Number of found documents: 1236
Published from to

Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách
Bláha, Jiří
2023 - Czech
Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a interpretace. Classification of traces preserved on the surface of wood according to the circumstances of the trace origin and the type of tool used. Examples of traces recorded during field surveys and their subsequent analysis and interpretation. Keywords: carpentry; hewing; purlin roofs; timber rafting; tool traces; wood processing Available at various institutes of the ASCR
Příklady charakteristických stop po ručním zpracování dřeva použitého ve stavbách

Rozdělení stop dochovaných na povrchu dřeva podle okolností vzniku stopy a druhu použitého nástroje. Ukázky stop zjištěných při terénních průzkumech a jejich následná analýza a ...

Bláha, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
2023 - Czech
TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně přítomen ve formě vápencového prášku, jako jemného plniva. Hrubou frakci kameniva představují kamenná zrna o velikosti 2-10 mm (33 % hm.). TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% wt. Calcium carbonate is probably in the form of limestone powder as a fine filler. The coarse fraction of the aggregate is represented by stone grains of size 2-10 mm (33% by weight). Keywords: thermal analysis; asphalt floors; asphalt concrete; tar; asphalt composite Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích

TG analýzou byl zjištěn podíl organické hmoty (asfaltu) na celkové hmotě materiálu ve výši 14 % hm. a obsah uhličitanu vápenatého v materiálu v množství 53 % hm. Uhličitan vápenatý je pravděpodobně ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters
Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
2023 - English
Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental mechanical loading test combined with XCT scanning for the irregular shape inspection was performed. The samples were preserved according to three different protocols using the deep-freezing and two types of saline solution preservation. The stability of the biomechanical parameters was tested within annual intervals. All samples were subjected to uni-axial compression loading using the in-house developed compact table top loading device in displacement-driven mode. Based on the measurements, the results are represented in the form of stress-strain curves and quantified as elastic modulus and ultimate compression stress. It can be concluded that no significant difference was found in neither the mechanical properties of the samples nor in the effects of each preservational method. Keywords: stability study; cartilage; biomechanical characterisation; compression loading; XCT imaging Available at various institutes of the ASCR
Effect of the long-term storage methods on the stability of cartilage biomechanical parameters

Long-term stability of the tissue product in terms of mechanical parameters is a key factor for its expiration date. For the investigation of storage effects on the cartilage tissues the experimental ...

Žaloudková, Blanka; Sekorová, Š.; Kopecká, B.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela; Slížková, Zuzana
2023 - Czech
Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a pokusit se u vzorku omítky zjistit technologický postup aplikace povrchového nátěru. Two mortar samples and one sample of plaster of the exterior facade from the Gothic fortress Hradenín were examined using an electron microscope. The aim of study was to determine the type of mortar binder and to find out the technological procedure of surface coating application. Keywords: mortars; plasters; coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt odebraných z objektu tvrze Hradenín

Pomocí elektronového mikroskopu zkoumány 2 vzorky malty z gotické tvrze Hradenín a jeden vzorek omítky venkovní fasády z téhož objektu. Cílem našeho zkoumání bylo zejména určit druh pojiva malt a ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS
Bayer, Jan; Kawulok, Marek; Urushadze, Shota
2023 - English
In connection to development of new testing techniques for bridges at ITAM, a theoretical damage detection case study was performed for a cable stayed bridge over the Vltava River at Lužec. The results recognise the most susceptible loading modes which should be identified exactly during the in-situ measurements. Keywords: cable stayed bridges; structural health monitoring; ANSYS Available at various institutes of the ASCR
Damage detection study for a pedestrian cable-stayed bridge using ANSYS

In connection to development of new testing techniques for bridges at ITAM, a theoretical damage detection case study was performed for a cable stayed bridge over the Vltava River at Lužec. The ...

Bayer, Jan; Kawulok, Marek; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Rentgenová tomografie ocelového svaru
Vopálenský, Michal
2023 - Czech
Rentgenová výpočetní tomografie byla použita pro vizualizaci kontaktních oblastí ocelového svaru. Účelem tomografie bylo zkontrolovat svar a analyzovat příčiny trhlin. Použitá metoda se prokázala jako metoda vhodná, neboť trhliny byly v rekonstruovaném virtuálním modelu měřeného dílce jasně patrné. X-ray computed tomography was used for visualization of the contact areas in a welded steel joint. The purpose of the tomography was to inspect the joint and analyse possible causes of cracks. The used method proved itself as a suitable one, since the crack was clearly visible on the reconstructed virtual model of the measured part. Keywords: X-ray computed tomography; welding; industrial applications Available at various institutes of the ASCR
Rentgenová tomografie ocelového svaru

Rentgenová výpočetní tomografie byla použita pro vizualizaci kontaktních oblastí ocelového svaru. Účelem tomografie bylo zkontrolovat svar a analyzovat příčiny trhlin. Použitá metoda se prokázala jako ...

Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Zpráva ke stavebně architektonickému průzkumu Juditiny věže v Praze 1. II. část
Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Frankl, Jiří; Zíma, Pavel; Wolf, Benjamin
2023 - Czech
Pro zamýšlené restaurování objektu byl vyžádán průzkum konstrukcí, které vykazují poruchy nebo u nichž znalost materiálových charakteristik je potřebná pro výpočty, potvrzující spolehlivost konstrukcí. Při realizaci objednávky se vyskytly potíže, které ovlivnily nutnost jejího provedení ve dvou etapách. S autory této zprávy uživatel věže spolupracoval bez problémů a proto bylo možno níže uvedené práce provést v potřebném rozsahu a kvalitě. For the intended restoration of the object, a survey of structures that show faults or for which knowledge of material characteristics is needed for calculations confirming the reliability of the structures was requested. During the implementation of the order, there were difficulties that affected the necessity of its execution in two stages. The user of the tower cooperated with the authors of this report without any problems, and therefore it was possible to carry out the work listed below in the necessary scope and quality. Keywords: historical composite masonry; thermal imaging; timber frame diagnostics; non-destructive testing Available at various institutes of the ASCR
Zpráva ke stavebně architektonickému průzkumu Juditiny věže v Praze 1. II. část

Pro zamýšlené restaurování objektu byl vyžádán průzkum konstrukcí, které vykazují poruchy nebo u nichž znalost materiálových charakteristik je potřebná pro výpočty, potvrzující spolehlivost ...

Drdácký, Miloš; Kloiber, Michal; Frankl, Jiří; Zíma, Pavel; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Monitoring stavu archeologických areálů Pražského hradu
Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Kotková, Kristýna; Fialová, Anna; Svorová Pawełkowicz, Sylwia; Frankl, Jiří
2023 - Czech
Za účelem studia mikroklimatických poměrů proběhl v období od srpna 2020 do května 2023 monitoring vybraných archeologických terénů Pražského hradu. V daném časovém rozsahu bylo sledováno vnitřní klima areálu pod III. nádvořím Pražského hradu, tzv. Velkých vykopávek. Během monitorovací kampaně byly v různých časových obdobích umístěny senzory i do prostoru Malých vykopávek a archeologického terénu kláštera sv. Jiří. Monitorována byla především relativní vlhkost vzduchu, teplota vzduchu i materiálů, vlhkost stavebních materiálů atd., také byly odebrány a analyzovány vzorky stavebních materiálů a monitorován výskyt biologických činitelů. Výzkum se detailně zaměřil na popis teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí ve vztahu k vlhkosti materiálů a jejich potenciálním degradačním činitelům. Ty zde primárně reprezentují vodorozpustné soli. Jejich nebezpečnost z hlediska poškození historických materiálů je ovlivněna kolísáním relativní vlhkosti a odpařováním vody z kapilárních pórů v kombinaci s teplotou. Výzkum ukázal, že nejzásadnějším problémem je pro areály zatékání, popř. průsak vody skrz terén, okolní konstrukce nebo strop. In order to study microclimatic conditions, monitoring of selected archaeological terrains of Prague Castle was carried out in the period from August 2020 to May 2023. The internal climate of the area under the third courtyard of Prague Castle, also called Great Excavations, was monitored in the given time range. During the monitoring campaign, sensors were also placed in the area of the Small Excavations and the archaeological terrain of St. George's Monastery at various times. In particular, relative humidity, air and materials temperatures, moisture content of building materials, etc. were monitored. Samples of building materials were also taken and analysed, and the presence of biological degradation agents was monitored. The research focused in detail on describing the temperature and relative humidity of the indoor environment in relation to the moisture content of the materials and their potential degradation agents. These are primarily represented here by water-soluble salts. Their hazardousness in terms of damage to historic materials is influenced by variations in relative humidity and evaporation of water from capillary pores in combination with temperature. Research has shown that the most significant problem for sites is flooding or water seepage through the ground, surrounding structures or ceiling. Keywords: longterm monitoring; historic building construction; climate cycles; moisture; cultural heritage; archeological sites of Prague Castle Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu archeologických areálů Pražského hradu

Za účelem studia mikroklimatických poměrů proběhl v období od srpna 2020 do května 2023 monitoring vybraných archeologických terénů Pražského hradu. V daném časovém rozsahu bylo sledováno vnitřní ...

Válek, Jan; Kozlovcev, Petr; Kotková, Kristýna; Fialová, Anna; Svorová Pawełkowicz, Sylwia; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Průzkum Přibyslavské štoly zemním radarem
Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
2023 - Czech
Byl realizován nedestruktivní průzkum Přibyslavské štoly pomocí zemního radaru. Cílem měření bylo ověření existence případných prostor skrytých pod současným povrchem štoly. Průzkum lokalizoval násyp nad skalním podložím štoly a další nehomogenity. A non-destructive survey of the Přibyslav underground corridor using ground penetrating radar was carried out. The aim of the measurement was to verify the existence of possible structures hidden under the current surface of the corridor. The survey located the backfill above the bedrock of the underground corridor and other changes in the structure. Keywords: ground penetrating radar (GPR); cultural heritage; non-destructive testing Available at various institutes of the ASCR
Průzkum Přibyslavské štoly zemním radarem

Byl realizován nedestruktivní průzkum Přibyslavské štoly pomocí zemního radaru. Cílem měření bylo ověření existence případných prostor skrytých pod současným povrchem štoly. Průzkum lokalizoval násyp ...

Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Laboratorní mikroskopický průzkum stratigrafie barevných nátěrů na stavebních materiálech budovy Morzinského paláce v Nerudově ulici v Praze 1
Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela
2023 - Czech
Stratigrafická analýza barevných nátěrů na fasádě Morzínského paláce v Praze za účelem určení barevnosti fasády pro návrh obnovy a restaurování budovy. Stratigraphic analysis of the color coatings on the facade of the Morzín Palace in Prague in order to determine the color of the facade for the future restoration of the building. Keywords: stratigraphy; colored layers; coatings; microscopy Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní mikroskopický průzkum stratigrafie barevných nátěrů na stavebních materiálech budovy Morzinského paláce v Nerudově ulici v Praze 1

Stratigrafická analýza barevných nátěrů na fasádě Morzínského paláce v Praze za účelem určení barevnosti fasády pro návrh obnovy a restaurování budovy....

Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla; Bauerová, Pavla; Vondráčková, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases