti dne 1. října 2016 a je tak účinný po dobu méně než jednoho roku. Tato práce analyzuje použitelnost dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vnitrostátních soudů v České republice ve vztahu k nové právní úpravě a hodnotí přínos a nedostatky některých hlavních změn právní úpravy, nově zavedených institutů a postupů při zadávání veřejných zakázek. V první kapitole této práce je stručně popsána historická právní úprava zadávání veřejných zakázek v České republice. Druhá kapitola se věnuje procesu přijetí Zákona o zadávání veřejných zakázek a třetí kapitola poskytuje podrobnější analýzu základních definic, se kterými Zákon o zadávání veřejných zakázek pracuje, jako je veřejná zakázka, veřejný zadavatel, dodavatel nebo zadávací podmínky. Ve čtvrté kapitole je analyzována použitelnost závěrů dosavadní rozhodovací... Keywords: Zákon o zadávání veřejných zakázek; zadávání veřejných zakázek; zadávací řízení; Act on Public Procurement Process; public procurement process; award procedure Available in a digital repository NRGL
Vybrané instituty zadávání veřejných zakázek ve světle nové právní úpravy

This thesis 'Selected institutions of public procurement in the light of new legislation' describes the new legislation in the Czech Republic regulating the public procurement process, introduced by ...

Ryglová, Renata; Horáček, Vít
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases