Number of found documents: 7443
Published from to

Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence
Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Candidate: Petra Šišmová Supervisor: Dr. Pharm. Elina Makarova, assoc. prof. Veronika Nováková, Ph.D. Title of the diploma thesis: The impaired change in plasma long-chain acylcarnitine level as a marker of insulin resistance Insulin resistance presents one of the factors that could lead to type 2 diabetes mellitus (T2DM). Increased levels of long-chain (LC)-acylcarnitines are associated with obesity and T2DM and recent studies suggest that LC-acylcarnitines could play a role in the development of insulin resistance. Early diagnosis of insulin resistance would help to prevent the onset of T2DM and the development of associated complications. The purpose of this study was to determine whether the measurements of the changes in acylcarnitine concentrations during the glucose tolerance test (GTT) could be used as a novel marker of insulin resistance. After intraperitoneal administration of glucose in high fat diet (HFD)-fed C57bl/6N, db/db mice and respective controls the concentrations of glucose, insulin, glycated haemoglobin, free fatty acids (FFAs) and acylcarnitine levels in the fasted... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Kandidát: Petra Šišmová Školitel: Dr. Pharm. Elina Makarova, doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Redukce změny plazmatické koncentrace acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako markeru inzulínové resistence Inzulínová rezistence představuje jeden z faktorů, které by mohly vést k rozvoji diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Zvýšené hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem (LC-acylkarnitiny) jsou spojeny s obezitou a T2DM a nedávné studie naznačují, že LC-acylkarnitiny mohou hrát roli ve vývoji inzulínové rezistence. Včasná diagnóza by mohla pomoci předcházet nástupu T2DM a vzniku souvisejících komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda-li by měření změn koncentrace acylkarnitinů během glukózo tolerančního testu (GTT) mohlo být použito jako nový marker inzulínové rezistence. Po intraperitoneálním podání glukózy C57bl/6N myším, krmených stravou s vysokým obsahem tuku (HFD), db/db myším a příslušným kontrolám, byly změřeny hladiny glukózy, inzulínu, glykovaného hemoglobinu, koncentrace volných mastných kyselin (FFAs) a acylkarnitinů, a to ve stavu nalačno a následně 1 a 2 hodiny po... Available in a digital repository NRGL
Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical ...

Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII-ABCB1 buněk
Repeľová, Beáta; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Beáta Repeľová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of effects of antiretroviral drugs on transmembrane transport of tenofovir disoproxil fumarate across MDCKII - ABCB1 cell monolayer Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) - ester prodrug of tenofovir is considered as one of the most frequently used component of combination antiretroviral therapy. Several ways of application and good patients' tolerability is typical for this compound. TDF is a substrate of dug transporter such as P-glycoprotein (P-gp) therefore its efflux activity may limit the bioavailability after oral administration and distribution of TDF. As many of antiretroviral drugs are also substrates or inhibitors of P-gp, drug - drug interactions with TDF at the level of transmembrane transport could be expected. The aim of the diploma thesis was to describe effects of co-administered antiretroviral drugs on transfer of TDF across MDCKII cell monolayer by using bidirectional transport and concentration equilibrium setups. The results of experiments confirmed that TDF is a substrate of P-gp. High values of efflux ratio describing transmembrane transport of TDF across parental cells have been observed. This... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Beáta Repeľová Školiteľ: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Názov diplomovej práce: Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII - ABCB1 buněk Tenofovir disoproxil fumarát (TDF), esterové proliečivo tenofoviru, sa radí medzi najvyužívanejšie komponenty kombinovanej antiretrovírusovej terapie. Typické je jeho široké uplatnenie a dobrá tolerovateľnosť pacientmi. Medzi faktory obmedzujúce biodostupnosť po orálnom podaní a distribúciu TDF, patrí liekový efluxný transportér P-glykoproteín (P-gp), ktorého je substrátom. Množstvo antiretrovírusových liečiv je známymi substrátmi, či inhibítormi P-gp, z čoho sa dá predpokladať vznik liekových interakcií na úrovni transmembránového transportu. Cieľom tejto práce bolo popísať vplyv súčasne podaných antiretrovírusových látok na transmembránový transport TDF cez monovrstu buniek MDCKII pomocou obojsmerného transportu a koncentračného ekvilibria. Vyhodnotením experimentov sme potvrdili, že TDF je substrátom P-gp. Po celú dobu trvania experimentov sme zaznamenávali vysoké hodnoty efluxného pomeru vyjadrujúceho transmembránový transport TDF cez monovrstvu parentných buniek, čo naznačovalo zapojenie... Keywords: tenofovir disoproxil fumarate; breast cancer resistence protein; ABCG2; antiretrovirotika; inhibitory proteáz; nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy; nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy; HIV; MDCKII cells; tenofovir disoproxil fumarate; breast cancer resistence protein; ABCG2; antiretrovirals; protease inhibitors; nucleoside reverse transcriptase inhibitors; non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors; HIV; MDCKII cells Available in a digital repository NRGL
Studium vlivu antiretrovirálních léčiv na transmembránový transport tenofoviru disoproxil fumarátu přes monovrstvu MDCKII-ABCB1 buněk

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Beáta Repeľová Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of ...

Repeľová, Beáta; Červený, Lukáš; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Studium interakce antiretovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2
Erbenová, Kateřina; Čečková, Martina; Červený, Lukáš
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Kateřina Erbenová Supervisor: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of interactions antiretroviral drug maraviroc with drug transporters ABCB1 and ABCG2. Maraviroc is inhibitor of CCR5 HIV virus entry into the cells representing one of the important components of antiretroviral therapy. To optimize the treatment strategies and minimize the therapeutic risks of maraviroc-containing combination antiretroviral therapy, it is important to know the interactions of this drug with other antiretrovirals. In particular, interaction on membrane transporters may affect pharmacokinetics and thereby the tissue concentrations of administered drugs, leading to insufficient efficacy of the therapy or increased toxicity. The aim of this study was to experimentally evaluate interaction of maraviroc with the two most important active drug transporters of the ABC transporter superfamily, ABCB1 (P-glycoprotein) and ABCG2 (BCRP). Using in vitro methods employing cell lines we aimed to fulfil two main goals: (1) to evaluate the inhibitory effect of maraviroc on ABCB1 and ABCG2 transporters and (2) to study if any of these transporters could transfer maraviroc as their substrate. The data... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Erbenová Školitelka: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakce antiretrovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2. Maravirok je inhibitor vstupu CCR5 HIV viru do buněk představující jednu z důležitých komponent antiretrovirální terapie. Pro optimalizaci léčebné strategie a minimalizaci rizik kombinované antiretrovirální léčby s využitím maraviroku je důležitá znalost interakce tohoto léčiva s ostatními antiretrovirotiky. Konkrétně interakce na membránových transportérech by mohly ovlivnit farmakokinetiku, a tím koncentrace podaných léčiv ve tkáních a navodit buď nedostatečnou účinnost terapie, nebo zvýšení její toxicity. Náplní této práce bylo experimentálně vyhodnotit interakci maraviroku s dvěma nejvýznamnějšími aktivními lékovými transportéry z rodiny ABC transportních proteinů, ABCB1 (P-glykoproteinem) a ABCG2 (BCRP). S pomocí in vitro metod na buněčných liniích byly řešeny dva základní cíle: (1) schopnost maraviroku inhibovat eflux modelového substrátu pomocí ABCB1 a ABCG2 a (2) schopnost těchto transportérů přenášet maravirok jako svůj substrát. Z dat získaných v rámci této práce je patrné, že maravirok neinhibuje eflux fluorescenčního... Keywords: antiretrovirální terapie; maravirok; farmakokinetika; lékový transportér; antiretroviral therapy; maraviroc; pharmacokinetics; drug transporter Available in a digital repository NRGL
Studium interakce antiretovirotika maraviroku s lékovými transportéry ABCB1 a ABCG2

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Kateřina Erbenová Supervisor: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Study ...

Erbenová, Kateřina; Čečková, Martina; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety.
Stehlíková, Tereza; Nachtigal, Petr; Blažíčková, Kateřina
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Consultant: Associate Professor, Petr Nachtigal, Ph.D. Candidate: Tereza Stehlíková Title of Thesis: Early changes in eNOS and ICAM-1 expression in mice aorta after administration of high fat diet Background: The aim of this thesis was to observe changes in eNOS a ICAM-1 expression after administration of high fat diet in comparison with the control group, which was fed with the chow diet. Method: C57BL/6J female mice were used for the experiment. 6 mice were fed with the high fat diet (experimental group), which contains 1,25 % of cholesterol and 40 % of fat, for the period of 3 months. Six mice (representing control group) were fed with the chow diet the whole time. Immunohistochemical analysis was performed by means of avidin-biotin complex method. Results: The expression of eNOS was visible on the vascular endothelium but there were no differences between the control group and the experimental group. Similarly, ICAM-1 expression was detected only in endothelium in aorta but no differences in the expression between control and experimental group were visible. Conclusions: Administration of high fat diet with 1,25 % of cholesterol and 40 % of fat for 3 months had no effect on the expression of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Kandidát: Tereza Stehlíková Název diplomové práce: Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety Cíl práce: Cílem práce bylo sledovat změny v expresi eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety v porovnání s kontrolní skupinou myší, jež byla krmena standardní dietou. Metoda: Pro experiment byly použity samice myší kmene C57BL/6J. Polovina byla krmena po dobu 3 měsíců vysokotukovou dietou s obsahem 1,25 % cholesterolu 40 % tuku, druhá polovina, která sloužila jako kontrolní, byla po celou dobu krmena běžnou stravou. Imunohistochemická detekce byla provedena pomocí nepřímé trojstupňové metody avidin- biotin komplexu. Výsledky: Exprese eNOS byla výrazná a dobře pozorovatelná na cévním endotelu, avšak bez rozdílu mezi kontrolní a experimentální skupinou. ICAM-1 exprese byla také detekována pouze na cévním endotelu v aortě, ale nebyl zde prokázán signifikantní rozdíl v expresi ICAM-1 mezi oběma skupina. Závěr: Podávání vysokotukové diety s obsahem 1,25 % cholesterolu a 40 % tuku po dobu 3 měsíců nemělo vliv na expresi eNOS a ICAM-1 v aortě myší. Výsledky této práce tedy naznačují, že použití těchto myší a tohoto... Available in a digital repository NRGL
Časné změny exprese eNOS a ICAM-1 v aortě myší po podávání vysokotukové diety.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Consultant: Associate Professor, Petr Nachtigal, Ph.D. Candidate: Tereza Stehlíková Title of ...

Stehlíková, Tereza; Nachtigal, Petr; Blažíčková, Kateřina
Univerzita Karlova, 2018

Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče
Hiršová, Petra; Čečková, Martina; Trejtnar, František; Slanař, Ondřej
2018 - English
Effect of epigallocatechin gallate Epigallocatechin gallate (EGCG), the major green tea catechin, has been shown to be protective in various experimental models of liver injury. Since its effect on biliary physiology and liver cholesterol homeostasis has not been thoroughly studied, the present study investigated effect of EGCG on bile flow, bile acid homeostasis and cholesterol metabolism in healthy and ethinylestradiol-treated rats. Compared to controls, EGCG treatment in rats decreased bile flow by 23%. Hepatic paracellular permeability and biliary bile acid excretion were not altered by EGCG administration, but biliary glutathione excretion was reduced by 70%. Accordingly, the main glutathione transporter at the hepatocyte canalicular membrane, multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2), was significantly decreased at the protein level. Interestingly, EGCG markedly enhanced biliary excretion of cholesterol and phospholipids. These changes tightly correlated with increased expression of ATP- binding cassette transporter G5 and G8 (Abcg5/8) and scavenger receptor class B type 1 and with decreased expression of acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (Acat2). EGCG administration to rats also doubled plasma bile acid concentrations compared to controls. While protein expression of the main... Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní metabolismus cholesterolu však nebyl dosud zcela objasněn. V předkládané disertační práci byl studován účinek EGCG na tvorbu žluče a homeostázu žlučových kyselin a cholesterolu jak u zdravých potkanů tak u potkanů s intrahepatální cholestázou navozenou podáváním ethinylestradiolu. Podávání EGCG potkanům vedlo ke snížení toku žluče o 23 %. Paracelulární permeabilita a biliární exkrece žlučových kyselin nebyla ovlivněna, zatímco biliární exkrece glutathionu po podáváni EGCG byla snížena významně (o 70 %). Stejně tak významné bylo snížení exprese proteinu Mrp2, hlavního transportéru pro glutathion. EGCG výrazně zvýšil biliární exkreci cholesterolu a fosfolipidů. Tyto změny těsně korelovaly se zvýšenou expresí Abcg5/8 (ATP-binding cassette transporter G5/8) a Sr-B1 (scavenger receptor class B type 1) a se sníženou expresí acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (Acat2). EGCG u potkanů rovněž zvýšil plazmatické koncentrace žlučových kyselin. Zatímco exprese hlavních jaterních transportérů žlučových kyselin se nezměnila, exprese Cyp7a1, klíčového enzymu v syntéze žlučových kyselin, byla po podávání EGCG... Available in a digital repository NRGL
Vliv epigalokatechingalátu na tvorbu žluče

Effect of epigallocatechin gallate Epigallocatechin gallate (EGCG), the major green tea catechin, has been shown to be protective in various experimental models of liver injury. Since its effect on ...

Hiršová, Petra; Čečková, Martina; Trejtnar, František; Slanař, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého
Benda, Matěj; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2018 - Czech
Air carriers' liability for the carriage of passengers in the light of European and Private International Law The object of this rigorosa is air carriers' liability for the carriage of passengers, which is by its nature governed mainly by international treaties and secondary law of the European Union. The rigorosa is divided into six parts, which are focused on all aspects of air carriage. The first part informs about the historical development of aviation and its contemporary importance especially with regard to its impact on environment and economical situation. Basic concepts which are used by the author throughout the whole rigorosa and can be found by readers are not omitted as well. The second part focuses on the regulation of international air carriage from the perspective of International law, European law and Czech domestic law. As mentioned in this rigorosa, the carrier's liability when the loss event that is expected by legislators happens is governed mainly by international treaties and secondary law of the European Union, that is why the third part is focused on its most important legal sources and its possible development. Since it is necessary to complexly inform passengers about their rights, the author decided to do so in the fourth part of this rigorosa, which deals with the... Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do šesti částí, které se zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na její dopad na životní prostředí a ekonomickou situaci. Opomenuty nejsou ani základní pojmy užívané autorem v průběhu celé práce, se kterými se čtenáři setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého vnitrostátního práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou zákonodárci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich možný vývoj. Jelikož je potřeba komplexně informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví,... Keywords: Mezinárodní letecká doprava; Odpovědnost leteckých dopravců; Práva cestujících v letecké dopravě; Náhrada škody v leteckém právu; International Air Carriage; Air Carriers' Liability; Air Passengers' Rights; Compensation of Damages in Air Law Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého

Air carriers' liability for the carriage of passengers in the light of European and Private International Law The object of this rigorosa is air carriers' liability for the carriage of passengers, ...

Benda, Matěj; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Testování inhibiční aktivity nových protinádorových léčiv vůči vybraným izoformám cytochromu P450
Kroulíková, Pavla; Červený, Lukáš
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Pavla Kroulíková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Thesis: Study of inhibitory activity of new anticancer drugs toward selected isoforms of cytochromes P450 Cytochromes P450 are important biotransformation enzymes that affect pharmacokinetic behavior of many clinically used drugs and are the cause of many major drug interactions. They may have a role in overcoming multidrug resistance of cancer cells because many cytostatic drugs are deactivated by them. Aim of this thesis was in vitro study of inhibition of selected isoforms (CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, CYP2C8, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 and CYP2B6) by substances from the group of tyrosine kinase inhibitors - alectinib, brivanib, osimertinib and selumetinib. We used commercially available Vividâ CYP Screening kits for the study. In these kits, human cytochromes P450 are recombinantly inserted into insect microsomes. The advantage of this method is that during the experiment no other reaction catalyzed by a different enzyme occurs simultaneously. The principle of this method is conversion of fluorogenic substrate into fluorescent product by CYP450. We determined the inhibition by measuring fluorescence in the 15th minute from start... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Pavla Kroulíková Vedoucí: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název rigorózní práce: Testování inhibiční aktivity nových protinádorových léčiv vůči vybraným izoformám cytochromu P450 Cytochromy P450 (CYP450) jsou důležité biotransformační enzymy, které ovlivňují farmakokinetické chování řady klinicky užívaných léčiv a jsou příčinou mnoha závažných lékových interakcí. Spekuluje se též o jejich roli v mnohočetné lékové resistenci vzhledem k tomu, že některé izoformy CYP450 jsou schopny deaktivovat cytostatika. Cílem této rigorózní práce bylo in vitro testování inhibice vybraných izoforem (CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, CYP2C8, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2B6) látkami ze skupiny inhibitorů tyrozinkináz (TKi) - alectinibem, brivanibem, osimertinibem a selumetinibem. Testování proběhlo pomocí komerčně dostupných Vividâ CYP450 Screening kitů. Lidské cytochromy P450 jsou v těchto kitech rekombinantně vloženy do hmyzích mikrozomů. Výhoda této metody spočívá v tom, že při experimentu neprobíhají současně reakce katalyzované jinými enzymy. Princip je založen na přeměně fluorogenního substrátu na fluorescentní produkt pomocí CYP450. Inhibici jsme zjišťovali měřením fluorescence v 15. minutě od zahájení reakce. Jako... Keywords: protinádorové léčivo; cytochrom P450; léková interakce; anticancer drug; cytochrome P450; drug interaction Available in a digital repository NRGL
Testování inhibiční aktivity nových protinádorových léčiv vůči vybraným izoformám cytochromu P450

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Pavla Kroulíková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of Thesis: Study of ...

Kroulíková, Pavla; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Sledování vlivu statinů a solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce u vybraných buněčných linií a kultur
Vařejčková, Michala; Nachtigal, Petr; Štěrba, Martin; Mladěnka, Přemysl
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Michala Vařejčková Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Monitoring the effect of statins and soluble endoglin on markers of endothelial dysfunction in selected cell line and culture. This doctoral thesis studied the effect of soluble endoglin on endothelial dysfunction markers in vitro in primary cell culture HUVEC and cell line HEK293T. Some experiments included in this thesis were made in cooperation in the laboratory of prof. Carmelo Bernabeu in the research center Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) in Madrid. Endothelial dysfunction is damage of endothelium when the balance between vasoconstrictor and vasodilatory mechanisms is disrupted, it's leading to platelet aggregation, leukocyte adhesion and increased permeability of the endothelium. All these events represent the first step in the development of atherosclerosis and they are part of other cardiovascular diseases such as preeclampsia, type 2 diabetes mellitus, familial hypercholesterolemia. An important role in these diseases play endoglin, eNOS and soluble endoglin (sEng), which is cleaved by MMP- 14 from the membrane endoglin and released into the circulation. It was found... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Michala Vařejčková Školitel: Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název disertační práce: Sledování vlivu statinů a solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce u vybraných buněčných linií a kultur. Tato disertační práce se zabývá studiem vlivu atorvastatinu a solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce in vitro u primární buněčné kultury HUVEC a u buněčné linie HEK293T. Některé experimenty zahrnuté v této disertační práci byly provedeny v rámci spolupráce v laboratoři prof. Carmela Bernabeu ve výzkumném centru Centro de Investigaciones Biologicas v Madridu. Endotelová dysfunkce je poškození funkce endotelu, kdy je narušena rovnováha mezi vazokonstrikčními a vasodilatačními mechanismy, dochází ke zvýšené agregaci trombocytů, adhezi leukocytů a zvýšené permeabilitě endotelu. Všechny tyto děje představují první krok v rozvoji aterosklerózy a jsou součástí dalších kardiovaskulárních onemocnění, jako je např. preeklampsie, diabetes mellitus typu 2. Důležitou roli při těchto onemocněních hraje endoglin, eNOS a solubilní endoglin (sEng), který je pomocí MMP - 14 odštěpován z membránového endoglinu a uvolňován do cirkulace. Bylo zjištěno, že sEng je schopen zvyšovat expresi... Available in a digital repository NRGL
Sledování vlivu statinů a solubilního endoglinu na markery endotelové dysfunkce u vybraných buněčných linií a kultur

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Mgr. Michala Vařejčková Supervisor: Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of ...

Vařejčková, Michala; Nachtigal, Petr; Štěrba, Martin; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2018

Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví
Píza, Jan; Dobřichovský, Tomáš; Růžička, Michal
2018 - Czech
Resumé The field of legal protection of industrial property has gone through a turbulent period since the end of the 19th century, as it has had to react, not only to the fast development of international trade but also to the increasing importance of research and technological progress. This requested creation of international systems of protection for individual subjects of industrial property, as well as the conclusion of many multilateral international treaties, which aim to ensure minimal standards of protection and unify fundamental principles and substantive and procedural rules, has significantly helped to simplify the position of applicants seeking protection in more countries, as well as those responsible for overseeing these rights. This thesis aims to provide a complex view of the field of industrial property rights and their protection, which will also be reflected in the individual breakdown of the chapters. After the introductory explanation of the industrial property concept and the clarification of the importance of its legal regulation, an analysis of the historical context and development leading to the gradual internationalization of the field, follows. In the remaining chapters space has been reserved for the most important international treaties, whose complexly have regulated the... Oblast právní ochrany průmyslového vlastnictví si prošla od konce 19. století velice turbulentním obdobím, když musela reagovat především na rychlý rozvoj mezinárodního obchodu, ale i na rostoucí význam výzkumu a technologického pokroku. Ty si vyžádaly vytvoření mezinárodních systémů ochrany jednotlivých předmětů průmyslového vlastnictví a přijetí mnoha multilaterálních mezinárodních úmluv, které usilují o zajištění minimálních standardů ochrany a sjednocení základních principů a hmotněprávních i procesněprávních pravidel. Podstatně se tak zjednodušila jak pozice žadatelů o ochranu ve více zemích, tak i vlastníků při správě takových eventuálně udělených práv. Tato práce usiluje o poskytnutí komplexního pohledu na problematiku ochrany průmyslového vlastnictví, čemuž odpovídá i členění jednotlivých kapitol. Po úvodním vysvětlení konceptu průmyslového vlastnictví a objasnění důležitosti jeho právní regulace následuje pojednání o historickém kontextu a vývoji vedoucím k postupné internacionalizaci této oblasti. V navazujících kapitolách je pak vyhrazen prostor pro nejvýznamnější mezinárodní smlouvy, které komplexně upravují oblast ochrany průmyslového vlastnictví, a to Pařížskou unijní úmluvu a Dohodu TRIPS. V této souvislosti je pak následně objasněna role WIPO, WTO a EU, jakožto stěžejních organizací... Keywords: Průmyslové vlastnictví; mezinárodní právo; právní ochrana; Industrial property; International law; legal protection Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní a evropské aspekty ochrany průmyslového vlastnictví

Resumé The field of legal protection of industrial property has gone through a turbulent period since the end of the 19th century, as it has had to react, not only to the fast development of ...

Píza, Jan; Dobřichovský, Tomáš; Růžička, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)
Černá, Martina
2018 - Czech
The aim of my thesis was to identify proteins involved in chemical communication and especially those that are involved in sexual signalling. Volatile chemical signals are transported with lipocalins in their beta-barrel structure to present their ligands to receptors or out of the body. Thus, I focused on the identification of these proteins in saliva and vaginal secretion of the house mouse using proteomic and transcriptomic approaches. Due to a cyclic manner of reproduction and its hormonal control, I have also focused on the role of estradiol on sperm phenotype in the laboratory mouse. We have identified an elevated sexual dimorphism in several lipocalins (i.e. 10 out of 20) in the saliva proteome where they may play a role in sexual signalling (i.e. similar to their described roles in the mouse urine). Interestingly, vaginal secretion also contains lipocalins and they rise from proestrus to estrus and remain steady during metestrus. Such variation provides evidence that they serve sexual signalling, however, due to their elevated levels during metestrus it is most likely that their ligands function as signals and not the proteins themselves. On the level of sperm phenotype, we have provided evidence, that experimental concentrations of estradiol have differential effects on sperm. This is due... 10 ABSTRAKT Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny lipokalinů uvnitř beta barelu směrem k receptorům, nebo z těla ven, kde jsou uvolňovány. Proto jsem se zaměřila na tyto proteiny ve slinách a ve vaginálním sekretu myši domácí, s využitím proteomických a transkriptomických přístupů. Vzhledem k cyklické povaze reprodukčního cyklu a jeho hormonální kontroly jsem se také zabývala detailní rolí estradiolu na fenotyp spermií u laboratorní myši. Ve slinném proteomu jsme identifikovali pohlavní dimorfismus u 10 lipokalinů (tj. z celkem 20) a předpokládáme, že i ve slinách mohou hrát roli v pohlavní signalizaci, jak již bylo popsáno v moči. Ve vaginálním sekretu jsme také identifikovali několik lipokalinů, jejichž hladina exprese rostla z fáze proestru do estru, což by mohlo podporovat předpoklad, že i ve vagíně plní signalizační funkci. Hladina těchto lipokalinů však zůstávala zvýšená i ve fázi metestru, což by znamenalo, že by samice stimulovala samce ke kopulaci i ve fázi, kdy není receptivní. Pravděpodobně tedy záleží spíše na směsi ligandů přenášených lipokaliny, než na proteinech samotných. Dalším výsledkem bylo zjištění, že estrogenní... Keywords: lipokaliny; myš domácí; kapacitace; akrozomální reakce; lipocalins,house mouse; capacitation; acrosome reaction Available in a digital repository NRGL
Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)

The aim of my thesis was to identify proteins involved in chemical communication and especially those that are involved in sexual signalling. Volatile chemical signals are transported with lipocalins ...

Černá, Martina
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases