Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2640
Published from to

Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur
ŠETEK, Daniel
2017 - German
Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a v další části dává ukázky románu "Witiko" který napsal rakouský spisovatel Adalbert Stifter. Právě putovoní hlavního hrdiny vystihuje nejlépe situaci, ve které se oblast dříve nacházela. Analýza také spočívá nejen v nahlédnutí na aktuální demografické údaje jednotlivých zemí, ale zahrnuje i historický vývoj v regionu. The bachelorś work analyzes the region Dunaj-Vltava. It is focused on the general geographic area as well as observing the place with the help of the literature. The first part of my study explains options for the approach in the literature second part presents the samples of the novel "Witítko" written by Adalbert Stifter. The main actorś walking describes excelently the atmosphere in the researched place and at the earlier time. The analysis also infers from the historical development to up to date demographic data for the specific territories. Keywords: Europaregion Danube-Vltava; literature; area; Adalbert Stifter; Witiko; landscape Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Europaregion Donau-Moldau in Sicht der Literatur

Bakalářská práce analyzuje region Dunaj-Vltava. Věnuje se všeobecné geografické deskripci oblasti, ale také pozorování místa pomocí literatury. Práce vysvětluje možnosti pojetí krajiny v literatuře a ...

ŠETEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner
COUFALOVÁ, Markéta
2017 - German
Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků je nabídnut hlubší vhled do problematiky výuky češtiny pro cizince v ČR i v německy mluvících zemích, konkrétně v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zvláštní pozornost je věnována výukovým materiálům pro německy mluvící cizince. Závěr práce tvoří náhled na tematicky řazený slovníček se cvičebnicí pro výuku češtiny. Pro jeho vytvoření jsou jako podklad použity poznatky získané z dotazníků a analýz učebních materiálů češtiny pro cizince. This Bachelor thesis discusses Czech as a modern foreign language. It focuses on Czech language courses for foreigners, and on the teaching materials used there particularly Czech language text books for German-speaking foreigners. We are offered a deeper insight into Czech language courses in the Czech Republic and German-speaking countries; mainly Germany, Austria and Switzerland, based on a survey. Moreover, the thesis pays particular attention to teaching materials for German-speaking foreigners who are interested in learning Czech. In the end, the findings gathered from the survey research and analyses of Czech language teaching materials for foreigners will be put to good use; to create a draft of a vocabulary book with exercices for Czech language courses. Keywords: Czech as a foreign language; Czech for foreigners; foreigners in the Czech Republic; German speaking foreigners; lessons of Czech language in German speaking countries; teaching materials; vocabulary book with exercises Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Tschechisch als Zielsprache Eine aktuelle Beweisführung in Tschechien existierender Nachschlagewerke für unsere deutschen Mitbewohner

Bakalářská práce nahlíží na češtinu jako na moderní cizí jazyk. Hlavním předmětem zájmu je výuka češtiny a používané materiály, zejména učebnice, pro německy mluvící cizince. Na základě dvou dotazníků ...

COUFALOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland
ONDRÁČEK, Robert
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část této práce se zaměřuje na zahraniční obchod České republiky vůči Spolkové republice Německo, a to jak z historického pohledu, tak i z pohledu vyvážených druhů zboží a perspektivních oblastí pro český export. Druhá část je věnována ekonomické diplomacii a jejím aktérům na poli mezinárodních obchodních vztahů. Třetí a zároveň hlavní část práce se zabývá vládní agenturou na podporu obchodu CzechTrade, která přímo podporuje české firmy a podnikatele při vstupu na zahraniční trh a při aktivitách směřujících k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Důraz je kladen především na zastoupení CzechTradu v Německu. Důležitou část práce představuje také dotazníkový průzkum mezi českými firmami, které mají se službami agentury na německém trhu osobní zkušenost. The aim of this bachelor thesis is to explore the trade relationship between Czech firms and the support they are receiving from the state, particularly focusing on the trade with Germany as it is the most lucrative destination for the Czech export. Firstly, the thesis will analyse the foreign trade of the Czech Republic in relation to Germany from the historical perspective as well as the wide range of products which are being exported, and then explain why the market there is so crucial for the Czech economy. Secondly, the focus will be held on the economic diplomacy and their practitioners with regards to international relations. Thirdly, the last part explores the governmental agenda set up for the trade support, aka CzechTrade, which directly encourages Czech firms and entrepreneurs to engage with the foreign trade as well as to explore their options on developing their businesses abroad; focusing mainly on the representation of CzechTrade on the German market. To conclude this study, a questionnaire of the Czech firms and their personal experiences with the German market and CzechTrade will be presented at the end to express their input on this matter. Keywords: CzechTrade; support of export; Germany Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Czech Trade und Exportunterstützung der tschechischen Firmen in Deutschland

Tato bakalářská práce se zabývá státní podporou exportu českých firem, přičemž se zaměřuje převážně na export do Německa, které je dlouhodobě největší exportní destinací České republiky. První část ...

ONDRÁČEK, Robert
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch
KOUKALOVÁ, Petra
2017 - German
Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého jazyka. Důležitou součástí práce je vysvětlení pojmů a rozdělení německého jazyka na základě jazykově-sociologických kritérií. Hlavní pozornost je věnována dolnoněmeckým dialektům. Dolnoněmeckým dialektům se také věnuje praktická část práce, kde je zkoumáno, jak velké procento lidí, žijících a pocházejících z Hamburku, ovládá místní dialekt. Byla použita metoda dotazníku. Následně pak byla provedena analýza nasbíraných dat. This bachelor thesis "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" deals in the theoretical part with the division, comparison and determination of German dialects and German language. Important part of this thesis is an explanation of the key concepts and determination of German language on the grounds of linguistic-sociological criterion. The main attention is paying to the dialects in the north of Germany. About this topic is also the practical part where is researched, how many people from Hamburg can speak local dialect. It was used the research in the form of questionnaire. Keywords: language; dialectology; dialect; Germany; German language; German dialects; Hamburg Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch

Tato bakalářská práce "Deutsche Dialekte in der Gegenwartssprache - Niederdeutsch" se v teoretické části zabývá rozdělením, srovnáním a vymezením německých dialektů v rámci standardního německého ...

KOUKALOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz
POSPÍŠILOVÁ, Carola
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou zemí. Popsaný je vznik euroregionů a finanční prostředky Evropské unie. Dále se práce zaměřuje na kooperace v regionech Horního Falcka a Plzně. V poslední části jsou vysvětleny koordinační centra Tandem, jejich projekty a programy. Další důležitou části je program podpory odborných praxí a je konkrétně vysvětlený. Program je pomocí dotazníků analyzován. This bachelor thesis deals with emergence, meaning and development cross-border cooperation between Germany and Czech Republic. The first part of the thesis deals with the general, historical and political contexts of these two countries. The creation of euroregions and EU funds are described. Furthemore, the thesis directs on cooperation in the regions of Upper Palatinate and Pilsen. The last part explains the Tandem coordination centers, their projects and programs. Another important part is a program of support for proffesional practices and is specifically explained. The program is analyzed using questionnaires. Keywords: The Czech-German cooperaiton; cross-border cooperation; Euroregion; The Tandem Coordination Center; Youth and education; A program of support for professional practices Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel der Region Pilsen und der Region Oberpfalz

Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, významem a vývojem přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českem. První část práce se zabývá všeobecnými, historickými a politickými souvislostmi těchto dvou ...

POSPÍŠILOVÁ, Carola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2017 - German
Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z interkulturního hlediska. Jelikož každá kultura disponuje rozdílnými vlastnostmi, také pohádky těchto kultur mají rozdílnou podobu. Nejprve bude vycházeno především ze základní odborné literatury k interkulturní komunikaci a k problematice pohádek, dále z literatury věnující se bratřím Grimmům a K. J. Erbenovi. Poté bude analyzováno a srovnáno pět pohádek bratří Grimmů a pět pohádek K. J. Erbena. Tato analýza a srovnání tvoří jádro práce, přičemž od každého autora budou vybrány čtyři rozdílné pohádky a jedna pohádka se bude zabývat stejným příběhem. This diploma thesis deals with a comparison of works of German and Czech fairy tale authors. The two cultures are represented by the Brothers Grimm and by K. J. Erben. Fairy tales of these authors are analysed from an intercultural point of view. Since each culture has different features, fairy tales of these cultures are written in a different form, as well. The theoretical part of the thesis is based on expert literature on intercultural communication and on the topic of fairy tales. Further sources include literature on the Brothers Grimm and on K. J. Erben. In the practical part, five fairy tales of the Brothers Grimm and five fairy tales of K. J. Erben are analysed and compared. This analysis and comparison represent the core of this thesis, with four different fairy tales chosen of each author and one fairy tale describing the same story. Keywords: fairy tales; intercultural communication; the Brothers Grimm; K. J. Erben; folk fairy tales Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der interkulturelle Vergleich der Märchen von Brüdern Grimm und K. J. Erben

Diplomová práce se zabývá srovnáním děl německých a českých autorů pohádek. Jako zástupci obou kultur byli vybráni bratři Grimmové a K. J. Erben. Na pohádky těchto autorů bude nahlíženo z ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein
MONZ, Martin Michael
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém státě Lichtenštejnském knížectví. Vysvětluje význam polohy země na vývoj tradic a celkovou kulturnost země. Zabývá se rolí náboženství v běžném životě obyvatel a důvodem vzniku státních a náboženských svátků v zemi. V práci jsou uvedeni a citováni nejvýznamnější lichtenštejnští autoři. Jsou zde popsány některé z nejužívanějších lichtenštejnských dialektů mluvených v obcích. This bachelor thesis focuses on the culture and the language of a former little agricultural state which changed into the center of international finance. It monitors the development of traditions, customs, and habits in this relatively young state the Principality of Liechtenstein. It explains the significance of the country place to the cultural life and the cultural character of the country. It deals with the role of religion in the common life of the inhabitants and the cause of the begin of the religious feasts in the country. This bachelor thesis also contains information about the cultural establishments of the principality, the writers, and dialects which are in use in the solitary villages. Keywords: Culture; language; traditions; customs; habits; Principality of Liechtenstein Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprache und Kultur eines Zwergstaaten: Fürstentum Liechtenstein

Bakalářská práce se zabývá výzkumem kultury a jazyka původně zemědělského státečku, který se proměnil v centrum mezinárodního finančnictví. Sleduje vznik tradic, obyčejů a zvyků v tomto poměrně mladém ...

MONZ, Martin Michael
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945
TOUŠEK, Filip
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území od vzniku Československé republiky, tedy od roku 1918, přes 2. světovou válku a následný odsun až do doby po odsunu. Po odsunu Němců se práce zabýva důvody, proč zde někteří Němci mohli, nebo museli zůstat a vývojem jejich života zde. Druhá část se orientuje na Německou menšinu v okrese Prachatice. Nejdříve je popsána historie Němců v prachatickém okresu, a poté průběh odsunu. Pro poslední část byly provedeny tři rozhovory s pamětníky a na základě těchto rozhovorů jsou jednotlivě sepsány jejich životy. Na konci je porovnáno, v čem byly jejich osudy stejné a v čem se lišily. This bachelor thesis is concerned with the expulsion of Germans from Czechoslovakia and with the Germans who stayed there. In the first part, the situation in the whole Czechoslovakia is analysed. The thesis provides a description of the history of the German minority on the Czechoslovak territory from the establishment of the republic, which means from 1918, past the World War II and the following expulsion till the following period. Moreover, the thesis focuses on the reasons which enabled some Germans to stay in Czechoslovakia or even forced them to do so and on the subsequent development of their lives there. The second part of the thesis aims on the German minority in the district of Prachatice. The history of Germans in this district and the process of their expulsion are described. For the last part, three contemporary witnesses of the event have been interviewed in order for their life stories to be individually documented. To conclude with, the thesis presents a comparison of the similarities and differences of their fortunes. Keywords: German minority; contemporary witness; expulstion. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Geblieben - Deutsche in Prachatice/Prachatitz und Umgebung nach dem Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabývá odsunem Němců z Českolovenska a poté Němci, kteří zde zůstali. První část analyzuje situaci v celém Československu. Popsána je historie německé menšiny na našem území ...

TOUŠEK, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur
MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří válečných veteránů a dvou dalších pamětníků. K doplnění těchto vzpomínek slouží informace z odborné literatury soudobých autorů a jednoho komunistického historika. This bachelor thesis's aim is to analyse the service of inhabitants of the Hlučínsko region in the structures of German army during the World War second as well as their role and status in the post war society. The main source of information constitutes of testimonies of three war veterans and two additional contemporary witnesses. In order to supplement these statements the thesis also uses information from research literature by contemporary authors and one communist historian. Keywords: Hlučín region soldiers; Hlučín region; Hlučínsko; Prussia; Wehrmacht; 2. World war; Czechoslowakia; veterans; Altreich; post-war time Available in digital repository of UPOL.
Die Einwohner des Hultschiner Ländchens in der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit. Ihre Reflexion in den Erinnerungen der Zeitgenossen und in der Fachliteratur

Cílem této bakalářská práce je popsat službu obyvatel Hlučínska v německé armádě během Druhé světové války, stejně jako jejich vnímání v poválečném období. Hlavním zdrojem informací jsou výpovědi tří ...

MAREČEK, Jan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta
NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama für Goethe gewesen war, und die das Ansehen des französischen Hofes erschütterte. Weiter befasse ich mich mit dem Einfluss der Halsbandaffäre auf die Französische Revolution, mit der Handlung und Entstehung dieses Dramas. Ich beschreibe die Intrige und die religiösen Motive die das ganze Werk durchdringen. In my master's thesis I am concerned wiht the epoch of the Weimar classical period in which the Drama Big-Cophta was born.I am concerned with the affair of the diamond necklace, which had been the model for this drama and which sook with the prestige of the French court. I concered with the influence of the diamond necklace on the French revolution, with the plot and development of this drama. I describe the intrigue and religious motifs that permeate the whole work. Keywords: Drama; Comedy; Intrigue; Big-Cophta;Affair of the diamond neclklace; French Revolution Available in digital repository of UPOL.
Struktur und Intrige im Goethes Drama "Der Gross-Cophta

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Epoche der Weimarer Klassik, in der das Drama Der Gro-Cophta entstanden ist. Ich befasse mich mit der Halsbandaffäre, die das Vorbild für dieses Drama ...

NĚMEČKOVÁ, Zdenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases