Number of found documents: 2401
Published from to

Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018 \n
Tuček, Milan
2018 - Czech
V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti a které jsme naposledy pokládali před třemi lety. The April survey of Public Opinion Research Centre focused on the theme of social order and social cohesion of the Czech society. Keywords: social cohesion Fulltext is available at external website.
Názory na uspořádání společnosti a sociální soudržnost – duben 2018 \n

V tomto roce jsme v dubnu do dotazníku zařadili řadu otázek, které se buď bezprostředně, nebo zprostředkovaně týkaly sociální soudržnosti společnosti a které jsme naposledy pokládali před třemi ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci květnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným otázky zaměřené na životní prostředí. První otázka zjišťovala zájem o informace spojené s šetrným chováním k životnímu prostředí, druhá otázka dala respondentům prostor k vyjádření subjektivního pocitu informovanosti o šetrném chování k životnímu prostředí, třetí otázka mapovala vlastní praktiky domácností respondentů v kontextu životního prostředí a čtvrtá otázka zkoumala občanské aktivity respondentů vzhledem k ochraně životního prostředí. In May 2018, the Centre for Public Opinion Research asked questions regarding the environment.The first question identified an interest of respondents in information related to environmentally friendly behaviour. In the second question, the respondents expressed their subjective feeling of awareness about environmentally friendly behaviour. The third question mapped own practices of respondents household in the context of the environment and the fourth question examined the civic activities of the respondents in relation to the protection of the environment. Keywords: environmental; behaviour Fulltext is available at external website.
Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k životnímu prostředí – květen 2018

V rámci květnového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným otázky zaměřené na životní prostředí. První otázka zjišťovala zájem o informace spojené s šetrným chováním k životnímu ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Důvěra ústavním institucím v červnu 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. In June 2018 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in the Ombudsman, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Office. Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červnu 2018

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, a dále otázku, jakou práci by dotázaný hledal při ztrátě zaměstnání (konkrétní – jakoukoli). Naposledy byly tyto otázky položeny v roce 2015. In June survey CVVM investigated whether the respondents in case of their unemployment would accept a job requiring certain concessions, such as overtime work, nightwork, work on weekends or higher work rate. Keywords: unemployment; job Fulltext is available at external website.
Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018

V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali - zda dokonalé, či méně dokonalé a zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali důvody, které by je vedly k této volbě. Jedna z otázek byla zaměřena i na to, kdo podle respondentů rozhoduje o tom, jaké ovoce a zelenina se dostanou na pulty obchodních řetězců. Posledním bodem byl pak jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci. As a part of its June survey, CVVM asked respondents several questions about food and, above all, food waste. Part of this block was constituted of questions dedicated to the purchase of visually not quite perfect fruit and vegetables. The respondents were specifically expressing what foods they would choose if they had possibility to choose from - whether perfect or less perfect and whether they would even think about the appearance of the selected vegetable or fruit. They also chose the reasons that would lead them to this choice. One of the questions was also focused on who, according to the respondents, decides which fruit and vegetables are going to get into the counter at the shops. The last point was respondents´ estimation of wasted food share due to visual imperfections towards total production. According to results of the research, Czech consumers would prefer visually perfect fruit and vegetables before those with imperfections. This type of food have elected 60 % of respondents. Among possible reasons that lead them to prefer perfect food, people chose mainly easier cutting and cleaning. Many respondents also think that buying visually perfect food is commonly normal. Keywords: food waste; not perfect fruit and vegetables Fulltext is available at external website.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – červen 2018

V rámci svého červnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018
Krajňák, Tomáš
2018 - Czech
V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka. In June survey of the Public Opinion Research Centre, citizens of the Czech Republic evaluated the activities of political parties and some institutions. Standard school classification was used for the evaluation, where the best performance is represented by number one and the worst performance by number five. Keywords: political parties; institutions; evaluation Fulltext is available at external website.
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018

V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka....

Krajňák, Tomáš
Sociologický ústav, 2018

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2018
Krajňák, Tomáš
2018 - Czech
V březnu 2018 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na množství cizinců žijících v ČR, na to, zda by měl být cizincům umožněn dlouhodobý pobyt v ČR, za jakých podmínek, zda a jak moc by se cizinci měli přizpůsobit našim životním zvyklostem. In March 2018 the Public Opinion Research Centre examined as a part of its survey the opinions of the Czech public on long-term or permanently residing foreigners in the Czech Republic. Specifically, there were examined attitudes whether there are too many, appropriate amount, or too few foreigners living in the country, whether foreigners should have the right for the long-term residing in the country and whether the state should allow them to settle here permanently. There were also examined the reasons for the acceptance of immigrants and whether they should adapt to Czech customs. Keywords: foreigners; immigrants Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2018

V březnu 2018 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České ...

Krajňák, Tomáš
Sociologický ústav, 2018

Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí
Dlouhá, J.; Pospíšilová, Marie
2018 - Czech
Podnikání bývá prezentováno jako vhodná cesta z nezaměstnanosti poskytující větší flexibilitu a možnost seberealizace. Tato forma práce může být pro ženy jedinou a tedy nedobrovolnou alternativou. Práce ukazuje na možnou prekérní podobu situace OSVČ žen a upozorňuje na zahraniční příklady dobré praxe, které mohou prekérním podmínkám předcházet, nebo je alespoň mírnit. Self-employment is being presented as an appropriate way from unemployment, by the way because it provides higher flexibility and self-fulfilment. However self-employment could be sole (and so involuntary) possibility for women. This report shows how could be situation of self-employed women precarious. By good praxis from abroad it is shown possibilities how to prevent self-employed women from precarious situation or how to moderate it. Keywords: self-employment; precarity; good practice Fulltext is available at external website.
Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí

Podnikání bývá prezentováno jako vhodná cesta z nezaměstnanosti poskytující větší flexibilitu a možnost seberealizace. Tato forma práce může být pro ženy jedinou a tedy nedobrovolnou alternativou. ...

Dlouhá, J.; Pospíšilová, Marie
Sociologický ústav, 2018

Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2018
Krajňák, Tomáš
2018 - Czech
Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. In its regular February survey the Public Opinion Research Centre further examined whether people think that politicians are interested in the views of citizens, and whether in the opinion of the Czech public, people have certain opportunities to influence the public sphere.\nRegarding the interest of politicians in the views of citizens, the vast majority (79%) of the Czech public thinks that only minority of Czech politicians is interested in people's opinion. Exactly 13% of the population believe that in the views of citizens is interested none of Czech elected politicians.\nWithin the possibilities to influence the public sphere a significant shift has not occurred in any researched sphere in comparison to the previous year.\nWhile assessing the views on politicians´ interests and the potential to influence public sphere, the results seem to be related to the assessment of living standards of respondent's household. People with good living standards tend to be more optimistic in the question whether politicians are interested in the views of citizens and are more likely to feel they can influence public sphere. Keywords: government; Prime Minister Fulltext is available at external website.
Zájem politiků o názory občanů a možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru – únor 2018

Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé ...

Krajňák, Tomáš
Sociologický ústav, 2018

Důvěra vrcholným politikům – září 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména devětadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, členové vlády, předsedové poslaneckých klubů parlamentních politických stran, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu. In September 2018 the Public Opinion Researcch Centre investigated whether respondents trust to selected top politicians. They were given a list with 29 names of top politicians. In a survey there were included names of membres of government, president, chairmen of Senate and Chamber of Deputies, chairmen of parliamentary clubs of political parties in the Chamber of Deputies, chairman of Constitutional Court, the governor of the Czech National Bank, and ombudsman. Keywords: politicians; chairmen of Senate; President; Government; Chamber of Deputies; parliamentary clubs; Constitutional Court; Czech National Bank; ombudsman Fulltext is available at external website.
Důvěra vrcholným politikům – září 2018

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam tentokrát obsahoval jména ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases