Number of found documents: 490
Published from to

Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody
Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
2015 - Czech
S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na webových stránkách krajských hygienických stanic. Na lokalitách, které jsou rybářskými revíry, je patrný vztah mezi podílem dravých ryb vyjádřeným v biomase vysazovaných i ulovených ryb (F/C index) a zařazením příslušné lokality do jedné z pěti kategorií vhodnosti vody ke koupání (od vody vhodné ke koupání až po vodu ke koupání nebezpečnou). Průměrné hodnoty F/C indexu v úlovcích, jakožto nejvhodnějším kritériu, činily 17,8 pro vody vhodné ke koupání a 21,5 pro vody vhodné ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je tedy zřejmé, že kvalita vody s ohledem na její vhodnost ke koupání reflektuje v jistém rozsahu základní charakteristiku rybářského managementu, vyjádřenou zastoupením dravých ryb. V produkčních rybnících, zařazených mezi koupací vody není tento trend tak zjevný. The evaluation of possible relationship between fisheries management and water quality in bathing sites in the Morava River catchment area, as presented on public web pages www.koupacivody. cz, was performed on an example of 24 evaluated waterbodies. On the sites, which belong to the angling grounds, an obvious relationship between the proportion of predatory fish biomass in fish yields (F/C index) and bathing quality of appropriate sites was recorded. Mean F/C values in fish catches, as the most appropriate criterion, amounted to 17.8 and 21.5 in bathing suitable water and bathing suitable water with deteriorated sensory properties, \nrespectively. It seems apparent that the bathing water quality reflects in certain extent the principal characteristics of fisheries management. In carp farming ponds, incorporated legally among bathing sites, this tendency was not so obvious and it seems that not even the intensity of supplementary feeding was the main reason limiting the suitability for bathing. Keywords: fisheries management; bathing sites; angling ground; fishpond; F/C index Available on request at various institutes of the ASCR
Hodnocení rybářského využití koupacích vod v povodí řeky Moravy s ohledem na možné interakce s vývojem kvality vody

S použitím dostupných údajů o rybářském managementu na celkem 24 koupacích vodách v povodí řeky Moravy bylo provedeno vyhodnocení jeho možného vztahu ke kvalitě vody pro koupání, prezentované na ...

Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2015

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor
2015 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Keywords: juvenile fish; River Oder Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Janáč, Michal; Jurajdová, Zdenka; Mikl, Libor
Ústav biologie obratlovců, 2015

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: závěrečná zpráva
Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Homolka, Miloslav; Koubek, Petr
2014 - Czech
Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu. The aim of the project was to evaluate the status of large carnivores' populations (European lynx, wolf, and brown bear) in SCI Beskydy using different monitoring methods. Keywords: large carnivores; Beskydy Mts. Available at various institutes of the ASCR
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: závěrečná zpráva

Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu....

Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Homolka, Miloslav; Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2014

Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Rešovské vodopády
Halačka, Karel
2014 - Czech
Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). There were observed occurence and frequency of selected group of endangered fish species: weatherfish (Misgurnus fossilis), spined loach (Cobitis sp.), European bullhead (Cottus gobio) and Siberian bullhead (Cottus poecilopus). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Rešovské vodopády

Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Populace sekavců na území České republiky
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
2014 - Czech
There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree of threat. Significant are especially findings remains of the possible genome of C. taenia and C. tanaitica in some populations, whose presence will have to be clarified. Keywords: loachs; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Populace sekavců na území České republiky

There are currently ongoing molecular genetic analysis specifies the characteristics of loachs in our territory. Monitored are individual populations in terms of their reproductive success and degree ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)
Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
2014 - Czech
Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species (epidermal thickness and prevalance of single types of secretory cells). Epidermis of hybrids shows similar seasonal changes as parental species, its structure was similar to epidermis of C. carpio. Keywords: Carassius gibelio; Cyprinus carpio Available on request at various institutes of the ASCR
Mezidruhové a sezónní změny ve struktuře pokožky hybridních jedinců karasa stříbřitého (Carassius gibelio) a kapra obecného (Cyprinus carpio)

Morphology of epidermis Carassius gibelio and Cyprinus carpio shows specific differences in dependence on both sexual activity (reduction epidermal thickness in spawning period) and given species ...

Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2014
Jurajda, Pavel
2014 - Czech
Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku Povodí Labe, s.p., je vysoká kvalita vody pro pitné účely, takže zde nedochází ke konfliktu zájmů více zainteresovaných stran. Cílem bylo rovněž zjistit, zda je vůbec reálné v podmínkách VN provádět efektivní biomanipulace s rybím společenstvem. This study, which has been running since 2008, examines the use of the Hamry Water Reservoir as a model for fish community biomanipulation studies with the aim of improving water quality. Of primary interest to the Reservoir administrators, the Elbe River Basin authority s.p., is the maintenance of high water quality for drinking purposes, thereby preventing conflict of interest with multiple stakeholders. In addition, the study aims to determine whether biomanipulation of fish communities can be undertaken effectively in a reservoir. Keywords: ichthyological monitoring; Hamry water reservoir Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Hamry v roce 2014

Cílem celé studie, která probíhá již od roku 2008, je využití VN Hamry jako modelového objektu pro biomanipulační zásahy v rámci zlepšení kvality vody v nádrži. Prvotním zájmem správce VN, podniku ...

Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2014
Halačka, Karel
2014 - Czech
V roce 2014 byl realizován monitoring na 45 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek menší (Zingel streber), drsek větší (Zingel zingel) hrouzek běloploutvý (Romanogobio sp.), ježdík dunajský (Gymnocephalus baloni), ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser), ostrucha křivočará (Pelecus cultratus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavčík horský (Sabanejewia aurata), sekavec (Cobitis sp.) Monitoring on 45 localities on territory of the Czech Republic was realized in 2014. Observed were occurence and frequency of selected group of endangered fish species: Ukrainian brook lamprey (Eudontomyzon mariae), streber (Zingel streber), zingel (Zingel zingel), gudgeon (Romanogobio sp.), Danube ruffe (Gymnocephalus baloni), striped ruffe (Gymnocephalus schraetser), ziege (Pelecus cultratus), weatherfish (Misgurnus fossilis), golden loaches (Sabanejewia aurata) and spined loach (Cobitis sp.). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva projektu Monitoring a celoplošné mapování EVD jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR - část F 64 v roce 2014

V roce 2014 byl realizován monitoring na 45 lokalitách na území České republiky. Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), drsek ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy
Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
2014 - Czech
The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir of Nové Mlýny. Few other reservoirs, namely the Dalešická, Brněnská, Vranovská and Letovická, were then also studied in course of the following period up today. The altitude of investigated reservoirs ranges 171-382 m a.s.l., the flooded area of water bodies 104-1600 hectares. The stocking series in every of reservoirs were performed in the course of subsequent five years and two thousands of tagged carps (K2) were always yearly stocked in every of reservoirs. In total, 50 335 (17.61 inds per hectare) tagged carps have been stocked and 1361 individuals (0.48 inds per hectare) were recaptured and reported by the anglers. The mean recapture rate of tagged fish reached thus 2.70 % (1.02 - 4.74 %). A significant negative relationship was also ascertained of altitude (in m a.s.l.) and growth indices. The maximum growth rate was found in the Novomlýnská reservoir (mean annual weight increment 1725 g). Gradually lower weight increments were found out in the Vranovská reservoir (1064 - 1200 g), Dalešická R. (1050 g), Brněnská R. (1070 g) and Letovická R. (630 g). A similar sequence existed also in growth of other parameters studied, i.e. total length (TL), specific growth rate (SGR), and weight condition expressed by means of the Fulton condition factor (FCF). On the basis of these results, some new, more convenient, rules were suggested for stocking of common carp. Keywords: common carp Available on request at various institutes of the ASCR
Růst značkované násady kapra obecného (Cyprinus carpio) ve vybraných údolních nádržích v povodí řeky Moravy

The project monitoring the growth of tagged two-season-old common carp (K2) being stocked into the selected reservoirs managed by the Moravian Angler Association was initiated in 2001 in the reservoir ...

Prokeš, Miroslav; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Mareš, J.; Peňáz, Milan; Halačka, Karel; Krejčí, R.; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2014

Provozní ověření efektivního využívání rybníků o ploše nad 100 ha
Mrkvová, Markéta; Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Zukal, Jan
2014 - Czech
Prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není rovnoměrná. Ryby preferují části rybníka v blízkosti krmišť a převážně se zdržují v cca 2/3 plochy rybníka, která jsou jim nejblíže. Kontrolní odlovy prokázaly výskyt průkazně větších ryb na krmištích v porovnání s částmi rybníka mimo ně. Fyzikálně-chemické parametry vody na krmištích a mimo ně se lišily především v závislosti na době, která uplynula od vlastního předložení krmiv. Ryby na krmišti konzumovaly téměř výhradně podávané obiloviny, zatímco ryby mimo krmiště se živily přednostně zooplanktonem. Projekt přinesl doporučení rybářské praxi spočívající v rozšíření rozsahu a střídání krmných míst s cílem docílit lepšího rozptýlení obsádky po celé ploše rybníka a tím i lepšího využití přirozených potravních zdrojů. Fish distribution in carp ponds tends to be uneven as fish prefer those parts nearer the feeding sites. As such, carp usually only occupy around two thirds of the pond area. Compared with more remote parts of the pond, control sampling campaigns showed the regular occurrence of significantly larger fish at the feeding sites. Further, fish located on the feeding sites consumed cereals almost exclusively, whilst those outside the feeding sites grazed predominantly on zooplankton. Environmental parameters at the feeding sites differed from those in the surrounding area, particularly in relation to the post-feeding period. We recommend that fish farmers both increase the size of feeding sites and alternate feeding at different sites in an effort to spread the fish stock over the whole pond area, thereby better utilising natural food resources. Keywords: carp ponds; fish distribution Available at various institutes of the ASCR
Provozní ověření efektivního využívání rybníků o ploše nad 100 ha

Prostorová distribuce ryb v rybníce během vegetační sezóny není rovnoměrná. Ryby preferují části rybníka v blízkosti krmišť a převážně se zdržují v cca 2/3 plochy rybníka, která jsou jim nejblíže. ...

Mrkvová, Markéta; Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases