Number of found documents: 531
Published from to

Mladá generace v Ústeckém kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; populační vývoj; vzdělání; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Mladá generace v Ústeckém kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví). Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work). Keywords: cenový index; stavební práce; průmysl; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím. Regular analytical report on the main components of population development in the Czech Republic in 2016 compared to the previous period. Keywords: populační vývoj; geografie obyvatelstva; migrace obyvatelstva; demografická reprodukce; porodnost obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016

Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Život cizinců v ČR - 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Rozšířené informace o cizincích v ČR. Extended information on foreigners in the Czech Republic. Keywords: cizinecké právo; cizinecký režim; azylové právo; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Život cizinců v ČR - 2017

Rozšířené informace o cizincích v ČR.


Extended information on foreigners in the Czech Republic.

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání
Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav
2017 - Czech
V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících v krajích ČR s terciárním vzděláním. Zároveň se výrazně snížil počet pracujících se základním vzděláním a prakticky ve všech krajích i počet pracujících se středním stupněm vzdělání bez maturity. Struktura zaměstnanosti podle stupně dokončeného formálního vzdělání se však mezikrajsky významně liší. In the course of twenty years, the number of workers in regions of the CR with tertiary education grew rapidly. At the same time, the number of workers with basic education and practically all regions decreased significantly, as did the number of workers with secondary education without maturity. However, the structure of employment by the level of formal education completed differs significantly from one point of view. Keywords: nárůst; increase; vzdělání; profese; organizace veřejné správy Available in a digital repository NRGL
Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání

V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících v krajích ČR s terciárním vzděláním. Zároveň se výrazně snížil počet pracujících se základním vzděláním a prakticky ve všech krajích i počet ...

Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav
Český statistický úřad, 2017

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
2017 - Czech
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda. The analysis focuses on determining the conformity of the acquired education and the work done in terms of expertise. The assessment of conformity assesses the use of graduates' qualifications not only in terms of the level of education attained but also in terms of the suitability of the education received for the performance of the relevant employment. The four-step scale is used to assess the correspondence between education and employment - full compliance, partial compliance, partial disagreement and gross disagreement. Keywords: uplatnění absolventů; kvalifikace; employment of graduates; qualification; profese; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016

Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ...

Doležalová, Gabriela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2017
Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky. The publication summarizes information on the current state of unemployment of graduates of secondary and higher vocational education and maps its development on the basis of a comparison of the results for previous years. Keywords: nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti; střední školy; vyšší odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2017

Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky....

Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství
Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví strojírenství. Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or to further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for selected sectors, specifically for the mechanical engineering sector here. Keywords: trh práce; střední školy; strojírenství; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství

Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru ...

Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017
Klimeš, Vladimír
2017 - Czech
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě. Quarterly development of external trade price indices. Keywords: cenový index; dovoz; vývoz; mezinárodní obchod; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.


Quarterly development of external trade price indices.

Klimeš, Vladimír
Český statistický úřad, 2017

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
Keywords: střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; Česká republika; secondary vocational education; higher vocational education; Czech republic; trh práce; střední vzdělání; statistika Available in a digital repository NRGL
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii - 2016/17

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases