Number of found documents: 114
Published from to

Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka
Vavřínek, Vladimír
2007 - Czech
Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. Počátky jejich nedorozumění sledoval už ve svých velkých knihách věnovaných cyrilometodějské misii na Velké Moravě a plně pak svou thesi vyložil ve svém díle o tzv. Fotiovu schismatu. Jeho myšlenky došly plného uznání nejenom v odborném světě, ale i v církvi zejména v souvislosti s II. Vatikánským koncilem. One of the central themes of the scholarly work of the world renowned Byzantinist of Czech origin Professor Francis Dvorník was the question of the causes and development of the rift between the Western (Catholic) and Eastern (Orthodox) Churches. He examined the beginnings of their conflicts already in his first books devoted to the Cyrillo-Methodian mission in Great Moravia and he dealt in full with his thesis in his major work entitled The Schism of Photius. Dvorník’s ideas won recognition not only in the scholarly world but also, in particular in the connection with the Second Vatican Ecumenical Council, in the Catholic Church. Keywords: idea of ecumenicalism; Dvornik, Francis Available at various institutes of the ASCR
Ekumenická myšlenka u Františka Dvorníka

Jedním z ústředních témat vědeckých prací světoznámého byzantologa českého původu Františka Dvorníka byla otázka příčin a vývoje rozkolu mezi západní (katolickou) a východní (ortodoxní) církví. ...

Vavřínek, Vladimír
Slovanský ústav, 2007

Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu
Skwarska, Karolína
2007 - Czech
Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu. The paper shows the methodological aspects of the work with corpora using examples from them for the syntactical-semantic theme. Keywords: corpus; linguistics; syntactical-semantic theme; methodological aspects Available at various institutes of the ASCR
Konkurence pádů pravovalenčního objektového komplementu. Výzkum syntakticko-sémantické problematiky na korpusovém materiálu

Článek ukazuje metodologické aspekty práce s korpusovým materiálem při zpracování syntakticko-sémantického tématu....

Skwarska, Karolína
Slovanský ústav, 2007

Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury
Ulbrechtová, Helena
2007 - Czech
Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků. The study analyses the texts Eskiz poemy from A. Voznsenski and the poem Stariki of G. Sapgir and compares the parallels in the concept of subject and object or the deconstruction of the canonical philosophical premises. Keywords: Russian postmodern literature Available at various institutes of the ASCR
Monolog, dialog nebo polylog? A.Vozněsenskij a G.Sapgir jako součást postmodernistického diskursu ruské literatury

Studie analyzuje texty Eskiz poemy A. Vozněsenského a poému Stariki G. Sapgira a srovnává paralely v pojetí subjektu a objektu či dekonstrukci kanonických filozofických výroků....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2007

K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy
Čajka, František
2007 - Czech
Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s reálným stavem výskytu zmiňovaného lexému v jednotlivých stsl. a csl. rukopisech. The paper deals with the question of stratification of Old Church Slavonic and Church Slavonic vocabulary in time and space. Using the example of the word vsemogy author confront static (i.e. genetic) approach of J. Schaeken and I. Wiehl with facts in individual manuscripts of Old Church Slavonic and Church Slavonic. Keywords: Old Church Slavonic; Church Slavonic; lexikology Available at various institutes of the ASCR
K staroslověnskému a církevněslovanskému vsemogy

Studie se zabývá otázkou stratifikace staroslověnského a církevněslovanského lexika. Na materiálu výskytu lexému vsemogy konfrontuje autor statické (resp. genetické) pojetí J. Schaeken a I. Wiehlové s ...

Čajka, František
Slovanský ústav, 2007

Z historie Řecko-staroslověnského indexu
Čermák, Václav
2007 - Czech
Článek shrnuje diskusi o první koncepci Řecko-staroslověnského indexu v 70. letech 20. století. Obsahuje ukázky slovníkových statí tohoto díla. The article presents the discussion about the first conception of Greek-Old Church Slavonic Dictionary-Index in 70th years of 20th century. The article contains specimena of dictionary articles this Dictionary. Keywords: dictionary; Old Church Slavonic; Old Greek Available at various institutes of the ASCR
Z historie Řecko-staroslověnského indexu

Článek shrnuje diskusi o první koncepci Řecko-staroslověnského indexu v 70. letech 20. století. Obsahuje ukázky slovníkových statí tohoto díla....

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2007

Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny
Blažek, David; Nedvědová, M. K.
2007 - Czech
V chronologickém textu jsou zmapovány překlady básní i prózy E. Kocbeka do češtiny. Překlady byly publikovány knižně, časopisecky i rozhlasově. In this chronological text are mapped the translations of the poetry and prose of E. Kocbek into the Czech language. The translations were published in books and periodicals and broadcasted as well. Keywords: Kocbek, Edvard; Slovene studies; translations into Czech Available at various institutes of the ASCR
Překlady děl Edvarda Kocbeka do češtiny

V chronologickém textu jsou zmapovány překlady básní i prózy E. Kocbeka do češtiny. Překlady byly publikovány knižně, časopisecky i rozhlasově....

Blažek, David; Nedvědová, M. K.
Slovanský ústav, 2007

Osobnost a dílo P. J. Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické) slavistiky
Havlíková, Lubomíra
2007 - Czech
Autorka analyzuje roli, kterou sehrálo nejvýznamnější dílo P. J. Šafaříka Slovanské starožitnosti v procesu formování historické slavistiky i českých zemích i v Evropě. Author presents an analysis of the role played by the important work of P. J. Šafařík, his Slavic Antiquities, in the formation of the discipline of historical Slavic studis in the Czech lands as well as in Europe. Keywords: history; Slavic Studies; Šafařík, P. J. Available at various institutes of the ASCR
Osobnost a dílo P. J. Šafaříka v kontextu vývoje české a evropské (historické) slavistiky

Autorka analyzuje roli, kterou sehrálo nejvýznamnější dílo P. J. Šafaříka Slovanské starožitnosti v procesu formování historické slavistiky i českých zemích i v Evropě....

Havlíková, Lubomíra
Slovanský ústav, 2007

Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů
Černý, Marcel
2007 - Czech
Literárně historická studie o zájmech českovídeňského slavisty Josefa Karáska (1868-1916) o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, o česko-lužickosrbských vztazích, o Arnoštu Mukovi (1854-1932). Literary studies about the interests of the Czech-Viennese Slavic Studies Scholar Josef Karásek (1868-1916) in the literature and culture of the Sorbs of Lusatia, Czech-Sorbian realtions and Arnošt Muka (1854-1932). Keywords: literary history; Czech-Sorbian relations; Sorbs of Lusatia; Muka, Arnošt, 1854-1932 Available at various institutes of the ASCR
Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů

Literárně historická studie o zájmech českovídeňského slavisty Josefa Karáska (1868-1916) o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, o česko-lužickosrbských vztazích, o Arnoštu Mukovi ...

Černý, Marcel
Slovanský ústav, 2007

F. V. Mareš a jeho „Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského"
Čermák, Václav
2007 - Czech
Článek hodnotí Marešovu koncepci církevněslovankého slovníku z r. 1962. The article evaluates the F. V. Mareš’s conception of Church Slavonic Dictionary from the year 1962. Keywords: Church Slavonic; dictionary; Mareš, F. V. Available at various institutes of the ASCR
F. V. Mareš a jeho „Návrh přípravných prací pro slovník jazyka církevněslovanského"

Článek hodnotí Marešovu koncepci církevněslovankého slovníku z r. 1962.


The article evaluates the F. V. Mareš’s conception of Church Slavonic Dictionary from the year 1962.

Čermák, Václav
Slovanský ústav, 2007

Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance
Nykl, Hanuš
2007 - Czech
Stať hovoří o významu F. M. Dostojevského pro zformování ruské nábožensko-filosofické renesance počátku 20. století. The paper concerns meaning of F. M. Dostoevsky for forming of Russian religious-philosophic renaissance in the beginning of the 20th century. Keywords: Russian philosophy; Russian literature Available at various institutes of the ASCR
Dostojevskij a ruská nábožensko-filosofická renesance

Stať hovoří o významu F. M. Dostojevského pro zformování ruské nábožensko-filosofické renesance počátku 20. století....

Nykl, Hanuš
Slovanský ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases