Number of found documents: 6800
Published from to

Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném
Zbořil, Martin; Macková, Alena; Frintová, Dita
2017 - Czech
Zusammenfassung Das Thema meiner rigorosen Arbeit lautet "Die Sorten von Prozesskosten im Zivilstreitverfahren" a und ihr Ziel ist das Fokussieren auf diese Teilproblematik im Bereich von den Prozesskosten und ihre rechtliche Prüfung. Die rigorose Arbeit behandelt nicht die gesamte Gesetzregelung von den Prozesskosten, wie sie im Kopf Drei der Zivilprozessordnung geregelt wird, sondern versucht sie um eine detaillierte Analyse von den einzelnen Prozesskosten, die demonstrativ im Paragraph § 137 Abs. 1 der Zivilprozessordnung genannt wird. In der rigorosen Arbeit versuchte ich nicht nur um eine Annäherung der rechtlichen Regelung, die de lege lata in etlichen Gesetzen und Verordnungen relativ verstreut ist. Sondern fokussierte ich auch auf zahlreiche Rechtsprechung, die dieses Bereich weiter prägt. Diese Rechtsprechung darf man in die Judikatur teilen, die unklare normative Rechtsregelung konkretisiert und Rechtsprechung - fast ausschließlich seitens des Verfassungsgerichts der Tschechischen Republik - die grundlegende Gesichtspunkte und Schlussfolgerungen bringt. Dies gilt besonders für die Verordnung Nr. 484/2000 Slg., die Belohnung für die Vertretung vom Rechtsanwalt oder Notar regelt, die das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik mit seinem Urteil aufhieb. Außerdem versuchte ich im Kapitel über... Resumé Téma mé rigorózní práce zní "Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném" a jejím cílem je přiblížení této dílčí problematiky oblasti nákladů řízení a její právní rozbor. Práce nepojednává o celkové právní úpravě nákladů řízení, tak jak je upravena v hlavě třetí občanského soudního řádu, ale snaží se blíže analyzovat jednotlivé druhy nákladů řízení, které jsou demonstrativně uvedeny v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. V práci jsem se nesnažil o pouhé nastínění právní úpravy, která je de lege lata poměrně roztříštěná v několika zákonných a podzákonných předpisech. Práce by totiž měla rovněž poukázat na bohatou a četnou judikaturu, která tuto oblast dotváří. Tu lze rozdělit na soudní rozhodování, konkretizující nejasnou normativní právní úpravu a judikaturu - téměř výlučně ze strany Ústavního soudu - přinášející zásadní hlediska a závěry. To platí zejména ve vztahu k vyhl. č. 484/2000 Sb., upravující odměnu za zastoupení advokátem nebo notářem, kterou Ústavní soud zrušil svým nálezem. Mimoto jsem se v práci snažil zhodnotit v kapitole upravující odměnu zastoupení advokátem právní úpravu historicky, a to počínaje rokem 1990, resp. vyhl. č. 270/1990 Sb. do současnosti (včetně mých závěrů). Důvodem je zejména přiblížení některých zásadních milníků v této oblasti (a to zejména zásadní nálezy či... Keywords: druhy nákladů řízení; civilní řízení sporné; Sorten von Prozesskosten; Zivilstreitverfahren Available in a digital repository NRGL
Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném

Zusammenfassung Das Thema meiner rigorosen Arbeit lautet "Die Sorten von Prozesskosten im Zivilstreitverfahren" a und ihr Ziel ist das Fokussieren auf diese Teilproblematik im Bereich von den ...

Zbořil, Martin; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2017

Doručování v civilním procesu
Schneiderová, Martina; Macková, Alena; Smolík, Petr
2017 - Czech
The aim of my thesis is to analyse the institution of delivery in civil proceedings, the paper is especially focused on practical problems and also electronic delivery, first and foremost data-boxes. The study also contains the part describing delivery of documents to foreign countries and to member states of the European Union. The first part of the thesis deals with theoretical definition of the key legal concepts and the delivery into data-boxes is examined there. In the second part there is also described in detail the delivery of documents to foreign countries (and from foreign countries to the Czech Republic, too). Finally, I attempt to draw a short comparison between regulations of delivery in civil proceedings in the Czech Republic and in Slovakia. Delivery comprises one of the key legal institutes of civil proceedings. The principal source of law for delivery in civil proceedings in the Czech Republic is constituted by Law No. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, as amended by Law No. 139/2015 Coll. Moreover it has undergone many changes recently. The thesis is composed of three main chapters which are divided into next subchapters, each of them dealing with different aspects of delivery. Chapter One is introductory, it explains the term delivery within the framework of civil... Resumé Cílem mé práce je to podrobně rozebrat institute doručování v civilním procesu, práce je zaměřena především na praktické problémy a také na elektronické doručování, zejména pak na datové schránky. Je v ní obsažena rovněž část popisující doručování písemností do cizích zemí a členských států Evropské unie. V první části práce jsou definovány klíčové právní pojmy a je zde rozebíráno doručování do datových schránek. V druhé části je pak podrobně popsáno doručování dokumentů do zahraničí (a také ze zahraničí do České republiky). Nakonec se snažím o stručné porovnání právní úpravy doručování v civilním procesu v České republice a na Slovensku. Doručování představuje jeden z hlavních právních institutů civilního procesu. Nejvýznamnější pramen práva pro doručování v civilním procesu v České republice je představován zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 139/2015 Sb. V nedávné době prošel institut doručování mnoha změnami. Práci tvoří tři hlavní kapitoly, které se dělí na další podkapitoly, přičemž každá z nich je věnována rozdílným aspektům doručování. První kapitola je úvodní a vysvětluje pojem doručování v rámci systematiky civilního procesu a je zde také stručně popsán význam doručování v obecném smyslu. Kapitola druhá nazvaná "Doručování v civilním procesu v České republice"... Keywords: civilní; doručování; proces; civil; delivery; proceedings Available in a digital repository NRGL
Doručování v civilním procesu

The aim of my thesis is to analyse the institution of delivery in civil proceedings, the paper is especially focused on practical problems and also electronic delivery, first and foremost data-boxes. ...

Schneiderová, Martina; Macková, Alena; Smolík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Funkce biblických motivů v české pop music 60. a 70. let dvacátého století
Makovcová-Demartini, Lenka; Bartoň, Josef
2017 - Czech
The thesis "The Function of Biblical Motifs for Lyrics in Czech Pop Music of the 1960s and the 1970s" introduces the academic framework of the topic within the first chapter: the definition of the terms, the criteria and method for selecting the motifs and lyrics used. Then, the position of Czech pop music in the cultural and political context of the period is explained, which is a relevant part of the topic itself. Also an outline of the academic reflection of the related topic is referred to as well as the function of biblical motifs in other styles of music (rock, folk and underground music) with the emphasis on the projection of the stylistic differences into using these topics for the lyrics. It also deals with specific elements cooperating within the pop music genre with regard to the observed period. The following four chapters are probes into the pop music and biblical motifs issue. They are meant as the reflection of the the inner dynamics of the genre as well: in the second and third chapters the selected biblical motifs (general motifs, prayers, biblicisms and biblicalcharacters) are enlisted and the anylysis of their funcion and using for various lyrics is provided in comparison with their biblical message and introducing the original loci in the Bible. The fourth chapter is focused on... Rigorózní práce "Funkce biblických motivů v textech písní české pop music 60. a 70. let dvacátého století" nejprve v první kapitole uvádí teoretický rámec tématu: vymezuje pojmy, stanovuje kritéria a představuje metodu výběru použitých motivů a písňových textů. Dále objasňuje postavení české pop music v kulturně-politickém kontextu daného období, který je relevantní součástí tématu. Nastiňuje také odbornou reflexi obdobných témat a poukazuje na funkci a užití biblických motivů v jiných hudebních žánrech (rock, folk a underground) s důrazem na to, jak se žánrová odlišnost promítá do jejich využití. Věnuje se i rozboru jednotlivých faktorů, jež spolupůsobí v a utvářejí žánr pop music, a to v kontextu sledovaného období. Následující čtyři kapitoly jsou sondami do dané problematiky v žánru pop music, které zároveň odrážejí jeho vnitřní dynamiku: druhá a třetí kapitola představuje různé typy a skupiny biblických motivů (obecné motivy, modlitby, biblismy a biblické postavy) a zkoumá jejich funkční užití v různých písňových textech v porovnání a s uvedením jejich původního biblického zakotvení a významu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na funkci vrstvení biblických motivů v textu a zároveň reflektuje pro tento žánr charakteristické přebírání zahraničních titulů a jejich odraz v české textové verzi. Pátá... Keywords: Československo; 60. a 70. léta 20. století; pop music; biblický motiv; folk; rock; underground; kulturně-politický kontext; etické hodnoty; Czechoslovakia; the 1960s and the 1970s; pop music; biblical motifs; folk; rock and underground music; the cultural and political context; ethical values Available in a digital repository NRGL
Funkce biblických motivů v české pop music 60. a 70. let dvacátého století

The thesis "The Function of Biblical Motifs for Lyrics in Czech Pop Music of the 1960s and the 1970s" introduces the academic framework of the topic within the first chapter: the definition of the ...

Makovcová-Demartini, Lenka; Bartoň, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
Křišťanová, Natálie; Winterová, Alena; Frintová, Dita
2017 - Czech
The presented dissertation deals with the current legislation of judicial review of administrative decisions in civil matters, which is incorporated into the fifth part of the Code of Civil Procedure. The introduction outlines the historical context of this legislation, as well as the fundamental motives that led to the formation of the current form of the evaluated legal regulations. Attention is also given to specific issues related to the chosen topic, in particular the question of dualistic concept of judicial protection, adopted within the reform of the administrative judiciary effective from 1st January 2003, as well as the issues of a conflict of jurisdictions, which is one of the consequences of exclusion of the review of decisions of public authorities about private individual rights from the jurisdiction of courts deciding in administrative judiciary, and assigning this agenda to civil courts, which occurred within the context of the mentioned reform. The focus of this work is to describe the valid and effective fifth part of the Code of Civil Procedure, within which a special emphasis is placed on the problematic aspects of this legislation. The main aim will be to clarify or explain controversial provisions, if needed using case law, as well as the publications expressing sometimes conflicting... Předkládaná rigorózní práce pojednává o současné právní úpravě soudního přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy v soukromoprávních záležitostech, která je včleněna do páté části občanského soudního řádu. Úvodem bude předestřen historický kontext této právní úpravy, stejně jako stěžejní motivy, které vedly k utvoření stávající podoby analyzované právní úpravy. Pozornost je věnována rovněž specifickým otázkám souvisejícím se zvoleným tématem, a to jednak otázce dualistické koncepce soudní ochrany, k níž bylo přistoupeno v rámci reformy správního soudnictví účinné ode dne 1. 1. 2003, jakož i problematice kompetenčních sporů, která je jednou z konsekvencí vynětí přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy o soukromých subjektivních právech z pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví a svěření této agendy civilním soudům, k čemuž došlo v rámci zmíněné reformy. Těžištěm práce je pak samotný popis platné a účinné páté části občanského soudního řádu, v rámci nějž bude zvláštní akcent kladen na problematické body této právní úpravy, přičemž hlavní snahou bude objasnit či vysvětlit sporná ustanovení, mimo jiné i za pomoci judikatury, a také publikací vyjadřujících mnohdy protichůdné názory vyřčené odbornou veřejností. Pro konkrétnější představu čtenářů budou také zmíněny vybrané oblasti, které podléhají či... Keywords: Civilní proces; rozhodnutí orgánů veřejné správy; právní dualismus; Civil process; decision of public authorities; legal dualism Available in a digital repository NRGL
Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních

The presented dissertation deals with the current legislation of judicial review of administrative decisions in civil matters, which is incorporated into the fifth part of the Code of Civil Procedure. ...

Křišťanová, Natálie; Winterová, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2017

Spotřebitel v rozhodčím řízení
Zajícová, Martina; Pohl, Tomáš; Smolík, Petr
2017 - Czech
The subject of this rigorous thesis is the consumer's position in the arbitration proceedings. The reason for choosing this topic is primarily based on my own work experience gained from involvement in arbitration proceedings from the consumer's perspective, and from the business perspective, and from the perspective of the Arbitration Court. I achieved my work experiences after finishing my master degree program in law. I began to work as a law clerk representing the consumer in the arbitration proceedings between the entrepreneur and the consumer. Then I moved on to work in the private sphere and I represented businesses against consumers in arbitration proceedings. Currently I also perform the function of an arbitrator at the Arbitration Court. I realized that arbitration proceedings in its relation to the consumer is not so black and white. Rather than abusive, as notoriously proclaimed by some populist parties and movements, and which some courts without further investigation conclude, the nature of arbitration depends on many aspects of the actual arbitration proceedings, on the arbitrator and the nature of the arbitration agreement itself. The aim of this thesis is to focus on the issue of the consumer's position in the arbitration proceedings. I also analyze individual aspects of... Předmětem této rigorózní práce je postavení spotřebitele v rozhodčím řízení. Důvodem výběru tohoto tématu je primárně vlastní zkušenost, neboť jsem měla možnost poznat rozhodčí řízení jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu podnikatele a rovněž z pohledu rozhodce rozhodčího soudu. Tyto mé zkušenosti pramení z mých zaměstnání, když jsem po ukončení magisterského studijního programu v oboru právo nastoupila jako advokátní koncipient a zastupovala jsem spotřebitele v rozhodčím řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem. Následně jsem nastoupila do soukromé sféry a zastupovala jsem podnikatele proti spotřebiteli v řízení u rozhodčího soudu. V současné době rovněž vykonávám funkci rozhodce rozhodčího soudu. Uvědomila jsem si, že rozhodčí řízení ve vztahu ke spotřebiteli není tak úplně černobílé, není zneužívající, jak notoricky hlásají některé populistické strany či hnutí a jak i některé soudy bez dalšího uzavírají, ale záleží na mnoha aspektech samotného rozhodčího řízení, osobě rozhodce a charakteru samotné rozhodčí smlouvy. Cílem této rigorózní práce je předmětnou problematiku postavení spotřebitele v rozhodčím řízení analyzovat a přiblížit jednotlivé aspekty rozhodčího řízení jak ve vztahu k podnikateli a z pohledu podnikatele, tak ve vztahu ke spotřebiteli a z pohledu spotřebitele, se zaměřením jak... Keywords: rozhodčí řízení spotřebitel; arbitration proceeding consumer Available in a digital repository NRGL
Spotřebitel v rozhodčím řízení

The subject of this rigorous thesis is the consumer's position in the arbitration proceedings. The reason for choosing this topic is primarily based on my own work experience gained from involvement ...

Zajícová, Martina; Pohl, Tomáš; Smolík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení
Rohnová, Veronika; Winterová, Alena; Frintová, Dita
2017 - Czech
Persistence of Procedural Relationship of Parties in Civil Proceedings The thesis deals with the procedural relationship in adversarial civil proceedings. The aim of the thesis is to define the persistence of procedural relationship as a characteristic of civil proceedings, as one of the fundamental principles of civil proceedings, and to analyze exceptions to this principle. The thesis is divided into two sections. The first one focuses on changes of parties in procedural relationship, while the latter one focuses on changes in procedural relationship attributable related to the court. The thesis aims to comprehensively address the procedural relationship of parties, thus it includes a section referring to changes of procedural relationship related to the court. The thesis primarily focuses on changes of procedural relationship relating to the parties, such as joinder of parties and substitution of parties. Since the general rule refers to the persistence of procedural relationship, derived from the rights of parties to a judgement on the merits, it is necessary to save the procedural rights of parties should any exception to this general rule apply. The thesis, conforming to the proportionality principle, addresses the suitability and necessity of such legislation. The current legislation seems to be... Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení Předkládaná práce pojednává o procesněprávním vztahu ve sporném civilním řízení. Cílem práce je definovat stálost procesněprávního vztahu jako znak civilního procesu, jako jednu ze zásad civilního řízení sporného a analyzovat výjimky z této zásady. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první části se věnuji změnám v procesněprávním vztahu na straně účastníků, druhá část je zaměřena na změny na straně soudu. Práce si klade za cíl pojednat o procesněprávním vztahu komplexně, proto je zahrnuta i část týkající se změn na straně soudu. Hlavní důraz je ale kladen na změny v procesněprávním vztahu na straně účastníků, kterými jsou přistoupení, záměna a procesní nástupnictví. Protože obecně platí stálost procesněprávní vztahu, která je odvozena z práva účastníků řízení na rozhodnutí ve věci samé, je nutné v případě výjimek z této zásady šetřit procesní práva účastníků řízení. V předkládané práci je proto v souladu se zásadou proporcionality řešena především vhodnost a potřebnost dané úpravy. Za nevhodně upravené instituty je v předkládané práci označena především záměna účastníků a procesní nástupnictví při singulární sukcesi. Jako změny v procesněprávním vztahu na straně soudu označuji delegaci věci, zahájení řízení před nepříslušným soudem, postoupení... Keywords: Procesní vztah; civilní řízení; Procedural Relationship; Civil Proceedings Available in a digital repository NRGL
Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení

Persistence of Procedural Relationship of Parties in Civil Proceedings The thesis deals with the procedural relationship in adversarial civil proceedings. The aim of the thesis is to define the ...

Rohnová, Veronika; Winterová, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2017

Testování nových elektrodových uspořádání pro monitorování elektrochemicky oxidovatelných biologicky aktivních organických látek
Libánský, Milan
2017 - English
Submitted Ph.D. Thesis is focused on the electrochemical characterization and testing of recently developed working electrodes made from pure gold or graphitic carbon particles and electrochemical arrangements. These electrodes are suitable for large screening measurements of various organic compounds. The development of new sensitive voltammetric methods for determination of oxidisable biologically active organic compounds is another aim of this work. To verify its applicability, the array of carbon composite film electrodes integrated in measuring cell system was selected for the development of voltammetric methods for determination of homovanillic acid, vanillylmandelic acid, and indoxyl sulphate. These analytes, which belong to the group of biomarkers of human diseases, were selected for increasing interest in their determination in medical laboratories. Moreover, determination of indoxyl sulphate was coupled to its solid phase extraction from human urine prior to voltammetric determination. Obtained results were compared with measurements of standards with well-established carbon paste electrode. Sputtered (physical vapour deposition method) gold nanostructured film electrodes on treated PTFE substrates and gold nanostructured film electrodes modified with various functional groups on the... Předložená disertační práce je zaměřena na elektrochemickou charakterizaci a testování nově vyvinutých pracovních elektrod a jejich uspořádání. Tyto elektrody byly vyrobené z čistého atomárního zlata nebo z mikročástic grafitického uhlíku a jsou vhodné pro velkoplošné monitorování různých organických látek; dalším, ale neméně důležitým cílem práce je vývoj nových citlivých voltametrických metod pro stanovení oxidovatelných biologicky aktivních organických látek. Měřící systém cel s integrovanými uhlíkovými kompozitními elektrodami byl vybrán pro vývoj voltametrické metody vhodné ke stanovení homovanilové kyseliny, vanilylmandlové kyseliny a indoxylsulfátu. Tyto biomarkery různých onemocnění lidského těla byly vybrány z důvodu neustálého nárůstu zájmu lékařských laboratoří o jejich stanovování. Navíc, před samotným stanovením indoxylsulfátu byla provedena jeho extrakce na tuhé fázi z matrice lidské moči. Všechny naměřené výsledky byly porovnány s výsledky měření s již standardně používanou uhlíkovou pastovou elektrodou. Zlaté naprašované (metoda fyzikální parní depozice) nanostrukturované filmové elektrody s povrchem modifikovaným různými funkčními skupinami a substráty a zlaté nanostrukturované filmové elektrody naprášené na upraveném PTFE byly vybrány pro testování a elektrochemickou... Keywords: Uhlíkové kompozitní filmové elektrody; Uhlíková pastová elektroda; Elektrochemická charakterizace; Látky znečišťující životní prostředí; pNIPAAm (poly (n-isopropylakrylamid)); Zlaté nanostrukturované filmové elektrody; Naprašování zlata; Roubování; Biomarkery nádorových onemocnění; Carbon composite film electrodes; Carbon paste electrode; Electrochemical characterization; Environmental pollutants; pNIPAAm (poly(n-isopropylacrylamide)); Gold nanostructured film electrodes; Gold sputtering; Grafting; Tumor biomarkers Available in a digital repository NRGL
Testování nových elektrodových uspořádání pro monitorování elektrochemicky oxidovatelných biologicky aktivních organických látek

Submitted Ph.D. Thesis is focused on the electrochemical characterization and testing of recently developed working electrodes made from pure gold or graphitic carbon particles and electrochemical ...

Libánský, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)
Horká, Ivona
2017 - English
This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae (including the traditionally recognised subfamily Pontoniinae of predominantly symbiotic species) is the most species-rich and ecologically important of them. Its representatives live from temperate to tropical marine or brackish waters, with the highest diversity in the Indo-West Pacific biogeographic area and the western Atlantic. The thesis is composed of two parts, one focusing on ecology and evolutionary biology, the other on systematics. The first part consists of three studies providing new knowledge on the evolution of symbioses in palaemonid shrimps. We confirmed that inter-phylum host-switching events and colonization of new hosts likely played a major role in the evolution of palaemonid symbiotic shrimps and these evolved multiple times (Chapter 1). Similarly, the switching from ecto- to endosymbiotic mode, associated with new body forms and ecological adaptations, occurred several times in palaemonid evolution. Reversal back to a free-living mode is rare, occasionally observed among ectosymbiotic lineages. Our results also confirm the necessity of systematic revision of this group,... Disertační práce je zaměřena na symbiotické vztahy krevet z infrařádu Caridea se zástupci z různých kmenů bezobratlých. V současné době je v rámci Caridea známo pět čeledí se symbiotickými druhy. Ekologický významná a druhově nejpočetnější je čeleď Palaemonidae, která podle tradičního pojetí zahrnuje i podčeleď Pontoniinae s většinou symbiotických druhů. Její zástupce můžeme nalézt ve slaných a brakických vodách, od mírného pásu po pás tropický, s nejvyšší druhovou diverzitou v Indo-západotichomořské geografické oblasti a západním Atlantiku. Disertační práce je rozdělena na dvě části, ekologicko-evoluční a systematickou. Ekologická část přináší nové poznatky o evoluci symbiotických vazeb u krevet z čeledi Palaemonidae. V Kapitole 1 jsme potvrdili, že kolonizace nového hostitele, mnohdy z jiného kmene, se u symbiotických krevet této skupiny v průběhu evoluce vyskytuje opakovaně a sehrává významnou roli při její diverzifikaci. Stejně tak přechod z ektosymbiotického způsobu života na endosymbiotický, spojený se vznikem adaptací souvisejících s celkovým tvarem těla, se v evoluci Palaemonidae objevuje opakovaně. Návrat k volnému způsobu života je vzácný a vyskytuje se výjimečně u fylogenetických linií s ektosymbiotickými zástupci. Výsledky fylogenetické analýzy mimo jiné ukázaly na polyfylii u několika... Available in a digital repository NRGL
Evoluce, ekologie a systematika symbiotických krevet (Crustacea: Decapoda: Caridea)

This thesis is focused on symbiotic associations of caridean shrimps with a variety of marine animals of different phyla. Currently, five caridean families comprise symbiotic species. Palaemonidae ...

Horká, Ivona
Univerzita Karlova, 2017

Příslušníci zásahové jednotky Policie České republiky a sebeobrana
Wittmann, Stanislav; Pavelka, Radim
2017 - Czech
The name Bachelor: Members of the intervention unit of the Czech police and self-defense The objective of work: The aim of this work is to determine the actual state of subsidized hours of self-defense and martial arts at work, find out whether the members themselves consider the number of hours devoted to training and sufficient self-defense as compared with instructors who create clock, determine the number of hours devoted to self-defense and úpolovým members of sports in his spare time and to evaluate the most frequent suggestions to improve the concept of self- defense, both by members and instructors. Evaluate each intervention unit and the final is evaluated as a whole. The results then process and interpret research results. Method: Research of this thesis was carried out with the help of the survey, the research tool is a form of questionnaires. These questionnaires will be part of the thesis. Results: The research of this thesis gave the following results. Members evaluate the time spent in self-defense as an adequate job. Training in self-defense work in emergency units dedicated to two hours per week. In his spare time, he enjoys sports, self-defense and úpolovým 37 members surveyed, a majority of them. The most common consensus among members and instructors in the design to improve the... Název: Příslušníci zásahové jednotky Policie České republiky a sebeobrana Cíle: Cílem této práce je zjistit skutečný stav dotovaných hodin sebeobrany a úpolových sportů v zaměstnání, zjistit, zda samotní příslušníci pokládají počet hodin věnovaný výcviku sebeobrany jako dostatečný a porovnat s instruktory, kteří hodiny vytvářejí, zjistit počet hodin věnovaných sebeobraně a úpolovým sportům příslušníky ve volném čase a vyhodnotit nejčastější návrhy na zlepšení konceptu sebeobrany, jak ze strany příslušníku, tak instruktorů. Vyhodnotit jednotlivé zásahové jednotky a ve finále je vyhodnotit jako celek. Získané výsledky pak zpracovat a interpretovat výsledky výzkumu. Metoda: Výzkum problematiky této diplomové práce byl proveden za pomoci dotazníkového šetření, kdy nástrojem výzkumu jsou formuláře dotazníků. Tyto dotazníky budou součástí diplomové práce. Výsledky: Výzkumem této diplomové práce byly zjištěny tyto výsledky. Příslušníci hodnotí čas věnovaný sebeobraně v zaměstnání jako dostatečný. Výcviku sebeobrany v zaměstnání v zásahových jednotkách se věnuje do dvou hodin týdně. Ve volném čase se věnuje sebeobraně a úpolovým sportům 37 z dotazovaných příslušníků, což je převážná většina dotazovaných. Nejčastější shoda u příslušníků a instruktorů v návrhu na zlepšení konceptu sebeobrany v zaměstnání... Available in a digital repository NRGL
Příslušníci zásahové jednotky Policie České republiky a sebeobrana

The name Bachelor: Members of the intervention unit of the Czech police and self-defense The objective of work: The aim of this work is to determine the actual state of subsidized hours of ...

Wittmann, Stanislav; Pavelka, Radim
Univerzita Karlova, 2017

Zadávací podmínky a hodnocení nabídek v nadlimitním režimu z pohledu nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Palla, Kristina; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
2017 - Czech
English abstract The procurement documents and evaluation of the tenders in the excessive level from the perspective of the new law on public procurement In this thesis I tried to deal with the current legislation of public procurement in the excessive level with focus on procurement documents and evaluation of tenders. The new Act on Public Procurement became effective in October 1, 2016. As a result of such a short period of its effectiveness its subject matter has not been comprehensively elaborated yet and vice versa it provides a very wide scope for discussions and expert opinions. The aim of my thesis was mainly to summarize the legislation of procurement documents and evaluation of tenders and to assess the impact of the new legislation in practice, both from the position of the contracting authority and the supplier, including the applicability of the existing case law on relevant legal issues. For purposes of my thesis I used the available sources and literature. Also I prepared anonymous questionnaires which were sent to the attention of contracting authorities, suppliers or administrators of public contracts (especially lawyers dealing with public procurement), to receive their reactions to specific questions. I really appreciate this source of information because via these questionnaires I... Ve své rigorózní práci se zabývám aktuální právní úpravou zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu se zaměřením na zadávací podmínky a hodnocení nabídek. Nový Zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. října 2016, jedná se tedy o problematiku, která není dosud komplexně zpracována a naopak je velmi široké pole působnosti k diskusi a odborným názorům. Cílem mé práce bylo zejména shrnout právní úpravu zadávacích podmínek a hodnocení nabídek a posoudit, jaký bude mít nová právní úprava dopad na praxi, a to jak z pozice zadavatele, tak i dodavatele, včetně použitelnosti stávající judikatury k příslušné právní problematice. Pro účely mé rigorózní práce jsem využila nejen dostupné prameny a literaturu, ale zpracovala jsem i anonymní dotazníky, které jsem rozeslala k rukám zadavatelů, dodavatelů, či administrátorů veřejných zakázek, zejména advokátům z oblasti zabývající se zadáváním veřejných zakázek, aby se vyjádřili ke konkrétním dotazům. Zejména tento zdroj informací byl pro mě klíčový. Zpracováním těchto dotazníků jsem získala cenné informace z různých úhlů pohledů praxe, které mi pomohly k dílčím závěrům mé rigorózní práce. Závěrem mé rigorózní práce byly poznatky o konkrétních nedostatcích právní úpravy vztahující se k zadávacím podmínkám, které v praxi již nyní působí zadavatelům... Keywords: Zadávání veřejných zakázek Zadávací podmínky Hodnocení nabídek; Public procurement Procurement documents Evaluation of tenders Available in a digital repository NRGL
Zadávací podmínky a hodnocení nabídek v nadlimitním režimu z pohledu nového zákona o zadávání veřejných zakázek

English abstract The procurement documents and evaluation of the tenders in the excessive level from the perspective of the new law on public procurement In this thesis I tried to deal with the ...

Palla, Kristina; Horáček, Vít; Horáček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases