Number of found documents: 114501
Published from to

Stoicismus a další směry hellénistické filosofie v praxi kognitivně-behaviorálního terapeuta
Wagner, Daniel; Kružík, Josef; Murgaš, Jaromír
2020 - Czech
Keywords: KBT; stoicismus; hellénismus; psychoterapie; filosofie; způsob života; dotazník; CBT; Stoicism; Hellenism; psychotherapy; philosophy; way of being; questionnaire Available in a digital repository NRGL
Stoicismus a další směry hellénistické filosofie v praxi kognitivně-behaviorálního terapeuta

Wagner, Daniel; Kružík, Josef; Murgaš, Jaromír
Univerzita Karlova, 2020

Hodnocení dynamické posturální stability tenistů
Váchová, Gabriela; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
2020 - Czech
Title: The assessment of the dynamic postural stability of tennis players Objectives: The main aim of this thesis is to evaluate the dynamic postural stability of tennis players, who have been ranked in the Czech Republic and compare it with the dynamic postural stability the members of the population who do not play tennis. Another aim of this thesis is to evaluate the differences in the dynamic postural stability of male and female tennis players. Methods: This study is a quantitative cross-sectional study involving 24 participants playing tennis and 48 participants who do not play tennis. NeuroCom SMART EquiTest, which is located in the Kinesiological Laboratory of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, was used for the measurement and evaluation of the dynamic postural stability. Seven tests were chosen for this study: The Motor Control Test, The Sensory Organization Test, The Limits of Stability, The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift, The Unilateral Stance, and The Weight Bearing. The obtained data was processed by the Neurocom Balance Manager Software and Shapiro-Wilk Test, Student's t-test, Mann-Whitney Test and Cohen's d (the effect size) were used for the analysis of the data. Results: Only a small amount of statistically significant data was found so we... Název: Hodnocení dynamické posturální stability tenistů Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit posturální dynamickou stabilitu u závodně hrajících tenistů a tenistek s umístěním v českém tenisovém žebříčku a porovnat ji s posturální dynamickou stabilitou u populace, která se tenisu nevěnuje. Dalším cílem je zhodnotit rozdíly dynamické posturální stability u tenistů a tenistek. Metody: Jedná se o kvantitativní observační studii, které se zúčastnilo 24 probandů hrajících tenis a 48 probandů, kteří tenis nehrají. Pro měření a hodnocení dynamické posturální stability byl využit přístroj NeuroCom SMART EquiTest, který se nachází v Kinesiologické laboratoři UK FTVS. Využito bylo sedm testů: The Motor Control Test, The Sensory Organization Test, The Limits of Stability, The Adaptation Test, The Rhythmic Weight Shift, The Unilateral Stance a The Weight Bearing. Získaná data byla zpracována programem Neurocom Balance Manager Software a pro analýzu získaných dat byl použit Shapiro-Wilk Test, párový t-test, Mann-Whitney Test a Cohenovo d, tedy míra klinické významnosti. Výsledky: Ukázalo se, že vzhledem k malému počtu statisticky významných dat a jejich nejednoznačnou prospěšnost, nelze říct, že se dynamická posturální stabilita (testovaná na přístroji NeuroCom SMART EquiTest) hráčů a hráček... Keywords: dynamická posturální stabilita; NeuroCom SMART EquiTest; tenis; the dynamic postural stability; NeuroCom SMART EquiTest; tennis Available in a digital repository NRGL
Hodnocení dynamické posturální stability tenistů

Title: The assessment of the dynamic postural stability of tennis players Objectives: The main aim of this thesis is to evaluate the dynamic postural stability of tennis players, who have been ranked ...

Váchová, Gabriela; Pavlů, Dagmar; Reckziegelová, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Vliv vybraných manuálních technik na statickou a dynamickou posturální stabilitu u studentů fyzioterapie
Hrmová, Jana; Pavlů, Dagmar; Opatrná Novotná, Irena
2020 - Czech
Title: The effect of chosen manual techniques on static and dynamic postural stability in physiotherapy students. Aims: The main aim of this study is to assess the effect of chosen manual techniques on participants' static and dynamic postural stability. Summary: The study was done from May to December 2019. A total of 100 subjects aged 19-38years took part in the study. Participants were randomly divided into two groups - experimental and control. Postural stability was measured by the following tests: Star Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test and Sit to Stand test. These standardised measurements were taken before intervention, after intervention and a week from intervention. Experimental group undertook the intervention by manual techniques, which took 20 minutes. Outcomes were written into recording sheets. Final data were processed using Microsoft Excel 2013, IBM SPSS Statistics V26 and TIBCO Statistica 13.3.0. To calculate differences, the following statistical methods were used: Shapiro-Wilk test, independent T-test and Mann-Whitney U test. To measure effect size, Cohen's d was used. The level of statistical significance was determined to α = 0,05. The clinical significance was assessed by these levels: d = 0,2-0,49 (small effect), d = 0,5-0,79 (medium effect),... Název: Vliv vybraných manuálních technik na statickou a dynamickou posturální stabilitu u studentů fyzioterapie. Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, jak vybrané manuální techniky ovlivňují statickou a dynamickou posturální stabilitu člověka. Metody: Výzkum probíhal od května do listopadu 2019. Do výzkumu se zařadilo 100 probandů ve věku 19-38 let. Probandi byli náhodně rozděleni na skupinu experimentální a kontrolní. Pro vyšetření posturální stability byly použity tyto testy: Star Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test a Sit to Stand test. Měření standardizovaných testů bylo provedeno před intervencí, po intervenci a po týdnu od intervence. Experimentální skupina absolvovala intervenci manuálními technikami, která trvala 20 minut. Všechny výsledky byly zapsány do záznamových archů, poté zpracovány v programu Microsoft Excel 2013, IBM SPSS Statistics V26 a programu TIBCO Statistica 13.3.0. Pro výpočet velikosti efektu byly použity statistické metody: Shapiro-Wilkův test, nepárový T-test a Mann-Whitney U test. Věcná významnost byla vypočítána pomocí Cohenova d. Hladina významnosti pro statistické metody byla stanovena na α = 0,05. Věcná významnost byla stanovena podle následující hranice d = 0,2-0,49 (malý efekt), d = 0,5-0,79 (střední efekt), d ≥ 0,8 (velký efekt).... Keywords: postura; posturální stabilita; Star Excursion Balance test; Unipedal Stance test; Timed Up and Go test; Sit to Stand test; manuální techniky; mobilizace; fyzioterapie; posture; postural stability; Star Excursion Balance test; Unipedal Stance test; Timed Up and Go test; Sit to Stand test; manual techniques; mobilization; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných manuálních technik na statickou a dynamickou posturální stabilitu u studentů fyzioterapie

Title: The effect of chosen manual techniques on static and dynamic postural stability in physiotherapy students. Aims: The main aim of this study is to assess the effect of chosen manual techniques ...

Hrmová, Jana; Pavlů, Dagmar; Opatrná Novotná, Irena
Univerzita Karlova, 2020

Založení spolku poskytujícího sportovní aktivity, se zaměřením na právo a organizační strukturu
Dobeš, Michal; Ruda, Tomáš; Sup, Martin
2020 - Czech
Title: Establishment of a Non-Profit Organization Providing Sports Activities with Focus on Law and Organizational Structure Targets: The target of the work is to create a guide describing how to proceed with establishment of a non-profit organization providing sport activities from the legal point of view. Another target of the work is a creation or determination of an organizational structure for sport oriented non-profit organization with a membership of up to 100 members. Methods of research: The following methods were used to create a business plan: literature research, document analysis, semi-structured interview with an attorney-at- law relating to issues of establishment of a non-profit organization, semi-structured interview with a bookkeeper of AK Zlín relating to non-profit organization financing and tax issues. Results: The result of the work is a guide describing particular steps of a process relating to establishment of a non-profit organization. The guide includes necessary documentation for establishment of a sport club as a registered association. Within the work particular financial and other sources are listed with which the non-profit organization might dispose including subsidy programmes eligible for sport clubs with a legal form of a registered association. Further, the work... Název: Založení spolku poskytujícího sportovní aktivity, se zaměřením na právo a organizační strukturu Cíle: Cílem práce je vytvoření návodu, jak postupovat z hlediska legislativy při založení spolku poskytujícího sportovní aktivity. Dalším cílem práce je vytvoření či určení organizační struktury vhodné pro spolek působící v oblasti sportu s členskou základnou do 100 členů. Metody: Pro vytvoření podnikatelského záměru byly využity metody literární rešerše, analýza dokumentů, polostrukturovaný rozhovor s právním zástupcem v problematice právního vymezení zakládání spolku, polostrukturovaný rozhovor s účetní AK Zlín na téma financování, získávání prostředků z veřejných rozpočtů a daňové problematiky spolku. Výsledky: Výsledkem práce je návod, jenž popisuje jednotlivé kroky procesu zakládání spolku a to včetně vzoru nezbytné dokumentace k založení sportovního klubu na bázi spolku. V práci jsou vyjmenovány jednotlivé finanční či jiné zdroje, jimiž spolky disponují a to včetně dotačních programů, jež mohou být poskytovány sportovnímu klubu s právní formou spolku. Dále se práce zabývá daňovou problematikou spolků. Byl také vytvořen model organizační struktury, který lze aplikovat pro potřeby vnitřní organizace obdobně orientovaných spolků s členskou základnou do 100 členů. Klíčová slova: nezisková... Keywords: nezisková organizace; sportovní organizace; zapsaný spolek; sportovní aktivity; organizační struktura spolku; stanovy spolku; non-profit organization; sport organization; registered association; sport activities; organizational structure of non-profit organization; by-laws of a non-profit organization Available in a digital repository NRGL
Založení spolku poskytujícího sportovní aktivity, se zaměřením na právo a organizační strukturu

Title: Establishment of a Non-Profit Organization Providing Sports Activities with Focus on Law and Organizational Structure Targets: The target of the work is to create a guide describing how to ...

Dobeš, Michal; Ruda, Tomáš; Sup, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Znalosti pacientů s diabetem mellitem 2. typu o výživě a pohybové aktivitě
Valentová, Lucie; Matoulek, Martin; Hásková, Aneta
2020 - Czech
This diploma thesis is focused on the knowledge of patients suffering from type 2 diabetes mellitus. The main aim of this work is to determine how well these patients are educated about type 2 diabetes mellitus depending on both the duration of the disease and whether they attend a nutritional therapist. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part provides general information about diabetes mellitus. There is a marginal description of pancreatic function and the history, definition and classification of diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus, its pathogenesis, clinical picture, diagnosis, screening, therapy and associated complications, both acute and chronic, are discussed in more detail. As part of type 2 diabetes therapy there is the most discussed non-pharmacological treatment, which includes dietary measures and physical activity. The practical part was formulated on the basis of quantitative research, which was carried out using a questionnaire survey. Data were collected from November 2019 to March 2020. 150 questionnaires were distributed to different inpatient departments and clinics in Jičín Hospital. 106 completed questionnaires were returned, but 24 of them had to be rejected due to incomplete or incorrect completion. The research sample... Diplomová práce je zaměřena na znalosti pacientů trpících diabetem mellitu 2. typu. Hlavním cílem práce je zjistit do jaké míry jsou tito pacienti edukovaní ohledně diabetu mellitu 2. typu, a to i v závislosti na délce trvání onemocnění a na tom, zda navštěvují nutričního terapeuta. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává obecné informace o diabetu mellitu. Je zde okrajově popsána funkce slinivky břišní, dále historie diabetu mellitu, definice a klasifikace. Podrobněji je pak rozebrán diabetes mellitus 2. typu, jeho patogeneze, klinický obraz, diagnostika, screening, terapie a přidružené komplikace jak akutní, tak chronické. V rámci terapie diabetu mellitu 2. typu je nejvíce rozebrána nefarmakologická léčba, do které spadají dietní opatření a fyzická aktivita. Praktická část byla vytvořena na základě kvantitativního výzkumu, který probíhal pomocí dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal od prosince 2019 do března 2020. Na lůžková oddělení a do ambulancí nemocnice v Jičíně bylo rozdáno 150 dotazníků. Navrátilo se 106 dotazníků, z toho 24 jich muselo být pro neúplné nebo nesprávné vyplnění vyřazeno. Výzkumný vzorek tedy obsahoval 82 respondentů. U těchto respondentů pak byla porovnávána míra edukovanosti podle otázek, které byly zodpovězeny správně nebo částečně... Keywords: diabetes mellitus 2. typu; nutriční terapie; diabetologie; obezita; fyzická aktivita; diabetes mellitus type 2; nutritional therapy; diabetology; obesity; physical activity Available in a digital repository NRGL
Znalosti pacientů s diabetem mellitem 2. typu o výživě a pohybové aktivitě

This diploma thesis is focused on the knowledge of patients suffering from type 2 diabetes mellitus. The main aim of this work is to determine how well these patients are educated about type 2 ...

Valentová, Lucie; Matoulek, Martin; Hásková, Aneta
Univerzita Karlova, 2020

Tělesné složení a motorická výkonnost u Romských dětí v okrese Most
Česák, Petr; Bunc, Václav; Havel, Zdeněk; Kutáč, Petr
2020 - Czech
Title: Body Composition and Motor Performance of Roma Children in the Most District Background: The Roma way of life, or rather the values they live up to, is different from the values and way of life of the majority population. This results in a lower life expectancy of the Roma and a worse social position in Czech society, even in total social exclusion. Since the individual's lifestyle evolves from childhood on, we focused on assessing the lifestyle using several parameters of body composition and motor performance of Roma children in socially excluded Roma localities Aims: The aim of this thesis is to find out the influence of the lifestyle of Roma children living in socially excluded Roma localities in the Most district on their body composition and motor performance. The second goal is to compare the body composition and motor performance of the children from majority population and socially excluded children from the Most district with the Czech children population standards. Methods: In total 733 children 7-15 years of age participated in the study, of which 448 were from majority population of the Most district (221 girls and 227 boys) and 285 children were from socially excluded Roma localities in the Most district (124 girls and 161 boys). Bioelectric impedance analysis (BIA 2000 M... Název: Tělesné složení a motorická výkonnost u romských dětí v okrese Most Úvod: Romský způsob života, nebo spíše hodnoty, které vyznávají, jsou odlišné od hodnot a způsobu života majoritní populace. To má za následek nižší naději na dožití Romů a také horší sociální postavení v české společnosti, až úplné sociální vyloučení. Životní styl jedince se vyvíjí od dětství, proto jsme se zaměřili na hodnocení životního stylu pomocí několika parametrů tělesného složení a motorické výkonnosti u romských dětí v sociálně vyloučených romských lokalitách. Cíle: Cílem práce je zjistit, jaký vliv má životní styl romských dětí žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách v okresu Most na jejich tělesné složení a motorickou výkonnost. Druhým cílem je porovnat tělesné složení a motorickou výkonnost majoritních i sociálně vyloučených dětí z okresu Most s českými populačními normami. Metody: Výzkumu se účastnilo celkem 733 dětí ve věku 7-15 let, z toho 448 majoritních dětí z okresu Most (221 dívek a 227 chlapců) a 285 děti ze sociálně vyloučených romských lokalit v okrese Most (124 dívek a 161 chlapců). Pro stanovení tělesného složení byla využita bioelektrická impedanční analýza pomocí přístroje BIA 2000 M. Pro zjišťování motorické výkonnosti dětí je využita metoda UNIFIT Test 6-60. Pro porovnání vybraných... Keywords: Tělesné složení; motorická výkonnost; zdatnost; Romské děti; Bioimpedance; T-Test 6-60; sociálně vyloučená romská lokalita; Body composition; motor performance; functional fitness; Roma; Gypsy children; Bioimpedance; T-Test 6-60; social excluded gypsy locality Available in a digital repository NRGL
Tělesné složení a motorická výkonnost u Romských dětí v okrese Most

Title: Body Composition and Motor Performance of Roma Children in the Most District Background: The Roma way of life, or rather the values they live up to, is different from the values and way of life ...

Česák, Petr; Bunc, Václav; Havel, Zdeněk; Kutáč, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Využití nových typů uhlíkových elektrod pro voltametrické stanovení organických látek
Birhanzlová, Tereza; Barek, Jiří; Labuda, Ján; Ludvík, Jiří
2020 - Czech
This Ph.D. thesis is focused on the use of a new type of non-toxic electrode (carbon film electrode - CFE) for voltammetric determination of environmental organic pollutants and on the development and use of a new type of solid electrode modified with carbon nanotubes for the determination of 2-nitrophenol (2-NP) and 8-nitroquinoline (8-NQ). The work is a continuation of the previous study of 5- nitroquinoline (5-NQ) using CFE in author's bachelor and diploma thesis. The determination of 5-NQ based on anodic oxidation is not possible at CFE and thus 2-NP was chosen as a model substance for voltammetric determination in both regions of potential window (cathodic and anodic). Further attention was paid to the development of a new type of carbon electrode with surface containing carbon nanotubes and its application for the determination of 8-NQ using differential pulse voltammetry (DPV) based on cathodic reduction of present nitro group. Silver solid electrode (AgE) as a substrate electrode for following modification was used. At first, the AgE itself was used for determination of 8-NQ in deionized water and in model samples of drinking and river water. Then the possibility of electrode surface modification using different type of carbon nanotubes was investigated. The AgE modified with carboxylated... Tato disertační práce se zaměřuje na využití nového typu netoxické uhlíkové elektrody (uhlíkové filmové elektrody (CFE)) pro voltametrické stanovení vybraných organických polutantů životního prostředí, a především na vývoj a využití nového typu elektrody modifikované pomocí uhlíkových nanotrubiček pro stanovení těchto polutantů, jmenovitě 2-nitrofenolu (2-NP) a 8-nitrochinolinu (8-NQ). Práce volně navazuje na předchozí studium 5-nitrochinolinu (5-NQ) pomocí CFE v autorčině bakalářské a diplomové práci. Vzhledem k nemožnosti anodické oxidace 5-NQ na CFE byl jako modelová látka vybrán 2-NP a bylo provedeno jeho stanovení pomocí voltametrických metod jak v katodické, tak i v anodické oblasti potenciálového okna. Dále byla věnována pozornost vývoji nového typu uhlíkové elektrody s povrchem obsahujícím uhlíkové nanotrubičky a její aplikaci ke stanovení 8-NQ pomocí diferenční pulsní voltametrie (DPV) na základě katodické redukce přítomné nitroskupiny. Zvolená podkladová elektroda pro následnou modifikaci povrchu, stříbrná tuhá elektroda (AgE), byla nejprve použita ke stanovení 8-NQ, a to i v modelových vzorcích pitné a říční vody. Následně byla zkoumána možnost modifikace elektrodového povrchu AgE pomocí různých typů uhlíkových nanotrubiček. AgE modifikovaná karboxylovanými jednostěnnými uhlíkovými... Available in a digital repository NRGL
Využití nových typů uhlíkových elektrod pro voltametrické stanovení organických látek

This Ph.D. thesis is focused on the use of a new type of non-toxic electrode (carbon film electrode - CFE) for voltammetric determination of environmental organic pollutants and on the development and ...

Birhanzlová, Tereza; Barek, Jiří; Labuda, Ján; Ludvík, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Rychlostní předpoklady 10 - 14 letých atletů
Vodička, Tomáš; Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš
2020 - Czech
Title: Speed abilities of 10 - 14 year old athletes Aims: The aim of the work is to assess the speed abilities of selected children from athletics categories U12 and U14. We are mainly interested in the percentage improvement of the monitored group of athletes as a whole, individual categories and individual athletes. We also determine the size of the relation of individual outputs (correlation). Methods: We uses the method of analysis and comparison to obtain the results. The tests were selected and adapted to test the speed and strength abilities of the athletes. For our purposes, we chose 3 tests (50m PVS, long jump from the place, optojump SQJ and CMJ). Each athlete participated in at least 5 testing during 1.6 - 1.7 years. Results: Most athletes improved their performance during the testing period. We found the tightness of the relation between individual test performances and somatic values. The tightness of the relation between the performance in the 50m PVS test and the long jump from the site was found to be tight with the tightness of the relation between the performances in the 50m PVS test and the performances in the SQJ / CMJ optojump tests. For testing speed-strength performances for categories up to 14 years is suffice 50m PVS test and a long jump from the spot. The SQJ and CMJ... Název: Rychlostní předpoklady 10 - 14 letých atletů Cíle: Cílem práce je posoudit rychlostní předpoklady vybraných dětí z atletické přípravky a žactva. Zajímáme se především o procentuální zlepšování sledované skupiny atletů jako celku, jednotlivých kategorií a atletů. Dále zjišťujeme velikost vztahů jednotlivých výkonů (korelace). Metody: K získání výsledků byla použita metoda analýzy a komparace. Testy byly vybrány a uzpůsobeny tak, aby prověřily rychlostní a silové předpoklady atletů. Pro své účely jsme vybrali tři testy (50m PVS, skok daleký z místa snožmo, optojump SQJ a CMJ). Každý atlet se zúčastnil minimálně pěti testování v průběhu 1,6 - 1,7 roku. Výsledky: U většiny atletů došlo ke zlepšení výkonů během sledovaného období. Zjistili jsme těsnost vztahů mezi jednotlivými výkony testů a somatickými hodnotami. Těsnost vztahů mezi výkony v testu 50m PVS a skoku dalekém z místa byla téměř shodná s těsností vztahu výkonu v testu 50m PVS a výkonů v testech optojump SQJ/CMJ. Na testování rychlostně silových předpokladů pro kategorii do 14 let nám postačí test 50m PVS a skok daleký z místa. Testy optojump SQJ a CMJ je vhodnější zařadit pro starší kategorie jako specifický odrazový test. Skupina atletů do 10 let dosahuje průměrně vyššího procentuálního zlepšení ve výkonech v průběhu 1,6 - 1,7 roku... Keywords: rychlost; testování; atleti; speed; diagnostic; athletes Available in a digital repository NRGL
Rychlostní předpoklady 10 - 14 letých atletů

Title: Speed abilities of 10 - 14 year old athletes Aims: The aim of the work is to assess the speed abilities of selected children from athletics categories U12 and U14. We are mainly interested in ...

Vodička, Tomáš; Vindušková, Jitka; Kaplan, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Výživa českých elitních maratonských běžců a běžkyň
Gräfová, Martina; Červinka, Pavel; Kaplan, Aleš
2020 - Czech
Title: Nutrition of Czech Elite Marathon Runners Aims: Theoretical part of this bachelor thesis summarises information on nutrition of endurance athletes. Practical part analyses dietary habits of Czech elite marathon runners. Objectives of this bachelor thesis were to survey if athletes are aiming at healthy dietary habits, how they maintain in pre-competition diet and whether they follow any of pre-event nutrition strategies. Methods: Research was completed by sending an electronical questionnaire to a representative number of Czech marathon runners before the 2020 event season. Results: Questionaire was completed by twelve elite marathon runners, out of this number six men and six women. Outcome proved the athletes are interested in their diet, especially before events when hydration is increased, yet carbohydrates and other nutrients are kept unchanged. Almost all respondents use food supplements not only before the contest but also during the year, commonly it is BCAA. Only 30 % of respondents is on super carb diet before the event. Approximately a week before the race they reduce the carb income of 20-30 %, however three to four days before the race they increase the carb income of 20-30 % above the usual numbers. Key words: sports nutrition, marathon, pre-event diet, carbohydrate loading diet Název: Výživa elitních českých maratonských běžců a běžkyň Cíle: Teoretická část bakalářská práce shrnuje dostupné informace o výživě vytrvalostních sportovců. V praktické části je proveden rozbor stravovacích návyků českých elitních maratonských běžců a běžkyň. Cílem práce je zjistit, zda se tito sportovci orientují v základech sportovní výživy, jak se stravují ve dnech před závody a zda využívají některý z předzávodních dietních režimů. Metody: Výzkum je proveden pomocí dotazníku, který byl v elektronické podobě zaslán vybraným českým maratoncům v období před závodní sezónou 2020. Výsledky: Dotazník vyplnilo dvanáct oslovených českých elitních maratonských běžců, šest žen a šest mužů. Výsledky ukázaly, že sportovci se o své stravování zajímají, zejména před závody, kdy zvyšují příjem tekutin, ale většinou nemanipulují s příjmem sacharidů ani jiných živin. Téměř všichni oslovení, nejen pouze před závodem, ale i v průběhu celého roku, užívají doplňky stravy, nejčastěji BCAA. Pouze 30 % ze sledovaných sportovců využívá před závody superkompenzační sacharidovou dietu. Přibližně týden před závodem snižují příjem sacharidů o 20-30 %, 3-4 dny před závody příjem sacharidů zvyšují o 20-30 % oproti obvyklým hodnotám. Klíčová slova: sportovní výživa, maraton, předzávodní strava, sacharidová superkompenzace Keywords: sportovní výživa; maraton; předzávodní strava; sacharidová superkompenzace; sports nutrition; marathon; pre-event diet; carbohydrate loading diet Available in a digital repository NRGL
Výživa českých elitních maratonských běžců a běžkyň

Title: Nutrition of Czech Elite Marathon Runners Aims: Theoretical part of this bachelor thesis summarises information on nutrition of endurance athletes. Practical part analyses dietary habits of ...

Gräfová, Martina; Červinka, Pavel; Kaplan, Aleš
Univerzita Karlova, 2020

Přechodový rituál v povídce George Saunderse
Kreč, Jakub; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
2020 - Czech
Keywords: interpretace; literatura; literární interpretace; George Saunders; povídka; přechodový rituál; interpretation; literature; literary interpretation; George Saunders; short-story; rite of passage Available in a digital repository NRGL
Přechodový rituál v povídce George Saunderse

Kreč, Jakub; Zika, Richard; Petříčková, Taťána
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases