Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 1479
Published from to

Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
2010 - Czech
Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za rozpouštědla reaktivní (alkylestery nenasycených mastných kyselin) a dále náhrady reaktivního rozpouštědla styrenu metylestery nenasycených mastných kyselin modifikovaných cyklopentadienem. Byla studována katalytická oxidace sekundárních hydroxylových skupin glycerolu. Bylo navrženo technologické zařízení pro rafinaci glycerolu na Pharma kvalitu. Byl připraven návrh technologických linek výroby metylesteru s kapacitou 10 a 25 kt/rok. Keywords: metylester; biopalivo; chemie; zdroj obnovitelný; bionafta; inženýrství environmentální; látka toxická; ředidlo; pryskyřice; methyl ester; biofuel; chemistry; renewable resource; biodiesel fuel; environmental engineering; toxic substance; diluent; resin; chemie; pryskyřice; biopaliva Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a vývoj zpracování obnovitelných zdrojů na biopaliva a chemické polotovary

Zpráva studuje možnosti využití alkylesterů jako ekologicky přijatelných reaktivních ředidel. Je sledována možnost náhrady těkavých, hořlavých alkydových pryskyřic (xylen, lakový benzín) za ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Pokorný, Michal
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulovaná, Marie
2010 - Czech
Výzkum se zaměřil na metodu dlouhodobého protiproudého vyluhování nadrceného materiálu podle normy CEN/TS 14405. Pro praktické ověřování výluhového testu byl zhotoven prototyp kolony. Podmínky při výluhových testech umožňují simulovat podmínky uložení odpadů při skládkování a získat informace o chování jednotlivých ukazatelů při dlouhodobějším vymývání vrstev skládkového materiálu. Informace, které umožní případnou předpověď pro dlouhodobé chování odpadu v životním prostředí, jsou nezbytné pro návrhy technického zabezpečení skládek. Keywords: kovy těžké; elektroodpad; skládkování; vliv na ŽP; vyluhování odpadů; hodnocení odpadů; pokyn metodický; složení chemické; vzorkování odpadů; zkouška ekotoxikologická; ekotoxicita; analýza chemická; vlastnost odpadů; složení odpadů; heavy metals; electrical and electronic waste; landfilling; effect on the environment; waste leaching; waste assessment; methodical instruction; chemical composition; waste sampling; ecotoxicological test; ecotoxicity; chemical analysis; waste property; waste composition; skládky Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum se zaměřil na metodu dlouhodobého protiproudého vyluhování nadrceného materiálu podle normy CEN/TS 14405. Pro praktické ověřování výluhového testu byl zhotoven prototyp kolony. Podmínky při ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulovaná, Marie
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Blahník, Petr; Svoboda, Tomáš; Fellner, Rostislav; Kočvara, Radim; Tajovský, Karel; Kuras, Tomáš; Hofmeister, Jeňýk; Hošek, Jan
2010 - Czech
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu je populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovení vhodných indikátorů pro tyto charakteristiky, definování limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů. Projekt popisuje modifikaci látkových toků související s fragmentací krajiny, chemismus půd ve vztahu k vlastnostem fragmentů, flóru a vegetaci fragmentů, mykologii a edafon. Zabývá se historickou dynamikou krajinných struktur jako významného vysvětlujícího faktoru. Zpráva popisuje studovanou oblast a výzkumné plochy, modifikaci látkových toků souvisejících s fragmentací krajiny, modifikaci klimatických jevů souvisejících s fragmentací krajiny, flóru a vegetaci fragmentů, diverzitu makromycet, diverzitu edafonu, diverzitu vybraných skupin bezobratlých a diverzitu ptáků. Proběhl mykologický monitoring, v jehož rámci bylo nalezeno 820 druhů makromycet, z nichž 67 druhů je zařazeno do Červeného seznamu makromycet ČR. Keywords: rostlina invazní; ornitologie; ptáci; bezobratlí; mykologie; druhy invazní; druhy vzácné; druhy ohrožené; druhy chráněné; biodiverzita; krajina; fragmentace krajiny; invasive plant; ornithology; birds; invertebrates; mycology; invasive species; rare species; endangered species; protected species; biodiversity; landscape; fragmentation of landscape; krajina; chráněné druhy; mykologie; ptáci; ornitologie; živočichové Available in the Ministry of the Environment
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině

Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny ...

Ekologické služby, s.r.o., Hořovice; Blahník, Petr; Svoboda, Tomáš; Fellner, Rostislav; Kočvara, Radim; Tajovský, Karel; Kuras, Tomáš; Hofmeister, Jeňýk; Hošek, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
2010 - Czech
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě jsou prezentována stručná teoretická východiska studované problematiky, metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2010 pozornost, sada získaných výsledků v oblasti klimatických poměrů lokalit, změn vegetace na úrovni fenologie a druhového složení, dlouhodobých změn vegetace na svahu Petrových kamenů a stručná diskuse získaných výsledků. Keywords: ekosystém horský; změna globální; rozmanitost biologická; vegetace; změna klimatu; oteplování globální; půda; zátěž kritická; oxid uhličitý; dusík; srážky; monitorování; vliv antropogenní; NP Krkonoše; NPR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník; CHKO Jeseníky; mountain ecosystem; global change; biological diversity; vegetation; climate change; global warming; soil; critical load; carbon dioxide; nitrogen; precipitation; monitoring; anthropogenic impact; NP Krkonoše Mts.; NNR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník Mts.; PLA Jeseníky Mts.; oxid uhličitý Available in the Ministry of the Environment
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního ...

Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
2010 - Czech
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce. Keywords: bilance hydrologická; srážky; odtok; modelování; monitorování; cyklus biogeochemický; chemismus vody; voda povrchová; ekosystém lesní; stabilita ekologická; opatření ke zmírnění důsledků; povodí malé; GEOMON; opatření proti povodním; systém varovný; hydrological balance; precipitation; discharge; modelling; monitoring; biogeochemical cycle; water chemistry; surface water; forest ecosystem; ecological stability; mitigation measure; small river basin; GEOMON; flood control measure; warning system; hydrologická bilance; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů

Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody ...

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
2010 - Czech
Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení možnosti využití kyseliny borité jako referenční látky pro provádění výluhových i kontaktních testů toxicity. Byla hodnocena nebezpečná vlastnost odpadů H13 (nyní H15) s tím výsledkem, že bude nutné upravit vyhlášku č. 376/2001 Sb. i vzhledem ke změně přístupu EU k hodnocení H13 (nyní H15). Keywords: složení odpadů; vlastnost odpadů; analýza chemická; ekotoxicita; zkouška ekotoxikologická; vzorkování odpadů; složení chemické; pokyn metodický; novela vyhlášky; hodnocení odpadů; waste composition; waste property; chemical analysis; ecotoxicity; ecotoxicological test; waste sampling; chemical composition; methodical instruction; amendment to a decree; waste assessment; odpady; složení Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Návrh novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh novelizace Metodického pokynu k vyhodnocení ekotoxicity odpadů v části příslušející hodnocení odpadů využívaných na povrchu terénu. Zhodnocení ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Záleská, Martina
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
2010 - Czech
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; zpracování Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Seyfriedová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
2010 - Czech
Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. Byly převzaty, odzkoušeny a zavedeny do rutinní praxe zásadní tzv. alternativní experimentální metody a metody získávání údajů o vlastnostech založených na výpočetních metodách. Do praxe byly zavedeny výpočetní systémy DEREK, CAESAR, TOPKAT, na nichž byla provedena validační šetření. Byla porovnána účinnost jednotlivých softwarových aplikací. Byla dokončena verifikace metody testování kožní dráždivosti na modelech EpiDerm a modelu EpiOcular, BCOP. Byla implementována metoda LLNA. Keywords: REACH; metoda testovací; bezpečnost chemikálií; software; vliv na zdraví; testování chemikálií; látka nebezpečná; látky chemické; REACH; testing method; safety of chemicals; software; effect on health; testing of chemicals; hazardous substance; chemical substances; software Available in the Ministry of the Environment
Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek

Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vnitrosudetská pánev
Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
2010 - Czech
Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení objektu je dokladován základní stratigrafický profil ve smyslu hydrogeologických těles, rozmístění otevřených, příp. testovaných úseků, úrovně hladin, parametry čerpacích zkoušek a dostupné hydraulické parametry. Keywords: pánev vnitrosudetská; Polsko; Česká republika; modelování vody podzemní; voda povrchová; monitorování vody podzemní; měření; průzkum hydrogeologický; vrt; voda podzemní; Intrasudetic Basin; Poland; Czech Republic; groundwater modelling; surface water; groundwater monitoring; measurement; hydrogeological survey; borehole; groundwater; měření Available in the Ministry of the Environment
Vnitrosudetská pánev

Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení ...

Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
2010 - Czech
V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic Povodí Labe a dat z Rýna. Proběhly další simulace na povodí Ohře k nádrži Skalka. Bylo popsáno sledování vodního režimu na lokalitě OP NPR Rašeliniště Jizery. V příloze je uveden článek, který se zabývá odtokem v povodí a transportem nutrientů. V rámci DÚ 16 proběhly odběry povrchových vod a byla instalována multiparametrická sonda YSI 6600 V2-2. Jsou uvedeny výsledky pozorování a jejich zhodnocení. Keywords: vzorkování; vliv zemědělství; lokalita Skalka; Česká republika; Polabí; Labe; důsledek povodně; hydrologie; vzorkování; model matematický; vliv zemědělství; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok z povodí; vliv antropogenní; sampling; agricultural effect; Skalka site; Czech Republic; Elbe river region; Elbe river; flood consequence; hydrology; sampling; mathematical model; agricultural effect; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases