Number of found documents: 339
Published from to

Farben in deutschen Redewendungen. Das Vorkommen ausgewählter Farben in deutschen Phraseologismen und ihre Äquivalenz im Tschechischen
HORÁČKOVÁ, Aneta
2024 - German
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rčení třech vybraných barev, a to konkrétně modré, červené a zelené. V teoretické části se věnuji pojmu frazeologie v užším a širším slova smyslu, jejím charakteristickým znakům, klasifikaci a v závěru korpusovým materiálům. Praktická část popisuje psychologii zmíněných barev a význam vybraných rčení. Dále se zabývám výskyty a kvantitativním srovnáním vybraných rčení, jejich překladem do češtiny a ekvivalencí. This bachelor thesis focuses on the phrases of three selected colors, namely blue, red and green. The theoretical part deals with the concept of phraseology in the narrower and broader sense of the word, its characteristic features, classification and finally with corpus materials. The practical part describes the psychology of the mentioned colors and the meaning of selected phrases. It also deals with the occurrence and quantitative comparison of selected phrases, their translation into Czech and equivalence. Keywords: phraseology; phrase; proverb; corpus; colours Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Farben in deutschen Redewendungen. Das Vorkommen ausgewählter Farben in deutschen Phraseologismen und ihre Äquivalenz im Tschechischen

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rčení třech vybraných barev, a to konkrétně modré, červené a zelené. V teoretické části se věnuji pojmu frazeologie v užším a širším slova smyslu, jejím ...

HORÁČKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen Kooperation im Kulturbereich
KLUTHE, Lena Theresa
2023 - German
In dieser Arbeit soll es um Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich gehen. Daher soll in dieser Arbeit das deutsch-französische Festival der Bühnenkunst PERSPECTIVES näher beleuchtet werden, das ein wichtiges Kulturereignis in der Großregion darstellt. Diesbezüglich soll herausgearbeitet werden, wie gut oder schlecht die Kooperation funktioniert, welche Aspekte bereits eine gute Funktionsweise und insbesondere ein gutes Zusammenwirken der beteiligten Gruppen entwickelt haben und wo noch Handlungsbedarf bezüglich weiterer Potenziale besteht. Außerdem sollen die Herausforderungen, mit denen sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konfrontiert sieht, herausgearbeitet werden. This Master's thesis focuses on challenges and opportunities of a Franco-German cross-border cooperation in the cultural sector. Therefore, this thesis proposes to take a closer look at the Franco-German festival of performing arts PERSPECTIVES, which is organised within the Greater Region and has existed for a comparatively long time. With the help of semi-structured interviews, the thesis aims to answer the following questions: How successfully does the cross-border cooperation work? Which aspects have already developed a successful mode of operation? Where is still need for action? Which challenges are cross-border cooperations in the cultural sector facing? Keywords: cross-border cooperation; Germany; France; cultural sector; Greater Region Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen Kooperation im Kulturbereich

In dieser Arbeit soll es um Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich gehen. Daher soll in dieser Arbeit das deutsch-französische ...

KLUTHE, Lena Theresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Analyse der Sprache zweier deutscher Printmedien im Hinblick auf geschlechtersensible Sprache
KOLÁŘOVÁ, Jaroslava
2023 - German
Předkládaná bakalářská práce se zabývá v současné době stále aktuálnější otázkou genderově inkluzivního jazyka, přičemž je kladen důraz na jazyk německých tiskových médií - konkrétně levicového deníku junge Welt a pravicově orientovaného deníku Welt, které budou s ohledem na tuto problematiku analyzovány a následně porovnány. Z analýzy vyplyne nakolik, a zda vůbec, je jazyk obou médií genderově inkluzivní, případně jaké jednotlivé formy inkluzivního jazyka média volí. Jednotlivé formy genderově inkluzivního jazyka budou čtenářkám a čtenářům společně s původem vzniku této problematiky před samotnou analýzou ještě krátce představeny. This bachelor's thesis addresses the current issue of the gender-inclusive language, with a specific focus on the language used in two German press media - namely, the left-wing newspaper junge Welt and the right-leaning newspaper Welt. The language of both media will be analyzed in relation to the gender-inclusive language and subsequently compared. The analysis aims to determine the extent to which, if at all, both media use the gender-inclusive language. If so, the analysis will also provide information about the specific forms the media use. The specific forms of the gender-inclusive language will be briefly introduced along the origins of the issue before the actual analysis. Keywords: language change; feminism; gender linguistics; feminist linguistics; gender-inclusive language Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analyse der Sprache zweier deutscher Printmedien im Hinblick auf geschlechtersensible Sprache

Předkládaná bakalářská práce se zabývá v současné době stále aktuálnější otázkou genderově inkluzivního jazyka, přičemž je kladen důraz na jazyk německých tiskových médií - konkrétně levicového deníku ...

KOLÁŘOVÁ, Jaroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

KARTOFFELN ODER ERDÄPFEL? DIE HÄUFIGKEIT VON AUSTRIAZISMEN IN DEN SPEISEKARTEN ÖSTERREICHISCHER RESTAURANTS
VÖGERLOVÁ, Katrin
2023 - German
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání četnosti rakouského výrazu ("Austriacismu") "Erdäpfel" oproti německému výrazu "Kartoffeln" v jídelních lístcích rakouských restaurací se zaměřením na tři konkrétní města (hlavní město Vídeň a města Linec a Salzburg). V práci je nejen popsán rozdíl mezi spisovnou a rakouskou němčinou, ale je zde také zobrazeno několik vlastnoručně vytvořených grafik zpracovaných a prozkoumaných výsledků. The bachelor's thesis focuses on comparing the frequency of the Austrian term ("Austriacism") "Erdäpfel" versus the standard German term "Kartoffeln" in the menus of Austrian restaurants with a focus on three specific cities (the capital city of Vienna and the cities of Linz and Salzburg). The thesis not only describes the difference between standard and Austrian German, but also displays a hand - made graphic of the processed and researched results. Keywords: German language; "Austriacism"; Austrian cuisine; Austrian restaurants; menus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
KARTOFFELN ODER ERDÄPFEL? DIE HÄUFIGKEIT VON AUSTRIAZISMEN IN DEN SPEISEKARTEN ÖSTERREICHISCHER RESTAURANTS

Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání četnosti rakouského výrazu ("Austriacismu") "Erdäpfel" oproti německému výrazu "Kartoffeln" v jídelních lístcích rakouských restaurací se zaměřením na tři ...

VÖGERLOVÁ, Katrin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM
ŠTĚCHOVÁ, Sára
2023 - German
Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje rozdíl mezi literaturou a filmem. Od vzniku literatury až po samotnou tvorbu filmu. U každého z těchto aspektů budou uvedena základní fakta a rozdíly. Praktická část se zaměří na porovnání historických pohádek bratří Grimmů na základě dvou vybraných pohádek s pohádkami mediálního konglomerátu Walta Disneyho. Dvěma vybranými pohádkami jsou Locika a Popelka. Tato část se zaměřuje na porovnání děje těchto pohádek. Zda se děj změnil vzhledem ke stylu psaní bratří Grimmů ve filmu. Zda byl tento děj ovlivněn dobou, ve které byly tyto pohádky napsány? Dále porovnáváme, které postavy v ději chybí nebo které jsou do něj zařazeny navíc. A jak to ovlivnilo samotný průběh děje. Na konci je stručné shrnutí celé práce a zhodnocení, zda bylo cíle dosaženo. The aim of the Bachelor's thesis is to compare written and filmed fairy tales. Specifically, the thesis deals with the different perceptions of the fairy tales of the Brothers Grimm compared to those of Walt Disney. The theoretical part explains the difference between literature and film. From the origins of literature to the creation of film itself. Basic facts and differences will be given for each of these aspects. The practical part of the paper will focus on the comparison of the historical fairy tales of the Brothers Grimm, based on the two selected fairy tales, with the fairy tales of the media conglo-merate Walt Disney. The two fairy tales selected are Locik and Cin-derella. The focus of this section is to compare the plot of these fairy tales. Whether the plot has been changed due to the writing style of the Brothers Grimm in the film. Whether this plot was influenced by the time in which these fairy tales were written? Then we compare which characters are missing from the plot or which additional characters are included. And how this affected the actual course of the plot. At the end of the paper, there is a short summary of the entire work and an evaluation of whether the goal was achieved. Keywords: Key words: Brothers Grimm; fairy tales; fantasy; history; comparison Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
MÄRCHEN ALS LITERATUR UND FILM

Cílem bakalářské práce je porovnat psané a zfilmované pohádky. Konkrétně se práce zabývá rozdílným vnímáním pohádek bratří Grimmů ve srovnání s pohádkami Walta Disneyho. Teoretická část vysvětluje ...

ŠTĚCHOVÁ, Sára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Möglichkeiten der Deagentivierung im geschriebenen Gegenwartsdeutschen
MOTZBÄUCHLOVÁ, Petra
2023 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Möglichkeiten der Deagentivierung im geschriebenen Gegenwartsdeutschen

MOTZBÄUCHLOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Konstruktion scheinen + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen und ihre morphosyntaktischen und lexikalischen Charakteristika
TRÁVNÍČEK, Václav
2023 - German
V němčině lze nalézt určité spektrum možností deagentivního vyjadřování. Jedna z těchto možností je představována konstrukcí scheinen + infinitivní vazba s zu. Tato kvalifikační práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část má za úkol představit morfosyntaktický a lexikální subsystém současné němčiny, který s danou konstrukcí souvisí. V praktické části je prezentován vlastní výzkum dané konstrukce pomocí metod korpusové lingvistiky na základě rešerše v korpusu TAGGED-T2-öffentlich (Deutsches Referenzkorpus, DeReKo). In German language, one can find a certain range of deagentive expression possibilities. One of these possibilities is represented by the construction scheinen + infinitive construction with zu. This qualification work is divided into two parts. The theoretical part presents the morphosyntactic and lexical subsystem of contemporary German, which is related to the given construction. In the practical part, there will be an own research of the given construction using the methods of corpus linguistics based on a search in the TAGGED-T2-öffentlich corpus (Deutsches Referenzkorpus, DeReKo). Keywords: deagentivization; infinitive constructions; scheinen + zu infinitive; German language; corpus linguistics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Konstruktion scheinen + zu-Infinitiv im geschriebenen Gegenwartsdeutschen und ihre morphosyntaktischen und lexikalischen Charakteristika

V němčině lze nalézt určité spektrum možností deagentivního vyjadřování. Jedna z těchto možností je představována konstrukcí scheinen + infinitivní vazba s zu. Tato kvalifikační práce je rozdělena do ...

TRÁVNÍČEK, Václav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung
VODIČKOVÁ, Alžběta
2023 - German
Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam frazeologických jednotek v jazyce a jsou vysvětleny jejich jednotlivé znaky. Poté jsou vymezeny základní pojmy kontrastivní frazeologie a stanoveny frazeologické a nefrazeologické typy ekvivalence. V praktické části je shromážděn korpus frazeologismů z dvanácti vybraných pohádek Grimmů (Locika, Brémští muzikanti, Paní Zima, Červená karkulka, Kocour v botách, Šest služebníků, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Žabí král aneb Železný Jindřich, Rumpelníček, Zlatá husa). K těmto německým frazeologismům jsou přiřazeny jejich české frazeologické a nefrazeologické ekvivalenty. Získané párové jednotky představují popsané typy ekvivalence. Tyto typy ekvivalence jsou analyzovány na názorných příkladech. Práce se zajímá také o český překlad německých frazeologismů a obsahuje kvantitativní výsledky. The thesis deals with phraseologisms in The Brothers Grimm Fairy Tales and their reproduction in Czech translation. The basic concepts of phraseology are described in the theoretical part. Furthermore, there is described the meaning of phraseological units in language and there are explained their individual attributes. Then, basic concepts of contrastive phraseology are defined and phraseological and non-phraseological types of equivalence are determined. The corpus of phraseologisms from twelve selected Grimm´s Fairy Tales (Tangled, The Town Musicians of Bremen, Mother Holle, Little Red Cap, Puss in Boots, The Six Servants, Cinderella, Snow White, Briar Rose, The Frog King or Iron Heinrich, Rumpelstiltskin, The golden Goose) is gathered in the practical part. To these German phraseologisms there are assigned their Czech phraseological and non-phraseological equivalents. The acquired paired units represent the described types of equivalence. These types of equivalence are analysed on demonstrative examples. The thesis is also interested in Czech translation of German phraseologisms and it comprises the quantitative results. Keywords: phraseologism; phraseology; equivalence; equivalent; fairy tale; Grimm; German; Czech Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Phraseologismen in den Märchen der Brüder Grimm und ihre Wiedergabe in der tschechischen Übersetzung

Práce se zabývá frazeologismy v pohádkách bratří Grimmů a jejich reprodukcí v českém překladu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy frazeologie. Dále je charakterizován význam ...

VODIČKOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Sprachliche Identität von zweisprachigen Personen
GRAF, Stefanie
2023 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sprachliche Identität von zweisprachigen Personen

GRAF, Stefanie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Christliche Parteien in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland - ein Vergleich
TRAPL, Dominik
2023 - German
Tato bakalářská práce se zabývá třemi nejvýznamnějšími křesťanskými stranami, a to Křes-ťanskodemokratickou unií (CDU) na území Spolkové republiky Německo včetně její sester-ské Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) působící na území Svobodného státu Bavor-sko. Dále Středu (Die Mitte) ve Švýcarské konfederaci, která vznikla 1.1.2021 sloučením Křesťanskodemokratické lidové strany (CVP) a Občanské demokratické strany (BDP). Poté Rakouské lidové strany (ÖVP) v Rakouské republice. Jedná se o politické strany, které mají společný základ, a to v křesťanských tradicích, ke kterým se hlásí. Přesto dochází v průběhu let k pozvolenému opuštění od těchto tradic, což je patrné zejména u Rakouské lidové strany, která chce již být stranou všech občanů Rakouska bez ohledu na jejich vy-znávání víry. Ve své teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku křesťanských stran včetně mládežnických organizací. V následující praktické části provádím analýzu voleb do dolních komor parlamentů za posledních 10 let, tedy volební úspěchy zmíněných křesťan-ských stran a následného zastoupení ve sněmovně v letech 2011 až 2021. Poté se zabývám volebními programy křesťanských stran ke zvoleným tématům. Mým cílem je tedy hledat společné aspekty k určitým sociálním problémům, ale zároveň i odlišné postoje. This bachelor's thesis deals with the three most important Christian parties, namely the Christian Democratic Union (CDU) in the territory of the Federal Republic of Germany, including its sister Christian Social Union of Bavaria (CSU) operating in the territory of the Free State of Bavaria. Furthermore, Die Mitte in the Swiss Confederation, which was cre-ated on 1/1/2021 by the merger of the Christian Democratic People's Party (CVP) and the Civic Democratic Party (BDP). Then the Austrian People's Party (ÖVP) in the Republic of Austria. These are political parties that have a common basis in the Christian traditions to which they subscribe. Nevertheless, over the years there has been a permissive aban-donment of these traditions, which is particularly noticeable in the Austrian People's Par-ty, which already wants to be the party of all citizens of Austria, regardless of their reli-gion. In my theoretical part, I focused on the characteristics of Christian parties, including youth organizations. In the following practical part, I analyse the elections to the lower houses of the parliaments for the last 10 years, i.e. the electoral successes of the men-tioned Christian parties and their subsequent representation in the lower house between 2011 and 2021. Then I deal with the election programs of the Christian parties on the se-lected topics. So, my goal is to look for common aspects to certain social problems, but also different attitudes. Keywords: election; results; migration; Russia; same-sex couples; education; CDU; CSU; ÖVP; Die Mitte; CVP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Christliche Parteien in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland - ein Vergleich

Tato bakalářská práce se zabývá třemi nejvýznamnějšími křesťanskými stranami, a to Křes-ťanskodemokratickou unií (CDU) na území Spolkové republiky Německo včetně její sester-ské Křesťansko-sociální ...

TRAPL, Dominik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases