Number of found documents: 65590
Published from to

Přístřešek v areálu parku
Svršek, Josef; Šmak, Milan; Barnat, Jan
2020 - Czech
Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, kde nosnými prvky jsou obloukové dřevěné nosníky. Objekt bude sloužit zejména ke kulturním účelům. Půdorysné rozměry objektu jsou 25x25 m. Bylo zpracováno kompletní statické řešení konstrukce včetně všech detailů připojení jednotlivých prvků a kotvení konstrukce do základových konstrukcí. This diploma thesis deals with design of the structure of the shelter i the park of city Hranice na Moravě. This load-bearing structure is made of glued laminated wood with the strength class GL24h. The structure has the shape of half ball and the load-bearing beams are in the shape of an arc. This building will be mainly used for cultural purposes. Ground plan dimensions of this shelter are 25x25 m. A complete static design solution including of all connection details and anchoring has been solved. Keywords: nosná konstrukce; dřevěné konstrukce; lepené lamelové dřevo; kotvení; detaily přípojů; patní plech; svorníky; Form-finding; load-bearing structure; timber structure; glued laminated wood; details of anchoring; connection details; steel plate; bolt; Form-finding Available in a digital repository NRGL
Přístřešek v areálu parku

Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se ...

Svršek, Josef; Šmak, Milan; Barnat, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu
Bartek, Vojtěch; Vrána, Jakub; Vaščáková, Alena
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v polyfunkčním objektu v Miroslavi. Jedná se o polyfunkční dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích a kanceláře v prvním nadzemním podlaží. V teoretické části je pojednáno o recyklaci vod a o jejich zpětném využívání. Diploma thesis deals with sanitation installations and gas installations in polyfunctional building in Miroslav. Polyfunctional building has four overground floors and one basement. The apartments are located on all overground floors and the offices are located on first over-ground floors. In the theoretical part discusses about the recycling of water and its use. Keywords: Vedení domovních plynovodů; zdravotně technické a plynovodní instalace; vnitřní kanalizace; vnitřní vodovod; domovní plynovod. Recyklovaná voda.; Conduction of gas pipeline; sanitation installations and gas installations; sewerage system; water system; gas main. Recycled water. Available in a digital repository NRGL
Zdravotně technické instalace a plynovod v polyfunkčním objektu

Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v polyfunkčním objektu v Miroslavi. Jedná se o polyfunkční dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemím podlažím. Byty se ...

Bartek, Vojtěch; Vrána, Jakub; Vaščáková, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy
Bidmonová, Renata; Horká, Lucie; Horák, Petr
2020 - Czech
Cílem diplomové práce je vyhodnocení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budovy. Objektem je bytový dům ve Vítkově. Teoretická část se zabývá centralizovaným zásobováním tepla. Ve výpočtové části se nachází detailnější popis jednotlivých vztahů a postupy výpočtů, které slouží ke zpracování průkazů energetické náročnosti budovy. Dále návrhy opatření na zlepšení energetické náročnosti budovy. V této části se také nachází návrh jednotlivých zařízení nové kotelny a termografické měření. V projektové části se nachází energetický posudek, hodnotící budovu ve dvou variantách s jednotlivými zdroji tepla. Hodnocení probíhá z energetického, ekonomického a ekologického hlediska. The aim of the diploma thesis is to evaluate the energy assessment and elaboration of energy performance certificates of the building. The building is an apartment building in Vítkov. The theoretical part deals with centralized heat supply. The calculation part contains a more detailed description of individual relationships and calculation procedures that are used to process energy performance certificates of the building. Furthermore, proposals for measures to improve the energy performance of buildings. In this part there is also a proposal of individual equipment of the new boiler room and thermographic measurement. In the project part there is an energy assessment assessing the building in two variants with individual heat sources. The evaluation is carried out from an energy, economic and environmental aspect. Keywords: Bytový dům; energetický posudek; průkaz energetické náročnosti budovy; analýza; termografické měření; zdroj tepla; centralizované zásobování teplem; plynový kondenzační kotel.; Residential building; energy assessment; certificate of energy performance of buildings; analysis; thermographic measurement; heat source; centralized heat supply; gas condensing boiler. Available in a digital repository NRGL
Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy

Cílem diplomové práce je vyhodnocení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budovy. Objektem je bytový dům ve Vítkově. Teoretická část se zabývá centralizovaným zásobováním ...

Bidmonová, Renata; Horká, Lucie; Horák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice
Králová, Kateřina; Wierzbická, Helena; Vaščáková, Alena
2020 - Czech
Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení rozvodů kanalizace, vodovodu a plynovodu v poliklinice. Objekt se nachází v Brně a jde o jeho rekonstrukci, která je rozdělena do etap. Řešená část objektu je zaměřena na 5.etapu. The diploma thesis is focused on sanitary installations. Theoretical part is focused on description of flow meters and their categorization and flow measurement. Calculation and project part is about water suplly, sewerage and pipeline in health care center. Building is located in Brno and it is a reconstruction, which is divided into stages. The part of the building, which is solved in this thesis is 5. stage. Keywords: vnitřní vodovod; vnitřní kanalizace; domovní plynovod; zdravotně technické instalace; zdravotnictví; zařizovací předmět; armatur; průtokoměr; měření průtoku; water suplly; internal drainage; gas main; sanitary installations; sanitary equipment; plumbing fitting; flowmeter; flow measurement Available in a digital repository NRGL
Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice

Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část ...

Králová, Kateřina; Wierzbická, Helena; Vaščáková, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Energetický audit
Miesler, Zdeněk; Blasinski, Petr; Horák, Petr
2020 - Czech
Má diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu bytového domu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. V teoretické části se zabývám revitalizací bytových a panelových domů jak klasickými způsoby, tak pomocí moderních technologií. V praktické části je provedena analýza spotřeby energií zadaného bytového domu v Kyjově ve výchozím stavu. V poslední části je energetický audit daného bytového domu, kde jsou navržena opatření a poté navržena varianta k realizaci. My diploma thesis is focused on processing of an energy audit of an apartment buil-ding in accordance with the Decree 480/2012 Coll. as amended. In the theoretical part I deal with the revitalization of residential and prefabricated houses both in classical ways and with modern technologies. In the practical part is processed analysis of ener-gy consumption of the apartment building in Kyjov in the initial state. In the last part is the energy audit of the apartment building, where are suggested precautions and then proposed the option for implementation. Keywords: energetický audit; bytový dům; úsporná opatření; součinitel prostupu tepla; zateplení; okna; fotovoltaika; Energy audit; apartment building; austerity; coefficient of heat transmission; insulation; windows; photovoltaics Available in a digital repository NRGL
Energetický audit

Má diplomová práce se zabývá zpracováním energetického auditu bytového domu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. V teoretické části se zabývám revitalizací bytových a panelových domů ...

Miesler, Zdeněk; Blasinski, Petr; Horák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Energeticky uvědomělá optimalizace budovy
Ryšavá, Veronika; Vyhlídalová, Karolína; Horák, Petr
2020 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh úsporných opatření objektu bytového domu formou energetického průkazu. Teoretická část se zabývá tepelnými čerpadly. Výpočtová část řeší vyhodnocení stávajícího stavu budovy, návrh dvou variant, posouzení z hlediska energetického a ekonomického a doporučení vybrané varianty. V této části se také nachází experimentální měření specializující se na termovizní snímkování. Projekt obsahuje energetické průkazy jednotlivých stavů řešeného objektu. The aim of the diploma thesis is to design austerity measures of an apartment building in the form of an energy card. The theoretical part deals with heat pumps. The computational part solves the evaluation of the current state of the building, the proposal of two variants, the assessment in terms of energy and economic and recommendations of the selected variant. There is also an experimental measurement specializing in thermovision imaging. The project contains energy certificates of individual states of the solved object. Keywords: energetická optimalizace; průkaz energetické náročnosti budovy; úsporné opatření; bytový dům; tepelné čerpadlo; energie prostředí; zateplení; součinitel prostupu tepla; energetické posouzení; ekonomické posouzení; termovizní snímkování; energy optimization; energy performance certificate of building; energy saving measure; apartment house; heat pump; energy of the environment; thermal insulation; heat transfer coefficient; energy assessment; economic assessment; thermal imaging Available in a digital repository NRGL
Energeticky uvědomělá optimalizace budovy

Cílem diplomové práce je návrh úsporných opatření objektu bytového domu formou energetického průkazu. Teoretická část se zabývá tepelnými čerpadly. Výpočtová část řeší vyhodnocení stávajícího stavu ...

Ryšavá, Veronika; Vyhlídalová, Karolína; Horák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu
Ševčík, Jan; Wierzbická, Helena; Vaščáková, Alena
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé vody a možnost jejich využití v objektu. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, domovního plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení. Diploma thesis deals with design of sanitary and gas instalation in hotel building. It is hotel with four floors and basement. Theteoretical part is focused on grey water treatment systems and possibility of their use in the building. The Computational part and project includes design of sanitary and stormwater sewer, water supply system, gas installations a their service pipes to current utility lines. Keywords: hotel; splašková kanalizace; dešťová kanalizace; vnitřní vodovod; domovní plynovod; šedá voda; hotel; sanitary sewer; stormwater sewer; water suply system; gas installations; greywater Available in a digital repository NRGL
Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu

Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na ...

Ševčík, Jan; Wierzbická, Helena; Vaščáková, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu
Čičmanec, Juraj; Novotná, Eva; Hromádka, Vít
2020 - Slovak
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s investováním jako takovým ale i přímo s investováním do nemovitostí a stavebních investic. Ve druhé části se táto práce zabývá hodnocením rizik, stanovením jejich velikosti a na závěr manažmentem rizika. Závěrem teoretické části je zpracování metodiky pro praktickou část. V praktické části se práce věnuje na začátku popisu území výstavby a specifikaci samotného stavebního objektu. V další části jsou stanoveny investiční náklady, provozní příjmy a výdaje. Provozní příjmy jsou tvořeny pouze samotným pronájmem. Ten byl stanoven na základě podobných investic v okolí. Provozní výdaje jsou rozděleny na fixní a variabilní kde do hodnocení jsou započteny pouze fixní. Následně je v práci stanoven výkaz zisku a ztráty a z něj následně finanční toky. V druhé části jsou stanoveny rizika související s výstavbou projektu. Pro kritické rizika projektu je následně vypočtena přepínací hodnota. Konec praktické časti práce je věnován manažmentu rizika. V závěru jsou shrnuty výsledky jednotlivých částí diplomové práce a napsané doporučení pro investora, jestli projekt realizovat nebo ne. The diploma thesis deals with the evaluation of the effectiveness and risks of a private construction project. This work is divided into two parts. The first part is a theoretical part, which defines the basic concepts associated with investment as such, but also directly with investment in real estate and construction investment. In the second part, this work deals with risk assessment, determination of their size and finally risk management. The end of the theoretical part is the elaboration of methodology for the practical part. The beginning of the practical part the work is devoted to the description of the construction area and specification of the building itself. In the next part are set investment costs, operating income and expenses. Operating income consists of the lease itself. This was determined on the basis of similar investments in the area. Operating expenses are divided into fixed and variable where only fixed are included in the evaluation. Subsequently, the work establishes the profit and loss statement and therefrom the cash flows. The second part defines the risks associated with the construction of the project. The switching value is then calculated for critical project risks. The end of the practical part is devoted to risk management. The conclusion summarizes the results of individual parts of the thesis and a written recommendation for the investor whether to realize the project or not. Keywords: Project; construction project; investment; construction investment; evaluation of economic efficiency; indicators of economic efficiency; risk; risk classification; risk analysis; risk management. Available in a digital repository NRGL
Posouzení efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu

Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, která vymezuje základní pojmy spojené s ...

Čičmanec, Juraj; Novotná, Eva; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu
Melicharová, Jitka; Turková, Jiřina; Korytárová, Jana
2020 - Czech
Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie proveditelnosti a metody hodnocení efektivnosti veřejných projektů. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti veřejného investičního projektu. Hodnoceným projektem je výstavba Mateřské školy v malé obci. K vyhodnocení efektivnosti byla využita aplikace eCBA. V závěru této práce je provedena kvalitativní analýza rizik souvisejících s daným projektem. This thesis deals with the issue of assessing the effectiveness of public investment. The first part of the thesis is theoretical. The life cycle of the building is defined in the introduction. The feasibility studies and methods for evaluating the effectiveness of public projects are subsequently described. The practical part of the thesis is aimed at assessing the effectiveness of the public investment project. The evaluated project is the building of a kindergarten in a small village. The eCBA application was used to evaluate the efficiency. A quantitative analysis of the risks related to the project is carried out at the end of this thesis. Keywords: Studie proveditelnosti; veřejný investiční projekt; ekonomická efektivnost; čistá současná hodnota; vnitřní výnosové procento; index rentability; rizika.; Feasibility study; public investment project; economic effectiveness; net present value; internal rate of return; benefit cost ratio; risks. Available in a digital repository NRGL
Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu

Tato diplomová práce se věnuje problematice hodnocení efektivnosti veřejných investic. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus stavby. Následně jsou popsány části studie ...

Melicharová, Jitka; Turková, Jiřina; Korytárová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Správa nemovitostí jako součást facility managementu
Pilátová, Dominika; Rosecká,, Zdenka; Tichá, Alena
2020 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na správu nemovitosti, jako součást facility managementu na konkrétní nemovitosti. V teoretické části jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují k problematice správy majetku a jeho obsahu výkonu. Dále jsou představeny pojmy facility managementu a jeho součásti. V závěru teoretické části je popsán informační systém BIM a jeho motivace k zavádění. V praktické části je popsána a představena nemovitost. Dále je uvedeno rozdělení prostorů a organizace správy konkrétního objektu. Jsou zde rozděleny formy poskytování služeb facility managementu – outsourcingem a insourcingem. Výstupem práce je zmapování činnosti souvisejí se správou konkrétní nemovitosti. The diploma thesis is focused on real estate management, which is a part of facility management for specific real estate. The theoretical part describes the basics of theoretical concepts that relate to the issue of asset management and its performance. Furthermore, the concepts of facility management and its components are introduced. At the end of the theoretical part is described information system BIM and its motivation for implementation. The practical part describes and introduces the Real Estate. The following is a division of premises and organization of management of a specific object. There are divided forms of providing facility management services - outsourcing and insourcing. The output of this work is mapping of activities. Keywords: Nemovitost; správa majetku; facility manažer; interní služby; externí služby; revize; firma.; Real estate; property management; facility manager; internal services; external services; revisions. Available in a digital repository NRGL
Správa nemovitostí jako součást facility managementu

Diplomová práce je zaměřena na správu nemovitosti, jako součást facility managementu na konkrétní nemovitosti. V teoretické části jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují k ...

Pilátová, Dominika; Rosecká,, Zdenka; Tichá, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases