Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12242
Published from to

Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů
Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
2018 - Slovak
Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom bezdrátových sietí a mnoho ďaľších. Tieto požiadavky často nútia návrhára siahnuť po riešeniach, ktoré spájajú svet typickej silnoprúdovej elektrotechniky a počítačových systémov. Práca sa zaoberá Raspberry Pi a jeho uplatnením v rámci riešení týchto výziev. Cieľom je preskúmať možnosti tejto platformy, ako aj popísať spôsob práce s ňou, jej charakteristiky a poskytnúť komplexný pohľad na ňu. Získané znalosti sú následne aplikované na modelovej aplikácii, ktorá využíva Raspberry Pi a mikrokontroler Arduino pre riadenie pohonu v jednoduchom robotovi.Requirements upon modern electrical drive systems go beyond their regulation. They are quickly expanding to accommodate collecting data, integration within larger systems, connectivity via wireless networks and more. These requirements often result in need to use solutions which lay somewhere between traditional power engineering and computer systems. The topics explored in this thesis are concerned with application of Raspberry Pi as a solution to these problems. The target is to explore the characteristics and capabilities of the platform and describe processes needed to utilize them, to provide a complex perspective. Acquired skills are applied to a model application, consisting of Raspberry Pi and an Arduino microcontroller, as a means to manipulate movement of a simple robot. Keywords: RaspberryPi,Arduino,multithreading,Linux,embedded systémy; RaspberryPi,Arduino,embedded systems,multithreading,Linux Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů

Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ...

Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hodnocení metod a vstupních dat pro účely klasifikace krajinné pokrývky bývalých vojenských újezdů Brdy a Ralsko
Paluba, Daniel; Štych, Přemysl; Brom, Jakub
2018 - Slovak
Taking advantage of Earth Observation (EO) data for monitoring land cover has attracted the attention of a broad spectrum of researchers and end-users in recent decades. The main reason of increased interest in EO can be found mainly in open data of Landsat and Sentinel archive. The main objective of this study is to evaluate the accuracy of the classification algorithms Maximum Likelihood (ML) and Support Vector Machine (SVM) using Landsat 8 and Sentinel-2 data in the case studies of the former military training areas Brdy and Ralsko, which have undergone a very specific land cover development. The study evaluates the land cover in both case studies in 2016 and based on the obtained results discussing a usefulness of the selected data and methods. The results of the land cover classification achieved satisfactory accuracy - the overall accuracy was higher than 85 %. Based on the expectation, the results of accuracy based on SVM algorithm are higher than results obtained by ML algorithm. The highest accuracy has reached in the land cover classes of water bodies and coniferous forests, on the contrary, the lowest accuracy in built-up areas, sparse vegetation and bare soil. Keywords: Earth Observation, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, Czechia, Sentinel-2, Landsat 8 Využitie dát diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) na mapovanie krajinnej pokrývky upútalo pozornosť širokej škály vedeckých výskumníkov a praktikov v posledných desaťročiach. Vplyv na zvýšenie záujmu o DPZ malo hlavne otvorenie archívu dát družíc Landsat a Sentinel. Hlavným cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť presnosť bežne využívaných algoritmov Maximum Likelihood (ML) a Support Vector Machine (SVM) nad voľne dostupnými dátami Landsat 8 a Sentinel-2 na príklade území bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy, ktoré prešli špecifickým vývojom krajinnej pokrývky. Štúdia hodnotí krajinnú pokrývku v oboch záujmových územiach k roku 2016 a na základe dosiahnutých výsledkov poukazuje na použiteľnosť vybraných dát a metód. Dosiahnuté výsledky klasifikácií krajinnej pokrývky dosahovali uspokojivé výsledky - celkové presnosti boli vyššie ako 85 %. Na základe očakávania, algoritmus SVM celkovou presnosťou prekonal algoritmus ML. Najlepšie presnosti klasifikácie dosahovali triedy vodných plôch a ihličnatých lesov, naopak, najviac chýb generovali triedy zastavané plochy, riedka vegetácia a plochy bez vegetácie. Kľúčové slová: diaľkový prieskum Zeme, Support Vector Machine, Maximum Likelihood, Česko, Sentinel-2, Landsat 8 Keywords: diaľkový prieskum Zeme; Support Vector Machine; Maximum Likelihood; Česko; Sentinel-2; Landsat 8; Earth Observation; Support Vector Machine; Maximum Likelihood; Czechia; Sentinel-2; Landsat 8 Available in a digital repository NRGL
Hodnocení metod a vstupních dat pro účely klasifikace krajinné pokrývky bývalých vojenských újezdů Brdy a Ralsko

Taking advantage of Earth Observation (EO) data for monitoring land cover has attracted the attention of a broad spectrum of researchers and end-users in recent decades. The main reason of increased ...

Paluba, Daniel; Štych, Přemysl; Brom, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu
Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.The main purpose of this bachelor's thesis was to design and implement solution for automatization of correction answers of type transformation to simplified relational notation. I have designed and implemented application for this purpose, that use possibilities of Python programming language and it's libraries. Application also converts answers to standardized JSON format. It communicates through API. This bachelor's thesis include all steps of software development: analysis, design, implementation and testing. Keywords: Databázové systémy,lexikálna analýza,syntaktická analýza,parsovanie,API,PLY,Flask,zjednodušený relačný zápis,JSON; Database systems,lexical analysis,syntactic analysis,parsing,API,PLY,Flask,simplified ralational notation,JSON Available at various departments of the ČVUT.
Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel ...

Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivá záloha dat na optická média
Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ale rôzne poškodených optických diskov. Tento problém riešime implementáciou knižnice jazyka C a jednoduchého nátroja, ktorý pracuje s knižnicou.This thesis focuses on data backup to optical media and data restoration from corrupted optical media. It describes various methods of data backup and various types of optical discs. It also resolves problem of data restoration from two identical, but differently corrupted optical discs. This problem is solved by implementation C library and small utility which works with this library. Keywords: knižnica,zálohovanie,obnova dát,optické média,Linux,C; library,backup,data restoration,optical media,Linux,C Available at various departments of the ČVUT.
Spolehlivá záloha dat na optická média

Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém ...

Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Systém pro podporu výuky programování
Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
2018 - Slovak
Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych materialov ziakom pomocou tejto aplikacie a vytvaranie programatorskych zadani pre ziakov, jejich odovzdavanie a hodnotenie tychto rieseni. V ramci riesenia autor vypracoval analyzu takejto aplikacie, navrhol architekturu a da- tovy model. Navrhnuta aplikacia bola implementovana modelom Softver ako sluzba - formou webovej aplikacie. Popisovana aplikacia by mala priniest skolam nastroj pre zvysenie efek- tivity vyucovania programovania a v neposlednom rade ucinit vyucbu programovania viac atraktivnou pre ziakov na skolach.The diploma thesis contains an application for the support of teaching at primary and secon- dary schools. The application is designed to manage users, organize them into groups, share student materials with this application, and create programming assignments for students" uploading and evaluating these solutions. In the framework of the solution, the author developed an analysis of such an application, designed the architecture and the data model. The proposed application was implemented by the Software as a Service - Web Application. The described application should provide schools with a tool to increase the efficiency of teaching programming and, last but not least, make programming lessons more attractive to school pupils. Keywords: podpora,programovanie,vy?uka,ozna?menia,uc?itel?,z?iak,skupiny,zadanie,odovzda?vanie,testovanie,hodnotenie; support,programming,education,notifications,teacher,student,groups,as- signment,submitting,testing,evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Systém pro podporu výuky programování

Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych ...

Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolupráce, reciprocita a sociální kognice u papouška šedého (Psittacus erithacus)
Kubizniaková, Stela; Lindová, Jitka; Skalníková, Petra
2018 - Slovak
Keywords: spolupráce; sociální kognice; reciprocita; Papoušek šedý; Psittacus erithacus; cooperation; social cognition; reciprocity; gray parrot; Psittacus erithacus Available in a digital repository NRGL
Spolupráce, reciprocita a sociální kognice u papouška šedého (Psittacus erithacus)

Kubizniaková, Stela; Lindová, Jitka; Skalníková, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Riadiaca jednotka ToF kamery
Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
2018 - Slovak
Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa so základným princípom tejto technológie a jej aktuálnymi možnosťami. Na základe prieskumu dostupných ToF kamier a snímačov je navrhnutý koncept vlastného riešenia konštrukcie riadiacej jednotky pre vybraný ToF snímač OPT8241 od firmy Texas Instruments. Jadrom riadiacej jednotky je programovateľné hradlové pole v kombinácii s dvojjadrovým procesorom ARM - Cyclone V. Ďalšia časť tejto práce sa venuje hardvéru riadiacej jednotky, od schematického návrhu až po dizajn DPS. Výsledkom je funkčný prototyp kamery typu Time-of-Flight, určený pre zdokonaľovanie tejto technológie skúmaním nových riadiacich a filtračných algoritmov.Cameras based on Time-of-Flight (ToF) principle offer cost-effective solution for real-time 3-D imaging using only a low computing power. The first part of this diploma thesis aims at informing the reader about the basic principle of this technology and its current possibilities. The concept of a custom control unit for the selected TOF sensor OPT8241 by Texas Instruments is designed based on a research of available ToF cameras and sensors. The hearth of the control unit is a FPGA combined with dual-core ARM processor - Cyclone V. Another part of this work is focused on the hardware of the control unit from the schematic design to the design of the PCB. The result is a functional prototype of the Time-of-Flight camera designed with a view to improve this technology by offering a device for testing new control and filtering algorithms. Keywords: Time-of-Flight,ToF,kamera,3D,meranie vzdialenosti; Time-of-Flight,ToF,camera,3-D,distance measurement Available in digital repository of ČVUT.
Riadiaca jednotka ToF kamery

Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie ...

Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Maďarské referendum o kvótách 2016 - předpoklady a důsledky
Mikovčík, Michal; Mlejnek, Josef; Brabec, Dušan
2018 - Slovak
This bachelor thesis is focused on migrant quota referendum in Hungary that was held in 2016. The main goal was to find out if the referendum was the expression of the opinion of Hungarian people and what impact it had on Hungary in international scale. In this first chapter, for the correct understanding what does referendum means is briefly explained theoretical part and parts about referendum in Hungarian constitution law are drawn up. The author also focuses on Hungarian approach to migrant crisis and what actions caused referendum at first. A follow up the campaign, which had strong impact on results of referendum, on analysis of results and its effect in domestic policy and parliamentary elections in 2018 and further the impact of the referendum on Hungarian position in the European Union. Author has primary used web sources, interviews and statements of politicians, as the topic is fairly fresh and academic literature is not yet processed. Anotácie Táto bakalárska práca je zameraná na Maďarské referendum o kvótach ktoré sa konalo v roku 2016. Predmetom skúmania v práci bolo zistiť, či toto referendum bolo vyjadrením vôle ľudu a aký dopad malo na maďarské postavenie v medzinárodnom spektre. V prvej kapitole je pre správne pochopenie významu referenda v krátkosti priblížená teoretická časť a vytiahnuté útržky z maďarskej ústavy, ktoré hovoria o referende. Autor sa ďalej v práci zameriava na postoj Maďarska voči migračnej kríze, aké akcie zapríčinili to, že na referendum vôbec bol priestor. Následná kampaň, ktorá mala významný dosah na výsledky referenda, na analýzu výsledkov referenda, jeho vplyv na domácu politiku a výsledky parlamentných volieb 2018 a aký dopad malo referendum na maďarské postavenie v Európskej únii. Autor využíva primárne internetové zdroje, interview a vyjadrenia politikov, keďže téma je pomerne čerstvá a odborná literatúra k nej zatiaľ nie je spracovaná. Keywords: referendum; migračná kríza; Viktor Orbán; Maďarsko; referendum; migrant crisis; Viktor Orbán; Hungary Available in a digital repository NRGL
Maďarské referendum o kvótách 2016 - předpoklady a důsledky

This bachelor thesis is focused on migrant quota referendum in Hungary that was held in 2016. The main goal was to find out if the referendum was the expression of the opinion of Hungarian people and ...

Mikovčík, Michal; Mlejnek, Josef; Brabec, Dušan
Univerzita Karlova, 2018

Návrh měniče pro hlavní pohon formule student
Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
2018 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému pohonu. Model je upravený pre napätie 600V. Na základe simulácie je navrhnutý nový menič na napätie 600V s použitým moderných spínacích prvkov typu Semikron - SEMITOP E1/E2.This diploma thesis starts with description of current used inverter of main drive Formula Student Electric. Then is created model of drive in simulation environment Matlab Simulink, Model is modified for voltage 600V. Based on this simulation is designed new inverter for voltage 600V with use modern power modules Semikron - SEMITOP E1/E2. Keywords: menič,IGBT,Formula Student Electric,budič,synchrónny motor s permanentnými magnetmi; inverter,IGBT,Formula Student Electric,driver,permanent magnet synchronous motor Available at various departments of the ČVUT.
Návrh měniče pro hlavní pohon formule student

Táto diplomová práca sa zaoberá popisom súčasného meniča pre hlavný pohon automobilu Formula Student Electric. V rámci práce je vytvorený model v prostredí Matlab Simulink odpovedajúcemu súčasnému ...

Hlinovský Vít; Koman Martin; Zezula Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Fenomén vzostupu extrémnej pravice vo Francúzsku: Diskurzívno-obsahová komparatívna analýza kandidátov Národneho Frontu v prezidentských voľbách od roku 2002
Húsková, Eva; Perottino, Michel; Komasová, Sarah
2018 - Slovak
The aim of this bachelor's thesis is the comparison of two presidential candidates, representing the French extreme-right party called National Front since 2002. Over the last few years, the popularity of National Front has been rising - M. Le Pen got into second round of presidential elections in 2017 and also, the party has been obtaining more and more seats in Parliament as a result of legislative elections. This work analyzes the development of the National Front in correlation with the "dediabolization" concept - mechanisms, that aims to normalize its rhetoric (erasing xenophobic and racist remarks, islamophobia and antisemitism). The thesis is focusing on populist elements, which can be seen in the discourse, but also as an ideology promoted by presidential candidates - party leaders representing party interests and goals on a national level. The analysis is divided into two parts - first of all, it is a comparative content analysis of political programs from 2002, 2007, 2012 and 2017, based on four indicators, and in the second part, it is a discourse analysis of speeches from above-mentioned years. To conclude, the work summarizes the rhetorical refinement of M. Le Pen, in comparision with her father and the ways she presents information to the larger public (both in written, but also in... Cieľom tejto predkladanej bakalárskej práce je porovnať dvoch prezidentských kandidátov extrémnej pravicovej strany Národný Front, ktorí vo francúzskych prezidentských voľbách kandidovali od roku 2002 presne dvakrát. V posledných rokoch voličské preferencie pre Národný Front narastajú, čo je značne viditeľné na úspechu prezidentskej kandidátky M. Le Pen z roku 2017, no taktiež na narastajúcom počte mandátov získaných stranou v legislatívnych voľbách. Výskum má za cieľ analyzovať vývoj tejto extrémnej pravicovej strany v kontexte dediabolizácie, teda normalizácie politickej strany a najmä jej diskurzu (odstránenia xenofóbnych, rasistických, islamofóbnych, či anti-semitických prvkov). Z toho dôvodu sa práca zameriava na populistické prvky diskurzu a ideológie u prezidentských kandidátov, ktorí stelesňujú lídrov strany a teda záujmy a ciele strany na celoštátnej úrovni. Výskum je vedený v dvoch rovinách - v prvom rade ide o obsahovú komparatívnu analýzu politických programov oboch kandidátov z rokov 2002, 2007, 2012 a 2017 na základe štyroch indikátorov. Následne sa práca venuje diskurzívnej analýze prejavov kandidátov z vyššie spomínaných rokov - v prípade roku 2002 a roku 2017 ide o obe volebné kolá. Záverom práca poukazuje na zjemnenie rétoriky kandidátky M. Le Pen oproti jej otcovi a zmenu spôsobu... Keywords: Národný Front; Le Pen; populizmus; extrémna pravica; Francúzsko; diskurz; prezidentské voľby; National Front; Le Pen; populism; far-right; France; discourse; presidential elections Available in a digital repository NRGL
Fenomén vzostupu extrémnej pravice vo Francúzsku: Diskurzívno-obsahová komparatívna analýza kandidátov Národneho Frontu v prezidentských voľbách od roku 2002

The aim of this bachelor's thesis is the comparison of two presidential candidates, representing the French extreme-right party called National Front since 2002. Over the last few years, the ...

Húsková, Eva; Perottino, Michel; Komasová, Sarah
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases