Number of found documents: 468
Published from to

Jacobus Palladius, učitel, básník a historik klatovské koleje
Bobková, Kateřina
2020 - Czech
Keywords: Jacobus Palladius; Jesuits; neo-Latin poetry; Klatovy Available at various institutes of the ASCR
Jacobus Palladius, učitel, básník a historik klatovské koleje

Bobková, Kateřina
Historický ústav, 2020

Don Martin Hoeff Huerta, klatovský dobrodinec se špatnou pověstí
Čornejová, Ivana
2020 - Czech
Žoldnéř, který dobyl během tažení třicetileté války nejen slávu na polích válečných, ale získal i značný majetek, na jehož využití mu však nebyl vyměřen dlouhý čas. Stal se držitelem statků v jižních a jihozápadních Čechách, ale dle všeho si úctu poddaných nevydobyl, jak svědčí aspoň dochované pověsti. Byl také štědrým mecenášem katolické církve. Byly jeho odkazy pro církev výrazem pokání a touhy po odčinění špatných skutků? Free-lance soldier who gained fame in the battles of the Thirty–Year’s War, but also substantial possessions, which he could not use for long. He became holder of some estates in South Bohemia,but was not honoured by his vassalry, as the preserved tales show. He was also a generous benefactor of the Catholic Church. Was his legacy to the Church an expression of penitence and desire to undo his bad deeds? Keywords: Martin Hoeff Huerta; Thirty Year’s War; jesuit college of Klatovy; bad reputation Available at various institutes of the ASCR
Don Martin Hoeff Huerta, klatovský dobrodinec se špatnou pověstí

Žoldnéř, který dobyl během tažení třicetileté války nejen slávu na polích válečných, ale získal i značný majetek, na jehož využití mu však nebyl vyměřen dlouhý čas. Stal se držitelem statků v jižních ...

Čornejová, Ivana
Historický ústav, 2020

Idea družstevnictví v počátcích organizovaného dělnického hnutí v rakousko-německo-české perspektivě
Raška, Jakub
2020 - Czech
Keywords: History of labour movement; History of Cooperative Movement; Socialism; Liberalism; Christian Socialism Available at various institutes of the ASCR
Idea družstevnictví v počátcích organizovaného dělnického hnutí v rakousko-německo-české perspektivě

Raška, Jakub
Historický ústav, 2020

The Telč Jesuit Library
Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
2020 - English
The paper summarised the research abouth library of the Telč College and Tertianship House, examined the funding, the physical space and furnishing of the library, the diff erent means of acquiring books, the library list, as well as the librarians who cared for it. Keywords: Society of Jesus; Telč Jesuit College; libraries; religious orders Available at various institutes of the ASCR
The Telč Jesuit Library

The paper summarised the research abouth library of the Telč College and Tertianship House, examined the funding, the physical space and furnishing of the library, the diff erent means of acquiring ...

Bobková, Kateřina; Kuchařová, Hedvika
Historický ústav, 2020

PhDr. Stanislava Jonášová-Hájková (22. 9. 1904 –23. 2. 1985)
Hanelová, Věra
2020 - Czech
Keywords: Stanislava Jonášová-Hájková; bibliographers; biography Available at various institutes of the ASCR
PhDr. Stanislava Jonášová-Hájková (22. 9. 1904 –23. 2. 1985)

Hanelová, Věra
Historický ústav, 2020

Úvod
Horčáková, Václava
2020 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2020

Krajina jako fixátor lidské paměti – příklad královéhradeckého bojiště z roku 1866
Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
2020 - Czech
Vztah člověka a krajiny v 19. století bývá obvykle nahlížen prizmatem fundamentálních soudobých fenoménů, tedy v první řadě průmyslové revoluce, budování a zahušťování železniční sítě a urbanizace. Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na jinou rovinu, a sice přiblížení toho, jak se krajina proměnila vlivem válečných událostí a vlivem rozvoje dobové paměťové kultury a historismu. Za příklad jim v tom slouží dějiště největší bitvy 19. století na českém území, bojiště z prusko-rakouské války u Hradce Králové (Sadové). Na jeho příkladu pak demonstrují proměnu někdejšího válečného pole ve specifické pietní a sepulkrální lokalitu a následně památkovou oblast, jejíž existence přečkala nejen poryvy 20. století, ale především se stala vlivným fixátorem paměti na válku z roku 1866 nejen v bezprostředním regionu. Přičemž krajina sama, od 19. století vlivem památkové péče zásadněji nezměněná, je podle jejich soudu důležitým faktorem této recepce. The relationship between man and the landscape in the 19th century is usually viewed through the prism of fundamental contemporary phenomena, i. e. primarily the industrial revolution, the construction and densening of the railway network and urbanization. The authors focus on a different level, namely the approach to the question how the landscape has changed due to the events of the war and the development of contemporary memory culture and historicism. An example of this is the scene of the largest battle of the 19th century in the Czech lands, the battlefield of the Prussian-Austrian war near Hradec Králové (Sadová). Using this example, they demonstrate the transformation of the former war field into a specific reverential and sepulchral locality and subsequently a monument area, whose existence survived not only the changes of the 20th century, but above all became an influential fixation of the 1866 war not only in the immediate region. However, according to their judgment, the landscape itself, which has not been fundamentally changed since the 19th century due to the heritage care, is an important factor in this reception. Keywords: Austro-Prussian War of 1866; battlefieds; historical memory; monument care; historical geography; anthropology of the landscape Available at various institutes of the ASCR
Krajina jako fixátor lidské paměti – příklad královéhradeckého bojiště z roku 1866

Vztah člověka a krajiny v 19. století bývá obvykle nahlížen prizmatem fundamentálních soudobých fenoménů, tedy v první řadě průmyslové revoluce, budování a zahušťování železniční sítě a urbanizace. ...

Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
Historický ústav, 2020

Jan Florian Hammerschmidt – klatovský student, který nezapomněl na město svého mládí
Mikulec, Jiří
2020 - Czech
Keywords: Jan Florian Hammerschmidt; historiography; baroque; Catholic clergy Available at various institutes of the ASCR
Jan Florian Hammerschmidt – klatovský student, který nezapomněl na město svého mládí

Mikulec, Jiří
Historický ústav, 2020

Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866
Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
2019 - Czech
Pomníky z prusko-rakouské války mají ve své drtivé většině pietní rozměr, ani pruská strana nestavěla na bojištích pomníky, hrdě hlásající přemožení nepřítele. I díky této pietní a komemorativní podstatě přežily pomníky z prusko-rakouské války bez zásadní úhony rok 1918 a nebyly cíleně likvidovány ani v období nacistického protektorátu a komunistického Československa. Památky z prusko-rakouské války, tvořící v Čechách, Moravě i ve Slezsku velmi pestrý celek s logickým těžištěm u Hradce Králové, se tak dochovaly dodnes a představují zcela unikátní soubor funerální plastiky a architektury, jehož výjimečnost je tvořena nejen jeho uměleckou, paměťovou a pietní rovinou, ale právě i stavem dochování. Pro historiky jsou pomníky z prusko-rakouské války zajímavým objektem při studiu historické paměti, jejího fungování a působení, neboť pomníky už ze své podstaty slouží přednostně účelu fixace paměti. Monuments of the Austro-Prussian War have in their overwhelming majority memorial dimension. Thanks to their commemorative character, the monuments survived the year of 1918 and were not deliberately destroyed during the Nazi and Communist totalitarianism. Monuments of the Austro-Prussian War in Bohemia, Moravia and Silesia present a heterogeneous group with its Centre in Hradec Králové. Thanks to them a completely unique set of funerary sculpture and architecture is still in existence until these days. Its uniqueness lies not only in its artistic, memorial and revential basis. For historians monuments of the Austro-Prussian War represent an interesting object in their study of historical memory, its function and impact, as memorials were primarily intended to fix a memory. Keywords: sepulchral monuments; battlefield; Hradec Králové; Bohemia; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako by zemřeli podruhé. Sepulkrální památky na královéhradeckém bojišti z roku 1866

Pomníky z prusko-rakouské války mají ve své drtivé většině pietní rozměr, ani pruská strana nestavěla na bojištích pomníky, hrdě hlásající přemožení nepřítele. I díky této pietní a komemorativní ...

Kessler, Vojtěch; Šrámek, J.
Historický ústav, 2019

Kontrolovaný čas: píchací hodiny
Hlavačka, Milan
2019 - Czech
Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či továrních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné světy: na tradiční svět hodin, hodinářů a hodinových patentů na jedné straně a na moderní byrokratický a tovární svět na straně druhé, tedy na organizaci práce v uzavřených prostorách mimo domov. Jedná se tedy o zcela nové spojení času a prostoru, které má sociální důsledky. Dějiny píchacích hodin jsou tak nejen technokratickými dějinami, ale také civilizačními a sociálními dějinami, respektive dějinami likvidace civilizačních defektů a odchylek, čímž je míněno především odstranění nedochvilnosti v pracovním procesu. Píchací hodiny se staly prvořadým disciplinačním prostředkem transatlantické společnosti. The measurement of time and its practical applications within transport, school and factory structures are civilizational phenomena of primery importance. When we examine the origins of time control we come up against two different worlds: the traditional world of clocks, clockmakers and clock patents on the one hand and the modern world of bureaucracies and factories on the other hand, i. e. the organisation of work in closed space outside of home. Hence this entails an entirely new associations of time and space with social consequences, so the history of time clocks not only involves the history of technocracy, but also civilizational and social history, as well as the history of the elimitation of defects in civilisation, by which is primarily meant the elimination od unpunctuality in the working proces. Time clock came to be seen as the primary disciplinary device in any transatlantic company. Keywords: time clock; working hours; disciplinary device Available at various institutes of the ASCR
Kontrolovaný čas: píchací hodiny

Měření času a jeho praktické aplikace v podobě jízdních, školních či továrních řádů jsou civilizační fenomény zcela prvořadého významu. Pří zkoumání geneze kontrolovaného času narazíme na dva odlišné ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases