Number of found documents: 4289
Published from to

Výchova k herectví jako proces objevování a obnovování
Kozak, Marianna; HANČIL, Jan; RAISOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Ve své diplomové práci jsem se pokusila sledovat a pojmenovat svou cestu k autentickému, autorskému hereckému projevu. A to skrze reflexi určitých přístupů, disciplín a škol se kterými jsem se na této cestě setkala. In my diploma thesis I tried to track and name my path towards the pursuit of authentic, authorial acting approach. By reflection of certain approaches, disciplines and schools that I came along on this journey. Keywords: proces tvorby; reflexe (psychologie); herectví Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Výchova k herectví jako proces objevování a obnovování

Ve své diplomové práci jsem se pokusila sledovat a pojmenovat svou cestu k autentickému, autorskému hereckému projevu. A to skrze reflexi určitých přístupů, disciplín a škol se kterými ...

Kozak, Marianna; HANČIL, Jan; RAISOVÁ, Michaela
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu
Králíčková, Klára; MALÝ, František; KLÁNSKÝ, Ivan
2018 - Czech
Tématem této diplomové práce je Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu. Nejprve se zabývám životem a dílem klavíristy Arthura Rubinsteina (1887 – 1982), po němž byla soutěž v Tel Avivu pojmenována, protože tato soutěž vychází z jeho interpretačních a životních zásad a hodnot. Sám Rubinstein byl také u jejího zrodu osobně přítomen. Práce se dále zabývá historickými okolnostmi vzniku a vývoje Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu a jejím zařazení do World Federation of International Music Competitions a Alink – Argerich Foundation, podmínkami přijetí do soutěže, repertoárem, organizačními podrobnostmi soutěže a osobnostmi, které se na ní podíleli. Tato práce také zasazuje Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu do kontextu dalších klavírních soutěží. Diplomová práce začíná úvodem, pokračuje třemi hlavními kapitolami s několika podkapitolami a končí závěrem. Práce je doplněna devatenácti přílohami. The master thesis deals with the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv. The first chapter is dedicated to Arthur Rubinstein´s life (1887 – 1982) and his work. The competition in Tel Aviv was named after him and comes out from his interpretative work and life principles and believes. He was personally involved in the establishment of this competition in Tel Aviv. The second chapter is focused on historical circumstances of the establishment and evolution of the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv and its inclusion in the World Federation of International Music Competitions and the Alink – Argerich Foundation. After that I pursue conditions of acceptance, required repertoire, time schedule, organization, system of rating individual rounds of this competition, assembling of a jury and people who has been involved. This master thesis sets the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition in Tel Aviv in comparison with several other piano competitions. The thesis is divided into an introduction part, three main chapters with several subchapters and a conclusion. As well, nineteen attachments are added. Keywords: klavírní soutěže; interpretace; interpretační soutěže Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu

Tématem této diplomové práce je Arthur Rubinstein International Piano Master Competition v Tel Avivu. Nejprve se zabývám životem a dílem klavíristy Arthura Rubinsteina (1887 – 1982), po němž byla ...

Králíčková, Klára; MALÝ, František; KLÁNSKÝ, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétna v komorních a koncertantních skladbách Jiřího Temla
Jarkovská, Jana; KOUTNÍK, Štěpán; Kunt, Václav
2018 - Czech
Tato disertační práce se zabývá flétnovou tvorbou skladatele Jiřího Temla. Přináší její kompletní seznam od prvních opusů až do roku 2016 včetně informací o premiérách a nahrávkách těchto skladeb. Úvodní kapitola poskytuje rovněž vhled do Temlova životopisu propojeného s přehledem celkového díla tohoto skladatele. Stěžejní část je věnována mimohudební inspiraci J. Temla a jejímu vlivu na interpretační uchopení Temlových děl. Jiří Teml má ve velké oblibě nehudební oblasti umění, které se velmi silně promítají do jeho tvorby. Řada jeho skladeb (Commedia dell’arte, Pantomima, Hommage à Michelangelo, Kafka...) nese divadelní či výtvarné názvy a skladatel sám přiznává, že určitý mimohudební obsah je pro něj v tvorbě zásadně důležitý. Autorka si klade otázku, zda a jakým způsobem může tento fakt ovlivnit interpretační přístup k Temlovým skladbám. Metodologickým východiskem práce jsou především osobní rozhovory autorky se skladatelem Jiřím Temlem a její vlastní umělecká praxe. This dissertation deals with flute works by the Czech composer Jiří Teml. It takes into account the complete list including the information about their premieres and recordings. The opening chapter offers an insight into the composer‘s biography connected with his complete works‘ overview. The crucial section of the text is dedicated to the extramusical inspiration of Jiří Teml and its impact on the interpretative approach to his music. Jiří Teml likes the non-musical fields of art and he often reflects them in his own creative process. The Titles of a great number of his compositions (Commedia dell’arte, Pantomime, Hommage à Michelangelo, Kafka…) find their origin from the domain of fine arts, theatre or literature. The composer himself admits that the extramusical content is crucial for him and his art. The author of this text asks whether and how this phenomenon can influence the interpretation of Teml‘s music. This dissertation is methodologically based on the personal interviews of the author with the composer Jiří Teml and on her personal artistic experience. Keywords: teorie interpretace; skladatelská inspirace; flétna; česká hudba 20. století Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Flétna v komorních a koncertantních skladbách Jiřího Temla

Tato disertační práce se zabývá flétnovou tvorbou skladatele Jiřího Temla. Přináší její kompletní seznam od prvních opusů až do roku 2016 včetně informací o premiérách a nahrávkách těchto skladeb. ...

Jarkovská, Jana; KOUTNÍK, Štěpán; Kunt, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétnisté pedagogové na AMU v Praze
Olšaníková, Nikola; PIVODA, Radomír; MESANY, Mario
2018 - Czech
Práce je přehledem informací o významných českých flétnistech, kteří pedagogicky působili na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (dále také „HAMU“) nebo na ní působí i dnes. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se obecně zabývá Akademií múzických umění v Praze (dále také „AMU“ nebo „Akademie“), zvláště jejím vznikem a historickým vývojem. Druhá kapitola s názvem Pedagogové flétnisté na AMU v Praze je stěžejní kapitolou této práce. Najdeme zde výčet jmen pedagogů s jejich životopisy a u nynějších pedagogů doplnění o jejich spojitosti s HAMU jakožto bývalou studentskou či nyní pracovně-pedagogickou institucí. Tato kapitola také představuje jejich významné žáky, kteří se uplatnili na významnějších pozicích předních českých či zahraničních orchestrů nebo se proslavili jako sólisté. The thesis deals with famous Czech flutists who have been pedagogically active at the Music Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (hereafter referred to as “HAMU”) and the flutists who are still pedagogically active today. The work is divided into two larger sections which include two bigger topics. The first one describes the concept of the Academy of Performing Arts in Prague (hereafter referred to as “AMU” or “Academy”), especially its establishment and historical development. The second chapter titled The Flute Pedagogues at AMU in Prague is a principal one of this thesis. There are the names of pedagogues with their curriculum vitae and by the current teachers their connection to HAMU as former students and current educators. This chapter also points out important students who have received engagement in major positions of leading Czech or foreign orchestras or have started their career as solo players. Keywords: flétna; pedagogická činnost; hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Flétnisté pedagogové na AMU v Praze

Práce je přehledem informací o významných českých flétnistech, kteří pedagogicky působili na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (dále také „HAMU“) nebo na ní působí i dnes. Práce je ...

Olšaníková, Nikola; PIVODA, Radomír; MESANY, Mario
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku
Doležal, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Magisterská práce Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku, se věnuje těmto třem významným hudebním osobnostem 20. století. Práce v první kapitole pojednává o rozvoji francouzské skladatelské a trumpetové školy začátku tohoto století. Dále se věnuje, v každé kapitole zvlášť, jedné ze tří osobností. Vždy je uveden životopis se zaměřením na přínos pro rozvoj repertoáru pro trubku a rozbor jedné ze skladeb autora. Master's thesis Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza and their compositions for trumpet, are devoted to three important 20th century musicians. The work in the first chapter deals with the development of the french composition and trumpet school, at the beginning of this century. In addition, is about each of the three personalities in each chapter. There is always a CV with a focus on the contribution to the development of the trumpet repertoire and the analysis of one of the author's compositions. Keywords: trubka; hra na trubku; interpretace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku

Magisterská práce Henri Tomasi, André Jolivet, Eugene Bozza a jejich tvorba pro trubku, se věnuje těmto třem významným hudebním osobnostem 20. století. Práce v první kapitole pojednává o rozvoji ...

Doležal, Jakub; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Houslové koncerty J. Sibelia a B. Bartóka č. 2 v podání J. Sterna, G. Shahama a V. Mullové
Al-Ashhab, Milan; ŠTRAUS, Ivan; MATOUŠEK, Bohuslav
2018 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání stylů hry tří houslistů světového významu – Isaaca Sterna, Gila Shahama a Viktorie Mullové. Této komparace je dosaženo pomocí zevrubné analýzy interpretace dvou vybraných houslových koncertů rozdílné hudební povahy. Z jednotlivých detailů provedení vyvodíme celkovou charakteristiku pojetí houslového umění u jednotlivých interpretů. Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá stručnými životopisy dotyčných skladatelů i interpretů. Tématem druhé kapitoly je porovnání konkrétních interpretací houslového koncertu Jeana Sibelia, třetí srovnává provedení Bartókova druhého houslového koncertu. This diploma thesis is focused on comparison of performance styles of three world class violinists – Isaac Stern, Gil Shaham and Viktoria Mullova. This comparison is achieved by a detailed analysis of interpretation of two selected violin concertos of different characteristics. From individual details we shall conclude overall violin performance characteristics of individual violinists. The thesis consists of three chapters. The first one deals with brief autobiography of the composers and violinists. The topic of the second chapter is a comparison of actual interpretation of violin concert by Jean Sibelius, the third one compares the interpretation of Bartok’s second violin concert. Keywords: housle; koncerty; interpretace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Houslové koncerty J. Sibelia a B. Bartóka č. 2 v podání J. Sterna, G. Shahama a V. Mullové

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání stylů hry tří houslistů světového významu – Isaaca Sterna, Gila Shahama a Viktorie Mullové. Této komparace je dosaženo pomocí zevrubné analýzy ...

Al-Ashhab, Milan; ŠTRAUS, Ivan; MATOUŠEK, Bohuslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Hudební řeč v tvorbě albánských skladatelů a její místo v kontextu evropské hudby
Prifti, Egli; VIČAR, Jan; BEZDĚK, Jiří
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá historickým vývojem albánské hudební kultury od starověku do dnešní doby a zkoumá specifické rysy soudobé albánské hudby i individuální komunikativní aspekty hudební řeči současných albánských skladatelů. Z této perspektivy demonstruje, jak hluboce je skladatelská tvorba prostoupena domácími kulturními tradicemi, hudební kulturou dvou hlavních albánských folklorních oblastí Geg (sever) a Tosk (jih), instrumentálními útvary lidových hudebních nástrojů, hudebními i kulturními vlivy zahraniční albánské diaspory a společenskými i politickými událostmi v Evropě 19. a 20. století, které se někdy neočekávaně, ba dokonce paradoxně promítly do samotné povahy albánské soudobé hudby. Metodicky se práce zaměřuje na komplexní analýzu vybraných kompozic předních současných albánských skladatelů. Zkoumání jejich kompozičního stylu a individuální hudební řečí svědčí o tom, že navzdory zřetelným rozdílům ve způsobu práce s hudebním materiálem před pádem komunismu v roce 1990 a po něm poskytuje albánským skladatelům i nadále cenné podněty – vedle některých soudobých kompozičních technik, které jsou unikátní i v mezinárodním měřítku – albánská národní hudba, a to zejména hudba folklorního typu. Albánským autorům se podařila v posledních třech dekádách pozoruhodná a jedinečná stylová syntéza: jejich hudební řeč je originální a zároveň se zařadila do polystylového kontextu postmoderního směřování evropského hudebního umění. Mezinárodní úspěchy pičkových soudobých skladatelů navíc naznačují skutečnost, že i po letech izolace v období komunistického režimu si albánská hudba získala své místo v mezinárodním hudebním světě. This dissertation is invested in both a historical consideration of the Albanian musical culture from antiquity to modern days and an examination of specific features of Albanian modern music as depicted by the individual communicative aspects of the musical language used by contemporary Albanian composers. From this perspective, this research work demonstrates how extensively the musical culture in this area is entangled with a variety of influences ranging from its deep cultural traditions embedded in its music folklore, accompanied by traditional musical instruments specific of the two main geographical distributions Geg (North) and Tosk (South), to the foreign influences coming from the Albanian diaspora during the powerful social and political developments of the 19 th and 20th century in Europe, which influenced, sometimes unexpectedly and even paradoxically, the very nature of the Albanian modern music. Methodologically, the focus of this thesis is on the stylistic analysis of selected compositions by leading contemporary Albanian composers. The examination of their compositional style and individual music language proves that, despite distinct differences in the way they worked with their music material before the fall of Communism in 1990 and afterwards, the Albanian composers – in addition to some contemporary compositional techniques that are unique even on the international arena – constitute the dominating influence in the Albanian national musical landscape. Over the last three decades Albanian composers have achieved a remarkably unique style synthesis: their musical language is both original and at the same time well-integrated within the polystyle context of the postmodern direction in the European music culture. The international achievements of several acclaimed Albanian contemporary composers also indicate the fact that, even after years of Communist isolation, the Albanian music has earned a place of its own in the international music world. Keywords: hudební folklor Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hudební řeč v tvorbě albánských skladatelů a její místo v kontextu evropské hudby

Disertační práce se zabývá historickým vývojem albánské hudební kultury od starověku do dnešní doby a zkoumá specifické rysy soudobé albánské hudby i individuální komunikativní aspekty hudební řeči ...

Prifti, Egli; VIČAR, Jan; BEZDĚK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Prieskum píšťalových organov na vybranom území Slovenska
Slovík, Juraj; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
2018 - Czech
Práca obsahuje prehľad histórie dokumentácie píšťalových organov na Slovensku. Venujem sa spracovaniu údajov z vlastných prieskumov. Vytváram tabuľky a štatistiky na základe systematického prieskumu na území vybraných dekanátov Košickej arcidiecézy. Súčasťou práce je porovnanie skutočnosti s údajmi uvedenými vo firemných katalógoch organárskych dielní Angster a Gebrüder Rieger. Výsledky uvedené v predkladanej práci sú súčasťou dlhodobého prieskumu vykonávaného na území Slovenska od roku 1998. This work contains an overview of the history of documentation of pipe organs in Slovakia. I deal with data processed from my own surveys. I create tables and statistics based on a systematic survey on the territory of the selected archives of the Archdiocese of Košice. I provide a comparison of the facts which can be found in the corporate catalogs of the Angster and Gebrüder Rieger organ works. The results presented in this thesis are part of a long-term survey conducted in Slovakia since 1998. Keywords: píšťalový organ; historie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Prieskum píšťalových organov na vybranom území Slovenska

Práca obsahuje prehľad histórie dokumentácie píšťalových organov na Slovensku. Venujem sa spracovaniu údajov z vlastných prieskumov. Vytváram tabuľky a štatistiky na základe systematického prieskumu ...

Slovík, Juraj; TŮMA, Jaroslav; ČERNÝ, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika a řešení fyzických aspektů při hře na housle
Omura, Kiriko; ČEPICKÝ, Leoš; ŠTRAUS, Ivan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problémy pohybového aparátu u houslistů. Využívá příruček, diplomových prací a rozhovoru s odborníkem k tomu, aby seřadila a analyzovala základní informace o poruchách pohybového aparátu a jejich řešení. Ukazuje, jak učit děti správnému držení těla při hře na housle. This thesis introduces physical problems of violin players and their solutions. I used music practice books, various theses and an interview with an expert about physical problems. My aim is to analyze basic information on locomotory disorders and their solutions. This thesis suggests how to teach beginner violin and children in the correct body posture. Keywords: housle; pohybový aparát Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika a řešení fyzických aspektů při hře na housle

Tato diplomová práce se zabývá problémy pohybového aparátu u houslistů. Využívá příruček, diplomových prací a rozhovoru s odborníkem k tomu, aby seřadila a analyzovala základní informace o poruchách ...

Omura, Kiriko; ČEPICKÝ, Leoš; ŠTRAUS, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Stylizace obrazu a její působení na diváka ve filmu a virtualní realitě
Dvořáček, Šimon; MACÁK, Jiří; JÍCHA, Marek
2018 - Czech
Účelem této práce je popsat si stylizační prvky a kameramanské postupy, a to hlavně v tvorbě dokumentu. Dalším cílem je vysvětlit pojem virtuální realita a popsat, co v dnešní době tento termín znamená. Účelem práce je také zamyslet se nad VR jako nad možným nastupujícím médiem a popsat si jednotlivé body výroby projektu zejména z pohledu kameramana. The purpose of this thesis is to describe the elements of stylization and the cameraman's procedures, especially for documentary film creation. A further aim is to explain the concept of virtual reality and to provide a description of what this term means today. Finally, this thesis considers VR as a possible upcoming medium and describes the individual points of production of a project, especially from the point of view of the cameraman. Keywords: virtuální realita; dokumentární film; filmový obraz; práce kameramana Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Stylizace obrazu a její působení na diváka ve filmu a virtualní realitě

Účelem této práce je popsat si stylizační prvky a kameramanské postupy, a to hlavně v tvorbě dokumentu. Dalším cílem je vysvětlit pojem virtuální realita a popsat, co v dnešní době tento termín ...

Dvořáček, Šimon; MACÁK, Jiří; JÍCHA, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases