Number of found documents: 1236
Published from to

Průzkum terénu a konstrukcí pod podlahou kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči
Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
2022 - Czech
Byl realizován nedestruktivní průzkum stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči pomocí zemního radaru. Průzkum odhalil výskyt skrytých konstrukcí, které mají vztah k současnému pojetí kostela a jeho stavebního řešení. A non-destructive survey of the building structures hidden under the current level of the Church of the Mother of God in the Old Town of Telč was carried out using ground-penetrating radar. The survey revealed the occurrence of hidden constructions that are related to the current concept of the church and its construction solution. Keywords: ground penetrating radar (GPR); cultural heritage; non-destructive testing Available at various institutes of the ASCR
Průzkum terénu a konstrukcí pod podlahou kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči

Byl realizován nedestruktivní průzkum stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči pomocí zemního radaru. Průzkum odhalil výskyt skrytých konstrukcí, ...

Válek, Jan; Kotková, Kristýna; Kozlovcev, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Stone surface topography of Prague historic monuments over the centuries
Kovářová, K.; Cihla, Michal; Malát, R.; Semerád, M.; Tryml, M.
2022 - English
Stonemasons tool traces on stone surface are undoubtably a significant part of monument historic value. As any other profession, stonemasons craft develops over time and has its own specifics in every period. Each work has its own unique pattern and bears traces of individual stonemason workshops, tradition, etc. The study of building stone cutting is based on evolving methods of mechanoscopy and analytical traceology. Stone traceology deals with traces in material and the subsequent reconstruction of tools and the processes of stoneworking. The interpretation of data in terms of determining the actual trace is called a mechanoscopy. When studying a stone surface, the latest 3D modelling technology is used with subsequent analyses by means of Global Mapper software. The use of these methods enables reconstruction of the craftsman’s tools. The presented article is an extract of a study that systematically maps the stone cutting work in the territory of Prague from the oldest buildings to the present day. For example, stonework in 9th century Prague was gradually evolving from simple stone block modelling to sophisticated cutting of blocks in the 12th century. This information can be very useful in the process of monument care. Keywords: stone topography; Prague; craftmanship; stonemason tool; tool traces Available at various institutes of the ASCR
Stone surface topography of Prague historic monuments over the centuries

Stonemasons tool traces on stone surface are undoubtably a significant part of monument historic value. As any other profession, stonemasons craft develops over time and has its own specifics in every ...

Kovářová, K.; Cihla, Michal; Malát, R.; Semerád, M.; Tryml, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Creep of oak dowel: various loading and environmental conditions
Hasníková, Hana; Kunecký, Jiří; Hataj, M.
2022 - English
For research of timber joints, the crucial role in force distribution inside the joint is played by distribution and variability of stiffness of the dowels. Not only the instant stiffness, but the one that we can encounter after some longer period. Also, this value and its statistical distribution is influenced by many other factors, however, humidity and temperature are in timber (oak) dowels of utmost importance. In the work results of a creep experiment made using a special testing rig is presented. It has been found, that biggest changes in creep behavior are in case if very humid conditions are present, and, also, that cycling the temperature in high humidity conditions can produce about 104% of the original instantaneous displacement. The result is not surprising, however, new insights are made thanks to relatively high number of samples and ability to produce some statistics. Another outcome is relation of dowel stiffness in time to the level of applied stress, which is quantified in the article. Keywords: oak dowel; creep; humidity Available at various institutes of the ASCR
Creep of oak dowel: various loading and environmental conditions

For research of timber joints, the crucial role in force distribution inside the joint is played by distribution and variability of stiffness of the dowels. Not only the instant stiffness, but the one ...

Hasníková, Hana; Kunecký, Jiří; Hataj, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Vondráčková, Michaela; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla
2022 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich povrchových úprav. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu. An analysis of historical plasters was carried out using thermal analysis and SEM-EDS analysis. The binders and aggregates of mortars and their surface treatments were characterized. The survey results were used for the design of the repair mortars. Keywords: TGA; SEM/EDS; binder characterization Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků omítky z dolu Mayrau, Kladno – Vinařice

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden rozbor vzorků historických omítek s využitím termické analýzy a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a jejich ...

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Vondráčková, Michaela; Bauerová, Pavla; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Proceedings of the SHATIS 2022 – 6th International conference on structural health assessment of timber structures
Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
2022 - English
Structural health assessment of timber structures associates various procedures in order to evaluate the safety and serviceability of structures. Also, it helps to assure or extend the predicted service life of structures. Service life sustainability can be promoted by the incorporation of monitoring systems or by providing tools and methods that deliver accurate reports about the structural condition. Conservation and assessment of timber structures is based on a multidisciplinary approach. The conference topics cover the wide spectrum, from wood properties, through performance of joints and timber design, to modern monitoring and digital technologies. As the topics include both existing and historical timber structures, the need for reliable non destructive testing methods is part of the approach as well. Keywords: timber structures; monitoring and survey; design Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the SHATIS 2022 – 6th International conference on structural health assessment of timber structures

Structural health assessment of timber structures associates various procedures in order to evaluate the safety and serviceability of structures. Also, it helps to assure or extend the predicted ...

Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Charpy zkoušky materiálu ČSN 19 312 siloměrného čepu
Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
2022 - Czech
Charpyho zkoušky zátěžových měřicích trnů z oceli ČSN 19312 byly provedeny při teplotě 20 °C, 0 °C, -20 °C, popř.\n-40 °C s cílem ověřit, že Charpyho vrubová houževnatost kolíků si zachovává svou průměrnou hodnotu i při -40 °C. Výsledky ukázaly, že ocel nevykazuje typickou tranzitní křivku typu S v teplotním rozsahu 20 °C ÷ -40 °C, díky čemuž se vrubová houževnatost podle Charpyho při -40 °C prakticky nelišila od vrubové houževnatosti při vyšších teplotách. Charpy tests of load measuring pins from ČSN 19312 steel were carried out at the temperature 20 °C, 0 °C, -20 °C, and\n-40 °C with the aim to verify that Charpy notch toughness of the pins keeps its average magnitude even at -40 °C. The results showed that the steel did not exhibit a typical S-type transit curve in the temperature range 20 °C ÷ -40 °C due to which the Charpy notch toughness at -40 °C practically did not differ from that at higher temperatures. Keywords: load-measuring pins; impact test; Charpy method; low temperature Available at various institutes of the ASCR
Charpy zkoušky materiálu ČSN 19 312 siloměrného čepu

Charpyho zkoušky zátěžových měřicích trnů z oceli ČSN 19312 byly provedeny při teplotě 20 °C, 0 °C, -20 °C, popř.\n-40 °C s cílem ověřit, že Charpyho vrubová houževnatost kolíků si zachovává svou ...

Šperl, Martin; Gajdoš, Lubomír; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Dlouhodobé sledování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze
Drdácký, Miloš; Zíma, Pavel
2022 - Czech
Výsledky dlouhodobého sledování chování trhlin ve zdivu barokního paláce vystaveného cyklickým účinkům teploty a vlhkosti. Určení rychlosti trvalé změny šířky trhliny pro predikci budoucího chování. Results of long-term monitoring of the behavior of cracks in the masonry of a Baroque palace exposed to the cyclical effects of temperature and humidity. Determining the rate of permanent change in crack width to predict future behavior. Keywords: monitoring; cracks; historic masonry; weather cycle loading; rate of the crack growth Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobé sledování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze

Výsledky dlouhodobého sledování chování trhlin ve zdivu barokního paláce vystaveného cyklickým účinkům teploty a vlhkosti. Určení rychlosti trvalé změny šířky trhliny pro predikci budoucího ...

Drdácký, Miloš; Zíma, Pavel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně
Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
2022 - Czech
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně. Zjištěné modální vlastnosti skutečné konstrukce jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejího numerického modelu. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví. The report describes the procedure and results of the dynamic loading test carried out at footbridge in Prague - Radotín. The determined modal properties of the real structure are compared with the results of the theoretical modal analysis of its numerical model. The levels of the vibrations of the deck originated from pedestrians and runners are assessed with respect to their comfort and health. Keywords: footbridge; dynamic loading test; pedestrian load; vibration comfort criteria Available at various institutes of the ASCR
Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně

Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně. Zjištěné modální vlastnosti skutečné konstrukce jsou porovnány s výsledky teoretické modální ...

Hračov, Stanislav; Urushadze, Shota
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Studie zasolení stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
2022 - Czech
V roce 2022 bylo doplněno mapování chemického složení a množství výkvětů solí na archeologických stavebních konstrukcích pod Pražským hradem o dvě nové lokality (v místě základů kaple zv. sv. Bartoloměje a v okolí obvodové severní zdi zóny III). Ve výsledcích nebyly detekovány uhličitanové minerály jako v minulých letech (kromě kalcitu v malém množství). Ve výkvětech byl opět majoritní složkou síran sodný. Pomocí termické analýzy byla potvrzena přítomnost síranu sodného s navázanou krystalovou vodou v jeho struktuře (mirabilit) ve vzorcích odebraných v únoru. Z výluhů stavebního materiálů je patrná vysoká kontaminace opuky dusičnany a chloridy v dnešní koruně zdiva kaple tz. sv. Bartoloměje a zvýšená kontaminace sírany v soklové partii. Naopak v maltě a ani černých cihlách obvodové zdi nebyly zjištěny rizikové hodnoty vodorozpustných iontů. In 2022, the characterization of the chemical composition and amount of salt efflorescence on archaeological constructions under Prague Castle was supplemented by two new locations (at the site of the foundations of the Chapel of St. Bartholomew and near the northern wall of zone III). In the results, carbonate minerals were not detected as in previous years (except for calcite in small quantities). Sodium sulfate was again the majority component in the efflorescences. Using thermal analysis, the presence of sodium sulfate in the form of mirabilite was confirmed in the samples taken in February. The high contamination of marlstone with nitrates and chlorides in today's crown of the chapel's masonry of St. Bartholomew and increased sulfate contamination in the plinth section was detected. Conversely, no risk values of water-soluble ions were detected in the mortar or the black bricks of the perimeter wall. Keywords: characterization; sodium sulfate; mortars Available at various institutes of the ASCR
Studie zasolení stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě

V roce 2022 bylo doplněno mapování chemického složení a množství výkvětů solí na archeologických stavebních konstrukcích pod Pražským hradem o dvě nové lokality (v místě základů kaple zv. sv. ...

Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Mikroskopické analýzy materiálů odebraných z Mánesova mostu v Praze
Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Slížková, Zuzana
2022 - Czech
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu. A microscopic analysis of historical concrete samples was performed within the construction-technical survey framework using a scanning electron microscope and SEM-EDS analysis. Characterization of mortar components, concrete degradation degree determination, and chemical corrosion products identification. The results of the survey work were used as a basis for the reconstruction project. Keywords: microscopic analysis; historical concrete; SEM-EDS Available at various institutes of the ASCR
Mikroskopické analýzy materiálů odebraných z Mánesova mostu v Praze

V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace ...

Frankeová, Dita; Bauerová, Pavla; Slížková, Zuzana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases