Number of found documents: 531
Published from to

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2017
Český statistický úřad
2018 - Czech
Keywords: druhotné suroviny; odpady; odstraňování odpadů; skladování odpadů Available in a digital repository NRGL
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2017

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statistický úřad
2018 - Czech
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data. Keywords: cloud computing; internet; podnikatelé; sociální sítě; 3D tiskárny; robotika Available in a digital repository NRGL
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018

Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich podílům ve středním odborném vzdělání v jednotlivých zemích celkově i ve skladbě podle zaměření studia. Jsou uváděny i údaje o podílu průmyslu na zaměstnanosti mladých, volných místech na trzích práce i o nezaměstnanosti mladých. Zmíněna je i problematika migrační krize. The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for multi-year grammar schools in years corresponding to 1st year of secondary school) and on the development of the number of admitted pupils in further education and higher vocational education, by region. The material also provides data on the development of the branch structure of secondary and higher education broken down by group of branches, incl. graphs and tables for the years 2011 to 2016. The second part of the publication deals with the position of young people on the labor market in the Czech Republic and in the EU countries. Attention is paid to their participation in secondary vocational education in the individual countries as a whole and in the composition according to the degree of study. Data on the share of industry in youth employment, vacancies in labor markets and youth unemployment are also reported. Migration crisis is also mentioned. Keywords: odborné vzdělání; trh práce; nezaměstnanost; střední školy; vyšší odborné školy Available in a digital repository NRGL
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/17

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ...

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2017 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Keywords: trh práce; státní rozpočet; ekonomika; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2017

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016
Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika; Vávrová, Klára
2017 - Czech
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: ekonomický rozvoj; populační vývoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016

Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.

Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika; Vávrová, Klára
Český statistický úřad, 2017

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016
Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
2017 - Czech
Keywords: absolventi; profesní uplatnění; VIP Kariéra II; graduates; professional application; VIP Career II; trh práce; profesní kariéra; profesní poradenství Available in a digital repository NRGL
Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura - 2016/17
Trhlíková, Jana
2017 - Czech
Keywords: postižený žák; střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; postižení; znevýhodnění studenti; statistiky; disabled student; secondary vocational education; higher vocational education; disability; disadvantaged students; statistics Available in a digital repository NRGL
Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura - 2016/17

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2016 a v roce 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Analýza cen zemědělských a průmyslových výrobců. Ceny stavebních prací a ceny tržních služeb. Meziroční a mezikvartální srovnání. Analysis of prices of agricultural and industrial producers. Prices of construction work and prices of market services. Year-to-year and quarter-term comparison. Keywords: cenový index; dovoz; vývoz; mezinárodní obchod; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2016 a v roce 2016

Analýza cen zemědělských a průmyslových výrobců. Ceny stavebních prací a ceny tržních služeb. Meziroční a mezikvartální srovnání....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti. Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor audiovizuálního a mediálního sektoru čerpající z výběrových šetření ČSÚ doplněných o data zastřešujících oborových organizací. Keywords: filmy; knihy; televize; hudba; rozhlas; kultura Available in a digital repository NRGL
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2016

Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti. Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; populační vývoj; vzdělání; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases