Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2570
Published from to

Die Entstehung und Entwicklung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im 13. und 14. Jahrhundert
NĚMCOVÁ, Barbora; VOMÁČKOVÁ, Olga
2017 - German
Tato bakalářská práce se orientuje na vznik a vývoj Švýcarska ve 13. a 14. století. Zabývá se historií Švýcarska a příčinami vzniku Švýcarské konfederace ve 13. století. V praktické části této práce budou použity kvantitativní metody výzkumu. Byl vypracován dotazník, který cílí na studenty Univerzity Palackého a jejich znalosti švýcarských dějin. This bachelor´s thesis is oriented on the Swizerland origins and devolopment in the 13th and 14th century. It concerned the Switzerland history and causes of the arise of Switzerland confederation in the 13th century. There will be used the quantitative methods of reaserch in the practice part of this thesis. The questionairy was developed to point on the Palacky University studensts and their knowleges of the Switzerland history. Keywords: history; confederation; arise; 13th and 14th century; Switzerland; pracantons Available in digital repository of UPOL.
Die Entstehung und Entwicklung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im 13. und 14. Jahrhundert

Tato bakalářská práce se orientuje na vznik a vývoj Švýcarska ve 13. a 14. století. Zabývá se historií Švýcarska a příčinami vzniku Švýcarské konfederace ve 13. století. V praktické části této práce ...

NĚMCOVÁ, Barbora; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ausgewählte Themen aus der Schweizer Geschichste und Gegenwart im Vergleich mit der Tschechischen Republik
VRUBLOVÁ, Lenka; VOMÁČKOVÁ, Olga
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá reáliemi Švýcarska. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměřuje na geografii, významné osobnosti, památky zapsané v seznamu UNESCO a švýcarskou kuchyni. V praktické části je proveden výzkum pomocí dvou dotazníků. Jeden dotazník byl určen pro švýcarské studenty a druhý pro české studenty. V závěru praktické části se tyto dva dotazníky vyhodnotily a srovnaly. This Bachelor thesis deals with life in Switzerland. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on the geography, important figures, historic sights written in UNESCO and Swiss cuisine. The practical part contains research made by two questionnaires. One of them was assigned for the Swiss students and the other for the Czech students. At the end of the practical part the two questionnaires were evaluated and compared. Keywords: Glacier; writer; freedom fighter; reformation; UNESCO; meal Available in digital repository of UPOL.
Ausgewählte Themen aus der Schweizer Geschichste und Gegenwart im Vergleich mit der Tschechischen Republik

Bakalářská práce se zabývá reáliemi Švýcarska. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části se práce zaměřuje na geografii, významné osobnosti, památky zapsané v ...

VRUBLOVÁ, Lenka; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die Reformen der Habsburger - Maria Theresia und Joseph II.
POLLAKOVÁ, Martina; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá reformami Habsburků, především pak těmi, které prosadila Marie Terezie a Josef II. Práce je rozčleněna na 2 části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány jednotlivé reformy a jejich dopady. V praktické části jsou analyzovány a vyhodnoceny znalosti studentů aplikované ekonomie a germanistiky. Pro tento účel byl vypracován dotazník, který slouží k výzkumu a vyhodnocení. Pomocí dotazníku bude hypotéza bakalářské práce buď potvrzena, nebo vyvrácena. The Bachelor's Thesis deals with the reforms of the Habsburg Dynasty, specifically with those, which were accomplished by Maria Theresa and her successor, Joseph II. The thesis is divided into two parts- theoretical and practical. In the theoretical part are described the particular reforms and their consequences. In the practical part is analysed and evaluated general knowledge of two groups, which are built by students of applied economics and students of German studies. For this purpose was made a questionnaire, in order to find out, which group is more successful. With using the questionnaire will be the hypothesis either confirmed or disproved. Keywords: Reforms; Maria Theresa; Joseph II.; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Die Reformen der Habsburger - Maria Theresia und Joseph II.

Bakalářská práce se zabývá reformami Habsburků, především pak těmi, které prosadila Marie Terezie a Josef II. Práce je rozčleněna na 2 části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou ...

POLLAKOVÁ, Martina; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a seniory a na sociální služby pro seniory. cílem praktické části je zjistit, jaká je nabídka služeb pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb v konkrétním domově pro seniory. This thesis deals with services for seniors with hearing impairment in social service facilities. The theoretical part focuses on hearing impairment, communication for people with hearing disabilities and the elderly and social services for seniors. The practical part is to find out the range of services for seniors with hearing impairment in social service facilities in a specific retirement home. Keywords: Social services; senior; hearing impairment; hearing aid Available in digital repository of UPOL.
SLUŽBY PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Bakalářská práce se zabývá službami pro seniory se sluchovým postižením v zařízení sociálních služeb. Teoretická část se zaměřuje na sluchové postižení, komunikaci osob se sluchovým postižením a ...

KOMÁRKOVÁ, Martina; KUČERA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Problematik der Inklusion in den tschechischen und schweizerischen Schulen
ČERVENKOVÁ, Evženie; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2017 - German
Hlavním cílem práce je zmapování inkluze v Čechách, s přihlédnutím na historický vývoj školství. Velký důraz je kladen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběh inkluze v Čechách je konfrontován s inkluzí ve Švýcarsku. The main goal of this work is to map inclusion in the Czech Republic, taking into account the historical development of education. Great emphasis is placed on pupils with special educational needs. Inclusion in the Czech Republic is compared with inclusion in Switzerland. Keywords: Child; inclusion; integration; educationist; support; school; teacher; law; pupil Available in digital repository of UPOL.
Problematik der Inklusion in den tschechischen und schweizerischen Schulen

Hlavním cílem práce je zmapování inkluze v Čechách, s přihlédnutím na historický vývoj školství. Velký důraz je kladen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběh inkluze v Čechách je ...

ČERVENKOVÁ, Evženie; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pohybová aktivita a výživa dětí staršího školního věku
CIMBURKOVÁ, Pavla; SOFKOVÁ, Tereza
2017 - German
Práce je zaměřená na pohybovou aktivitu a výživové zvyklosti dětí staršího školního věku. Popisuje současnou situaci týkající se tohoto tématu. Dále jsou uvedena doporučení ohledně pohybové aktivity a zásady zdravé výživy dětí. Praktická část obsahuje výzkumné šetření zaměřené na pohyb a výživu žáků druhého stupně základní školy. Výsledkem tohoto průzkumu je, že žáci mají nedostatek pohybové aktivity a v jejich stravovacích zvyklostech najdeme i nevhodné návyky. The thesis focuses on the physical aktivities and nutrition habits of preadolescent children, describing the current situation and state of this particular issue. Furthermore, the thesis includes a variety of possible recommendations for appropriate physical aktivities and nutrition habits of the preadolescent. The practical part of the thesis consists of research of the aforementioned physical activities and nutrition habits of the preacolescent. The results stemming from the research in this part suggest the preadolescents´ tendency not to have sufficient amount of physical aktivity; as well as the thendency for bad or unhealthy nutrition habits. Keywords: Principles of physical activity; principles of child nutrition; nutritional habits; healthy lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Pohybová aktivita a výživa dětí staršího školního věku

Práce je zaměřená na pohybovou aktivitu a výživové zvyklosti dětí staršího školního věku. Popisuje současnou situaci týkající se tohoto tématu. Dále jsou uvedena doporučení ohledně pohybové aktivity a ...

CIMBURKOVÁ, Pavla; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kvalita života nemocných s onemocněním roztroušenou sklerózou mozkomíšní
JIŘÍČKOVÁ, Petra; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života nemocných s onemocněním roztroušenou sklerózou. Především definuje vliv nemoci, na kvalitu jejich života po stránce fyzické, psychické a sociální. Teoretická část obsahuje souhrn pojmů kvality života a roztroušené sklerózy, charakterizuje nemoc roztroušenou sklerózu, historii, příčiny, průběh, důsledky a léčbu nemoci. Empirická část práce pomocí metody otevřeného rozhovoru zjišťuje a porovnává subjektivní pocity v prožívání života respondentů s roztroušenou sklerózou. This bachelor thesis focuses on the quality of life of people who have a multiple sclerosis disease. Primaly, it defines the influnce on physical, mental and social life quality. The first, teorethical part contains the main terms which are connected to the quality of life with multiple sclerosis, chratecterizes the desease in general, and analysis it´s history, reasons why it appears, process and potentional treatment. The empirical part of this work deals with the research which was carried out by questionaires. Thanks to that, we are able to compare subjective emotions and experiences of people with multiple sclerosis. Keywords: Quality of life; multipce sclerosis; disease; patient; disability; demyelinating diseases; biopsychosocial model. Available in digital repository of UPOL.
Kvalita života nemocných s onemocněním roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života nemocných s onemocněním roztroušenou sklerózou. Především definuje vliv nemoci, na kvalitu jejich života po stránce fyzické, psychické a sociální. ...

JIŘÍČKOVÁ, Petra; PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Deutsch-tschechisches Zusammenleben in Hněvotín in Aussagen der Zeitzeugen und Dokumenten im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts
MOLÁČEK, Jiří; BOHUŠ, Marek
2017 - German
Tato práce se zabývá česko-německým soužitím v Hněvotíně, především v období 19. a 20. století. Hněvotín patřil do řady vesnic, které tvořily takzvaný olomoucký jazykový ostrov, v kterém od středověku pobývalo německé obyvatelstvo. V 19. století se tu projevil vzrůstající nacionalismus a vztahy Čechů a Němců se značně přiostřily. Práce obsahuje také rozhovory s českými a dokonce i německými pamětníky, kteří zažili dvojnárodnostní soužití v této hanácké vsi. This bachelor thesis focuses on the problematic of the cohabitation of Czechs and Germans in Hněvotín mainly in the 19th and 20th century time period. Hněvotín, and other ten villages, created a German language island, the centre of which was located in Olomouc. Ever since the middle Ages, there were German inhabitants in Hněvotín, and their populace gradually started to grow. The 19th century was marked with the first serious conflicts between the two nationalities. This work contains also interviews with Czech and German witnesses. Keywords: Hněvotín; coexistence; Germans and Czechs; national issues; german dialect; interview with witnesses; German language island Olomouc; Available in digital repository of UPOL.
Deutsch-tschechisches Zusammenleben in Hněvotín in Aussagen der Zeitzeugen und Dokumenten im Kontext des 19. und 20. Jahrhunderts

Tato práce se zabývá česko-německým soužitím v Hněvotíně, především v období 19. a 20. století. Hněvotín patřil do řady vesnic, které tvořily takzvaný olomoucký jazykový ostrov, v kterém od středověku ...

MOLÁČEK, Jiří; BOHUŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die Translation der Texte im Fremdenverkehr
KREJČOVÁ, Barbora; HRDINOVÁ, Eva
2017 - German
Bakalářská práce se zabývá překladatelskou činností v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část je věnována definici pojmů cestovní ruch a turismus, dále pak definici a rozboru překladu a překladatelských procesů. V praktické části je porovnáván český průvodcovský text Arcibiskupského paláce v Olomouci s jeho německým překladem a teoretické poznatky z první části práce jsou porovnány s překladem v praxi. This bachelor thesis deals with the issue of translation in tourism. In the theoretical part tourist industry and the process of translation are defined. The practical part then compares a Czech and a German version of a guide text that is used in the Archbishop palace in Olomouc. The theory from the first part is compared with the process of translation that was used by the translator. Keywords: Tourism; tourist industry; translation; theory of translation Available in digital repository of UPOL.
Die Translation der Texte im Fremdenverkehr

Bakalářská práce se zabývá překladatelskou činností v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část je věnována definici pojmů cestovní ruch a turismus, dále pak definici a rozboru překladu a ...

KREJČOVÁ, Barbora; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Bavorská identita na příkladu mnichovského Oktoberfestu: Do jaké míry je dnešní podoba slavnosti ještě tradičně bavorská?
Kuldová, Susanna; Emler, David; Zelená, Alena
2017 - German
The Munich Oktoberfest was established in 1810 as an instrument for strengthening the Bavarian identity in the new developed monarchy. In the 1950s it has evolved into an international event which is being visited by millions of people from all around the world. This development lead to negative opinions about the present purpose of the Oktoberfest. The aim of the thesis is to confirm or refute these critics which deny any connection between the past and the present form of the Munich festival. The introduction deals with the theoretical background and terms such as remembrance or festivals and celebration. A substantial part of the work consists in the discourse analysis of the Bavarian identity with its main symbols which are closely linked to the celebration of the Oktoberfest in Munich. The main part is devoted to the Oktoberfest itself, its origins and development with the most important moments and main features. The research is completed by a quantitative analysis of facts and numbers which are essential for this subject. Mnichovský Oktoberfest vznikl roku 1810 jako instrument pro posílení bavorské identity v nově vzniklé monarchii. V padesátých letech 20. století se vyvinul v mezinárodně známou událost, kterou navštěvují milióny lidí z celého světa. Tento vývoj má za následek různé negativní názory ohledně dnešního záměru Oktoberfestu. Cílem této práce je diskurzivní analýzou potvrdit či vyvrátit tyto kritiky, které popírají souvislosti původní podoby mnichovské slavnosti s její dnešní formou. Na úvod práce jsou vysvětlena teoretická východiska a pojmy, jako místa vzpomínání nebo oslavy a slavnosti. Podstatnou část práce pak tvoří analýza diskurzu o bavorské identitě s jejími hlavními symboly, které jsou úzce spjaté s konáním mnichovského Oktoberfestu. Středobodem analýzy je historická reflexe Oktoberfestu s jeho nejdůležitějšími okamžiky ve vývoji, tradicemi a znaky. Výzkum je na závěr doplněn kvantitativní analýzou faktů a čísel, které jsou pro danou problematiku podstatné. Keywords: Oktoberfest; Wiesn; Bavorsko; Mnichov; bavorská identita; bavorské tradice; slavnost; Oktoberfest; Wiesn; Bavaria; Munich; Bavarian identity; Bavarian traditions; fair; festival Available in a digital repository NRGL
Bavorská identita na příkladu mnichovského Oktoberfestu: Do jaké míry je dnešní podoba slavnosti ještě tradičně bavorská?

The Munich Oktoberfest was established in 1810 as an instrument for strengthening the Bavarian identity in the new developed monarchy. In the 1950s it has evolved into an international event which is ...

Kuldová, Susanna; Emler, David; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases