Number of found documents: 545578
Published from to

An investigation into English and Vietnamese idioms
LE, Thao Anh
2019 - English
Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým znakům, klasifikaci a rozdílům mezi anglickými a vietnamskými idiomy. V praktické části jsou porovnány anglické a vietnamské idiomy, které jsou rozdělené podle stupně ekvivalence. This bachelor's thesis deals with the comparison of English and Vietnamese idioms. The thesis is divided into the theoretical and practical section. The theoretical section deals with the definition of idiom, its characteristic features, its classification and the differences between English and Vietnamese idioms. In the practical section, the English and Vietnamese idioms are compared, divided according to their degree of equivalence. Keywords: porovnávání; ekvivalence; idiomy; idioms; equivalence; contrastive Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
An investigation into English and Vietnamese idioms

Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým ...

LE, Thao Anh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Přístup k zubnímu zdraví v různých sociálních vrstvách
BUŘIČOVÁ, Klára
2019 - Czech
Téma péče o chrup a jeho důležitost v běžném i pracovním životě je tématem velice aktuálním a myslím, že se na toto téma stále více poukazuje. Lidé se o svůj chrup chtějí více starat a přikládají mu čím dál větší důležitost. Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku péče o chrup napříč různými sociálními vrstvami a kraji v České republice, zjistit jakou důležitost lidé svému chrupu přikládají, jak se o něj starají a zda také sledují stav chrupu u ostatních lidí. Teoretická část práce je zaměřena především na základní teoretické poznatky v oblastech zdraví, orálního zdraví, sociologie a psychosociálních determinantů zdraví. Praktickou část práce tvořilo kvantitativní šetření za použití dotazníkového šetření, které ukázalo, že lidé přikládají stavu svého chrupu různou důležitost, a že finance nejsou nejdůležitějším faktorem, který v péči o chrup hraje roli. The topic of dental care and its importance in everyday and working life is a very topical subject and I think that this topic is being raised more and more, people want to take more care of their teeth and attach more and more importance to it. The aim of this thesis is to chart the issue of dental care across different social classes and regions in the Czech Republic, to find out what importance people attach to their teeth, how they take care of them and whether they also monitor the state of teeth with other people. The theoretical part is focused on basic theoretical knowledge in the areas of health, oral health, sociology and psychosocial determinants of health. The practical part of the thesis consisted of a quantitative survey, using a questionnaire survey, which showed that people attach different importance to the state of their teeth, and that finance is not the most important factor in dental care. Keywords: péče o chrup; sociální skupiny; zubní zdraví; prevence; motivace; dental care; social groups; dental health; prevention; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přístup k zubnímu zdraví v různých sociálních vrstvách

Téma péče o chrup a jeho důležitost v běžném i pracovním životě je tématem velice aktuálním a myslím, že se na toto téma stále více poukazuje. Lidé se o svůj chrup chtějí více starat a přikládají mu ...

BUŘIČOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Keywords: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston
KLIMEŠOVÁ, Daniela
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Intraracial Love and Bigotry in Jonah's Gourd Vine and Their Eyes Were Watching God and Selected Short Stories by Zora Neale Hurston

KLIMEŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

K problematice výuky sémantiky na 2. stupni ZŠ
ŠARMÍROVÁ, Adriana
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyučování sémantiky na 2. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje systematizaci poznatků o významu slov, podává výklad základních pojmů a poukazuje na vnitřní vztahy mezi slovy. Pozornost je věnována především didaktickému aspektu výuky sémantiky a zpracování dané problematiky ve vybraných současných učebnicích českého jazyka. V praktické části si klademe za cíl vytvořit kompletní výukový materiál pro žáky 6.-9. ročníku (metodické listy, pracovní listy, výukové prezentace), který poslouží k realizaci vyučovacích hodin vztahujících se k učivu o významu slov. The diploma thesis is focused on the issue of teaching semantics to elementary school students from 6th to 9th grade. The theoretical part consists of organizing existing notes about the theory of word meaning, explaining the basic terminology and describing the inner relationships between words. The main focus is on the didactic aspect of teaching semantics and how it is implemented in the contemporary textbooks of the Czech language. In the practical part, the main goal is to create an exhaustive learning materials for the students from the 6th to 9th grade (methodical papers, worksheets, presentations) which can be used for teaching the word meaning at school. Keywords: výuka; sémantika; učebnice; pracovní list; metodické listy; základní škola; teaching. semantics; textbooks; worksheet; methodical paper; elementary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
K problematice výuky sémantiky na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vyučování sémantiky na 2. stupni ZŠ. Teoretická část obsahuje systematizaci poznatků o významu slov, podává výklad základních pojmů a poukazuje na vnitřní ...

ŠARMÍROVÁ, Adriana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Čtyřstěny a jejich vlastnosti
ČERVENKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Diplomová práce Čtyřstěny a jejich vlastnosti shrnuje základní vlastnosti čtyřstěnů. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými typy čtyřstěnů a jejich vlastnostmi. U vybraných pojmů z geometrie trojúhelníku se snažím hledat jejich prostorovou analogii. Jsou zde odvozeny podmínky pro existenci ortocentra čtyřstěnu. Dále je pro čtyřstěny bez ortocentra zaveden Mongeův bod, který má vlastnosti odpovídající ortocentru. U většiny vlastností jsou popsány jejich důkazy. V závěrečné části jsou navrženy pracovní listy pro žáky základních a středních škol. Součástí jsou také obrázky vytvořené v geometrickém programu GeoGebra 3D, které pomáhají čtenáři porozumět dané problematice. This diploma thesis Tetrahedra and their properties summarizes the basic properties of tetrahedron. The main goal is to introduce the topic to a reader of this thesis. Author would like to provide basic information about the particular types of tetrahedra and their properties. I try to examine there a spatial analogy of selected terms of a triangle. Conditions for the existence of the orthocenter of a tetrahedron are derived. Then for a non-orthocetric tetrahedron the Monge point as its generalization is introduced. By most properties their proofs are given. In the final part worksheets for pupils of primary and secondary schools are designed. Pictures in the thesis are created in a geometrical program called GeoGebra 3D. These pictures can help the reader to understand this problem. Keywords: stejnostěnný čtyřstěn; Mongeův bod; ortocentrický čtyřstěn; pravidelný čtyřstěn; pracovní listy; osm kulových ploch vepsaných čtyřstěnu; kulová plocha dvanácti bodů; equifacial tetrahedra; Monge point; orthocentric tetrahedron; regular tetrahedron; worksheets; the eight spheres of tetrahedron tangent to the planes of its faces; twelve-point sphere Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Čtyřstěny a jejich vlastnosti

Diplomová práce Čtyřstěny a jejich vlastnosti shrnuje základní vlastnosti čtyřstěnů. Cílem této práce je seznámení čtenáře s jednotlivými typy čtyřstěnů a jejich vlastnostmi. U vybraných pojmů z ...

ČERVENKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Úprava povrchu textilií pomocí plazmového výboje
STEHLÍK, Radim
2019 - Czech
Diplomová práce pojednává o povrchové úpravě bavlněné textilie za pomoci nízkotla-kého mikrovlnného plazmového výboje. Hlavními použitými materiály pro tento expe-riment uvedený v práci jsou bavlněná textilie a hexametyldisiloxan. Vlastní experi-ment je zaměřen na modifikaci bavlněné textilie pro zlepšení hydrofobních vlastností. Při povrchové úpravě bylo užito procesního plynu argonu. U jednotlivých ošetřova-ných vzorků bylo operováno se změnami průtoku procesního plynu a dobou, po kterou byl prováděn proces výše jmenované úpravy. Pro analýzu dosažených výsledků expe-rimentu bylo využito dvou metod. První metoda byla zaměřena na zjištění změn hyd-rofobních vlastností v podobě smáčivosti u neošetřeného vzorku v porovnání s dalšími ošetřenými vzorky za pomoci kapkové metody. Pro následné studium možných změn povrchové topografie bylo využito elektronového mikroskopu. Z pohledu zkoumaných výsledků modifikace byl zjevný rozdíl hydrofobních vlastností při užití kapkové me-tody spolu se změnou topografie povrchu pořízenou na elektronovém mikroskopu u zkoumaných vzorků bavlněné textilie. Samotné vyhodnocení jednotlivých metod pou-kazuje na žádoucí změny modifikované bavlny v porovnání s bavlnou nemodifikova-nou. Bližší informace týkající se výsledků experimentu v závislosti na změnách jed-notlivých parametrů při procesu ošetření bavlny za pomoci nízkotlakého mikrovlnného plazmového výboje jsou uvedeny v práci. The thesis deals with the surface modification of cotton fabric by low-pressure micro-wave plasma discharge. The main materials used for this experiment are cotton fabrics and hexamethyldisiloxane. The experiment itself is focused on the modification of cotton fabric to improve hydrophobic atributes. An argon process gas was used in the surface modification. The individual treated samples were operated with changes in process gas flow and the time during which the above-mentioned modifications was performed. Two methods were used to analyze the results of the experiment. The first one was aimed at determining changes in hydrophobic atributes in the form of wetta-bility in an unmodified sample compared to other modificated samples using the drop-let method. An electron microscope was used for the subsequent study of possible changes in surface topography. From the point of view of the examined results, the difference in hydrophobic properties was observed when using the droplet method to-gether with the change in the topography of the surface obtained on the electron mi-croscope in the cotton samples examined. The actual evaluation of individual methods points to the desirable changes in modified cotton compared to unmodified cotton. Further information regarding the results of the experiment, depending on the changes in individual parameters in the cotton treatment process using low pressure microwave plasma discharge, are presented in thesis. Keywords: Hydrofobita; smáčivost; plazmová funkcionalizace; HMDSO; bavlněné textilie; Hydrophobicity; wettability; plasma functionalization; HMDSO; cotton fabrics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úprava povrchu textilií pomocí plazmového výboje

Diplomová práce pojednává o povrchové úpravě bavlněné textilie za pomoci nízkotla-kého mikrovlnného plazmového výboje. Hlavními použitými materiály pro tento expe-riment uvedený v práci jsou bavlněná ...

STEHLÍK, Radim
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích
JANDA, Patrik
2019 - Czech
Bakalářské práce je zaměřena na použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích, poté se bude zabývat návrhem vhodných modelových úloh pro robota CoreXY. Posledním bodem bude otestování vylepšené konstrukce robota CoreXY a modelových úloh. V rámci práce bude vypracován konstrukční návod na vylepšení robota CoreXY a použitelné modelové úlohy v zájmových kroužcích. The bachelor's thesis is focused on the use of CoreXY Parallel Robot for the teaching of interest circles, then it will deal with the design of suitable model tasks for the CoreXY robot. The last point will be testing the improved CoreXY robot design and model tasks. In the course of the thesis, the design instructions for the CoreXY robot will be developed and usable model tasks in the interest rings. Keywords: CoreXY; 3D tiskárna; Arduino; Raspberry Pi; zájmový kroužek; modelové úlohy; CoreXY; 3D printer; Arduino; Raspberry pi; free time activities; Model examples Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích

Bakalářské práce je zaměřena na použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích, poté se bude zabývat návrhem vhodných modelových úloh pro robota CoreXY. Posledním bodem bude ...

JANDA, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pohádková fantasy ve viktoriánské dětské literatuře: Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass Lewise Carrolla a The Water Babies Charlese Kingsleyho
TÝMALOVÁ, Monika
2019 - Czech
Cílem této práce je srovnávací analýza dvou románů anglické dětské literatury, Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass Lewise Carrolla a The Water Babies Charlese Kingsleyho. V teoretické části práce podá informace o životě a díle obou autorů a o celkovému rozvoji a rysech fantastické dětské literatury. Východiskem interpretace je Tolkienova esej O pohádkách, která je zaměřena na tři základní rysy: únik, obnovu a útěchu. Samotná analýza se zabývá následujícími tématy: děti a dospělí, obraz jiného světa, nebezpečí a násilí, přátelství a návrat. Na základě této interpretace práce nastíní shody a rozdíly v přístupu obou autorů k žánru fantasy. The aim of this thesis is a comparative analysis of two popular novels of English children's literature, Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass and Charles Kingsley's The Water Babies. In the theoretical part the thesis gives information about the life and work of these two authors, and about the general development and particular features of fantastic children's literature. The interpretation draws on Tolkien's essay On Fairy-Stories, which focuses on three primary features: escape, renewal and consolation. The analysis itself deals with the following themes: children and adults, the picture of the other world, danger and violence, friendship and return. In this respect, the thesis outlines the similarities and differences in both authors' attitudes to fantasy genre. Keywords: Alenka v kraji divů a za zrcadlem; Charles Lutwidge Dodgson; Lewis Carroll; Vodní děti; Charles Kingsley; John Ronald Reuel Tolkien; O pohádkách; dětská fantastická literatura; Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass; Charles Lutwidge Dodgson; Lewis Carroll; The Water Babies; Charles Kingsley; John Ronald Reuel Tolkien; On Fairy-Stories; children's fantastic literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pohádková fantasy ve viktoriánské dětské literatuře: Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass Lewise Carrolla a The Water Babies Charlese Kingsleyho

Cílem této práce je srovnávací analýza dvou románů anglické dětské literatury, Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass Lewise Carrolla a The Water Babies Charlese Kingsleyho. V ...

TÝMALOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pracovní motivace v sociálních službách
HAMROVÁ, Alena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků v sociálních službách. Teoretická část je rozdělena do tří oblastí, které vymezují vždy konkrétní zaměření motivace a skrze toto rozdělení se zaměřuje na motivaci obecnou, motivaci v pracovním prostředí, která převážně zasahuje do oblasti managementu, potřeb zaměstnanců a motivaci v sociálních službách. Z poznatků teoretické části vychází část praktická, která se věnuje konkrétním motivacím pracovníků. V rámci kvantitativního výzkumného šetření byl vytvořen dotazník pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Odpovídali na něj zaměstnanci Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci, pod který spadají domovy seniorů, chráněná bydlení, denní a týdenní stacionáře i domov pro osoby se zdravotním postižením. Díky datům vyplývajícím z výzkumu byly zmapovány a porovnány hlavní motivy pracovníků přímé péče a pracovníků, jejichž pracovní náplň je převážně administrativního rázu. Dotazník se také zaměřil na příznaky syndromu vyhoření a syndromu pomocníka, které negativně ovlivňují motivaci a celkový pracovní výkon lidí v pomáhajících profesích. This bachelor thesis deals with motivation of workers in social services. The theoretical part is divided into three areas which always define the specific focus of motivation and through this division focuses on the general motivation, motivation in the working environment, which mainly interferes in the field of management, the needs of employees and motivation in social services. The practical part, which is devoted to specific motivation of workers, is based on the findings of the theoretical one. Within the quantitative research survey a questionnaire was created for workers in social services and social workers. It was answered by the employees of the Center for Social Services in Jindřichův Hradec which includes seniors' homes, sheltered housing, day and weekly care centers and a home for people with disabilities. Thanks to the data that the research shows, the main motives of direct care workers and workers whose work is mostly of an administrative nature were mapped and compared. The questionnaire also focused on the burnout syndrome and the helper syndrome which negatively affect the motivation and overall work performance of people in helping professions. Keywords: motivace; pracovní motivace; motivace v sociálních službách; sociální pracovník; pracovník v sociálních službách; syndrom vyhoření; syndrom pomocníka; supervize; motivation; work motivation; motivation in social services; social worker; worker in social services; burnout syndrome; helper syndrome; supervision Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní motivace v sociálních službách

Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků v sociálních službách. Teoretická část je rozdělena do tří oblastí, které vymezují vždy konkrétní zaměření motivace a skrze toto rozdělení se zaměřuje na ...

HAMROVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases