Number of found documents: 7734
Published from to

Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan
KOREŠ, František
2018 - Czech
Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna Jana. Její stěžejní část tvoří kritická edice vzácně dochovaných rodinných pamětí sepsaných oběma urozenými muži v 16. a na počátku 17. století. Jedinečné svědectví osobní povahy doplněné o výpověď soukromé i úřední korespondence a dalších typů historických pramenů se pro autora práce stalo základním heuristickým východiskem k poznání každodenních i nevšedních zážitků, představ a způsobů myšlení konkrétních představitelů dvou rozdílných generací předbělohorské nižší šlechty. Prováděný výzkum se v souladu s biografickou metodou zaměřil v postupných krocích na přiblížení rodinného a veřejného života obou rytířů, jejich manželek i potomků. Stranou zájmu však nezůstaly ani otázky po proměnách složitých sítí společenských vztahů, utváření rodové paměti, působení války nebo vnímání rozmanitých kulturních vzorů. Záměrem autora bylo představit jednu z možných cest k uchopení sociálních dějin nižší šlechty v předbělohorském období. Supported by historical and anthropological approaches of methodology, the thesis submitted endeavoured to point out the life histories of two almost unknown knights of the period before the Battle of White Mountain, Přibík Bukovanský Pinta z Bukovan and his son Jan. Its principal part consists of a critical edition of rarely preserved family memoirs, written by both noblemen in the 16th and the early 17th centuries. The unique testimony of personal character, supplemented by the message of their personal and official correspondence and other kinds of historical sources, rendered the author the basic heuristic starting point to becoming acquainted with both everyday and unusual experiences, ideas and manners of thinking in concrete representatives of two different generations of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. I focused my research, gradually conducted in accordance with the biographical method, on presenting the family and public lives of both knights, their wives and offspring. Apart from this, the questions of transformation of complex networks of social relationships, formation of family memory, the effects of war and perception of various cultural models, were also given appropriate attention. The author's intention was to present one of the possible manners to approach the social history of lower nobility of the period before the Battle of White Mountain. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan

Předkládaná práce se s oporou v historickoantropologických metodologických přístupech pokoušela vyzdvihnout z anonymity dějin životní příběhy dvou takřka neznámých předbělohorských rytířů, Přibíka ...

KOREŠ, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu
Trnka, Filip; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
2018 - Czech
v anglickém jazyce This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal is to analyze the methods by which the law responds (or should respond) to the consequences resulting from the nature of the state as a legal entity for the creation of and the decision-making processes by the relevant bodies. With respect to the topic of this thesis, these specifics include the use of the state- owned entities to achieve certain public goals and the greater significance of the so- called principal agent problem (i.e., the separation of ownership and governance problem). The thesis starts by definitions and descriptions of the above-mentioned specifics, including the consequences these lead to. On the basis of such introduction, the author then analyzes the possible ways to regulate the nomination processes with respect to the statutory and controlling bodies. The nomination process is a process the outcome of which is the determination of the person to be elected or appointed into the respective body of the state-owned entity. In this part, the thesis analyzes, in particular, i) the existing legal regulation - the Governmental Committee for Personal Nominations, ii) four alternatives of proposed legal regulation, and... v českém jazyce Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů státních podniků a akciových společností s majetkovou účastí státu. Jejím obecným cílem je rozbor způsobů, jakými právní úprava reaguje (nebo by měla reagovat) na důsledky hlavních specifik vyplývajících z povahy státu jako subjektu práva pro vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů. Ve vztahu k tématu této práce jsou těmito specifiky zejména využívání diskutovaných subjektů k dosahování určitých cílů státu a vyšší intenzita problému oddělení vlastnictví od řízení (tzv. principal-agent problém). Práce ve svém úvodu definuje a popisuje zmíněná specifika, včetně důsledků, k nimž vedou. Na základě tohoto vymezení se pak ve vztahu k vytváření orgánů věnuje autor analýze možných variant právní úpravy tzv. nominačního procesu do statutárních a kontrolních orgánů, tedy procesu, jehož výstupem je určení osoby, která se následně na základě volby či jmenování stane členem příslušného orgánu akciové společnosti či státního podniku. Práce v této části rozebírá zejména i) existující řešení v podobě Vládního výboru pro personální nominace, ii) čtyři navrhované varianty právní úpravy, a iii) nejproblematičtější otázky s nominačním procesem související. Pokud jde o rozhodování... Keywords: nominační proces; majetková účast státu; dosahování cílů státu; nomination process; state-owned enterprise; achieving public goals Available in a digital repository NRGL
Vytváření a rozhodování statutárních a kontrolních orgánů právnických osob s účastí státu z hlediska prosazování cílů státu

v anglickém jazyce This thesis focuses on the topic of creation of and decision-making by the statutory and controlling bodies of state-owned entities. Its main goal is to analyze the methods by which ...

Trnka, Filip; Černá, Stanislava; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2018

Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: MODULATION OF BIOTRANSFORMATION AND ANTIOXIDANT ENZYMES BY SELECTED NATURAL COMPOUNDS Public interest in various dietary supplements containing herbs, herbal extracts or isolated active compounds has increased significantly over past decades. Consumption of these supplements increases worldwide and they are often consumed in unreasonably high doses, as they are generally considered as safe. Upon the intake to organism, these compounds are, as other xenobiotics, modified mostly by xenobiotic-metabolizing enzymes and they could influence these enzymes at the same time. Potential modulation of xenobiotic-metabolizing enzymes' activity (induction or inhibition) can seriously affect pharmacokinetics of concomitantly administered drugs. Knowledge of the possible impact of natural compounds on the xenobiotic-metabolizing enzymes is essential for their safe use. The aim of this doctoral thesis was to study the effects of selected herbal extracts and their active chemical constituents on the activity and expression of xenobiotic-metabolizing and antioxidant enzymes. We have focused on the study of effects of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje... Available in a digital repository NRGL
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Supervisor: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Title of Doctoral ...

Lněničková, Kateřina; Szotáková, Barbora; Anzenbacherová, Eva; Trejtnar, František
Univerzita Karlova, 2018

Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Sesquiterpenes in cancer therapy. Chemotherapy is an important part of treatment of cancer. Currently, the use of several anticancer drugs in combination seem to be more advantageous. This combination therapy prevents drug resistance development and make it possible to lower the doses of single drugs, which prevents the side effects in non-cancerous tissues. Large pool of potential drugs for combination therapy can be found among natural compounds, for example among sesquiterpenes. Our project was designed to evaluate the effect of Myrica rubra essential oil (MEO) and selected sesquiterpenes in combination cancer therapy. We focused on the potential ability of MEO and sesquiterpenes to increase the antiproliferative efficacy of classical cytostatics (doxorubicin, oxaliplatin, 5-fluorouracil). In addition, we also studied the possible interaction of sesquiterpenes with other drugs in combination therapy, which could be caused by sesquiterpene-mediated modulation of drug-metabolizing enzymes. For these purposes, a panel of various cell lines (both cancerous and non-cancerous) and primary culture of hepatocytes... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných... Available in a digital repository NRGL
Seskviterpeny v protinádorové terapii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Martin Ambrož Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: ...

Ambrož, Martin; Skálová, Lenka; Hodek, Petr; Souček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace
Stehlík, Petr; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
2018 - Czech
Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which have great value in the current information age. The purpose and aim of this thesis is to conduct a detailed analysis of the two most important regimes of their legal protection - copyright and patent protection. I cover both of these topics in the context of the law of the United States of America (USA) first and then in relation to the law of the Czech Republic. In the chapters about copyright protection, I specifically describe the individual aspects of a computer program, such as source and object code, graphical user interface, structure and functions of a computer program and whether and under what conditions these aspects of a computer program are protected. After that I analyse the conditions of a computer program's protection in connection with patents. As to the law of the USA, the most important source of law are understandably decisions of local courts in which the form and conditions of both copyright and patent protection of computer programs are described in a detailed manner. In the chapters which concern legal protection of computer programs in the Czech Republic (specifically in... Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní analýza dvou nejvýznamnějších režimů jejich právní ochrany - autorskoprávní a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České republiky. V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uživatelské rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany softwaru věnuji v souvislosti s patenty. Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať už autorskoprávní či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím z právních předpisů Evropské unie (EU) a... Keywords: Autorské právo; patenty; počítačové programy; Copyright; patents; computer programs Available in a digital repository NRGL
Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených státech amerických a České republice - analýza a komparace

Copyright and patent protection of computer programs in the United States of America and in the Czech Republic - analysis and comparison Computer programs in their nature are specific objects which ...

Stehlík, Petr; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu
Dzámová, Pavlína; Vraníková, Barbora
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Student: Mgr. Pavlína Dzámová Title of Thesis: Evaluation of flow and consolidation properties of magnesium aluminometasilicate Aluminometasilicates belong to modern excipients used in many pharmaceutical dosage forms. Recently, they have been used as the drug carriers especially for their high adsorption capacity. In this work, the bulk and consolidation properties of Neusilin US2 were evaluated. Apart from the traditional methods such as the bulk density and tapped density, the angle of repose, the flow rate through the outlet of a hopper, the helium pyknometry was used for the measurement of the true density. The flow function and the angle of internal friction was estimated by the translation Jenike shear tester. The particles of Neusilin US2 showed high porosity (more than 90 %) and low bulk density. Good to excellent bulk properties were detected. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Posluchač: Mgr. Pavlína Dzámová Název rigorózní práce: Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu Aluminometasilikáty patří k moderním pomocným látkám využitelným v lékových formách, v poslední době pro svou velkou adsorpční kapacitu také jako nosiče léčiv. V této práci jsou hodnoceny sypné a konsolidační vlastnosti Neusilinu US2. Kromě tradičních metod hodnocení sypnosti, např. sypná a setřesná hustota, sypný úhel a rychlost vytekání otvorem násypky, byla hodnocena také pravá hustota pomocí heliové pyknometrie, z níž byla následně určena porozita Neusilinu US2. K určení tokové funkce a úhlu vnitřního tření byl využit translační smykový tester Jenike. Částice Neusilinu US2 jsou velmi porézní (porozita více než 90%), s nízkou sypnou hustotou. Jsou charakterizovány tokem dobrým až excelentním. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení sypných a konsolidačních vlastností magnesium aluminometasilikátu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Student: Mgr. Pavlína Dzámová Title of Thesis: ...

Dzámová, Pavlína; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení viskozity celulosových základů pro magistraliter přípravu
Láznička, Lukáš; Dittrich, Milan
2018 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Mgr. Lukáš Láznička Title of Thesis: Evaluation of viscosity of the cellulosis bases for extemporaneous preparation Extemporaneous preparation plays an important role in the individual prescription of medicinal products. Many preparations are viscous preparations with the addition of hydrogels. In this work, the relationship between concentration and viscosity of cellulose derivatives of various viscosity grades was studied. The empirically proposed linear regression in which the transformation of viscosity by logarithm and the concentration by square root was used. The actual parameters of the linear regression obtained allowed to estimate the concentration of the cellulose derivative to achieve the desired viscosity. This way, the individual derivatives of different viscosity grades can be replaced without the large impact on viscosity of the resulting medicinal product. 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Posluchač: Mgr. Lukáš Láznička Název rigorózní práce: Hodnocení viskozity celulosových základů pro magistraliter přípravu Magistraliter příprava plní nezastupitelnou roli v individuální preskripci léčivých přípravků. Značnou část přípravků reprezentují viskózní přípravky s přídavkem hydrogelů. V této práci byl studován vztah mezi koncentrací a viskozitou derivátů celulosy s různým viskozitním číslem. Pro linearizaci byla využita empirická lineární regrese, ve které je viskozita transformována logaritmem a koncentrace druhou odmocninou. Získané aktuální parametry lineární regrese umožnily odhad koncentrace derivátu pro dosažení požadované viskozity tak, aby mohly být jednotlivé deriváty celulosy s různým viskozitním číslem mezi sebou zaměněny bez velkého vlivu na viskozitu výsledného magistraliter přípravku. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení viskozity celulosových základů pro magistraliter přípravu

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Student: Mgr. Lukáš Láznička ...

Láznička, Lukáš; Dittrich, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence
Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
2018 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Anthelmintic and other xenobiotic biotransformation in helminths and its contribution to resistance development Parasitic helminths such as tapeworms, flukes or nematodes pose a threat for domestic, farm and wild living animals. Helminths cause significant health problems in animals. Moreover, they cause economical losses to farmers due to production decrease and treatment costs. The treatment with veterinary anthelmintics is still a basic method to fight off helminth infections. However, the long-term use of anthelmintics caused an emergence of resistance to anthelmintics. The increasing incidence of multiresistant strains of many helminth species is the greatest problem. Therefore, research of drug resistance mechanisms became an actual field of study. Increased biotransformation of anthelmintics, transport out of parasite bodies and contact of lower developmental stages with anthelmintics in the environment are some of possible mechanisms that lead to decrease of anthelmintic therapy effectivity and resistance development. The presented thesis focuses on the study of these mechanisms in three helminth... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lukáš Prchal Školitel prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název disertační práce Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence Parazitičtí helminti jako jsou tasemnice, motolice nebo oblí červi představují hrozbu pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata. Způsobují jim značné zdravotní problémy a chovatelům působí ekonomické ztráty kvůli poklesu produkce a nákladům na léčbu. Léčba veterinárními anthelmintiky je základní metodou boje proti helmintózám. Ovšem dlouhodobé používání anthelmintik vedlo k vývoji lékové rezistence helmintů. Největším problémem je pak rostoucí výskyt multirezistentních kmenů u řady druhů helmintů. Výzkum mechanismů lékové rezistence helmintů se tak stal velmi aktuálním směrem vědeckého výzkumu. Zvýšená biotransformace anthelmintik, urychlení jejich transportu z těl helmintů či kontakt nižších vývojových stádií helmintů s anthelmintiky v životním prostředí jsou jedny z možných mechanismů přispívajících ke snížení účinnosti farmakoterapie a k rozvoji rezistence. Předložená disertační práce se zaměřuje na studium těchto mechanismů u tří druhů helmintů. Při analýzách léčiv a jejich metabolitů bylo využíváno vysoce... Available in a digital repository NRGL
Biotransformace anthelmintik a jiných cizorodých látek u helmintů a její přispění k rozvoji resistence

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate Mgr. Lukáš Prchal Supervisor prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis ...

Prchal, Lukáš; Szotáková, Barbora; Hrdý, Ivan; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2018

Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej
Köszegy, Erik; Dittrich, Milan
2018 - Czech
2 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical technology Candidate: Mgr. Erik Koszegy Consultant: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o. Title of Thesis: Liberation of folic acid from microfibers based on hyaluronic acid In this experimental thesis, microfibers made of native hyaluronan were used. Those fibers were coated with folic acid using dip-coating technology. Graduated concentrations of folic acid were added to the coating suspensions based on the hydrophobic hyaluronic acid. The rheological properties of coating mixtures and their adhesion to the fiber surface was examined, to enable a preparation of fibers with the highest possible surface layer homogeneity. Liberation of folic acid (1-3%) from microfibers to the solution of simulated blood plasma was examined within 7 days in time intervals from 0.5 to 168 hours at 37řC. Despite using hydrophobized derivative of hyaluronic acid, liberation of the active ingredient was fast with 40 - 80% of the total amount was released from the surface of the fibers within the first 30 minutes. Each type of coated fiber released at least 90% of the active ingredient within the first 24 hours regardless the folic acid concentration. 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Erik Koszegy Konzultant: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o. Názov rigoróznej práce: Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej V tejto experimentálnej práci boli použité mikrovlákna z natívneho hyaluronanu, ktoré boli povrstvené kyselinou listovou s využitím metódy "dipcoating". Kyselina listová bola v odstupňovaných koncentráciách pridávaná do povrstvovacej zmesi, založenej na báze hydrofobizovanej kyseliny hyaluronovej. Boli skúmané reologické vlastnosti týchto záterových zmesí a ich adhézia na povrch vlákien, aby bolo možné pripraviť vlákna s čo možno najviac homogénnou vrstvou aktívnej látky. Uvoľňovanie kyseliny listovej (1-3%) z mikrovlákien do simulovanej krvnej plazmy bolo sledované v časových intervaloch 0,5 až 168 hodín (7 dní) pri teplote 37řC. Bez ohľadu na koncentráciu kyseliny listovej vo vlákne, minimálne 90% účinnej látky vo vlákne sa uvoľnilo do 24 hodín. Napriek použitiu hydrofobizovaného derivátu kyseliny hyaluronovej, uvoľňovanie aktívnej látky bolo veľmi náhle s uvoľnením 40 - 80% celkového množstva vo vlákne sa uvoľnilo v priebehu prvých 30 minút. Bez ohľadu na koncentráciu kyseliny listovej vo... Available in a digital repository NRGL
Liberácia kyseliny listovej z mikrovlákien na báze kyseliny hyaluronovej

2 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical technology Candidate: Mgr. Erik Koszegy Consultant: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Ing. Jiří ...

Köszegy, Erik; Dittrich, Milan
Univerzita Karlova, 2018

Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU
Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
2018 - English
Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is just as important as its looks. Principles of physics and dynamic simulation are often used for animating hair, because other traditional animation approaches-such as skeletal animation or motion capture-are difficult to apply to hair. Dynamic animation of hair is still an open problem without a known best solution, because hair has quite specific mechanical properties which, combined with the high number of hairs typically comprising a hairstyle, make realistic and efficient simulation challenging. In this work, we focus on dynamic hair animation methods capable of provid- ing real-time or interactive performance while staying physically plausible. Basing on research and analysis of hair properties from the cosmetic industry, we have devised a novel hair animation method which provides more realistic results than existing comparable methods while at the same time offering better performance and stability. We have applied this method to two different approaches to hair animation in order to prove its independence on any particular representation of hair. In one of these approaches, our method allows us to replace an... Přirozený vzhled vlasů je jedním z klíčových aspektů realističnosti virtuálních lidských postav, protože obličej a hlava přirozeně přitahují lidský pohled. V po- hyblivých scénách je realistické chování vlasů důležité stejně jako vzhled. Pro ani- maci vlasů se často používají fyzikální principy a dynamická simulace, protože jiné tradiční metody animace-jako animace pomocí kostry nebo snímání pohybu- se na vlasy aplikují obtížně. Dynamická animace vlasů je otevřený problém bez známého nejlepšího řešení. Důvodem jsou velmi specifické mechanické vlastnosti vlasů spolu s tím, jak velké množství vlasů se na hlavě nachází. Realistická a přitom rychlá animace vlasů je proto náročný úkol. V této práci se zaměřujeme na metody dynamické animace vlasů, které mohou pracovat v reálém čase nebo alespoň interaktivně a při tom si zachovat fyzikální věrnost. Na základě výzkumu a analýzy vlastností vlasů z oblasti kosmetického průmyslu jsme navrhli novou metodu dynamické animace vlasů, která poskytuje realističtější výsledky než obdobné existující metody a přitom nabízí lepší výkon i stabilitu. Naši metodu jsme aplikovali na dva různé přístupy k animaci vlasů, abychom dokázali její nezávislost... Keywords: vlasy; dynamická animace; GPU; hair; dynamic animation; GPU Available in a digital repository NRGL
Přirozená dynamická animace lidských vlasů vhodná pro GPU

Natural-looking hair is a key component for presenting believable virtual hu- mans, because the head and face form natural focal points of the human figure. In non-static scenes, hair behaviour is ...

Kmoch, Petr; Pelikán, Josef; Váša, Libor
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases