Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 28522
Published from to

Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Vítková, M.; Komárek, M.; Wickramasinghe, N.; Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Hušek, Matěj; Cajthaml, Tomáš; Grasserová, Alena; Čechmánková, J.; Vácha, R.; Zimová, M.
2024 - Czech
Cílem předkládané metodiky je popsat možnosti úpravy čistírenských kalů kompostováním a pyrolýzou pro aplikaci v zemědělství, a to zejména s ohledem na tzv. mikropolutanty, ale i na konvenční polutanty, a posoudit rizika upravených kalů pro půdní prostředí a vstup (mikro)polutantů do pěstovaných plodin. Metodika vychází z výsledků laboratorních a terénních experimentů tříletého projektu a z kritického přístupu ke kalům jako potenciálně nebezpečnému odpadu na straně jedné a recyklovatelného zdroje živin na straně druhé. The aim of the methodology is to describe the possibilities of sewage sludge treatment by composting and pyrolysis for the application in agriculture, with particular respect to the so-called micropollutants, but also to conventional pollutants, and to assess the risks of treated sludge for the soil environment and the uptake of (micro)pollutants by cultivated crops. The methodology is based on the results from laboratory and field experiments of a three-year project and on a critical approach to sludge as a potentially hazardous waste on the one hand and a recyclable source of nutrients on the other. Keywords: pyrolysi; composting; emerging pollutants; soil; plant uptake; leaching Available on request at various institutes of the ASCR
Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty

Cílem předkládané metodiky je popsat možnosti úpravy čistírenských kalů kompostováním a pyrolýzou pro aplikaci v zemědělství, a to zejména s ohledem na tzv. mikropolutanty, ale i na konvenční ...

Vítková, M.; Komárek, M.; Wickramasinghe, N.; Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Hušek, Matěj; Cajthaml, Tomáš; Grasserová, Alena; Čechmánková, J.; Vácha, R.; Zimová, M.
Ústav chemických procesů, 2024

Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – třetí průběžná zpráva
Soejono, I.; Bukovská, Z.; Rukavičková, L.; Švagera, O.; Chabr, T.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Morávek, R.; Levý, O.; Sosna, K.; Kryl, J.; Řihošek, J.; Zelinková, T.; Dobeš, P.; Hanák, J.; Čermák, F.; Kašpar, R.; Mareček, L.; Nedvěd, J.; Vavro, Leona; Myška, O.; Janeček, Ivan
2024 - Czech
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v třetím roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci, monitoring seismických účinků trhacích prací a charakterizaci EDZ. Zpráva také obsahuje nově navržený klasifikační systém horninových bloků a výsledky jeho testování na prostředí PVP Bukov II. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro následující rok řešení projektu. This report describes the work carried out in the third year of the public contract Geological and geotechnical characterisation of the rock environment – the Bukov URF II. The characterisation and descriptive works are directly related to the excavation of the premises for the future underground laboratory. These include in particular: geological and geotechnical documentation of the faces and walls of the workings, petrographic, mineralogical and structural geological documentation, hydrogeological characterisation of the environment, as well as determination of the physical and mechanical properties of the rock-mass in situ and in the laboratory, geophysical characterisation and monitoring of the seismic effects of blasting. The report also includes the newly developed rock mass\nclassification system and the results of its testing on the Bukov URF II site. The report includes also brief overview of the work planned for the following year of the project. Keywords: Bukov URF; geological documentation; 3D model; petrography; geochemistry; petrophysical data; natural radioactivity; physico-mechanical and geotechnical properties; seismic tomography; excavation induced vibration measurement; rock mass classification system Available on request at various institutes of the ASCR
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – třetí průběžná zpráva

Tato zpráva popisuje práce zhotovené v třetím roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují ...

Soejono, I.; Bukovská, Z.; Rukavičková, L.; Švagera, O.; Chabr, T.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Morávek, R.; Levý, O.; Sosna, K.; Kryl, J.; Řihošek, J.; Zelinková, T.; Dobeš, P.; Hanák, J.; Čermák, F.; Kašpar, R.; Mareček, L.; Nedvěd, J.; Vavro, Leona; Myška, O.; Janeček, Ivan
Ústav geoniky, 2024

Stanovení in-situ napjatosti v PVP Bukov II – rešerše metod měření napjatosti a studie jejich využití v procesu výstavby a provozu hlubinného úložiště
Vavro, Martin; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Koníček, Petr; Jiránková, Eva; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil
2024 - Czech
Rešerše prezentuje hlavní metody měření a jim odpovídající technickou instrumentaci, které byly v minulosti použity pro stanovení napětí horninového masivu, a to jak v podmínkách PVP Bukov I, respektive dolu Rožná, tak zejména v prostředí vybraných zahraničních podzemních výzkumných laboratoří. Shrnuty jsou rovněž stěžejní výsledky, které byly při těchto měřeních získány. Zjištěné poznatky jsou pak reflektovány v návrhu způsobu měření a monitoringu napětí v různých fázích procesu přípravy a provozu hlubinného úložiště (HÚ) v ČR. Z provedené rešerše stěžejních publikovaných studií a výsledků in situ experimentů vyplývá, že celosvětově nejčastěji používanými způsoby napěťových měření jsou zejména hydraulické štěpení stěn vrtů (hydrofracturing) a metoda odlehčeného vrtného jádra (overcoring). Tyto dvě metody byly rovněž navrženy jako nejvhodnější pro fázi výběru finální lokality HÚ v ČR. Ve fázi budování HÚ bylo doporučeno jejich rozšíření o metodu inverzní analýzy konvergenčních měření. Pro účely měření změn napětí ve stádiu přípravy a provozu HÚ byl jako nejvhodnější doporučen monitoring pomocí tenzometrických CCBM sond. The presented search summarizes main measurement methods and their corresponding technical instrumentation, which were used in the past to determine the stress state of the rock\nmass, both in the conditions of Bukov URF I or the Rožná mine respectively, and especially in the environment of selected foreign underground research laboratories. The key results obtained during these stress measurements are also compiled. The findings are then reflected in the proposed method of rock mass stress measurement and monitoring in various stages of the process of preparing and operating a deep geological repository (DGR) in the Czech Republic. From the conducted search of the crucial published studies and the results of in situ experiments, it follows that the most commonly used methods of stress measurement worldwide are mainly hydraulic fracturing of borehole walls (hydrofracturing) and the overcoring method. These two methods were also proposed as the most suitable for the stage of selecting the final site of the DGR in the Czech Republic. In the phase of construction the DGR, it was recommended to extend them by the method of inverse analysis of convergence measurements. For the purposes of measuring stress changes during the construction and operation of the DGR, monitoring using conical tensometric CCBM probes was recommended as the most suitable. Keywords: high level radioactive waste; geological disposal; deep repository; long-term stability of the repository; Bukov URF; rock mass stress; hydrofracturing; overcoring method; tensometric conical probes; acoustic logging; optical logging; long-term stress monitoring; convergence measurement; numerical modelling Available on request at various institutes of the ASCR
Stanovení in-situ napjatosti v PVP Bukov II – rešerše metod měření napjatosti a studie jejich využití v procesu výstavby a provozu hlubinného úložiště

Rešerše prezentuje hlavní metody měření a jim odpovídající technickou instrumentaci, které byly v minulosti použity pro stanovení napětí horninového masivu, a to jak v podmínkách PVP Bukov I, ...

Vavro, Martin; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Koníček, Petr; Jiránková, Eva; Schuchová, Kristýna; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2024

Reaction Mechanisms of Psychoactive Compounds
Sokolová, Romana; Beneš, Marek; Jiroušková, Eliška; Degano, I.
2024 - English
The reaction mechanism of selected new psychoactive substances (NPS) 4-methylpentedrone and 2-(((4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethyl)amino)methyl)phenol was investigated based on their\nelectrochemical and spectroelectrochemical properties. Both drugs were examined by means of cyclic voltammetry using diagnostic parameters for particular reaction schemes, UV/Vis, and IR\nspectroelectrochemistry. Since water participates in the redox mechanism of both studied compounds, the reaction mechanism was studied under a controlled amount of water in an\nacetonitrile environment. Keywords: oxidation; reduction; IR spectrochemistry Available on request at various institutes of the ASCR
Reaction Mechanisms of Psychoactive Compounds

The reaction mechanism of selected new psychoactive substances (NPS) 4-methylpentedrone and 2-(((4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethyl)amino)methyl)phenol was investigated based on their\nelectrochemical and ...

Sokolová, Romana; Beneš, Marek; Jiroušková, Eliška; Degano, I.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2024

Spectroelectrochemical Devices for Monitoring of Intermediates and Products on Carbonbased Composite Electrodes
Vaněčková, Eva; Šikula, M.; Hrdlička, Vojtěch; Sebechlebská, Táňa; Kolivoška, Viliam
2024 - English
Spectroelectrochemistry (SEC), as an interdisciplinary field, provides us with more comprehensive information about electroactive molecules involved in charge transfer reactions. Commercially\navailable SEC cells most often have an incorporated platinum working electrode, which can limit the range of the usable potential window and, in addition, can complicate the analysis due to the\nabsorption phenomenon. In this work, we designed and manufactured two types of custom-made SEC cells employing optically transparent carbon-based working electrodes for UV-Vis monitoring of reactants and electrogenerated intermediates and products. The first SEC cell is entirely manufactured by 3D printing using fused deposition modeling (FDM) by combining optically transparent (PET) and electrically conductive (PLA-CB) filaments. The second SEC cell employs pencil graphite (PG) rods as the working electrode (PGE) and its body is manually assembled from quartz slides. The functionality of the FDM 3D printed SEC cell and manually assembled quartz SEC cell were verified by cyclic voltammetry with in situ UV-Vis spectroscopic absorption monitoring of ruthenium(III) acetylacetonate (Ru(ac)3) redox-active probe dissolved in an aqueous or non-aqueous deaerated solvent, respectively. Both presented cells enable complete redox reversible conversion and strictly oxygen-free conditions. Keywords: pencil graphite electrode; spectroelectrochemistry; 3D printed electrode Available on request at various institutes of the ASCR
Spectroelectrochemical Devices for Monitoring of Intermediates and Products on Carbonbased Composite Electrodes

Spectroelectrochemistry (SEC), as an interdisciplinary field, provides us with more comprehensive information about electroactive molecules involved in charge transfer reactions. ...

Vaněčková, Eva; Šikula, M.; Hrdlička, Vojtěch; Sebechlebská, Táňa; Kolivoška, Viliam
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2024

Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades
Voronova, Evgeniya; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Mekhalfia, Mohammed Lamine; Hodboď, Robert
2024 - English
The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under various conditions. The measurements were performed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Keywords: natural frequencies; vibration; blade; laser; turbine Available at various institutes of the ASCR
Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades

The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under ...

Voronova, Evgeniya; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Mekhalfia, Mohammed Lamine; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2024

Česká putování za Richardem Wagnerem
Fránek, Michal; Kopecký, J.
2024 - Czech
Studie zkoumá fenomén českých cest za slavným německým skladatelem Richardem Wagnerem a do míst spojených s jeho kultem (Mnichov, Bayreuth, Curych atd.). Zaměřuje se na wagnerovské cesty – uskutečněné i neuskutečněné – českých skladatelů (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Josef Bohuslav Foerster), interpretů (Ema Destinnová, Karel Burian aj.), hudebních kritiků (Otakar Hostinský, V. V. Zelený), malířů (Jaroslav Čermák) a spisovatelů (Julius Zeyer, Jaroslav Maria, Teréza Nováková), přičemž sleduje jejich různé motivace. The study explores the phenomenon of Czech travels to famous German composer Richard Wagner and to the places associated with his cult (Munich, Bayreuth, Zurich, etc.). It focuses on the Wagnerian journeys – accomplished and not – of Czech composers (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Josef Bohuslav Foerster), performers (Ema Destinnová, Karel Burian, etc.), music critics (Otakar Hostinský, V. V. Zelený), painters (Jaroslav Čermák) and writers (Julius Zeyer, Jaroslav Maria, Teréza Nováková), tracing their different motivations. Keywords: Richard Wagner; travelling to artists Available at various institutes of the ASCR
Česká putování za Richardem Wagnerem

Studie zkoumá fenomén českých cest za slavným německým skladatelem Richardem Wagnerem a do míst spojených s jeho kultem (Mnichov, Bayreuth, Curych atd.). Zaměřuje se na wagnerovské cesty – uskutečněné ...

Fránek, Michal; Kopecký, J.
Ústav pro českou literaturu, 2024

Basic characteristics of sulfide catalysts for the direct decomposition of H2S
Bonnet, Florian; Kaluža, Luděk
2024 - English
Sulfide catalysts are crucial in the hydrodesulfurization (HDS) of petroleum fractions, facilitating the hydrogenolysis of carbon-sulfur bonds. This process generates significant volumes of hydrogen sulfide (H2S), which is typically processed in the Claus unit. However, excess H2S can overwhelm the Claus process, creating both operational and environmental challenges. Researchers are now exploring sulfide catalysts for the direct thermo-catalytic decomposition of H2S to address this issue. Supported catalysts, like Mo/Al2O3, and commercial catalysts, considered typical monolayer-type well-dispersed catalysts, show the highest O2 uptake, ranging from 41.29 μmol/g for MoS2/Al2O3 (KLO) to 58.70 μmol/g for the commercial 715. Unsupported multilayer catalysts, such as Ni/MoWS2 (KKP), exhibit lower O2 uptake at 2.54 μmol/g, though it demonstrates high HDS activity with thiophene. Moreover, O2 uptake effectively describes the sintering of the Mo monolayer phase during the thermocatalytic reaction of H2S at 800°C. These O2 uptakes clearly correlate with the XRD patterns, where the MoS2 phase is X-ray amorphous with an O2 uptake of about 19.04 μmol/g, while the MoS2 phase in the spent catalyst shows certain crystallinity exhibiting an average particle size by Scherrer equation of about 6 nm and the O2 uptake of 1.63 μmol/g. O2 chemisorption thus serves as a valuable measure of the dispersion of Mo sulfides. The results obtain with the study of CoMo/Al2O3 (KJJ-family catalysts), highlight the correlation between the increasing amount of adsorbed O2 with the increasing nominal loading of MoO3 and the increasing rate constant of thiophene kTH. This research reveals the potential of these catalysts in hydrocarbon refining. The findings underline the connection between catalytic chemistry, process engineering, and environmental sustainability, with the objective to enhance industrial refining processes. Keywords: sulfide catalyst; O2 chemisorption; H2S decomposition Available at various institutes of the ASCR
Basic characteristics of sulfide catalysts for the direct decomposition of H2S

Sulfide catalysts are crucial in the hydrodesulfurization (HDS) of petroleum fractions, facilitating the hydrogenolysis of carbon-sulfur bonds. This process generates significant volumes of hydrogen ...

Bonnet, Florian; Kaluža, Luděk
Ústav chemických procesů, 2024

Železniční cestovatel Eduard Bazika aneb Cestování s manželkou
Hlavačka, Milan
2024 - Czech
Ing. Eduard Bazika (1830–1914) nebyl profesionální poutník, ale poutník z profese. Jako absolvent pražské polytechniky se celý život specializoval na železniční stavitelství a jako inženýr nejdříve státních drah a od roku 1855 až do odchodu na odpočinek v roce 1891 soukromé Společnosti státní dráhy (StEG) celý život procestoval, respektive před výstavbou prochodil svěřené železnice v české a moravské krajině. I po odchodu na penzi pracoval pro Zemský výbor Království českého a jeho Železniční výbor a v této pozici opět pracovně putoval po všech koutech Čech, aby posuzoval rentabilitu budoucích místních drah. Jeho zvláštností bylo, že se vždy snažil skloubit své cestovní povinnosti s rodinným životem, což mělo za následek, že jeho žena a děti putovaly s ním po nejrůznějších štacích a železničních stavbách. Stranou neponechával ani dlouhodobější náročnější soukromé cesty s manželkou na světové výstavy a po historických památkách Itálie (v doprovodu Jiřího Stibrala) či k obhlídce nově dokončených alpských železnicích. Jako představitel sebevědomé české střední třídy, která už disponovala volným časem a finančními prostředky (a samozřejmě režijní jízdenkou) dovedl skloubit cestovatelskou povinnost s cestovatelskou vášní a putování vnímal jako nezbytnou součást aktivního životního stylu moderního člověka. Ing. Eduard Bazika (1830–1914) was not a professional pilgrim, but a pilgrim by profession. As a graduate of the Prague Polytechnic, he specialized in railway construction all his life and as an engineer, first of all for the State railways, and from 1855 until his retirement in 1891, he traveled all his life for the private State Railway Company (StEG), or rather, before construction, he traveled the entrusted railways in the Bohemian and Moravian landscape. Even after retiring, he worked for the Land Committee of the Kingdom of Bohemia and its Railway Committee, and in this position he once again traveled to all corners of Bohemia to assess the profitability of future local railways. A peculiarity of his was that he always tried to combine his traveling duties with his family life, which resulted in his wife and children traveling with him to various estates and railway constructions. He did not leave aside longer, more demanding private trips with his wife to world exhibitions and historical monuments in Italy (accompanied by Jiří Stibral) or to inspect the newly completed Alpine railways. As a representative of the self-confident Czech middle class, who already had free time and financial resources (and, of course, an overhead ticket), he was able to combine the obligation to travel with a passion for travel and perceived traveling as a necessary part of the active lifestyle of a modern person. Keywords: Ing Eduard Bazika; pilgrim by profession; railway Available at various institutes of the ASCR
Železniční cestovatel Eduard Bazika aneb Cestování s manželkou

Ing. Eduard Bazika (1830–1914) nebyl profesionální poutník, ale poutník z profese. Jako absolvent pražské polytechniky se celý život specializoval na železniční stavitelství a jako inženýr nejdříve ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2024

Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration
Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Voronova, Evgeniya; Mekhalfia, Mohammed Lamine
2024 - English
Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and the expected higher operating load planned for the new wheel, the cooling system was modified at the same time. The paper describes the main effort in this direction and the results that clarify the previous damage of the measuring device. Keywords: blade; vibration; cooling system; measurement; laboratory Available at various institutes of the ASCR
Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration

Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and ...

Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Voronova, Evgeniya; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Ústav termomechaniky, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases