Number of found documents: 44379
Published from to

Analýza odborné terminologie v oblasti rodinného práva v argentinské španělštině
BORKOVCOVÁ, Kateřina
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komparativní analýzu právních termínů souvisejících s rodinným právem. Tyto termíny jsou excerpovány z právních dokumentů Argentiny a z právních dokumentů České republiky. Všechny excerpované termíny jsou popsány na základě svých významů a jsou porovnány jejich lexikální vlastnosti. Následně jsou kontrastivně porovnány ekvivalentní termíny v obou jazycích. K závěru práce je připojen glosář vybraných termínů a resumé ve španělském jazyce. This bachelor's thesis focuses on a comparative analysis of the legal terms related to family law. These terms are excerpted from the legal documents of Argentina and the legal documents of the Czech Republic.All the excerpted terms are described based on their meanings and compared in terms of their lexical properties. Afterward, the equivalent terms in both languages are compared contrastively. In the conclusion of the thesis, a glossary of the terms used and a summary in Spanish are attached. Keywords: právní termín; Česká republika; Argentina; rodinné právo; manželství; legal term; Czech Republic; Argentina; family law; marriage Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza odborné terminologie v oblasti rodinného práva v argentinské španělštině

Tato bakalářská práce se zaměřuje na komparativní analýzu právních termínů souvisejících s rodinným právem. Tyto termíny jsou excerpovány z právních dokumentů Argentiny a z právních dokumentů České ...

BORKOVCOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Možnosti uplatnění absolventů programu Zdravotně - sociální péče na trhu práce
MAŠKOVÁ, Justýna
2024 - Czech
Cílem této bakalářské práce bylo zmapování kariérních možností absolventů studijního programu Zdravotně-sociální péče. V teoretické části jsou definována ústřední témata týkající se dané problematiky. Výzkumná část byla uskutečněna metodou kvalitativního výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pěti účastníky. Výsledky výzkumu byly zpracovány využitím otevřeného a axiálního kódování. Pro výzkum byly stanoveny následující tři výzkumné otázky. Jaké je současné zaměstnání absolventů studijního programu Zdravotně-sociální péče? (V případě studia, jakému studiu se věnují?) Bylo zjištěno, že účastníci výzkumu se věnují práci v různých sociálních službách na rozličných pracovních pozicích a dva z účastníků se věnují magisterskému studiu v oblasti managementu. Jak absolventi charakterizují svou zkušenost na trhu práce? Bylo zjištěno, že zkušenosti účastníků na trhu práce jsou velmi odlišné. Proces získání zaměstnání a jeho náročnost jsou velmi individuální a může být spojený s různými překážkami. Jaké zkušenosti, které absolventi získali při studiu Zdravotně-sociální péče, považují za nejpřínosnější vzhledem k jejich současnému zaměstnání a co by naopak na studiu změnili? Obecně účastníci uvádí odborné praxe jako nejvíce přínosnou složku studia. Změnili by spíše obsah a způsob teoretické výuky. Tato bakalářská práce může mít přínos pro zájemce i studenty studijního programu Zdravotně-sociální péče. Dalším přínosem je zpětná vazba o studijním programu Zdravotně-sociální péče pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. The goal of this bachelor's thesis was to map out career opportunities for alumni of the Health and Social Care programme. The key themes of this topic are defined in the theoretical section. The research portion was realized using the method of qualitative research, which was fulfilled using semi-structured interviews with five participants. The results were processed using open and axial coding. The research section poses the following three research questions. What is the current employment of alumni of the Health and Social Care programme? (In the case of further education, what do they currently study?) It was found that the participants work in different areas and positions in the social field and two participants are studying a master's programme in management. How do the alumni characterize their experience on the labour market? It was found that the experience of the participants on the labour market is very diverse. The process of finding employment and its difficulty are very individual and can be associated with different obstacles. What experiences did the alumni of the Health and Social Care programme gain during their studies that are now valuable considering their current employment and what would they change about the programme? Generally, the participants consider their professional practice during their studies to be the most valuable. However, they would recommend changing the contents and the manners of theoretical subjects. This thesis can contribute to students and those interested in becoming students of the Health and Social Care programme. This thesis is also contributing by giving feedback to the University of South Bohemia České Budějovice. Keywords: Zdravotně-sociální péče; sociální práce; zaměstnání; trh práce; bakalářské studium; absolvent; magisterské studium; Health and Social Care; social work; employment; labour market; bachelor's programme; alumni; master's programm Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti uplatnění absolventů programu Zdravotně - sociální péče na trhu práce

Cílem této bakalářské práce bylo zmapování kariérních možností absolventů studijního programu Zdravotně-sociální péče. V teoretické části jsou definována ústřední témata týkající se dané problematiky. ...

MAŠKOVÁ, Justýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Terapeutická komunikace v práci sestry
VLKOVÁ, Blanka
2024 - Czech
Teoretická východiska: Tato diplomová práce popisuje terapeutickou komunikaci v praxi a s ní spojené důležité prvky. Dále popisuje nejčastější a jednotlivé techniky terapeutické komunikace a je nastíněna problematika bariér v terapeutické komunikaci. Cíle práce: Diplomová práce si klade dva cíle: ZMAPOVAT UPLATŇOVÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE V KLINICKÉ PRAXI Z POHLEDU SESTER a ZMAPOVAT BARIÉRY PŘI UPLATŇOVÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNIKACE S PACIENTEM Z POHLEDU SESTER. V závislosti na těchto cílech byly zvoleny dvě výzkumné otázky: "Jaké techniky terapeutické komunikace jsou v klinické praxi sestrami uplatňovány?" a "Jaké bariéry sestry vnímají při uplatňování terapeutické komunikace v klinické praxi? Metodika: V empirické části této diplomové práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Byla zvolena metoda dotazování a technikou sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory se sestrami. Data byla analyzována pomocí programu Atlas.ti (2024), ve kterém byly vytvořeny 4 hlavní kategorie a 15 podkategorií. Výzkumný soubor tvořilo celkem 21 sester, které pracují na vybraných pracovištích. Výsledky: Po důkladné analýze rozhovorů bylo zjištěno, že sestry v praxi nejčastěji využívají techniky, kterými jsou empatie, vytváření důvěry a použití motivačního rozhovoru. Dále bylo také zjištěno, že ze zmiňovaných bariér tvoří nejčastější překážku v terapeutické komunikaci nedostatek času, rozpoložení a chování pacienta a jazyková bariéra. Závěr: Tato diplomová práce rozšiřuje přehled o využívání jednotlivých technik terapeutické komunikace a poskytuje náhled na bariéry terapeutické komunikace vnímané ze strany sester. Zároveň také poskytuje užitečné informace, které by mohly tvořit podklad pro vytvoření semináře v rámci celoživotního vzdělávání sester, či simulační výuku studentů ošetřovatelství. Theoretical basis: This diploma thesis describes therapeutic communication in practice and the important elements associated with it. Next, we will describe the most common and individual techniques of therapeutic communication and outline the issue of barriers in therapeutic communication. Goals of the thesis: The diploma thesis sets two goals: Mapping application of therapeutic communication in clinical practice from the nurses´point of view and mapping the barriers in the application of therapeutic communication with the patient from the nurses´point of view. Depending on these goals, two research questions were chosen: "What techniques of therapeutic communication are applied by nurses in clinical practice?" and "What barriers do nurses perceive when applying therapeutic communication in clinical practice?" Methodology: In the empirical part of this diploma thesis, the method of qualitative research was chosen. The interview method was chosen and semi-structured interviews with nurses were chosen as the data collection technique. The data was analysed using Atlas.ti, (2024), in which 4 main categories and 15 subcategories were created. The research group consisted of a total of 21 nurses at selected workplaces in internal medicine and surgery. Results: After a thorough analysis of the interviews, it was found that the techniques most often used by nurses in practice are empathy, building trust and the use of motivational interviewing. Furthermore, it was also found that of the mentioned barriers, the most common obstacle in therapeutic communication is the lack of time, the patient's mood and behaviour, and the language barrier. Conclusion: This thesis expands the overview of the use of individual techniques of therapeutic communication and provides an insight into the barriers of therapeutic communication perceived by nurses. At the same time, it also provides useful information that could form the basis for creating a seminar within the lifelong education of nurses. As part of the diploma thesis, an example scenario was created that could serve as a basis for simulation teaching of nursing students. Keywords: Sestra; terapeutická komunikace; praxe; ošetřovatelská péče; pacient; Nurse; therapeutic communication; practice; nursing care; patient Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Terapeutická komunikace v práci sestry

Teoretická východiska: Tato diplomová práce popisuje terapeutickou komunikaci v praxi a s ní spojené důležité prvky. Dále popisuje nejčastější a jednotlivé techniky terapeutické komunikace a je ...

VLKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vyjadřování identity a emocí v denících Natashi Holme
NOVÁKOVÁ, Eliška
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na zaznamenání způsobu, kterým Natasha Holme (pseudonym, nar. 1969) ve svých denících zachycovala své emoce a vyjadřovala svou - v té době se rozvíjející - identitu. Práce nabídne stručný vhled do lesbické historie, představí tendence, které se propisují i do díla samotné Natashi, a poté se bude soustředit na to, jak na stránkách deníků Natasha Holme prozkoumává jednotlivé stránky své krystalizující identity. Cílem této práce je prozkoumat její obsesivní touhu zachycovat každý detail jejího života a nastínit kontrast, který vzniká mezi jejím vnitřním světem, uvězněným v deskách jejích deníků, a mezi realitou, která vládla mimo tyto stránky. This thesis focuses on recording the manner in which Natasha Holme (pseudonym, born 1969) captured her emotions and expressed her - at that time developing - identity in her diaries. This thesis will offer a brief insight into lesbian history, it will introduce tendencies, which resonate in Natasha's own work, and then it will concentrate on how Natasha Holme explored various aspects of her crystalizing identity on the pages of her diaries. The aim of this thesis is to investigate her obsessive desire to capture every detail of her life and to outline the contrast that arises between her inner world, imprisoned within the pages of her diaries, and the reality that reigned outside these pages. Keywords: deníky; emoce; identita; sexualita; Natasha Holme; lesbická historie; diaries; emotions; identity; sexuality; Natasha Holme; lesbian history Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyjadřování identity a emocí v denících Natashi Holme

Tato diplomová práce se zaměřuje na zaznamenání způsobu, kterým Natasha Holme (pseudonym, nar. 1969) ve svých denících zachycovala své emoce a vyjadřovala svou - v té době se rozvíjející - identitu. ...

NOVÁKOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Monitorace v neurointenzivní péči
BAXA, Radim
2024 - Czech
Monitorace v neurointenzivní péči je jednou z důležitých částí péče o pacienta v kritickém stavu. Monitorace umožňuje sledování hodnot a parametrů kontinuálně, či intermitentně v průběhu času. Monitorace vyhodnocuje aktuální stav pacienta a upozorňuje na možné změny, které mohou nastat vývojem primárního postižení, a včasně varovat před rozvojem sekundárního postižení. Neuromonitorace je rozdělena na monitoraci invazivního a neinvazivního charakteru. Hlavními cíli předkládané práce bylo zjistit znalosti sester a zdravotnických záchranářů z prostředí anesteziologicko-resuscitačního oddělení v oblasti neuromonitorace. Zjistit, zda sestry a zdravotničtí záchranáři na anesteziologicko-resuscitačním oddělení znají postupy neuromonitorace. Posledním cílem bylo zjistit, zda jsou dodržovány doporučené postupy v rámci neuromonitorace v intenzivní péči. Empirická část práce byla provedena skrze kvantitativní výzkumné šetření s využitím nestandardizovaného dotazníku. Výzkum byl prováděn mezi sestrami a zdravotnickými záchranáři, kteří mají zkušenosti s neuromonitorací na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Analýze výsledků bylo podrobeno 158 úplných dotazníků. Na základě provedené statistické analýzy výsledků byla zjištěna souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a mírou znalostí. Souvislost byla zjištěna i mezi délkou praxe respondentů a mírou znalostí. Naopak souvislost se neprokázala ve vztahu mezi věkem respondentů a mírou znalostí. Monitoring in neurointensive care is one of the important parts of caring for a patient in critical condition. Monitoring enables tracking of values and parameters continuously or intermittently over time. It evaluates the patient's current condition and draws attention to possible changes that may occur as a result of the development of a primary disability, and warns in time of the development of a secondary disability. Neuromonitoring is divided into invasive and non-invasive monitoring. The main goals of the presented work were to detect the knowledge of nurses and paramedics from the environment of the anesthesiology-resuscitation department in the field of neuromonitoring. To discover whether nurses and paramedics in the anesthesia-resuscitation department are familiar with neuromonitoring procedures. And the final goal was to find out whether the recommended procedures are followed in the framework of neuromonitoring in intensive care. The empirical part of the analysis was carried out through quantitative research using a non-standardized questionnaire. The research was conducted among nurses and paramedics who have experience with neuromonitoring in the anesthesia-resuscitation department. To the analysis were subjected 158 complete questionnaires. Based on the statistical analysis of the results, a connection was established between the respondents' highest level of education and the level of knowledge. A connection was also found between the respondents' length of experience and level of knowledge. On the contrary, the connection was not shown in the relationship between the age of the respondents and the level of knowledge. Keywords: Nervový systém; neuromonitorace; intenzivní péče; mikrodialýza; sestra; zdravotnický záchranář; Nervous system; neuromonitoring; intensive care; microdialysis; nurse; paramedic Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Monitorace v neurointenzivní péči

Monitorace v neurointenzivní péči je jednou z důležitých částí péče o pacienta v kritickém stavu. Monitorace umožňuje sledování hodnot a parametrů kontinuálně, či intermitentně v průběhu času. ...

BAXA, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Saturace potřeb pacienta při akutním příjmu na oddělení chirurgického typu
JIRÁČKOVÁ, Anna
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje problematice saturace potřeb pacienta akutně přijatého na oddělení chirurgického typu. Výzkumné šetření se zaměřovalo na pocity a vnímání v oblasti saturace potřeb akutně přijatých pacientů, ale také na pohled ošetřovatelského personálu, který potřeby akutně přijatých pacientů saturuje. Zjišťovali jsme, zda je pacient vnímán jako holistická bytost, a s jakými problémy se nejčastěji ošetřovatelský personál v průběhu saturace potřeb u akutně přijatého pacienta potýká. V teoretické části diplomové práce je popsána struktura příjmu pacienta do nemocničního zařízení, a jsou zde specifikovány lidské potřeby a faktory, které je ovlivňují. V empirické části je prezentována metodika a výsledky využitých výzkumných metod. Pro empirickou část diplomové práce byly zvoleny kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. V rámci kvantitativního výzkumu byl sestaven dotazník oslovující sestry působící na příjmových ambulancích chirurgického typu, či sestry, které provádí akutní příjem pacientů na oddělení chirurgického typu. Informace získané pomocí dotazníkového šetření přiblížily názor sester na saturaci potřeb akutně přijatých pacientů a z části pracovní podmínky ošetřovatelského personálu na oddělení chirurgického typu. Pro kvalitativní výzkum byly využity metody polostrukturovaného rozhovoru a skrytého pozorování. Rozhovory byly vedeny s akutně přijatými pacienty, kteří byli po neplánovaném ošetření na oddělení chirurgického typu hospitalizováni. Pacienti byli seznámeni s využitím získaných informací, a museli k realizaci rozhovorů dát souhlas. Dotazování se zaměřovalo na vnímání saturace potřeb u akutně přijatých pacientů, a do jaké míry jsou pacientovy potřeby saturovány. Skryté pozorování umožňovalo sledovat ošetřovatelský personál při zajištění akutního příjmu pacienta, a zhodnotit jakým způsobem jsou potřeby pacienta saturovány, jak personál reaguje na obavy a podměty pacienta. Výsledky kvantitativního výzkumu ukázaly, že sestry prioritně saturují základní (biologické) potřeby pacientů, a vyšší (psychosociální) potřeby jsou zajišťovány jako sekundární. Práce také poukazuje, že sestry v mnoha případech jednají přes jim příslušné kompetence. Ošetřovatelský personál v dotazování většinově vyslovil, že by stál o to, mít na pacienta více času. Dále jsme zjistili, že většina sester má alespoň jednu zkušenost se zajištěním akutně přijatého pacienta v jedné osobě, a tišení bolesti pacienta při akutním příjmu vychází častěji od sester než od lékařů. Ačkoliv sestry jako primární faktor, který by jim napomohl snížit míru stresu při saturaci potřeb pacienta, uváděli více personálu, tak při testování hypotéz bylo potvrzeno, že nemožnost saturace potřeb pacienta nesouvisí s pracovními podmínkami ošetřovatelského personálu. Kvalitativní výsledky výzkumného šetření naznačily, že pacienti nedokáží posoudit validitu provedených ošetřovatelských intervencí během jejich akutního příjmu. Kvalitu ošetřovatelské péče však nejčastěji vyvozovaly z míry a kvality komunikace personálu, informovanosti, reakcí na vyslovené obavy, klidného přístupu atd. Zjistili jsme, že pacienti, kteří mají předchozí zkušenost s hospitalizací, jsou těmito zkušenostmi ovlivněni, a mnohdy cítí negativní obavy z nadcházející hospitalizace. Skryté pozorování podpořilo výsledky získané již ze zmíněných metod. Vyplývá z něj, že sestry primárně zajišťovaly fyziologické potřeby na všech příjmových ambulancích a odděleních chirurgického typu. A až poté saturovaly potřeby psychosociální. Sestry saturovaly potřeby pacientů jak dle ordinace lékaře, tak nezávisle, kdy jednaly jako autonomní součást multidisciplinárního zdravotnického týmu. Výsledky diplomové práce by mohly přispět ke zkvalitnění péče při akutním příjmu pacienta, a sloužit jako možný algoritmus při příjmu pacienta v podobě brožury. Práci lze zpracovat jako výukový materiál v rámci celoživotního vzdělávání pro zdravotnický personál působící nejen na příjmových ambulancích. The diploma thesis deals with the issue of satisfying the needs of a patient acutely admitted to a surgical department. The research focused on feelings and perceptions in the area of satiration of the needs of acutely admitted patients, but also on the view of the nursing staff, who saturate the needs of acutely admitted patients. We investigated whether the patient is perceived as a holistic being, and what problems the nursing staff most often faces during the saturation of the needs of an acutely admitted patient. The theoretical part of the thesis describes the structure of the patient's admission to a hospital facility, and specifies human needs and factors that affect them. In the empirical part, the methodology and results of the research methods used are presented. For the empirical part of the thesis, quantitative and qualitative research was chosen. As part of the quantitative research, a questionnaire was compiled addressing nurses working in surgical outpatient departments or nurses who perform acute admission of patients in surgical wards. The information obtained through the questionnaire survey approximated the opinion of nurses on the saturation of the needs of acutely admitted patients and partly on the working conditions of nursing staff in the surgical department. Methods of semi-structured interview and covert observation were used for qualitative research. Interviews were conducted with acutely admitted patients who were hospitalized after unplanned treatment in the surgical department. Patients were informed about the use of the information obtained and had to give their consent to conduct the interviews. The results of quantitative research have shown that nurses prioritize satisfying the basic (biological) needs of patients, and higher (psychosocial) needs are provided as secondary. The thesis also points out that in many cases nurses act through established competencies. In the interview, the nursing staff mostly said that they would like to have more time for the patient. We also found that most nurses have at least one experience with providing for an urgently admitted patient in one person, and pain relief in an acute admission comes more often from nurses than from doctors. Although nurses cited more staff as the primary factor that would help them reduce stress levels while satisfying the patient's needs. When testing hypotheses, it turned out that the impossibility of satisfying the patient's needs is not related to the working conditions of the nursing staff. The qualitative results of the research answered that patients are unable to assess the validity of the nursing interventions performed during their acute admission. However, the quality of nursing care was most often deduced from the level of communication of the staff, information, reactions to expressed concerns, calm approach, etc. We have found that patients who have previous experience with hospitalization are affected by the experience and often bring negative fears about upcoming hospitalization. Covert observation supported the results obtained from the methods already mentioned. It shows that nurses primarily provided physiological needs in all outpatient departments and surgical wards. And only then did they saturate the psychosocial needs. Nurses satiated the needs of patients both according to the doctor's office and independently, acting as an autonomous part of a multidisciplinary medical team. The results of the diploma thesis could contribute to the improvement of care in the acute admission of the patient, and serve as a possible algorithm for the admission of the patient in the form of a brochure. The thesis can be processed as a teaching material within the framework of lifelong learning for medical staff working not only in emergency departments. Keywords: Potřeby pacienta; akutní příjem; chirurgické oddělení; ošetřovatelská péče; bolest; informace; Patient's needs; acute addmision; surgical department; nursing care; pain; information Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Saturace potřeb pacienta při akutním příjmu na oddělení chirurgického typu

Diplomová práce se věnuje problematice saturace potřeb pacienta akutně přijatého na oddělení chirurgického typu. Výzkumné šetření se zaměřovalo na pocity a vnímání v oblasti saturace potřeb akutně ...

JIRÁČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Informovanost sester o příčinách synkopálních stavů
FOUSKOVÁ, Jitka
2024 - Czech
Úvod: Synkopa je příznak objevující se při poruše kardiovaskulárního nebo autonomního nervového systému. Projevuje se krátkodobou ztrátou vědomí, která je způsobena nedostatečným prokrvením mozku. Bývá provázena ztrátou rovnováhy. Po nabytí vědomí nedochází k poruše neurologických funkcí. Synkopa postihuje všechny věkové kategorie. Během života se s ní setká velká část populace. Pro sestry je důležité, aby se orientovaly v základních příčinách způsobující synkopy a mohly tak být lékařům rovnocenným partnerem v diagnostice, léčbě a péči o takové pacienty. Metodika: K dosažení stanovených cílů byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Výzkum probíhal ve 4 jihočeských nemocnicích s písemným povolením hlavních sester. Výsledky byly zjišťovány pomocí nestandardizovaného dotazníku zjišťující míru informovanosti sester o příčinách synkopálních stavů. Získaná data byla analyzována a statisticky zpracována pomocí programu Microsoft Excel 365. Výsledky: Výzkumný soubor byl tvořen 242 respondenty, které tvořily sestry pracující na interních, kardiologických, neurologických, chirurgických, traumatologických a ortopedických odděleních. Z výsledků je zřejmé, že sestry nemají dostatečné znalosti o příčinách synkopálních stavů. Lepší informovanost mají sestry pracující na odděleních interních oborů a urgentním příjmu (p = 0,007), sestry s vysokoškolským vzděláním (p = 0,004) a zkušené sestry s dlouholetou praxí (p = 0,032). Závěr: Diplomová práce poukazuje na důležitost sester při péči o pacienta se synkopou, ze které vyplývá i potřeba orientace sester, v této problematice. Zdůrazňuje nezastupitelnou roli sester v multidisciplinárním týmu. Introduction: Syncope is a symptom occurring with disorder of the cardiovascular or autonomic nervous system. It is manifested by a transient loss of consciousness caused by insufficient blood supply to the brain, usually it is associated with loss of balance. After regaining consciousness, there is no impairment of neurological function. Syncope occurs at all age categories. A large portion of the population experiences it during their lifetime. It is important for nurses to be familiar with the underlying causes of syncope so that they can be an equal partner to physicians in the diagnosis, treatment and care of such patients. Methodology: The quantitative research method was used to achieve the stated aims. The research was conducted in 4 South Bohemia hospitals with written permission of the head nurses. The results were collected using non standardised questionnaire to measure the level of nurses´ awareness of the causes of syncopal states. The obtained data were analysed and statistically processed using Microsoft Excel 365. Results: The research sample was made up of 242 respondents, which included nurses working in internal, cardiology, neurology, surgery, traumatology, orthopaedic and emergency departments. The results show that nurses do not have sufficient knowledge about causes of syncopal states. Better awareness is among nurses working in internal medicine departments and emergency departments (p = 0,007), nurses with higher education (p = 0,004) and experienced nurses with longer work experience (p = 0,032). Conclusion: The diploma thesis points out the importance of nurses in the care of patients with syncope, from which the need for nurses to be familiar with this issue is also evident. It emphasises the irreplaceable role of nurses in the multidisciplinary team. Keywords: Informovanost; kardiální synkopa; neurogenní synkopa; ortostatická synkopa; role sestry; sestra; synkopální stavy; Awareness; cardiac syncope; neurogenic syncope; orthostatic syncope; role of the nurse; nurse; syncopal conditions Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Informovanost sester o příčinách synkopálních stavů

Úvod: Synkopa je příznak objevující se při poruše kardiovaskulárního nebo autonomního nervového systému. Projevuje se krátkodobou ztrátou vědomí, která je způsobena nedostatečným prokrvením mozku. ...

FOUSKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Historie a vývoj intenzivní péče
KADLECOVÁ, Eva
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá historií a vývojem intenzivní péče s důrazem na české země. Jejím cílem je popsat historický vývoj intenzivní péče a ošetřovatelství v českých zemích s akcentem na aspekty (například nové techniky, přístroje a podobně), které tento proces determinovaly. Jádro práce tvoří tři hlavní kapitoly. První z nich stanovuje základní východiska práce, věnuje se tedy definici intenzivní péče, dějin medicíny a ošetřovatelství. Druhá hlavní kapitola analyzuje počátky intenzivní péče v mezinárodním kontextu - v tomto kontextu akcentuje zejména vliv Florence Nightingale na vznik intenzivní péče a reflexi práce této ošetřovatelky v českých zemích. Třetí kapitola již popisuje historii a vývoj intenzivní péče a ošetřovatelství v českých zemích - tento výklad je rozčleněn do chronologicky seřazených podkapitol. Práce vychází zejména z historických pramenů (primárně se jedná o dobové publikace a časopisecké články, které vznikaly v popisované době a přímo tak reflektují tehdejší diskurs) a z odborné literatury. Jako důležité období je reflektováno komunistické Československo, kdy byl značně omezen kontakt československé medicíny se západními poznatky a intenzivní péče i ošetřovatelství byly značně ideologicky podmíněny, což v mnoha aspektech vedlo k zaostávání za Západem. The thesis deals with the history and development of intensive care with emphasis on the Czech lands. Its aim is to describe the historical development of intensive care and nursing in the Czech lands with an emphasis on aspects (such as new techniques, devices, etc.) that have determined this process. The core of the thesis consists of three main chapters. The first one establishes the basic premises of the work, focusing on the definition of intensive care, the history of medicine, and nursing. The second main chapter analyzes the beginnings of intensive care in an international context, emphasizing the influence of Florence Nightingale on the emergence of intensive care and the reflection of her work in the Czech lands. The third chapter describes the history and development of intensive care and nursing in the Czech lands, with this exposition being divided into chronologically arranged subchapters. The thesis is primarily based on historical sources (primarily contemporary publications and journal articles reflecting the discourse of the time) and professional literature. The communist Czechoslovakia period is reflected as an important period when contact between Czechoslovak medicine and Western knowledge was significantly limited, and intensive care as well as nursing were heavily ideologically conditioned, leading to lagging behind the West in many aspects. Keywords: dějiny lékařství; dějiny medicíny; Florence Nightingale; intenzivní péče; ošetřovatelství; všeobecná sestra; history of medicine; Florence Nightingale; intensive care; nursing; general nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Historie a vývoj intenzivní péče

Diplomová práce se zabývá historií a vývojem intenzivní péče s důrazem na české země. Jejím cílem je popsat historický vývoj intenzivní péče a ošetřovatelství v českých zemích s akcentem na aspekty ...

KADLECOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Management práce sestry o pacienty se zrakovým postižením při příjmu a hospitalizaci
PRÁŠILOVÁ, Renáta
2024 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na management práce sestry při poskytování péče pacientům se zrakovým postižením. Zrakově postižení pacienti tvoří zcela specifickou skupinu pacientů, kteří mají pro svůj zrakový handicap jiné potřeby a nároky než vidící pacienti. Cílem výzkumného šetření bylo prozkoumat zkušenosti a poznatky sester, které pečují o pacienty se zrakovým postižením, odhalit nejčastější problémy a překážky, jež nastávají při poskytování péče. Empirická část diplomové práce byla zpracována pomocí kvalitativního šetření. Pro sběr dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Výsledky výzkumného šetření nelze generalizovat, jsou charakteristické pouze pro daný výzkumný soubor, odhalily však řadu velmi závažných problémů, které musí sestry a pacienti v každodenní praxi řešit. Šetření poukázalo také na oblasti, jež jsou zdrojem těchto problémů. Sestry mají pouze malé zkušenosti s ošetřováním pacientů se zrakovým postižením a absence vzdělávacích programů zaměřených na tuto skupinu pacientů staví sestry do pozice, kdy neví, jak správně k pacientům přistupovat, jak s nimi vhodně komunikovat. Domníváme se, že výsledky této diplomové práce by mohly být inspirací pro management poskytovatelů zdravotních služeb, v jejichž kompetenci je zajištění bezpečného prostředí pro pacienty se zrakovým handicapem. Výsledky provedeného šetření ukazují na absenci vzdělávacích programů zaměřených na oblast péče o zrakově postižené. The present thesis focuses on managing the work of nurses caring for patients with visual impairment. Visually challenged patients constitute a particular group of patients with needs and demands different from those of sighted patients due to their visual impairment. The research aimed to investigate the experiences and knowledge of nurses providing care to patients with visual impairment and to identify the most frequent challenges and barriers that arise when delivering care. The empirical part of the thesis used qualitative research methods. Data was gathered using semi-structured interviews. Even though the research results cannot be generalised as they are specific to the research population, they revealed many very serious difficulties that nurses and patients have to deal with daily. The research also highlighted the underlying causes of these difficulties. Nurses have limited experience in treating patients with visual impairment. The lack of training programmes for this specific group of patients means that nurses do not know how to approach and communicate with them appropriately. The results of the present thesis may inspire the management of healthcare providers responsible for providing a safe environment for patients with visual impairments. The research results indicate a general deficiency in training programmes focusing on the care of the visually impaired. Keywords: Komunikace; management; ošetřovatelská péče; pacient; uspokojování potřeb; zrakové postižení; Communication; management; nursing; patient; meeting needs; visual impairment Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Management práce sestry o pacienty se zrakovým postižením při příjmu a hospitalizaci

Diplomová práce je zaměřena na management práce sestry při poskytování péče pacientům se zrakovým postižením. Zrakově postižení pacienti tvoří zcela specifickou skupinu pacientů, kteří mají pro svůj ...

PRÁŠILOVÁ, Renáta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Sebereflexe kulturních kompetencí u sester pracujících v domácí péči
CHVALOVÁ, Miroslava
2024 - Czech
Kulturní kompetence jsou soubor kulturních znalostí, které umožní nelékařským zdravotnickým pracovníkům dosahovat vhodných výsledků při péči a spolupráci s klienty/pacienty z odlišné země. Hlavním cílem naší práce bylo zjistit jaké kulturní kompetence mají sestry v domácí péči. V empirické části byla použita kvantitativní výzkumná metoda v zařízeních domácí péče. Respondenti odpovídali na dotazník, skládající se z 88 otázek a dvou částí a to standardizované a nestandardizované části. Zjišťovali jsme uvědomění sester se zřetelem na kulturu pacientů/klientů, úroveň jejich kulturních kompetencí s orientací na kulturní dovednosti, kulturní znalosti a kulturní citlivost a jako poslední jsme zjišťovali sebehodnocení kulturních kompetencí sester. Výzkumu se zúčastnilo 108 respondentů a výsledky šetření poukazují, že uvedené znaky v hypotézách, věk a dosažené vzdělání, nesouvisí s úrovní kulturních kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. Vyplývá také, že většina sester si nemyslí, že znalost cizího jazyka je pro praxi důležitá a polovina jich cizí jazyk ani nevyužívá. Ale nemají negativní postoje k cizincům a uvědomují si důležitost celoživotního učení, aby mohli poskytovat kulturně kompetentní péči. Tato práce by mohla by sloužit jako vzdělávací materiál pro studenty, budoucí nelékařské zdravotnické pracovníky. Výsledky diplomové práce budou publikovány v časopisu, který bude přínosný pro nelékařský zdravotnický personál, tak i laickou veřejnost a také budou prezentovány na konferenci. Cultural competence is a set of cultural knowledge that enables non-medical health professionals to achieve appropriate outcomes when caring for and working with clients/patients from a different country. The main aim of our study was to find out what cultural competencies nurses have in home care. The empirical part used a quantitative research method in home care settings. Respondents answered a questionnaire consisting of 88 questions and two parts namely standardized and non-standardized part. We surveyed the nurses' awareness of the culture of patients/clients, their level of cultural competence, focusing on cultural skills, cultural knowledge and cultural sensitivity and lastly, we surveyed the nurses' self-assessment of cultural competence. 108 respondents took part in the research and the results of the survey indicate that the characteristics mentioned in the hypotheses, age and educational attainment, are not related to the level of cultural competence of non-medical health workers. It also shows that the majority of nurses do not think that knowledge of a foreign language is important in practice and half of them do not even use a foreign language. However, they do not have negative attitudes towards foreigners and recognize the importance of lifelong learning in order to provide culturally competent care. This work could serve as educational material for students, future non-medical health workers. The results of the thesis will be published in a journal that will be beneficial to non-medical health personnel as well as the general public and will also be presented at a conference. Keywords: Sebereflexe; multikulturní ošetřovatelství; kulturní kompetence; domácí péče; sestra; Self Reflection; multicultural nursing; cultural competence; home care; nurse Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sebereflexe kulturních kompetencí u sester pracujících v domácí péči

Kulturní kompetence jsou soubor kulturních znalostí, které umožní nelékařským zdravotnickým pracovníkům dosahovat vhodných výsledků při péči a spolupráci s klienty/pacienty z odlišné země. Hlavním ...

CHVALOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases