Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11822
Published from to

noTitle
Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
2017 - Slovak
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal... Available in a digital repository NRGL
noTitle

5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the ...

Baran, Ladislav; Šiška, Jan; Franiok, Petr; Vítková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo
Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
2017 - Slovak
English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of international law. Main challenges include the adoption of universal definition of terrorism, the settlement of the legal status of terrorists and their rights and obligations mainly in relation to human rights. It is important to clarify the responsibility of the State for terrorism (State terrorism and attribution of his actions), in relation to the population, captured terrorists, and non-state actors. The latter pose several problems in reaction to terrorist crimes, such as the legality of the use of force against them including the right of self-defence or the use of drones for targeted killing. It is contentious whether it is possible to place terrorism under existing categories of in- ternational law or it constitutes a separate act which is necessary to regulate apart from valid international rules. Keywords: terrorism, human rights, targeted killing, right to self-defence, use of force, State responsibility, non-state actor, 9/11 terrorist attacks Rigorózna práca je zameraná na pochopenie základných problémov medzinárodného terorizmu v kontexte medzinárodného práva. Medzi hlavné výzvy patrí prijatie univer- zálnej definície terorizmu, vyriešenie právneho statusu teroristov a ich práva a povinnosti najmä v súvislosti s ľudskými právami. Dôležité je určenie zodpovednosti štátu za tero- rizmus (problematika štátneho terorizmu a pričítateľnosti jeho konania), a to vo vzťahu k obyvateľstvu, zajatým teroristom i neštátnym aktérom. Poslední menovaní predstavujú viacero problémov pri reakcii na teroristické činy, a to pri legalite použitia sily voči nim vrátane práva na sebaobranu či použitia dronov na cielené zabíjanie. Je sporné, či je možné terorizmus podradiť pod existujúce inštitúty medzinárodného práva alebo predstavuje sa- mostatné konanie, ktoré je nutné regulovať oddelene od platných medzinárodných noriem. Kľúčové slová: terorizmus, ľudské práva, cielené zabíjanie, právo na sebaobranu, použitie sily, zodpovednosť štátu, neštátny aktér, teroristické úroky 11.9.2001 Keywords: terorizmus; ľudské práva; cielené zabíjanie; právo na sebaobranu; použitie sily; zodpovednosť štátu; neštátny aktér; teroristické útoky 11.9.2001; terrorism; human rights; targeted killing; right to self-defence; use of force; State responsibility; non-state actor; 9; 11 terrorist attacks Available in a digital repository NRGL
Mezinárodní terorismus a výzvy pro mezinárodní právo

English abstract International Terrorism and Challenges for International Law Rigorosum thesis is focused on the understanding of essential problems of interna- tional terrorism in context of ...

Kobulská, Natália; Bílková, Veronika; Ondřej, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým
Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Slovak
This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the European o rder for payment with the Czech payment order and the German payment order, while the relationship with other European International Private Law institutes has not escaped our attention. Due to the longer effectiveness of the European order for payment regulation we were able in this work to evaluate experience with its application and the case law. A number of identical features of payment orders have been identified in the work, such as their speed of the procedure, optionality, issue without the hearing of the opposing party and their cancellation after objections against them. Differences have also been identified, mainly in the scope of application, different use in cross-border cases, different demand on the scope of evidence in the proposal for issue, the structure of the procedure as one or a two step and different time limits for filing of objections. Táto rigorózna práca sa zabýva problematikou európskeho platobného rozkazu z hľadiska paralel a rozdielov s právom eur ópskym, českým a nemeckým. Práca na základe dopredu definovaných kritérií porovnáva európsky platobný rozkaz s českým platobným rozkazom a nemeckým platobným rozkazom, pričom pozornosti neunikol ani vzťah s inými inštitútmi EMPS. Vzhľadom na dlhšiu účinnosť úpravy eur ópskeho platobného rozkazu bolo možné v práci už zhodnotiť skúsenosti s aplikáciou a tiež judikatúru. V práci bolo identifikovaných niekoľko zhodných znakov platobných rozkazov, napr. rýchlosť konania, fakultatívnosť, vydanie bez vypočutia odporcu a ich zrušenie po podaní námietok voči nim. Zistené boli ale aj odlišnosti, predovšetkým v rozsahu aplikácie, rôznom použití v cezhraničných prípadoch, rôznymi nárokmi na rozsah poskytnutia dôkazov v návrhu na vydanie, štruktúrou konania ako jedno alebo dvojstupňového a rôzne lehoty na podanie námietok. Keywords: Mezinárodní právo soukromé; evropské mezinárodní právo soukromé; evropský platební rozkaz; Private International Law; European Private International Law; European Order for Payment Available in a digital repository NRGL
Řízení o evropském platebním rozkazu - paralely a rozdíly v porovnání s právem evropským, českým a německým

This rigorous thesis deals with the European order for payment in terms of parallels and differences with the European, Czech and German law. On the basis of predefined criteria the work compares the ...

Ranič, Radim; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Přístupy k maďarské menšině v otázkách menšinového školství a možnostech následovného uplatnění v pracovním procesu
Dlábik, Ľubomír; Irmanová, Eva; Balla, Petr
2017 - Slovak
This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the Hungarian minority, which affect the graduates of minority schools in the Slovak labor market. At the same time it aspires to refer to this relationship as one of the factors that may impact on reduction in the number of members of the Hungarian minority in Slovakia. The main focus is on the trilateral approach to the issue of education in the Slovak minority schools in Hungarian language in case of teaching the state language. The consequences of the different trilateral relation approach to minority education can lead to inefficiency of minority schools teaching Slovak language, which can, in conjunction with the current economic approach of Slovakia to the areas inhabited by the Hungarian minority, lead to migratory pressures on graduates of minority schools as for the choice of university studies and their employability. The lack of language skills reduces their competitiveness and flexibility compared to linguistically better equipped individuals. The statistical data in education, employment and population movements that will be analyzed and compared, are freely available, and confirm this hypothesis. Bibliografický záznam DLÁBIK, Ľubomír. Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese. Praha, 2016. 98 s. Diplomová práca (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Eva Irmanová, CSc. Abstrakt Diplomová práca objasňuje problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, Maďarska a maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného... Keywords: Maďarsko; Slovensko; maďarská menšina; školstvo; vzdelanie; ekonomika; triadický vzťah; nacionalizmus; štát; migrácia; Hungary; Slovakia; Hungarian Minority; Educational System; Education; Economy; Triadic Nexus; Nationalism; State; Migration Available in a digital repository NRGL
Přístupy k maďarské menšině v otázkách menšinového školství a možnostech následovného uplatnění v pracovním procesu

This diploma thesis clarifies the issue of Triadic nexus among Slovakia, Hungary and the Hungarian minority concerning education and economic access to areas inhabited by the Hungarian minority, which ...

Dlábik, Ľubomír; Irmanová, Eva; Balla, Petr
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their arrangement and mutual relations, and is further focused on related issues. The thesis is divided into eight major chapters further divided into smaller subchapters. The first half of the thesis is focused on the concept and main principals on which the alternative measures are based. The second half is dedicated to specification of individual alternative punishment methods, while it does not only describe them but also assesses their positives and shortcomings. Predkladaná rigorózna práca je zameraná na problematiku Alternatívnych opatrení k trestu odňatia slobody v českej právnej úprave, ako súhrnu inštitútov, ktorých primárnym účelom je nahradzovanie nepodmienečného trestu odňatia slobody, ich usporiadanie a vzájomné vzťahy medzi nimi a ďalej sa zameriava na témy s ňou súvisiacich. Rozdelenie tejto práce je do ôsmych hlavných kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie podkapitoly. Prvá polovica práce je zameraná na základný pojem a primárne princípy, z ktorých Alternatívne opatrenia vychádzajú. Druhá polovica sa venuje konkretizácii jednotlivých alternatívnych trestov, pričom sa dostáva nie len k samotnému popisu, ale aj vytýčeniu pozitív a nedostatkov. Keywords: Alternatívne opatrenia k trestu odňatia slobody; alternatívne tresty; restoratívna justícia; Probačná a mediačná služba; mediácia; probácia; Probačné domy; odklon v trestnom konaní; trest domáceho väzenia; trest všeobecne prospěšných prác; peňažný trest; recidíva; Alternative measures to prison sentence; alternative punishment; restorative justice; Probation and Mediation Service; mediation; probation; Probation House; diversion in criminal procedure; house arrest; institute of community service; a fine; relapse Available in a digital repository NRGL
noTitle

The presented rigorosum thesis is focused on the field of alternative measures to prison sentence in Czech law, including set institutes whose primary objective is replacing prison sentence, their ...

Melicharová, Henrieta; Jelínek, Jiří; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu
Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
2017 - Slovak
Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women reproductive health. In industrialized countries, this issue relates to at least 30% of women, which means that it is a major medical problem. Ultrasound examination of the uterus after Cesarean section includes some specific features, resulting from the rapidly changing dimensions of the uterus, as well as from patient compliance in early puerperium. When dealing with postpartum complications, it is necessary to know the normal ultrasound findings and the dynamic changes of the uterus during puerperium, so that we can better distinguish between the pathological course and the normal course of puerperium. The clinical significance of ultrasound assessment of uterine size and area of the scar after Caesarean section during the postpartum is not yet adequately described. The knowledge of normal ultrasound findings in the uterus after Caesarean section could be helpful in choosing the right treatment in severe cases. We were watching the clinical outcomes of treatment of abnormal Cesarean section scars after their laparoscopic reconstruction. In our study, we have shown that the examination of uterus in early... Cisársky rez patrí medzi najčastejšie vykonávané operácie v medicíne. Jazva na maternici môže mať za následok množstvo patologických stavov, ktoré zasahujú do reprodukčného zdravia ženy. V industrializovaných krajinách sa táto problematika týka minimálne 30 % žien, z čoho vyplýva, že ide o významný medicínsky problém. Ultrazvukové vyšetrenie maternice po pôrode zahŕňa niektoré špecifiká, ktoré vyplývajú z rýchlo sa meniacich rozmerov maternice, ale aj compliance pacientky vo včasnom šestonedelí. Pri riešení popôrodných komplikácií je potrebné poznať normálny ultrazvukový nález, dynamické zmeny maternice v priebehu šestonedelia, aby sme vedeli lepšie rozpoznať patologický priebeh od normálneho priebehu šestonedelia. Klinický význam ultrazvukového posúdenia veľkosti maternice ako aj oblasti jazvy po cisárskom reze v priebehu šestonedelia doteraz nie je dostatočne popísaný. Poznanie normálneho ultrazvukového nálezu na maternici po cisárskom reze by mohlo pomôcť pri voľbe správnej liečby v náročných prípadoch. Klinické výsledky liečby ťažkých defektov jaziev po cisárskom reze sme sledovali po laparoskopickej resutúre jazvy na maternici. V našej práci sme dokázali, že vyšetrenie maternice vo včasnom šestonedelí je napriek svojím úskaliam možné pomocou transabdominálnej sonografie. Popísali sme... Keywords: cisársky rez; jazva po cisárskom reze; ultrazvuk; maternica; syndróm jazvy po cisárskom reze; Cesarean section; Cesarean section scar; ultrasound; uterus; Cesarean scar syndrome Available in a digital repository NRGL
Ultrazvuková charakteristika dutiny břišní v průběhu 6 tydnů po císařském řezu

Caesarean section is one of the most frequently performed surgery in medicine. The Cesarean section scar in the uterus can lead to a number of pathological conditions which affect the women ...

Dosedla, Erik; Calda, Pavel; Kacerovský, Marian; Záhumenský, Jozef
Univerzita Karlova, 2017

Trestněprávní aspekty korupce
Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
2017 - Slovak
This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive point of view, the core of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough analysis of their selected elements, which can bring about interpretative and related application problems. It also refers to the issue of corruption in the private sector and the manner in which the Czech national legislation of corruption crimes copes with a requirement for its sanctioning, which follows from international commitments. In terms of procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most serious forms it is also connected to organized crime, which consequently requires application of specific means and methods in criminal procedure. However, in the course of their realization they are predominantly connected with an interference with individual's fundamental rights, so, as a reaction to that, a consistent legislation of conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points out the shortcomings or problematic... Anotácia Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších foriem prostriedkami českého trestného práva. Z hmotnoprávneho hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať interpretačné a s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i na problematiku korupcie v súkromnom sektore a spôsob, akým k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z medzinárodných záväzkov pristupuje česká vnútroštátna právna úprava úplatkárskych trestných činov. Z hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a dokazovania korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i prepojenou s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky či problematické prvky právnej úpravy a obsahuje i návrhy de lege ferenda na jej zmeny či precizovanie. Keywords: korupcia; úplatkárske trestné činy; korupčná kriminalita; corruption; bribery crimes; corruption criminality Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní aspekty korupce

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means of the Czech criminal law. From the substantive ...

Galovcová, Ingrid; Tlapák Navrátilová, Jana; Ivor, Jaroslav; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

Ježíšův požadavek chudoby. Perikopa o bohatém mládenci
Černica, Roman; Lukeš, Jiří; Kolář, Pavel
2017 - Slovak
Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in detail with the historical Jesus in Mark's Gospel and also deals with the relationship between the historical Jesus and Mark in contemporary research. In the second chapter, the author deals in more detail with the genre called "parable" and tries to set out the possibilities of its interpretation. In the third chapter, the author examines the relationship of Jesus to poverty on several New Testament demonstrations. The fourth chapter is devoted to the exegesis and comparative analysis of the pericope in synoptic evangelists who are discussing the Jesus meeting with the rich young man. Diplomová práca sa zaoberá osobou Ježiša Nazaretského, jeho vzťahom k fenoménu chudoby a rozborom textov o Jeho stretnutí s bohatým mládencom. Prvá kapitola sa podrobnejšie venuje historickému Ježišovi v podaní Markovho evanjelia a vzťahu historického Ježiša a Marka v podaní súčasného bádania. V druhej kapitole sa autor detailnejšie venuje žánru s názvom podobenstvo a pokúša sa nastoliť možnosti jeho výkladu. V tretej kapitole sa rozoberá na niekoľkých novozákonných ukážkach vzťah Ježiša k chudobe. Štvrtá kapitola je venovaná exegéze a komparatívnemu rozboru perikop u synoptických evanjelistov, ktorí pojednávajú o Ježišovom stretnutí s bohatým mládencom. Keywords: Ježiš - Chudoba - Exegéza - Mládenec - Kritika - Bádanie - Podobenstvo - Rozbor; Jesus - Poverty - Exegesis - Young Man - Criticism - Research - Parable - Analysis Available in a digital repository NRGL
Ježíšův požadavek chudoby. Perikopa o bohatém mládenci

Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in ...

Černica, Roman; Lukeš, Jiří; Kolář, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Problematika tzv. sociální turistiky v EU
Pozorová, Danica; Kunertová, Tereza; Král, Richard
2017 - Slovak
Benefit tourism as a problematic aspect in the EU Benefit tourism is a topic which has gotten quite a lot of media attention lately, has influenced the lives of mobile EU citizens as well as the EU itself in connection with the brexit. The aim of this thesis is to provide the reader with a comprehensive portrait of the topic, and to explore how is this phenomenon reflected in the case-law of the Court of Justice of the EU. In addition to dealing with the political context and the notion of benefit tourism, this thesis explores the free movement of persons based on both, the economic and the non-economic basis. The focus of the thesis lays on the case-law of CJEU relative to the access of economically inactive EU citizens to the social assistance systems of the host Member States, particularly the judicial chain Brey - Dano - Alimanovic - García-Nieto. These judgments are revolutionary in a way, because for the first time, the Court took into account also the "public finances" argument which has been raised by the Member States for years and the CJEU has always been adamant on rejecting it in favour of wider interpretation of social rights. The CJEU abandoned its previous stands on the financial solidarity, equal treatment and the extension of EU citizens' rights of socially inactive EU citizens and... Resumé Sociálny turizmus je v súčasnosti pomerne medializovanou témou, ktorá má praktické dopady na život občanov Únie, využívajúcich právo voľného pohybu a pobytu v inom členskom štáte a ktorá ovplyvnila celú Európsku úniu v súvislosti s brexitom. Cieľom tejto práce je poskytnúť čitateľovi ucelený obraz o tejto problematike a zistiť ako sa fenomén sociálneho turizmu prejavil v judikatúre Súdneho dvora EÚ. Táto práca sa okrem vysvetlenia politického kontextu a pojmu sociálnej turistiky venuje i problematike voľného pohybu osôb a to ako na ekonomickom tak aj neekonomickom základe. Ťažisko práce predstavuje súčasná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie týkajúca sa prístupu ekonomicky neaktívnych občanov EÚ k systémom sociálnej pomoci hostiteľských členských štátov, konkrétne rozsudky vo veci Brey, Dano, Alimanovic a García-Nieto. Súdny dvor v týchto rozsudkoch reflektoval aj nevôľu členských štátov a ich argument ochranou verejných financií, ktorý v minulosti spravidla nezohľadňoval. SDEÚ sa vzdal svojej predchádzajúcej rétoriky finančnej solidarity, rovnosti zaobchádzania a rozširovania práv ekonomicky neaktívnych občanov EÚ v sociálnej oblasti a namiesto toho sa vydal na cestu hľadania kompromisu medzi záujmami členských štátov a zachovaním práva voľného pohybu spolu so sociálnymi právami spojenými s... Keywords: sociálny turizmus; voľný pohyb osôb; občianstvo EÚ; benefit tourism; free movement of persons; EU citizenship Available in a digital repository NRGL
Problematika tzv. sociální turistiky v EU

Benefit tourism as a problematic aspect in the EU Benefit tourism is a topic which has gotten quite a lot of media attention lately, has influenced the lives of mobile EU citizens as well as the EU ...

Pozorová, Danica; Kunertová, Tereza; Král, Richard
Univerzita Karlova, 2017

Dynamometrie jako prognostický a predikční marker
Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
2017 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a prognostic and prediction marker Dynamometry is a method for measuring muscle strength. It is one of the methods of biomechanical motion analysis. There are two types of dynamometry. Isokinetic dynamometry is based on isokinetic muscle contraction. In this contraction, the muscles change their length. Isometric dynamometry is based on isometric muscle contraction. The length of the muscle does not change during the contraction. In my master thesis, 22 studies were included. Of this, 18 were engaged in a dynamometer, which measured muscle strength. Studies have been focused on prediction of short and long-term mortality, prognosis of hospitalized and severely ill patients, prediction of disease symptoms (cancer, chronic obstructive pulmonary disease, liver disease). I searched for studies according to the PubMed database. In 16 studies, it was confirmed that dynamometry can be used in the present time as a reliable diagnostic, predictive and prognostic method. Dynamometry is characterized as a simple, objective, non-invasive, easily transposable and reproducible method. Keywords: dynamometer, muscle... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lekárskych vied Študent: Zuzana Drobná Školiteľ: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Názov práce: Dynamometria ako prognostický a predikčný marker Dynamometria je metóda na merania svalovej sily. Patrí medzi metódy biomechanickej analýzy pohybu. Existujú dva druhy dynamometrie. Izokinetická dynamometria je založená na izokinetickej kontrakcii svalu. Pri tejto kontrakcii svaly menia svoju dĺžku. Na izometrickej kontrakcii svalu je založená izometrická dynamometria. Dĺžka svalu sa pri kontrakcii nemení. V mojej práci bolo zahrnutých 22 štúdií. Z toho sa 18 zaoberalo dynamometriou, vďaka ktorej sa merala svalová sila. Štúdie boli zamerané na predikciu krátkodobej a dlhodobej mortality, prognózu hospitalizovaných a ťažko chorých pacientov, predikcii symptómov ochorení (nádorové ochorenie, chronické obštrukčné pľúcne ochorenie, ochorenie pečeni). Štúdie som vyhľadávala podľa databázi PubMed. V 16 štúdiách sa potvrdilo, že dynamometria je sa dá využiť v dnešnej dobe ako spoľahlivá diagnostická, predikčná a prognostická metóda. Dynamometria je charakterizovaná ako jednoduchá, objektívna, neinvazívna, ľahko prevediteľná a reprodukovateľná metóda. Kľúčové slova: dynamometer, svalová sila, predikčný marker, sila stisku Keywords: dynamometrie; síla stisku; predikční marker; prognostický marker; dynamometry; grip strength; prediction marker; prognostic marker Available in a digital repository NRGL
Dynamometrie jako prognostický a predikční marker

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Zuzana Drobná Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Dynamometry as a ...

Drobná, Zuzana; Kovařík, Miroslav; Doleželová, Eva
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases