Number of found documents: 401
Published from to

Obnova podhorské louky po ukončení hnojení
Královec, J.; Prach, Karel
2015 - Czech
Po ukončení intenzivního hnojení podhorské louky došlo během několika let k podstatnému snížení produkce a k výrazné změně druhového složení cévnatých rostlin tak, že se přiblížili k nehnojeným kontrolám. Počet druhů ale rostl i na kontrolách. Zvýšil se také celkový počet druhů zaznamenaných na všech experimentálních plochách dohromady. Jednalo se zejména o luční druhy. Ukazuje se, že za určitých podmínek může dojít k poměrně rychlé spontánní obnově polopřirozených travních porostů, které byly intenzivně hnojeny, aniž by bylo třeba přistupovat k nákladným obnovným opatřením. Vzhledem k dosud malému počtu podobných studií je obtížné tyto podmínky blíže definovat. Je ale patrné, že k rychlé obnově přispívá přítomnost cílových, v tomto případě lučních druhů v okolní krajině, jejíž stav se navíc, zdá se, průběžně zlepšuje. After fertilisation had stopped in 1989, the average number of species per 1 m2 increased four times in the most fertilised plots. However, the number of species also increased in the unfertilised controls, which we attribute to the observed recovery of the whole surrounding landscape. Species typical of mesic grasslands predominantly contributed to this increase. Spontaneous recovery of previously overfertilised mesic grassland may thus work in central European landscapes if seed sources are available nearby. In such cases, no expensive restoration measures are needed to reduce soil nutrients and/or to sow seeds of target species. Keywords: grassland; fertilizing; recovery Available at various institutes of the ASCR
Obnova podhorské louky po ukončení hnojení

Po ukončení intenzivního hnojení podhorské louky došlo během několika let k podstatnému snížení produkce a k výrazné změně druhového složení cévnatých rostlin tak, že se přiblížili k nehnojeným ...

Královec, J.; Prach, Karel
Botanický ústav, 2015

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Fanta, J.; Petřík, Petr
2014 - Czech
Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu obou seminářů věnována pozornost především dosavadním způsobům zemědělského a lesnického vyžívání krajiny a jejich vlivu na stav půd a jejich retenční schopnost. Degradační trendy potvrzuje dlouhodobá dokumentace klesající biologické rozmanitosti krajiny a zemědělské půdy. Příklady vhodných prostorových úprav krajiny prezentované v průběhu semináře ale naopak ukázaly, že i v obtížných podmínkách (např. v zemědělské krajině jižní Moravy) je možné negativní dopady klimatické změny zmírnit. Podmínkou jsou promyšlená změna způsobů hospodářského využívání zemědělských pozemků, volba vhodných plodin a agrotechnických postupů, obnova ekologické infrastruktury krajiny a krajině přiměřená vodohospodářská opatření. Stručný výčet faktorů ovlivňujících výskyt povodní a sucha v krajině ukazuje, že jde o velmi komplexní problematiku, jejíž řešení vyžaduje integrované přístupy odborného a politického řízení, jak upozorňuje Evropská úmluva o krajině. Závěry obou seminářů kladou mimořádný důraz na ukončení stavu volného nakládání s krajinou a zavedení systémového řízení vývoje a využívání krajiny. Porozumění tomuto přístupu vyjádřili svou účastí a svými příspěvky i zástupci rezortu životního prostředí a zemědělství i zástupci vrcholné české politiky: ministr zemědělství ing. Jurečka, ministr životního prostředí Mgr. Brabec, a předseda sboru poradců ministerského předsedy dr. Špidla. Jejich angažovanost ve věci svědčí i o mimořádném zájmu a je zárukou, že závěry seminářů nezůstanou jen na papíře, ale dojdou praktického uplatnění v politickém rozhodování. During two scientific seminars, Czech scientists, together with representatives of the Czech Ministries of Agriculture and Environment, evaluated the situation and developed a range of recommendations for Czech environmental and agricultural policies to manage the situation. In the recommendations, the landscape is considered as public space; its use for agriculture, forestry, construction, etc. must be properly considered and planned. Elaboration of a longterm vision for the landscape as matter of public interest, its development and its use for various purposes is the basic point of all recommendations. Further issues are a responsible landscape policy, definition of strategic goals and tasks, as well as normative management measures and instruments necessary to streamline strategic and operational management. Landscape research and planning deserve specific attention. Establishment of a national consultative board for the landscape as a governmental advisory body was proposed. And organization of a broad national discussion about the landscape, its use andfuture development was also recommended. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu ...

Fanta, J.; Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích
Babica, Pavel; Jaša, Libor; Sadílek, Jan; Maršálek, Blahoslav
2014 - Czech
Příspěvek shrnuje využití integrativního pasivního vzorkovače (na bázi POCIS) pro sledování microcystinů (MC) ve třech vodárenských nádržích a přilehlých úpravnách vod. Pasivní vzorkovače prokázaly velmi dobrou korelaci s výsledky získanými pomocí jednorázového diskrétního vzorkování a výbornou citlivost bez nutnosti náročné laboratorní úpravy vzorků. In study we used time-integrative passive sampler (POCIS-based) for monitoring of cyanotoxins microcystins (MCs) in three selected drinking water reservoirs and adjacent treatment plants in the Czech Republic. Passive sampling provided excellent sensitivity without need of laborious sample processing and showed good correlation with data obtained by grab sampling. Keywords: passive sampling; microcystin; drinking water reservoirs Available at various institutes of the ASCR
Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích

Příspěvek shrnuje využití integrativního pasivního vzorkovače (na bázi POCIS) pro sledování microcystinů (MC) ve třech vodárenských nádržích a přilehlých úpravnách vod. Pasivní vzorkovače prokázaly ...

Babica, Pavel; Jaša, Libor; Sadílek, Jan; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2014

Průtoková cytometrie - perspektivní alternativa v analýze mikrobiologických ukazatelů kvality vod
Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
2014 - Czech
Příspěvek seznamuje se základními principy průtokově-cytometrické analýzy (pitné) vody a popisuje její hlavní přednosti a nedostatky ve srovnání s konvenčně užívanými kultivačními technikami. V neposlední řadě je hodnocen potenciál průtokové cytometrie pro její rutinní využívání v analýzách vod v blízké budoucnosti. A paper describes basic principles of flow-cytometric analysis and specifies its main advantages and weaknesses compared to conventionally used cultivation techniques. Last but not least, a suitability of the method for its routine usage in drinking-water analysis is discussed. Keywords: drinking water; flow cytometry; cultivation techniques Available at various institutes of the ASCR
Průtoková cytometrie - perspektivní alternativa v analýze mikrobiologických ukazatelů kvality vod

Příspěvek seznamuje se základními principy průtokově-cytometrické analýzy (pitné) vody a popisuje její hlavní přednosti a nedostatky ve srovnání s konvenčně užívanými kultivačními technikami. V ...

Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2014

A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation
Veselý, O.; Vild, Ondřej; Šťastný, J.
2014 - English
We did a pilot study of a novel internet-based system and its potential application in education. The target are university students whose study field is largely based on encyclopedical knowledge. We attempted to answer a question, whether the proposed system can be a sustainable educational tool benefiting all involved subjects, i.e. students, senior experts and public. We observed the effect of various extrinsic motivational factors: we focused primarily on how is the students' motivation influenced by minor financial reward. The results after 22 weeks of monitoring suggest the proposed system can be a sustainable tool for students' education and involvement in solving real problems. However, it was difficult to make a conclusion about the influence of motivation factors, a longer monitoring is needed. Keywords: motivation; multimedia application; plant identification Available at various institutes of the ASCR
A Novel Approach for the Increase in Student's Learning Motivation

We did a pilot study of a novel internet-based system and its potential application in education. The target are university students whose study field is largely based on encyclopedical knowledge. We ...

Veselý, O.; Vild, Ondřej; Šťastný, J.
Botanický ústav, 2014

Město pro přírodu a příroda pro lidi
Sádlo, Jiří
2014 - Czech
Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst. Qualities of abandoned parts of urban nature and their chance to be protected and converted to accessible public space are analysed. Keywords: public space; urban nature; urbanism Available at various institutes of the ASCR
Město pro přírodu a příroda pro lidi

Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst....

Sádlo, Jiří
Botanický ústav, 2014

Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
2014 - English
The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter Pragopor 6, presently used for sterilization of liquids in laboratories. Semi-pilot test confirmed good mechanical endurance and high removal efficiency. Our study showed high removal value with non-functionalized nanofibrous material despite of other cited studies. These results confirm our expectations, that nanofibrous material can replace the current filtration materials for laboratory use. Keywords: electrospun nanofibres; wastewater filtration; bacteria Available at various institutes of the ASCR
Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?

The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2014

Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR
Petřík, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru doporučuje opatření na národní úrovni vyplývající z z Evropské úmluvy o krajině. The paper summarizes selected findings from long-term research of selected plant communities (forests, meadows, pastures and dry grasslands, wetlands, fens, bogs, water habitats and vanishing anthropogenic habitats) and presents the possibility of their revitalization (e.g. by mowing, season-long grazing on meadows and construction of dampers and shallow ponds in drainage channels on reclaimed flows). In conclusion, measures to remedy the state of affairs in accordance with international conventions (especially the European Landscape Convention signed by the Czech Republic) are proposed. The current debate about the landscape is still limited mainly to that concerning protected areas. However, the essential decision-making processes for preserving biodiversity in the wider landscape are at the level of sectoral organization managed by the Czech Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment, Ministry of Industry and Trade, and partly by the Ministry of Regional Development and concern construction management and land-use planning. Theoretical and practical issues of revitalization are engaged in the field of restoration ecology, which has achieved success more for younger successional stages of vegetation or disturbed areas. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR

Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru ...

Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií
Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
2014 - Czech
Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a proto je nutné hledat takové technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a při tom residua farmak odstraňují. K takovým technologiím patří tzv. „green technology“ mezi které se řadí i feráty. Jak se ukazuje, estrogeny jsou odstraňovány z odpadních vod běžnými způsoby čištění s různou účinností jak ukazuje tento příspěvek. Porovnány jsou čistírny odpadních vod, které využívají vegetační způsob dočištění a čistírny s aktivovaným kalem. V příspěvku jsou uvedeny výsledky odstraňovaní vybraných estrogenů pomocí nanočástic nulamocného železa a šestimocného železa. Advanced wastewater treatment technologies are focused on removal of micropolutants such as pharmaceuticals, estrogen disrupting compounds etc. To protect public health it is not possible to stop using pharmaceuticals, but it is necessary to find environmental friendly technologies which can remove or reducce these compounds. So called green technology and ferrates belongs to this treatment. It was found that estrogenes are reduced/removed from wastewater with different efficiency by common processes as it is shown in this paper. Processes using vegetative treatment and activated sludge treatment are compared. Results of estrogen removal by zerovalent iron and hexavalent iron are introduced. Keywords: estrogen; removal nanotechnology; green biotechnology Available at various institutes of the ASCR
Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií

Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a ...

Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
Botanický ústav, 2014

Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment
Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2014 - English
Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was 22.4 mg/L for copper and 1.3 mg/L for nickel. 99 % of copper was removed by nZVI dose 3 g/L in 73 hours, likewise the highest removal efficiency of nickel was up to 80 % for the same nZVI dose in 6 hours. The removal efficiency 80 % for nickel was sufficient. The reaction seems to be relatively fast, high removal efficiencies were observed after 30 minutes. Further time of exposure was beneficial only for copper removal, nickel concentration become stable after 2 hours. Reaction conditions were monitored only but no effect of pH, temperature or conductivity was investigated. The results showed possibility to remove heavy metals from industrial wastewater in environmentally friendly way. Further research with real wastewater is necessary to get more reliable results. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; copper and nickel removal; industrial wastewater treatment Available at various institutes of the ASCR
Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment

Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was ...

Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases