Number of found documents: 2717
Published from to

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
2011 - Czech
Zpráva informuje o částech projektu: Modelování vlivu klimatické změny na hydrologii, Vhodná sestava stanic pro předpovědi v reálném čase, Měřící systém pro měření povrchového a mělkého podpovrchového odtoku při umělém dešti. Keywords: vliv antropogenní; odtok z povodí; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vliv zemědělství; model matematický; vzorkování; hydrologie; důsledek povodně; Labe; Polabí; Česká republika; lokalita Skalka; vliv zemědělství; vzorkování; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; agricultural effect; mathematical model; sampling; hydrology; flood consequence; Elbe river; Elbe river region; Czech Republic; Skalka site; agricultural effect; sampling; povodí; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Zpráva informuje o částech projektu: Modelování vlivu klimatické změny na hydrologii, Vhodná sestava stanic pro předpovědi v reálném čase, Měřící systém pro měření povrchového a mělkého podpovrchového ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
2011 - Czech
Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a kvalitu vody v podmínkách české části povodí Labe. Jako nástroj matematického modelování vlivu změn v povodí byl zvolen model SWIM, který umožňuje kombinovaně modelovat hydrologické a ekologické podmínky v daném středně velkém povodí. Vliv možných změn na kvalitu vody je posuzován z hlediska znečištění živinami (dusík, fosfor). Keywords: vliv antropogenní; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látka toxická; voda podzemní; látky znečišťující; Jizera; Česká republika; modelování matematické; anthropogenic impact; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; toxic substance; groundwater; pollutants; Jizera river; Czech Republic; mathematical modelling; znečištění vody; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Cílem bylo posoudit vliv dopadu možných změn v povodí (např. dopady předpokládané klimatické změyn, změny využití území v daném povodí, možné změny v atmosférické depozici dusíku ap.) na dostuonost a ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Martínková, Marta
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Desortová, Blanka
2011 - Czech
V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve čtrnáctidenních intervalech v úseku Labe mezi profily Valy a Obříství, sledovány byly profily na Labi (Valy, Lysá, Obříství) a závěrové profily přítoků Jizera (Vestec) a Vltava (Zelčín). Proběhlo vyhodnocení dlouhodobých změn koncentrace živin a biomasy a struktury fytoplanktonu v modelovém úseku toku Labe. Na základě analýzy vzorků odebraných z toku Labe byl proveden odhad růstových rychlostí fytoplanktonu. Keywords: vliv antropogenní; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; látky znečišťující; Labe; Česká republika; stanovení chlorofylu; fytoplankton; zooplankton; sinice; modelování matematické; anthropogenic impact; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; pollutants; Elbe river; Czech Republic; determination of chlorophyll; phytoplankton; zooplankton; blue-green alga; mathematical modelling; znečištění vody; jakost vody Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Desortová, Blanka
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
2011 - Czech
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách. Keywords: vliv antropogenní; odtok; povodí Labe; ekosystém vodní; zdroje vodní; jakost vody; voda odpadní; vzorkování; hydrologie; zátěž ekologická; znečištění vody; znečištění biologické; účinek znečištění biologický; ryby; vliv na živočichy; látka znečišťující biologická; Labe; Česká republika; odpady komunální; vody odpadní domovní; vody odpadní městské; indikátory biologické; anthropogenic impact; run-off; Elbe river basin; water ecosystem; water resources; water quality; wastewater; sampling; hydrology; environmental burden; water pollution; biological pollution; biological effect of pollution; fish; animal impact; biological pollutant; Elbe river; Czech Republic; municipal waste; domestic waste water; municipal wastewater; biological indicators; znečištění vody; odpadní vody městské Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod ...

Český hydrometeorologický ústav, Praha; Umea University, Sweden; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice; Stará, Alžběta; Steinbach, Christoph; Grabicová, Kateřina; Burkina, Viktoriia; Golovko, Oksana; Turek, Jan; Sudová, Eliška; Máchová, Jana; Valentová, Olga; Velíšek, Josef; Kroupová, Hana; Kolářová, Jitka; Fedorova, Ganna; Žlábek, Vladimír; Grabic, Roman; Li, Zhihua; Randák, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
2011 - Czech
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. Na CD-ROM jsou uvedeny všechny dostupné materiály vztahující se k projektu. Keywords: změna klimatická; hospodářství vodní; zemědělství; lesnictví; model klimatický; opatření adaptační; režim hydrologický; climatic change; water management; agriculture; forestry; climatic model; adaptation measure; hydrological regime; vodní hospodářství; hydrologická bilance Available in the Ministry of the Environment
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření

Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, ...

Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., České Budějovice; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Pretel, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kajanová, Eva
2011 - Czech
Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Hodnocení stavebně demoličních odpadů, které by mohly po malé úpravě nahradit primární suroviny. Byl předložen návrh hodnocení výrobků z odpadů pro tok stavebních a demoličních odpadů, který bude upraven podobně jako návrhy nařízení zavádějící kritéria určující, kdy určité druhy odpadu přestávají být odpadem v intencích směrnice 2008/98/ES. Byl sledován vývoj problematiky konce odpadu a nařízení REACH a byl posouzen trh s recykláty s ohledem na těžbu nerostů. Keywords: odpady stavební; izolace tepelná; odpady plastové; hodnocení odpadů; využití odpadů jako materiálu; building waste; thermal insulation; plastic waste; waste assessment; use of wastes as material; recyklace odpadů; odpady Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na straně druhé vedou k úvahám o využití odpadů jako výchozích surovin. Hodnocení stavebně demoličních odpadů, které by mohly po ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kajanová, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kuklová, Iva
2011 - Czech
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO. Keywords: systém informační o odpadech; informace o odpadech; technologie zpracování; zpracování odpadů; úprava odpadů; zařízení na zpracování odpadů; waste information system; waste information; processing technology; waste processing; waste treatment; waste processing facility; odpady; informační systémy Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kuklová, Iva
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
2011 - Czech
Výluhové vlastnosti monolitických odpadů byly zjišťovány provedením výluhových testů při různých zkušebních podmínkách. jejich výsledky budou využity k hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na skládky podle platných legislativních požadavků i podle speciálních kritérií pro přijímání MO na skládky. Nově byl vyzkoušen test vyluhovacího chování vliv pH na vyluhování. Dále byly posouzeny možnosti získaných výsledků k vytvoření modelu vyluhovacího chování MO při různých podmínkách, na jehož základě by bylo možno předvídat výluhové vlastnosti monolitických odpadů při dlouhodobém skládkování. Byly vypracovány návrhy na doplnění a změny vyhlášky č. 294/2005 Sb., které vycházely ze zhodnocení transpozice Rozhodnutí Rady 2003/33/ES do českých právních předpisů. Keywords: odpady monolitické; analýza odpadů; vyluhování odpadů; odpady velkorozměrné; skládkování odpadů; předpis právní; testování; monolithic waste; waste analysis; waste leaching; bulky waste; waste landfilling; legal regulation; testing; odpady; právní předpisy Available in the Ministry of the Environment
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výluhové vlastnosti monolitických odpadů byly zjišťovány provedením výluhových testů při různých zkušebních podmínkách. jejich výsledky budou využity k hodnocení přijatelnosti monolitických odpadů na ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Zuberová, Jana
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR
Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
2011 - Czech
Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku k využití. Studie je podkaldem pro nasměrování dalšího vývoje zpracování autovraků tak, aby bylo zajištěno dosažení recykláčních kvót v roce 2015 (RQm 90 %, RQv 95 %). Keywords: autovrak; vozidlo s životností ukončenou; demontáž; odběr zpětný; recyklace; zpracovatel odpadů; car wreck; end-of-life vehicle; dismantling; take-back system; recycling; waste processor; odpady; životnost Available in the Ministry of the Environment
Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR

Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku ...

Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
Česká geologická služba, Praha
2011 - Czech
Metodika zpracování záznamů v Archivu svahových nestabilit, Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových pohybů a sklaního řícení, Popis datových vrstev pro konstrukci interaktivní mapy náchylnosti ke svahovým nestabilitám, Geomorfologické členění ČR z hlediska rizik svahových pohybů, Predikce svahových nestabilit pomocí metod strojového učení, Metodika tvorby tezauru, Soubor map zákresů objektů svahové nestability pro jednotlivé kraje (DVD), Dokumentace k aplikaci pro pořizování dokumentace svahových nestabilit, Koncept legendy mapy IG rajonů a struktura popisných informací. Keywords: stabilita; stabilita svahu; území sesuvné; sesuv; řícení skal; systém informační; Česká republika; proces geologický; kontrola nebezpečí; GIS; stability; slope stability; landslide area; slide; rockfall; information system; Czech Republic; geological process; control of hazard; GIS; stabilita regulovaných systémů; stabilita Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Metodika zpracování záznamů v Archivu svahových nestabilit, Metodika sběru a zpracování dat dokumentace svahových pohybů a sklaního řícení, Popis datových vrstev pro konstrukci interaktivní mapy ...

Česká geologická služba, Praha
Ministerstvo životního prostředí, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases