Number of found documents: 541108
Published from to

Tvorba nových učebních textů pro výuku odborného výcviku
Vaněček David; Michal Brunclík; Mrázková Kateřina
2019 -
Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku technologie svařování CO_2. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník) informace o dané problematice a pomoci jim k osvojené potřebných znalostí. Pracovní text obsahuje šest lekcí, které se skládají z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní informace o jednotlivých tématech. V praktické části se nachází cvičení, která pomohou žáků ověřit si, zda si čivo osvojili. Pracovní listy však slouží také učitelům odborného výcviku, kteří s nimi mohou pracovat ve výuce. Součástí přípravy učebního textu bylo také jeho ověření přímo ve výuce, které mělo zajistit potřebnou kvalitu pracovních listů.The bachelor thesis deals with the creation of teaching text. Specifically, preparation of worksheets that focused on CO_2 welding technology. The aim of the worksheets is to provide students of the branch of study 23-51-H/01 Machine mechanic (locksmith) basic information about the issue and help them to learn necessary knowledge. The learning texts contain six lessons which consist of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains basic information about the individual topics. The practical part includes exercises that will help students to check whether they have learned the lessons. The worksheets also serve the vocational training teachers who can work with them during teaching. Part of the preparation of worksheets was also its verification in classroom, which should ensure the necessary quality. Keywords: didaktické pomůcky; učební texty; pracovní listy; vzdělávací obor zámečník; technologii svařování CO_2; Teaching aids; teaching texts; worksheets; branch of study locksmith; CO_2 welding technology Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba nových učebních textů pro výuku odborného výcviku

Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku technologie svařování CO_2. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům ...

Vaněček David; Michal Brunclík; Mrázková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problémy začínajících učitelů odborného výcviku
Mynaříková Lenka; Martin Fryč; Jirkovská Blanka
2019 -
Předmětem bakalářské práce jsou nejčetnější problémy začínajících učitelů odborného výcviku na začátku jejich profese učitele. Práce je dělena do dvou částí. Teoretická část objasňuje a přibližuje, vzhledem ke studiu odborné literatury, nejčastější problémy začínajících učitelů odborného výcviku a hodnotí tyto problémy podle kritérií rámce profesních kvalit učitele. Praktická část obsahuje ohlédnutí za vlastními zkušenostmi, dotazníkové šetření pro učitele odborného výcviku a vyhodnocení tohoto šetření o dané problematice. Vzhledem k výsledkům tohoto šetření v kombinaci s vlastními zkušenostmi rozebírá nejčastější problémy začínajících učitelů, přibližuje jejich možná řešení a srovnává problémy začínajících a zkušených učitelů.The subject of the bachelor’s thesis is “problems of beginners in teaching vocational training at the beginning of their career”. The thesis is divided into two parts, the theoretical part shows and explains the most common issues of beginners in teaching vocational training in reference to professional literature and evaluates the issues according to criteria of teacher professional quality frame. The practical part contains overlook of self experience, a survey (in the form of a questionnaire) of teachers of vocational training and evaluation of the survey. In correspondence to the results of the survey and in combination of self experience, it analyzes the most common issues of beginners in teaching of vocational training, approaching their possible solutions and compares the problems of experienced teachers to beginners. Keywords: Začínající učitel; odborný výcvik; učení a prostředí; plánování výuky; procesy učení; zpětná vazba výuky; učitel a jeho profesní rozvoj; Teacher beginner; vocational training; learning and environment; lesson planning; learning processes; feedback of lessons; teacher and their professional development Available at various departments of the ČVUT.
Problémy začínajících učitelů odborného výcviku

Předmětem bakalářské práce jsou nejčetnější problémy začínajících učitelů odborného výcviku na začátku jejich profese učitele. Práce je dělena do dvou částí. Teoretická část objasňuje a přibližuje, ...

Mynaříková Lenka; Martin Fryč; Jirkovská Blanka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy
Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
2019 -
Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, zástavbu a také soulad variant s územními plány. V rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy.The subject of this diploma thesis is the evaluation of variants of the northwest part of the ring road around Prague, so variant ZUR a variant Regionální. The content of the thesis is the evaluation of environment, development and also compliance of the variant with the land plans. Within the thesis were variants assessed using risk analysis. Keywords: Silniční okruh kolem Prahy; životní prostředí; silniční doprava; riziková analýza; NATURA 2000; The Ring Road; Environment; road transport; Risks analysis; NATURA 2000 Available at various departments of the ČVUT.
Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy

Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska ...

Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí
Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení dopravních průzkumů navrhnout řešení současných problémů, které zbaví města nežádoucí dopravy v klidu a zvýší kvalitu a atraktivitu hromadné dopravy.The subject of the diploma thesis „Transport Organization at the Railway Station Úvaly and Near Surroundings“ is analysis of the current state of traffic situation in specified areas of the town and on the basis of this analysis and evaluation of traffic researches to suggest a solution of current problems, which will get rid of the unwanted parking cars in a street and increase a quality and attractivness of public transport. Keywords: doprava; optimalizace; analýza; transport; organization; analysis Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí

Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě ...

Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií
Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
2019 -
Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější době ve fázi vývoje a testování. Cíl této diplomové práce je dvojí: vytvořit analýzu typů a pilotních implementací kooperativních systémů v ČR a v Evropě, včetně popisu použitých technologií a v druhé řadě vytvoření softwarového nástroje pro analýzu datových záznamů o komunikaci z ITS-G5 jednotek nasazených v rámci projektu C-ROADS CZ na brněnském městském okruhu, jehož výstupem jsou reporty shrnující informace o relevant-ních telekomunikačních parametrech.Cooperative vehicular system is a tool with the goal of ensuring higher traffic effectiveness and smaller amount of pollutants being emitted into the atmosphere. The processes and technologies needed for mass deployment of cooperative vehicular systems are now the subject of research and intensive testing. The goal of this thesis is twofold: to assess the state of cooperative vehicular systems in Europe and Czech Republic and to develop a software tool to evaluate telecommunication parameters based on the input in the form of logs gathered from the ITS G5 units installed in the implementation of the C-ROADS CZ project. Keywords: ITS; C-ITS; ITS-G5; datová analýza; ITS; C-ITS; ITS-G5; data analysis Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií

Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních ...

Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zdravý životní styl studentů středních škol
Vobořilová Jarmila; Markéta Pavlová; Vaněček David
2019 -
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné nedostatky a navrhnout doporučení vedoucí k pozitivnímu dopadu na životní styl středoškoláků. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část předkládá současné poznatky o zdravém životním stylu, praktická část je založena na metodách kvantitativního výzkumu a snaží se zodpovědět tři výzkumné otázky.The bacherol´s thesis considers the issues of life style of students of secondary school. The Aim of my thesis is to find out student attitudes to healthy life style, to identify possible shortcomings and also to suggest some recommendations, which can have positive impact on lifestyle of students. The thesis is devided in two parts. The theoretical part provides current infomation about healthy lifestyle. The practical part includes quantitative research and tries to answer three research questions. Keywords: Životní styl; výživa; pohyb; drogy; duševní hygiena; stres; Lifestyle; nutrition; physical activitive; drugs; mental hygiene; stress Available at various departments of the ČVUT.
Zdravý životní styl studentů středních škol

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zdravého životního stylu studentů středních škol. Cílem práce je zjistit postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, identifikovat případné ...

Vobořilová Jarmila; Markéta Pavlová; Vaněček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vzdělávání odsouzených ve věznici
Tureckiová Michaela; Pavel Drobný; Hrubý Josef
2019 -
Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a náležitá pozornost je věnována právě vzdělávání odsouzených dle kritéria formálnosti, které je ve věznici odsouzeným nabízeno. V praktické části jsou vymezeny cíle, navrženy hypotézy a je zde popsán výzkumný vzorek i metody. Schválený výzkum proběhl ve věznici, která se nachází v blízkosti hlavního města Praha a byl zaměřen na zjištění spokojenosti odsouzených se vzděláváním. Pozornost byla věnována taktéž motivaci odsouzených ke vzdělávání. Obsahem diskuze je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů ostatních provedených výzkumů. Cílem bylo navrhnout doporučení, která bude možné využít pro vzdělávání odsouzených ve věznici.The bachelor thesis discusses education provided in prison to convicted persons serving a term of imprisonment. The theoretical part describes the organizational system in the Prison Service of the Czech Republic, focusing on the education of prisoners according to the formality criterion that is offered to convicted persons in prison. The practical part determines the aims, suggests hypotheses and describes the research sample and methods used. The approved research was performed in a prison that is located near the capital city of Prague and was designed to find out the convicted persons' level of satisfaction with the education provided. The follow-up discussion compares our results with the results presented by authors of other similar surveys performed. The aim was to suggest certain measures that might be adopted to improve the education provided to convicted persons in prison. Keywords: Vzdělávání odsouzených; Vězeňská služba; motivace; resocializace; program zacházení; Education of convicted persons; Prison Service; motivation; re-socialization; treat-ment programme Available at various departments of the ČVUT.
Vzdělávání odsouzených ve věznici

Obsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a ...

Tureckiová Michaela; Pavel Drobný; Hrubý Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP
Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a optimalizovat ji za účelem nejnižší spotřeby v cyklu WLTP při zachování rovnovážné bilance stavu nabití baterie.The subject of the thesis " HEV control optimization with respect to WLTP standard" is to create a model of two concepts of hybrid electric vehicles. The aim of the thesis is to design a strategy of HEV control and to optimize it for the lowest consumption in the WLTP cycle while maintaining the balance of the battery state of charge. Keywords: HEV; MHEV; simulace hybridního vozidla; WLTP; řídící strategie HEV; optimalizace řídící strategie; HEV; MHEV; Hybrid vehicle simulation; WLTP; HEV control strategy; control strategy optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP

Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout ...

Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy
Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
2019 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem a organizací, jež jsou orientované na pražskou dopravní infrastrukturu. Praktická část práce obsahuje návrh nové platformy, její porovnání se stávajícími platformami a následné vyhodnocení na základě provedeného průzkumu veřejného mínění.The thesis is focused on the issue of traffic calming in the capital of Czech Republic - Prague. The main purpose of the theoretical part of this thesis is to analyze the current traffic situation in the city and to explore existing platforms and organizations that are oriented towards Prague's transport infrastructure. The practical part of the thesis is composed of proposal of a new platform, its comparison with existing platforms and subsequent evaluation based on a public opinion poll. Keywords: plán; business model; Canvas; zklidňování dopravy; hlavní město Praha; platforma; Operátor ICT; Golemio; Auto-Mat; parkování; tranzitní doprava; cyklistická doprava; plan; business model; Canvas; traffic calming; Prague; platform; Operator ICT; Golemio; Auto-Mat; parking; transit traffic; cycling transport Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání ...

Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi
Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková opatření, která by současný stav pomohla zefektivnit, zjednodušit a ušetřit společnosti finanční prostředky.The subject of the master thesis "Proposal of empty pallet flow in the company ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav" is to analyze the current flow of empty packaging in the company ŠKODA AUTO a.s. and create purposes which will help to streamline, simplify and save money for the company. Keywords: logistický řetězec; tok prázdných obalů; vícecestné obaly; Centrální sklad prázdných obalů; RFID technologie; dron; inventura; logistics chain; empty packaging flow; returnable packaging; The Central warehouse of empty packaging; RFID technology; drone; inventory Available at various departments of the ČVUT.
Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi

Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková ...

Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases