Number of found documents: 373
Published from to

Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
2016 - Czech
Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců. Carrying out a task of price statistics of construction works and constructions was included in statistical surveys for trend of producer price levels. Keywords: stavebnictví; finanční analýza; cenový index; srovnávací analýza Available in a digital repository NRGL
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců....

Odbor statistiky cen; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014
Odbor statistik rozvoje společnost; český statistický úřad
2016 - Czech
Seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v období let 2012–2014 je hlavním cílem této publikace. Výsledky z této statistiky se využívají na národní úrovni především k zabezpečení statistických údajů potřebných pro výkon státní správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Getting acquainted with the latest data on innovative business activities in the Czech Republic in the period 2012-2014 is the main goal of this publication. The results of these statistics are used at national level primarily to provide statistical data needed for state administration performance in the area of ​​research, development and innovation. Keywords: ekonomický výzkum; ekonomický rozvoj; inovace; podnik Available in a digital repository NRGL
Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014

Seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v období let 2012–2014 je hlavním cílem této publikace. Výsledky z této statistiky se využívají na národní ...

Odbor statistik rozvoje společnost; český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vycházejí ze společného zpracování údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí sledovaného roku (v termínu 31. 10. 2016) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 05. 2017) Publicity Incapacity for Disease and Accidents in the Czech Republic in the first half of 2016 offers a basic overview of temporary incapacity for work of the Czech population due to illness or accident in the first half of 2016. Data on sickness and injury incapacity for work are based on the joint processing of the data of the Czech Social Administration Security (CSSA) and the Czech Statistical Office (CZSO) and are always published 1 st half of the reference year (31 October 2016) and cumulative for the whole year (31 May 2017) Keywords: zdravotnictví; nemoci; úrazy; práce; sociální pojištění Available in a digital repository NRGL
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016

Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Produkce, využití a odstranění odpadů - 2015
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí; Český statistický úřad
2016 - Czech
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002/ES, o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. The Czech Statistical Office has been conducting a statistical survey on waste production and management every year since 1992. The scope and structure of this survey serves as a direct basis for the reporting obligations of the Czech Republic resulting from Regulation 2150/2002 / EC of the European Parliament and of the council on waste statistics , which is headed by the Czech Statistical Office. Keywords: dovoz; vývoz; produkce odpadů; import; export; waste generation; odpady; skladování odpadů; spalování Available in a digital repository NRGL
Produkce, využití a odstranění odpadů - 2015

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění ...

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015
Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
2016 - Czech
Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či dlouhodobých trendů vývoje a doplněného o mezinárodní srovnání, především se zeměmi Evropské unie. Pokud nejsou v určitých zvolených tématech údaje předchozího roku k dispozici, končí časové řady a jejich hodnocení rokem, za který jsou data naposledy dostupná. Regular annual analysis The tendency of macroeconomic development and quality of life in the Czech Republic is a more extensive empirical analysis of the previous year, which is time-bound in the context of medium- and long-term trends of development and supplemented by international comparison, especially with the countries of the European Union. If the data of the previous year are not available in certain selected topics, the time series and their evaluation end with the year for which the data are last available. Keywords: Česká republika; Czech republic; vývoj; kvalita života; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2015

Pravidelná roční analýza Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice je obsáhlejším empirickým rozborem předcházejícího roku zasazeného časově do kontextu střednědobých či ...

Odbor Kancelář předsedkyně; Oddělení svodných analýz
Český statistický úřad, 2016

Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
2016 - Czech
Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních tendencí se zvýrazňuje potřeba sdílení informací o zdravotnictví a poskytování zdravotní péče v mezinárodním měřítku. From an economic and social point of view, healthcare requires more and more resources that draw on complex redistributive relationships. Finally, with the development of globalization and its associated integration tendencies, the need for sharing information on healthcare and the provision of healthcare is highlighted internationally. Keywords: zdravotnictví; makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance Available in a digital repository NRGL
Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2015

Z ekonomického a sociálního pohledu vyžaduje zdravotnictví stále více zdrojů, které čerpá cestou složitých přerozdělovacích vztahů. Konečně s rozvojem globalizace a s ní souvisejících integračních ...

Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2016

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015
Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti. Keywords: kultura a společnost; kulturní dědictví; návštěvnost; culture and society; cultural heritage; attendance; galerie; muzea; památníky; památkové objekty; statistická data Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se ...

Lindnerová, Vladimíra; Šílová, Hana; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2016

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015
Peroutková, Aglaja; Razáková, Jana; Studeníková, Eva; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek. Keywords: kultura a společnost; návštěvnost; culture and society; attendance; architektura; divadlo; hudební tělesa; statistická data; umělecké výstavy; výtvarné umění Available in a digital repository NRGL
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015

V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2015. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a ...

Peroutková, Aglaja; Razáková, Jana; Studeníková, Eva; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2016

Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2013-2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
2016 - Czech
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček. Keywords: kultura a společnost; návštěvníci; culture and society; visitors; galerie; muzea; památníky Available in a digital repository NRGL
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2013-2015

V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
NIPOS, 2016

Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2016 - Czech
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních subjektů z veřejného rozpočtu. Keywords: kultura a společnost; culture and society; divadlo; galerie; muzea; hudební tělesa; památkové objekty; statistická data; veřejné knihovny Available in a digital repository NRGL
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2015

Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních subjektů z veřejného rozpočtu.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases