Number of found documents: 54229
Published from to

Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky
SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - Czech
Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může posloužit jako nejlepší prediktor. Dílčí cíle zahrnovaly diferenciaci mezi výsledky atletů a studentů fakulty. Výzkumný soubor tvořily výsledky motorických testů a zúčastnilo se 40 mužů a 20 žen. Testy, které nejvíce předpovídají výkony v dálce jsou 30 m letmo, dálka z místa a desetiskok, tzn. čím lepší výkony v těchto testech, tím lepší výkony ve skoku do dálky. This bachelor thesis solves whether and to what extent it is possible to predict future performance in long jump based on results of selected motor tests. The aim was to find out which test could serve as the best predictor. Partial objectives included differentiation between the results of athletes and students of the faculty. The research sample consisted of motor test results and 40 men and 20 women participated. Tests that predict long jump performance are 30 m dash, standing long jump and ten consecutive jumps, ie. the better the performance in these tests, the better the long jump performance. Keywords: motorické testy; síla; rychlost; testování; dálka z místa; pětiskok; desetiskok; přesah; validita; korelace; motor tests; speed; strength; testing; standing long jump; five consecutive jumps from dominant leg; ten consecutive jumps; reach; validity; correlations Available in digital repository of UPOL.
Možnosti predikce atletické výkonnosti v disciplíně skok do dálky

Tato bakalářská práce řeší, zda a nakolik je možno predikovat budoucí výkonost ve skokanských disciplínách na základě výsledků vybraných motorických testů. Cílem bylo zjistit, který test může ...

SMUTNÝ, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu
KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli má potápění místo v nabídce organizovaného sportovního cestovního ruchu v České republice. Sekundárním cílem je pomocí dotazníku zjistit názory na cesty do zahraničí skupiny potápěčů a dále tyto názory analyzovat a porovnat je s výsledky jiné kvalifikační práce. Výsledky práce ukazují na potenciální věkovou skupinu, na kterou by se měli zaměřit provozovatelé cest do zahraničí. V závěru uvádí autor doporučení ke zlepšení služeb provozovatelů cest do zahraničí za potápěním. Scuba diving is nowadays one of sports with high growth tendency. Increasingly is getting into sport sphere and is more and more accessible. Main task of this work is to find out if scuba diving has a place in the offer of organized sport tourism in the Czech republic. Secondary task is to use the survey to find out opinions on trips abroad from a group of divers, analyze this opinions and compere them with another qualification work. Results of my work shows target age group on which they can throw main focus. In the conclusion you find recommendation from author how to improve these services. Keywords: Přístrojové potápění; cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; dobrodružný cestovní ruch; Scuba diving; tourism; sport tourism; adventure tourism Available in digital repository of UPOL.
Přístrojové potápění jako součást sportovního cestovního ruchu

Potápění je v dnešní době populární sport, který má růstovou tendenci. Čím dál více se taky potápění dostává do sportovní sféry a je čím dál více dostupnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je ...

KLUS, Jaromír; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku
MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a stravovací návyky sourozenců rozdílného věku a porovnat, zda je tento vliv rodičů je stejný na mladší i starší dítě. Pro cíle práce byl použit standardizovaný dotazník: Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR). Výzkumného šetření se zúčastnilo 30 rodin s dětmi ve věku 6-12 let (33 dívek a 27 chlapců). Výsledky prokázaly rozdílnou míru korelace ve všech testovaných oblastech v rámci pohybové aktivity a stravovacích zvyklostí u rodičů (matky i otce) a mladšího i staršího sourozence. The bachelor's thesis deals with the influence of parents on eating and physical habits in families with two children aged 6 to 12. The thesis aimed to find out about the parents' influence on the physical activity and eating habits in siblings of different ages and to compare if the parental influence is the same on both the younger and older child. A standardized questionnaire Stravovací a pohybové zvyklosti v rodině (SPZR, The Eating and Physical Habits in Families) was used. The survey research included 30 families with children aged 6 to 12 (33 girls and 27 boys). The results have shown different correlation rates in all tested areas within physical activity and eating habits in parents (mother and father) and the younger and older siblings. Keywords: mladší školní věk; pohybová aktivita; rodina; zdraví; životní styl; younger school age; physical activity; family; health; lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Vliv rodičů na pohybové a stravovací návyky u sourozenců rozdílného věku

Bakalářská práce se zabývá vlivem rodičů na stravovací a pohybové návyky v rodinách se dvěma dětmi ve věku 6-12 let. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv rodičů na pohybovou aktivitu a ...

MÁČALOVÁ, Tereza; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva
GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností protržení hráze přehrady a zkoumá celou situaci - příčiny vzniku, průběh, následky a to z pohledu ochrany obyvatelstva. This bachelor thesis deals with the largest water reservoir in the USA, the Oroville dam. The work captures the history of the dam from its origin to the present. Describes the events associated with the possibility of breaking the embankment dam and looking into the whole situation - reasons, the course, the consequences from the perspective of the protection of the population. Keywords: Přehrada Oroville; historie; možnost protržení přehrady; ochrana obyvatelstva; Oroville dam; history; possibility of breaking the embankment dam; protection of the population Available in digital repository of UPOL.
Přehrada Oroville a ochrana obyvatelstva

Bakalářská práce se zabývá největší sypanou vodní přehradou v USA, přehradou Oroville. Práce zachycuje historii přehrady od jejího vzniku až po současnost. Popisuje události spojené s možností ...

GLIER, Petr; HALÁSOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poslání Policie České republiky a veřejnost
HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pravomocí a povinností příslušníků Policie České republiky. Rozebírám pravomoci a povinnosti dané zákonem, ale také povinnosti z hlediska etiky a morálky dané Etickým kodexem Policie České republiky. Dále se v práci věnuji otázce policejní psychologie a správné komunikace policistů, neboť je důležitým aspektem, dle kterého veřejnost Policii ČR hodnotí. Druhá část mé práce se skládá z dotazníkového šetření, zaměřeného na zjištění názoru obyvatel Olomouckého kraje na práci Policie ČR. This bachelor thesis is about Police of the Czech Republic powers and responsibilities and its problematics. I am looking into powers and responsibilities given by law but also powers in terms of ethics and morality taken from Code of Ethics for Police of the Czech Republic. Further then, I am weighing up on police psychology and correct communication of police as it is an important aspect in the eyes of public. The second part of my work consists of questionnaire survey focused on opinions about Czech police work as seen by residents from Olomouc region. Keywords: policie; Police České republiky; pravomoci policistů; povinnosti policistů; Etický kodex Policie České republiky; psychologické aspekty; policie; Police of the Czech Republic; policemen powers; policemen responsibilities; Code of Ethics for Police of the Czech Republic; psychological aspects Available in digital repository of UPOL.
Poslání Policie České republiky a veřejnost

Bakalářská práce se zabývá problematikou pravomocí a povinností příslušníků Policie České republiky. Rozebírám pravomoci a povinnosti dané zákonem, ale také povinnosti z hlediska etiky a morálky dané ...

HALIAKOVÁ, Lucie; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Bikesharing jako součást brněnské dopravy
PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2019 - Czech
Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, které vedou obyvatele města Brna k rozhodnutí, zda budou službu veřejného sdílení jízdních kol používat. Tohoto výzkumu se prostřednictvím on-line ankety zúčastnilo 202 respondentů žijících nebo pracujících v Brně. Výsledky průzkumu ukázaly, že 40 % z nich lze označit za aktivní uživatele bikesharingu. Mezi aktivní uživatele jsem zařadila ty, kteří bikesharing využívají minimálně jednou do měsíce. Typický uživatel bikesharingu v Brně je mladý, muž, zaměstnanec s vysokoškolským vzděláním. Bikesharing je používán nejčastěji ve volném čase k cestám za zábavou a hlavním důvodem pro používání je rychlost dopravy. Výsledky práce ukazují, že z hlediska poptávky obyvatel, studentů a pracujících ve městech jako je Brno existují významné příležitosti k dalšímu šíření udržitelné mobility ve formě bikesharingu, podmínkou pro využití těchto příležitostí je však vybudování infrastruktury pro bezpečnou jízdu cyklistů. Bikesharing is a mode of transport which makes a component of the sustainable city transport system and which, at the same time, supports the intrinsic need of physical movement as well as healthy life-style. The objective of the thesis is an enquiry into the factors leading to decision of inhabitants to use bikesharing. Bikesharing has been defined as a public bike sharing service, and city of Brno has been chosen as a locale for empirical research. To identify reasons for using the service, an on-line survey was conducted in 2018 and 2019, in which 202 respondents participated. The survey results demonstrated that 40 per cent of people living or working in Brno can be termed "active users" of the service. They are predominantly young, men, employees with university education. Bikesharing is used mostly during leisure time as a means of travel to recreational activities. The main reason for choosing a shared bike is the speed of transport. The thesis results have shown that there are significant opportunities for further development of sustainable mobility in the form of bikesharing in Brno; the main precondition for utilization of these opportunities is improvements of infrastructure for safe cycling. Keywords: bikesharing; udržitelná mobilita; aktivní transport; cyklodoprava; bikesharing; sustainable mobility; active transport; cycle transport Available in digital repository of UPOL.
Bikesharing jako součást brněnské dopravy

Bikesharing je formou dopravy, která je součástí systému udržitelné městské mobility a současně podporuje přirozenou pohybovou aktivitu a zdravý životní styl obyvatel. Cílem práce je průzkum důvodů, ...

PAVLOVCOVÁ, Martina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Moravské vinařské stezky
KOPLÍK, Tomáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na Moravské vinařské stezky. Tato práce je rozdělena na 2 hlavní části. První, teoretická část, obsahuje souhrn poznatků spojené s Moravskými vinařskými stezkami a s jejich koordinátorem Nadací Partnerství. V druhé, praktické části, obsahuje výsledky dotazníkového šetření ohledně kvality těchto stezek. Hlavním cílem této práce je hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami na Moravských vinařských stezkách z pohledu cykloturistů, dalším z cílů práce je popis činnosti Nadace Partnerství, zvláště pak projektů certifikace Cyklisté vítáni a Moravské vinařské stezky. Výsledky výzkumu nám ukázaly složení turistů, pohled cykloturistů na tyto stezky, nejvyužívanější oblasti stezek a jak jsou cykloturisti spokojeni se službami poskytovaných na Moravských vinařských stezkách. : Bachelor's thesis is focusing on Moravian Wine Trails. This thesis is divided to 2 main parts. First, theoretical par, includes summary knowledge connected with Moravian Wine Trails, and their coordinator of Partnership Foundation. Second, practical part, includes the results of a questionnaire survey about quality of these trails. The main aim of this work is to evaluate the satisfaction with the services provided on Moravian Wine Trails from the point of view of cyclists. The next aim is to describe the activities of the Partnership Foundation, especially the Cyclists Welcome and Moravian Wine Trails. The results of the research showed the composition of the tourists, the most used areas of these trails and how the cyclists are satisfied with the services provided on the Moravian Wine Trails. Keywords: turistika; cykloturistika; Nadace Partnerství; Greenways; Cyklisté vítáni; Moravské vinařské stezky; tourism; cycling; Partnership Foundation; Greenways; Moravian Wine Trails Available in digital repository of UPOL.
Moravské vinařské stezky

Bakalářská práce se zaměřuje na Moravské vinařské stezky. Tato práce je rozdělena na 2 hlavní části. První, teoretická část, obsahuje souhrn poznatků spojené s Moravskými vinařskými stezkami a s ...

KOPLÍK, Tomáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru
ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
2019 - Czech
Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami exogenního původu může mít vážné důsledky na lidské zdraví.Mezi studovanými látkami byli: mykofenolát mofetil (MYC), imunosupresivní léčivo; bisfenol S, analog známého endokrinního disruptoru bisfenolu A, který je stále častěji užíván v chemickém průmyslu a v malých dávkách se nachází v potravě; berberin, alkaloid používaný i jako potravní doplněk, a jako poslední studovanou látkou byl grafen oxid, materiál který nalézá stále širší využití snad ve všech oblastech průmyslu, medicínské aplikace nevyjímaje. Sledoval jsem vliv všech čtyř látek na aktivitu androgenního receptoru pomocí metody s reportérovým genem, kvantitativní PCR v reálném čase a metody western blottingu. Celkově jsem došel ke zjištění, že MYC ovlivňuje signalizaci v linii 22Rv1 pomocí indukce JNK54 a JNK46 a navíc zvyšuje jejich citlivost vůči inhibitorům JNK. Bisfenol S potencuje aktivitu AR, ale neovlivňuje expresi cílového genu AR, KLK3 mRNA. Berberin potencoval aktivitu AR a slabě moduloval hladinu KLK3 mRNA a proliferaci 22Rv1, ale jeho účinky byly pozorovatelné ve fyziologicky relevantních koncentracích. Grafen oxid potlačoval indukovanou expresi KLK3 a moduloval translokaci AR. Získaná data mohou mít toxikologický i klinický význam. The androgen receptor (AR) is one of the most important transcription factors in the human body and is one of the critical factors in the development of prostate cancer. Disruption of its signaling by compounds of exogenous origin can have serious consequences for human health. Among studied compounds were: Mycophenolate mofetil (MYC), an is immunosuppressive drug; bisphenol S, an analogue of the known endocrine disruptor bisphenol A, which is increasingly used in the chemical industry and can be found in small quantities in the diet; berberine, an alcaloid used as a food supplement as well as the last studied compound, was graphene oxide, a material that is increasingly used in all areas of industry, medical aplications being no exception. I analyzed the effect of all four compounds on the androgen receptor activity using the reporter gene assay, quantitative real-time PCR and western blotting. I demonstrate that MYC affects 22Rv1 signaling by inducing JNK54 and JNK46 and, in addition, increases their sensitivity to JNK inhibitors. Bisphenol S potentiates AR activity but does not affect the target gene of AR, KLK3 mRNA. I showed that Berberine potentiated AR activity and it was a weak modulator of KLK3 mRNA and 22Rv1 proliferation. However, its effects were observable at physiologically relevant concentrations. Graphene oxide attenuated inducible KLK3 mRNA and modulate translocation of AR. The data obtained may have toxicological and clinical implications. Keywords: androgenní receptor; xenobiotika; KLK3; PSA; androgen receptor; xenobiotics; KLK3; PSA Available in digital repository of UPOL.
Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru

Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami ...

ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Porovnání objemu pohybové aktivity jednotlivých studijních oborů studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci roku 2018
BARTOŇKOVÁ, Tereza; HORÁK, Svatopluk
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů prvních ročníků prezenčního studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tato práce zkoumá nejen pohybovou aktivitu u jednotlivých studentů, ale i porovnává pohybovou aktivu mezi jednotlivými obory. Praktická část spočívá v monitoringu týdenní pohybové aktivity studentů. Studenti zaznamenávají počet kroků v jednotlivých dnech v týdnu a o víkendu. Počet kroků je měřeno pomocí krokoměru, který student nosí většinou na pravém boku. The diploma thesis deals with the physical aktivity of the first year students of full-time study at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. This thesis examines not only physical activity of individual students, but also compares the physical activity between individual study fields. The practical part consists of monitoring the weekly physical activity of students. Students rekord the number of steps in each weekday and weekend. The number of steps is measured using a pedometer worn by the student mostly on the right side. Keywords: pohyb; pohybová aktivita; studijní obory; movement; physical activity; study fields Available in digital repository of UPOL.
Porovnání objemu pohybové aktivity jednotlivých studijních oborů studentů prvních ročníků prezenčního studia Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci roku 2018

Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů prvních ročníků prezenčního studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tato práce zkoumá nejen pohybovou aktivitu u ...

BARTOŇKOVÁ, Tereza; HORÁK, Svatopluk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Strategický rozvoj pohybového studia 4pohyb
SMOLEŇOVÁ, Markéta; SKOUMAL, Jiří
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem pohybového studia 4pohyb Otice. V této práci byla provedena analýza dle dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy. Na základě výsledků analýzy a dotazníkového šetření byly navrhnuty doporučení pro další strategický rozvoj a směr studia. The diploma thesis deals with the strategic development of the 4pohyb of Otice. In this work an analysis according to questionnaire survey and SWOT analysis was made. Based on the results of the analysis and the questionnaire survey, recommendations for further strategic development and direction of study were proposed. Keywords: rozvoj; analýza; sport žen; pohybové studio; propagace; development; analysis; sport of women; movement studio; promotion Available in digital repository of UPOL.
Strategický rozvoj pohybového studia 4pohyb

Diplomová práce se zabývá strategickým rozvojem pohybového studia 4pohyb Otice. V této práci byla provedena analýza dle dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy. Na základě výsledků analýzy a ...

SMOLEŇOVÁ, Markéta; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases