Number of found documents: 541173
Published from to

Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X
Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
2019 -
Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The subject of the master thesis "Usage of technology LTE-V in V2X applications" is analysis of cooperative intelligent transport systems with mainly focus on the technology LTE-V. Within the work is also analyzed current state of C-ITS deployment, their use cases, other technologies as an alternative of LTE-V, measuring of specific parameters and evaluation of LTE-V. Keywords: C-ITS; LTE-V; V2V komunikace; mobilní síť; LTE-V testování; C-ITS; LTE-V; V2V communication; cellular network; LTE-V testing Available at various departments of the ČVUT.
Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X

Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The ...

Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci
Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
2019 -
Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících alespoň ze dvou skladů, navrhnout další způsoby kompletace balíků uvedeného problému a tyto způsoby porovnat.The subject of the thesis "Analysis and Design of Changes in the Completion of Goods on the Logistics Chain" is to analyze the logistics chain of Alza.cz, analyze the current state of assembling multi-piece packages of one shipment coming from at least two warehouses, propose other ways of assembling packages of the problem and compare these ways. Keywords: kompletace balíků; logistický řetězec; optimalizace; e-shop; Completion of Goods; Logistics Chain; Optimization; e-shop Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci

Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků ...

Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství
Sýkora Jan; Jan Havelka; Zeman Jan
2019 -
V určitých oblastech výzkumu, jako je například analýza historických budov, zobrazovací techniky v medicíně, materiálové inženýrství nebo geofyzika, je výhodné provádět pouze neintruzivní měření na hranici zkoumaného vzorku. Cílem těchto měření je získat detailní informace o materiálových vlastnostech uvnitř vzorku při jeho současném neporušení. Tato práce se věnuje právě takovým metodám, které spojují matematický model a inverzní metody využívající pouze hraniční měření. Celkem se zde uvažují tři výpočetní modely, které se zabývají elektrostatikou, ustáleným vedením tepla a časově závislým vedením tepla. Jednotlivé modely jsou diskretizovány pomocí metody konečných prvků. Pro identifikaci neznámých materiálových parametrů je využit nejprve standardní deterministický přístup modifikované regularizované Gauss-Newtonovy metody. Druhý přístup využívá pravděpodobnostní metodu založenou na Bayesově formulaci. V práci jsou popsány základní principy, detaily o implementaci a modifikace obecných omezení původně odvozených pro standardní Celder\'{o}nův problém. Navržené identifikační postupy jsou následně výpočetně ověřeny pro širokou škálu materiálových parametrů, tvarů zkoumaných oblastí a okrajových podmínek.In specific fields of research such as treatment of historical structures, medical imaging, material science or geophysics, it is of particular interest to perform only a non-intrusive boundary measurement of the examined sample. The objective is then to obtain a comprehensive information about the material properties inside the sample, while maintaining it intact. This work is focused on such problems i.e. synthesising a physical model of interest with a boundary inverse techniques. In total, we consider three forward models, dealing with electrostatics, steady-state heat transfer and a transient heat transfer. Individual models are discretised with finite element method. We employ two approaches in order to recover the underlying material parameters. At first, we utilise a standard deterministic approach using a modified regularised Gauss-Newton method. The second approach utilises a probabilistic method based on a Bayesian inference. We provide a basic framework, implementation details and modification of general constrains originally derived for a standard setup of Calderón problem. The proposed model setup is numerically verified for various domains, load conditions and material field distributions Keywords: Calderónův problém; metoda konečných prvků; difúzní rovnice; náhodné pole; Bayesovská statistika; hraniční inverzní metody; Neumann-to-Dirichlet mapa; Calderón problem; Finite Element Method; random field; Bayseian inference; diffusion equation; boundary inverse method; Neumann-to-Dirichlet map Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství

V určitých oblastech výzkumu, jako je například analýza historických budov, zobrazovací techniky v medicíně, materiálové inženýrství nebo geofyzika, je výhodné provádět pouze neintruzivní měření na ...

Sýkora Jan; Jan Havelka; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tahová strategie pro Android
Balík Miroslav; Dorian Řehák; Šimeček Ivan
2019 -
Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci 2D herního enginu a na něm založené hry žánru tahové strategie pro OS Android implementovaných v programovacím jazyce Java. Hra obsahuje umělou inteligenci v režimu hry jednoho hráče a podporu režimu více hráčů po síti. Herní úrovně jsou automaticky generovány.Bachelor's thesis describes design and implementation of a 2D game engine and a turn-based strategy game based on such engine for the Android OS implemented in the Java programming language. The game contains artificial intelligence in singleplayer mode and supports multiplayer mode over network. Game levels are automatically generated. Keywords: Android; Java; hra; tahová strategie; herní engine; OpenGL; režim více hráčů; umělá inteligence; Android; Java; game; turn-based strategy; game engine; OpenGL; multiplayer; artificial intelligence Available at various departments of the ČVUT.
Tahová strategie pro Android

Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci 2D herního enginu a na něm založené hry žánru tahové strategie pro OS Android implementovaných v programovacím jazyce Java. Hra obsahuje umělou ...

Balík Miroslav; Dorian Řehák; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Doporučování filmů k akvizici
Kordík Pavel; Tatiana Lekýrová; Činčura Adam
2019 -
Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom doporučovania filmov k akvizícii. Navrhuje dve riešenia problému cold-start, ktorý sa objavuje pri predikcii popularity nového obsahu. Prvou navrhovanom metódou je filtrovanie založené na obsahu a druhou metódou sú embeddingy s využitím neurónovej siete. Implementácia je podložená analýzou najmodernejších postupov. Evaluácia metód ukazuje, že filtrovanie založené na obsahu dosahuje lepšie výsledky oproti metóde embeddingov neurónovej siete.This bachelor's thesis explores the problem of movie content acquisition in a recommendation domain. It proposes two solutions to tackle the cold-start setup of predicting popularity of newly obtained content. The first method it proposes is content-based filtering and the second is neural network embeddings. The implementation is supported by the state-of-the-art analysis. The evaluation of the methods shows that content-based filtering has better results in contrast to neural network embeddings. Keywords: cold-start; doporučovacie systémy; predikcia popularity; filtrovanie založené na obsahu; embbedingy; cold-start; recommender system; popularity prediction; content-based filtering; embeddings Available at various departments of the ČVUT.
Doporučování filmů k akvizici

Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom doporučovania filmov k akvizícii. Navrhuje dve riešenia problému cold-start, ktorý sa objavuje pri predikcii popularity nového obsahu. Prvou navrhovanom ...

Kordík Pavel; Tatiana Lekýrová; Činčura Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nástroj pro konfiguraci a monitorování
Čejka Tomáš; Václav Kubernát; Kundrát Jan
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivní konzolové aplikace sloužící ke konfiguraci síťových zařízení. Tento program slouží jako alternativa k dostupným, méně intuitivním, řešením. Toho dosahuje přívětivým uživatelským rozhraním implementovaným pomocí knihovny replxx. Jádrem programu je parser vygenerovaný pomocí generátoru parserů Boost Spirit X3. Tento parser slouží k implementaci generické syntaxe, která nezávisí na typu konfigurovaného zařízení. Součásti programu jsou modulární a na sobě nezavislé a díky tomu je lze velmi dobře testovat.This thesis focuses on creating an interactive console application with the purpose of configuring network devices. This program serves as an alternative to available, but less intuitive solutions. This is achieved mainly by creating a user-friendly interface implemented with the use of the replxx library. The core of the application is a parser generated by the Boost Spirit X3 library. This parser server as an implementation of a generic syntax, which is independent of the type of the configured device. The applications' components are modular, independent of each other, which makes testing very effective. Keywords: netconf; yang; síťová konfigurace; konfigurace; cli; interaktivní cli; parsování; netconf; yang; network configuration; configuration; cli; interactive cli; parsing Available at various departments of the ČVUT.
Nástroj pro konfiguraci a monitorování

Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivní konzolové aplikace sloužící ke konfiguraci síťových zařízení. Tento program slouží jako alternativa k dostupným, méně intuitivním, řešením. ...

Čejka Tomáš; Václav Kubernát; Kundrát Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Generátor databáze stavebních bloků přírodních látek
Novák Jiří; Jan Přívratský; Suchánek Marek
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace BBDGNC pro generování stavebních bloků přírodních látek. BBDGNC poskytuje elegantní řešení rozpadu peptidových sekvencí na jednotlivé stavební bloky pomocí vyhledávání peptidových a esterových vazeb ve struktuře látek definovaných s využitím formátu SMILES. Aplikace rovněž umožňuje vyhledávání struktur podle názvu nebo sumárního vzorce na webových službách PubChem, ChEBI a Norine. Také řeší import a export dat pro program CycloBranch, pro který je velkým přínosem, protože již nebude potřeba vytvářet a spravovat vstupy manuálně. Aplikace byla napsána s pomocí frameworku CodeIgniter a knihovny pro vykreslování chemických struktur Smiles Drawer, která byla pro potřeby této aplikace upravena.This bachelor's thesis deals with creating a BBDGNC web application for generating building blocks of natural compounds. BBDGNC provides and elegant solution for breakup peptides to building blocks with little help of searching peptide and ester bonds in structure using SMILES format. Application will facilitate searching for chemical structures by name or formula from web services as PubChem, ChEBI and Norine. Next, the application solve import and export to CycloBranch, which is large benefit, where entering inputs manually will be no longer required. The application was written in CodeIgniter framework and for drawing molecular structure using Smiles Drawer library, which is updated for needs of BBDGNC. Keywords: BBDGNC; Generátor stavebních bloků; SMILES; CycloBranch; Smiles Drawer; PubChem; ChEBI; Norine; sekvence; molekuly; stavební bloky; koncové modifikace; BBDGNC; Building block generator; SMILES; CycloBranch; Smiles Drawer; PubChem; ChEBI; Norine; sequences; molecules; building blocks; modifications Available at various departments of the ČVUT.
Generátor databáze stavebních bloků přírodních látek

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace BBDGNC pro generování stavebních bloků přírodních látek. BBDGNC poskytuje elegantní řešení rozpadu peptidových sekvencí na jednotlivé stavební ...

Novák Jiří; Jan Přívratský; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Algoritmy pro sdílení tajemství
Kokeš Josef; Hana Svobodová; Zahradnický Tomáš
2019 -
Tato práce se zabývá algoritmy pro sdílení tajemství. Náplní rešeršní části práce je seznámení s matematickými principy algoritmů pro sdílení tajemství a analýza faktorů ovlivňujících jejich bezpečnost. V praktické části práce jsou implementovány Shamirův a Asmuthův-Bloomův algoritmus pro sdílení tajemství, v další části jsou porovnány jejich výsledky a implementována aplikace, která umožňuje zašifrovat soubor symetrickou šifrou a použitý šifrovací klíč rozdělit implementovanými algoritmy na zadaný počet dílů. Následně je možné z množiny dílů soubor dešifrovat. Aplikace je napsána v jazyce C s použitím knihovny OpenSSL.This thesis deals with secret sharing algorithms. The survey part is focused on the introduction of chosen secret sharing algorithms, their mathematical background and analysis of factors affecting their security. Shamir's and Asmuth-Bloom's algorithms are implemented in the second part. Then, their results are compared. The next part presents the implemented application which can encrypt given file with a symmetric cipher and share the used key using the implemented secret sharing algorithms. It is also possible to decrypt the file using shares of the secret and the encrypted file. The application is written in C and uses OpenSSL library. Keywords: sdílení tajemství; sdílení šifrovacích klíčů; Shamirův algoritmus pro sdílení tajemství; Blakleyho algoritmus pro sdílení tajemství; Asmuthův-Bloomův algoritmus; aplikace pro sdílení šifrovacích klíčů; C; OpenSSL; secret sharing; sharing cryptographic keys; Shamir's secret sharing algorithm; Blakley's secret sharing algorithm; Asmuth-Bloom's algorithm; application for sharing encryption keys; C; OpenSSL Available at various departments of the ČVUT.
Algoritmy pro sdílení tajemství

Tato práce se zabývá algoritmy pro sdílení tajemství. Náplní rešeršní části práce je seznámení s matematickými principy algoritmů pro sdílení tajemství a analýza faktorů ovlivňujících jejich ...

Kokeš Josef; Hana Svobodová; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Opensource prostředí pro návrh konstrukčních a procesních modelů metodiky DEMO
Skotnica Marek; Petr Ančinec; Pergl Robert
2019 -
Práce se zabývá konstrukčním a procesním diagramem metodiky DEMO. Nedávné změny ve specifikaci DEMO zapříčinili, že neexistuje modelovací nástroj, který by tuto specifikaci podporoval a zároveň kontroloval její pravidla a omezení. Hlavním cílem této práce je vytvořit moderní, uživatelsky přívětivý webový nástroj pro vytváření modelů v DEMO 4 specifikaci a tento nástroj poskytnout s volně přístupným zdrojovým kódem. K dosažení tohoto cíle je potřeba pochopit DEMO specifikaci, protože všechny modely jsou mezi sebou propojené a mají různá omezení, které je potřeba dodržet. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům práci s modelováním díky jeho přívětivosti a také kontroluje, aby byly dodrženy omezení dané specifikací DEMO. Případová studie vytvořená v rámci této práce ukázala, že nový nástroj je v průměru 2.3krát rychlejší než nástroj, který byl nejlépe hodnocen v rámci analýzy existujících nástrojů.This thesis focuses on Organization Construction Diagram (OCD) and Process Structure Diagram (PSD) of the Design and Engineering Methodology for Organizations (DEMO). Recent developments in DEMO have increased the need for a new modeling tool that supports the new DEMO 4 specification and verifies its rules. The primary goal of the thesis is to create a modern, user-friendly, open-source, web-based modeling tool that will support the latest DEMO specification. It is necessary to understand the DEMO specification if we want to achieve this goal because all four aspect models are connected and have specific constraints that need to be abided. Therefore, DEMO specification has to be reviewed and analyzed to deliver an efficient and user-friendly modeling tool. The new modeling tool helps users create DEMO models faster compared to currently existing solutions, and it also prevents users from breaking the specification rules. A case study created during this thesis has shown that the new modeling tool is on average 2.3 times faster when compared to the modeling tool that placed first in the review of existing modeling tools. Keywords: DEMO; OCD; PSD; konstrukční model; procesní model; modelování; Angular; TypeScript; DEMO; OCD; PSD; construction model; process model; modeling; Angular; TypeScript Available at various departments of the ČVUT.
Opensource prostředí pro návrh konstrukčních a procesních modelů metodiky DEMO

Práce se zabývá konstrukčním a procesním diagramem metodiky DEMO. Nedávné změny ve specifikaci DEMO zapříčinili, že neexistuje modelovací nástroj, který by tuto specifikaci podporoval a zároveň ...

Skotnica Marek; Petr Ančinec; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pracovní listy v odborném výcviku
Vaněček David; Milan Lavický; Saláková Dana
2019 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko–odborných materiálů pro výuku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky učebních oborů zedník.This season's thesis considers a proposal andestablishment of Worksheets for voca-tional training. It focuses on the design of didactic and professional materials for schooling. New teaching materials will be designed for bricklayer students. Keywords: Odborný výcvik; výukové metody; pracovní listy; Professional training; teaching methods; worksheets Available at various departments of the ČVUT.
Pracovní listy v odborném výcviku

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku odborného výcviku. Soustředí se na návrh didakticko–odborných materiálů pro výuku. Nové učební materiály budou určeny pro žáky ...

Vaněček David; Milan Lavický; Saláková Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases