Number of found documents: 153
Published from to

21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2013 - Czech
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí. Keywords: surrogate maternity; moral philosophy; family law Available at various institutes of the ASCR
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů

Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných ...

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2013

Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu
Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
2013 - Czech
Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s rozhodováním o svém vlastním životě a zásahem třetích osob do děje. Keywords: suicide; the right to death; family; rodina; sebevražda Available at various institutes of the ASCR
Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu

Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s ...

Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
Ústav státu a práva, 2013

Ochrana soukromí a právo být zapomenut
Matejka, Ján
2013 - Czech
Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, představený Evropskou unií v lednu 2012. Definition of the term “privacy” and the view of privacy from historical perspective; problems with the determination of the right to privacy. A new European system of privacy protection and a draft regulation on the protection of individuals introduced by the EU in January 2012. Keywords: right to privacy; human rights; privacy protection Available at various institutes of the ASCR
Ochrana soukromí a právo být zapomenut

Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, ...

Matejka, Ján
Ústav státu a práva, 2013

Práva zvířat : Filosofická perspektiva
Černý, David
2013 - Czech
Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči liberacionismu. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat, že toto přesvědčení je chybné. V první části se stručně zmiňuje současná diskuse o právech zvířat se zaměřením na Petera Singera. V druhé části se podrobně diskutuje role speciesismu jako možné opozice vůči liberacionismu. Článek uzavírá, že pouze velmi specifická forma speciesismu se staví proti liberacionismu. Můžeme zastávat speciesismus a současně se podílet na hnutí za osvobození zvířat založeném na připsání určitých morálně relevantních vlastností zvířatům. The issue of animal rights is an essential part of practical ethics. Most authors argue that speciesism (defined as a prejudice of attitude of bias toward the interests of members of one’s own species) opposes liberationism. The overall aim of this contribution is to show that this conviction is wrong. In the first part, some remarks concerning current debate on animal rights are made, with special attention to Peter Singer. The second part of the paper is devoted in detail to clarifying the role of speciesism in opposing liberationism. It concludes by noting that only a highly specific form of speciesism is, in fact, in opposition to liberationism. We can hold speciesism and engage in animal liberationism based on ascription of some morally relevant properties (sentience) to animals. Keywords: animal rights,; consequentialism; utilitarianism Available at various institutes of the ASCR
Práva zvířat : Filosofická perspektiva

Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk
Černý, David; Doležal, Adam
2013 - Czech
Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení využívání raných lidských embryí a analyzuje základní přístupy k výzkumu na kmenových buňkách v legislativě ČR. Keywords: stem cell research; medical law; Bioethics Conference Available at various institutes of the ASCR
Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk

Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení ...

Černý, David; Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)
Doležal, Adam
2013 - Czech
Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem liského embrya, se kterým úzce souvisí problematika právního statusu a dalšího osudu nadbytečných embryí. In his contribution, the author deals with the question whether human embryonic cell research is meaningful and the research outcomes have any practical application. He considers the moral status of a human embryo, which closely relates to the issues of the legal status and fate of surplus embryos. Keywords: medical research; bioethic; stem cells Available at various institutes of the ASCR
Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)

Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem ...

Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy
Bárta, Jan
2013 - Czech
V různých právních úpravách se vyskytují pravidla k omezení možnosti toho, aby tatáž osoba opakovala své funkční období jako člen kolegiátního orgánu. Typicky bývá stanoveno, že opakovat lze bez přerušení dvakrát. Je tedy třeba vyložit, jaká doba musí uplynout před třetím ustanovením. Závěr je vyvozen ze srovnání individuálního a kolektivního orgánu, z povahy věci se pro oba typy orgánu podstatně liší. Zkoumáno na příkladu konkrétního poradního orgánu vlády České republiky. Various regulations restrict anindiviual's capacity to be reappointed as member of a collegiate body. Typically, twice after another, if no interruption. Substantial needs interpretation as to what period of time, what quarantine, is requiered before reinstalling a same person for his/her third term. Conclusions are drawn from comparing individual official persons to members of collegiate bodies. Investigated on the example of a specific case of an advisory council of the Czech government. Keywords: administrative law; collegiate body; public administration Available at various institutes of the ASCR
K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy

V různých právních úpravách se vyskytují pravidla k omezení možnosti toho, aby tatáž osoba opakovala své funkční období jako člen kolegiátního orgánu. Typicky bývá stanoveno, že opakovat lze bez ...

Bárta, Jan
Ústav státu a práva, 2013

Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky
Emmert, František
2013 - Czech
Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. Problematice říšského občanství v československém pohraničí v souvislosti s nacistickou okupací v roce 1938 a na území Protektorátu Čechy a Morava po roce 1939 se věnuje tento článek. The Reich Citizenship Law of 1935 brings about a significant change in the legal regulation of the concept of German national citizenship. The law redefines state nationality and introduces so-called Reich Citizenship. This article focuses on the issues of Reich Citizenship in Czechoslovak border areas in relation to the Nazi occupation in 1938 and in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia after 1939. Keywords: Nazi ideology; history of law; German national socialism Available at various institutes of the ASCR
Říšské občanství jako nástroj nacistické ideologie a germanizační politiky

Zákon o říšském občanství z roku 1935 přináší významnou změnu v právní úpravě institutu německého státního občanství. Zákon nově definovat státní příslušnost a nově zakládá tzv. říšské občanství. ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

Mitra nejen jako oděv v církevním a světském právu
Lojek, Antonín
2013 - Czech
Mitra nám nepředstavuje jen oblek či součást oblečení, ale také byla chápána jako insignie, tedy znak hodnosti, které jsou určené moci světských a církevních osob. Mitra představovala legitimní právo určité osoby vykonávat jistou funkci a zároveň poukazovala na její společenské postavení. The author in his article points out the fact that miter is not just a garment or a piece of clothing but it was also understood as insignia, i.e. a sign of rank, representing the power of secular and ecclesiastical persons. Miter represented the legitimate right of certain persons to perform certain functions and also indicated their social status. Keywords: miter in canon law; law history; clothing in law Available at various institutes of the ASCR
Mitra nejen jako oděv v církevním a světském právu

Mitra nám nepředstavuje jen oblek či součást oblečení, ale také byla chápána jako insignie, tedy znak hodnosti, které jsou určené moci světských a církevních osob. Mitra představovala legitimní právo ...

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2013

Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928
Emmert, František
2013 - Czech
Text shrnuje podstatné historické aspekty československo-amerických vztahů, od Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 až po problematické období poválečného Československa. Zvláštním tématem je článek III Úmluvy o naturalizaci, který praví, že příslušník jedné z obou zemí, který dosáhne naturalizace v druhé zemi v době, kdy jeho země vede válku, neztratí dřívější příslušnost. The text summarizes relevant historical aspects of U.S.-Czechoslovak relations, beginning with the 1928 Treaty on Naturalization and following with the problematic post-World War II Czechoslovak period. A special theme is article III of the Treaty on Naturalization provides that Nationals of either country who are naturalized while their country of origin is at war, however, do not lose their original nationality. Keywords: the Treaty of Naturalization; U.S.-Czechoslovak relations; public international law Available at various institutes of the ASCR
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928

Text shrnuje podstatné historické aspekty československo-amerických vztahů, od Úmluvy o naturalizaci z roku 1928 až po problematické období poválečného Československa. Zvláštním tématem je článek III ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases