Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2693
Published from to

Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.
Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2017 - German
This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information about the form, meaning and translation into Czech in the dictionaries with the data in the corpora. This has been achieved by using dictionaries and co-occurrence analyses, the results having been evaluated in a qualitative or quantitative way. The research has confirmed the information contained in the dictionaries and there has been discovered other phenomena that concern the analysed aspects. There has finally been stated what additional information should the dictionaries present about each idiom and why. Práce se zabývá frazémy a jejich lexikografickým zpracováním pod vlivem výsledků korpusových rešerší. Jejím cílem je analyzovat frazémy - porovnat údaje týkající se formy, významu a překladu do češtiny ve slovnících s údaji v korpusech. Toho je dosaženo pomocí slovníků a (kookurenčních) analýz, jejichž výsledky jsou vyhodnocovány kvalitativně nebo kvantitativně. Zkoumáním se potvrzují údaje obsažené ve slovnících a objevují další jevy, které se týkají analyzovaných aspektů. U každého frazému je poté s odůvodněním uvedeno, které informace by mohly být do slovníků doplněny. Keywords: frazeologie|frazeografie|analýza|korpusová lingvistika|korpus; phraseology|phraseography|analysis|corpus linguistics|corpus Available in a digital repository NRGL
Frazeologie ve slovnících a v korpusu. Případová studie.

This work deals with the fixed expressions and idioms and their lexicographic description under the influence of the corpus research. The aim of this work is to analyse and to compare the information ...

Macháčková, Alžběta; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Užití neurčitého zájmena frau v současné němčině a jeho popis v jednojazyčných a překladových kodexech
Matěna, David; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2017 - German
This bachelor thesis is concerned with the use of the German indefinite pronoun frau in contemporary written German language. It is a phenomenon occurring as a substitute for the indeterminate pronoun man used as a general subject. The thesis is based on DeReKo, the German reference corpus, in which 1,000 use examples were selected for the analysis. In the practical part, the corpus data are processed and interpreted, the theoretical parts map the use and meaning of the phenomenon in various linguistic disciplines, and comment on its state of research in available vocabularies. The aim of the work is to outline the development and occurrences of the phenomenon use in the period 2001-2015. Tato bakalářská práce pojednává o užití německého neurčitého zájmena frau v současné psané němčině. Jde o jev vyskytující se jako náhrada za neurčité zájmeno man, používané jako všeobecný podmět. Práce se opírá o Německý referenční korpus DeReKo, v kterém bylo pro analýzu vybráno 1000 dokladů využití. V praktické části jsou data z korpusu zpracovávána a interpretována, teoretické části mapují použití a význam jevu v různých jazykovědných oblastech a komentují jeho stav bádání v dostupné slovníkové i sekundární literatuře. Cílem práce je nastínit vývoj a výskyty užití jevu v období 2001-2015. Keywords: současný německý jazyk|korpusová lingvistika|lexikografie|genderová studia; contemporary German|corpus linguistics|lexicography|Gender studies Available in a digital repository NRGL
Užití neurčitého zájmena frau v současné němčině a jeho popis v jednojazyčných a překladových kodexech

This bachelor thesis is concerned with the use of the German indefinite pronoun frau in contemporary written German language. It is a phenomenon occurring as a substitute for the indeterminate pronoun ...

Matěna, David; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen
ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
2017 - German
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, byly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví o pronikání reformačních idejí do Čech a značné provázanosti české a saské reformace. Předkládaná práce se snaží mapovat nejen danou a germanistickému bádání doposud nepříliš známou produkci, ale ptá se i na okolnosti vzniku a pátrá po kontextech, v nichž byly dané texty sepsány. K tomu využívá především práci s peritexty a zkoumá, jak a jestli se tyto během zhotovování následných patisků proměňovaly. Kromě toho se zaměřuje také na materiální stránku tištěných brožur, nebo se táže, co nám může říct jejich vzezření o intencích autora a vnímání dobovým publikem. Hlavním tématem je pak otázka identity. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se stávají letákové spisy rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Na jedné straně vytváří obecně obrazy těch, kteří se přiklonili k evangeliu, na druhou stranu líčí osudy svých autorů, jejich podporovatelů a obcí, které v určitý moment daným predikantům naslouchaly. Informace tohoto typu je nutné posuzovat nejen jako cenné historické informace, ale především jako jakási zrcadla různých stylizací nebo přání, která autoři do svých děl promítají. In 1520's a parallel could be drawn between the rise of production of pamphlets written in German language in the German lands and in the Czech lands. The main centres, which are connected to the lives of the authors of the pamphlets, included North and Northwest Bohemia. Despite the support that Evangelical clergymen received from the local nobility, the lords of Schlick and Salhausen, they usually could not stay in the region for a long time. Nevertheless, their texts show that the ideas of Reformation spread to Bohemia and that Bohemian and Saxon Reformation were distinctly interconnected. The aim of this thesis is to provide a survey of the production, which has been so far more or less overlooked by researchers. It also explores the circumstances that surrounded the production. For this purpose, it deals primarily with paratexts and researches how and whether these were changed as the subsequent reprints were being made. Next to that, it explores the material side of the printed brochures and researches what the design of the prints can tell us about the author's intention or perception of the reading public at that time. However, the focus of the thesis is the question of identity. As the collective memory was changing during the Reformation, pamphlets served as a reservoir of various identification schemes. For one thing, they provide images of those who were inclined to the Gospel, for another, they portray the lives of their authors, their supporters and towns, which were attentive to the preachers at that time. Such information is to be considered as worthy historical information, but also, in the first place, as a kind of mirror of various stylizations or wishes of the authors that are reflected in their works. Keywords: Reformation; Pamphlets; Bohemia; German; Benešov nad Ploučnicí; Děčín; Jáchymov; Loket Available in the UPOL Library.
Zwischen Böhmen und Sachsen: Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen

Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území dnešní České republiky vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři ...

ČERNÝ, Jiří; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941
KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", německy psaný časopis "Die Frau von heute", který byl primárně určen sudetoněmeckým čtenářkám, a nacionálně socialistický časopis "NS-Frauen-Warte". Cílem práce je zjistit, jaké ženské role byly v jednotlivých časopisech propagovány, přičemž je pozornost věnována jak publicistickým, tak literárním textům. Závěrem jsou analyzované časopisy a jejich obrazy srovnány. Práce se také zaměřuje na nesrovnalosti mezi prezentovanými obrazy a oficiální politikou daného režimu. This master's thesis deals with the image of women in the magazines published on the territory of Czechoslovakia and Germany between 1935 and 1941. Three women's magazines were analyzed, namely the Czech biweekly magazine "Eva", the German-written "Die Frau von heute", which was primarily intended for Sudeten German Readers, and the national socialist magazine "NS-Frauen-Warte". The aim of the thesis is to find out, what women's roles have been propagated in the particular magazines and the analysis is focused on the publicistic as well as literary texts. In conclusion, the analyzed magazines and their images are compared. The thesis also concentrates on discrepancies between the presented images and the official policy of the particular regime. Keywords: women; women's magazines; First Czechoslovak Republic; National Socialism; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; propaganda; women's roles Available in digital repository of UPOL.
Das Frauenbild in ausgewählten Zeitschriften der Tschechoslowakischen Republik und NS-Deutschlands in den Jahren 1935 - 1941

Tato diplomová práce se zabývá obrazem žen v časopisech vydávaných na území Československa a Německa v letech 1935 až 1941. Analyzovány byly tři ženské časopisy, a to český čtrnáctideník "Eva", ...

KOPECKÁ, Lenka; FIALOVÁ, Ingeborg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Vergelijking van de wijze van protest van de Provo beweging en de Tsjechisch underground
GROŠAFT, Ondřej; ENGELBRECHT, Wilken; HAMERS, Bas
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly protestů v tehdejším Československu českým undergroundem a hnutím Provo v nizozemském království. Cílem je zjistit rozdílnost myšlení v obou hnutí a v čem se zásadně lišily protesty proti společnosti v Nizozemí a v Československé republice. Dále rozebíra osudy hlavních představitelů, jejich filozofii a myšlenkové směry. Jaká byla jejich motivace vést odpor vůči systému, v jakém žili a jak se podařilo ovlivnit tehdejší společnost díky jejich počínáním. The thesis deal with the differences between the movements of the Czech underground and Provo in the sixties and seventies in the Netherlands and Czechoslovakia. The goal is to find the differences in the thinking of the movements and how their demonstrations looked like. Further it analyzes the fates of the main representatives. Their philosophy, their thoughts and their motivation to fight against a system. Keywords: Underground; Provo; communism; dictatorship; Czech underground; establishment; protests; Roel van Duijn; Rob Stolk; Martin Jirous; Egon Bondy; The Plastich People of the universe; Jasper Grootveld Available in digital repository of UPOL.
Vergelijking van de wijze van protest van de Provo beweging en de Tsjechisch underground

Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly protestů v tehdejším Československu českým undergroundem a hnutím Provo v nizozemském království. Cílem je zjistit rozdílnost myšlení v obou hnutí a v čem se ...

GROŠAFT, Ondřej; ENGELBRECHT, Wilken; HAMERS, Bas
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Die schöne Magelone
MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
2017 - German
Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne Sabat. Hlavním úkolem práce je popis básní Johanesse Brahmse a především ilustrací doprovázející text, zhodnocení do jaké míry jej sledují a jaké scény byly autory vybrány. Dále budou v komparaci vyhodnoceny změny v díle jež oproti Tieckovi zapracoval do textu Gusti Hackel. V úvodu práce jsou shrnuty základní informace k dílu i autorovi. This theses aims to analyze the book: Die schöne Magelone written by Ludwig Tiecke reworked by Gusti Hackel (published in 1920) written in script Schwabach. Book published at publishing house A. Haase was illustrated by Marianne Sabat. Main purpose of the thesis is to describe and analyze poems of Johanesse Brahms and especially illustrations going along with text. Also assessment of how illustrations fit in and why and what scenes was picked by author. On top of that the changes of the text made by Gusti Hackel will be examined. Introduction of thesis summarize basic information about the author and production. Keywords: Romance; schwabach script; Magelone; Peter; lovestory; separation; nobility; knight; princess Available in digital repository of UPOL.
Die schöne Magelone

Práce se zabývá analýzou knihy: Die schöne Magelone od Ludwiga Tiecka v přepracování Gusti Hackela (vydání z roku 1920) psané švabachem. Knihu vydanou v nakladatelství A. Haase ilustrovala Marianne ...

MOLKOVÁ, Mariana; OPLETALOVÁ, Veronika; SOLOMON, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Der mittelalterliche Roman. Eine frühe Reflexion der christlich-islamischen Beziehungen
NOVOTNÁ, Kateřina; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; SOLOMON, Kristýna
2017 - German
Práce předkládá obraz středověkých muslimů z pohledu křesťanské společnosti a poukazuje na chybné soudy středověkých autorů. Výsledný pohled vychází ze dvou významných děl evropské kultury z písně o Rolandovi a z románu Willehalm od Wolframa von Eschenbach. Oba texty předkládají reflexi raných vztahů mezi dvěma náboženstvími, které odedávna stojí v opozici. The thesis presents the expression of medieval Muslims from the point of view of Christian society and points erroneous judgments of medieval authors. The resulting view is based on two major works of European culture The Song of Roland and The Willehalm by Wolfram von Eschenbach. Both texts represent a reflection of the early relations between the two religions, which have always been in opposition. Keywords: The Song of Roland; Wolfram von Eschenbach; Willehalm; medieval literature; Islam in medieval times; early conflict between Christians and Muslims Available in digital repository of UPOL.
Der mittelalterliche Roman. Eine frühe Reflexion der christlich-islamischen Beziehungen

Práce předkládá obraz středověkých muslimů z pohledu křesťanské společnosti a poukazuje na chybné soudy středověkých autorů. Výsledný pohled vychází ze dvou významných děl evropské kultury z písně o ...

NOVOTNÁ, Kateřina; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; SOLOMON, Kristýna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Literarisches Schaffen der deutschsprachigen Autoren im Schönhengstgau im 19. und 20. Jahrhundert
KOHOUTOVÁ, Zuzana; FIALOVÁ, Ingeborg
2017 - German
Tato diplomová práce navazující na výsledky bakalářské práce se zabývá literární tvorbou německy mluvících autorů na Hřebečsku v 19. a 20. století. Úvodní část práce popisuje Hřebečsko jako jazykový ostrov s ohledem na jeho historii, demografii, etnografii a kulturu. V druhé části je zachycen kulturní a společenský život v této oblasti, charakterizována zdejší literární tvorba a představeni vybraní autoři, kteří jsou s Hřebečskem spojeni a kteří tuto oblast ve svých dílech reflektují. V třetí části je pak provedena analýza exemplární literární tvorby Hřebečska. This diploma thesis which follows the results of the bachelor thesis is concerned with the literary production of the German writing authors on the Schönhengst in the 19th and 20th centuries. The introductory part focuses on the Schönhengst as a language island with regard to its history, demography, ethnography and culture. The second part is dedicated to the cultural and social life in this area, in this part is also characterized the local literary production and there are introduced the selected German writing authors, who reflect in their works the Schönhengst. The last part consists of the analysis of exemplary literary works of the Schönhengst Keywords: Schönhengst; language island; Sudetengerman; literary production; German writing author; analysis Available in digital repository of UPOL.
Literarisches Schaffen der deutschsprachigen Autoren im Schönhengstgau im 19. und 20. Jahrhundert

Tato diplomová práce navazující na výsledky bakalářské práce se zabývá literární tvorbou německy mluvících autorů na Hřebečsku v 19. a 20. století. Úvodní část práce popisuje Hřebečsko jako jazykový ...

KOHOUTOVÁ, Zuzana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Reaktionen auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten in der ausgewählten Presse der Tschechoslowakei
FLÁMOVÁ, Lucie; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Tato práce se zabývá reakcemi různě politicky orientovaného tisku Českoslovenka na převzetí moci národními socialisty v roce 1933. K analýze byly vybrány tyto deníky: Prager Tagblatt, Brünner Tagesbote, Deutsche Zeitung Bohemia, Mährisches Tagblatt, Volkswacht, Selbstwehr, Hlas lidu, Našinec, Národní listy a Rudé právo. Práce se zaměřuje na časový interval od 30. ledna 1933, kdy byl Hitler jmenován říšským kancléřem, do 24. března, kdy Hitler prosadil v říšském sněmu tzv. zmocňovací zákon. K analýze byly vybrány články, které nejlépe zachycují, jak jednotlivá politická spektra reagovala na události, které vedly k převzetí moci Hitlerem v Německu. Cílem práce je především ukázat, jak se jednotlivé reakce periodik lišily v závislosti na jejich politické orientaci a jakými prostředky dosáhl Hitler svého cíle. This thesis deals with the reactions to the National Socialist seizure of power in the differently politically oriented press of Czechoslovakia in 1933. For analysis were selected the following newspapers: Prager Tagblatt, Brünner Tagesbote, Deutsche Zeitung Bohemia, Mährisches Tagblatt, Volkswacht, Selbstwehr, Hlas lidu, Našinec, Národní listy and Rudé právo. The thesis focuses on the period from 30th January 1933 when Hitler was appointed Chancellor of the Reich to 24th March when Hitler pushed through the so-called Enabling Act in the Reichstag. For analysis were selected articles that best capture how the individual political spectrum reacted to the events that led to the seizure of power by Hitler in Germany. To summarize the main goal of the thesis is to show how the newspaper´s individual reactions differ depending on their different political orientation and how Hitler achieved his goal. Keywords: Prager Tagblatt; Brünner Tagesbote; Deutsche Zeitung Bohemia; Volkswacht; Mährisches Tagblatt; Selbstwehr; Hlas lidu; Našinec; Národní listy; Rudé právo; Hitler; Nationalsozialisten; Reaktion Available in digital repository of UPOL.
Reaktionen auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten in der ausgewählten Presse der Tschechoslowakei

Tato práce se zabývá reakcemi různě politicky orientovaného tisku Českoslovenka na převzetí moci národními socialisty v roce 1933. K analýze byly vybrány tyto deníky: Prager Tagblatt, Brünner ...

FLÁMOVÁ, Lucie; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Das Bild des preußisch-österreichischen Krieges 1866 in der Literatur aus Böhmen und Mähren (1866-1914)
ŠIMŮNEK, Vojtěch; KRAPPMANN, Jörg; HORŇÁČEK, Milan
2017 - German
Tato bakalářská práce se zabývá obrazem prusko-rakouské války z roku 1866 ve vybrané literatuře z Čech a Moravy, jež vznikla mezi lety 1866 až 1914. Cílem této práce je zjistit, jak je výše zmíněná válka ve vybraných textech reflektována, na jaké prvky je kladen v jednotlivých dílech důraz a jakou roli v nich prusko-rakouská válka hraje. Zároveň práce zkoumá rozdíly a podobnosti literárních obrazů prusko-rakouské války, na základě kterých dochází k srovnání jednotlivých textů. This bachelor thesis deals with the reflection of the Austro-Prussian War of 1866 in selected literature from Bohemia and Moravia, which originated between 1866 and 1914. The aim of this work is to determine how the aforementioned War is reflected in selected texts, what elements are emphasized in individual works, and what role the Austro-Prussian War plays in them. At the same time, the thesis examines the differences and similarities of the literary reflections of the Prussian-Austrian War, on the basis of which the individual texts are compared. Keywords: Austro-Prussian War; 1866; literature from Bohemia and Moravia; war literature; 18661914; literature reflection; historical development; Eduard Ferdinand Schmidleichner; Pavel Albieri; Ladislav Novák; Robert Hohlbaum; Klaus-Jürgen Bremm; Otto von Bismarck Available in digital repository of UPOL.
Das Bild des preußisch-österreichischen Krieges 1866 in der Literatur aus Böhmen und Mähren (1866-1914)

Tato bakalářská práce se zabývá obrazem prusko-rakouské války z roku 1866 ve vybrané literatuře z Čech a Moravy, jež vznikla mezi lety 1866 až 1914. Cílem této práce je zjistit, jak je výše zmíněná ...

ŠIMŮNEK, Vojtěch; KRAPPMANN, Jörg; HORŇÁČEK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases