Number of found documents: 197
Published from to

Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
Střeštík, Jaroslav
2008 - Czech
Perioda kolem 1,3 roku, objevená před časem v rychlosti slunečního větru a v některých biologických jevech, je v geomagnetické aktivitě přítomna pouze v krátkém období po roce 1990 a v menší míře kolem r. 1942. Jiné blízké periody se vyskytují sporadicky a jsou mnohem slabší. Souvislost se slunečním cyklem (sudý – lichý) nebyla nalezena. Ve sluneční aktivitě se žádná z nich nevyskytuje vůbec. The period about 1.3 years, found some time ago in solar wind velocity and in some biological data, is in geomagnetic aktivity prezent only in a short interval after 1990 a in leader extent around 1942. Other periods in the vicinity appear only sporadically and are much weaker. A connection with the solar cycle (even – odd) was not found. In solar acitvity these periods do not appear at all. Keywords: solar activity; geomagnetic activity; solar cycles Available at various institutes of the ASCR
Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě

Perioda kolem 1,3 roku, objevená před časem v rychlosti slunečního větru a v některých biologických jevech, je v geomagnetické aktivitě přítomna pouze v krátkém období po roce 1990 a v menší míře ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2008

Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.; Mikulecký Jr., M.
2008 - Czech
Byla zkoumána kroskorelace ročního výskytu klíšťové encefalitidy (KE) v České republice (1965-2003) a Slovenské republice (1980-2004) s některými vnějšími faktory. Vzrůst KE je pozorován 1-3 roky po roce s vyšší průměrnou teplotou vzduchu. Vlivem globálního oteplení případů KE přibývá a šíří se dále na sever. Cross-correlation of the annual incidence of tick borne encephalitis (TBE) in the Czech Republic (1965-2003) and Slovak Republic (1980-2004) with some external factors has been evaluated. The increase of the TBE is observed 1-3 years after the year with higher average air temperature. With the global warming the increase of the TBE is observed and they spread more to the North. Keywords: tick borne encephalitis; global warming; cross-correlation Available at various institutes of the ASCR
Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice

Byla zkoumána kroskorelace ročního výskytu klíšťové encefalitidy (KE) v České republice (1965-2003) a Slovenské republice (1980-2004) s některými vnějšími faktory. Vzrůst KE je pozorován 1-3 roky po ...

Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.; Mikulecký Jr., M.
Geofyzikální ústav, 2008

Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek
Růžek, Bohuslav; Zedník, Jan
2008 - Czech
Klasická interpretace seismických záznamů je ztěžována přítomností šumu. V tomto případě lze na seismické vlny od konkrétního zdroje nahlížet jako na deterministický signál a na seismický šum jako na náhodný signál. Šum jako parazitní součást měření je odstraňován filtrací. V poslední době se ale objevily možnosti opačného přístupu Šíření seismického šumu podléhá obdobným zákonitostem jako šíření deterministických signálů, je závislé na vlastnostech prostředí. Seismic records are contamined by noise. In classical approach elastic waves generated by an earthquake or a quary blast are considered as a deterministic signal and seismic noise as a random signal. Commonly noise is removed or at least reduced by filtering. In recent years also an opposite approach appeared. Propagation of noise followed the same principles as for the deterministic signals - it is medium dependent. Keywords: seismic noise; elastic waves; random signal Available at various institutes of the ASCR
Seismický šum: neblahý společník seismických měření, ale i zvěd ze zemských hloubek

Klasická interpretace seismických záznamů je ztěžována přítomností šumu. V tomto případě lze na seismické vlny od konkrétního zdroje nahlížet jako na deterministický signál a na seismický šum jako na ...

Růžek, Bohuslav; Zedník, Jan
Geofyzikální ústav, 2008

Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan; Davídkovová, Hana
2008 - Czech
Teplota polární dolní stratosféry ovlivňuje charakter počasí nad Atlantikem a Evropou. Podle Labitzke (1987) se mělo zato, že hodnota této teploty závisí pouze na sluneční aktivitě a fázi QBO. Na skutečnost, že v tomto procesu hraje důležitou roli také aktivita geomagnetická, upozornili Arnold a Robinson (2001). Předložená práce se posuzuje míru vlivu obou aktivit na teplotu polární dolní stratosféry. Labitzke (1987) has found a strong correlation between lower stratosphere temperature and solar cycle for data divided according to the QBO phase. This correlation explained why low solar activity combined with QBO-east phase or high solar activity and QBO-west phase was often followed by stratospheric warming and disturbed polar vortex. On th other hand, Arnold and Robinson (2001) have shown that high geomagnetic activity gives rise to cooling of lower stratosphere and leads to the strenghtening of polar vortex. Keywords: QBO phase; geomagnetic activity; polar vortex Available at various institutes of the ASCR
Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír

Teplota polární dolní stratosféry ovlivňuje charakter počasí nad Atlantikem a Evropou. Podle Labitzke (1987) se mělo zato, že hodnota této teploty závisí pouze na sluneční aktivitě a fázi QBO. Na ...

Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan; Davídkovová, Hana
Geofyzikální ústav, 2008

Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
2008 - Czech
Měsíční počty mozkových mrtvic za 16 let byly korelovány s měsíčními hodnotami sluneční geomagnetické aktivity. Existuje významná záporná korelace mezi sluneční/geomagnetickou aktivitou a výskytem mozkových mrtvic s časovým posuvem jeden rok. Monthly numbers of cerebral infarctions dutiny 16 years wereas correlated with monthly values of solar and geomagnetic activity. There is a significant negative correlation between solar/geomagnetic aktivity and the incidence of cerebrál infarctions with a time shift of one year. Keywords: cerebral infarction; cosmogeophysical activities; cross-correlation Available at various institutes of the ASCR
Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?

Měsíční počty mozkových mrtvic za 16 let byly korelovány s měsíčními hodnotami sluneční geomagnetické aktivity. Existuje významná záporná korelace mezi sluneční/geomagnetickou aktivitou a výskytem ...

Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
Geofyzikální ústav, 2008

Reflect2 - semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1)
Kolář, Petr
2008 - Czech
Představujeme interaktivní nástroj pro (zjednodušené) modelovaní efektu odrazné plochy nacházející se v blízkosti ohniska zemětřesení. Předpokládáme, že takto bude možno simulovat některé jinak nevysvětlitelné anomálie pozorované v seismogramech západočeských zemětřesení. We introduce an interactive tool for (simplified) simulation of influence of reflected plane situated near earthquake foci. It is expected that in such a way, it will be possible to simulate some of anomalies observed in seismograms of West Bohemia earthquakes. Keywords: Reflect2 program; earthquake swarm; West Bohemia/Vogtland Available at various institutes of the ASCR
Reflect2 - semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1)

Představujeme interaktivní nástroj pro (zjednodušené) modelovaní efektu odrazné plochy nacházející se v blízkosti ohniska zemětřesení. Předpokládáme, že takto bude možno simulovat některé jinak ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2008

Chronologie akutního koronárního syndromu
Sitar, J.; Střeštík, Jaroslav; Kala, P.; Špinar, J.; Groch, L.; Hlinomaz, O.; Horňáček, I.; Novák, M.; Rezek, M.; Sitar Jr., J.; Tejc, M.
2008 - Czech
Denní počty direktních zásahů při akutním srdečním infarktu provedené na dvou kardiologických klinikách v Brně byly analyzovány z chronobiologického hlediska. Zásahy jsou nejčastější v pondělí, zatímco o víkendech nastává minimum. Jsou také častější brzo na jaře, minimum je v listopadu. Daily rates of the direct PCI interventions in acute myocardial infarctions performed on two cardiological clinics in Brno (2004-2006) were analyzed from chronological aspects.They are more frequent in Monday whereas on weekends appears a minimum. They are alsomore frequent on early spring, the minimum is in November. Keywords: acute coronary syndrome; chronobiology; mortality Available at various institutes of the ASCR
Chronologie akutního koronárního syndromu

Denní počty direktních zásahů při akutním srdečním infarktu provedené na dvou kardiologických klinikách v Brně byly analyzovány z chronobiologického hlediska. Zásahy jsou nejčastější v pondělí, ...

Sitar, J.; Střeštík, Jaroslav; Kala, P.; Špinar, J.; Groch, L.; Hlinomaz, O.; Horňáček, I.; Novák, M.; Rezek, M.; Sitar Jr., J.; Tejc, M.
Geofyzikální ústav, 2008

MEPL2 - interactive-batch tool for full seismic MT plotting
Kolář, Petr
2007 - English
New interactive program for full seismic moment tensors plotting is presented. Among other features, interactive as well as batch data input is supported. Prezentujeme nový interaktivní program pro vykreslování plných momentových tenzorů. Kromě řady jiných vlastností je možný buď interaktivní nebo dávkový vstup dat. Keywords: MATLAB program; MEPL 2 program; moment tensors Available at various institutes of the ASCR
MEPL2 - interactive-batch tool for full seismic MT plotting

New interactive program for full seismic moment tensors plotting is presented. Among other features, interactive as well as batch data input is supported....

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2007

Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu. The report provides information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic, which included (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Keywords: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu a po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
Babuška, Vladislav; Plomerová, Jaroslava; Achauer, U.; Vecsey, Luděk
2007 - English
Boundaries of blocks of the mantle lithosphere, with a fabric modelled from seismic anisotropy, predestined locations of the Eger Rift, Cheb Basin, Quaternary volcanoes, crustal earthquake swarms and exhalation centers of CO2 and 3He of mantle origin. Hranice bloků plášťové litosféry, jejichž stavba je modelována ze seismické anizotropie, předurčily pozice Oháreckého riftu, Chebské pánve, čtvrtohorních sopek, korových zemětřesných rojů a výronů CO2 a helia plášťového původu. Keywords: Bohemian Massif; Eger Rift; junction of paleoplates Available at various institutes of the ASCR
Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates

Boundaries of blocks of the mantle lithosphere, with a fabric modelled from seismic anisotropy, predestined locations of the Eger Rift, Cheb Basin, Quaternary volcanoes, crustal earthquake swarms and ...

Babuška, Vladislav; Plomerová, Jaroslava; Achauer, U.; Vecsey, Luděk
Geofyzikální ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases