Number of found documents: 30332
Published from to

Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby
Kurka, Jan; Selník, Petr; Vlčková, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, štěrkodrťových ražených pilot FRANKI, železobetonových ražených pilot FRANKI, monolitických železobetonových patek, prahů a pasů, zeminové desky, podkladních vrstev a železobetonových vrstev podlah objektu včetně drátkobetonové desky a monolitické železobetonové konstrukce lakovny uvnitř výrobní haly. Součástí je i hydroizolace a zateplení základových konstrukcí. Obsahem práce je technologie provádění zemních prací a všech ražených pilot, a to formou technologického předpisu. Náklady na stavbu jsou zapracovány v položkovém rozpočtu vytvořeném s podporou studentské verze programu BUILDpowerS s výkazem výměr. Časový plán je zapracován v harmonogramu vytvořeném s podporou studentské verze programu CONTEC. Jsou vypracovány plány pro zajištění kvality i bezpečnosti během výstavby. The bachelor thesis deals with the realization of the gross substructure of the new production hall of the company MONTGAS a.s. in Hodonín on the street U Kyjovky. Part of this technological phase is the realization of earthworks, driven gravel FRANKI piles, driven reinforced concrete FRANKI piles, cast-in-place reinforced concrete foundation pads, sills and strip foundations, soil slab, base layers and reinforced concrete floors of the building including steel fibre reinforced concrete slab and cast-in-place reinforced concrete structure of the paint shop inside the production hall. It also includes damp proof layer and insulation of foundation structures. The content of this work is the technology of earthworks and all piles in the form of technological regulation. Construction costs are calculated in an itemized budget from student version of the BUILDpowerS software with a bill of quantities. The schedule is drawn up in the form of a schedule from student version of the CONTEC software. Plans are in place to ensure both quality and safety during construction. Keywords: Hrubá spodní stavba; výkaz výměr; položkový rozpočet; technologický předpis; ražené piloty; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost práce; harmonogram; základové prahy; základové pasy; základové patky; technická zpráva; zařízení staveniště; situace stavby; strojní sestava; drátkobeton; Gross substructure; bill of quantities; itemized budget; technological regulation; driven piles; control and test plan; work safety; schedule; foundation sills; strip foundations; foundation pads; technical report; site equipment; construction situation; machine assembly; steel fibre reinforced concrete Available in a digital repository NRGL
Výrobní hala MONTGAS - realizace spodní stavby

Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé spodní stavby nové výrobní haly firmy MONTGAS a.s. v Hodoníně na ulici U Kyjovky. Součástí této technologické etapy je realizace zemních prací, ...

Kurka, Jan; Selník, Petr; Vlčková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Výrobní objekt v Písku u Jablunkova - realizace hrubé vrchní stavby
Labaj, Ondřej; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní hrubé stavby výrobního objektu pro firmu Olzanka s.r.o. V této práci je řešeno zdění objektu, realizace polomontované stropní konstrukce a krov s plechovou střešní krytinou. K těmto procesům byly vypracovány technologické předpisy, navrženy strojní sestavy, sestaven položkový rozpočet společně s výkazem výměr. Dále byl vypracován předpis BOZP, kontrolní a zkušební plán pro proces zdění, časový plán, dopravní vztahy a výkresy zařízení staveniště. The bachelor thesis deals with the realization of the rough top structure of the manufacturing facility for the company Olzanka s.r.o. This work deals with the walling of the building, realization of the semi-mounted ceiling structure and roof truss with tin roofing. For these processes, technological regulations were drafted, machine assemblies were designed, an item budget was drawn up together with a bill of quantities. In addition, an OHS regulation, a control and test plan for the walling process, a time schedule, traffic relations and site equipment drawings were developed. Keywords: Výrobní hala; hrubá vrchní stavba; zdění; polomontovaná stropní konstrukce; krov; zastřešení; zařízení staveniště; technologický předpis; kontrolní a zkušební plán; Production hall; rough top structure; walling; semi-mounted ceiling structure; truss; roofing; site facilities; technological regulation; control and test plan Available in a digital repository NRGL
Výrobní objekt v Písku u Jablunkova - realizace hrubé vrchní stavby

Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní hrubé stavby výrobního objektu pro firmu Olzanka s.r.o. V této práci je řešeno zdění objektu, realizace polomontované stropní konstrukce a krov s ...

Labaj, Ondřej; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově
Šánek, Adam; Bříza, Lukáš; Mohapl, Martin
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické etapy, řešení dopravních vztahů, výkaz výměr, technologický předpis pro tesařské a klempířské práce, řešení organizace výstavby včetně situace, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce řešené technologické etapy, řešení stěžejních stavebních detailů krovu. The bachelor thesis deals with the roofing of a multifunctional house in Brumov-Bylnice. It is the processing of technological regulations for carpentry and plumbing. The content of the thesis is a technical report focusing on the given technological stages, solution of traffic relations, statement of measurements, technological regulation for carpentry and plumbing, solution of construction organization including situation, time schedule, design of machine assembly, inspection and test plan, solving the difficult construction details of the roof truss. Keywords: polyfunkční dům; zastřešení; technická zpráva; dopravní trasy; výkaz výměr; tesařské práce; klempířské práce; zařízení staveniště; technologický předpis; strojní sestava; položkový rozpočet; časový harmonogram; kontrolní a zkušební plán; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; multifunctional building; roofing; technical report; transport routes; bill of quantities; carpentry; plumbing; building site equipment; technological regulation; machine set; itemized budget; time schedule; control and test plan; safety and health protection during work Available in a digital repository NRGL
Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově

Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. Obsahem práce je technická zpráva se ...

Šánek, Adam; Bříza, Lukáš; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Montáž ocelové haly v Okřínku
Zdražil, Luboš; Pražáková, Jana; Mohapl, Martin
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V poslední kapitole práce je řešena problematika protipožárních nátěrů ocelové konstrukce. Přílohy obsahují výkresy situace, situace se širšími dopravními vztahy, zařízení staveniště, postup montáže ocelové konstrukce, postup montáže trapézového plechu, a časový plán. The bachelor thesis describes the realization assembly of steel hall in Okrinek. The part of this stage is assembly off all elements steel hall including trapezoidal sheet metal. The thesis handles with technological prescription, assessment of transport itineraries, itimized budget with statement of quantities, design of site equipment, construction schedule, inventory of machines, control and test plan and occupational safety and health. In the last chapter of the thesis, there is described a fire-resistant coating of steel construction. The annexes consist of blueprints situation, The situation with wider transport relations, blueprints for the site technologies, process of assembly of stell hall, process of assembly of trapezoidal sheet metal and schedule. Keywords: Stavba; ocelová hala; montovaný skelet; autojeřáb; staveniště; dopravní vztahy; technologický předpis; strojní sestava; bezpečnost a ochrana zdraví; kontrolní a zkušební plán; rozpočet; Construction; steel hall; prefabricated skeleton; mobile crane; construction site; transportation connections; technoogical requirements; machinery assembly; safety and helath protection; control and exam plan; budget Available in a digital repository NRGL
Montáž ocelové haly v Okřínku

Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován ...

Zdražil, Luboš; Pražáková, Jana; Mohapl, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Studie SV obchvatu Uherského Hradiště
Bedřich, Marek; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
2019 - Czech
Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a napojuje se na okružní křižovatku u přivaděče k dálnici D55. Obchvat je řešen ve třech variantách, které jsou následně porovnány a jedna z nich je detailně zpracována. Cílem práce je připravit podklady pro změnu územního plánu a zlepšení dopravy ve městech Uherské Hradiště a Staré Město. This bachelor thesis is a study of northeast bypass of Uherské Hradiště. This town is located in district Uherské Hradiště, Zlínský kraj. This bypass is projected as road category S9.5/80 and connects to roundabout next to slip road which leads to highway D55. The bypass is designated in three different variants, which are compared and one of them is elaborated in more detail. Goal of this thesis is to prepare foundation for change of zoning and traffic improvement in Uherské Hradiště a Staré Město. Keywords: Studie; obchvat; Uherské Hradiště; Staré Město; Study; bypass; Uherské Hradiště; Staré Město Available in a digital repository NRGL
Studie SV obchvatu Uherského Hradiště

Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a ...

Bedřich, Marek; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Problematika parkování ve městě Humpolci
Fuxová, Veronika; Budík, Ondřej; Matuszková, Radka
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa z hlediska parkování, na kterých dále probíhalo místní šetření a měření. Z výsledků místních šetření a měření byla navržena potřebná opatření, která mohou přispět ke zlepšení celkové dopravní situace ve městě Humpolec. This bachelor thesis dealt with problematics parking in the town of Humpolec. The subject of the bachelor thesis is the analysis of traffic at rest in the city territory. When analyzing the existing situation were assess the critical points, from the point of view of parking, on which the local survey and measurement are carried out. According to the results of local surveys and measurements, the necessary measures were proposed that can contribute to the improvement of the overall traffic situation in the town of Humpolec. Keywords: Místní komunikace; parkování; parkovací stání; parkovací zóny; dopravní průzkum; obsazenost; obrátkovost; dopravní intenzita; nehodovost.; Local road; car park; parking space; parking zone; traffic survey; occupancy; turnover; traffic intensity; traffic accidents. Available in a digital repository NRGL
Problematika parkování ve městě Humpolci

Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa ...

Fuxová, Veronika; Budík, Ondřej; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Komunikace pro cyklisty ve Vnorovech
Komoň, Richard; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení cyklistické dopravy v obci Vnorovy a její napojení na stávající cyklotrasu. Jedná se o společnou komunikaci pro cyklisty, chodce a hospodářské stroje. Komunikace je vedena převážně na parcelách ve vlastnictví obce. Výjimkou je sjezd na jedno pole, který se nachází na parcelách ve vlastnictví soukromých majitelů. Po dohodě se starostou obce Vnorovy se navržená trasa bude v blízké době realizovat. The aim of this bachelor thesis is to design a solution for cycling transport in the village of Vnorovy and its connection to the existing cycling route. It is a common communication for cyclists, pedestrians and farm machinery. The communication is conducted mainly on parcels owned by the municipality. The only exception is the descent to one field, which is located on parcels owned by private owners. In agreement with the mayor village of Vnorovy, the proposed route will be implemented in the near future. Keywords: Vnorovy; cyklistická doprava; společná doprava; asfalt; cesta pro cyklisty; trasa; chodci.; Vnorovy; cycling transport; common transport; asphalt; road for cyclists; route; pedestrians. Available in a digital repository NRGL
Komunikace pro cyklisty ve Vnorovech

Cílem bakalářské práce je navrhnout řešení cyklistické dopravy v obci Vnorovy a její napojení na stávající cyklotrasu. Jedná se o společnou komunikaci pro cyklisty, chodce a hospodářské stroje. ...

Komoň, Richard; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti
Měšťanová, Petra; Fišer,, Jiří; Dašek, Ondřej
2019 - Czech
Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek penetrace jehlou, bodu měknutí, vratné duktility a dynamické viskozity v DSR. V praktické části budou vyhodnoceny a porovnány změny vlastností pěti zkoušených modifikovaných pojiv v průběhu skladování. Subject of this bachelor’s thesis is to describe the influence of long-term storage of polymer modified bitumen at temperature of 180 °C on their properties. The principle of binder modification and test procedure of needle penetration, softening point, elastic recovery and dynamic viscosity in DSR will be explained in the theoretical part. The properties changes of five tested modified binders during storage will be evaluated and compared in the practical part. Keywords: Asfalt; modifikovaný asfalt; polymerem modifikovaný asfalt; modifikovaná pojiva; penetrace jehlou; bod měknutí; metoda kroužek a kulička; vratná duktilita; dynamická viskozita; dynamický smykový reometr; stárnutí asfaltu.; Bitumen; modified bitumen; polymer modified bitumen; modified binders; needle penetration; softening point; ring and ball method; elastic recovery; dynamic viscosity; dynamic shear rheometer; bitumen ageing. Available in a digital repository NRGL
Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti

Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv ...

Měšťanová, Petra; Fišer,, Jiří; Dašek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Geometrie pohybu vozidla a rozměry parkovacích ploch
Výstup, Jan; Novák, Martin; Holcner, Petr
2019 - Czech
Tato bakalářská práce řeší problematiku matematického odvození vlečných křivek na základě geometrických vlastností vozidla uvedených výrobcem. Takto zjištěná data porovnává s hodnotami naměřenými při reálném pohybu vozidla. Následně se zabývá návrhem rozměrů parkovacích ploch v závislosti na úhlu řazení vozidel a šířce přilehlého jízdního pruhu a takto navržená parkovací stání porovnává z hlediska jejich plochy. Toho lze využít především pro optimalizaci využití prostoru určeného pro parkování. This bachelor thesis solves the problem of mathematical derivation of turning path boundaries based on the vehicle's geometrical properties specified by the manufacturer. It compares this data with the values measured on the real vehicle movement. Subsequently, it deals with the design of the dimensions of parking lots in relation to the angle of standing position of the vehicles and the width of the road. It compares the area of the parking spaces so designed in terms of their area. This can be used primarily to optimize the use of parking space. Keywords: vlečné křivky; rozměry parkovacích stání; plocha parkovacích stání; turning path boundaries; parking space dimensions; parking space area Available in a digital repository NRGL
Geometrie pohybu vozidla a rozměry parkovacích ploch

Tato bakalářská práce řeší problematiku matematického odvození vlečných křivek na základě geometrických vlastností vozidla uvedených výrobcem. Takto zjištěná data porovnává s hodnotami naměřenými při ...

Výstup, Jan; Novák, Martin; Holcner, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Recykláty do podkladních vrstev vozovek
Žďára, Zbyněk; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do podkladních vrstev vozovek. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá popisem těchto materiálů, jejich výrobou, jejich užitím do konstrukce vozovek a pozornost je věnována také jejich problematickým vlastnostem a zahraničním zkušenostem. V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů. Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné využívat směs betonového a asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Dalším cílem bylo porovnat vlastnosti směsí s různým obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě. This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, there is processed information about recycled construction waste and their possible use in road construction in the form of research. The individual chapters deal with the description of these materials, their production, their use in base layers of the pavement and attention is also paid to their problematic features and foreign experience. In the practical part, laboratory samples of recycled asphalt pavement and recycled aggregates were tested. The main purpose was to find out if it was possible to use a mixture of recycled asphalt pavement and recycled aggregates in the base layers of the pavement with a low traffic load. Another purpose was to compare the properties of mixtures with different content of both recycled materials and to see how the bearing capacity of these mixtures changes when an elevated temperature is applied to them. Keywords: Stavební a demoliční odpad; recyklace; recyklovaný stavební materiál; recyklát z betonu; recyklát asfaltový; podkladní vrstvy vozovek; Proctorova zkouška; CBR (Kalifornský poměr únosnosti); IBI (Okamžitý poměr únosnosti); Construction and demolition waste; recycling; recycled construction waste; recycled aggregates; recycled asphalt pavement; base layers of the pavements; Proctor compaction test; CBR (California Bearing Ratio); IBI (Immediate Bearing Index) Available in a digital repository NRGL
Recykláty do podkladních vrstev vozovek

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich možném využití do ...

Žďára, Zbyněk; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases