Number of found documents: 8019
Published from to

Dar v proměnách času
Kunstová, Dorota; Elischer, David; Frinta, Ondřej
2018 - Czech
Dorota Ryčlová A gift - transformations over time Abstract This thesis is focused on a gift as an object of gift-giving and its purpose is to analyse this institute as completely as possible. Both from historical point of view, as well as from the perspective of actual legislation. Not even the perception of a gift by other sciences like psychology, anthropology, economy or diplomacy will be left aside. One of the introductory chapters is concerned with gift transformating in law from the Code of Hammurabi, over the Roman law and the Middle Ages up to the regulation of the Austro- Hungarian Empire, the First Czechoslovak Republic and both civil codes valid and effective in our territory in the second half of the twentieth century. Naturally, the largest extent is devoted to the conception of a gift in current legislation, especially in the Act No. 89/2012 coll. civil code (hereinafter referred to as the New Civil Code - "NCC"). Not only from the point of view of NCC Stat. §§ 2055-2078, which deals with different forms of the gift itself (and gift-giving and contract of donation respectively), but also from the point of view of other NCC provisions explicitly mentioning gift or gratuitously provided performances. For the needs of distinguishing between a gift stricto sensu and any other similar performances,... Dorota Ryčlová Dar v proměnách času Abstrakt Tato práce se zaměřuje na dar coby předmět darování a jejím cílem je co nejkomplexněji tento institut rozebrat. A to jak z pohledu historického, tak z pohledu aktuální právní úpravy. Stranou nezůstane ani chápání daru jinými vědními obory, jako jsou psychologie, antropologie, ekonomie či diplomacie. Jedna z úvodních kapitol zachycuje proměny daru v právu od Chammurapiho zákoníku přes římské právo a středověk až po úpravu za dob Monarchie Rakousko-Uherské, období první republiky a obou občanských zákoníků platných a účinných na našem území v druhé polovině dvacátého století. Nejvíce prostoru je pochopitelně věnováno pojetí daru v současné právní úpravě, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále i jen "NOZ"). A to jak z pohledu ustanovení §§ 2055-2078 NOZ, které se přímo věnují různým podobám daru, respektive darování a darovací smlouvě, tak i z pohledu jiných ustanovení NOZ zmiňujících se výslovně o daru nebo o bezplatně poskytovaných plněních. Právě pro potřeby rozlišování mezi darem stricto sensu od jakýchkoli jiných obdobných plnění je v práci zaveden termín dar ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Práce se však neomezuje pouze na problematiku daru ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. NOZ a jemu podobných plnění v rámci NOZ, ale všímá si... Keywords: Dar; darování; plnění ze společenské úsluhy; Gift; gift-giving; performance made out of generosity or good will Available in a digital repository NRGL
Dar v proměnách času

Dorota Ryčlová A gift - transformations over time Abstract This thesis is focused on a gift as an object of gift-giving and its purpose is to analyse this institute as completely as possible. Both ...

Kunstová, Dorota; Elischer, David; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech
Radecki, Marek; Hanyková, Lenka
2018 - English
Title: Spectroscopic Study of the Dynamical Behavior and Interactions in Supramolecular and Macromolecular Systems Author: Marek Radecki Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Department of Macromolecular Physics Abstract: In this thesis, the temperature-induced phase transition in liner polymer solutins and hydrogels of semi-interpenetrating (SIPNs) and interpenetrating (IPNs) polymer networks was studied with respect to various composition, network architecture and procedure. Thermoresponsive linear polymers based on poly(vinyl methyl ether) (PVME) in water and with terc-buthyl based additives, IPNs of polyacrylamide (PAAm), poly(N -isopropylacrylamide) (PNIPAm), poly(N - vinylcaprolactam) (PVCL) and IPNs and SIPNs of poly(N,N -diethylacrylamide) (PDEAAm) were investigated by the methods of nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), differential scanning calorimetry (DSC), optical microscopy (OM) and swelling experiments. The effect of polymer concentration and presence of additives on the dynamics during the phase separation as well as interactions between the water and the polymer in aqueous solutions of PVME and PVME/additives were established. The increasing content of hydrophilic PAAm component in SIPNs and IPNs shifts the transition toward... Název práce: Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech Autor: Marek Radecki Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí dizertační práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: V této práci byl studován teplotní fázový přechod v roztocích lineárního polymeru a v hydrogelech interpenetrujících (IPN) a semi-interpenetrujících sítí (SIPN) v závislosti na měnící se koncentraci, na složení polymerní sítě a na způsobu přípravy. Teplotně citlivý lineární polymer poly(vinyl methyl ether) (PVME) ve vodě spolu s příměsemi na bázi terc-buthylu a dále IPN sítě polyakrylamidu (PAAm), poly(N -isopropylakrylamidu) (PNIPAm), poly(N -vinylkaprolaktamu) (PVCL) a IPN spolu s SIPN sítěmi poly(N,N -diethylakrylamidu) (PDEAAm) byly studovány metodami nukleární magnetické rezonance (NMR), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), optické mikroskopie (OM) a botnacími experimenty. Ve vodných roztocích PVME a jeho roztocích s příměsemi byl zjištěn vliv polymerní koncentrace a přítomností aditiv na dynamiku systému během fázové separace a na interakce mezi molekulami vody a polymeru. Zvyšující se podíl hydrofilní složky PAAm v IPN i SIPN sitích posouvá oblast přechodu k vyšším hodnotám kritické teploty a spolu s tím se značně... Keywords: polymerní hydrogel; interpenetrující sítě; polymerní roztok; fázový přechod; NMR; polymer hydrogel; interpenetrating networks; polymer solution; phase transition; NMR Available in a digital repository NRGL
Spektroskopické studium dynamického chování a interakcí v supramolekulárních a makromolekulárních systémech

Title: Spectroscopic Study of the Dynamical Behavior and Interactions in Supramolecular and Macromolecular Systems Author: Marek Radecki Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: ...

Radecki, Marek; Hanyková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj metody pro stanovení vybraných vitamínů metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
UŘINOVSKÁ, Romana; KUČERA, Lukáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj metody pro stanovení vybraných vitamínů metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

UŘINOVSKÁ, Romana; KUČERA, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány
MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Nakládání se zajištěným zbožím a majetkem státu celními orgány

MAGÁT, Jan; KOHAJDA, Michael
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Správní trestání v Celní správě České republiky
DERNEROVÁ, Renata; FRUMAROVÁ, Kateřina
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Správní trestání v Celní správě České republiky

DERNEROVÁ, Renata; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI
Straussová, Romana
2018 - Czech
NÁZEV PRÁCE: Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI TITLE: Stimulation of joint attention in children aged 17-30 months with positive screening rate of autism using VIG method. AUTHOR: Mgr. Romana Straussová DEPARTMENT: Special Education SUPERVISOR: prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRACT: The subject of this dissertation is research of the impact of the modified VIG intervention method applied in 16 families with children with Autism Spectrum Disorder (ASD), the children being at the age of 17-30 months when entering the project. The intervention and subsequent monitoring of the development took place during the years 2011- 16. The aim of the study was to determine whether it is possible to positively influence the development of a child with autism without the use of intensive therapy guided by a professional, using only parent behavioral training and with the support of attachment behavior. The subjects of research evaluation were the degree of the child's development and the father's and mother's experience with parental roles in relation to the child's disability. The results were surprisingly positive. 38 % (6 children) stepped out of the clinical to nonclinical, 25 % still show the picture of developmental dysphasia, 5... NÁZEV PRÁCE: Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI AUTOR: Mgr. Romana Straussová KATEDRA: speciální pedagogika ŠKOLITEL: prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. ABSTRAKT: Předmětem disertační práce je výzkum vlivu modifikované intervenční metody VTI aplikované v rodinách 16 dětí s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku 17-30 měsíců při vstupu do projektu. Intervence a následné sledování vývoje probíhaly v průběhu let 2011-2016. Cílem práce bylo prokázat, zda je možné pozitivně ovlivnit vývoj dítěte s autismem bez využití intenzivní terapie vedené profesionálem, pouze za využití behaviorálního tréninku rodičů a na základě podpory attachmentového chování. Předmětem hodnocení výzkumu byl jak dosažený vývoj dítěte, tak prožívání rodičovské role otců i matek ve vztahu k postižení jejich dítěte. Výsledky výzkumu byly překvapivě pozitivní. 38 % (6 dětí) z klinického obrazu autismu vystoupilo, 25 % (4 děti) nadále spadalo do klinického obrazu vývojové dysfázie, 31 % (5 dětí) spadá do obrazu PAS, hraničního typu, s výrazným zlepšením v mnoha sledovaných oblastech. Pouze 1 dítě zůstalo i nadále plně v klinickém obrazu PAS. Míra rodičovské spokojenosti byla ovlivněna především osobnostními charakteristikami rodičů a jejich schopností... Available in a digital repository NRGL
Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI

NÁZEV PRÁCE: Stimulace sdílené pozornosti u dětí s pozitivním screeningem autismu ve věku 17-30 měsíců za využití metody VTI TITLE: Stimulation of joint attention in children aged 17-30 months with ...

Straussová, Romana
Univerzita Karlova, 2018

Struktura a aproximace reálných rovinných algebraických křivek
Blažková, Eva; Šír, Zbyněk
2018 - English
Finding a topologically accurate approximation of a real planar algebraic curve is a classic problem in Computer Aided Geometric Design. Algorithms describing the topology search primarily the singular points and are usually based on algebraic techniques applied directly to the curve equation. In this thesis we propose a more geometric approach, taking into account the subsequent high-precision approximation. Our algorithm is primarily based on the identification and approximation of smooth monotonous curve segments, which can in certain cases cross the singularities of the curve. To find the characteristic points we use not only the primary algebraic equation of the curve but also, and more importantly, its implicit support function representation. Using the rational Puiseux series, we describe local properties of curve branches at the points of interest and exploit them to find their connectivity. The support function representation is also used for an approximation of the segments. In this way, we obtain an approximate graph of the entire curve with several nice properties. It approximates the curve within a given Hausdorff distance. The actual error can be measured efficiently. The ap- proximate curve and its offsets are piecewise rational. And the question of topological equivalence of the... Běžným problémem výpočetní geometrie je hledání topologicky přesné aproximace algebraické křivky, které se většinou zakládá na nalezení sin- gulárních bodů křivky. Ty se hledají pomocí algebraických operací s rovnicí křivky. Náš přístup je geometričtější a bere v potaz i následnou přesnou aproximaci. Náš algoritmus hledá a aproximuje hladké monotónní oblouky křivky, které v některých případech mohou procházet i singularitami. Krajní body těchto oblouků počítáme nejen z rovnice křivky, ale i pomocí opěrné funkce. Jejich konektivita je pak určena pomocí lokálních vlastností křivky v daném bodě, které získáváme z racionálních Puiseových řad. Reprezentaci pomocí opěrné funkce využíváme i pro následnou interpo- laci oblouků. Ty dohoromady tvoří aproximaci celé křivky. Tato aproximace má mnoho praktických vlastností, například: Můžeme efektivně měřit její aktuální Hausdorffovu vzdálenost od křivky a díky tomu jednoduše zkon- struovat aproximaci mající omezenou chybu. Navíc je racionální a zajišt'uje i racionalitu ofsetů. Nicméně se její topologie může lišit od topologie původní křivky. Zavádíme pojem tečných trojúhelníků, jejichž pomocí dokážeme najít a libovolně omezit... Keywords: rovinná algebraická křivka; racionální parametrizace; opěrná funkce; topologie křivky; singulární bod; duální Hermitovská interpolace; racionální Puisovy řady; aproximace inflexe; planar algebraic curve; rational parametrization; support function; curve topology; singular point; dual Hermite interpolation; rational Puiseux series; inflection approximation Available in a digital repository NRGL
Struktura a aproximace reálných rovinných algebraických křivek

Finding a topologically accurate approximation of a real planar algebraic curve is a classic problem in Computer Aided Geometric Design. Algorithms describing the topology search primarily the ...

Blažková, Eva; Šír, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2018

Zdrojové mechanismy mikroseismických jevů indukovaných hydraulickým štěpením
Staněk, František; Eisner, Leo
2018 - English
Understanding economic success of unconventional production from shales requires an explanation of the relationship between induced seismicity and hydraulic fracturing. This thesis deals with observing and analyzing synthetic and real microseismic monitoring data acquired during hydraulic fracturing. The thesis is based on observation and analyses of source mechanisms of induced microseismic events that have recently become regularly inverted and interpreted in the oil and gas industry. The results of analyses are interpreted with the geomechanical model of the relationship between hydraulic fracturing and induced seismicity. The study of source mechanisms starts with detailed analyses of spatial distribution of full moment tensor inversion stability. It was mapped based on synthetically computed condition numbers in the vicinity of different monitoring arrays including dense arrays at the surface and sparse arrays with sensors in the boreholes. Stability of inversion was tested under several conditions, mainly dependency on size and geometry of monitoring array and level of noise in the data. In this part of the thesis it is shown that dense surface arrays may provide very stable inversion of source mechanisms which may be interpreted. The study shows that an increasing percentage of non-shear... Pochopení ekonomické úspěšnosti nekonvenční těžby z břidlic vyžaduje vysvětlení vztahu mezi indukovanou seismicitou a hydraulickým štěpením. Tato práce se zabývá pozorováním a analýzou syntetických a reálných dat z hydraulického štěpení a seismického monitorování. Zejména se opírá o analýzu zdrojových mechanismů indukovaných seismických jevů, které se v několika posledních letech začaly určovat a interpretovat i v průmyslu. Výsledky analýzy jsou interpretovány pomocí geomechanického modelu vztahu mezi hydraulickým štěpením břidlic a indukovanou seismicitou. Studium zdrojových mechanismů začíná detailní analýzou prostorového rozložení stability inverze plného momentového tensoru, které bylo vymapováno dle synteticky napočtených kondičních čísel v prostoru okolo různých typů monitorovacích sítí, zahrnující husté sítě na povrchu, ale i řídké sítě s přijímači ve vrtech. Stabilita výpočtu zdrojových mechanismů byla testována v závislosti na různých podmínkách, především pak na velikosti a geometrii monitorovací sítě a různých hladinách šumu v datech. V této práci je ukázáno, že husté povrchové monitorovací sítě mohou dosahovat velmi dobré stability invertovaných zdrojových mechanismů, které mohou být dále interpretovány. Zároveň tato studie ukazuje rostoucí podíl nestřižné složky momentového tensoru s... Keywords: Mikroseismické monitorování; hydraulické štěpení; momentový tenzor; zdrojové mechanismy; geomechanický model; Microseismic monitoring; hydraulic fracturing; moment tensor; source mechanisms; geomechanical model Available in a digital repository NRGL
Zdrojové mechanismy mikroseismických jevů indukovaných hydraulickým štěpením

Understanding economic success of unconventional production from shales requires an explanation of the relationship between induced seismicity and hydraulic fracturing. This thesis deals with ...

Staněk, František; Eisner, Leo
Univerzita Karlova, 2018

Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu
Tirala, Petr; Švecová, Barbora; Paraskevopoulos, Georgios
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Petr Tirala Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of thesis: Formulation and (trans)dermal application of liposomes containing imiquimod Imiquimod (IMQ), a substance belonging to the class of heterocyclic imidazoquinolines, shows significant immunomodulatory effects after topical administration, which is used to treat a variety of viral and malignant diseases of the skin. IMQ is currently used in clinical practice in the form of cream Aldara® containing 5% of active substance, which is unstable and irritating and after removal from the skin IMQ poses an ecological load for the environment. The aim of this thesis was preparation of liposomes for topical administrativ containing lower - 1% amount of IMQ and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the properties of liposomes and promote patency of the active ingredient through the skin barrier to the deeper skin layers various additives were used. Permeation experiments were carried out in Franz diffusion cells on the human skin in order to create the conditions that are as physiological as possible. Amount of IMQ was determined in the uppermost layer of the skin, epidermis, dermis, acceptor phase... Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. mů Imiquimod (IMQ), látka patřící do třídy imidazochinolinů, vykazuje po topickém podání významné imunomodulační účinky, čehož se využívá při léčbě různých virových a nádorových onemocnění kůže. V současnosti je v klinické praxi používán krém Aldara® účinné látky IMQ, který je nestabilní, dráždí a po odstranění z pokožky představuje ekologickou zátěž pro životní prostředí é práce bylo vytvořit lipozomy pro dermální podání nižším kůže in vitro. Byly použity různě přídavky pro zlepšení vlastností lipozomů přísady podporující průchodnost účinné látky přes kožní bariéru do hlubších vrstev kůže. Permeační pokusy byly prováděny ve lidské kůži, aby se vytvořily podmínky co nejvíce podobné fyziologickým. Množství IMQ bylo stanoveno v nejsvrchnější části kůže, v epidermis, dermis, torové fázi simulující krevní oběh a okolní tkáni metodou HPLC. míry penetrace IMQ do kůže probíhalo ve třech aplikačních množství lipozomů a po čtyřiadvaceti hodinách působení. U vše připravovaných vzorků byly koncentrace IMQ v cílovém místě působení, vždy nižší ve srovnání s komerčně dostupným přípravkem Aldara. Koncentrace IMQ uvolněné z lipozomů však byly zároveň nižší v entech kůže, což je pozitivn hlediska nežádoucích účinků. Keywords: transdermální podání léčiv; lipozomy; akceleranty transdermální penetrace; imiquimod; transdermal drug delivery; liposomes; transdermal penetration enhancers; imiquimod Available in a digital repository NRGL
Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Petr Tirala Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of thesis: Formulation and ...

Tirala, Petr; Švecová, Barbora; Paraskevopoulos, Georgios
Univerzita Karlova, 2018

Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Hladký, Pavel; Švecová, Barbora; Holas, Ondřej
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Pavel Hladký Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of Thesis: Formulation and (trans)dermal application of imiquimod Imiquimod (IMQ) is an active pharmaceutical substance which belongs to the group of heterocyclic imidazoquinolines. The mechanism of its effect is an induction of cellular immune response after topical administration, that is used for a treatment of tumors or viral diseases of the skin. In the Czech Republic it is available like a cream called Aldara® , the content of IMQ is 5 %. Although Aldara® is an effective medicine, many problems are associated with its use, especially high price, undesirable effects, disposable use, environmental pollution, etc. The aim of this work was to prepare new liposomes for topical administration containing lower ammount of IMQ (0.5 %) and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the entrance of the drug into the skin transdermal penetration enhancers were used. Permeation experiments were performed in Franz diffusion cells on human skin under conditions as close as possible to the physiological environment of the organism. Subsequently, the individual layers of the skin (stratum corneum, the epidermis,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Pavel Hladký Školitelka: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Diplomová práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu Imiquimod (IMQ) je léčivá látka patřící do skupiny heterocyklických imidazochinolinů. Podstatou jejího účinku po topickém podání je vyvolání buněčné imunitní odpovědi, čehož se využívá při léčbě nádorových či virových onemocnění kůže. V České republice je IMQ dostupný v léčivém přípravku Aldara® s obsahem 5 %. Přestože se jedná o účinný léčivý přípravek, pojí se s jeho použitím řada problémů, jedná se především o vysokou cenu, nežádoucí účinky, jednorázové použití nebo také ekologickou zátěž. Cílem této práce byla příprava nových liposomů s nižším obsahem IMQ (0,5 %) pro kožní podání a hodnocení míry průniku do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva do kůže byly využity akceleranty transdermální penetrace. Permeační pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži za podmínek co nejvíce podobných fyziologickému prostředí organismu. Následně byly analýze množství IMQ metodou HPLC podrobeny jednotlivé vrstvy kůže (stratum corneum, epidermis, dermis a kůže mimo aplikační plochu). Permeační pokusy byly vyhodnocovány ve dvou schématech dle doby působení... Keywords: (trans)dermální podání léčiv; lipozómy; akceleranty transdermální permeace; imiquimod; (trans)dermal drug delivery; liposomes; transdermal permeation enhancers; imiquimod Available in a digital repository NRGL
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Pavel Hladký Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of Thesis: Formulation and ...

Hladký, Pavel; Švecová, Barbora; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases