Number of found documents: 52815
Published from to

Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov
Stříž, Jaroslav; Duchan, David; Dráb, Aleš
2019 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný úvod do problematiky a rešerše možných metod řešení, následně verifikace jednotlivých metod na fyzikálním modelu a užití numerické metody k posouzení vybrané lokality. The main aim of the thesis is to assess the origin of surge phenomena, primarily surge waves at the weir pool Střekov, using the selected methodology. The paper is divided into several parts. There is a brief introduction to the problematics and research of possible solution methods, followed by a verification of these methods on a physical model and finally an application of a numerical method for an assessment of the chosen locality. Keywords: rázové vlny; doba doběhu; střední výška vlny; neustálené proudění; 2D model; surge waves; deceleration time; medium high wave; unsteady flow; 2D model Available in a digital repository NRGL
Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov

Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný ...

Stříž, Jaroslav; Duchan, David; Dráb, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Mateřská škola
Jílková, Kateřina; Vlach, František; Bečkovský, David
2019 - Czech
Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové zdivo je zatepleno z kontaktního zateplovacího systému. Stropy jsou navrženy jako železobetonové desky. Střecha objektu je tvořena jako jednoplášťová vegetační extenzivní. The aim of my dissertation is to elaborate project of documentation for the execution of a new kindergarten. The building is designed as a sand-lime block Sendwix with concrete foundation strips. External walls are insulated by contact thermal insulation system. Ceiling are designed as a cast-in-place reinforced slabs. The roof is consists as a warm flat extensive green roof. Keywords: Mateřská škola; novostavba; vápenopískové tvárnice Sendwix; ETICS; dřevohliníkové okno; jednoplášťová vegetační střecha extenzivní; Kindergarden; new building; sand-lime block Sendwix; ETICS; wood-aluminium window; warm flat extensive green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové ...

Jílková, Kateřina; Vlach, František; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Technicko-technologický audit úpravny vody
Jedličková, Tereza; Svoboda, Pavel; Kučera, Tomáš
2019 - Czech
Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení úpravny v aplikaci TEA Water, zhodnocení zajištění jakosti surové a vyráběné pitné vody, rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, péče o úpravnu a návrh opatření pro lepší fungování celého systému. Práce se rovněž zaměřuje na charakteristiku, historii, nedávno provedenou rekonstrukci a podrobnější popis jednotlivých stupňů čištění vybrané Úpravny vody Plzeň. Samotnému auditu předcházelo studium aktuální legislativy, konkrétně se jedná o Zákon č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku č. 428/2001 Sb. V rámci diplomové práce je rovněž popsáno provádění laboratorních rozborů v akreditované laboratoři Úpravny vody Plzeň. The aim of the submitted diploma thesis is the implementation and evaluation of the technical and technological audit of water management systems of water treatment plants – concretely Plzeň Water Treatment Plants. Part of its audit is a description of potable water production, including the evaluation of the TEA Water treatment plant, evaluation of quality assurance of raw and produced drinking water, analysis of costs and pricing costing, personnel evaluation, care of the plant and draft measures for better working of the whole system. The work also focuses on the characteristics, history and the past reconstruction and more detailed description of the individual cleaning stages of the selected water treatment plant in Pilsen. The audit itself was preceded by the study of current legislation, namely the Law No. 274/2001 Coll. and Decree No. 428/2001 Coll. The diploma thesis also describes performing laboratory analyzes in an accredited laboratory of Plzeň Water Treatment Plants. Keywords: Technický audit; legislativní požadavky; metodika TEA Water; úpravna vody; Vodárna Plzeň a.s.; rekonstrukce; stupně čištění; jakost vody; náklady; personální vyhodnocení; laboratorní rozbory.; Technical audit; legislative requirements; TEA Water methodology; water treatment plant; Waterworks Pilsen a.s.; reconstruction; degree of cleaning; water quality; total costs; personnel evaluation; laboratory analyzes. Available in a digital repository NRGL
Technicko-technologický audit úpravny vody

Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné ...

Jedličková, Tereza; Svoboda, Pavel; Kučera, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů
Pániková, Kristína; Novotná, Věra; Hrich, Karel
2019 - Czech
Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina co nejvyšší. Proto hlavním cílem této diplomové práce je prokázat, je-li možné dosáhnout stejného nebo lepšího stupně odvodnění čistírenského kalu, jestliže se do kalu bude dávkovat různý poměr flokulantu a koagulantu. Diplomová práce se zabývá stanovením optimální kombinace dávek chemikálií při odvodňování kalu. Práce obsahuje dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část je tvořena rešerší, přehledem zpracovaných výzkumu a prací v oblasti odvodňování kalů. Druhá část je popis laboratorních měření a vyhodnocení výsledků. Sludge treatment and disposal are one of the most important parts of sewage treatment. These are economically challenging parts, and therefore emphasis is placed on effective dosing. The dose should be as small as possible but also the highest dry matter output. The main target of this diploma thesis is therefore to show that it is possible to achieve the same or better degree of drainage of the sludge if different flocculant/coagulant ratio is applied to the sludge. Diploma thesis deals with determination of the optimal combination of chemical doses during sludge dewatering. The thesis contains two parts, practical and theoretical. The theoretical part consists of research, overview of processed research and works in the area of sludge dewatering. The second part is a description of laboratory measurements and evaluation of results. Keywords: odvodňování čistírenských kalů; CST; flokulanty; koagulanty; síran železitý; destabilizace; dewatering of sludge; CST; flocculants; coagulants; ferric sulphate; destabilization Available in a digital repository NRGL
Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů

Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale ...

Pániková, Kristína; Novotná, Věra; Hrich, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí
Macháček, Jan; Matušíková, Anna; Girgle, František
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou prutovou výztuží a FRP výztuží, zejména její mechanická degradace v čase a rozdílný pracovní diagram. Dále byly provedeny výpočty smykové únosnosti dle předpisů a srovnány s reálnými testy. Poté byla provedena parametrická studie smykové únosnosti. V praktické části byl proveden návrh stropní betonové deskové konstrukce podepřené pilíři a stěnami, vrchní výztuž této desky byla navržena z FRP a spodní z klasické ocelové výztuže. Jako výztuž proti protlačení jsou použity smykové trny. The diploma thesis deals with the design of concrete structures reinforced by FRP according to ACI, fib, CSA and EC2 regulations, which are stressed by a shear force. The diferences between steel rebar and FRP reinforcement were described, in particular its mechanical degradation over time and a different stress-strain diagram. Furthermore, shear capacity calculations were performed according to the regulations and compared with the real tests. Then the parametric analysis of shear strength was performed. In the practical part, the design of concrete floor slab structure supported by the pillars and walls was performed. The upper reinforcement of this slab was designed with FRP and the lower with steel rebar. Double-headed studs were used as a punching shear reinforcement. Keywords: FRP; nekovová výztuž; GFRP; CFRP; B500B; posouvající síla; smyk; prvky se smykovou výztuží; prvky bez smykové výztuže; ohyb; monolitická stropní deska; protlačení.; FRP; non-metal reinforcement; GFRP; CFRP; steel rebar; shear force; shear; elements with shear reinforcement; elements without shear reinforcement; bending; cast-inplace floor slab; punching shear. Available in a digital repository NRGL
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu betonových konstrukcí vyztužených FRP dle předpisů ACI, fib, CSA a EC2, které jsou namáhány posouvající silou. Byly popsány rozdíly mezi klasickou ...

Macháček, Jan; Matušíková, Anna; Girgle, František
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí
Fučík, David; Libosvár, Dušan; Ručka, Jan
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou časové řady odtoků z vodojemu a vyhodnocením minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti města Valašské Meziříčí. V teoretické části této práce byla zpracována rešerše české i zahraniční literatury, která se zaměřuje na problematiku analýzy spotřeby vody, měření a vyhodnocování minimálních nočních průtoků a metod stanovení ztrát vody v distribučních systémech. Praktické část pak obsahuje analýzu odtoků vody z vodojemů, vyhodnocení minimálních nočních průtoků a stanovení základních ukazatelů ztrát vody pro vybrané měřící okrsky dané sítě. Výše zmíněná vodovodní síť je provozována společností Vak Vsetín, a.s. This diploma thesis deals with the analysis of the time series of drains from the water reservoir and evaluation of the minimum night flow in the water supply network of the town of Valašské Meziříčí. In the theoretical part of this thesis were elaborated research of Czech and foreign literature focusing on drinking water consumption analysis, measurement and evaluation of minimum night flow and methods of determination of water losses in distribution systems. The practical part includes analysis of water outflows from reservoirs, evaluation of minimum night flow and determination of basic water loss indicators for selected district metered areas of the network. The above-mentioned water supply network is operated by the Vak Vsetín, a.s. Keywords: Analýza spotřeby vody; minimální noční průtoky; ztráty vody; úniky vody; FAVAD; vodovodní síť; Assessment of water consumption; minimum night flow; water losses; water leakage; FAVAD; water supply network Available in a digital repository NRGL
Analýza spotřeby vody ve vodovodní síti Valašského Meziříčí

Tato diplomová práce se zabývá analýzou časové řady odtoků z vodojemu a vyhodnocením minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti města Valašské Meziříčí. V teoretické části této práce byla ...

Fučík, David; Libosvár, Dušan; Ručka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami
Burešová, Erika; Sládek, Roman; Kriška-Dunajský, Michal
2019 - Czech
Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití vyčištěných odpadních vod pro účely závlahy s důrazem na Českou republiku. Následuje přehled důležitých hydropedologických charakteristik půd, teoretický základ numerického modelování pohybu a transportu rozpuštěných látek v půdě a využití softwaru HYDRUS 2D. Praktická část práce navazuje na teoretický základ, ukazuje proces tvorby matematického modelu v prostředí programu HYDRUS 2D, jenž simuluje transport vstupního znečištění v půdním profilu. Vstupními daty pro tvorbu modelů jsou hodnoty naměřené na experimentálním zařízení v lokalitě Dražovice. Práce popisuje kalibraci a následnou aplikaci kalibrovaných modelů pro sledované parametry znečištění NH4+-N, P-PO4-3 a CHSK. Z výsledných modelů je patrné, jakým způsobem, jak rychle a do jakých hloubek se může dostávat specifické znečištění. The thesis deals with the issue of simulation of treated wastewater irrigation by the HYDRUS 2D software. The first part of the thesis is designed as a literary research of academic information and knowledge. It aims at introducing the issue of treated wastewater utilization for the purpose of the irrigation with an emphasis on the Czech Republic. The following is an overview of important hydropedological characteristics of soils, the theoretical basis of numerical modeling of movement and transport of solutes in soil and the use of HYDRUS 2D software. The practical part is based on theoretical knowledge and demonstrates the creating process of mathematical model in program HYDRUS 2D, simulating the transport of input pollution in the soil profile. Wastewater used for irrigation was treated using a system of mechanical pretreatment and horizontal filters planted with macrophytes situated on a CW Drazovce. This work describes the calibration and subsequent application of calibrated models for monitored pollution parameters NH4+-N, P-PO4-3 and COD. Keywords: Hydrus 2D; numerické modelování; závlaha; odpadní voda CHSK; N-NH4+; P-PO4-3; Hydrus 2D; numerical modelling; irrigation; waste water; COD; N-NH4+; P-PO4-3 Available in a digital repository NRGL
Predikce rizika kontaminace podzemní vody při závlaze odpadními vodami

Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. První část práce je literární rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s ...

Burešová, Erika; Sládek, Roman; Kriška-Dunajský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Pokročilé simulační metody pro spolehlivostní analýzu konstrukcí
Gerasimov, Aleksei; Lehký, David; Vořechovský, Miroslav
2019 - Czech
Diplomová práce aplikuje k spolehlivostním úlohám přístup Voroneho teselace, která se obvykle používá při vyhodnocení statistického vzorkování, nebo pro přiřazení vah vzorkům metody Monte Carlo. Práce ukazuje, že takto velmi obecně počítané váhy a odhady pravděpodobnosti poruchy konvergují k vahám a odhadům metody Importance Sampling, přestože žádná informace o váhové funkci není využitá. Tím lze spolehlivostní analýzu rozdělit na mezi sebou nezávislé vzorkování a vyhodnocení. Poslední část práce se pokouší provádět adaptivní statistické vzorkování s použitím knihovny QHull. The thesis apply to reliability problems approach of Voronoi tessellation, typically used in the field of samples designs evaluation and for Monte Carlo samples reweighing. It is shown, this general technique estimation converges to that of Importance Sampling method despite it does not rely on Importance Sampling's auxiliary density. Consequently, reliability analysis could be divided into sampling itself and assessment of simulation results. As an extension of this idea, adaptive statistical sampling using QHull library was attempted. Keywords: Importance Sampling; pravděpodobnostní prostor; Voroneho diagram; teselace; přehodnocení vzorků; adaptivní vzorkování; Importance Sampling; probability space; Voronoi diagram; tessellation; samples reweighting; adaptive sampling Available in a digital repository NRGL
Pokročilé simulační metody pro spolehlivostní analýzu konstrukcí

Diplomová práce aplikuje k spolehlivostním úlohám přístup Voroneho teselace, která se obvykle používá při vyhodnocení statistického vzorkování, nebo pro přiřazení vah vzorkům metody Monte Carlo. Práce ...

Gerasimov, Aleksei; Lehký, David; Vořechovský, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Objekt občanské vybavenosti
Jůza, Daniel; Pilný, Ondřej; Berková, Petra
2019 - Czech
Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby pro penzion s restaurací. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Konstrukční systém stavby je smíšený. Součástí práce jsou technické zprávy a výkresová dokumentace. The aim of this diploma thesis is to prepare the project documentation for operational building design documentation of a pension with restauration. I it an object with three above-ground floors and one underground floor. The structural construction system of the building is mixed. The technical report and the drawing documentation is a part of the thesis. Keywords: Penzion; restaurace; CLT panely; mansarda; vzduchotechnika; lepený vazník.; Boarding house; restaurant; CLT walls; mansard roof; ventilating; glue laminated girder. Available in a digital repository NRGL
Objekt občanské vybavenosti

Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby pro penzion s restaurací. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Konstrukční ...

Jůza, Daniel; Pilný, Ondřej; Berková, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech
Vaculík, Tomáš; Raček,, Jakub; Hlavínek, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který poskytl potřebné údaje o posuzované lokalitě a samotném rezervoáru pro akumulaci zachycených dešťových vod. Praktická část práce spočívá v zachytávání dešťového odtoku ve stávající dešťové kanalizaci pomocí objektu nově vybudované čerpací stanice a následného čerpaní do stávajícího, nevyužitého rezervoáru. Akumulované vody v rezervoáru se plánují využít pro potřeby města, zahrádkářů a ostatních odběratelů. V první části diplomové práce je popsáno hospodaření s dešťovými vodami v České republice, Dánsku a Německu. Dále jsou popsány opatření a technologie pro hospodaření s dešťovými vodami. Nakonec jsou popsány objekty čerpací stanice, vrtu a program pro výpočet dešťového odtoku z urbanizovaného území. V praktické části diplomové práce jsou popsány, naceněny a posouzeny zvolené varianty. Práce se zabývá dvěma variantami, které jsou vedeny ve stejné trase s rozdílem vybudování vrtané studny u varianty II. Obě varianty jsou řešeny čerpáním. Varianta gravitačního nátoku byla z důvodu velkého zahloubení dešťové kanalizace zamítnuta. The diploma thesis is focused on Storm water management in urban areas. The first task for processing thesis was to arrange meeting with MČ Brno - Bohunice Ing. Antonín Crha, who has provided necessary information about the targeted location the and the reservoir for accumulation of rainwater collected. The practical part of the thesis is to capture the rainwater drainage in the existing rainwater sewerage system using the newly built pumping station and then pumping into the existing, unused reservoir. Accumulated water in the reservoir is planned to be used for the needs of the city, gardeners and other customers. The first part of the diploma thesis describes the management of refined water in the Czech Republic, Denmark and Germany. The first part also provides description of measures and technologies for the management of rainwater. Finally, there is description of the pumping station and borehole objects and the program for calculating the rainfall from the urbanized area. In the practical part of the diploma thesis the selected variants are described, rewarded and evaluated. The diploma thesis deals with two variants, that are guided along the same route, with the difference of the construction of the drilled well in the second variant. Both variants are handled by pumping. The option of the gravity inflow was rejected because of the large countersink of rainwater sewerage. Keywords: dešťová voda; rezervoár vody; čerpací stanice; retence; využití dešťových vod; posouzení stavebně technického stavu; rainwater; water reservoir; pump station; retention; rainwater use; assessment of construction technical conditions Available in a digital repository NRGL
Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech

Diplomová práce se zabývá hospodaření s dešťovými vodami v městských sídlech. Prvotním úkonem pro zpracování diplomové práce bylo setkání se starostou MČ Brno – Bohnice Ing. Antonínem Crhou, který ...

Vaculík, Tomáš; Raček,, Jakub; Hlavínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases