Number of found documents: 39297
Published from to

Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0
Košťál Michal; Mikita Sobaleu; Huml Ondřej
2020 -
Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. Předpokládalo se, že by nové spektrum měl zvýšený podíl epithermálních neutronů, což se hodí pro testování účinných průřezů v oblasti epithermálních energii. Byl připraven MCNP model grafitové zóny na základě MCNP modelu referenční zóny. Byl ukázán vliv neutronových filtrů na citlivost reakcí v různých energetických oblastech. Charakterizace neutronového pole grafitové aktivní zóny byla provedena pomocí vyhodnocení reakčních rychlosti dobře validovaných reakcí. Výsledky ukázaly, že připravený MCNP model dobře charakterizuje získané neutronové pole. Kromě toho, byla provedena validace dalších reakčních rychlostí dozimetrických reakcí v získaném neutronovém spektru.The present Master’s thesis seeks to characterize a neutron field in a special LR-0 reactor core. As a result of using graphite, the reference LR-0 neutron spectrum got thermalized. The new spectrum is supposed to increase an epithermal neutrons share to validate crosssections in the epithermal energy region. The MCNP model of the graphite core was prepared using the reference core MCNP model. The impact of neutron filters on reactions sensitivity in different energy regions was illustrated. The characterization of the graphite core neutron spectrum was made by means of reaction rates evaluation of well-validated reactions. The results showed that MCNP model characterizes the neutron field well. Moreover, validation of other reaction rates of dosimetric reactions in the obtained neutron spectrum was made. Keywords: charakterizace neutronového pole; dozimetrické reakce; grafitová vložná zóna; integrální experimenty; LR-0; vyhodnocení reakčních rychlostí; characterization of neutron field; dosimetric reactions; graphite insertion; integral experiments; LR-0; reaction rates evaluation Available at various departments of the ČVUT.
Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0

Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. ...

Košťál Michal; Mikita Sobaleu; Huml Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ocelová konstrukce skladištní haly
Jandera Michal; Aleš Chovanec; Mareš Jiří
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, výběr vhodné statické varianty rámu, posouzení prvků a vybrané detaily. Dále je přiložena technická zpráva a výkresová dokumentace. Na závěr je vypočten vliv plášťového chování tenkostěnných profilů na ztužení haly s využitím hodnot určených zkouškami.The bachelor´s thesis is focused on design of a load-bearing steel structure of a storage hall in Pilsen. The hall is divided into a storage and an administrative section. The structural design consists of load calculation, design of roofing and cladding, choice of appropriate structural variant of a main portal frame, and design of main structural members and details. Technical report and a drawing documentation is also included. Finally, stressed skin behaviour of the cladding and roofing is considered in the analysis, using experimentally derived strength and stiffness of connections. Keywords: ocelová hala; náběh; rámová konstrukce; štítová stěna; rámový roh; plášťové chování; steel structure; haunch; portal frame; gable wall; frame connection; stressed skin design Available in digital repository of ČVUT.
Ocelová konstrukce skladištní haly

Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh ...

Jandera Michal; Aleš Chovanec; Mareš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bytový dům
Kuklíková Anna; Vít Střelka; Kuklík Petr
2020 -
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. Bakalářská práce má část statickou a část výkresovou. Statická část obsahuje statický výpočet nosných prvků objektu a spojů dle českých norem ČSN EN a Evropského technického posouzení ETA. Výkresová část se skládá z půdorysů jednotlivých podlaží, půdorysu střechy, příčným řezem, podélným řezem, pohledů a vybraných stavebních detailů.The bachelor thesis focuses on the design of a wooden, residential house with four floors. The residential house is made from a system of a Czech company Novatop, which specializes in wooden constructions, based on a cross-laminated timber. Bachelor thesis has a static part and drawings. The static part contains a static calculation of individual elements of the residential house and connections according to the Czech standards ČSN EN and the European technical assessment ETA. The drawings consist of floor plans, a roof plan, a cross section, a linear section, elevations and selected construction details. Keywords: Křížem vrstvené dřevo; CLT; Lepené lamelové dřevo; BSH; Rostlé dřevo; KVH; Novatop; Bytový dům; Dřevostavba; Ohyb; Smyk; Průhyb; Rothoblaas; Prefabrikace; Panelová výstavba; Zelená střecha; Provětrávaná fasáda; Kazetové stropy; Součinitel prostupu tepla; Akustika; Požární odolnost; Cross-laminated timber; CLT; Glulam; BSH; Solid wood; KVH; Novatop; Residential House; Wood structure; Bend; Shear; Deflection; Rothoblaas; Prefabrication; Panel construction; Green roof; Ventilated facade; Coffered ceilings; Heat transfer coefficient; Acoustics; Fire resistance Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi ...

Kuklíková Anna; Vít Střelka; Kuklík Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mateřská škola
Kuklíková Anna; Pavel Sucharda; Šebek Jan
2020 -
Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který má na jižní straně dřevěný přístřešek. Hlavní nosný systém je řešen jako lehký obvodový skelet. Práce obsahuje statický výpočet, technickou zprávu a výkresovou dokumentaci včetně vybraných detailů.The aim of the bachelor's thesis "Kindergarten" is a static design and assessment of supporting framework, as well as the elaboration of project documentation and a detailed solution in accordance with the specified scope. The object is a single-storey non-basement building with a wooden shelter on the southern side. The main framing system is designed as a light-frame perimeter skeleton. The thesis consists of a static calculation, technical report and drawing documentation, including selected details. Keywords: Mateřská školka; dřevostavba; two by four; lepený lamelový nosník; příhradová konstrukce s prolisovanými trny; Kindergarten; wooden structure; two by four; glued laminated timber; trusses Available in digital repository of ČVUT.
Mateřská škola

Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní ...

Kuklíková Anna; Pavel Sucharda; Šebek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výrobní hala s administrativním zázemím
Kuklíková Anna; Jiří Šergl; Červený Petr
2020 -
Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy a sedlové plnostěnné vazníky z lepeného lamelového dřeva. Administrativní budova je rovněž obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 15,4 x 16,9 m. Budova má dvě nadzemní podlaží a její nosnou konstrukci tvoří lehký dřevěný skelet (systém two by four), dřevěné stropní nosníky a sedlové příhradové vazníky. Obě budovy jsou navzájem propojeny spojovací chodbou o půdorysných rozměrech 5,4 x 4,6 m. Práce obsahuje statický výpočet, technickou zprávu a výkresovou dokumentaci včetně vybraných detailů.The aim of this Bachelor thesis was a complex design of load-bearing elements, drawing documentation and detailing. Production hall is rectangular shape and the dimensions are 35,5 x 16,5 m. Load-bearing structure is made by prefabricated reinforced concrete columns and girder made from glued laminated timber. Administration hall is also rectangular shape and the dimensions are 15,4 x 16,9 m. The building has two storeys and the structure is made by light lumber load-bearing skeleton (system two by four), timber floor girders and truss girders. Both buildings are connected by a corridor with ground plan dimensions 5,4 x 4,6 m. The thesis contains structural design, technical report and drawing documentation with selected details. Keywords: Dřevo; dřevostavba; výrobní hala; administrativní budova; nosník; sloup; lepený lamelový vazník; příhradový vazník; two by four; Timber; wooden structure; production hall; administration hall; beam; column; glued laminated girder; truss girder; two by four Available in digital repository of ČVUT.
Výrobní hala s administrativním zázemím

Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných ...

Kuklíková Anna; Jiří Šergl; Červený Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ocelová konstrukce tělocvičny
Jandera Michal; Šimon Povolný; Eliášová Martina
2020 -
Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr byly navrženy spoje. Navržené prvky byly též posouzeny. K návrhu byla vyhotovena výkresová dokumentace a technická zpráva.The aim of this Bachelor thesis was a complex design of load-bearing steel structure of a sports hall with a background. At first, horizontal, then vertical elements were designed and in the end bracings and joins were designed. Resistance of designed elements was also verified. Drawing documentation and technical report is also provided. Keywords: Ocelová konstrukce; halová konstrukce; statický výpočet; ztužení; konstrukční detaily; kyvná vazba; Steel structure; hall structure; structural design; bracing; detailing; sway frame Available in digital repository of ČVUT.
Ocelová konstrukce tělocvičny

Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr ...

Jandera Michal; Šimon Povolný; Eliášová Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu
Velebil Lukáš; Lucie Bolková; Sokol Zdeněk
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby. Součástí projektové dokumentace je stavebně – konstrukční řešení. To zahrnuje statický výpočet nosných konstrukcí objektu a architektonicko – stavební řešení. PBŘ je zpracováno pouze částečně dle požadavků zadání. Všechny použité zdroje jsou uvedeny nebo přiloženy v jednotlivých částech dokumentace.This bachelor’s project pursues the design of timber load-bearing structure of an administrative building in Hořice, followed by the elaboration of the fire safety assessment for given building. The project is made out of two superior parts – the project documentation to the extent for building permit and fire safety assessment. The project documentation includes construction design with structural analysis and architectonical design. The fire safety assessment is worked out partially according to the assignment requirements. All used sources are listed or attached in the individual parts of the documentation. Keywords: CLT panely; administrativní budova; dřevostavba; pořární odolnost; požárně bezpečnostní řešení; X-LAM Panels; administrative building; wood construction; fire resistance; fire safety assessment Available in digital repository of ČVUT.
Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – ...

Velebil Lukáš; Lucie Bolková; Sokol Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov
Cábová Kamila; Adam Habětínek; Netušil Michal
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost nosných prvků. V druhé části jsou navrženy nosné ocelové prvky za běžné teploty, konkrétně příhradový vazník, sloup a ztužidla. Třetí část stanovuje dva požární scénáře a jejich průběhy teplot v požárním úseku sportovní haly. Prvním scénářem je požár s průběhem teplot dle normové teplotní křivky, druhý scénář simuluje lokální požár výstavního stánku. Poslední čtvrtá část posuzuje navržené vybrané ocelové prvky z druhé části na účinky požáru a navrhuje jejich protipožární ochranu.Bachelor thesis is focused on a design of sports hall in small city Pouchov. The thesis is devided into four parts. In the first part partial fire safety solution of the building is processed and the required fire resistence of load-bearing parts of steel structure is determined. The second part of thesis is dedicated to design and assesment of steel elements at normal temperature, in particular lattice girder, column and stiffeners. The third part determines the fire scenarios and its course of temperature in firing compartment of sports hall. One of the fire scenario is standard temperature curve, the second scenario simulates a fire of exhibition stand. Last part is devoted to assessment of steel elements and compared to required fire resistance. A fire protection is recommended. Keywords: Sportovní hala; návrh ocelové konstrukce; příhradový vazník; požární scénáře; normová teplotní křivka; model lokálního požáru; posouzení za požáru; Sports hall; desigh of steel elements; lattice girder; fire scenarios; standard temperature curve; model of local fire; assesment of fire resistance Available in digital repository of ČVUT.
Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov

Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná ...

Cábová Kamila; Adam Habětínek; Netušil Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků
Frantová Michaela; Michal Kouda; Bílý Petr
2020 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení vhodného modelu náhradní příhradoviny pro vybranou část stěnového nosníku, nacházejícího se v objektu Ostravská brána. Poté je pro vybranou kritickou část tohoto stěnového nosníku navržena a posouzena výztuž. Ve stěnovém nosníku jsou identifikovány oblasti možných poruch a navržena vhodná opatření.The bachelor thesis deals with the topic of deep beams. Common types of deep beams are used for demonstration of respective variants of a Strut and Tie model. The main goal of this work is to analyze the stress and subsequently build a suitable Strut and Tie model for the selected part of the deep beam located in Ostravská brána. Additionally reinforcement for selected critical part of this beam is designed and assessed. Areas of possible defects are identified and suitable countermeasures suggested. Keywords: Stěnový nosník; příhradová analogie; vzpěry; táhla; styčníky; napětí; tlak; tah; výztuž; zatížení; Deep beam; strut and tie model; strut; tie; joints; tension; stress; compression; reinforcement; load Available in digital repository of ČVUT.
Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků

Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí ...

Frantová Michaela; Michal Kouda; Bílý Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití genetických algoritmů v rané fázi návrhu
Petřík Martin; Evgenij Bogdanovič; Štefan Radek
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá využitím genetických algoritmů v rané fázi návrhu. Cílem je seznámit čtenáře s problematikou genetických algoritmů a ukázat jak lze s jejich pomocí provést optimalizaci a proč je výhodné optimalizaci zakomponovat do standardního postupu návrhu stavebních konstrukcí. Přínos této metody byl demonstrován na již existující stavbě, jejíž nosná konstrukce byla podrobena optimalizaci. Výsledky ukázaly, že by potenciálně bylo možné dosáhnout až 10,1% úspory stavebního materiálu oproti výchozímu návrhu.This bachelor thesis deals with the use of genetic algorithms in the early stages of design. The aim is to acquaint the reader with the issue of genetic algorithms and to show how they can be used for optimization and why it is advantageous to incorporate optimization into the standard design procedure of building structures. The benefit of this method was demonstrated on an existing building whose load-bearing structure was subjected to optimization. The results showed that it would potentially be possible to achieve up to 10.1% savings in building materials compared to the initial design. Keywords: Optimalizace; genetický algoritmus; evoluční simulace; NSGA-II; parametrické navrhování; Rhihnoceros; Grasshopper3D; Karamba3D; WallaceiX; Optimization; genetic algorithm; evolutionary simulation; NSGA-II; parametric design; Rhihnoceros; Grasshopper3D; Karamba3D; WallaceiX Available in digital repository of ČVUT.
Využití genetických algoritmů v rané fázi návrhu

Tato bakalářská práce se zabývá využitím genetických algoritmů v rané fázi návrhu. Cílem je seznámit čtenáře s problematikou genetických algoritmů a ukázat jak lze s jejich pomocí provést optimalizaci ...

Petřík Martin; Evgenij Bogdanovič; Štefan Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases