Number of found documents: 490
Published from to

Aplikace genetických metod k určování původu jelenovitých a existence výskytu medzidruhové hybridizace
Krojerová-Prokešová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
2014 - Czech
Mezidruhová hybridizaci mezi nepůvodním jelenem sika a původním jelenem lesním představuje v České republice vážný problém, i když o její existenci se dlouho pochybovalo. Hlavní příčinou nedůvěry v existenci kříženců byl zejména fakt, že až donedávna neexistovala žádná zcela spolehlivá metoda jejich detekce. Aplikování molekulárně-genetických metod, především využití mikrosatelitových markerů, by nám mělo pomoci určit celkový podíl hybridních jedinců v populaci a stanovit příslušná opatření k jejich eliminaci. Právě využití molekulární genetiky totiž umožňuje odhalit i hybridní jedince dalších generací, kteří již navenek nenesou žádné fenotypové znaky po předcházejícím mezidruhovém křížení. Hybridization between native red deer and non-native sika deer is a real threat in the Czech Republic, even though its existence has been questioned for a long time. The main cause of hybrids’ non-acceptance has been the fact that no reliable methods of their detection exist until recently. However, the application of modern molecular-genetic methods, mainly the analyses of microsatellite loci polymorphism, helps us to detect the proportion of hybrid individuals in wild populations and to establish necessary management measures for their elimination. Most importantly, the usage of molecular-genetic methods enables to detect hybrid individuals of next generations that bear no visible phenotypic signs of previous hybridisation. Keywords: red deer; sika deer; cross-breeding; inter-specific hybridization; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Aplikace genetických metod k určování původu jelenovitých a existence výskytu medzidruhové hybridizace

Mezidruhová hybridizaci mezi nepůvodním jelenem sika a původním jelenem lesním představuje v České republice vážný problém, i když o její existenci se dlouho pochybovalo. Hlavní příčinou nedůvěry v ...

Krojerová-Prokešová, Jarmila; Barančeková, Miroslava; Koubek, Petr
Ústav biologie obratlovců, 2014

Vzpomínka na prof. Ing. Vlastimila Baruše, DrSc
Peňáz, Milan; Spurný, P.; Prokeš, Miroslav
2014 - Czech
Keywords: Obituary Available on request at various institutes of the ASCR
Vzpomínka na prof. Ing. Vlastimila Baruše, DrSc

Peňáz, Milan; Spurný, P.; Prokeš, Miroslav
Ústav biologie obratlovců, 2014

Struktura zooplanktonu v potravě cejna velkého (Abramis brama) v průběhu biomanipulace
Zapletal, T.; Špaček, J.; Jurajda, Pavel; Všetičková, Lucie
2014 - Czech
The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and electrofishing in the littoral part of reservoir. Minimum twenty specimens of each size group were taken for analysis on each sampling occasion. Zooplankton in the diet of adult bream SL 210-315 mm and subadult SL 124-186 mm made recedent proportion. Juvenile bream (0+) SL 18-51 mm consumed zooplankton only. Daphnia galeata was dominant there. We found that decrease of cladoceran communities in the water supply reservoir might to cohere (related) with this specific feeding activity of bream's fry and the feeding competition of bream's and perch's fry in it's habitats. Keywords: common bream; biomanipulation Available on request at various institutes of the ASCR
Struktura zooplanktonu v potravě cejna velkého (Abramis brama) v průběhu biomanipulace

The structure of zooplankton in diet of common bream (Abramis brama) was analysed in the Hamry water supply reservoir during the period 2011-2014. Fish were captured by gill netting, beach seining and ...

Zapletal, T.; Špaček, J.; Jurajda, Pavel; Všetičková, Lucie
Ústav biologie obratlovců, 2014

Stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidských sérech screeningovou metodou neutralizačního testu
Hubálek, Zdeněk
2014 - Czech
Metodou plak-redukčního neutralizačního testu jsme vyšetřili na protilátky k viru klíšťové encefalitidy krevní séra celkem 704 osob. Specifické protilátky jsme zjistili u 123 osob. Detailní výsledky (protokol) jsme předali podle smlouvy na Státní zdravotní ústav v Praze. Using plaque-reduction neutralization test, we examined blood sera of 704 persons for antibodies against tick-borne encephalitis virus. Specific antibodies were detected in 121 persons. Detailed results were delivered to National Public Health Institute in Prague according to the agreement. Keywords: tick-borne encephalitis; screening Available at various institutes of the ASCR
Stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě v lidských sérech screeningovou metodou neutralizačního testu

Metodou plak-redukčního neutralizačního testu jsme vyšetřili na protilátky k viru klíšťové encefalitidy krevní séra celkem 704 osob. Specifické protilátky jsme zjistili u 123 osob. Detailní výsledky ...

Hubálek, Zdeněk
Ústav biologie obratlovců, 2014

Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: souhrn doporučených opatření
Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
2014 - Czech
Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu. The aim of the project was to evaluate the status of large carnivores' populations (European lynx, wolf, and brown bear) in SCI Beskydy using different monitoring methods. Keywords: large carnivores; Beskydy Mts. Available at various institutes of the ASCR
Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy: souhrn doporučených opatření

Cílem projektu bylo s použitím různých metod monitoringu zhodnotit stav populací velkých šelem (rys, vlk, medvěd) na území EVL Beskydy a vypracovat doporučení pro jejich ochranu....

Koubek, Petr; Homolka, Miloslav; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
Ústav biologie obratlovců, 2014

Biomanipulační opatření na vodárenské nádrži Hamry - slabá odezva fytoplanktonu na redukci biomasy planktonofágních ryb
Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Roche, Kevin; Mikl, Libor; Rederer, L.; Zapletal, T.; Koza, V.; Špaček, J.
2014 - Czech
One measure commonly used for improving water quality in open waters is biomanipulation of fish stock. Previous studies in shallow lakes confirm the importance of reducing cyprinid populations for increasing zooplankton. Empirical results from reservoirs, however, are scarce. The aim of this study was to evaluate the effect of an intensive reduction of cyprinid fishes and perch fry density between 2009 and 2013 on water quality in the Hamry drinking water reservoir. The abundance of common bream broodstock decreased by around 12 000 individuals over the five years, and biomass dropped below 20 kg.ha-1. Stocking with pike and zander proved less effective. In reservoirs similar to Hamry, reduction of bream biomass can be a highly effective means of increasing filtering zooplankton biomass. Phytoplankton dynamics, however, appear to depend on additional factors, with nutrient loading (especially phosphorus) probably playing the primary role. Keywords: phytoplankton; Hamry water supply reservoir Available on request at various institutes of the ASCR
Biomanipulační opatření na vodárenské nádrži Hamry - slabá odezva fytoplanktonu na redukci biomasy planktonofágních ryb

One measure commonly used for improving water quality in open waters is biomanipulation of fish stock. Previous studies in shallow lakes confirm the importance of reducing cyprinid populations for ...

Jurajda, Pavel; Adámek, Zdeněk; Janáč, Michal; Roche, Kevin; Mikl, Libor; Rederer, L.; Zapletal, T.; Koza, V.; Špaček, J.
Ústav biologie obratlovců, 2014

Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry
Jurajda, Pavel; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Janáč, Michal; Roche, Kevin Francis; Jurajdová, Zdenka
2014 - Czech
Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Horní Odry dle platných metodik Ministerstva životního prostředí ČR. The aim of this report is to evaluate species composition and abundance of juvenile fish communities along specified profiles along the Oder in relation to the assessment of good water status, as a basis for updating the "Plan for the Upper Odra River sub-basin" in accordance with appropriate methodologies laid down by the Ministry of the Environment. Keywords: juvenile fish; River Oder Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod na vybraných profilech v povodí Odry

Cílem této zprávy je vyhodnocení druhového složení a početnosti společenstev juvenilních ryb na zadaných profilech v povodí Odry ve vazbě na hodnocení dobrého stavu vod, jako podklad pro aktualizaci ...

Jurajda, Pavel; Mikl, Libor; Šlapanský, Luděk; Janáč, Michal; Roche, Kevin Francis; Jurajdová, Zdenka
Ústav biologie obratlovců, 2014

Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Krumlovsko-rokytenské slepence
Halačka, Karel
2014 - Czech
Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). There were observed occurence and frequency of selected group of endangered fish species: weatherfish (Misgurnus fossilis), spined loach (Cobitis sp.), European bullhead (Cottus gobio) and Siberian bullhead (Cottus poecilopus). Keywords: Natura 2000; monitoring Available at various institutes of the ASCR
Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči AOPK ČR a jejich monitoring - inventarizační průzkumy: ichtyologie NPR Krumlovsko-rokytenské slepence

Sledován byl výskyt a četnost vybrané skupiny ohrožených druhů ryb: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), sekavec (Cobitis sp.), vranka obecná (Cottus gobio) a vranka pruhoploutvá (Cottus ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Prostorová distribuce kaprů v polointenzivním rybníce
Mrkvová, Markéta; Zukal, Jan; Adámek, Zdeněk; Šútovský, I.; Jurajda, Pavel
2014 - Czech
In semi-intensive pond aquaculture, the dietary requirements of the species cultured (mainly carp Cyprinus carpio) are guaranteed through consumption of natural food organisms together with "supplementary" feed inputs. As a result, we hypothesise that carp will utilise the whole area of the pond in their search for those places where natural food is available. To date, there has been no in-depth study on fish behaviour and feeding habits in such ponds, despite the possibility of food competition where fish are stocked at high densities. Such competition could lead to decreased growth in younger fish cohorts, leading to poorer flesh quality. In this study, we use radio-telemetry to provide new information on carp behaviour in a 130ha pond under semi-intensive aquaculture. Our results indicate that fish distribution in the pond is uneven, with fish using approximately two-thirds of the pond area. This behaviour was partly influenced by size-class. Some fish tended to remain at localities where supplementary food was regularly provided, but some of them used both localities with supplementary and natural food. These results should prove useful for improving fish feeding regimes in ponds using a similar semiintensive system to our model pond. Available on request at various institutes of the ASCR
Prostorová distribuce kaprů v polointenzivním rybníce

In semi-intensive pond aquaculture, the dietary requirements of the species cultured (mainly carp Cyprinus carpio) are guaranteed through consumption of natural food organisms together with ...

Mrkvová, Markéta; Zukal, Jan; Adámek, Zdeněk; Šútovský, I.; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2014

Hlaváčovité ryby - potravní konkurenti našich původních druhů ryb?
Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel; Vašek, Mojmír; Adámek, Zdeněk; Roche, Kevin
2014 - Czech
To date, two species of the non-native Gobiidae family have been recorded in the Czech Republic: the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus). The aim of this study was to assess the dietary habits of these two species, with the relationship between goby diet and that of native species (potential competition, predation) of particular interest. Early results suggest that the main dietary items of both gobiids are common benthic invertebrates such as Chironomidae, Trichoptera and Ephemeroptera. Fish eggs and fry were rarely taken by either species and, when taken, consisted almost exclusively of eggs and fry of their own species (cannibalism). In addition, the round goby was shown to be necrophagous, scavenging on large fish carcasses. This behaviour si relatively rare in the Czech fish assemblage. Our results suggest that tubenose and round goby, while not predating heavily on native benthivorous species, may still represent possible competitors. Keywords: tubenose goby; round goby; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Hlaváčovité ryby - potravní konkurenti našich původních druhů ryb?

To date, two species of the non-native Gobiidae family have been recorded in the Czech Republic: the tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus). The aim of this ...

Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel; Vašek, Mojmír; Adámek, Zdeněk; Roche, Kevin
Ústav biologie obratlovců, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases