Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 111
Published from to

Latinskoamerické diktatury jako zdroj literární inspirace. Próza 20. století.
Alfaro Negrete, Ximena del Carmen; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Binková, Simona
2012 - Spanish
Latin-American Dictatorships as a Source of Literary Inspiration - Fiction in 20th Century - The literature that deals a historical fact helps us to understand the history, showing us life of fictive individuals representing persons who lived those historical circumstances from an intimate, partial and improbable perspective and thus is not opposed to the "official history"; it creates a fictive chronicles of historical moments. Using the words of Miguel de Unamuno, there is something small and substantive, that history does not manage to capture: the intrahistory, things that happened in the lives of people that witnessed great historical events: All the things described daily by the newspapers, the history of the "present historical moment" is nothing but a surface of a sea, a surface that freezes and crystallizes in books and archives, and once they are crystallized in a hard layer, not major to a poor skin in relation to the intrahistorical lives we live inside of its immense ardent center. The newspapers say nothing about the silent lives of millions of men that wake up at any hour of the day in all the countries of the globe by the order of the Sun and go to their fields to proceed to their dark and silent eternal everyday work, that work, that as the submarine corrals create the bases for the islets... Diktatury jsou politickým a společenským fenoménem přítomným napříč celými dějinami nezávislosti Latinské Ameriky a svět je zná nejen z historiografie, ale i z literatury. Díla zabývající se tímto tématem nemají za cíl připravit Historii o její místo, naopak, přispívají k jejímu porozumění, protože představují diktaturu z jiné perspektivy, z perspektivy čtenáři bližší a srozumitelnější. Diktatury jako zdroj literární inspirace, próza 20. století je práce vystavěná na třech pilířích: historii, ve které nalezneme příčiny, které vyústily v bezpočetné režimy diktatur na latinskoamerickém kontinentu. Tyto diktatury se pokusíme systematizovat tak, abychom je mohli jasněji studovat a zviditelnit jejich dopad na literaturu. Druhým pilířem je inspirace, pátrání po kauzách, které vedou autora k pojednání tak kontroverzního tématu, zejména pokud je současné s autorovým životem, tématu zdánlivě tak málo atraktivního pro čtenáře. Třetím pilířem je samotné literární dílo, tvorba jako taková; zde se budeme věnovat slavným románům v rámci tohoto podžánru, ale i jiným, málo známým, které ale vytvářejí významný přínos pro intrahistorii diktatury, jelikož nám přinášejí náhled v literatuře ne tolik prozkoumaný. Keywords: Diktatury -literární inspirace-próza 20. století; Dictatorships - Literary Inspiration- Fiction in the 20th Century Available in a digital repository NRGL
Latinskoamerické diktatury jako zdroj literární inspirace. Próza 20. století.

Latin-American Dictatorships as a Source of Literary Inspiration - Fiction in 20th Century - The literature that deals a historical fact helps us to understand the history, showing us life of fictive ...

Alfaro Negrete, Ximena del Carmen; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Binková, Simona
Univerzita Karlova, 2012

Problém sociální diskriminace v současném Peru
Durand Cuba, Miguel Angel; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
2012 - Spanish
The main objective of this work was to analyze the social discrimination in Peru from historical social perspective. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part we dealt with the analysis of various concepts that have been formulated by leading international organizations. In the practical part we analyze discrimination in the media such as television and in addition, we are also dedicated to social discrimination against residents of Lima is perceived today. KEY WORDS: discrimination, racism, ethnicity, domination, Peruvian society, mestizo Hlavním cílem této práce byla analýza sociální diskriminace v Peru z historického socialního pohledu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se zabývali analyzou různých pojmů, které byly formulovány předními mezinárodními organizacemi.. V praktické části jsme analyzovali diskriminaci v médiích jako je televize a vedle toho jsme se rovněž věnovali sociální diskriminaci jak je obyvatelí Limy vnimaná dnes. KLIČOVÁ SLOVA: diskriminace, rasismus,etnika, nadvlada, Peruánský společnost, mestic. Keywords: diskriminace; rasismus,etnika; nadvlada; Peruánský společnost; mestic; discrimination; racism; ethnicity; domination; Peruvian society; mestizo Available in a digital repository NRGL
Problém sociální diskriminace v současném Peru

The main objective of this work was to analyze the social discrimination in Peru from historical social perspective. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. In the ...

Durand Cuba, Miguel Angel; Křížová, Markéta; Opatrný, Josef
Univerzita Karlova, 2012

Realizace španělského vokálu i českými mluvčími
Čechová, Štěpánka; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
2012 - Spanish
This thesis focuses on the realization of high front vowel in Czech and Spanish, with respect to second language acquisition. In the first part, general theoretical concepts are explained, such as fossilization, SLA, critical period, and SLA model designed by Flege (1995) and also a comparison of the Spanish and Czech vowel is given. As Czech and Spanish vocalic systems are very similar, the subtile phonetic differences are to be detected in the second part where realizations of these two vowels in selected consonantal contexts are analysed. Key words: Second Language Acquisition, Phonetics, Interlanguage, Spanish, high front vowel. Diplomová práce se zabývá osvojováním španělského vokalického systému českými studenty, konkrétně výslovností přední vysoké hlásky i, která v češtině v posledním století zaznamenala významný artikulační posun. V první, teoretické části práce se vysvětlují relevantní pojmy a porovnávají se základní vlastnosti české a španělské hlásky i. Ve druhé části se pak přistupuje ke zkoumání této hlásky v konkrétních kontextech (tj. v blízkosti bilabilály, alveoláry/dentály, palatály, veláry, uvuláry) a zjišťují se hlavní tendence v české a španělské výslovnosti, se zvláštním zřetelem k osvojované formě španělštiny. Klíčová slova: Osvojování druhého jazyka, fonetika, přední vysoká hláska, španělština. Keywords: adquisición de segunda lengua; fonética; fonología; interlengua; cualidad vocálica; vocal alta anterior; Second Language Acquisition; Phonetics; Phonology; Interlanguage; Vowel Quality; High Vowels Available in a digital repository NRGL
Realizace španělského vokálu i českými mluvčími

This thesis focuses on the realization of high front vowel in Czech and Spanish, with respect to second language acquisition. In the first part, general theoretical concepts are explained, such as ...

Čechová, Štěpánka; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2012

Povídka Lucíi Etxebarriové a její využití při výuce španělštiny
Lenka Křivánková; vedoucí práce Jana Demlová
2012 - Spanish
Tato bakalářská práce pojednává o spojení dvou podstatných elementů při výuce španělštiny jako cizího jazyka, a to literárního textu a nepřímé řeči jako gramatického jevu. Práce se skládá ze dvou částí: části teoretické a části praktické. V části první jsou shrnuty mnohé teoretické poznatky z literatury českých i zahraničních autorů. Snahou v praktické části bylo aplikovat tyto poznatky v praxi, tj. ve dvou cvičných hodinách španělského jazyka, kde došlo ke skloubení gramatického aspektu v podobě nepřímé řeči s literárním dílem. Jako podklad byly pouţity dvě povídky španělské autorky Lucíi Etxebarriové s názvem Tortitas con nata a Zapatos o los disfraces del destino. Cvičné hodiny jsou v práci detailně popsány a jsou z nich vyvozeny didaktické závěry, ze kterých lze vycházet v budoucí pedagogické praxi. Keywords: jazyková výuka; španělština; literární dílo; povídka Available to registered users in the Library of TUL
Povídka Lucíi Etxebarriové a její využití při výuce španělštiny

Tato bakalářská práce pojednává o spojení dvou podstatných elementů při výuce španělštiny jako cizího jazyka, a to literárního textu a nepřímé řeči jako gramatického jevu. Práce se skládá ze dvou ...

Lenka Křivánková; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Papel de la mujer durante el franquismo y el comunismo
Eliška Císařová; vedoucí práce Liana Hotařová
2012 - Spanish
Obsah práce se zaměřuje na porovnání postavení ženy ve Španělsku během diktatury Francisca Franca a postavení ženy v socialistickém Československu, zejména pak na ideologické přístupy k ideálu ženy z pohledu frankismu a socialismu a snahám oficiálních orgánů o jejich naplnění skrz různá zákonná opatření, organizace a ideologickou výchovu. Úkolem práce je zjistit, nakolik je možné tyto dva ideály srovnávat a do jaké míry a v čem se mohou podobat, ačkoliv dle oficiální rétoriky jsou naprosto odlišné. Práce se zaměřuje na postavení ženy ve třech základních oblastech života, které tvoří vzdělávání, rodinný život a práce, zkoumá rozdíly ve vzdělávacím systému a přístupu ke vzdělání žen během těchto dvou období, přístup k modelu rodiny a pozici ženy v něm, také se zabývá problematikou diskriminace žen na pracovním trhu a vlivem ženských organizací na zařazení žen v pracovním procesu. Keywords: postavení žen; frankismus; socialismus; rovné postavení mužů a žen Available to registered users in the Library of TUL
Papel de la mujer durante el franquismo y el comunismo

Obsah práce se zaměřuje na porovnání postavení ženy ve Španělsku během diktatury Francisca Franca a postavení ženy v socialistickém Československu, zejména pak na ideologické přístupy k ideálu ženy z ...

Eliška Císařová; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Variedades del voseo en Argentina
Nikola Haasová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2012 - Spanish
Práce se zabývá variantami vosea v Argentině, jediné zemi, kde tento jev tvoří součást jazykové normy a je zcela akceptovaný společností. Konkrétně řeší dvě oblasti, které se od sebe, co se týče formy vosea, liší. Tyto oblasti jsou provincie Santiago del Estero a Buenos Aires. Teoretická část práce se zabývá stručným popisem toho jevu a jeho charakteristickými vlastnostmi. Dále je zde historická část popisující původ vosea ve Španělsku, až po jeho počátky a následné přijetí v Americe, konkrétně v Argentině. Část věnující se etice a metodologii výzkumu blíže popisuje, jakým způsobem byl zajištěn sběr dat a ochrana osobních údajů. Praktickou část otevírá rozdělení Argentiny na oblasti dialektů, aby pak již bylo možné podrobněji přejít k již výše zmíněným provinciím a jejich srovnání. Celou práci doprovází řada příkladů nasbíraných v průběhu výzkumu a jejich následné zpracování. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Variedades del voseo en Argentina

Práce se zabývá variantami vosea v Argentině, jediné zemi, kde tento jev tvoří součást jazykové normy a je zcela akceptovaný společností. Konkrétně řeší dvě oblasti, které se od sebe, co se týče formy ...

Nikola Haasová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2012

Proverbios y dichos en el mundo animal en espanol, checo e inglés
Eliška Dlouhá; vedoucí práce Liana Hotařová
2012 - Spanish
Bakalářská práce porovnává přísloví a idiomy ve třech jazycích - španělštině, angličtině a češtině. Teoretická část se zabývá porovnáním jazyků z hlediska jejich typu, dále vlastní frazeologií. Toto je následováno tématem frazeologické jednotky, problematikou její definice a popisem typů této jednotky. Ve vlastní praktické části se nachází španělské idiomy a přísloví s jejich anglickými a českými ekvivalenty. Hlouběji je pak rozebírán původ těchto idiomů, a to každého zvlášť. V závěru praktické části se nachází tabulka se všemi rčeními zmíněnými v práci, která může čtenářovi sloužit jako slovníček. Keywords: frazeologie; idiomy; přísloví a rčení Available to registered users in the Library of TUL
Proverbios y dichos en el mundo animal en espanol, checo e inglés

Bakalářská práce porovnává přísloví a idiomy ve třech jazycích - španělštině, angličtině a češtině. Teoretická část se zabývá porovnáním jazyků z hlediska jejich typu, dále vlastní frazeologií. Toto ...

Eliška Dlouhá; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Diferencia entre el empleo del objeto directo e indirect object in spanish and czech
Pavla Škvárová; vedoucí práce Liana Hotařová
2012 - Spanish
Bakalářská práce si klade za cíl porovnat gramatické úkazy přímý a nepřímý předmět ve španělštině se čtvrtým a třetím pádem v češtině. Teoretická část práce se zabývá porovnáním daných jevů a uvádí pravidlo, které se používá při jejich překládání z jednoho jazyka do druhého. V praktické části práce popisuje lingvistický výzkum, který jako nástroje využívá elektronické jazykové korpusy. Na základě výsledků provedeného výzkumu se uvádí příklady konkrétních sloves, u kterých aplikace výše uvedeného pravidla selhává. Rozdíly v užití těchto sloves jsou posléze detailně popsány a upozorňuje se na problémy, které mohou nastat při výuce španělštiny českým studentům. Keywords: čeština; španělština; mluvnice Available to registered users in the Library of TUL
Diferencia entre el empleo del objeto directo e indirect object in spanish and czech

Bakalářská práce si klade za cíl porovnat gramatické úkazy přímý a nepřímý předmět ve španělštině se čtvrtým a třetím pádem v češtině. Teoretická část práce se zabývá porovnáním daných jevů a uvádí ...

Pavla Škvárová; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2012

La comparación del concepto del modernismo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez
Jitka Voříšková; vedoucí práce Jana Demlová
2012 - Spanish
Bakalářská práce porovnává jednotlivá pojetí modernismu Juana Ramóna Jiméneze a Rubéna Daría. V úvodních pasážích je vysvětleno, jakým způsobem modernismus ovlivnily historické události a poté jednotlivé filozofické směry, především to byly literární směry. Další část se zabývá samotným modernismem a zaměřuje se na jednotlivé vlivy. Poté informuje o životě obou básníků, jimiž byla jejich tvorba značně ovlivněna. Následující úsek se věnuje podrobnému rozboru pěti básní každého autora, kde je kladen důraz na tři hlavní aspekty: symboly, emoce a básnické prostředky. Závěr náleží komparaci již rozebraných básní každého autora (Rubén Darío a Juan Ramón Jiménez). Keywords: modernismus (literatura) Available to registered users in the Library of TUL
La comparación del concepto del modernismo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez

Bakalářská práce porovnává jednotlivá pojetí modernismu Juana Ramóna Jiméneze a Rubéna Daría. V úvodních pasážích je vysvětleno, jakým způsobem modernismus ovlivnily historické události a poté ...

Jitka Voříšková; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2012

Porovnání mayské a incké mytologie
Karolína Hajská; vedoucí práce Liana Hotařová
2012 - Spanish
Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává mytologie původní mayské a incké civilizace, především však mýtus o stvoření a specifika jednotlivých božstev. Zaměřuje se na podobnost mezi základními prvky stvoření, jakým byl význam slunce, kataklyzmata nebo hledání vhodného regionu pro usídlení, ale zároveň také na rozdíl ve vnímání prvotního světa. Kromě toho se snaží zachytit úlohu, kterou vykonávají božstva a popisuje jejich základní rysy, ať už jsou téměř identické v obou typech mytologie, nebo se výrazně liší. Na základě komparace těchto mýtů, popsaných v původních kronikách, jako je například Popol Vuh, nebo v novějších zdrojích, se poté vyvodí rozsah podobných rysů v obou kulturách a jejich mytologickém myšlení. Keywords: Mayové; Inkové; indická mytologie Available to registered users in the Library of TUL
Porovnání mayské a incké mytologie

Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává mytologie původní mayské a incké civilizace, především však mýtus o stvoření a specifika jednotlivých božstev. Zaměřuje se na podobnost mezi základními ...

Karolína Hajská; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases