Number of found documents: 541038
Published from to

Mobilní aplikace Klasifikace pro iOS
Průša Jakub; Jiří Zdvomka; Friedjungová Magda
2019 -
V této bakalářské práci se zabývám implementací mobilní aplikace pro platformu iOS, která komunikuje s existujícím klasifikačním systémem Grades Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti můžou v aplikaci prohlížet svojí klasifikaci a dostávat upozornění o změnách klasifikace. Učitelé můžou v aplikaci spravovat klasifikaci svých studentů. V práci jsem postupoval podle procesu softwarového inženýrství a vytvořil analýzu, navrhl řešení, implementoval a otThis bachelor's thesis aims to implement a mobile application for iOS platform communicating with existing student evaluation system Grades at Faculty of Information Technologies of the Czech Technical University in Prague. The application allows students to view their evaluation and receive push notifications about new changes in their evaluation. Teachers can manage the evaluation of the students they teach. I proceeded by the software engineering process and created an analysis, designed a solution, implemented and tested the application. The result is working mobile application that makes the evaluation process for students and teachers at the university faster and more convenient. Keywords: mobilní aplikace; iOS; Swift; klasifikace; vývoj software; push notifikace; mobile application; iOS; Swift; student evaluation; software development; push notifications Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní aplikace Klasifikace pro iOS

V této bakalářské práci se zabývám implementací mobilní aplikace pro platformu iOS, která komunikuje s existujícím klasifikačním systémem Grades Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení ...

Průša Jakub; Jiří Zdvomka; Friedjungová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení podelného skluzu kol vozidla
Haniš Tomáš; Jan Kučera; Liškář Petr
2019 -
Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based design. Záměrem je řídit podélnou trakci vozidla prostřednictvím řízení podélného skluzu kol vozidla. Za tímto účelem je sestaven a zlinearizován model vozidla. Následně jsou na tomto lineárním modelu navrženy řídící algoritmy. Poté dochází k simulacím ve virtuálním simulačním prostředí IPG Carmaker. Na závěr jsou dané algoritmy implementovány do skutečné formule.The aim of this thesis is to utilize the concept of four independantly propelled wheels for enhancing handling characteristics of a small formula car. It is meant to be done by means of model-based design. The intention is to control the traction of the vehicle via control of the slip ratio of the vehicle's wheels. For this purpose, a vehicle model is composed and then linearized. Subsequently, control algorithms are designed with the linear model. Then, the control system is virtually tested with the IPG Carmaker simulation environment. Finally, the software is tested in a real formula. Keywords: dynamika vozidla; modelově orientovaný design; jednostopý model; Pacejkova formule; kontrola trakce; skluz; PI regulátor; root locus; lineární systém s proměnným parametrem; IPG Carmaker; Formula Student; vehicle dynamics; model-based design; single-track model; Pacejka magic formula; traction control; slip ratio; PI controller; root locus; linear parameter-varying system; IPG Carmaker; Formula Student Available at various departments of the ČVUT.
Řízení podelného skluzu kol vozidla

Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod ...

Haniš Tomáš; Jan Kučera; Liškář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech
Laposa Alexandr; Milan Chvalina; Macháč Petr
2019 -
Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.This thesis is dedicated to the gist of flexible hybrid electronics, its applications and is comparing its advantages/disadvantages with the electronics on a rigid substrate by way of demonstration. Keywords: Flexibilní hybridní elektronika; tištěná elektronika; elektronika; Flexible hybrid electronics; printed electronics; electronics Available at various departments of the ČVUT.
Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech

Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.This thesis is ...

Laposa Alexandr; Milan Chvalina; Macháč Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru
Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných spojů. Softwarové řešení není součástí této práce. Jako řídící jednotka prototypu slouží mobilní platforma v podobě SoM. Navrhovaná centrální nosná deska zajišťuje napájení systému pomocí PoE, převod na ostatní napěťové úrovně a připojení komunikačních periférií. Pro přenos obrazových dat slouží rozhraní Ethernet. V prvních kapitolách jsou podávány informace o základech bezdotykového měření teploty a principu technologie PoE. V druhé části tato práce popisuje návrh schématu a vysvětluje důvody zapojení jednotlivých obvodů.This Master Thesis is focused on the electrical design of the multicamera device which integrates two thermocameras and two cameras for visible spectrum. The main objective of this paper is PCB design of the central carrier board, the software solution is not included in the topic. A mobile platform in form of System on Module is used as a control unit of the system. The designed carrier board secures the power supply using the PoE technology and voltage level conversions. It also provides the connection with communication peripherals such as Ethernet interface used for the video transmission. The basic principles of thermography and PoE technology are introduced in the first chapters of this thesis. The following study is focused on the schematics design and on the explanation of used circuits. Keywords: Kamera; Termografie; SoM; PoE; DPS; Camera; Thermography; SoM; PoE; PCB Available at various departments of the ČVUT.
Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální ...

Novák Jan; Vít Skolil; Kovář Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu
Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
2019 -
V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme jako lineární kombinaci dílčích skóre pocházejících z n-gramového jazykového modelu a dalších pomocných příznaků. Váhy pro lineární kombinaci určujeme pomocí strukturovaného perceptronu. Pro vyhodnocení rychlosti a kvality překladu trénujeme modely pro tři dvojice jazyků. Výsledky ukazují, že modely s navrženým vylepšením jsou stále dostatečně efektivní z hlediska rychlosti a zároveň dosahují výsledků srovnatelných s autoregresivními modely.In order to improve the fluency of a non-autoregressive model for neural machine translation, we propose an extension for the scoring model used during the beam search decoding. We compute the score as a linear combination of feature values, including the score from an n-gram language model and other auxiliary features. We determine the weights of the features using the structured perceptron algorithm. We train the models for three language pairs and evaluate their decoding speed and translation quality. The results show that our proposed models are still efficient in terms of decoding speed while achieving a competitive score relative to autoregressive models. Keywords: neuronový strojový překlad; neautoregresivní strojový překlad; paprskové prohledávání; jazykový model; strukturovaný perceptron; neural machine translation; non-autoregressive machine translation; beam search; language model; structured perceptron Available at various departments of the ČVUT.
Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu

V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového ...

Helcl Jindřich; Zdeněk Kasner; Šourek Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Implementace algoritmů FOL pro knihovnu SymPy
Mannová Božena; Filip Šamánek; Šebek Jiří
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá implementací základních algoritmů pro logiku prvního řádu. Algoritmy jsou implementovány v jazyce Python, konkretně budou součásti knihovny SymPy. Velká část práce se zabývá analýzou jednotlivých algoritmů a návrhem jejich implemen-tace do knihovny SymPy. Způsob implementace do knihovny se snaží o respektovaní jejích principu tak, aby se řešení stalo integrální součásti této knihovny. Integrace do knihovny SymPy umožní zpřístupněni algoritmů pro logiku prvního řádu širšímu okruhu uživatelů.This diploma thesis concerned with the implementation of basic algorithms for first order logic. The algorithms are implemented in Python language, particularly they will be part of the SymPy library. The majority of the thesis is focused on analysis of individual algorithms and it's design of implementation to SymPy library. The method of implementation to SymPy library, aiming to respect the SymPy library principles, so the solution will become integral part of that library. The integration to library SymPy will allow to access the algorithm for first order logic by wider area of users. Keywords: Python; SymPy; Logika prvniho radu; Python; SymPy; First order logic Available at various departments of the ČVUT.
Implementace algoritmů FOL pro knihovnu SymPy

Tato diplomová práce se zabývá implementací základních algoritmů pro logiku prvního řádu. Algoritmy jsou implementovány v jazyce Python, konkretně budou součásti knihovny SymPy. Velká část práce se ...

Mannová Božena; Filip Šamánek; Šebek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Učení segmentace z několika datasetů s odlišnými množinami labelů
Šulc Milan; Elnaz Babayeva; Šára Radim
2019 -
Diplomová práce se zabývá úlohou segmentace instancí objektů, jejíž cílem je naučit se v obrázku označit pixely oblasti každé instance objektu z definovaných tříd. Moderní konvoluční neuronové sítě vyžadují velké množství anotovaných trénovacích dat. Anotace segmentačních masek je nákladná. Práce se zaměřuje na trénování segmentačních sítí z několika datových sad s různými množinami označených tříd, a věnuje se problému chybějících anotací: instance z třídy anotované pouze v některé datové sadě, může být v jiné dataové sadě, kde anotována není, považována za pozadí. Hlavním přínosem diplomové práce je návrh dvou metod pro rozeznávání neoznačených instancí objektů od pozadí. První metoda je založena na podobnosti příznaků detekovaných oblastí zájmu. Druhá metoda vytvoří pro každou množinu označených tříd vlastní klasifikační hlavu, a neoznačené instance vyhledává pomocí všech hlav. Obě metody byly implementovány jako rozšíření Mask R-CNN a testovány na datové sadě MS COCO rozdělené dvěma způsoby: v prvním případě byly obrázky rozděleny do tří datových sad s částečným překryvem anotovaných tříd, v druhém případě do tří datových sad s disjunktními množinami anotovaných tříd. V prvním případě s překryvem tříd by naivní řešení znamenalo zhoršení o 5% mAP oproti plné anotaci. Navržené metody KNN a epsilon-MHC zlepšují učení s chybějícími anotacemi o 1.75% mAP a 0.72% mAP, což posouvá výsledek o 35% a 14% směrem k výsledkům s plnou anotací. V druhém případě s disjunktními množinami anotovaných tříd dosahovaly navrhované metody stejných výsledků jako naivní řešení. Analýza jednotlivých chyb neodhalila významné rozdíly v jejich druhu či ve výskytu chyb v jednotlivých třídách.The thesis deals with the task of object instance segmentation, which aims to learn a per-pixel mask of every object instance of defined classes within an image. Stateof-the-art convolutional neural networks require large quantities of annotated training data. Segmentation masks are costly to annotate.The work focuses on training instance segmentation from multiple datasets with different label sets, and addresses the problem of missing annotations: instances of a class, which are labeled only in some datasets, may be considered the background in a dataset where the class is not labeled. As the main contribution of the thesis, two semi-supervised methods to distinguish between unlabeled instances and background are proposed. One is based on feature similarity of object proposals, second trains a separate classification head for each dataset and uses all heads to discover unlabeled instances. Both methods were implemented as an extension of Mask R-CNN and tested on two splits of the MS COCO dataset: the first divides images into three datasets with overlapping label sets, the second divides images into three datasets with disjoint label sets. On the first split with overlapping labels, the baseline method performed 5% worse in terms of mAP compared to a fully supervised setting. The proposed methods KNN and epsilon-MHC improved mAP in the semi-supervised scenario by 1.75% and 0.72% of mAP respectively, which means 35% and 14% increase towards the bound given by full annotation. Interestingly, on the second set with disjoint labels, the proposed methods performed the same as baseline. Analysis of individual errors cases did not show noticeable changes in categorical errors or in the type of errors. Keywords: Počítačové vidění; segmentace; detekce; částečná anotace; neuronové sítě; hluboké učení; Computer vision; segmentation; detection; missing annotations; neural network; deep learning Available at various departments of the ČVUT.
Učení segmentace z několika datasetů s odlišnými množinami labelů

Diplomová práce se zabývá úlohou segmentace instancí objektů, jejíž cílem je naučit se v obrázku označit pixely oblasti každé instance objektu z definovaných tříd. Moderní konvoluční neuronové sítě ...

Šulc Milan; Elnaz Babayeva; Šára Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu
Haniš Tomáš; Petr Turnovec; Liškář Petr
2019 -
Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita vozidla, jeho nedotáčivost a přetáčivost. Následně je podána krátká analýza chování vozidla. Na základě modelu jsou pak vyvinuty řídící algoritmy zlepšující dynamiku vozidla. Práce se věnuje především dvěma přístupům k jejich návrhu. Prvním je běžný způsob rozdělování momentů symetrickým způsobem. Druhý přístup rozšiřuje první o kontrolu podélného prokluzu kol. Závěrem jsou prezentovány výsledky testů v simulačním prostředí a jízdních testů provedených na studentské formuli.This thesis deals with control system development for torque vectoring functionality on vehicle rear axle. At first mathematical model of vehicle and its tires is introduced. Then vehicle stability, understeering and oversteering is analyzed. Further on the brief vehicle behavior analysis is described. Control algorithms improving vehicle dynamics are developed by method named model based design. The thesis is focused on two main approaches to their design. The first one is standard symmetrical torque vectoring on rear axle. The second one extend the first one with longitudinal slip ratio control. There are presented test results in simulation environment and drive test results verified on functional student electronic formula car at the end of the thesis. Keywords: rozdělování hnacího momentu; podélný skluz; dynamika vozidla; řídící systém; nedotáčivost; přetáčivost; studentská elektrická formule; torque vectoring; longitudinal slip ratio; vehicle dynamic; control system; understeering; oversteering; formula student electric Available at various departments of the ČVUT.
Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu

Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita ...

Haniš Tomáš; Petr Turnovec; Liškář Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie proveditelnosti mobilní aplikace iCook
Vynikarová Dana; Cong Long Nguyen; Buchtela David
2019 -
Cílem této bakalářské práce je vypracovat studii proveditelnosti aplikace iCook, která dává podklad k tomu, zda je zrealizovatelná jak z technického, tak z finančního hlediska. Součástí studie proveditelnosti je dále analýza stávajících elektronických kuchařek a jejich následné porovnání. Na základě provedené analýzy byly vyhodnoceny nejdůležitější požadavky, které se staly součástí aplikace iCook. Podle těchto požadavků jsem vytvořil prototyp aplikace iCook pomocí nástroje Xcode. Analýza zahrnovala možné varianty technických řešení, z pohledu struktury aplikace byla vybrána hybridní aplikace. Z pohledu API pro video hosting bylo zvoleno Youtube API. V neposlední řadě se provedla finanční analýza, která obsahovala možnosti zisku postavené na předpokladu počtu potenciálních uživatelů. Rozhodnutí o nejoptimálnější variantu se provedlo pomocí metod ROI a NPV. Shrnutím všech analýz se zhodnotil výstup práce, který vysvětluje, zda je aplikace zrealizovatelná, a zda se do aplikace vyplatí investovat.The aim of this Bachelor Thesis is to make a feasibility study of the iCook application, which provides a basis for whether it is feasible both in technical and financial terms. The part of the feasibility study is to further analyze the existing electronic cookers and its comparison. The most important requirements that have become a part of the iCook application have been evaluated from the performed analysis. According to these requirements, I have created a prototype of iCook application with Xcode. The analysis included possible variants of technical solutions, hybrid application was chosen from the perspective of the application structure and from the point of view of API for video hosting he Youtube API was chosen. Last but not least, a financial analysis was accomplished, which included profit opportunities based on the number of potential users. The decision of the best option was done by using ROI and NPV methods. The summary of all analyzes evaluated the conclusion that the application is feasible, and it is worth to invest in the application. Keywords: Mobilní aplikace; fitness; kuchařka; recepty; návrh; prototyp; studie proveditelnosti; Mobile application; fitness; cookbook; recipes; design; prototype; feasibility study Available at various departments of the ČVUT.
Studie proveditelnosti mobilní aplikace iCook

Cílem této bakalářské práce je vypracovat studii proveditelnosti aplikace iCook, která dává podklad k tomu, zda je zrealizovatelná jak z technického, tak z finančního hlediska. Součástí studie ...

Vynikarová Dana; Cong Long Nguyen; Buchtela David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí metod strojového učení
Kléma Jiří; Denis Baručić; Baldrian Petr
2019 -
Tato práce se zabývá problémem detekce intronů v DNA hub. Správná detekce intronů je stěžejní pro rozpoznání druhu na základě neznámé DNA sekvence. Introny však nelze identifikovat pomocí sady jednoduchých pravidel. Z toho důvodu jsme navrhli řešení, které využívá tři modely strojového učení. Dva z těchto modelů se snaží detekovat začátky, respektive konce intronů. Introny pak vznikají párováním detekovaných začátků s konci a jsou dále filtrovány pomocí třetího modelu, jehož účelem je zpřesnění výsledků. Pracovali jsme s daty 940 hub patřících do různých taxonů. Parametry modelů ale byly určeny empiricky na základě testování na pouze jednom druhu, což ponechává prostor pro zlepšení, neboť lze očekávat, že takové parametry nebudou optimální pro ostatní druhy. Přestože byly použity suboptimální parametry, pomocí navrženého řešení lze najít až 90 % všech intronů konkrétních druhů.This thesis tackles the problem of intron detection in fungal DNA. An accurate intron detection is crucial when recognizing a species from a given unfamiliar DNA sequence. However, the introns cannot be identified using a set of simple rules. Therefore, we designed a solution consisting of three machine learning models. Two of them attempt to detect starts and ends of the intron sequences, respectively. The introns are then composed by pairing the detected starts and ends and further filtered by the third model, which is supposed to refine the results. We worked with data of 940 different fungi belonging to many taxons. However, parameters of the models were determined empirically using a grid search only on a single species, which leaves a space for future improvement as one can expect the parameters to be suboptimal for other species. Despite using suboptimal parameters, the designed solution is able to detect up to more than 90% of all introns of certain species. Keywords: detekce intronů; genom hub; support vector machine (metoda podpůrných vektorů); intron detection; fungal genome; support vector machine Available at various departments of the ČVUT.
Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí metod strojového učení

Tato práce se zabývá problémem detekce intronů v DNA hub. Správná detekce intronů je stěžejní pro rozpoznání druhu na základě neznámé DNA sekvence. Introny však nelze identifikovat pomocí sady ...

Kléma Jiří; Denis Baručić; Baldrian Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases