Number of found documents: 7658
Published from to

Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít; Zilynská, Blanka
2018 - Czech
The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys Sternberk's political programme, its fulfilment and goals. Further, it follows Ales's political orientation after the conversion to chalice in the beginning of the 30s of the 15th century and tries to cover the grounds for Ales's rise including the influence of the political coalitions of which he was a member. In that context, Ales's role in Ptacek's and Podebrad's party is explained as well as his part in formulating and promoting their demands. On the basis of the required findings, the thesis attempts to show who in fact profited from Ales's policy. Was it only Ales, respectively his dynasty, the utraquist coalitions of which he was a member, or the country as well? The thesis also tries to revise some conclusions of previous historiography, in which Ales's influence in the parties he was a member of as well as his ability of an independent conduct have been under evaluated. Having made a successful career in the revolutionary and difficult period of the first half of the 15th century, Ales should rightly rank among the significant, although not cardinal personalities of the period who deserve our attention.... Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,... Keywords: Aleš Holický ze Šternberka|Petr Holický ze Šternberka|Hynce Ptáček z Pirkštejna|Jiří z Poděbrad|Oldřich z Rožmberka|Ptáčkova strana|poděbradská strana|utrakvismus|interregnum; Aleš Holický of Šternberk|Petr Holický of Šternberk|Hynce Ptáček of Pirkštejn|Jiří of Poděbrady|Oldřich of Rožmberk|Ptáček's party|Poděbrad's party|utraquism|interregnum Available in a digital repository NRGL
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století

The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys ...

Koula, Vít; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2018

Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
2018 - Czech
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Keywords: Senior|sociální práce|dobrovolník|dobrovolnictví|zapojení|sociální služby|seniorský věk; Senior|social work|volunteer|volunteering|engagement|social services|senior age Available in a digital repository NRGL
Senior jako dobrovolník v sociální práci

Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského ...

Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip; Koldinská, Kristina
2018 - Czech
The thesis (rigorous work) is engaged in possibilities of displaced persons social exclusion measurement and was created on the recommendation of the Examination Board by extending and supplementing the diploma thesis. The first chapter contains definitions of terms used in the thesis. The following chapter comprises abriged and modified translation of methodology manual of Indicators of poverty and social exclusion, so-called Laeken indicators. In the third chapter there is described role of the Czech Statistical Office from the perspective of Law on State Statistic Service and in relation with homelessness. The next chapter describes history of homelessness, its typology and several aspects of different social science disciplines. The thesis is supplemented by the approach to homelessness in the 70s of the last century in the context of the crime of subsistence. The last chapter describes selected social transfers provided in the Czech Republic and designed tool for measurement of social exclusion resulting in an index of relative social exclusion. Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení. Keywords: Chudoba|indikátor|sociální vyloučení|příjem|transfer|zaměstnanost|vzdělání|domácnost; Poverty|indicator|social exclusion|income|transfer|employment|education|household Available in a digital repository NRGL
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova

The thesis (rigorous work) is engaged in possibilities of displaced persons social exclusion measurement and was created on the recommendation of the Examination Board by extending and supplementing ...

Novotný, Filip; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2018

Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice
Froňková, Veronika; Šámalová, Kateřina; Pěnkava, Pavel
2018 - Czech
(in English) The rigorous thesis is devoted to the topic of meeting the needs of users of shelter homes for mothers with children in the Czech Republic. It defines the form of residential social services for mothers with children in Czech legislation. It approaches the target audience of the institution and addresses the causes that may have led to the need to find a service. It specifies the most frequently solved needs, problems, deficits of shelter-seekers. The general part deals with social work methods that can be used in direct work with clients during their stay. The empirical part examines the needs of shelter clients from the perspective of social workers. Based on the assessment of the nationwide questionnaire survey, the results are compared with the views of the clients in the form of structured interviews to verify the reality of the data. The research part of the thesis is closed by an analysis of methodical tools for the identification of client needs used in several selected shelters for mothers and children. The results of the work bring the identification of the areas and the specific needs with which the social workers of the shelters all over the Czech Republic meet. Interpretation of results opens the way for a wider specification of social work performed in shelters for... (česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi. Keywords: Azylové ubytování pro matky s dětmi|uživatelky azylových domů|potřeby|bezdomovectví|chudoba; Shelter for mothers and children|female shelter clients|needs|homelessness|poverty Available in a digital repository NRGL
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice

(in English) The rigorous thesis is devoted to the topic of meeting the needs of users of shelter homes for mothers with children in the Czech Republic. It defines the form of residential social ...

Froňková, Veronika; Šámalová, Kateřina; Pěnkava, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
2018 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
Univerzita Karlova, 2018

Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.
Nguyen Thi, Thu Ha; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical technology Student: Nguyen Thi Thu Ha Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of directly compressible tableting materials and tablets with the coprocessed dry binder containing lactose, povidone and crospovidone. Thesis studies the coprocessed dry binder Ludipress® , which consists of α-lactose monohydrate, polyvinylpyrrolidone and crospovidone. Ludipress® was tested in the mixture with lubricants magnesium stearate and sodium stearyl fumarate in 0,5 % and 1 % concentration and with microcrystalline cellulose in 25 % concentration. Test focused on flowability, compressibility, tensile strength and disintegration time of tablets. Compressibility was evaluated by energy profile of compression in function of compression force. Ludipress® shows high friction therefore addition of lubricant is necessary. Lubricants improved powder flowability and compressibility; 0,5 % concentration of magnesium stearate is the most suitable. Higher concentration of lubricants decreased tensile strength of tablets. Disintegration time did not increase with compression force. Tablets with 1 % concentration of sodium stearyl fumarate had the longest time of disintegration. The addition of 25 %... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Nguyen Thi Thu Ha Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon. Práce se zabývá studiem směsného suchého pojiva Ludipress® , složeného z α-laktózy monohydrátu, polyvinylpyrrolidonu a krospovidonu. Ludipress® byl kombinován s mazadly stearanem hořečnatým a stearylfumarátem sodným v koncentraci 0,5 % a 1 %, a dále také s mikrokrystalickou celulózou v koncentraci 25 %. Testovány byly tokové vlastnosti, lisovatelnost, pevnost v tahu a rozpadavost tablet. Lisovatelnost byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu v závislosti na lisovací síle. Ludipress® vykazuje vysoké tření, proto je nezbytné přidání mazadla. Mazadla zlepšila jeho sypnost a lisovatelnost a nejoptimálnější byl 0,5 % přídavek stearanu hořečnatého. Vyšší koncentrace mazadel pevnost tablet snížila. Doba rozpadu tablet nerostla s lisovací silou, nejdelší byla s přídavkem 1 % stearylfumarátu sodného. Přídavek 25 % mikrokrystalické celulózy sypnost tabletoviny zhoršil, zlepšil ale její lisovatelnost. Tablety byly pevnější s kratší dobou rozpadu. Available in a digital repository NRGL
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet se směsným suchým pojivem obsahujícím laktosu, povidon a krospovidon.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical technology Student: Nguyen Thi Thu Ha Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A ...

Nguyen Thi, Thu Ha; Mužíková, Jitka; Šklubalová, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2018

"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"
Scheu, Lenka; Žákovská, Karolina
2018 - Czech
The subject of this dissertation thesis is to analyze the relationship between environmental protection on one side and legislation concerning the free internal market of the European Union on the other. In the practice of European law, this tension is reflected not only in the regulation of the free movement of goods, but also eg. in competition law. Protecting the environment is currently one of the complex issues of law and policy. Necessary response to adverse changes in the environment lays down binding rules on environmental protection in international law, EU law and national law. The EU internal market is secured by four fundamental market freedoms - the free movement of goods, persons, services and capital. The free movement of goods is a key principle of the internal market and it is governed by Articles 28-37 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The relationship with the environment is reflected in the quality and characteristics of the products, and the conditions under which these products are marketed in different Member States. Environmental protection is strongly linked with service area, which concerns matters such as the operation of landfills. The EU's objectives in the areas of internal market and environmental protection very often collide. Then it is... Předmětem této disertační práce je analýza vztahu mezi ochranou životního prostředí na jedné straně a úpravou volného vnitřního trhu Evropské unie na straně druhé. V praxi evropského práva se toto napětí promítá nejen do úpravy volného pohybu zboží, ale také např. do oblasti soutěžního práva. Ochrana životního prostředí je v současné době jedním z komplexních témat práva a politiky. Nutnou reakcí na nepříznivé změny životního prostředí je stanovení závazných pravidel ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodního práva, práva unijního a vnitrostátního práva. Vnitřní trh EU představuje jednotný prostor, v němž jsou zajištěny základní tržní svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Volný pohyb zboží jako klíčový princip vnitřního trhu je upraven v článcích 28 - 37 Smlouvy o fungování Evropské unie. Souvislost s životním prostředím se promítá do kvality a charakteristiky výrobků a do podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh v jednotlivých členských státech. S ochranou životního prostředí je silně spjata i oblast služeb, která se týká například provozování skládek. Při kolizi cílů EU v oblastech vnitřního trhu a ochrany životního prostředí je nutné nalézt vyvážený přístup mezi ochranou environmentálních cílů a zajištěním ekonomických principů Evropské unie. Ochraně... Available in a digital repository NRGL
"Společná politika ochrany životního prostředí ve světle úpravy vnitřního trhu Evropské unie"

The subject of this dissertation thesis is to analyze the relationship between environmental protection on one side and legislation concerning the free internal market of the European Union on the ...

Scheu, Lenka; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2018

Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.
Fousová, Dominika; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Pharmaceutical Technology Student Dominika Fousová Consultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis A study of directly compressible tableting materials and tablets with the retarding component containing polyvinyl acetate and povidone. Compressibility of directly compressible tableting materials used for manufacturing of prolonged release matrix tablets is being investigated in this thesis. Prosolv® SMCC 90 and MicroceLac® 100 were used as coprocessed dry binders. Kollidon® SR in concentration 20 % and 30 % as well as mixture of 10 % Kollidon® SR with Compritol® 888 ATO at the concentration of 10 % werechosen as retarding agents. Compressibility of each tableting blend was described using compression energy profile and tensile strenght of tablets. Rotating basket method was chosen for disolution testing. Values of all energies of the compression proces and plasticity were higher in the case of tableting materials with coprocessed dry binder Prosolv® SMCC 90. These tablets also showed higher tensile strenght. Tablets with 30 % of Kollidon® SR showed thehighest tensile strength and tablets with the combination of retarding agents Kollidon® SR and Compritol® 888 ATO showed the lowest tensile strength in the case... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutická technologie Student Dominika Fousová Školitel PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon. V práci je hodnocena lisovatelnost přímo lisovatelných tabletovin pro matricové tablety s prodlouženým uvolňováním léčiva. Použitá směsná suchá pojiva byla Prosolv® SMCC 90 a MicroceLac® 100. Retardující složkou byl Kollidon® SR v koncentraci 20 a 30%, dále kombinace 10 % Kollidonu® SR s Compritolem® 888 ATO v koncentraci 10 %. Lisovatelnost tabletovin byla hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a pevnosti tablet v tahu. Pro zkoušku disoluce byla použita metoda rotujícího košíčku. Hodnoty všech energií lisovacího procesu a plasticity byly vyšší v případě tabletovin se směsným suchým pojivem Prosolv® SMCC 90. Tablety s Prosolvem® SMCC 90 vykazovaly vyšší pevnost v tahu. Nejvyšší pevnost měly tablety s 30 % Kollidonu® SR a nejnižší s kombinací retardujících složek v případě obou směsných suchých pojiv. Léčivo se uvolňovalo rychleji z tablet z MicroceLacu® 100 než z tablet s Prosolvem® SMCC 90. V případě MicroceLacu® 100 se uvolňovalo léčivo nejrychleji z tablet s 20 % Kollidonu® SR, v případě... Available in a digital repository NRGL
Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s retetardační složkou obsahující polyvinyl-acetát a povidon.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Pharmaceutical Technology Student Dominika Fousová Consultant PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis A study of ...

Fousová, Dominika; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů
Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
2018 - English
Keywords: Jednomolekulární spektroskopie; LHCII; blikání; NPQ; Single-molecule spectroscopy; LHCII; blinking; NPQ Available in a digital repository NRGL
Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů

Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan; Javorský, Pavel
2018 - English
We have studied magnetic properties of the intermetallic NdPd5Al2 com- pound by means of specific heat and magnetization measurements and neutron scattering. The compound crystallizes in the tetragonal I4/mmm space group with lattice parameters a =4.147 ˚A and c =14.865 ˚A, orders antiferromagnet- ically below TN =1.3 K and presents large magnetocrystalline anisotropy due to the crystal-field effects. The obtained magnetic phase diagram is charac- terized by two distinct magnetically ordered phases similarly to structurally re- lated tetragonal RTX5 and R2TX8 compounds. The zero-field antiferromagnetic phase is characterized by the propagation vector k = (1 2 00) and antiferromag- netic coupling of Nd moments along the teragonal c-axis with the amplitude of magnetic moments of 2.22 µB/Nd as was revealed by neutron diffraction. The transition from the paramagnetic to magnetically ordered in zero field is the first-order phase transition. The CF excitations in NdPd5Al2 were detected by means of INS at 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV and 17.1 meV. We further compare our findings about CF in NdPd5Al2 obtained from INS, susceptibility analysis and first-principles calculations and confront them with the experimental mag- netization and magnetic specific heat data. Our results will be also discussed with respect to related... Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádává pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzy krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s... Keywords: magnetismus; supravodivost; krystalové pole; magnetism; superconductivity; crystal field Available in a digital repository NRGL
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2

We have studied magnetic properties of the intermetallic NdPd5Al2 com- pound by means of specific heat and magnetization measurements and neutron scattering. The compound crystallizes in the ...

Zubáč, Jan; Javorský, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases