Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2629
Published from to

Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische
HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
2017 - German
Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou část práce tvoří překlad originálního text z němčiny do češtiny, jenž vychází zejména ze zásad funkčního a komunikativního přístupu k překladu. V praktické části jsou analyzovány dílčí translatologické obtíže a představeny možnosti jejich řešení. The thesis is concerned with translation of the Semiotic Study "Im Zeichen der Zeichen" by Roland Posner and its commentary. The theoretical part deals with the sign theory of Roland Poser. The first practical part presents the translation from German to Czech that is based mainly on the principles of the functional and communicative approach to translation. The theoretical part deals with the analysis of specific translational difficulties as well as the possibilities of their solutions. Keywords: sign; langure sign; semiotics; translation Available in digital repository of UPOL.
Kommentierte Übersetzung der Abhandlung "Im Zeichen der Zeichen" von Roland Posner ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá překladem sémiotické studie "Im Zeichen der Zeichen" od Rolanda Posnera a jejím komentářem. V teoretické části je popsána znaková teorie Rolanda Posnera. Úvodní praktickou ...

HLOUŠKOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Lenka; OPLETALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest
KOLESOVÁ, Andrea
2017 - German
Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na hlavní postavy zmíněných děl. Práce bude srovnávat život dvou žen a poukáže na jejich těžké postavení v dané době. Představí autory zmíněných děl a krátce charakterizuje umělecký směr, který je pro oba autory společný. This thesis named Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest tries to analyse two works, Madame Bovary and Effi Briest, and concentrates on main figures of above mentioned works. The work will compare the life of the two women and it will point out their hard position in that time. The thesis introduces authors of these works and it will characterize the artistic movement common for both authors. Keywords: Madame Bovary; Effi Briest; Gustave Flaubert; Theodor Fontane; Realism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest

Předkládaná bakalářská práce s názvem Frauenfiguren im Realismus mit der Spezialisierung auf Madame Bovary und Effi Briest se pokusí o analýzu děl Madame Bovary a Effi Briest a zaměří se zejména na ...

KOLESOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien
HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
2017 - German
Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na charakteristické zvláštnosti a vlastnosti při komunikaci. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se zabýváme především komunikací (představujeme různé definice komunikace, komunikační modely, druhy a funkce komunikace), genderovou lingvistikou, konceptem doing gender a v neposlední řadě komunikací mezi muži a ženami. V praktické části představujeme trh německých lifestylových magazínů pro muže a ženy, jsou zde definovány hypotézy, které jsou na základě jazykové analýzy u vybraných časopisů ověřeny. This thesis deals with differences in the styles of communication when directed at men or women in the modern media, in particular, lifestyle magazines. We will attempt to highlight the different linguistic concepts, the use of language and the characteristic peculiarities of the communication styles. The theoretical part is divided into four chapters which deal mainly with communication (presenting different definitions of communication, communication models, types and functions of communication), gender linguistics, the concept of doing gender, and finally, communication between men and women. In the practical section we introduce the German market´s lifestyle magazines for men and women. We define and verify our hypotheses based on the linguistic analysis of selected journals. Keywords: communication; male; female; media; gender; doing gender; gender stereotypes; InStyle; InStyle Men Available in digital repository of UPOL.
Rozdílná komunikace mužů a žen v moderních médiích Sprachliche Differenzen zwischen männer- und frauenorientierten Kommunikation in modernen Medien

Diplomová práce se zabývá rozdílnou komunikací mužů a žen v moderních médiích, především v lifestylových magazínech. Pokusíme se poukázat na rozdílné jazykové pojetí, na rozdíly použití jazyka, na ...

HLOŽKOVÁ, Marcela; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Anthroponyme in der Stadt Pilsen im Jahre 1890
KRÁLÍK, Tomáš; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
2017 - German
Diplomová práce se zabývá onomastickým rozborem křestních jmen a příjmení v Plzni v roce 1890. Nejdříve je nastíněn historický vývoj města. Následuje teoretické pojednání o vývoji a tvoření křestních jmen na základě jejich původu. Poté jsou vybraná křestní jména na základě předchozího pojednání o křestních jménech analyzována. V další části práce se autor věnuje charakteristice a systému rozdělení příjmení dle sémantických skupin, na jejichž základě předkládá analýzu příjmení ze sčítacích operátu města Plzně. Výsledky práce autor v závěru statisticky vyhodnotil. This thesis deals with onomastic analysis of first names and surnames in Pilsen in 1890. First, the historical development of the city is outlined. There follows a theoretical discourse on the development and formation of the first names based on their origin. Then the selected first names are analysed on the basis of the previous treatise on the first names. In the next part of the work, the author deals with characteristics and system of surnamens distribution according to the semantic groups, on the basis of which he analyses the surname from the census of the city of Pilsen. The results of the work were evaluated statistically by the author. Keywords: onomastics; anthroponym; personal names; first names; family names; Plzeň; development of first names; development of family names Available in digital repository of UPOL.
Anthroponyme in der Stadt Pilsen im Jahre 1890

Diplomová práce se zabývá onomastickým rozborem křestních jmen a příjmení v Plzni v roce 1890. Nejdříve je nastíněn historický vývoj města. Následuje teoretické pojednání o vývoji a tvoření křestních ...

KRÁLÍK, Tomáš; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře
CHUDĚJOVÁ, Marie; KRAPPMANN, Jörg; FIALOVÁ, Ingeborg
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá biblickým příběhem Jiftácha a pojetí jeho příběhu v německy psané literatuře. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry a zda vůbec se původní biblický příběh podobá románu od Liona Feuchtwangera a legendě od Gertrud von le Fort. Kromě samotné podobnosti se práce věnuje samotnému biblickému příběhu, románu Jefta a jeho dcera a legendě Dcera Jeftova. Na tomto základě dojde k samotnému srovnání. This bachelor thesis deals with the biblical story of Jephthah and the concept of his story in German written literature. The aim of this work is to determine to what extent and whether at all this is the original biblical story resembles the novel by Lion Feuchtwanger and legends of Gertrud von le Fort. Besides the similarities with the work dedicated to the actual biblical story, the novel of Jephthah and his daughter and the legend of the daughter Jephthah. The comparison will be on this basis. Keywords: Jephthah; burnt offering; promises; the Old Testament; book of judges; a daughter; Lion Feuchtwanger; Gertrud von le Fort Available in digital repository of UPOL.
Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře

Tato bakalářská práce se zabývá biblickým příběhem Jiftácha a pojetí jeho příběhu v německy psané literatuře. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry a zda vůbec se původní biblický příběh podobá ...

CHUDĚJOVÁ, Marie; KRAPPMANN, Jörg; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958
FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
2017 - German
Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung hervorgerufen wurden. Dennoch sind Migrationen keine spezifische Erscheinung des 20. Jahrhunderts, wie es in aktuellen Forschungen immer wieder betont wird. Vielmehr prägen Bevölkerungsbewegungen seit Jahrhunderten die Geschichte. Wird der Bekanntheitsgrad der Hugenotten oder der Salzburger Protestanten mit dem der böhmischen Exulanten verglichen, so zeigt sich, dass diese lange Zeit zu den in der Forschung wenig behandelten Migrantengruppen des 17. und 18. Jahrhunderts gehörten. Sie bestanden zu einem großen Teil aus protestantischen Konfessionsflüchtlingen, die seit dem Dreißigjährigen Krieg Böhmen, Mähren und Oberungarn (cz: Horní Uhry, pl: Górne Węgry, heute größtenteils Slowakei), verließen und sich in großer Zahl in Sachsen, Brandenburg und später in Schlesien ansiedelten. Die Emigration der Böhmen begann als Schlesien noch zur böhmischen Krone gehörte, und zwar zunächst in nördlicher Richtung nach Sachsen, später nach Brandenburg. Nach dem ersten schlesischen Krieg 1742 geriet Schlesien unter preußische Verwaltung. König Friedrich der Große war darauf bedacht, den Wohlstand seines dünnbesiedelten Landes zu fördern und räumte böhmisch-protestantischen Glaubensflüchtlingen die Möglichkeit ein, nach Schlesien zu emigrieren. Diese Politik führte im Jahre 1749 zur Gründung der böhmisch-hussitisch orientierten, evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hussinetz. Nahezu zwei Jahrhunderte vermochten die Nachfahren dieser Glaubensflüchtlinge ihre Sprache, Bräuche und Traditionen in dieser - nunmehr seit Jahrhunderten - dem deutschen Kulturraum zugehörigen Umgebung zu erhalten. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahre 1949 mussten die Verbliebenen, die sich nunmehr unter polnischer Verwaltung befanden, in einer sich völlig veränderten Umgebung zurechtfinden. Im Fokus der Studie stehen insbesondere die Jahre 1945 bis 1958, da in diesem Zeitraum noch ca. ein Drittel der Bevölkerung der Kirchengemeinde Hussinetz zur tschechischen Minderheit gehörte. Auf der Makroebene werden insbesondere die historischen und politischen Prozesse, die zur Anerkennung einer tschechischen Minderheit führten, analysiert. Ziel der vorliegenden Studie ist es darüber hinaus, auf der Mikroebene die Anpassungs- und Integrationsprozesse, die die Strehlener "Böhmen" in einem nunmehr polnisch dominierten Umfeld durchlebten, zu veranschaulichen. Ein weiteres Ziel war es, die Frage zu beantworten, wie sich die Lebensumstände der Mitglieder der Kirchengemeinde auf deren Identität auswirkten, und ob eine sogenannte hybride Identität nachweisbar ist. Als Forschungsmaterial dienten autobiographische Dokumente, darunter Chroniken und Briefe, sowie Quellen aus verschieden polnischen und tschechischen Archiven. Ferner fanden 28 Interviews mit Mitgliedern der Kirchengemeinde Hussinetz und deren Nachfahren statt. Der Autor interessierte sich insbesondere für das Schicksaal der Befragten, ihre Erfahrungen, ihre Lebenswelten und ihre Reaktion auf wichtige historische Ereignisse. Paradoxerweise kam es in der Kirchengemeinde Hussinetz entgegen der Politik der verantwortlichen Polnischen Arbeiterpartei (Vorgängerin der Gruppierung, die bis 1989 an der Macht blieb), die sich für einen homogenen polnischen Staat einsetzte, zu einer schrittweisen Stärkung dieser Minderheit bis zum Jahre 1957. The 20th century was shaped by migration in many ways. Wars led to population flight, deportation, displacement and resettlement, which then caused forced migration movements. However, migrational movements are not a phenomenon particular exclusively to the 20th century as population movements have shaped history for centuries. When looking at the profile of Huguenots or Salzburg Protestants in comparison to Bohemian exiles of the 17th and 18th centuries, it turns out that the matter have for a long time received only little academic attention. A high proportion of them consisted of religious refugees of protestant backgrounds which left Bohemia, Moravia and upper Hungary (now mostly part of Slovak territory) for Saxony, Brandenburg and later also Silesia during the Thirty Years War. The migration of Bohemians started when Silesia still belonged to the Bohemian Crown and was initially directed towards northern regions, i.e. Saxony and later also Brandenburg. As a result of the first Silesian War of 1742, Silesia came to be under Prussian administration. King Frederick the Great attempted to foster welfare of his sparesly populated country and granted religious refugees of bohemian, protestant background the opportunity to migrate to Silesia. An outcome of this political approach was the foundation of the Evangelical Reformed Congregatin of Hussinetz. For nearly two centuries, descendants of these religious refugees were preserving their language, customs and traditions in an area which would be a predominantly German culture sphere for centuries to come. The ones who remained would find themselves in a totally changed environment under Polish administration by the time of the 200th anniversary in 1949. In the first place, this study focuses on the period from 1945 to 1958, as during that time a third of the inhabitants of the Congregatin of Hussinetz belonged to the Czech minority. On a macro level, historic and political processes will be analysed, in particular those that led to the recognition of the Czech minority and among them, most of all, the i.e. "Strehlener Böhmen" (Czechs of Strehlen). On a micro level, this study also aims to illustrate processes of integration and adjustment of the Czechs of Strehlen in a then Polish dominated environment. Research is done on how humans orientate under changed circumstances, as well as on how they perceive, shape, acquire and change them. In addition, this study carves out, to what extend the specific circumstances of the church members influenced their identities. Did they develop hybrid identities? Autobiographical documents, among them chronicles and letters from several Polish and Czech archives, were used in terms of research material. In order to gain insights into the living environments of the Bohemians, interviews were conducted which centre on the existence of the subjects by taking into account their everyday life, as well as the microhistory of the individuals with their experiences, perceptions and actions. In total 28 individuals (the members of the congregatin and their descendants) were interviewed in the course of this study. Paradoxically, until 1957 the congregatin of Hussinetz was even able to gradually increase the standing of the minority. This ran counter to the politics of the then ruling Polish Labour Party (predecessor of the state party, which would rule the country until 1989) whose approach involved forming a homogenous Polish state. Keywords: 20th century; Evangelical Reformed Congregatin; minority; integration; identity Available in digital repository of UPOL.
Die böhmische, evangelisch-reformierte Kirchengemeinde im niederschlesischen Hussinetz in den Jahren 1945-1958

Das 20. Jhd. war in vielfältiger Weise von Bevölkerungsverschiebungen geprägt. Kriege führten in großem Ausmaß zu Zwangsmigrationen, die durch Flucht, Vertreibung, Deportationen und Umsiedlung ...

FRANZKOWSKI, Daniel; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Der Zweite Weltkrieg als Erfahrung. Von der Romanfiktion zur Erinnerungsliteratur
KARAFIÁTOVÁ, Martina
2017 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Zweite Weltkrieg als Erfahrung. Von der Romanfiktion zur Erinnerungsliteratur

KARAFIÁTOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kinegramme in der kontrastiven Phraseologie Deutsch - Tschechisch
HRUŠKOVÁ, Zuzana
2017 - German
Předložená bakalářská práce se zabývá kinegramy v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní terminologii frazeologické disciplíny, typické znaky frazeologismů a jejich klasifikaci, pojmy kinegram a konfrontativní frazeologii. V praktické části se v rámci kontrastivní frazeologie nachází německé kinegramy s přiřazenými českými ekvivalenty a jejich významy. Uvedené frazeologické páry a výrazy se člení do pěti skupin podle stupně shody. Některé kinegramy jsou blíže popsány a přiblíženy pomocí příkladů ze současného německého tisku. This bachelor thesis deals with kinegrams in German and Czech language. It is divided into two main parts, namely the theoretical and practical part. The former defines the main terminology of phraseological discipline, typical features of phraseologisms and their classification. Additonally, the terms kinegram and confrontational phraseology are described. The practical part is concerned with assigning czech equivalents to the german kinegrams in contrastive phraseology. Consequently, the kinegrams are divided into five groups according to their equivalence. Some of the kinegrams are described in detail with help of contemporary german press. Keywords: phraseology; contrastive phraseology; phraseologism; kinegram; equivalence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kinegramme in der kontrastiven Phraseologie Deutsch - Tschechisch

Předložená bakalářská práce se zabývá kinegramy v německém jazyce a jejich českými ekvivalenty. Práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje základní terminologii ...

HRUŠKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Städtepartnerschaft Tábor-Konstanz und ihre Widerspiegelung in bilateralen Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsprojekten. Eine Bestandsaufnahme.
VÍT, Pavel
2017 - German
Partnerství měst je nedílnou součástí mezinárodní spolupráce a navazování nových vztahů. Většinou se tím rozumí hlavně spolupráce na úrovni politické. V této bakalářské práci Partnerství měst Tábor-Kostnice a jejich vzájemná spolupráce v oblasti vzdělání, kultury a hospodářství se však na partnerství měst nahlíží především z hlediska spolupráce běžného obyvatelstva. Jedná se o poznávání odlišné kultury, způsobu života, mentality. Jde i o spolupráci nejrůznějších spolků, jak v oblasti kultury, sportu, tak i vzdělání. Právě vzdělání a výměně studentů obou měst se bude věnovat podstatná část této práce. V závěru bude představen výzkum zabývající se jazykovou vybaveností žáků v Táboře. Ta totiž hraje důležitou roli v navazování kontaktů s německými obyvateli. The town-twinning is the important for the international cooperation and building new relationships. It is mostly about the political cooperation. This bachelor thesis deals with the partnership of two cities Konstanz and Tábor and the cooperation of common inhabitants is mainly described. It deals mainly with the experience of different cultures, lifestyles and mentality. This is not the only thing, that people can experience by the town-twinning. It is also about the cooperation of various associations in the field of culture, sport and education. The main part of this thesis concentrates on the education and the student exchange programs of both cities. At the end of my thesis the research concerning the language ability of students in Tábor is analysed. This plays a huge role in building relationships with the German inhabitants. Keywords: town-twinning; Tábor; Konstanz; education; cross-border cooperation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Städtepartnerschaft Tábor-Konstanz und ihre Widerspiegelung in bilateralen Bildungs-, Kultur- und Wirtschaftsprojekten. Eine Bestandsaufnahme.

Partnerství měst je nedílnou součástí mezinárodní spolupráce a navazování nových vztahů. Většinou se tím rozumí hlavně spolupráce na úrovni politické. V této bakalářské práci Partnerství měst ...

VÍT, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien
HLAVÁČKOVÁ, Šárka
2017 - German
Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané Linguistic Landscape. V teoretické části práce je objasněna teorie této sociolingvistické disciplíny, vývoj příhraničních regionů či přeshraniční spolupráce a charakteristika Jižních Čech a Horního Rakouska. V praktické části jsou analyzovány vícejazyčné tabule a nápisy, které se v blízkosti hranic vyskytují a jsou rozděleny na základě výskytu v daných oblastech. This bachelor thesis deals with the comparison of tourism in the border area of Austria and the Czech Republic. The author focuses mainly on Linguistic Landscape in the South Bohemian Region and Upper Austria. The theoretical part defines the theory of this sociolinguistic discipline, the development of the border areas or the border cooperation and the characteristics of the South Bohemian Region and Upper Austria. In the practical part, multilingual boards and signs, which occur in close proximity to the border are analysed and divided on the basis of their occurrence in particular areas. Keywords: Linguistic Landscape; South Bohemian Region; Upper Austria; tourism; border areas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien

Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané Linguistic ...

HLAVÁČKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases