Number of found documents: 1886
Published from to

Stakeholder consultation: needs assessment
Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It presents an overview of the results of 1) quantitative survey and 2) qualitative interviews mapping the training needs of different target audiences (HR managers, management of research performing organizations, gender trainers and experts, researchers) to help tailor the future capacity-building programme to their needs. Keywords: Higher education; research; gender Available at various institutes of the ASCR
Stakeholder consultation: needs assessment

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation ...

Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
Sociologický ústav, 2019

Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation
Dvořáčková, Jana; Slezáková, Katarína; Cacace, M.
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It focuses on quality standards for training concepts and materials, and for trainers’ profiles and presents an overview of the results of expert and stakeholder consultation aimed at refining the set of standards identified and selected as part of the project. Keywords: Higher education; human resources development; gender Available at various institutes of the ASCR
Quality Standards: Expert and Stakeholder Consultation

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher ...

Dvořáčková, Jana; Slezáková, Katarína; Cacace, M.
Sociologický ústav, 2019

Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe
Marková Volejníčková, Romana; Švarcová, Markéta
2019 - Czech
Jedná o výzkumnou zprávu z kvalitativného výzkumu zaměřeného na inovace a inovační prostředí v ČR. Analýza ukazuje, že inovační prostředí v ČR značně ovlivňuje otázka nastavení financování nápadů (z veřejných i soukromých finančních zdrojů), ale také nastavení procesů inovativnosti ve firmách. Výzkum dále ukázal, že oproti evorpskému standardu je v ČR velmi slabá spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, a že není dostatečně nastavena legislativní či finanční podpora přenosu vědekých poznatků do praxe. This is a report from qualitative research focused on innovation and innovation environment in the Czech Republic. This analysis shows that the innovation environment in the Czech Republic is greatly influenced by the setting of financing of innovation (from public and private financial sources), but also by setting the processes of innovation in companies. Research has also shown that in the Czech Republic is not set a strong cooperation between the private and academic sectors, compared to the European standard. Then the research also shown that there is a lack of legislative or financial support for the transfer of scientific knowledge into practice. Keywords: innovation; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Inovace a inovativní prostředí v ČR. Zpráva z kvalitativního výzkumu projektu Nápady do praxe

Jedná o výzkumnou zprávu z kvalitativného výzkumu zaměřeného na inovace a inovační prostředí v ČR. Analýza ukazuje, že inovační prostředí v ČR značně ovlivňuje otázka nastavení financování nápadů (z ...

Marková Volejníčková, Romana; Švarcová, Markéta
Sociologický ústav, 2019

Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni
Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
2019 - Czech
Průběžná zpráva je druhým výstupem z projektu "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením dotazníku určeného dobrovolníkům, kteří si v České republice dopisují s vězni. Hlavním tématem je vztah tohoto typu dobrovolnictví k religiozitě a víře. Zpráva dále pojednává o motivacích k této činnosti a usiluje o vykreslení profilu dobrovolníka dopisujícího si s vězni. The report is a first outcome of the project "Role of Churches and the Importance of Religiosity in the Re-entry Care in the Czech Republic" supported by the Czech Academy of Sciences. An evaluation of a questionnaire investigating the Czech volunteers writing to the prisoners is reported. The main topic of the report is the intersection of such activity with religion and faith. Further, the report informs about motivations of the volunteers and aims to sketch a profile of the volunteer writing to prisoners. \n\n Keywords: volunteers; writing the prisoners; religion Available at various institutes of the ASCR
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni

Průběžná zpráva je druhým výstupem z projektu "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně" realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá ...

Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
Sociologický ústav, 2019

Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče
Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
2019 - Czech
Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí se jedná o explorativní studii, která se zabývá dosud nedostatečně prozkoumanou problematikou, a to možnostmi a kompetencemi vězeňských kaplanů a dobrovolníků v rámci postpenitenciární péče. Cílem této fáze projektu je identifikovat překážky a problematické aspekty této angažovanosti, ale rovněž zdůraznit osvědčené přístupy a pozitivní výstupy. Jedním z dílčích cílů je mezi jinými vyhodnocení identity kaplanů a dobrovolníků v českém vězeňském systému. The report is a first outcome of the project “Role of Churches and the Importance of Religiosity in the Re-entry Care in the Czech Republic” supported by the Czech Academy of Sciences. It is an explorative study in the Czech Republic as it deals with understudied theme of competences of prison chaplains and volunteers within the re-entry care. The aim of the phase is to identify the limits and problematic aspects of such engagement and also to emphasize the effective approaches and positive outcomes. One of the goals is also to define the identity of chaplains and volunteers within the Czech prison system. \n\n Keywords: prison chaplains; re-entry care; volunteers Available on request at various institutes of the ASCR
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče

Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí ...

Beláňová, Andrea; Trejbalová, T.
Sociologický ústav, 2019

Vnímání značky Akademie věd ČR
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Vnímání značky Akademie věd ČR“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 20. října 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 021 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of research regarding „ Brand perception of the Academy of Sciences of the Czech Republic“. The report presents the results of representative research, the target group for which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 5 and 20 October 2019 through personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,021 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of the place of residence, age, and education level. Keywords: perception; opinion; Czech Academy of Sciences Available at various institutes of the ASCR
Vnímání značky Akademie věd ČR

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Vnímání značky Akademie věd ČR“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 5. do 17. ledna 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 087 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of research regarding „Czech public awareness of the EEA and Norway Grants“. The report presents the results of representative research, the target group for which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 5 and 17 January 2019 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,087 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of the place of residence, age, and education level. Keywords: Public awareness; EEA and Norway Grants; research Available at various institutes of the ASCR
Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Povědomí české veřejnosti o Fondech EHP a Norska“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících v cirkusech
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících v cirkusech“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace obyvatel ČR starších 15 let. Sběr dat proběhl v termínu od 4. do 14. května 2019 metodou osobního dotazování tazatele s respondentem – kombinace CAPI a PAPI – na základě standardizovaného dotazníku. Celkem bylo dotázáno 1 026 respondentů vybraných kvótní metodou podle kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání. The final report is the output of research regarding „Opinions of the Czech Public on Breeding and Dressage of Animals Living in Circuses“. The report presents the results of representative research, the target group for which was the population of the Czech Republic ages 15 and older. Data was collected between 4th and 14th May 2019 through the personal questioning of respondents (a combination of CAPI and PAPI) based on a standardised questionnaire. A total of 1,026 respondents were questioned, and these individuals were selected using a quota method according to region, the size of the place of residence, age, and education level.\n\n Keywords: opinions; breeding and dressage; circus animals Available at various institutes of the ASCR
Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících v cirkusech

Závěrečná zpráva je výstupem výzkumu „Názory české veřejnosti na chov a drezúru zvířat žijících v cirkusech“. Zpráva zpracovává výsledky reprezentativního výzkumu, jehož cílovou skupinou byla populace ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí
Linková, Marcela; Cidlinská, Kateřina; Fárová, Nina; Maříková, Hana; Tenglerová, Hana; Vohlídalová, Marta
2018 - Czech
Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Cílí též na management vysokoškolských a výzkumných organizací a jejich zastřešující organizace (Česká konference rektorů, Akademie věd České republiky). Dokument je také určen pro vládní orgány, které mají v gesci oblast rovnosti žen a mužů (Oddělení rovnosti žen a mužů vlády ČR). Návrhy vychází z toho, že pro úspěšnou realizaci předkládaných opatření je potřeba součinnost orgánů státní správy se samotnými výzkumnými a vysokoškolskými organizacemi, zároveň též zdůrazňuje roli a odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovnic výzkumu a vývoje.\nDokument nejprve představuje základní statistické údaje o zastoupení žen a mužů v českém výzkumu jako podkladová empirická data o trendech vzdělávání a zaměstnanosti žen a mužů ve vědě. V další části dokument shrnuje rámec českých veřejných politik v oblasti rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Následuje přehled hlavních zjištění z výzkumu. Na jejich základě jsou definovány strategické cíle a konkrétní opatření, která jsou členěna dle klíčových aktérů, jimž jsou tato doporučení směřována. V přílohách jsou představena hlavní zjištění z jednotlivých částí výzkumu.\n\n This document is an outcome of the research project Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). \nThe objective of the project was to develop recommendations for action to advance gender equality in research and development for the state administration and other key national players in research policy-making (the Ministry of Education, Youth and Sports, the Research, Development and Innovation Council, the Czech Science Foundation, the Technology Agency of the CR). Additional measures have been developed for higher education and research institutions and their umbrella organisations (Czech Rectors' Conference, the Czech Academy of Sciences). Moreover, the document aims to serve government bodies responsible for gender equality agendas (the Gender Equality Department of the Government of the CR). The measures have been proposed on the assumption that for their successful implementation it is necessary to ensure synergy between the state administration and research and higher education institutions. Due emphasis is also placed on the role and responsibility of senior researchers.\n Keywords: Research careers; human resources; gender equality Available at various institutes of the ASCR
Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí

Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. ...

Linková, Marcela; Cidlinská, Kateřina; Fárová, Nina; Maříková, Hana; Tenglerová, Hana; Vohlídalová, Marta
Sociologický ústav, 2018

Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku
Šimon, Martin; Jíchová, J.
2018 - Czech
Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů. Tyto závěry do značné míry platí i v českých městech a mají své důsledky pro současnou bezpečnostní praxi. V Česku existující popularizační projekty typu www.mapakriminality.cz jsou sice užitečné, nicméně vedou k vytvoření mylných představ o územním rozmístění kriminality. Vzhledem k výše zmíněné velké nerovnoměrnosti kriminality na úrovni ulic poskytují veškeré statistiky kriminality využívající areálové jednotky (OOP, MOP, okresy) občanům extrémně zkreslenou a nepřesnou informaci o reálném rozmístění kriminality. Možným řešením tohoto problému je vytvoření korigovaného indexu kriminality na úrovni ulic založeném na víceleté řadě dat o kriminalitě, který by poskytoval reálnou představu o míře kriminality v území, ale zároveň by umožnil dostatečnou míru anonymizace. The aim of this paper is to present a proposal for the public presentation of street crime data suitable for Czech cities. In the first part, the article review current research on street-level crime analyses in scholarly literature. We know from research by Weisburd (2015) and others that if we analyse spatial patterns of crime on micro-level, a half of the crime is concentrated in only five percent of street segments. In general, this conclusion is valid largely also in Czech cities and it has implications for policing and crime prevention. Current projects visualising 187 crime in space such as www.mapakriminality.cz260 present only data aggregated for large spatial units. Such projects are useful to initiate a public discussion in the first place, but they tend to create misconceptions about the actual spatial distribution of crime in cities. Crime statistics using large spatial units (OOPs, MOPs, districts) provide solid information about macro-regional patterns of crime, but they inevitably and falsely imply that a crime occurs somehow evenly within these large spatial units. Citizens do not have any detailed information about the real distribution of crime in Czechia and tend to fear or act in their lives according to highly biased media representation of crime. A possible solution to this problem is creation of a corrected Street Crime Index based on a multi-year series of crime data that would provide a realistic picture of crime in the territory, but at the same time allow sufficient spatial anonymization of data. Keywords: Crime; map of criminality; street segments Available at various institutes of the ASCR
Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují ...

Šimon, Martin; Jíchová, J.
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases