Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 6924
Published from to

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. In February of this year, respondents of the Public Opinion Research Centre evaluated the urgency of solving in some areas of public life. The most urgent problems are supposed to be corruption and immigration. Keywords: public life; urgent problems; corruption; immigration Fulltext is available at external website.
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018

Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života....

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v březnu 2018 18
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in March 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: political Parties; Chamber of Deputies; election Fulltext is available at external website.
Volební model v březnu 2018 18

V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V lednu 2018 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2018 realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. In January 2018 Public Opinion Research Centre investigated, how Czech citizens evaluate material living conditions of their households and economic situation in the Czech Republic. During January 201á comparable surveys on this theme were carried out also in Poland, Hungary, and Slovakia. Keywords: material living conditions; households Fulltext is available at external website.
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018

V lednu 2018 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2018 ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2018 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zkoumali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. In March 2018 Public Opinion Research Centre focused on social distance among the majority population and different social groups. Social distance was measured by a specific question: people should pick from a list of 15 different groups those, which they would not like to have as neighbours. The biggest distance was noticed towards drug addicts (87% of Czechs would not want them to be their neighbours), people addicted to alcohol (73%), people with criminal past (72%), and also people with mental disease (61%). Keywords: majority; social groups; neighbours Fulltext is available at external website.
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2018

V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2018 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zkoumali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů (OSN) a Evropské unii (EU). Z institucí Evropské unie pak hodnotili, nakolik důvěřují Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské rady (tzv. evropskému prezidentovi) a vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku (tzv. ministryni zahraničí EU). In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to confidence in European Union and international institutions. Questions focused mainly on trust in European Union in general and its concrete authorities. In connection to international institutions respondents evaluated their trust in United Nations and North Atlantic Treaty Organisation. Keywords: European Union; international institutions; United Nations; NATO Fulltext is available at external website.
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018

V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018 \n
Tuček, Milan
2018 - Czech
V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti a které jsme naposledy pokládali před třemi lety. The April survey of Public Opinion Research Centre focused on the theme of social order and social cohesion of the Czech society. Keywords: social cohesion Fulltext is available at external website.
Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018 \n

V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti a které jsme naposledy pokládali před třemi ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci květnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným otázky zaměřené na životní prostředí. První otázka zjišťovala zájem o informace spojené s šetrným chováním k životnímu prostředí, druhá otázka dala respondentům prostor k vyjádření subjektivního pocitu informovanosti o šetrném chování k životnímu prostředí, třetí otázka mapovala vlastní praktiky domácností respondentů v kontextu životního prostředí a čtvrtá otázka zkoumala občanské aktivity respondentů vzhledem k ochraně životního prostředí. In May 2018, the Centre for Public Opinion Research asked questions regarding the environment.The first question identified an interest of respondents in information related to environmentally friendly behaviour. In the second question, the respondents expressed their subjective feeling of awareness about environmentally friendly behaviour. The third question mapped own practices of respondents household in the context of the environment and the fourth question examined the civic activities of the respondents in relation to the protection of the environment. Keywords: environmental; behaviour Fulltext is available at external website.
Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018

V rámci květnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným otázky zaměřené na životní prostředí. První otázka zjišťovala zájem o informace spojené s šetrným chováním k životnímu ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Důvěra ústavním institucím v červnu 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. In June 2018 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in the Ombudsman, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Office. Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červnu 2018

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, a dále otázku, jakou práci by dotázaný hledal při ztrátě zaměstnání (konkrétní – jakoukoli). Naposledy byly tyto otázky položeny v roce 2015. In June survey CVVM investigated whether the respondents in case of their unemployment would accept a job requiring certain concessions, such as overtime work, nightwork, work on weekends or higher work rate. Keywords: unemployment; job Fulltext is available at external website.
Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018

V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali - zda dokonalé, či méně dokonalé a zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali důvody, které by je vedly k této volbě. Jedna z otázek byla zaměřena i na to, kdo podle respondentů rozhoduje o tom, jaké ovoce a zelenina se dostanou na pulty obchodních řetězců. Posledním bodem byl pak jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci. As a part of its June survey, CVVM asked respondents several questions about food and, above all, food waste. Part of this block was constituted of questions dedicated to the purchase of visually not quite perfect fruit and vegetables. The respondents were specifically expressing what foods they would choose if they had possibility to choose from - whether perfect or less perfect and whether they would even think about the appearance of the selected vegetable or fruit. They also chose the reasons that would lead them to this choice. One of the questions was also focused on who, according to the respondents, decides which fruit and vegetables are going to get into the counter at the shops. The last point was respondents´ estimation of wasted food share due to visual imperfections towards total production. According to results of the research, Czech consumers would prefer visually perfect fruit and vegetables before those with imperfections. This type of food have elected 60 % of respondents. Among possible reasons that lead them to prefer perfect food, people chose mainly easier cutting and cleaning. Many respondents also think that buying visually perfect food is commonly normal. Keywords: food waste; not perfect fruit and vegetables Fulltext is available at external website.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018

V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases