Number of found documents: 535
Published from to

Frustrated Lewis pairs-assisted reduction of carbonyl compounds
Marek, Aleš; Pedersen, M. H. F.
2016 - English
An alternative and robust method for the reduction of carbonyl groups by frustrated Lewis pairs (FLPs) is reported in this paper. With its very mild reaction conditions, good to excellent yields, absolute regioselectivity and the non-metallic character of the reagent, it provides an excellent tool for 1H, 2H as well as 3H chemistry. It is a new strategy for the one-pot synthesis of aromatic alcohols selectively labeled with heavy isotopes of hydrogen. Keywords: carbonyl compounds; frustrated Lewis parts; alcohol synthesis Available at various institutes of the ASCR
Frustrated Lewis pairs-assisted reduction of carbonyl compounds

An alternative and robust method for the reduction of carbonyl groups by frustrated Lewis pairs (FLPs) is reported in this paper. With its very mild reaction conditions, good to excellent yields, ...

Marek, Aleš; Pedersen, M. H. F.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Analysis of novel members of FAHFA lipid class derived from omega 3-PUFA by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS
Rombaldová, Martina; Kuda, Ondřej; Březinová, Marie; Slavíková, Barbora; Pošta, Martin; Beier, Petr; Janovská, Petra; Veleba, J.; Kopecký Jr., J.; Kudová, Eva; Pelikánová, T.; Kopecký, Jan
2016 - English
White adipose tissue (WAT) is a complex organ with both metabolic and endocrine functions. Dysregulation of all of these functions of WAT, together with low-grade inflammation of the tissue in obesity, contributes to the development of insulin resistance and type 2 diabetes. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) of marine origin play an important role in resolution of inflammation and exert beneficial metabolic effects. Using LC-MS/MS method, we elucidated the structures of novel members of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), which were present in murine and human serum and WAT after omega-3 PUFA supplementation in diet. These compounds contained DHA esterified to 9- and 13-hydroxyoctadecadienoic acid (HLA) termed 9-DHAHLA and 13-DHAHLA, and were synthesized in WAT. Our results document the existence of novel lipid mediators, which are involved in the beneficial anti-inflammatory effects attributed toomega-3 PUFA, in both miceandhumans. Keywords: branched fatty acid; lipidomics; mass spectrometry; omega 3-PUFA Available at various institutes of the ASCR
Analysis of novel members of FAHFA lipid class derived from omega 3-PUFA by LC-MS/MS and LC-MS/MS/MS

White adipose tissue (WAT) is a complex organ with both metabolic and endocrine functions. Dysregulation of all of these functions of WAT, together with low-grade inflammation of the tissue in ...

Rombaldová, Martina; Kuda, Ondřej; Březinová, Marie; Slavíková, Barbora; Pošta, Martin; Beier, Petr; Janovská, Petra; Veleba, J.; Kopecký Jr., J.; Kudová, Eva; Pelikánová, T.; Kopecký, Jan
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Estimation of racemization barriers of selected helquats and their derivatives by capillary electrophoresis using sulfated cyclodextrins as chiral selectors
Sázelová, Petra; Koval, Dušan; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Jirásek, Michael; Teplý, Filip; Kašička, Václav
2016 - English
The recently developed capillary electrophoretic (CE) method for chiral analysis of helquats (helical N-heteroaromatic dications) was applied to monitoring of racemization of selected helquats and helquat styryl dyes and for the determination of their racemization barriers, i.e. activation Gibbs free energy deltaG≠. deltaG≠ of analyzed compounds was found to be in the range 107.7 – 115.7 kJ/mol. Keywords: capillary electrophoresis; helquats; interconversion barrier Available at various institutes of the ASCR
Estimation of racemization barriers of selected helquats and their derivatives by capillary electrophoresis using sulfated cyclodextrins as chiral selectors

The recently developed capillary electrophoretic (CE) method for chiral analysis of helquats (helical N-heteroaromatic dications) was applied to monitoring of racemization of selected helquats and ...

Sázelová, Petra; Koval, Dušan; Severa, Lukáš; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Jirásek, Michael; Teplý, Filip; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
2016 - Czech
Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný modifikátor, optimalizován teplotní program a zvoleny sledované spektrální čáry. U většiny těchto čar byla pomocí Mandelova testu linearity ověřena lineární kalibrační závislost intenzity signálu na množství analytu, u ostatních byla použita závislost kvadratická. Dále byly pro všechny spektrální čáry určeny LOD ze slepých pokusů. Také byl sledován vliv velikosti navážky vzorku na přesnost měření, kde optimální se jeví navážky mezi jedním a dvěma miligramy, v závislosti na očekávaném obsahu analytů ve vzorku. Analýzou CRM INCT-OBTL-5 Tabákových listů byla u 7 ze 12 stanovovaných analytů testem výtěžnosti potvrzena přesnost vyvinuté metody. I tak byla u většiny analytů zjištěna odchylka mezi certifikovanou a naměřenou hodnotou obsahu analytu v CRM do deseti procent, což je srovnatelné s publikovanými výsledky a s požadavky běžně kladenými na použitou metodu. Dalším cílem výzkumu bude posouzení vlivu průtoku nosného a „bypass“ plynu na průběh a přesnost analýzy. Dále se pokusíme vyzkoušet současné zapojení ETV a zmlžovače jako zdroje signálu interního standardu a posoudit vliv takového zapojení na průběh analýzy a její výsledky. This paper describes optimization and validation of operating conditions of electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) method for quantification of Ba, Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Sr and Zn in plant materials. Besides the optimization of the temperature program, the selection of the gaseous modifier and the spectral wavelengths to be measured, it was studied how the sample quantity affects the result quality of the developed method. During the validation process, the accuracy and precision of the method were checked by analysis of a certified reference material. Limits of detection were estimated by analyses of blank samples. For almost all previously mentioned elements, the method meets requirements commonly applied on analyses by ETV combined with ICP-OES. Keywords: electrothermal vaporization; optical emission spectrometry; inductively coupled plasma; plants Available at various institutes of the ASCR
Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním

Podařilo se vyvinout vhodnou analytickou metodu ICP-OES analýzy ve spojení s ETV pro rychlou kvantitativní analýzu rostlinných makro- i mikrobiogenních prvků. Pro tuto metodu byl zvolen plynný ...

Šerá, Luisa; Matějková, Stanislava; Mestek, O.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Enantioseparations of drugs and catalysts by partial-filling affinity capillary electrophoresis using helquats as chiral selectors
Růžička, Martin; Koval, Dušan; Vávra, Jan; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip; Kašička, Václav
2016 - English
Noncovalent molecular interactions between helquats, a new class of dicationic helical extended diquats and selected commonly used negatively charged chiral drugs and catalysts have been investigated using partial-filling affinity capillary electrophoresis (PF-ACE). Three types of interactions of analytes with helquats were observed: (1) medium strong enantioselective interactions, (2) medium strong non-enantioselective interactions and (3) no or very weak non-enantioselective interactions. Keywords: affinity capillary electrophoresis; helquats; chiral selector Available at various institutes of the ASCR
Enantioseparations of drugs and catalysts by partial-filling affinity capillary electrophoresis using helquats as chiral selectors

Noncovalent molecular interactions between helquats, a new class of dicationic helical extended diquats and selected commonly used negatively charged chiral drugs and catalysts have been investigated ...

Růžička, Martin; Koval, Dušan; Vávra, Jan; Reyes Gutierrez, Paul Eduardo; Teplý, Filip; Kašička, Václav
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků
Matějková, Stanislava
2015 - Czech
Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i kapalných vzorcích bez předchozí úpravy. Metoda snižuje riziko kontaminace vzorků a vzhledem k vysoké efektivitě přenosu analytů do plasmatu je možno provádět analýzu z velmi malého množství vzorků (jednotky mg). V naší laboratoři byla vyvinuta metoda pro sledování hladiny a chování derivátů karboranů v organismu na základě stanovení koncentrace boru a kobaltu v malých množstvích myších tkání (5 – 10 mg séra, jater mebo mozku). Solid sampling electrothermal vaporization (ETV) inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) enable simple and rapid multielemental analysis of major, minor and trace elements without the need for pre-treatment of solid or liquid samples. By comparison with more common ICP-OES combined with a solution nebulization, the risk of contamination of analysed samples is reduced. The detection limits and the sample quantity needed for analysis via ETV-ICP-OES decrease as a result of the high-efectivity transport of the sample aerosol into the ICP torch. The connection of ETV unit to simultaneous ICP-OES allows us the fast direct and fully automatised analysis of numerous samples. The technique enable usually the combined calibration with home-made or certified solid and aqueous standards. We developed the methodology for tracking the carboran-based candidate-drugs time dependent concentration and for their pharmacokinetic evaluation. The method is based on direct boron or together boron and cobalt contents direct estimation in little amounts of fresh frozen mice tissues (5 – 10 mg of serum, brain or liver).\n Keywords: ETV-ICP-OES; biological samples; multielemental analysis Available at various institutes of the ASCR
ICP-OES s elektrotermickou vaporizací (ETV) a příklad využití metody při přímé analýze biologických vzorků

Optická spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem a elektrotermickou vaporizací (ETV-ICP-OES) je metodou umožňující jednoduché a rychlé přímé stanovení makro-, mikro- i stopových prvků v pevných i ...

Matějková, Stanislava
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace
Slabá, Eva; Matys Grygar, Tomáš; Elznicová, J.
2015 - Czech
Cílem této studie je zhodnotit historickou kontaminaci uranem v nivních sedimentech a původních korytech Ploučnice mezi 72. až 73. říčním kilometrem Ploučnice, v nivě na levém břehu řeky, cca 800m pod městem Mimoň a zdůvodnit, proč by mělo posouzení historické zátěže být zařazeno do procesu příprav revitalizačních prací. Bylo provedeno mapování gama aktivity na povrchu nivy, na jehož základě byly ručním žlábkovým vrtákem odebrány hloubkové profily nivních sedimentů i vzorky ze starých koryt odstavených regulacemi v 80. letech, které byly analyzovány rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF). Následně byla provedena další mapování ručním XRF spektrometrem s cílem upřesnit rozložení uranu v jednom z nejvíc kontaminovaných míst v nivě. Vývoj vodního toku včetně studia přesného modelu terénu byl zpracován pomocí GIS. Analýza hloubkových profilů kontaminantů v nivě umožnila rekonstruovat vývoj historické kontaminace s výjimečným časovým rozlišením, představujícím zatím nejpodrobnější záznam vývoje znečištění od konce 19. století do regulace toku. Bylo prokázáno, že v minulosti docházelo k takovým rychlým bočním posunům meandrujícího toku, že by v důsledku případné revitalizace v blízké budoucnosti pravděpodobně došlo k remobilizaci historické kontaminace zpět do říčního systému. The aim of the study was to estimate the uranium contamination in the alluvial sediments of original river beds of the Ploučnice river between 72-73 river kilometer on a left bank, near Mimoň town, and evaluate if the contamination should be included into preparation of revitalization projects. The study of contamination was started by mapping the gamma activity of the surface of the floodplain. Based on the resulting map the sediment samples were taken by hand earth drill from the former floodplain and channels abandoned in the 1980s by regulations. The samples were analysed by laboratory X-ray fluorescence (XRF). This step was followed by subsequent mapping by handheld XRF to specify the contamination pattern in the floodplain in more details. The evolution of watershed as well as the exact terrain model were processed by GIS program. Two major contaminated areas have been found, and further sampling was conducted. This enabled us to reconstruct the historical development of contamination at exceptional time scale resolution and describe precisely the evolution from the 19th century to the time of the regulation of that river reach. It has also been shown, that any revitalization in the near future would be probably thwarted due to extremely fast river changes which would cause an immediate re-introduction of the historical contamination into the fluvial system. Keywords: Ploučnice river; uranium contamination; historical contamination; river floodplain; analysis of sediments; revitalization Available at various institutes of the ASCR
Posouzení navržených revitalizačních opatření řeky Ploučnice u Mimoně z hlediska remobilizace historické kontaminace

Cílem této studie je zhodnotit historickou kontaminaci uranem v nivních sedimentech a původních korytech Ploučnice mezi 72. až 73. říčním kilometrem Ploučnice, v nivě na levém břehu řeky, cca 800m pod ...

Slabá, Eva; Matys Grygar, Tomáš; Elznicová, J.
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Detekce dasatinibu pomocí předřazené reakce s mědí a hmotnostní detekcí
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.; Navrátil, Tomáš
2015 - Czech
Stanovení dasatinibu (DAS) bylo provedeno pomocí elektrochemické separace následované hmotnostně spektrometrickou detekcí. Elektrochemická separace je založena na reakci DAS s pevnou měděnou elektrodou. Afinita DAS k mědi je podpořena redoxní reakcí vedoucí k fragmentaci DAS. The determination of dasatinib (DAS) was provided using front-end electrochemical separation with mass detection. The electrochemical separation is based on the reaction of DAS with copper solid electrode. The affinity of DAS to copper is supported by redox reaction yealding to DAS fragmentation. Keywords: electrochemical separation; hyphenation; EC-ESI-MS; copper Available at various institutes of the ASCR
Detekce dasatinibu pomocí předřazené reakce s mědí a hmotnostní detekcí

Stanovení dasatinibu (DAS) bylo provedeno pomocí elektrochemické separace následované hmotnostně spektrometrickou detekcí. Elektrochemická separace je založena na reakci DAS s pevnou měděnou ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.; Navrátil, Tomáš
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Analysis of low abundant lipids in vernix caseosa using chromatographic methods and mass spectrometry
Háková, Eva; Míková, R.; Vrkoslav, Vladimír; Plavka, R.; Cvačka, Josef
2015 - English
The aim of this work is to develop a separation method for characterization of unknown lipids in vernix caseosa. We focused on very low abundant lipids which have not been previously described in vernix caseosa. The total lipid extract was fractionated using low pressure normal phase liquid chromatography to obtain sub-fractions. The sub-fractions were further separated in high performance liquid chromatography mode to isolate classes of lipids. This procedure enabled us to characterise lipid classes by mass spectrometry and identify one of the class as acyl-ceramides with non-hydroxylated fatty acids. Keywords: lipids; high performance liquid chromatography; mass spectrometry; vernix caseosa Available at various institutes of the ASCR
Analysis of low abundant lipids in vernix caseosa using chromatographic methods and mass spectrometry

The aim of this work is to develop a separation method for characterization of unknown lipids in vernix caseosa. We focused on very low abundant lipids which have not been previously described in ...

Háková, Eva; Míková, R.; Vrkoslav, Vladimír; Plavka, R.; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

Chiroptical spectroscopy as a sensitive tool for the conformational analysis of antimicrobial peptides
Kocourková, L.; Novotná, P.; Čujová, Sabína; Čeřovský, Václav; Urbanová, M.; Setnička, V.
2015 - English
We tested the utilization of electronic and vibrational circular dichroism for the conformational study of antimicrobial peptides on two examples: melectin and antapin in different solutions of liposomes and micelles mimicking bacterial or eukaryotic membranes. The results show significant content of the alpha-helical conformation in an environment mimicking the bacterial membrane, while it was considerably low in the eukaryotic membrane-mimicking environment. Keywords: antimicrobial peptides; circular dichroism; conformation; liposomes; model membranes Available at various institutes of the ASCR
Chiroptical spectroscopy as a sensitive tool for the conformational analysis of antimicrobial peptides

We tested the utilization of electronic and vibrational circular dichroism for the conformational study of antimicrobial peptides on two examples: melectin and antapin in different solutions of ...

Kocourková, L.; Novotná, P.; Čujová, Sabína; Čeřovský, Václav; Urbanová, M.; Setnička, V.
Ústav organické chemie a biochemie, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases