Number of found documents: 197
Published from to

Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
Střeštík, Jaroslav
2014 - Czech
Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku trvá zhruba od poloviny června do poloviny srpna. Na druhé straně bývá v srpnu méně dešťů než v červnu. Vzhledem k tomu, že roční chod teplot v jednotlivých letech je dlouhodobému chodu bližší než je tomu u srážek, a s přihlédnutím k dalším podružným faktorům, vychází nejvhodnější termín školních prázdnin od 20. června. V tom případě by bylo účelné, aby prázdniny i následující školní rok začínaly vždy v kalendářní pondělí. School vacancies in our country have lasted from July 1st till August 31st since more than hundred years. There is, however, a question, whether this period is the best one. The course of the air temperatures show that the warmest period in the year occurs between the half June and half August. On the other hand, rains are less frequent in August than in June. In view of the fact that the annual course of temperatures in individual years approaches to the long-term one more than that of precipitation, and with respect to some other factors, it results that the most suitable period for school vacancies starts on June 20th. In that case, the vacancies and subsequent school year should start always in Monday. Keywords: school vacancies; summer temperature; summer precipitations Available at various institutes of the ASCR
Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů

Školní prázdniny u nás tradičně trvají od 1. července do 31. srpna. Je však otázka, zda je tento termín optimální. Z průběhu teplot vzduchu za více než 200 let vychází, že nejteplejší období roku ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2014

Tool for finite seismic source parameters determination - Stopping phases method, ver. 2
Kolář, Petr
2013 - English
A special (interactive) Tool for particular processing of seismograms from West Bohemian seismic region has been already presented (TCP2011); the purpose of the study is to determine the parameter of (simplified) seismic source model. In the present contribution we inform about code current stage, processed data and obtained results (seismic swarms from 2000 and 2008 years were investigated), as well as about particular improvements and development, namely incorporation of (i) more precise onset time determination (with use of signal over-resampling), correction of effect of (ii) anisotropy and (iii) attenuation; the graphical appearance of the Tool has been also tuned. Keywords: seismograms; West Bohemia region; data processing Available at various institutes of the ASCR
Tool for finite seismic source parameters determination - Stopping phases method, ver. 2

A special (interactive) Tool for particular processing of seismograms from West Bohemian seismic region has been already presented (TCP2011); the purpose of the study is to determine the parameter of ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2013

Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy
Střeštík, Jaroslav
2013 - Czech
Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a snad i ke zvýšení cestovního ruchu. Zřejmě i proto je více takových míst, o nichž se tvrdí, že jsou středem nějakého území. V tomto příspěvku jsou uvedena některá nejdůležitější taková místa. Je popsán postup, jak lze určit střed vybraného území jakožto těžiště. Tímto způsobem je pak vypočítána poloha středu Čech, Moravy, České republiky a Evropy a tyto polohy jsou porovnány s výsledky uvedenými jinde. The centre of any territorial unit, as e.g. Bohemia, Czech Republic, Europe etc., is undoubtedly an attraction for the town or village where this point is located. This fact contributes surely to the significance of the locality and perhaps it attracts more visitors. This is the reason why there are more localities considered as the centre of the territorial unit. In this contribution, some most significant centres are presented. The method how to determine the centre of a selected territory as the centre of gravity is described. Using this method the positions of centres of Bohemia, Moravia, the Czech Republic and Europe have been calculated and compared with other mentioned results. Keywords: territorial centre; Czech Republic; Europe Available at various institutes of the ASCR
Kde leží střed Čech, Moravy, České republiky a Evropy

Střed jakékoli jiné územní jednotky, např. Čech, České republiky, Evropy apod., je nepochybně jistá atrakce pro obec, na jejímž území se nachází. Takové místo jistě přispívá to ke zviditelnění obce a ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2013

Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
Střeštík, Jaroslav
2013 - Czech
Průběh ročních srážkových úhrnů nevykazuje žádnou změnu za 200 let, pouze velmi malý pokles ve 20. století, zvláště v jeho druhé polovině. Stejný, jen o málo silnější trend platí také pro počet dní v každém roce s vydatnými srážkami a pro procento ročního srážkového úhrnu spadlého v těchto dnech. Proto stále více vody spadne při slabších deštích namísto při silnějších, což není příznivé pro zemědělství, neboť více vody se odpaří krátce po dešti. Ve stejném období průtoky vody ve velkých řekách rostou, případně jen málo klesají, ačkoliv srážkové úhrny klesají rychleji. To znamená, že roste podíl vody odtékající do moře a klesá podíl zůstávající v krajině.Všechny tyto faktory přispívají k občasnému nedostatku vody a ke zvyšujícímu se nebezpečí výskytu sucha. The course of the annual precipitation displays no change over 200 years, only a very slow decline during the 20th century, particularly in its second half. The same, just a little stronger trend holds true for the number of days in each year with abundant precipitation and for percentage of annual precipitation in these days. Therefore, more and more water falls during weak rains instead of the richer ones, which is not favorable for agriculture, because more water evaporates shortly after the rain. In the same period, water flows in major rivers increase, or very little decrease, although precipitation totals are falling more rapidly. Therefore, the proportion of water flowing into the sea is increasing and the proportion remaining in the landscape decreases. All these factors contribute to an intermittent water shortages and an increasing risk of drought occurrence. Keywords: precipitation variability; abundant rainfall; river flows; drought Available at various institutes of the ASCR
Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině

Průběh ročních srážkových úhrnů nevykazuje žádnou změnu za 200 let, pouze velmi malý pokles ve 20. století, zvláště v jeho druhé polovině. Stejný, jen o málo silnější trend platí také pro počet dní ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2013

New interactive software for seismic data processing
Doubravová, Jana; Horálek, Josef
2013 - English
Seismon is an open source software package under GNU General Public Li- cense developed by Stefan Mertl (TU Wien). It is designed as a modular pro- gram with de ned interface for speci c types of modules. This gives program- mer rules how to add new tools easily without disturbing the program integrity. Seismon is written in MATLAB and all input and output data are stored in MySQL database which can be accessed by more Seismon users simultaneously. Seismon is initially equipped with tools for communication with the database, various waveform le conversions, and basic tools for data analysis and visual- ization. To use this software for routine processing of data from local seismic network in West Bohemia (WEBNET), some adaptations had to be done, and the modi ed program was called Seismon_WB. There had to be put a great emphasis on user friendliness which required to de ne keyboard shortcuts, add status bars directly displaying current possibilities and properties, or extract the most important functions out of structured menus to main window as GUI components. Keywords: MATLAB; seismic data processing; Seismon_WB Available at various institutes of the ASCR
New interactive software for seismic data processing

Seismon is an open source software package under GNU General Public Li- cense developed by Stefan Mertl (TU Wien). It is designed as a modular pro- gram with de ned interface for speci c types of ...

Doubravová, Jana; Horálek, Josef
Geofyzikální ústav, 2013

Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010
Střeštík, Jaroslav
2012 - Czech
Je ukázán průběh teplot vzduchu a srážek v Praze za posledních 50 let a porovnán se scénáři dalšího vývoje klimatu. Teplota významně rostla a tento růst je rychlejší než je tomu u globální teploty. Srážkové úhrny vykazují za posledních 50 let jen velmi slabý pokles. Na jaře však srážkové úhrny klesají více než celoroční úhrn a významný pokles je také pozorován v počtu dní s vydatnými srážkami. Tyto skutečnosti přispívají k pozorovanému poklesu vlhkosti v přírodě a ke zvýšenému výskytu sucha. Není žádný náznak toho, že všechny tyto trendy by mohly být v budoucnosti jiné. The course of temperatures and precipitation in Prague over the last 50 years is presented and compared with scenarios of the further development of the climate. The temperature increased significantly and this increase is more rapid than that of the global temperature. Precipitation totals display only very small decrease over the last 50 years. However, precipitation totals in spring decreased more than the annual sums and a remarkable decrease of days with heavy rainfall takes place. These facts contribute to the observed decrease of the amount of moisture in nature and to the increased occurrence of droughts. There is no indication that all these observed trends could be different in future. Keywords: climatic change; global warming; precipitation variability; heavy rainfall Available at various institutes of the ASCR
Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010

Je ukázán průběh teplot vzduchu a srážek v Praze za posledních 50 let a porovnán se scénáři dalšího vývoje klimatu. Teplota významně rostla a tento růst je rychlejší než je tomu u globální teploty. ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2012

Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
2012 - Czech
V polovině devadesátých let jsme vydali předpověď sluneční aktivity v cyklech č.23 až 26. Pro tuto předpověď jsme použili data za období l500-1995 reprezentovaná deseti významnými délkami period s nejnižšími hodnotami parametru p. Pomocí superpozice odpovídajících sinusových vln byla data za období 1500-1995 výborně aproximována. Předpověď pro období 1996-2040 byla vytvořena jako extrapolace tohoto průběhu. Předpověděli jsme tak, že cykly č. 23 a 24 budou delší a hodnoty Wolfova čísla v maximech budou nižší, než jaké byly v cyklu č. 22. Tyto předpovědi byly zhruba splněny s výjimkou maxima 23. cyklu, které nastalo ve skutečnosti o něco dříve. To je důvod, proč sestupná část 23. cyk1u se nacházela těsně pod 95% koridorem tolerance naší předpovědi. S použitím dat l500-2010 a stejné metody předpovědi jsme nyní sestavili novou předpověď na cykly č. 24 a 25. Oba cykly by měly být opět delší podobně jako cyklus č. 23 v naší první předpovědi. Hodnoty Wolfových čísel v maximech by měly být ještě o něco nižší. In the half of nineties we prepared a prediction of solar activity in cycles No 23 to 26. For this prediction we used the data from 1500-1995 representing 10 significant period lengths with lowest p-values. Using the superposition of these sine waves the data of 1500-1995 were excellently fitted. The prediction for 1996-2040 was constructed as an extrapolatlon of this course. We predicted that cycles No 23 and 24 wtll be longer and the value of sunspot numbers in the maximum will be lower than that in the cycle No 22. These predictions have been so far roughly fulfilled, except only the maximum of the 23rd cycle appeared in reality a little earlier. This is why the descending part of the 23rd cycle observations found itself closely under the 957o tolerance corridor of our prediction. Using now the data since 1500 till 2010 and the same prediction method we prepared anew prediction for the cycles No 24 and 25. Both cycles should be also longer, similarly as the cycle No23 in our first predlction as well as in the reality. Values of sunspot numbers in maxima should be even lower. Keywords: solar activity; prediction; long-term minima Available at various institutes of the ASCR
Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu

V polovině devadesátých let jsme vydali předpověď sluneční aktivity v cyklech č.23 až 26. Pro tuto předpověď jsme použili data za období l500-1995 reprezentovaná deseti významnými délkami period s ...

Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
Geofyzikální ústav, 2012

The increase of the air temperatures observed in different European localities during 1951-2010
Střeštík, Jaroslav
2012 - English
Uninterrupted series of annual mean temperatures from 72 European observatories have been processed. The temperature at these stations increased in general more than global temperature, but with considerable fluctuations. The increase at the individual stations is very different. It depends very slightly on the geographic longitude. Stations where lower temperature increase has been observed are located mainly at the Atlantic coast, those with higher increase being mainly in inland. There are, however, many exceptions from this rule, but the gross character of the distribution of stations with different temperature increase seems to be clear. Keywords: temperature increase; coastal regions; continental regions Available at various institutes of the ASCR
The increase of the air temperatures observed in different European localities during 1951-2010

Uninterrupted series of annual mean temperatures from 72 European observatories have been processed. The temperature at these stations increased in general more than global temperature, but with ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2012

Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779
Střeštík, Jaroslav
2012 - Czech
V roce 1985 vydali Křivský a Pejml katalog polárních září pozorovaných od roku 1000 do roku 1900 v místech, jejichž geomagnetická šířka byla nižší než 55°. V roce 1996 vydal Křivský ještě dodatek. Celkem tento doplněný katalog shrnuje všechny dříve publikované údaje a byl tedy ve své době nejúplnější. V roce 2004 byly publikovány dosud neznámé údaje o polárních zářích pozorovaných v Koreji v letech 1001-1779. Až na výjimky tyto záře nejsou uvedeny v Křivského katalogu, a naopak. Zde je prezentován souhrnný katalog polárních září, obsahující jak data Křivského, taka data z Koreje pro období 1001-1779. Dále jsou uvedeny některé zákonitosti výskytu září vyplývající z doplněného katalogu. Rozložení výskytu září v čase velmi dobře souhlasí s rekonstruovanou řadou Wolfových čísel a vykazuje shodné periodicity, zvláště dlouhodobé. In 1985 Křivský and Pejml published a catalog of polar aurorae observed in 1001-1900 in latitude lower than 55°N. In 1996 Křivský published a supplement to this catalog. This common catalog collects all data concerning the aurorae published earlier and it was in its time the most complete one. In 2004 appeared till now unknown data about polar aurorae observed in Korea in 1001-1779, These dta are, only with a few exceptions, not included in the catalog of Křivský, and vice versa. here the comprehensive catalog is presented, containing the Křivský's data s well as those from Korea. Further some regularities in the occcurrence of aurorae are presented using the comprehensive catalog. The distribution of aurorae in time agrees well with the reconstructed series of sunspot numbers and displays similar periodicities, especially the long-term ones. Keywords: aurorae; historical data; periodicities Available at various institutes of the ASCR
Doplnění katalogu polárních září pozorovaných v nižších šířkách 1001-1779

V roce 1985 vydali Křivský a Pejml katalog polárních září pozorovaných od roku 1000 do roku 1900 v místech, jejichž geomagnetická šířka byla nižší než 55°. V roce 1996 vydal Křivský ještě dodatek. ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2012

Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
Bochníček, Josef; Davídkovová, Hana; Hejda, Pavel; Huth, Radan
2011 - Czech
Byl analyzován vliv dlouhotrvající vysoké sluneční a dlouhotrvající vysoké geomagnetické aktivity na rozložení anomálií stratosférických a troposférických tlakových polí zimní severní hemisféry. Analýza zahrnovala 120-denní zimní období (1. prosinec – 30. březen) let 1952-2003. Sluneční aktivita byla charakterizována 30-ti denním průměrem Wolfova čísla R, geomagnetická aktivita 30-denním průměrem denní sumy indexu Kp. Rozložení anomálií stratosférických tlakových polí je popsáno 30-ti denními anomáliemi geopotenciálních výšek (GPH) na hladině 50 hPa, rozložení anomálií troposférických tlakových polí pak 30-denními anomáliemi GPH na hladině 500 hPa. Anomální hodnoty GPH byly získány tak, že od dlouhodobých 30-denních průměrů, vypočtených za období let 1970-2003, byly odečteny aktuální 30-ti denní průměry. Data týkající se GPH byla převzata z NCEP/NCAR reanalýzy. The effect of high long-lasting solar/geomagnetic activity on stratospheric and tropospheric pressure distributions was investigated in the winter Northern Hemisphere. The analysis concerns winter period (December 1 – March 30) in 1952-2003. Solar activity is characterized by 30 day means of R number, geomagnetic activity by 30 day means of daily sum of Kp index. Stratospheric and tropospheric pressure distributions are described by 30 day mean anomalies in geopotential height (GPH) at 50 hPa/500 hPa. GPH anomalies are computed as the difference between the long-term 30 day averages (covering 33 year period, 1970-2003) and actual 30 day averages. Data are taken from the NCEP/NCAR reanalysis Keywords: solar forcing; geomagnetic activity; Northern Hemisphere; geopotential height anomalies Available at various institutes of the ASCR
Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry

Byl analyzován vliv dlouhotrvající vysoké sluneční a dlouhotrvající vysoké geomagnetické aktivity na rozložení anomálií stratosférických a troposférických tlakových polí zimní severní hemisféry. ...

Bochníček, Josef; Davídkovová, Hana; Hejda, Pavel; Huth, Radan
Geofyzikální ústav, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases