Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11719
Published from to

Alternativní míry risika a jejich užití
Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
2017 - Slovak
Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathe- matical Statistics Abstract: The objective of this thesis is to discuss alternative measures of risk. We focused on the expectile value at risk, which we compared with conventional risk measures - namely value at risk and conditional value at risk. We also discussed its properties from the financial point of view. A numerical illustration is included in the thesis. Keywords: Value at risk, Conditional value at risk, Quantile, Expectile, Expectile value at risk iii Název práce: Alternatívne miery rizika a ich vyuæitie Autor: Matúπ Drobuliak Katedra: Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalá¯ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravdÏpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: ÚËelom tejto práce je pojednaª o alternatívnych mierach rizika. My sme sa zamerali na expektilovú hodnotu v riziku, ktorú sme porovnávali so zau- æívan˝mi rizikov˝mi mierami, a to hodnotou v riziku a podmienenou hodnotou v riziku. Podiskutovali sme o jej vlastnostiach a jej finanËnom v˝zname. SúËasªou práce je aj numerická ilustrácia. KlíËová slova: Hodnota v riziku, Podmienená hodnota v riziku, Kvantily, Expek- tily, Expektilová hodnota v riziku iii Keywords: Hodnota v riziku; Podmienená hodnota v riziku; Kvantily; Expektily; Expektilová hodnota v riziku; Value at risk; Conditional value at risk; Quantile; Expectile; Expectile value at risk Available in a digital repository NRGL
Alternativní míry risika a jejich užití

Title: Alternative risk measures and their applications Author: Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of ...

Drobuliak, Matúš; Hurt, Jan; Večeř, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala
Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
2017 - Slovak
This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes well known biblical stories, such as fall of man or murder of Abel and adds his own fabricated circumstances. In this particular case author is trying to provide reader with catechesis and religious education on top the tale. Tragedy is mainly focused on the nature of sin and its connection to human condition, fall of man and possibility of evil in the world. Method of this paper is mainly theme analysis and comparison with Bible and its well known exegesis throughout the history. It is focused on comicality, which shall be defined in the theoretical part. Practical part attempts to come up with interpretation of the text in such a way, that certain themes, tropes or figures from the literary text are interconnected with certain features of comicality and shown as such. Keywords: Comicality, Biblical Epic Poem, Augustin Dolezal, Baroque, Classicism, Carnivalesque Táto diplomová práca sa zaoberá biblickým eposom od slovenského autora Augustína Doležala s názvom Pamětná celému světu Tragoedia (1791). Ide o žáner, ktorý k už známym biblických udalostiam, v tomto prípade vyhnanie z raja a vražda Ábela, pridáva autorom dotvorené okolnosti. Na tomto príbehovom podklade sa autor snaží čitateľovi poskytnúť katechézu a náboženské vzdelávanie. Tragoedia sa zameriava na otázky ako hriech, jeho podstata a súvis s ľudskou prirodzenosťou, vyhnanie z raja a zlo vo svete. Práca pristupuje k textu metódou motivickej analýzy a porovnávania s biblickým zdrojom a tradíciou. Zameriava sa na komiku, ktorú sa v teoretickej časti snaží vymedziť. V praktickej časti prináša interpretáciu, ktorá zohľadňuje aspekt komiky, a to tak, že isté motívy, literárne obraty alebo prvky a objekty z textu, sú naviazané na niektoré charakteristiky komiky. Kľúčové slová: Komika, komickosť, biblický epos, Augustín Doležal, barok, klasicizmus, smiechová kultúra Keywords: Komika; komickosť; biblický epos; Augustín Doležal; barok; klasicizmus; smiechová kultúra; Comicality; Biblical Epic Poem; Augustin Dolezal; Baroque; Classicism; Carnivalesque Available in a digital repository NRGL
Teologie a humor v eposu Pamětná tragoedia Augustina Doležala

This master thesis is concerned with biblical epic poem (or "epos") by Slovak author Augustin Dolezal, called Memorial Tragedy (1791, originally in Czech language). In this type of genre author takes ...

Sočuvka, Pavol; Putna, Martin; Doležalová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

Stát v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí - komparace přístupu České republiky a Slovenské republiky k vytváření legislativní a institucionární báze
Bernášková Chňupová, Soňa; Kocian, Jiří; Šafařík, Petr
2017 - Slovak
The Bachelor thesis is concerned with the issue of coming to terms with the communist past in Czechoslovakia after 1989, subsequently in the Czech Republic and Slovak Republic, focusing on the politics of history and the politics of memory. In the introduction to the problem, the thesis defines the key terms and concerns both different attitudes to dealing with a previous non-democratic regime in the countries of former Soviet bloc, and main factors influencing the different types of approaches to transitional justice. Being focused on a set of policy measures adopted by authorities, the thesis also examines how the rhetorical dimension, judicial dimension and the issue of lustration have been handled in post- communist Czechoslovakia and its successor states. The last chapter draws a comparison between the Czech and Slovak politics of memory, while focusing on the foundation of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Nation's Memory Institute. Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu po roku 1989 a následne po rozpade federácie v Českej republike a Slovenskej republike, pričom sa sústreďuje na komparáciu prístupu oboch krajín k presadzovaniu politiky dejín a politiky pamäti. V úvode do problematiky definuje práca základné pojmy a sleduje rozdielne prístupy k presadzovaniu politiky dejín v krajinách bývalého sovietskeho bloku, zároveň si všíma hlavné faktory ovplyvňujúce voľbu konkrétnych foriem tranzitívnej spravodlivosti. Následne sa práca zameriava na legislatívnu formu vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou v Československu a po roku 1993 v jeho nástupníckych štátoch, pričom pozornosť venuje vybraným prostriedkov tohto procesu, konkrétne morálnemu odsúdeniu bývalého režimu, lustráciám a trestnoprávnej rovine dekomunizácie. Samostatná pozornosť je venovaná komparácii pokusov o inštitucionalizovanie politiky pamäti v analyzovaných krajinách, vedúcich k založeniu Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pamäti národa. Keywords: Politika dejín; politika pamäti; vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou; dekomunizácia; lustrácie; Ústav pro studium totalitních režimů; Ústav pamäti národa; Československo; Česká republika; Slovenská republika; Politics of history; politics of memory; dealing with the communist past; decommunisation; lustrations; The Institute for the Study of Totalitarian Regimes; The Nation's Memory Institute; Czechoslovakia; The Czech Republic; The Slovak Republic Available in a digital repository NRGL
Stát v procesu vyrovnávání se s komunistickou minulostí - komparace přístupu České republiky a Slovenské republiky k vytváření legislativní a institucionární báze

The Bachelor thesis is concerned with the issue of coming to terms with the communist past in Czechoslovakia after 1989, subsequently in the Czech Republic and Slovak Republic, focusing on the ...

Bernášková Chňupová, Soňa; Kocian, Jiří; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Charakteristika inženýrskogeologických poměrů průmyslového areálu společnosti SYNTHOS a.s. v Kralupech nad Vltavou
Studenec, Ján; Rout, Jiří; Marek, Jan
2017 - Slovak
In my diploma thesis, I concern with the detailed geological model of the base of the industrial complex in Kralupy nad Vltavou and the surrounding area. I have collected all available data from geology, engineering, geology, hydrogeology and geophysics. I created a database and using the autoCAD civil3D software and knowledge from the research part of this work I created a 3D model of interest area. From this model, I created maps and characteristic profiles. Based on archival research and created profiles, I reviewed the foundation basement of the most important buildings. My work provides complete geological information of this territory within 60 meters supported by all available surveys by 2016. V mojej diplomovej práci sa zaoberám podrobným geologickým modelom podložia priemyselného areálu v Kralupoch nad Vltavou a blízkeho okolia. Získal som všetky dostupné dáta z oboru geológie, inžinierskej geológie, hydrogeológie a geofyziky. Vytvoril som databázu a pomocou programu autoCad civil3D a znalostí z rešeršnej časti tejto práci som vytvoril 3D model záujmového územia. Z tohto modelu som vytvoril mapy a charakteristické profily. Na základe archívnej rešerše a vytvorených profilov som zhodnotil základové pomery najvýznamnejších budov. Moja práca podáva kompletné informácie o podloží tohto územia do 60 metrov podložené všetkými dostupnými prieskumami do roku 2016. Keywords: inženýrská geologie; inženýrskogeologickogeologická mapa; archivní rešerše; zakládání; engineering geology; engineering geological map; archival research; foundations Available in a digital repository NRGL
Charakteristika inženýrskogeologických poměrů průmyslového areálu společnosti SYNTHOS a.s. v Kralupech nad Vltavou

In my diploma thesis, I concern with the detailed geological model of the base of the industrial complex in Kralupy nad Vltavou and the surrounding area. I have collected all available data from ...

Studenec, Ján; Rout, Jiří; Marek, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Projevy odontogeneze zevně od budoucí funkční dentice u experimentálního modelu
Fábik, Jaroslav; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela
2017 - Slovak
6 Abstract The development of the mouse tooth primordium is an important model for studying odontogenesis, as well as general organogenesis. The development of the mouse lower incisor is of remarkable interest. The epithelial anlage of the mouse lower incisor is interconnected with the vestibular anlage via the epithelial bridges. According to some authors, the epithelial bridges represent an area, where the transient rudimentary incisor germ appears. From a morphological point of view, the first sign of ongoing epithelial-mesenchymal interactions during early odontogenesis is the thickening of oral epithelium. From a molecular point of view, it is the expression of the Shh, Eda, Edar, Pitx2, Bmp2, Bmp4 and Dlx2 genes. Except for the transcription domain, representing the proper signalling centre of a developing prospective incisor, a transient transcription domain, localized anteriorly and superficially, appears in the odontogenic zone of the epithelium during early development. The anterior transcription domain originates in the area of epithelial bridges, and according to some authors, from an evolutionary point of view, it corresponds with the signalling centre of the rudimentary incisor germ. The aim of this diploma thesis was to compare the temporospatial dynamics of SHH and EDA protein expression in... 5 Abstrakt Vývoj zubného zárodku myši predstavuje dôležitý model nielen pre štúdium odontogenézy, ale i všeobecnej organogenézy. Pozoruhodným vývojom prechádza dolný rezák myši. Základ dolného rezáku myšieho embrya je totiž prepojený so základom predsiene dutiny ústnej (vestibulum oris) epitelovými mostíkmi. V oblasti epitelových mostíkov sa podľa niektorých autorov prechodne objavuje rudimentárny zubný zárodok. Prvým prejavom epitelovo-mezechymálnych interakcií prebiehajúcej odontogenézy je z morfologického hľadiska zhrubnutie orálneho epitelu. Z hľadiska molekulárneho je to expresia génov Shh, Eda, Edar, Pitx2, Bmp2, Bmp4 a Dlx2. Bolo zistené, že okrem transkripčnej domény, predstavujúcej vlastné signalizačné centrum vyvíjajúceho sa funkčného rezáku, sa počas včasného vývoja objavuje ešte jedna dočasná transkripčná doména, lokalizovaná anteriórne a superficiálne v odontogénnej zóne epitelu. Anteriórna transkripčná doména vzniká práve v oblasti epitelových mostíkov a podľa niektorých autorov z fylogenetického hľadiska zodpovedá signálnemu centru rudimentárneho zuba. Bunky z anteriórnej transkripčnej domény sa počas vývoja dostávajú do základu vestibulum oris doposiaľ neobjasneným mechanizmom. Cieľom tejto diplomovej práce bolo porovnať časopriestorovú dynamiku expresie proteínov SHH a EDA v anteriórnej... Keywords: zub; myš; SHH; EDA; rudimentárny zub; vývoj zubov; tooth; mouse; SHH; EDA; rudimentary tooth; tooth development Available in a digital repository NRGL
Projevy odontogeneze zevně od budoucí funkční dentice u experimentálního modelu

6 Abstract The development of the mouse tooth primordium is an important model for studying odontogenesis, as well as general organogenesis. The development of the mouse lower incisor is of remarkable ...

Fábik, Jaroslav; Hovořáková, Mária; Buchtová, Marcela
Univerzita Karlova, 2017

Modotemporální funkce paradigmatu hablaba v současné španělštině
Vinarčíková, Jana; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2017 - Slovak
The aim of this thesis is to introduce modotemporal functions of paradigm hablaba in Spanish. In the theoretical part, we define basic concepts related to this theme and the basic functions of paradigm hablaba. Then we describe functions that are less typical for the given paradigm. We designate these functions as modal meanings and we pay most attention to them. We describe them mainly from the semantic point of view and we also introduce different kinds of theories, which try to explain these meanings. In the practical part, using parallel corpus InterCorp, we analyze the meanings of the paradigm hablaba in the selected occurrences and we introduce the examples of some sentences proving the statements from the theoretical part of the thesis. Key words: verbal paradigm, imperfect tense, modal meanings, Spanish, corpus, InterCorp Cieľom tejto práce je predstaviť modotemporálne funkcie paradigmy hablaba v španielčine. V teoretickej časti definujeme základné pojmy súvisiace s témou práce a charakterizujeme základné funkcie paradigmy hablaba. Ďalej popisujeme funkcie, ktoré sú pre danú paradigmu menej typické. Označujeme ich ako modálne významy a venujeme im v práci najväčšiu pozornosť. Popisujeme ich predovšetkým z obsahového hľadiska a zároveň predstavujeme rôzne teórie, prostredníctvom ktorých je možné tieto významy vysvetliť. V praktickej časti prostredníctvom paralelného korpusu InterCorp analyzujeme významy paradigmy hablaba vo vybraných výskytoch a predstavujeme príklady viet, ktorými dokladáme tvrdenia z teoretickej časti práce. Kľúčové slová: slovesná paradigma, imperfektum, modálne významy, španielčina, korpus, InterCorp Keywords: imperfektum; slovesné paradigma; modus; španělština; korpus; imperfect tense; verbal paradigm; mood; Spanish; corpus Available in a digital repository NRGL
Modotemporální funkce paradigmatu hablaba v současné španělštině

The aim of this thesis is to introduce modotemporal functions of paradigm hablaba in Spanish. In the theoretical part, we define basic concepts related to this theme and the basic functions of ...

Vinarčíková, Jana; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Přísloví v současné španělštině a jejich ekvivalenty v češtině
Filová, Ivana; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2017 - Slovak
This thesis focuses on problems of Spanish proverbs and their equivalents in Czech language. The theoretical part is devoted to comparison between Czech and Spanish linguistic theory, phraseology and paremiology, definition of the proverb and description of its properties. The aim of the practical part is to investigate the frequency of use of Spanish proverbs, their semantic and syntactic analysis, as well as their relation to other variants or synonymous expressions, as well as their comparison with Czech proverbs. The practical part is based on the book of Czech author Zdeněk Jirotka Saturnin, translated into Spanish. Key words: phraseology, paremiology, phrasemes, proverbs Diplomová práca sa zameriava na problematiku španielskych prísloví a ich ekvivalentov v češtine. Teoretická časť je venovaná porovnaniu českej a španielskej lingvistickej teórie, frazeológie a paremiológie, vymedzeniu príslovia a popisu jeho vlastností. Cieľom praktickej časti je výskum frekvencie užitia španielskych prísloví, ich sémantická a syntaktická analýza, ako i vzťah k iným variantom či synonymickým výrazom a tiež ich porovnanie s českými prísloviami. Pri realizácii praktickej časti vychádzame z knihy českého autora Zdeňka Jirotky Saturnin, ktorá bola preložená do španielčiny. Kľúčové slová: frazeológia, paremiológia, frazémy, parémie, príslovia Keywords: česká přísloví|španělská přísloví|paremiologie|lidová slovesnost|frazeologie; Czech proverbs|Spanish proverbs|paremiology|oral tradition|fraseology Available in a digital repository NRGL
Přísloví v současné španělštině a jejich ekvivalenty v češtině

This thesis focuses on problems of Spanish proverbs and their equivalents in Czech language. The theoretical part is devoted to comparison between Czech and Spanish linguistic theory, phraseology and ...

Filová, Ivana; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Lexikální zvláštnosti mexické španělštiny, zejména hovorového jazyka
Belicová, Lenka; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
2017 - Slovak
In this thesis, we identify the fundamental terms required for the analysis of American variants of Spanish. We briefly present the geographical and social-historical context of Mexican Spanish, and address the heterogeneity of approaches used in related studies. We characterize the nature of the influence of indigenous languages on Mexican lexis, and give an overview of theoretical knowledge on the Spanish colloquial language. The key chapter is dedicated to the lexical particularities of Mexican Spanish, focusing on the colloquial language. We describe our specific findings in eleven sub-chapters structured according to two different criteria. We base our analysis of particular Mexican Spanish expressions mainly on the evaluation and mutual comparison of relevant lexicon entries provided by a set of selected lexicographical sources. Keywords: Mexican Spanish, lexis, variance, colloquial language, language contact V práci vymedzujeme základné pojmy potrebné na analýzu amerických variantov španielčiny. Stručne predstavujeme geografický a sociálno-historický kontext mexickej španielčiny a konštatujeme heterogénnosť prístupov k jej štúdiu. Charakterizujeme povahu vplyvu indigénnych jazykov na mexickú slovnú zásobu a zhŕňame teoretické poznatky o španielskom hovorovom jazyku. Ústrednú kapitolu práce venujeme lexikálnym osobitostiam mexickej španielčiny, s dôrazom na hovorový jazyk. Konkrétne zistenia predkladáme v jedenástich podkapitolách, do ktorých sme ich zaradili na základe dvoch kritérií. Pri analýze jednotlivých výrazov mexickej španielčiny sa opierame predovšetkým o vyhodnotenie a vzájomné porovnanie heslových statí, ktoré k nim uvádza skupina vybraných lexikografických zdrojov. Kľúčové slová: mexická španielčina, lexika, variantnosť, hovorový jazyk, jazykový kontakt Keywords: mexická španělština|lexikon|hovorový jazyk|variantnost|jazykový kontakt; Mexican Spanish|lexis|colloquial language|variation|language contact Available in a digital repository NRGL
Lexikální zvláštnosti mexické španělštiny, zejména hovorového jazyka

In this thesis, we identify the fundamental terms required for the analysis of American variants of Spanish. We briefly present the geographical and social-historical context of Mexican Spanish, and ...

Belicová, Lenka; Čermák, Petr; Kratochvílová, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Utópia v diele Aleja Carpentiera
Mištríková, Jana; Housková, Anna; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2017 - Slovak
The goal of this master's thesis was to focus on the presence of utopia in three works written by the Cuban writer Alejo Carpentier The Lost Steps (Los pasos perdidos), Explosion in a Cathedral (El siglo de las luces) and The Kingdom of this World (El reino de este mundo). It has been defined the characteristics of utopia as a literary genre, which have been subsequently applied to the novels mentioned above. The study devoted to the novel The Lost Steps was the most detailed one. Attention was also paid to writer's perceptions of Latin America through "marvelous real". Cieľom diplomovej práce bolo zamerať sa na prítomnosť utópie v troch dielach kubánskeho spisovateľa Aleja Carpentiera Stratené kroky (Los pasos perdidos), Výbuch v katedrále (El siglo de las luces) a Kráľovstvo z tohto sveta (El reino de este mundo). Vymedzili sa charakteristiky utópie ako literárneho žánru, ktoré sa následne aplikovali na uvedené romány, pričom najväčšia pozornosť bola venovaná prvému spomínanému románu. Pozornosť sa upriamila aj na spisovateľove vnímanie Hispanoameriky skrze "zázračné reálno". Keywords: utopie - Alejo Carpentier - Amerika - prostor - čas; utopia - Alejo Carpentier - America - space - time Available in a digital repository NRGL
Utópia v diele Aleja Carpentiera

The goal of this master's thesis was to focus on the presence of utopia in three works written by the Cuban writer Alejo Carpentier The Lost Steps (Los pasos perdidos), Explosion in a Cathedral (El ...

Mištríková, Jana; Housková, Anna; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2017

Teplotně-deformační vývoj ledové kůry na Enceladu
Kvorka, Jakub; Čadek, Ondřej; Souček, Ondřej
2017 - Slovak
In the last two decades, successful space missions to Jupiter and Saturn provi- ded important data bearing information about topography and internal structure of icy bodies in the outer Solar System. Some of these bodies contain subsurface reservoirs of liquid water in contact with an outer shell made of solid ice. One of the possibilities how to explain the observed topography of a moon is to use its thermal production as the energy source that produces deformation of the ice crust covering the body. In this study, we develop a simplified mathematical mo- del of thermal-mechanical evolution of the ice crust including the effect of phase transition at its bottom boundary. The appropriate system of partial differential equations is coded in Fortran95 and used to study the surface features developed in response to heat flux anomalies imposed on the top of the subsurface ocean. The results obtained for Enceladus, Europa and Titan show that the observed topography of these moons can be explained only for a large grain size and the ice crust behaving elastically near the upper boundary. 1 Posledné roky priniesli úspešné vesmírne misie a množstvo dát spojených s topografiou ľadových satelitov planét vyskytujúcich sa v Slnečnej sústave. Vďaka nameraným dátam sa otvára priestor pre vznik teórií predikujúcich dynamický stav vnútra telies, o ktorých je možné predpokladať, že obsahujú fázové rozhranie ľadu a vody. Jedným z možných prístupov k objasneniu topografie je vysvetle- nie vychádzajúce z existencie podpovrchového oceána a jeho tepelnej produkcie, ktorá deformuje ľadovú kôru pokrývajúcu teleso. Cieľom tejto práce je prvý po- kus o zjednodušený matematický popis fázového rozhrania a teplotnej deformácie ľadovej kôry, ktorý bude prepísaný do jazyka Fortran95 a dovolí pomocou počíta- čového modelu skúmať vlastnosti a udržateľnosť takého systému. Výsledky práce, venované konkrétnym mesiacom Enceladus, Európa a Titan, naznačujú možnosť generovania topografie uvedeným mechanizmom len v prípade hrubozrnného ľadu tvoriaceho ľadovú kôru, ktorá je v okolí hornej hranice elastická. 1 Keywords: Enceladus; ledové měsíce; viskoelastická deformace; Stefanův problém; Enceladus; icy satellites; viscoelastic deformation; Stefan problem Available in a digital repository NRGL
Teplotně-deformační vývoj ledové kůry na Enceladu

In the last two decades, successful space missions to Jupiter and Saturn provi- ded important data bearing information about topography and internal structure of icy bodies in the outer Solar System. ...

Kvorka, Jakub; Čadek, Ondřej; Souček, Ondřej
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases