Number of found documents: 290
Published from to

Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce
Uhlíková, Kristina
2013 - Czech
Text příspěvku referuje o jednání československého státu po roce 1918 o vydání uměleckých a dalších sbírkových předmětů českého původu z rakouských sbírek. Jednání, jehož hlavním koordinátorem byl osvětový odbor Ministerstva školství a národní osvěty, probíhala především v letech 1919 až 1922. Hlavním zájmem československé strany bylo předání uměleckých děl z původní sbírky Rudolfa II. odvezených během století postupně Habsburky do Vídně. The text of contribution refers to negotiations of the Czechoslovak state after 1918 on the transfer from the Austrian collections the art and other collection items of the Czech origin. The negotiations with major co-ordinator being the Department of Ministry of Education and National Enlightenment took place mainly in 1919 to 1922. The major interest of Czechoslovak party included the transfer of the art works from the original collection of Rudolf II taken within the century item-by-item by Habsburgs to Vienna. Keywords: Ministry of Education and National Enlightenment; collection of Rudolf II; reparations; umělecká díla; sbírky Available at various institutes of the ASCR
Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce

Text příspěvku referuje o jednání československého státu po roce 1918 o vydání uměleckých a dalších sbírkových předmětů českého původu z rakouských sbírek. Jednání, jehož hlavním koordinátorem byl ...

Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2013

Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2013 -
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Kromě příspěvků z 10. zasedání Contra vim mortis non est medicamen in hortis v Praze 3. – 4. listopadu 2011 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení, celkem 21 hlavních příspěvků a 5 materiálií, zpráv a recenzí. A further volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a new concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the tenth meeting Contra vim mortis non est medicamen in hortis held in Prague on 3–4 November 2011, further complementary articles are to be found as outlined above, altogether 21 main articles and 5 other items (materials, news, and reviews). Keywords: sepulchral monuments; gravestone; epigraphy; archeology; Libice; Bohemia; 10th century Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2013

Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499
Hlobil, Ivo
2013 - Czech
Stať analyzuje signovanou Madonu Jakoba Beinharta z roku 1499 (Muzeum narodowe, Wroclaw). Beinhartovo autorství je v poslední době nesprávně zpochybňováno. Z hlediska formy i ikonografie jde však o mimořádné dílo tohoto sochaře. Jakob Beinhart is largely considered the most oustanding sculptor and painter working in Wroclaw around 1500. Beinhart´s the stone Madonna in the church of St Mary Magdalene is an ordinary piece of work. Both in terms of form and iconography, this is a phenomenal statue. Keywords: Jacob Beinhart; sculptor and painter; Wroclaw around 1500; stone Madonna 1499; kámen; náboženské náměty Available at various institutes of the ASCR
Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499

Stať analyzuje signovanou Madonu Jakoba Beinharta z roku 1499 (Muzeum narodowe, Wroclaw). Beinhartovo autorství je v poslední době nesprávně zpochybňováno. Z hlediska formy i ikonografie jde však o ...

Hlobil, Ivo
Ústav dějin umění, 2013

Znojmo and its surroundings: Local center, periphery, or something completely different?
Valeš, Tomáš
2013 - English
The main aim of this article is contribution to the discussion about the "center-periphery" relationship in the case of royal town of Znojmo (especially in historiography). Keywords: center; periphery; Znojmo; Winterhalder; historiography; centra; prostředí Available at various institutes of the ASCR
Znojmo and its surroundings: Local center, periphery, or something completely different?

The main aim of this article is contribution to the discussion about the "center-periphery" relationship in the case of royal town of Znojmo (especially in historiography).

Valeš, Tomáš
Ústav dějin umění, 2013

Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek
Mezihoráková, Klára
2013 - Czech
Studie konfrontuje řádové předpisy s dochovanou středověkou architekturou dvou chrámů dominikánek – kostela sv. Kateřiny v Olomouci a kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze – a upozorňuje na skutečnost, že stavby klášterních kostelů jeptišek je nutno vnímat nejen jako estetický artefakt, ale také jako funkční celek. The study confronts the Dominican regulations with the preserved medieval architecture of two Dominican nuns´churches - the Church of St. Catherine in Olomouc and the Church of St. Anne in Prague´s Old Town - and argues that it is necessary to perceive the monastic nuns´church not only as an aesthetical artefact but also as functional whole. Keywords: Middle Ages; Dominican nuns; Church of St. Catherine in Olomouc; Church of St. Anne in Prague; ženské řády; středověk Available at various institutes of the ASCR
Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek

Studie konfrontuje řádové předpisy s dochovanou středověkou architekturou dvou chrámů dominikánek – kostela sv. Kateřiny v Olomouci a kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze – a upozorňuje na ...

Mezihoráková, Klára
Ústav dějin umění, 2013

Pavel Janák a (mezi)národní aspekty kubismu
Hnídková, Vendula
2013 - Czech
Studie se zabývá uměleckou činností představitelů architektonického kubismu na domácí, ale především na mezinárodní platformě. The study deals with artistic activities of the representatives of architectural cubism at domestic, and first and foremost, foreign platforms. Keywords: Cubism; architecture for shopping; kubismus; architektura Available at various institutes of the ASCR
Pavel Janák a (mezi)národní aspekty kubismu

Studie se zabývá uměleckou činností představitelů architektonického kubismu na domácí, ale především na mezinárodní platformě....

Hnídková, Vendula
Ústav dějin umění, 2013

Národ a jeho styl
Hnídková, Vendula
2013 - Czech
Keywords: Czech art; national identity; 20th century; české umění; umění Available at various institutes of the ASCR
Národ a jeho styl

Hnídková, Vendula
Ústav dějin umění, 2013

Panorama a techniky iluze
Machalíková, Pavla
2013 - Czech
Panoramata se od konce 18. století stala oblíbenou masovou zábavou a podívanou. Také Vídeň a následně Praha se záhy po zveřejnění vynálezu dočkala svého panoramatu a jeho publikace (1803 a 1804).Příspěvek zkoumá dobové souvislosti vnímání panoramat na základě dosud nepublikovaného popisu panoramatu Vídně. The panorama became from the end of the 18th century a very popular entertainment. Soon after the invention of the medium, the panoramas of Vienna and Prague were exhibited (1803 and 1804). The text based on the analysis of a so far unknown description of the Viennese panorama investigates the reception of the panorama paintings. Keywords: 19th century painting; panoramas; painting and illusion Available at various institutes of the ASCR
Panorama a techniky iluze

Panoramata se od konce 18. století stala oblíbenou masovou zábavou a podívanou. Také Vídeň a následně Praha se záhy po zveřejnění vynálezu dočkala svého panoramatu a jeho publikace (1803 a ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2013

Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka
Chlíbec, Jan
2013 - Czech
Text je věnován hypotetické rekonstrukci náhrobního monumentu Viléma z Rožmberka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově na podkladě dochovaných písemných pramenů. The text is devoted to a hypothetical reconstruction of a sepulchral monument of Vilém of Rožmberk in a church of St. Vitus in Český Krumlov on a basis of surviving descriptions. Keywords: Renaissance sculpture; Vilém of Rožmberk; Hans Vredeman de Vries Available at various institutes of the ASCR
Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka

Text je věnován hypotetické rekonstrukci náhrobního monumentu Viléma z Rožmberka v kostele sv. Víta v Českém Krumlově na podkladě dochovaných písemných pramenů....

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2013

Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze
Chlíbec, Jan
2013 - Czech
Text je věnován nedochovanému náhrobnímu monumentu (původně umístěnému v katedrále sv. Víta) české královny Barbory Celské, manželky císaře Zikmunda Lucemburského. Náhrobek patřil k významným uměleckým pamětihodnostem Prahy a jeho fragmenty existovaly ještě v 19. století. The text is devoted to a sepulchral monument of Barbara of Celje, wife of the Emperor Sigismund of Luxembourg, originally situated in St Vitus cathedral in Prague. The tomb belonged to important historical artefacts of Prague and its fragments still existed in the 19th century. Keywords: medieval tomb sculpture; Barbara of Celje; Sigismund of Luxembourg Available at various institutes of the ASCR
Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze

Text je věnován nedochovanému náhrobnímu monumentu (původně umístěnému v katedrále sv. Víta) české královny Barbory Celské, manželky císaře Zikmunda Lucemburského. Náhrobek patřil k významným ...

Chlíbec, Jan
Ústav dějin umění, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases