Number of found documents: 236574
Published from to

Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy
Skolilová Petra; Jakub Ďurčo; Vařacha Pavel
2020 -
Predmetom bakalárskej práce „Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy“ je popis procesu zavedenia novej národnej leteckej spoločnosti do praxe. Prvá časť je venovaná teoretickým informáciám o leteckých spoločnostiach a princípom ich fungovania. V ďalšej časti je uvedená štúdia uskutočniteľnosti a business plán novej spoločnosti. Záver popisuje samotnú analýzu konkurencieschopnosti.The subject of the bachelor thesis "Analysis of the competitiveness of the new air transport in the European environment" is a description of the process of introducing a new national airline into practice. The first part is devoted to theoretical information about airlines and principles of their operation. In the next part there is a feasibility study and a business plan of a new company. The conclusion describes the competitive analysis itself. Keywords: letecká spoločnosť; konkurencia; národná letecká spoločnosť; finančný plán; airline; competition; national airline; financial plan Available in digital repository of ČVUT.
Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy

Predmetom bakalárskej práce „Analýza konkurenceschopnosti nového leteckého dopravce v prostředí Evropy“ je popis procesu zavedenia novej národnej leteckej spoločnosti do praxe. Prvá časť je venovaná ...

Skolilová Petra; Jakub Ďurčo; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy
Skolilová Petra; Jitka Andrýsková; Honek Václav
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále konkrétně pro radioaktivní náklad. V praktické části je na konkrétních příkladech popsán postup při přepravě a srovnání letecké se silniční přepravou. Poslední kapitola práce pojednává o možném budoucím vývoji v přepravě nebezpečných látek.This bachelor thesis is focused on transportation of dangerous goods putting emphasis on radioactive material. In the theoretical part are explained the basic procedures and rules for transportation of dangerous goods and specifically for radioactive material. In the practical part are described the procedures of transportation by air and transportation by road with the help of specific examples and their comparison. The last chapter concludes the possibilities of future development in transportation of dangerous goods. Keywords: Nebezpečné látky; radioaktivní látky; letecká přeprava; silniční přeprava; Dangerous goods; radioactive material; air transport; road transport Available in digital repository of ČVUT.
Přeprava nebezpečných látek radioaktivní povahy

Bakalářská práce je zaměřena na přepravu nebezpečných látek s důrazem na radioaktivní látky. V teoretické části jsou vysvětleny základní postupy a pravidla pro přepravu nebezpečného nákladu a dále ...

Skolilová Petra; Jitka Andrýsková; Honek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech
Volek Josef; Alona Talska; Vízner Filip
2020 -
Předmětem předložené bakalářské práce „Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech“ je problém obchodního cestujícího, formulace a klasifikace úloh. Dále rozdělení metod řešení do základních skupin s popisem jejich vlastností a příklady aplikace TSP v dopravě a logistice. Praktická část se následně týká analýzy existujícího komerčního software na trhu a analýzy kvality řešení metod s využitím TSPLIB instances.The subject of this bachelor thesis "Travelling Salesman Problem, Applications in Transport and Logistics " is the travelling salesman problem, formulation and classification of problems. Further follows division of the solution methods into basic groups with description of their characteristics and examples of application of TSP in transport and logistics. The practical part includes the analysis of existing commercial software on the market and the analysis of the quality of each method solution using TSPLIB instances. Keywords: problém obchodního cestujícího; doprava; logistika; metody řešení; softwarové řešení; kvalita řešení; travelling salesman problem; transport; logistics; solution methods; software solution; quality of solution Available in digital repository of ČVUT.
Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech

Předmětem předložené bakalářské práce „Problém obchodního cestujícího, aplikace v dopravních a logistických systémech“ je problém obchodního cestujícího, formulace a klasifikace úloh. Dále rozdělení ...

Volek Josef; Alona Talska; Vízner Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží
Absolon Stanislav; Jan Stádník; Hulínská Šárka
2020 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení současných konceptů využívaní bezpilotních systémů pro doručování a přepravu zboží, právní předpisy České republiky a Evropské unie zabývající se provozem bezpilotních systémů. Praktická část bakalářské práce obsahuje komparaci a výběr vhodných bezpilotních systémů pro doručování zboží, SWOT analýzu a návrh logistické sítě mezi nemocničními areály na území hlavního města Prahy.The aim of the thesis “Analysis of the Usability of Unmanned Aircraft Systems for Delivery of Goods” is to analyse a current situation of unmanned aircraft systems. Firstly, the theoretical part introduces contemporary projects that have been using unmanned aircraft systems for delivery and transport of goods. The next part of the thesis is concerned with regulatory framework for unmanned aircraft systems that is applicable both in the Czech Republic and in Europe. The practical part is focused on comparison and selection of suitable unmanned aircraft systems for delivery of goods and it also introduces a SWOT analysis and logistics network between hospital facilities in Prague. Keywords: Bezpilotní systém; UA; UAV; UAS; bezpečnost; užitečné zatížení; doručení; analýza; Unmanned systems; UA; UAV; UAS; safety; payload; delivery; analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží

Předmětem bakalářské práce „Analýza využitelnosti bezpilotních systémů pro doručování zboží“ je analýza současného stavu problematiky bezpilotních systémů. Teoretickou část práce tvoří přiblížení ...

Absolon Stanislav; Jan Stádník; Hulínská Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky
Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
2020 -
Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného antikolizního systému. Poté klasifikovat různorodé bezpilotní systémy dle aktuálního legislativního rámce. Následně poskytnout přehled evropských a amerických programů zabývajících se problematikou ‚detect and avoid‘ a obecnou integrací bezpilotních systémů do sdíleného vzdušného prostoru. Poté analyzovat probíhající výzkum této problematiky v rámci ČVUT a partnerských univerzit a na základě všech těchto poznatků navrhnout koncept antikolizního systému, který bude kompatibilní s poměrnou částí bezpilotních systémů a bude modulární, tedy v budoucnu jednoduše inovovatelný. Na závěr zhodnotím přínos mé práce a předložím další možné kroky.The subject of this bachelor thesis “Anti-Collision System for Unmanned Aerial Vehicles” is to first and foremost define all the necessary terms and to give an idea of basic operation of key system components of the intended detect and avoid system. Afterwards to classify diverse UAS according to the current legislative framework. Thereafter to provide an overview of European and American programs engaged in detect and avoid systems testing and that address the overall integration of UAS into shared airspace. Subsequently to analyze the ongoing research of detect and avoid solutions at CTU and partner universities and based on all these findings come up with a concept of detect and avoid system that would be compatible with the majority of UAS and be as well modular, which would enable easy upgrades in the future. I will conclude with assessing the contribution of my work and I will lay out further steps. Keywords: antikolizní systém; bezpilotní systém; UAS; UAV; UTM; EASA; anticollision system; detect and avoid; sense and avoid; unmanned aerial vehicle; UAS; UAV; UTM; EASA Available in digital repository of ČVUT.
Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky

Předmětem této bakalářské práce „Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky“ je nejprve definovat veškeré nezbytné pojmy a přiblížit základní fungování klíčových systémových prvků zamýšleného ...

Hůlek David; Karel Ryšavý; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015
Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
2020 -
Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty řiditelnosti, které vypracovaly EASA a IATA v minulých letech. Následuje srovnání jednotlivých faktorů, které k nehodám v daném období vedly. Závěr se zabývá vyhodnocením zjištěných dat. Pro zhodnocení jsem využila data ze závěrečných zpráv jednotlivých nehod, které jsem dále využila k tvorbě bezpečnostních hlášení v reportovacím nástroji INBAS. Na základě těchto hlášení jsem rozebrala řetězce událostí nehod a nalezla tak nejčastější příčinu ztráty řízení letounu.The aim of this work is to analyze the most frequent causes of aircraft crashes in the loss of control between years 2004–2015. The thesis also includes an analysis of the consequences of these accidents. In the introduction is comparison of analysis of loss of control by EASA and IATA from previous years. The following is the comparison of each factor that led to accidents in a given period. The conclusion deals the evaluation of detected data. For the evaluation, I used data from final reports of the accidents, which I used to create safety warnings in INBAS (indicator based safety project). Based on the safety warnings, I analysed chains of events and found the most frequent causes of loss of control. Keywords: Nehoda; ztráta řiditelnosti; příčina; událost; následek; letoun; Accident; loss of control; cause; event; result; aircraft Available in digital repository of ČVUT.
Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015

Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty ...

Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu
Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
2020 -
Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by se používat mohly. Práce se zaměřuje jak na teoretický výcvik probíhající hlavně na Dopravní Fakultě ČVUT v Praze, ale i na praktický výcvik probíhající v DSA, a.s. v Hradci Králové. Popisuje se zde nástroj, který instruktoři používají pro zhodnocení studentů v pilotním výcviku a navrhuje některá vylepšení. Rovněž je zde představen koncept elektronické verze výcvikové dokumentace s mnoha výhodami, zejména pak ve sběru dat, které je možno třídit a využívat pro hodnocení letecké školy jako takové i k hodnocení jednotlivých studentů.The aim of this study was to assess the current methods of rating of pilots in training and compare it with modern methods of rating of students. It compares methods of rating, which are in use today with methods which would be in use in the future. Work is focused on both theoretical training, which is being implemented at CTU, Faculty of Transportation Sciences and on practical training which is being implemented at DSA a.s. The study describes techniques, that flight instructors use to rate students in pilots training and suggests some improvements. There is also introduced a concept of electronic version of training documentation, which has a lot of advantages especially in data collection. Not only can this be used for flight schools’ ratings, but also for students’ ratings. Keywords: hodnocení; pilot; výcvik; pilotní výcvik; výcviková dokumentace; osnova; evaluation; pilot; training; pilot training; training documentation; outline Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu

Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s ...

Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití moderní techniky v přesném zemědělství
Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
2020 -
Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza znalostí o stavebních prvcích přesného zemědělství a zhodnocení konkrétních bezpilotních letounů určených pro přesné zemědělství.The subject of the bachelor thesis "Use of modern technology in precision farming" is analysis of current technologies in precision agriculture with a focus on the use of unmanned aircraft. Synthesis of knowledge about building components of precision agriculture and evaluation of specific unmanned aircraft intended for precision agriculture. Keywords: Přesné zemědělství; UAV; satelitní navigace; dálkový průzkum země; Precision agriculture; UAVs; satellite navigation; remote sensing Available in digital repository of ČVUT.
Využití moderní techniky v přesném zemědělství

Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza ...

Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě
Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
2020 -
Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce je poukázať na prietok cestujúcich danými stanoviskami, ako sú odbavovacie priehradky a bezpečnostná kontrola z hľadiska kapacity. Na základe poskytnutých informácií z letiska Bratislava, o limitoch na bezpečnostnej kontrole, je výsledkom potreba navrhnúť riešenia, ktoré vedú k zlepšeniu problematickej situácie vzhľadom na kapacitu na stanoviskách bezpečnostnej kontroly a odbavovacích priehradiek. Podrobnejšie je popísaný postup využitý pri výpočtoch kapacity a určené sú vhodné parametre potrebné pre tento výpočet. Ilustrovaný je taktiež prechod cestujúceho cez všetky procesy letiskového terminálu až po jeho odlet.The most frequented airport in Slovakia is Milan Rastislav Štefánik‘s Airport in Bratislava. The reason, why I decided to choose this topic is the interest in the development and future of this airport. The aim of this bachelor thesis is to point out the flow of passengers through the different spots at the airport, such as check-in counters and security check in terms of capacity. Based on given information from Bratislava airport, about limits on security check, is the result requirement to design resolution, which would lead to improvement of problematic situation in view of capacity on security check and check-in counters. I described the procedure used in the capacity calculations and defined appropriate parameters that are necessary for this calculation. Illustrated is also passenger‘s passage through all airport terminal processes until the departure of passenger. Keywords: Kapacita; terminál; letový poriadok; intenzita cestujúcich; bezpečnostná kontrola; odbavovacie priehradky; Capacity; terminal; flight plan; intensity of passengers; security control; check-in counters Available in digital repository of ČVUT.
Kapacitní limity terminálu na letišti M. R. Štefánika v Bratislavě

Najfrekventovanejším letiskom na území Slovenskej republiky je letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Dôvodom zvolenia tejto témy, je záujem o vývoj a budúcnosť tohoto letiska. Cieľom práce ...

Stojić Slobodan; Sabína Dobiašová; Líkař Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů
Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
2020 -
Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich výkonnostních parametrů, rozbor dalších možných chyb, které se podílejí na určování minim rozstupů, a průzkum historie metodologie použité při prvotním určení minim rozstupů. Dále je v této práci nastíněn koncept PBCS. Na závěr dokumentu jsou k dispozici výpočty spojené s již zmíněnou možností snížení rozstupů vzhledem k dostupným hodnotám a informacím.The aim of this research is to determine the possible clearance in reducing the separation considering the influence of the quality of surveillance information on the minimum separation. The thesis include requirements for surveillance systems and analysis of their performance parameters. This research is strongly bulit on errors that evolved in the separation minimums, as well as on a survey with the focus on the history of the methodology used for the initial determination of separation minimums. There is a concept of PBCS also mentioned. The findings might suggest calculations associated with the aforementioned clearance of reducing separation by giving the available values and information. Keywords: minima separace; PBCS; přehledová informace; radar; radarová separace; Reichův model; rozstupy; řízení letového provozu; air traffic control; PBCS; radar separation; radar; Reich model; separation; separation minima; surveillance information Available in digital repository of ČVUT.
Vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů

Předmětem práce je snaha o určení možnosti snižování rozstupů, když uvážíme vliv kvality přehledové informace na minima rozstupů. Součástí práce jsou požadavky na přehledové systémy, včetně jejich ...

Pleninger Stanislav; Lenka Burešová; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases