Number of found documents: 197
Published from to

Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan
2007 - Czech
Byl analyzován vztah mezi změnami sluneční/geomagnetické aktivity a změnami atmosférického tlaku, teploty a větrných polí na severní polokouli v průběhu zimy roku 1981/1982. Tha association between the changes in solar/geomagnetic activity and changes in the lower atmosphere pressure, temperature and wind fields was analyzed for the Northern Hemisphere winter of 1981/1982. Keywords: geomagnetic activity; troposphere behaviour; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982

Byl analyzován vztah mezi změnami sluneční/geomagnetické aktivity a změnami atmosférického tlaku, teploty a větrných polí na severní polokouli v průběhu zimy roku 1981/1982....

Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan
Geofyzikální ústav, 2007

Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
2007 - Czech
Druhý z autorů zaznamenal během 24 let 400 případů, kdy byl postižen srdeční tachyarytmií. Toto se vyskytovalo v průběhu let stále častěji, poslední rok až třikrát do měsíce. Byla nalezena jen slabá závislost případů tachyarytmie na roční době nebo na dni v týdnu. The second author recorded during 24 years nearly 400 cases when he was attacked by heart tachyarrhythmia. This appeared during the years more often, in the last year as much as three cases in a month. Only weak dependence of arrhythmia attacks on the season or on the week has been found. Keywords: tachyarrhythmia; geomagnetic activity; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie

Druhý z autorů zaznamenal během 24 let 400 případů, kdy byl postižen srdeční tachyarytmií. Toto se vyskytovalo v průběhu let stále častěji, poslední rok až třikrát do měsíce. Byla nalezena jen slabá ...

Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.
Geofyzikální ústav, 2007

Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
Střeštík, Jaroslav
2007 - Czech
Byly zkoumány střednědobé změny v délkách slunečních cyklů na základě publikovaných dat slunečních skvrn od r. 1500 a odhadů minim a maxim slunečních cyklů až k r. 200 před Kr. Data publikovaná různými autory se značně liší a to tím více, čím dále do minulosti zasahují. In the published data of anuual sunspot numbers since 1500 and less reliable guesses of positions of minima and maxima of solar cycles since 200 B.C. middle-term changes in the cycle lenghts have been investigated. Data published by different authors differ considerably, the more the further to the past they go. Keywords: solar cycles; middle-term changes; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity

Byly zkoumány střednědobé změny v délkách slunečních cyklů na základě publikovaných dat slunečních skvrn od r. 1500 a odhadů minim a maxim slunečních cyklů až k r. 200 před Kr. Data publikovaná ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2007

Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005
Zedník, Jan; Hudová, Zuzana
2007 - Czech
Dne 25. října 2005 v 10:58 SELČ udeřilo na Hronovsku tektonické zemětřesení o velikosti 3.3 na Richterově stupnici. Hloubka ohniska se odhaduje na 5 km. Otřes byl pocítěn ve 31 obcích v oblasti a způsobil mírné škody na několika budovách blízko epicentra. The Hronov region was hit by a moderate size earthquake of magnitude 3.3 on October 25, 2005. The depth of the hypocenter was estimated to 5 km. The shaking was felt by many people in 31 towns and villages in the region and caused minor damage on several buildings close to the epicenter. Keywords: earthquake; Hronov-Porici fault zone; seismological stations Available at various institutes of the ASCR
Zemětřesení o velikosti 3.3 na Hronovsku dne 25. října 2005

Dne 25. října 2005 v 10:58 SELČ udeřilo na Hronovsku tektonické zemětřesení o velikosti 3.3 na Richterově stupnici. Hloubka ohniska se odhaduje na 5 km. Otřes byl pocítěn ve 31 obcích v oblasti a ...

Zedník, Jan; Hudová, Zuzana
Geofyzikální ústav, 2007

Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
2007 - Czech
Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky. The project has explored a potential of the Litoměřice geothermal structure. The structure had been forecasted as a suitable one for the geothermal energy exploitation by the previous geothermal research of the Bohemian Massif. Keywords: geothermical structures; Litoměřice borehole; Bohemian Massif Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007

Projekt řešil možnosti využití litoměřické geotermální struktury. Tato struktura byla vytipována jako vhodná na základě studií geotermálních poměrů českého masívu na území naší republiky....

Myslil, V.; Stibitz, M.; Jiráková, H.; Fritschová, L.; Šafanda, Jan; Burda, J.; Brož, K.; Karous, M.; Landa, I.; Procházka, M.; Gregor, P.; Wolfbauer, J.; Kalaš, P.; Motlík, J.; Alinče, Z.; Spudil, J.; Pechar, T.; Mužák, J.; Sciranková, L.
Geofyzikální ústav, 2007

Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
Kapička, Aleš
2007 - Czech
Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů znečištění a vymezení jejich dosahu. This report presents detailed map of magnetic susceptibility of topsoils in the KRNAP region, its vertical distribution, and correlation with heavy metals. The data contribute to identification of local sources of pollution and delimitation of their impact. Keywords: magnetic susceptibility; soils; mapping Available at various institutes of the ASCR
Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů

Tato zpráva prezentuje podrobnou mapu magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP, její rozložení s hloubkou a korelaci s těžkými kovy. Data slouží k identifikaci lokálních zdrojů ...

Kapička, Aleš
Geofyzikální ústav, 2007

Symbolical Numeric Process for error transformation
Kolář, Petr
2007 - English
A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been developed. Rozklad MT je rutinní avšak nelineární postup, který nedovoluje aplikovat standardní vzorce pro šíření chyb. Proto byl vyvinut nový symbolicko numerický postup. Keywords: MATLAB program; Symbolical Numeric Processes; moment tensors Available at various institutes of the ASCR
Symbolical Numeric Process for error transformation

A standard MT decomposition is routine but non-linear process which do not allowed apply standard errors transformation formulas. Therefore new symbolical numeric approach has been ...

Kolář, Petr
Geofyzikální ústav, 2007

Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
Čech, J.; Střeštík, Jaroslav
2007 - Czech
Je diskutována sekulární sluneční perioda o délce cca 1172 let a její souvislost s heliocentrickými souřadnicemi poloh nejvěžších planet sluneční soustavy. A secular period of solar activity lasting about 1172 years and its connection to heliocentric coordinates of the positions of the biggest planets of the solar system is being discussed. Keywords: solar cycles; planets; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy

Je diskutována sekulární sluneční perioda o délce cca 1172 let a její souvislost s heliocentrickými souřadnicemi poloh nejvěžších planet sluneční soustavy....

Čech, J.; Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2007

Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.
2007 - Czech
V univerzitním objektu Klementinum v Praze se měří teploty vzduchu každý den od r. 1775 bez přerušení. Jasný je pravidelný růst průměrné teploty vzduchu od poloviny 19. století do dneška a pokles teploty vzduchu v první polovině 19. století. In the University campus Klementinum in Prague air temperatures have been recorded every day since 1775 till now without interruption. The regular increase of the average air temperature starting in the middle of the 19th century and lasting till now is clear, and the decrease in the first half of the 19th century as well. Keywords: climatic change; air temperature; seasonal differences Available at various institutes of the ASCR
Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let

V univerzitním objektu Klementinum v Praze se měří teploty vzduchu každý den od r. 1775 bez přerušení. Jasný je pravidelný růst průměrné teploty vzduchu od poloviny 19. století do dneška a pokles ...

Střeštík, Jaroslav; Rožnovský, J.
Geofyzikální ústav, 2007

Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
2007 - Czech
Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu The report provides detailed information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic together with all graphic outputs. It includes (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km. Keywords: thermal conductivity and diffusivity of rocks; radiogenic heat production; borehole temperature logs Available at various institutes of the ASCR
Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)

Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po ...

Šafanda, Jan; Dědeček, Petr; Krešl, Milan; Čermák, Vladimír
Geofyzikální ústav, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases