Number of found documents: 1032
Published from to

Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase
Šindelář, Jan; Křivánek, O.
2008 - Czech
Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno. This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine. Keywords: Futures contracts; Bayesian estimation; Dynamic decision Available at various institutes of the ASCR
Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase

Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích ...

Šindelář, Jan; Křivánek, O.
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model
Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
2008 - English
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders and changes in the agents sentiment to the model. Keywords: heterogeneous agent model; market structure; smart traders Available at various institutes of the ASCR
Sentiment Patterns in the Heterogeneous Agent Model

In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders and changes in the agents sentiment to the model.

Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Diagnostic Enhancement of Screening Mammograms by Means of Local Texture Models
Grim, Jiří; Somol, Petr
2008 - English
We propose statistically based preprocessing of screening mammograms with the aim to emphasize suspicious areas. We estimate the local statistical texture model of a single mammogram in the form of multivariate Gaussian mixture. The probability density is estimated from the data obtained by pixelwise scanning of the mammogram with the search window. In the second phase, we evaluate the estimated density at each position of the window and display the corresponding log-likelihood value as a gray level at the window center. Light gray levels correspond to the typical parts of the image and the dark values reflect unusual places. The resulting log-likelihood image exactly correlates with the structural details of the original mammogram, emphasizes locations of similar properties by contour lines and may provide additional information to facilitate diagnostic interpretation. Předmětem práce je návrh diagnostického vyhodnocování screeningových mamogramů pomocí lokálního statistického modelu. Cílem metody je zvýraznění diagnosticky významných detailů mamogramu. Výsledkem zpracování je tzv. věrohodnostní obraz původního mamogramu, který by v kombinaci s původním snímkem mohl usnadnit práci radiologa. Keywords: Distribution mixtures; Screening Mammography; Local Statistical Models; Computer assisted screening and diagnosis; Visualization of biomedical data Available at various institutes of the ASCR
Diagnostic Enhancement of Screening Mammograms by Means of Local Texture Models

We propose statistically based preprocessing of screening mammograms with the aim to emphasize suspicious areas. We estimate the local statistical texture model of a single mammogram in the form of ...

Grim, Jiří; Somol, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Financial control of a research group
Kárný, Miroslav
2008 - English
This text was stimulated by the need to distribute motivating personal money between a group of researchers. These money should primarily stimulate an increase the group productivity. Attempts to distribute the money in a fair way that respects their simulating aspect have led to the conclusion that the task is a difficult dynamic decision problem under uncertainty. The basic solution idea is straightforward. Significant groups of measurable outputs of research work are scaled to the common financial basis. Personal money are then distributed proportionally to he latest individual results. Tento text byl stimulován potřebou distribuce motivujících osobních peněz mezi skupinou vědců. Tyto peníze by měly především stimulovat růst produktivity skupiny. Pokus rozdělit peníze spravedlivě vedl k závěru, že je potřeba řešit složitou rozhodovací úlohu za neurčitosti. Řešení je přímočaré. Významné výstupy byly převedeny na společnou finanční základnu a odměny byly rozděleny úměrně finančnímu přínosu jednotlivců. Keywords: control; research Available at various institutes of the ASCR
Financial control of a research group

This text was stimulated by the need to distribute motivating personal money between a group of researchers. These money should primarily stimulate an increase the group productivity. Attempts to ...

Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model
Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
2008 - English
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders concept. Keywords: heterogeneous agent model; market structure; smart traders Available at various institutes of the ASCR
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model

In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders concept.

Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Consistency of various divergence statistics
Vajda, Igor; Harremoës, P.
2008 - English
Divergence statistics for testing the hypothesis of uniformity in a sequence of multinomial distributions are studied. Special attention is devoted to the power divergence statistics of arbitrary real degrees. Sufficient conditions for consistency of these statistics are established, with applications in the Bahadur asymptotic efficiency among others. Studují se divergenční statistiky pro testování rovnoměrnosti v posloupnostech multinomiáních distribucí. Zvláštní pozornost se věnuje mocninným divergencím libovolných reálných řádů. Zpráva stanovuje postačující podmínky pro konzistentnost těchto statistik, s uplatněním mimo jiné v bahadurovské eficientnosti příslušných statistik. Keywords: Divergence measures; Divergence statistics; Power divergence statistics; Consistency of statistics Available at various institutes of the ASCR
Consistency of various divergence statistics

Divergence statistics for testing the hypothesis of uniformity in a sequence of multinomial distributions are studied. Special attention is devoted to the power divergence statistics of arbitrary real ...

Vajda, Igor; Harremoës, P.
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Slimáček, V.; Zeman, J.; Kárný, Miroslav
2008 - Czech
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot. This work deals with dynamic decision making via approximate dynamic programming in application to the futures trading. This work describes the theoretical description of dynamic decision making and approximate dynamic programming, you can also nd here the principles of Bayesian estimation, which is necessary for solving our task.We designed and described one of possible trading strategy { receding horizont strategy combined with anticipative strategy, the predictions of prices, which are necessary for using of this strategy, are made by certainty equivalence strategy and by Monte Carlo method. The designed strategy was tested on real data and unfortunately this strategy doesn t provide a prot. Keywords: dynamic decision making; stochastic dynamic programming; Bayesian learning; futures trading Available at various institutes of the ASCR
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování

Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického ...

Slimáček, V.; Zeman, J.; Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

On Bayesian Decision Making with Multiple Participants
Kracík, Jan
2008 - English
This report briefly summarizes the perspective on decision making with multiple Bayesian decision makers which has been reached during the work on the GAAV project 1ET100750401 BADDYR. It gradually turned out that the problem is much deeper than it may appear. At the same time we foud out that in some special, yet practically important, cases a suitable solution could be reached withou any novel methods just via detailed modelling of knowledge and preferences of individual particiapns. This special cases also serve us as a motivation for solution of more general problems. Ve zprávě je shrnut pohled na bayesovské rozhodování s více účastníky, který vyplynul z práce na pro projektu GAAV 1ET100750401 BADDYR. Během práce se postupně ukázalo, že daný problemém je mnohem hlubší než se na první pohled může zdát. Zároveň ale vyšlo najevo, že v některý konkrétních případech lze vhodné řešení získat pouze na základě detailního modelování znalostí a cílů jednotlivých účastníků. Řešení těchto speciálních případů pak může sloužit jako vodíto k návrhu řešení obecnějších problémů. Keywords: Bayesian decision making; multiple objectives Available at various institutes of the ASCR
On Bayesian Decision Making with Multiple Participants

This report briefly summarizes the perspective on decision making with multiple Bayesian decision makers which has been reached during the work on the GAAV project 1ET100750401 BADDYR. It gradually ...

Kracík, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case
Šmíd, Martin
2008 - English
We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of the order books and the best quotes. Based on these theoretical results, we propose a procedure for statistical inference of the model and we show the way how to simulate the evolution of the process more efficiently then by the simulation of all the events. We prove that the price increments may be fat tailed if there is no initial order book but they are thin-tailed given a non-empty (Poisson distributed) order book. Finally, we show that, by a discretization of our model, the model of Smith et. al. [2003] is obtained and that a majority of our results is applicable to this model too. Keywords: continuous double auction; distribution Available at various institutes of the ASCR
Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case

We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of ...

Šmíd, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Šnupárková, Jana
2008 - English
Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown. Keywords: stochastic differential equations; weak solution; fractional Brownian motion Available at various institutes of the ASCR
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown.

Šnupárková, Jana
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases