Number of found documents: 4289
Published from to

Světlo jako dramatický výrazový prostředek kinematografického obrazu
Pavelek, Tomáš; ŠPELDA, Josef; MACÁK, Jiří
2018 - Czech
Ve své práci se zaměřím na úlohu světla a jím budovaných atmosfér ve filmové dramatické tvorbě. Zmíním se o některých výrazných kameramanských stylech v historii kinematografie a o rozdílnosti práce se světlem v kontextu doby. Zaměřím se na realistický a logický způsob práce se světlem a na technické a technologické nástroje kameramana, které mu tuto práci umožňují a s jejíchž pomocí lze vytvářet světelné atmosféry a podporovat tak scénář v jeho dokonalém vizuálním převyprávění. This thesis focuses on the importance of light as one of the main aspects of filmmaking and as a main tool for creation of atmosphere in cinematography. I mention some expressive cinematographer's styles in the history of cinematography and how different the work with light was in the context of the era. I focus on realistic and logical way of work with light and on technical and technological cinematographer's tools which enable this work and help him to create the light atmospheres and support the script to be perfectly visually translated. Keywords: kameramani; práce kameramana; světlo ve filmu; výrazové umělecké prostředky; dějiny filmu; film noir; neorealismus (film); analýzy filmových děl; Toland, Gregg, 1904-1948; Coutard, Raoul, 1924-; Storaro, Vittorio, 1940-; Hurlbut, Shane, 1964-; Greenberg, Adam, 1939- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Světlo jako dramatický výrazový prostředek kinematografického obrazu

Ve své práci se zaměřím na úlohu světla a jím budovaných atmosfér ve filmové dramatické tvorbě. Zmíním se o některých výrazných kameramanských stylech v historii kinematografie a o rozdílnosti práce ...

Pavelek, Tomáš; ŠPELDA, Josef; MACÁK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Významné skladby českých autorů 20. století s využitím trubky v literatuře sólové a komorní
Soukup, Jiří; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Ve své diplomové práci se snažím o přehled českých skladatelů 20. století, kteří komponovali nebo stále komponují skladby pro trubku v komorní, a především sólové tvorbě. In my diploma thesis I am trying to give a review of 20th century czech composers, who composed or still compose compositions for trumpet in chamber and especially soloist compositions. Keywords: trubka; česká tvorba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Významné skladby českých autorů 20. století s využitím trubky v literatuře sólové a komorní

Ve své diplomové práci se snažím o přehled českých skladatelů 20. století, kteří komponovali nebo stále komponují skladby pro trubku v komorní, a především sólové tvorbě....

Soukup, Jiří; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Pohybový systém Countertechnique
Benková, Andrea; OVSOVÁ, Libuše; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je přiblížit strukturu pohybového systému Countertechnique. Práce je rozdělená do tří kapitol. V první kapitole se zabývám osobností Anouk van Dijk, jejími interpretačními a zejména choreografickými zkušenostmi. Pohybový systém Countertechnique je totiž úzce spojen právě s její tvorbou a tak pro pochopení toho, co je to Countertechnique, nelze tyto skutečnosti opominout. Ve druhé kapitole se věnuji přímo metodě Countertechnique. Snažím se komplexně nahlížet na všechny okolnosti a vlivy při vzniku a formování této metody, stejně jako na samotnou metodiku a koncepci. Uvádím také vlastní zkušenosti a poznatky, které jsem během svého bádání získala. V poslední, třetí kapitole, mimo jiné porovnávám Countertechnique i s jinými metodami. Do samostatných příloh této práce přikládám rozhovory s lektorkami Countertechnique Ninou Wollny a Elitou Cannatou a českou tanečnicí Annou Jirmanovou, která se během svého zahraničního angažmá s touto metodou setkala. The aim of this thesis is to describe the structure of Countertechnique movement system. The thesis itself is divided into three chapters. The first chapter describes personality of Anouk van Dijk, her interpretational and mainly choreographic experience. As the Countertechnique movement system is tightly connected with creative process of Anouk van Dijk, it is crucial not to omit her influence and contribution to it. The second chapter is fully dedicated to the description of the Countertechnique system. I try to look at the formational process of this method in a complex way and consider all influences that had some impact on its current form. I also analyze the methodology and conception of Countertechnique and add my own practical experience with the technique. In the third chapter, I compare Countertechnique with other movement systems and methods. In the end of the thesis, I attach interviews with Countertechnique teachers Nina Wollny and Elita Cannata and Czech dancer Anna Jirmanová, who got into contact with this method during her work abroad. Keywords: Countertechnique; interpetace; choreografie; tanec Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Pohybový systém Countertechnique

Cílem této diplomové práce je přiblížit strukturu pohybového systému Countertechnique. Práce je rozdělená do tří kapitol. V první kapitole se zabývám osobností Anouk van Dijk, jejími interpretačními ...

Benková, Andrea; OVSOVÁ, Libuše; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka)
Prokopcová, Nikola; ZELENKA, Milan; SAIDL, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka) je velice úzce odborná publikace určená zejména hráčům na klasickou kytaru, ale i skladatelům chystajícím se pro tento nástroj něco zkomponovat. Práce představuje přehled téměř všech známých technik hry pravou rukou na kytaru (aby nedošlo ke zmatení v případě levorukých hráčů – jedná se o ruku, která rozeznívá struny drnkáním). Autorka rozděluje svou práci na čtyři hlavní části – exkurz do historického kontextu, detailní pohled na roli nehtů v kytarové hře (argumentačně podložen kvantitativním výzkumem formou dotazníku), techniky melodicko-akordické a techniky perkusivní. Tato práce se věnuje rozboru technik hry používaných zejména u klasických kytaristů, ale svým záběrem zasahuje i do okrajových disciplín, jako je například flamenco. Bachelor thesis The Additional Right Hand Techniques Used in Classical Guitar Playing serves a very expert publication dedicated in particular to the classical guitar players and music composers interested in the possibilities of this instrument. This thesis presents almost a complete summary of right hand guitar techniques (in terms of left-handed, the author means the hand that strums the strings). The layout of this literal work presents four main pillars – an excursion into the historical context, detailed view on nail role in the guitar playing (supported by quantitative questionnaire), melodic & accords techniques and percussive techniques. This thesis devotes to the playing techniques of classical guitar players, but with an overlap to another discipline, like flamenco. Keywords: technika hry; hra na kytaru Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka)

Bakalářská práce Doplňující prostředky užívané při hře na kytaru (pravá ruka) je velice úzce odborná publikace určená zejména hráčům na klasickou kytaru, ale i skladatelům chystajícím se pro tento ...

Prokopcová, Nikola; ZELENKA, Milan; SAIDL, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Hudba v krematoriích a tradice uměleckého kolektivu krematoria Pardubice
Häckl, Zdeněk; ŠTRAUS, Ivan; Ježek, Štěpán
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá hudbou v krematoriích a tradicí uměleckého kolektivu krematoria Pardubice. První kapitola charakterizuje význam a tradice smutečních obřadů napříč historií a náboženských denominací. Druhá kapitola přibližuje historii krematorií v Čechách a Evropě. Třetí kapitola se věnuje architektuře pardubického Krematoria, čtvrtá pak počátkům zdejší hudební produkce a uměleckému zázemí. Stěžejní pátá kapitola se věnuje vývoji uměleckého kolektivu Pardubice a přináší soupis všech hudebníků, kteří zde působili v letech 1923 až 2018. Poslední šestá kapitola definuje repertoár souboru a jeho vývoj. The bachelor thesis deals with music in the crematoria and tradition of the artistic team of the crematorium in Pardubice. The first chapter characterizes the meaning and tradition of funeral ceremonies across history and religious denominations. The second one describes the history of crematoria in Bohemia and Europe. The third chapter is about the architecture of the Pardubice crematorium and the fourth one depicts the beginning of the local musical production and artistic background. The fifth chapter deals with the development of the artistic group in Pardubice, it provides a list of all the musicians who have worked here between 1923 and 2018. The last chapter defines the repertoire of the ensemble and its development. Keywords: hudební soubory; varhaníci; houslisté; viloncellisté; pohřební obřady; pohřební písně; hudebníci; Pardubice (Česko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hudba v krematoriích a tradice uměleckého kolektivu krematoria Pardubice

Bakalářská práce se zabývá hudbou v krematoriích a tradicí uměleckého kolektivu krematoria Pardubice. První kapitola charakterizuje význam a tradice smutečních obřadů napříč historií a náboženských ...

Häckl, Zdeněk; ŠTRAUS, Ivan; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ilja Hurník a jeho přínos do klavírní pedagogiky
Skleničková, Ráchel; KLÁNSKÝ, Ivan; KRAJNÝ, Boris
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá slavným českým skladatelem, klavíristou, spisovatelem a pedagogem Iljou Hurníkem, a to zejména jeho pedagogickými a instruktivními klavírními díly a pedagogickými metodami. Obsahuje také výzkum, nakolik jsou jeho instruktivní díla oblíbená a jaké obohacení pedagogům i žákům klavírní hry přinášejí. Po úvodu je čtenáři představen Hurníkův život. Následuje orientační výčet jeho hudebního i slovesného díla. Ke klavírnímu a instruktivnímu dílu jsou přiřazeny kapitoly, které podrobně rozebírají nejvýznamnější zásady jeho klavírní pedagogiky a nejpoužívanější instruktivní díla pro výuku dětí. Poslední část práce se zabývá výzkumem oblíbenosti jeho děl, provedeným formou dotazníku; získaná data jsou zpracována kvantitativně. This bachelor degree thesis focuses on the work of a famous Czech composer, pianist, writer and teacher; Ilja Hurník. Most of his teaching methods and piano works were created for children. The thesis also summarizes research on how favored these works are among piano teachers and children, as well as, how they enrich their subjects. After the introduction, Hurník's life is shortly described. This is then followed by an abridged list of his musical non‑piano work and his books to help orient the reader. The following chapter deals with his piano work, teaching compositions for children and his principles of teaching. This chapter is further broken down and contains partial lists of the works relating to these areas. The final part of the thesis is a research of the popularity of Hurník’s pieces created for the purpose of teaching. The research was done through a questionnaire and the answers of the respondents are processed quantitatively. The form of the questionnaire was a simple rating system (yes/no or never/sometimes/often/always tick boxes) and free from comments were not used. These responses were then tabulated and the answers summarized. Keywords: hra na klavír; Hurník, Ilja, 1922-2013 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ilja Hurník a jeho přínos do klavírní pedagogiky

Tato diplomová práce se zabývá slavným českým skladatelem, klavíristou, spisovatelem a pedagogem Iljou Hurníkem, a to zejména jeho pedagogickými a instruktivními klavírními díly a pedagogickými ...

Skleničková, Ráchel; KLÁNSKÝ, Ivan; KRAJNÝ, Boris
Akademie múzických umění v Praze, 2018

James Morrison - fenomén hudby
Pollák, Dávid; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - Czech
Práce James Morrison - fenomén hudby představuje život a působení tohoto umělce. Poukazuje na jeho multiinstrumentalismus, techniku a styl hry, především na dechové nástroje. Dále charakterizuje vybrané jazzové trumpetisty na české a slovenské scéně a obsahuje také rozhovor s Jurajem Bartošem. The thesis James Morrison - The Phenomenon of Music, introduces the life and work of this artist. It's pointing to his multiinstrumentalism, technique and style of his playing, especially playing the brass instruments. It's further characterizing choosen jazz trumpeters on the Czech and Slovak scene and it also includes interview with Juraj Bartoš aswell. Keywords: jazzová hudba; trubka; hudební osobnosti; Morrison, James, 1962- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
James Morrison - fenomén hudby

Práce James Morrison - fenomén hudby představuje život a působení tohoto umělce. Poukazuje na jeho multiinstrumentalismus, techniku a styl hry, především na dechové nástroje. Dále charakterizuje ...

Pollák, Dávid; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016
Pěruška, Jan; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
2018 - Czech
Bakalářská práce nazvaná Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016 se zaměřuje na analýzu a následné porovnání mediálních výstupů o nejvýznamnějším českém orchestru v obdobích, kdy slavil sté a sté dvacáté výročí existence. Mezi zkoumaná periodika patří deník Mladá fronta Dnes, v obou zmíněných letech nejčtenější nebulvární český deník, a měsíčník Hudební rozhledy, který patří od roku 1948 mezi zásadní české odborné časopisy věnované vážné hudbě. Cílem práce je zjistit, jak byla v obou médiích České filharmonie prezentována a zda se změnil její mediální obraz. Bachelor thesis called Media Image of the Czech Philharmonic Orchestra in 1996 and 2016 is focused on an analysis and a comparison of the most important Czech orchestra’s media outcomes during two periods, in which 100th and 120th anniversary of the Czech Philharmonic were celebrated. The analyzed media are: Mladá fronta Dnes, the best-selling Czech broadsheet newspaper, and Hudební rozhledy, one of the most important Czech classical music magazines since 1948. This thesis should target, how the Czech Philharmonic Orchestra was presented in media and how it changed its media image. Keywords: mediální obraz; Česká filharmonie; Česká filharmonie; Hudební rozhledy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016

Bakalářská práce nazvaná Mediální obraz České filharmonie v letech 1996 a 2016 se zaměřuje na analýzu a následné porovnání mediálních výstupů o nejvýznamnějším českém orchestru v obdobích, kdy slavil ...

Pěruška, Jan; ŠTRAUS, Ivan; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nová média v práci s divadelním publikem
Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
2018 - Czech
Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny hlavní platformy online komunikace. Následuje komparativní analýza komunikace pěti českých divadel na sociálních sítích – jedná se o Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo v Olomouci a Klicperovo divadlo v Hradci Králové. V další části je pak vyhodnocen výzkum publika Jihočeského divadla s důrazem na online komunikaci a participaci, který byl realizován ve spolupráci s tímto divadlem. Na základě tohoto výzkumu a komparativní analýzy jsou v práci formulována doporučení pro komunikační strategii Jihočeského divadla. This diploma master thesis deals with the use of new media and implementation of current online communication trends in the czech theatre environment. The first part defines most important terms and describes the features of the main platforms in online communication. Than follows a comparative analysis of the social media communication of five czech theatres - Jihočeské divadlo in České Budějovice, Slovácké divadlo in Uherské Hradiště, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo in Olomouc and Klicperovo divadlo in Hradec Králové. The next part presents the results of the online survey, which was carried out in cooperation with one of the analyzed theatres, Jihočeské divadlo. This research focused on online audience and their online and offline participation. Based on the research, some recomendations for the communication strategy of Jihočeské divadlo were formulated. Keywords: výzkum publika; online audience development; divadelní management; divadelní diváci; digitální média; Jihočeské divadlo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nová média v práci s divadelním publikem

Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny ...

Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje
Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje se na proměny zdobení, rytmizace, tempa či ladění. Vedle tohoto výzkumu je také snaha seznámit čtenáře s tímto západočeským regionem, jako s téměř poslední baštou Čech zachovávající folklór, a tradice z něj vycházející, stále živý. Mimo faktické porovnávání jednotlivých záznamů lidové hudby jsou stěžejní částí práce rozhovory a tedy také subjektivní názory respondentů z těchto rozhovorů vyplývající. Jedná se o respondenty žijící v této oblasti. Na jedné straně to jsou celoživotní posluchači místního folklóru, na straně druhé profesionální hudebníci, kteří se folklóru věnují aktivně a sami jsou autory úprav, či pořadů. Tato práce může být pomůckou dnešním interpretům lidové hudby, a to nejen na Chodsku. Zároveň je důkazem viditelného pokroku klarinetové hry a také skutečnosti, že se stále více profesionálních hudebníků věnuje hudbě lidové. The purpose of this Bachelor thesis is the description of the development of the clarinet play in a folk music in the region Chodsko. The thesis is based on the source comparison of sheet music and recordings from the year 1893 till now. It is focused on changes of flourishes, pace rhythmization and tuning. Together with this research there is also an effort to acquaint the reader with this West Bohemia region, which is one of the last regions keeping its traditions alive. In addition to the factual comparison of the particular folk music records the key part also represents interviews with local respondents where they express their opinions. These people live in above-mentioned region. On one side, these are long listeners of local folk music, on the other side, these are profesional musicians who devote themselves actively to folk music and traditions and who are also authors of arrangements and performances. This thesis can help today´s interpreters of folk music, not only in Chodsko. It demonstrates the proof of the visible progress of the clarinet play and the fact that more and more professional musicians are dedicated to folk music. Keywords: lidová hudba; klarinet; Chodsko (Česko) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Proměny klarinetové hry v lidové hudbě západočeského kraje

Cílem této bakalářské práce je především popsání vývoje klarinetové hry v lidové hudbě oblasti Chodska. Je založena na porovnávání notových, či zvukových pramenů od roku 1893 po současnost. Zaměřuje ...

Jarábek, Josef; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases