Number of found documents: 35045
Published from to

Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole
Dobrovská Dana; Bohumil Vašák; Svoboda Emanuel
2019 -
Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných témat, které dosud nemají oporu v učebnici ani jiného textu. Následně budou vytvořeny pracovní listy, které budou autorem uplatněny ve výuce a bude poskytnuta zpětná vazba ze strany studentů i vyučujících.The aim of this thesis is to create, based on the knowledge of psychology, the perception of study support for the subject "Typography" and to use modern tools. In the first phase, difficult topics will be pre-selected which do not yet have support in textbooks or other texts. Subsequently, worksheets will be created which will be applied by the author in the lessons and feedback will be provided by students and teachers. Keywords: grafický design; psychologie vnímání; informační design; komunikace; vizuální gramotnost; vizualizace dat; vizuální informace; statistika; data; infografika; diagram; graf; odpovědnost; etika; typografie; internet; sociální síť; vzdělávání; střední odborná škola; graphic design; psychology of perception; information design; communication; visual literacy; data visualiaztion; visual information; statistics; data; infographic; diagram; graph; responsilibilty; ethics; typography; internet; social network; eduacition; secondary school Available at various departments of the ČVUT.
Psychologické aspekty vizualizace a její uplatnění ve výuce na střední škole

Cílem bakalářské práce je vytvořit na základě poznatků z psychologie vnímání studijní opory pro předmět "Typografie" a využít k tomu moderní nástroje. V první fázi bude proveden předvýběr obtížných ...

Dobrovská Dana; Bohumil Vašák; Svoboda Emanuel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza strestu ve firmě a jeho eliminace
Vobořilová Jarmila; Václav Petržík; Dobrovská Dana
2019 -
Cílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, která obsahuje mimo jiné také základní teoretický aparát, byly stanoveny 3 základní hypotézy, které se týkají stresového zatížení zaměstnanců, např. Stres se negativně pro-jevuje do pracovních výkonů zaměstnanců. Následně byl vytvořen dotazník s celkem 33 otázka-mi, který byl rozeslán všem zaměstnancům společnosti a jehož cílem bylo poskytnout odpověď na stanovené hypotézy. Dotazník zároveň obsahoval celou řadu dalších otázek, které měly zjistit vliv stresu na pracovní výkony, příčiny stresu a ostatní souvislosti. Po týdenním dotazníkovém šetření byly všechny odpovědi analyzovány. Druhá část práce obsahuje detailní výsledky průzkumu, včetně vyhodnocení stanovených hypo-téz. Na závěr práce byly na základě výsledků a s použitím odborné literatury navrženy rady a doporučení, jak eliminovat úroveň stresu ve vybrané firmě.The aim of this thesis was to analyse, by using the right tools, level of stress in a selected com-pany. Based on the results, stress-eliminating process was supposed to be proposed. In the first and also more theoretical part of the thesis 3 basic hypotheses, related to stress loss of employ-ees and its negative impact on the work performance, were defined. Then a questionnaire with 33 predominantly stress related - questions was sent to all employees. It's objective was to gather answers to the previously defined hypotheses. Later, all the answers were analysed. Second part of this thesis deals with the detailed analysis of the survey including evaluation of the hypotheses. The end of the thesis, using specialised literature combined with the survey re-sults, advices and recommends how to eliminate stress levels in the chosen company. Keywords: Stres; úroveň stresu; stresová zátěž; analýza stresu; dopady stresu; eliminace stresu; rady proti stresu; stress; stress level; stress load; stress analysis; stress impacts; stress elimination; stress elimina-tion advice Available at various departments of the ČVUT.
Analýza strestu ve firmě a jeho eliminace

Cílem bakalářské práce bylo vhodnými prostředky analyzovat úroveň stresu ve vybrané firmě a na základě výsledků následně navrhnout doporučení pro případnou eliminaci stresu. V rámci první části práce, ...

Vobořilová Jarmila; Václav Petržík; Dobrovská Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Identifikace parametrů pokročilých konstitutivních modelů zemin
Šejnoha Michal; Tomáš Kadlíček; Boháč Jan
2019 -
Tato prace se zabyva kalibracnmi metodami pro tri pokrocile materialove modely, jmenovite elastoplasticky Cam-Clay, Von Wolersdoovuv hypoplasticky model pro hrubozrnne zeminy a Masnuv hypoplasticky model pro jemnozrnne zeminy s nalezitymi konstitutivnmi rovnicemi a kalibracnmi postupy pro materialove parametry. Nasledne je provedena sensitivn analyza materialovych parametru, jejz vysledky jsou zohledneny pri vyvoji kalibracnho programu ExCalibre. Tento program urcuje materialove parametry na zaklade zkousek stlacitelnosti a triaxi alnch zkousek. Nasledne je provedena korelace mezi materialovymi parametry a materialovymi charakteristikami zemin. Prace je zakoncena prkladem implementace Von Wolersdoova hypoplastickeho modelu do programu GEO5 MKP.This thesis is dedicated to the development of calibration methods for three advanced constitutive models of soils, namely elastoplastic Cam-Clay model, Von Wolersdo's hypoplastic model to coarse grained soils and Masin's hypoplastic model for ne grained soils. Corresponding constitutive equations and recommended calibration methods for their parameters identication are thoroughly described. Following the results of a sensitivity analysis which was performed on the models parameters, a development of a calibration software ExCalibre is described. The calibration software determines the models parameters on the basis of compression and triaxial laboratory experiments. Subsequently, the correlation analysis is performed for hypoplastic models to establish the link between the models parameters and soil properties. The thesis is concluded with an implementation of the hypoplastic sand model into the GEO5 FEM software. Keywords: kalibrace; hypolasticita; elastoplasticita; software; korelace; calibratium; hypoplasticity; elastoplasticity; software; correlation Available at various departments of the ČVUT.
Identifikace parametrů pokročilých konstitutivních modelů zemin

Tato prace se zabyva kalibracnmi metodami pro tri pokrocile materialove modely, jmenovite elastoplasticky Cam-Clay, Von Wolersdoovuv hypoplasticky model pro hrubozrnne zeminy a Masnuv hypoplasticky ...

Šejnoha Michal; Tomáš Kadlíček; Boháč Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby
Nováček Ondřej; Jakub Švarc; Zajíc Miroslav
2019 -
Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být umožněn přestup na regionální autobusovou dopravu. Další součástí práce je návrh podoby parkoviště P+R, které pojme 800-1000 vozidel. Obě varianty jsou doplněny o hrubý odhad investičních nákladů.This thesis contents the characterization of the end part of project The Prolongation of tramtrack Kobylisy-Zdiby. The aim of this Master's thesis is to design two variants of public transport hub at the end of tramtrack, where passangers could change to regional buses. The other assignment is to design a form of parking lot P+R, which can take 800-1000 vehicles. To both variants are added the gross evaluations investments costs. Keywords: Praha; Sedlec; Zdiby; tramvaj; region; autobus; terminál VHD; P+R; Prague; Sedlec; Zdiby; tram; region; bus; public transport hub; P+R Available at various departments of the ČVUT.
Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby

Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v ...

Nováček Ondřej; Jakub Švarc; Zajíc Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Novostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice
Michl Zdeněk; Jan Vacek; Zikán Václav
2019 -
Práce nejprve hodnotí přepravní vztahy v okrese Třebíč, s přesahem do okolních okresů. Hodnocení se opírá o dostupné zdroje dat. Dále práce popisuje studie navrhované železniční trati pocházející z rozličných historických období. Se zapojením různých vstupních předpokladů konstruuje na vybraných variantách jízdní řád za účelem nalezení co nejlepšího provozního konceptu a formuluje podmínky pro jeho realizaci.First, the thesis evaluates the transport relations in the region of Trebic, with extension to the neighbouring regions. The evaluation relies on various data sources. Then, the thesis presents a set of studies of the designed railway line originated in different historical ages. Assuming various input preconditions, the thesis constructs the timetable with the goal of finding the best operating concept for the selected variants and defines conditions of their realisation. Keywords: přepravní vztahy; přepravní proudy; veřejná doprava; atraktivita zastávek; železniční trať; FBS; konstrukce jízdního řádu; integrální taktový grafikon; transport relations; transport flows; public transport; attractiveness of stops; railway line; FBS; timetable construction; integrated periodic timetable Available at various departments of the ČVUT.
Novostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice

Práce nejprve hodnotí přepravní vztahy v okrese Třebíč, s přesahem do okolních okresů. Hodnocení se opírá o dostupné zdroje dat. Dále práce popisuje studie navrhované železniční trati pocházející z ...

Michl Zdeněk; Jan Vacek; Zikán Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky
Mrázková Kateřina; Václav Petřík; Svoboda Petr
2019 -
Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně používaných sbírek příkladů oficiálně vydaných i učiteli vytvořených jako podpora k výuce předmětu statika stavebních konstrukcí. V empirické části bude následně vytvořena sbírka současných jednoduchých příkladů jako pomůcka pro učitel předmětu statika stavebních konstrukcí k rychlému vysvětlení probírané látky.The aim of this bachelor thesis is to create a teaching aid for teaching staff and students in secondary vocational education. The work will be theoretical-empirical. In the theoretical part will be evaluated the state of currently used collections of officially issued examples and teachers created examples as a support for teaching the subject of structural engineering. In the empirical part, a collection of contemporary simple examples will be created as a tool for teachers of the subject of structural structural analysis for quick explaination of the subject matter. Keywords: Učebnice; příklad; stavební mechanika; střední odborná škola stavební; Textbook; example; structural mechanics; secondary vocational school Available at various departments of the ČVUT.
Sbírka motivačních úloh pro výuku stavební mechaniky

Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro pedagogické pracovníky a žáky ve středním odborném školství. Práce bude teoreticko-empirická. V teoretické části bude zhodnocen stav aktuálně ...

Mrázková Kateřina; Václav Petřík; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice
Jacura Martin; Valeriya Vanting; Havlena Ondřej
2019 -
Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční dopravy, definovat problémová místa, zohlednit výhledovou dopravní koncepci a na základě těchto bodů navrhnout variantní úpravy ve stanici s ohledem na legislativní rámec a jiné související oficiální dokumenty.The subject of the master's thesis "Reconstruction of railway station Praha-Čakovice" is to analyse its present operating and technical condition, its importance in actual railway net, including range of individual and cargo railway transport, define problematic places, take account of future transport concept. Basing on these points, legislation and other official documents, author of this thesis proposes different alterations of the station. Keywords: železnice; železniční infrastruktura; rekonstrukce; optimalizace; modernizace; kolejiště; bezpečnost železničního provozu; bezbariérovost; railway; railway infrastructure; reconstruction; optimization; modernization; railroad tracks; safety of railway operation; barrier-free Available at various departments of the ČVUT.
Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice

Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční ...

Jacura Martin; Valeriya Vanting; Havlena Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Inkluzivní vzdělávání na středních školách
Jirkovská Blanka; Edita Pattová; Lorenzová Jitka
2019 -
Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat problematiku inkluzivního vzdělávání z pohledu učitelů a studentů vybraných středních škol. Teoretická část se zaměřuje na téma postižení studentů a jejich speciální vzdělávací potřeby z psychologického, sociálního a historického hlediska. Text se také věnuje otázce podpory rodiny a spolužáků studentů během jejich studia a vývoje. To je základ, na kterém stojí předpoklady pro úspěšnost lidí v životě. V praktické části jsou podmínky studia podrobeny dotazníkovému šetření na středních školách. Výsledkem je souhrn doporučení pedagogickým pracovníkům a asistentům pro zlepšení spolupráce v prostředí školy.Abstract This bachelor thesis deals with the inclusive education of students at secondary schools, and the route to achieve these goals. The aim of the thesis is to describe inclusive education from various perspectives, and analyse the issue of inclusive education from the perspective of teachers and students from selected secondary schools. The theoretical section focuses on the theme of student’s disability and their special education needs from a psychological, social and historical point of view. The work also deals with the question of support for a student from his or her family and schoolmates during the student's studies and development. This foundation sets the prerequisites for leadership in their future. In the practical section, these conditions are the subject of a questionnaire distributed at secondary schools. The result is a set of recommendations for teachers and pedagogical assistants to improve collaboration in the school environment. Keywords: Inkluzivní vzdělávání; motivace; inovace; spolupráce s asistenty; pracovní prostředí; kolektiv třídy; vzájemná podpora a porozumění; Inclusive education; motivation; innovation; cooperation with assistants; working environment; class collective; reciprocal support and appreciation Available at various departments of the ČVUT.
Inkluzivní vzdělávání na středních školách

Abstrakt Bakalářská práce pojednává o inkluzivním vzdělávání studentů středních škol a cestě k naplnění těchto ideálů. Cílem práce je popsat inkluzivní vzdělávání z několika perspektiv a analyzovat ...

Jirkovská Blanka; Edita Pattová; Lorenzová Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení
Zlámal Petr; Václav Rada; Bayer Jan
2019 -
Předložená práce zdokonaluje funkcionalitu předchozí generace řídicího software vyvinutého na Ústavu mechaniky a materiálů a rozšiřuje jej o ovládací prvky nutné pro řízení nově vzniklých experimentálních zařízení, jako je např. podpora měření při použití dvou a více siloměrů, použití teplotních čidel, teplotní a silové řízení apod. Nově vyvinutý software je multiprocesová aplikace, která se opírá o robustní multiprocesové jádro, což značně přispívá k vysokému výkonu aplikace. Modulární a dynamicky generované ovládací prvky uživatelského rozhraní umožňují velmi rychlou a efektivní adaptaci pro použití různých experimentálních zařízení. Řídicí software je v současné době plně využíván, byla díky němu provedena řada vědeckých i inženýrských měření a vznikla řada hodnotných publikací.The proposed thesis enhances the functionality of the previous-generation control software developed in the Department of Mechanics and Materials and adds specific controls essential for the proper operation with newly developed experimental devices, such as the support for multiple sensors (load cells, temperature sensors, etc.), temperature control, force control, etc. The control software is a multi-process application based on a multi-process core which results in a rapid performance increase over the previous-generation. Modular architecture of the user interface enables the very effective adaptation to various experimental devices. Currently, the control software is fully utilised in controlling the experimental devices in the department, numerous scientific and engineering experiments have been performed and many valuable studies have been published. Keywords: LinuxCNC; Python Interface; Python; řídicí software; multiprocessing; LinuxCNC; Python Interface; Python; control software; multiprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Modulární multiprocesová aplikace pro číslicové řízení experimentálních zařízení

Předložená práce zdokonaluje funkcionalitu předchozí generace řídicího software vyvinutého na Ústavu mechaniky a materiálů a rozšiřuje jej o ovládací prvky nutné pro řízení nově vzniklých ...

Zlámal Petr; Václav Rada; Bayer Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Alkohol a studenti středních škol
Dobrovská Dana; Milan Zinzer; Vobořilová Jarmila
2019 -
Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-empirická. V první části práce je uveden přehled odborných poznatků na dané téma, kdy autor čerpal z prací tuzemských autorů. V empirické části jsou prezentovány výsledky dotazníkové sondy žáků 1. a 4. ročníků střední odborné školy ve středních Čechách a jejich analýza. Jako doplňující metoda byl použit rozhovor s výchovným poradcem a metodikem prevence sledované střední školy, kdy oba komentovali výsledky dotazníkového šetření a konfrontovali je se svými zkušenostmi.The Bachelor thesis "Alcoholism among High School Students" deals with the alcohol misuse among secondary school students. The thesis is divided into two parts, the theoretical and empirical one. Introductory chapters of the thesis present the theoretical background of the topic. The second part - empirical one - discusses results of a survey focused on occurance, frequency and motivation of student behaviour as reflected in a questionnaire. Research sample included the first and the fourth school-year students. Opinions of two teachers involved in student guidance service and preventive activities were also analyzed in the text. Keywords: Alkohol; alkoholismus; závislost; prevence; škola; konzumace; motivace; Alcohol; alcoholism; addiction; prevention; school; consumption; motivation Available at various departments of the ČVUT.
Alkohol a studenti středních škol

Bakalářská práce „Alkohol a studenti středních škol“ se zabývá problematikou pití alkoholických nápojů u žáků střední odborné školy stavebního zaměření. Bakalářská práce je koncipována jako ...

Dobrovská Dana; Milan Zinzer; Vobořilová Jarmila
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases