Number of found documents: 32545
Published from to

Elektronický RLC měřič
Dvořák, Radim; Hanák, Pavel; Lattenberg, Ivo
2020 - Czech
Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití čipů ATMEL, napájeného z akumulátoru, který je schopen měřit primární vlastnosti těchto prvků. This work deals with measurement methods of passive components R, L ,C used almost in every electrical circuit. Work describes progress of choosing the right methods for measurement and also the process of designing the autonomous RLC meter with use of ATMEL microprocessor chips. The RLC meter will be powered from rechargable battery and will be able to measure primary attributes of RLC components. Keywords: Odpor; Rezistor; Kapacita; Kondenzátor; Kapacitor; Indukce; Induktor; Cívka; RLC; měřič; Resistance; Resistor; Capacitance; Condensator; Capacitor; Induction; Inductor; Coil; RLC; meter Available in a digital repository NRGL
Elektronický RLC měřič

Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití ...

Dvořák, Radim; Hanák, Pavel; Lattenberg, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT
Filippov, Andrii; Šilhavý, Pavel; Lattenberg, Ivo
2020 - English
Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu JSON, jeho struktuře podle řady kritérií a jeho dalšímu využití při přenosu dat z meteorologické stanice. Další fází je studium a srovnání hlavních charakteristik mikrokontrolérů ESP32 a ESP8266. Na základě zadání byly pak vytvořeny autonomní meteorologické stanice. Dále byly porovnány existující MQTTservery pro sběr, ukládání a přenos meteorologických dat mezi klientem a serverem. Závěrečnou fází práce byla tvorba programu v jazyce C#, který generuje grafy na základě hodnot aktuální teploty a relativní vlhkosti přijatých ze serveru MQTT. Výzkumný projekt se skládá ze dvou autonomních meteorologických stanic, ze kterých jsou přenášena meteorologická data v reálném čase na server MQTT prostřednictvím bezdrátového připojení. Server pak dále poskytuje data pro aplikaci v počítači uživatele, kde program kreslí v reálném čase grafy na základě dat přijatých z MQTT serveru. The purpose of this thesis is collection of meteorological data using the MQTT protocol by creating two weather stations based on microcontrollers types ESP32 and ESP8266. And also their further operation. Another important stage of the study is devoted to the JSON text format and its structure according to a number of criteria, as well as its further use in creating a weather station.The next phase of the study is the search and comparison of the main characteristics of the ESP32 and ESP8266 microcontrollers based on the task of creating autonomous weather stations, as well as comparing actual MQTT servers for collecting, storing and transmitting meteorological change data from client to server and vice versa. The final phase of the study is to write a program in C # languege that will generate graphs based on temperature and relative humidity changes received from the MQTT server. The research product consists of two autonomous meteorological stations, which will transmit real-time data about meteorological changes to the MQTT server via wireless connection, while the server will transfer data to the user's computer where the program draws graphs based on data received from the MQTT server in real time. Keywords: MQTT; JSON; ESP32; ESP8266; PCB; arduino; MQTT; JSON; ESP32; ESP8266; PCB; arduino Available in a digital repository NRGL
Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT

Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu ...

Filippov, Andrii; Šilhavý, Pavel; Lattenberg, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Optimalizace spouštění single page aplikace
Bartoň, Jan; Švikruha, Patrik; Ilgner, Petr
2020 - Czech
Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých kritérií. Provedené úpravy v aplikaci jsou členěny do několika scénářů. Pro každý ze scénářů bylo provedeno šest druhů měření, díky kterým bylo zjištěno, jaký dopad mají provedené změny na rychlost načítání aplikace a množství přenesených dat ze serveru ke klientovi. Výsledkem práce je návrh úprav, díky kterým se aplikace spouští rychleji, protože je ze serveru přenesen menší objem dat a aplikace zvládne využít efektivněji mezipaměť prohlížeče. This thesis concerns with optimalisation of launching the single page JavaScript application Kentico Kontent. It especially focuses on dividing JavaScript libraries and packages into independent files according to certain criteria. These adjustments to the application are divided into several scenarios. For every scenario, six types of measurements have been carried out, due to which the impact of the change on the speed of loading the application and the amount of transferred data from server to client was found. The result of this thesis is a proposal of adjustments which lead to a faster launch of the application, due to a smaller amount of data being transferred from the server, therefore the application can use the browser cache more effectively. Keywords: aplikace; JavaScript; Kentico; optimalizace; React.js; webpack; application; JavaScript; Kentico; optimalisation; React.js; webpack Available in a digital repository NRGL
Optimalizace spouštění single page aplikace

Tato práce se zabývá optimalizací spouštění single page JavaScript aplikace Kentico Kontent. Soustředí se zejména na rozdělení JavaScript knihoven a balíčků do samostatných souborů podle různých ...

Bartoň, Jan; Švikruha, Patrik; Ilgner, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže
Zgrebňák, Vojtech; Novák, Lukáš; Vyroubal, Petr
2020 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, hlavne spínaných regulátorov. V praktickej časti je navrhnutý spínaný regulátor v topológii SEPIC, postavený na platfrome Arduino Nano. Maximálny výkon do záťaže je riadený pomocou algoritmu P&O. Funkčnosť regulátora je overená meraním konvergencie k MPP a efektivity prenosu výkonu. The bachelor thesis deals with the maximum power transfer from a thermoelectric generator to a load. Thermoelectric phenomena and thermocouple are described. The thesis also describes in detail the individual MPPT algorithms and the topic of voltage regulation, especially switched mode power supplies. In the practical part, a switching regulator in SEPIC topology, built on platform Arduino Nano, is proposed. The maximum power to the load is controlled by the switching transistor using the P&O algorithm. The functionality of the regulator is verified by measuring the convergence to the MPP and the efficiency of the power transfer. Keywords: thermocouple; TEG; MPPT algorithm; P&O; switched-mode power supply; SEPIC; Arduino Available in a digital repository NRGL
Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže

Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma ...

Zgrebňák, Vojtech; Novák, Lukáš; Vyroubal, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh lineárního motoru
Jindra, Michal; Mach, Martin; Knebl, Ladislav
2020 - Czech
Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s permanentními magnety, lineárního motoru bez železného jádra a tubulárního lineárního motoru. U těchto typů lineárních motorů je popsáno konstrukční řešení a jsou zmíněny obecné výhody a nevýhody. Dále jsou popsány ztráty tvořené v motorech. Práce přibližuje různé metody výpočtů motorů, které mohou být použity pro následnou aplikaci na určitý typ motoru. Následně je jedna z metod vybrána a použita na výpočet motoru. V poslední části je zhodnocení a porovnání výsledků. Proposed thesis is focused on synchronous linear motor with an iron core, the design of an equivalent magnetic circuit and its calculation. The work describes the principle of a synchronous linear motor with permanent magnets, U-channel linear motor and a tubular linear motor. For these types of linear motors, the design solution is described and general advantages and disadvantages are mentioned. The losses generated in the motors are also described. The work introduces various methods of engine calculations that can be used for subsequent application to a particular type of motor. Subsequently, one of the methods is selected and used to calculate the motor. The last part is the evaluation and comparison of results. Keywords: Synchronní; lineární motor; permanentní magnety; feritové magnety; metoda konečných prvků; odporová síť; hysterezní ztráty; vířivé proudy; Synchronous; linear motor; permanent magnets; ferrite magnets; finite element method; resistive network; hysteresis losses; eddy currents Available in a digital repository NRGL
Návrh lineárního motoru

Předložená práce je zaměřena na synchronní lineární motor se železným jádrem, návrhem ekvivalentního magnetického obvodu a jeho výpočtem. Práce popisuje princip synchronního lineárního motoru s ...

Jindra, Michal; Mach, Martin; Knebl, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem
Laštovička, Josef; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
2020 - Czech
Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s vyniklými póly. Ve druhé části jsou shrnuty konkrétní kroky při navrhování stroje s vinutým rotorem. Třetí částí je vytvoření programu pro výpočet synchronního stroje s vyniklými póly. Program je vytvořen na základě znalostí získaných v první a druhé části za použití programovacího jazyka Python. Čtvrtá část se zaměřuje na elektromagnetický návrh, jeho optimalizaci, simulace a interpretaci jejich výsledků. Poslední část obsahuje tvorbu výrobní dokumentace a modelu stroje. The topic of this bachelor thesis is the issue of synchronous machines with a wound rotor and their design. The first part of the work summarizes the theory of synchronous machines with a wound rotor. A more detailed focus is given to salient pole machines. The second part summarizes specific steps in designing a machine with a wound rotor. The third part is to create a program for calculating a salient pole synchronous machine. The program is based on knowledge gained in the first and second parts using the Python programming language. The fourth part focuses on electromagnetic design, its optimalization, simulations and interpretation of their results. The last part contains technical production documentation and machine model. Keywords: Synchronní stroj; Vinutý rotor; Vyniklé póly; Elektromagnetický návrh; Program; Výpočet; Python; Model; Synchronous machine; Wound rotor; Salient pole; Electromagnetic design; Program; Calculation; Python; Model Available in a digital repository NRGL
Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem

Téma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření ...

Laštovička, Josef; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Honeypot pro protokol LoRaWAN
Zhukova, Viktoriia; Pospíšil, Jan; Pospíšil, Ondřej
2020 - Czech
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání technologie typu honeypot, popisuje rozdělení honeypotů, uvádí jejich výhody a nevýhody a porovnává IoT honeypoty. Praktická část je pak zaměřena na sestavení experimentálního prostředí, je uveden popis zvoleného hardware a software. Popisuje se zprovoznění sítě LoRaWAN, konfigurace brány a spuštění serveru LoRaWAN. Dále je popsán celý postup sestaveni honeypotu. Jsou popsány a zkoumány dvě varianty high-interaction honeypotu. Jedna bez využití sandboxingu, s využitím firewall a druhá s využitím sandboxingu realizovaného pomocí chroot/jail. The bachelor’s thesis in the theoretical section focuses on LoRaWAN technology. It describes network communication, LoRaWAN security, vulnerabilities, and mitigation measures. The second half of the theoretical section focuses on describing honeypot technology and its distribution, listing its advantages and disadvantages, and comparing IoT honeypots. The practical section focuses on building an experimental environment. There is a description of the selected hardware and software. It describes the commissioning of the LoRaWAN network, the configuration of the gateway, and the startup of the LoRaWAN server. Next, the whole procedure of honeypot assembly is described. Two variants of high-interaction honeypot are described and investigated. One without the use of sandboxing and using a firewall, the other with the use of sandboxing and an implementation of chroot/jail. Keywords: honeypot; detekce útoků; sandboxing; IoT; LoRa®; LoRaWAN™; brána; honeypot; detection of attacks; sandboxing; IoT; LoRa®; LoRaWAN™; gateway Available in a digital repository NRGL
Honeypot pro protokol LoRaWAN

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina ...

Zhukova, Viktoriia; Pospíšil, Jan; Pospíšil, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Aplikace pro kryptografii eliptických křivek
Janout, Vladimír; Hajný, Jan; Ricci, Sara
2020 - English
Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro kryptografii eliptických křivek

Janout, Vladimír; Hajný, Jan; Ricci, Sara
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA
Shestopalov, Artur; Pospíšil, Jan; Pospíšil, Ondřej
2020 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA (Low Power Wide Area). Práce obsahuje informace o nejpoužívanějších LPWA technologiích, zkoumá se jejich bezpečnostní architektura a možné hrozby. Součástí práce je podrobný popis protokolů LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) včetně architektury, možných útoků, rozlišení bezpečnostní architektury v nové a staré verzi. Práce obsahuje návrh a realizaci dvou scénářů bezpečnostních incidentů a jejich následnou detekci, jedná se o jamming a výpadek brány. V rámci detekce byla vytvořena webová aplikace, která je schopna v reálném čase detekovat bezpečnostní incidenty na základě střední hodnoty RSSI (Received Signal Strength Indicator) a očekávaného času přenosu zprávy. The bachelor’s thesis deals with the issue of recognizing security incidents in LPWA (LowPower Wide Area) networks. Thesis contains information about the most used LPWA technologies, examines their security architecture and possible threats. Part of the work is a detailed description of LoRaWAN protocols, including architecture, possible attacks, distinguishing security architecture in the new and old versions. Work contains implementation of two security incident scenarios and their subsequent detection: jamming and gateway disconnection. As part of the detection, was created a web application that is able to detect real-time security incidents based on the average value of RSSI (Received Signal Strength Indicator) and the expected time of message transmission. Keywords: Chirpstack; detekce anomálií; IoT; jamming; LoRa; LoRaWAN; Loriot; LPWAN; Anomaly detection; Chirpstack; IoT; jamming; LoRa; LoRaWAN; Loriot; LPWAN Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA

Bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání bezpečnostních incidentů v sítích typu LPWA (Low Power Wide Area). Práce obsahuje informace o nejpoužívanějších LPWA technologiích, zkoumá se ...

Shestopalov, Artur; Pospíšil, Jan; Pospíšil, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Aktivní detekce topologie lokální sítě
Šípek, Martin; Gerlich, Tomáš; Martinásek, Zdeněk
2020 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP spoofing, který by měl detekční systém identifikovat a následně mitigovat. V teoretické části práce je analyzován současný stav problematiky včetně detailního popsání analýzy sítě a nástrojů k tomu využívaných. Dále jsou popsány kybernetické útoky a to konkrétně útoky Man-in-the-Middle a Denial-of-Service. Praktická část popisuje realizování experimentálního pracoviště a jeho detailně popsané komponenty a instalaci a konfiguraci databáze MySQL a Elasticsearch. Také se zaměřuje na program Suricata, určený k analýze síťového provozu, na vlastní implementaci detekce útoku Man-in-the-Middle a na dosažené výsledky testování realizovaného detekčního systému. The bachelor thesis focuses on the detection and mitigation of Man-in-the-Middle attacks in the local network using its own implementation in the Python programming language. One of the most common Man-in-the-Middle attacks is ARP spoofing, which should be identified by the detection system and then mitigate it. The theoretical part of the thesis analyzes the current state of the issue, including a detailed description of the network analysis and tools which are used in this analysis. Cyber attacks are also described, namely Man-in-the-Middle and Denial-of-Service attacks. The practical part describes the realization of the experimental workplace and its detailed components and the installation and configuration of MySQL and Elasticsearch databases. It also focuses on the Suricata program, designed to analyze network traffic, on the actual implementation of Man-in-the-Middle attack detection and on the achieved results of testing of the implemented detection system. Keywords: LAN; IDS; IPS; MitM; DoS; Raspberry Pi; Mikrotik; MySQL; Elastic stack; Suricata; Python; LAN; IDS; IPS; MitM; DoS; Raspberry Pi; Mikrotik; MySQL; Elastic stack; Suricata; Python Available in a digital repository NRGL
Aktivní detekce topologie lokální sítě

Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP ...

Šípek, Martin; Gerlich, Tomáš; Martinásek, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases