Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 538676
Published from to

Návrh informační aplikace pro cestující v letecké dopravě
Hajzler Ota; Jakub Štros; Bergman Jiří
2021 -
Práce se věnuje návrhu mobilního softwaru, který využívá další chytré aplikace a jiné zdroje dat, pro výběr dopravních prostředků a optimalizaci cestovního času pasažérů v letecké dopravě. Aplikace by se měla používat na mobilních platformách a jak název napovídá, slouží k výběru optimálních dopravních prostředků při cestě na/z letiště a poskytnutí dalších užitečných informací při leteckém cestování.The thesis deals with the design of mobile software, which uses other smart applications and other data sources, to select means of transport and optimize the travel time of air passengers. The application should be used on mobile platforms and, as the name suggests, is used to select the optimal means of transport when traveling to/from the airport and to provide other useful information when traveling by air. Keywords: Aplikace; data; získávání dat; API; cestování; cestovatelská informovanost; návrh aplikace; iOS; uživatelský prožitek; uživatelské rozhraní; mobilní aplikace; Application; data; data acquisition; API; travel; travel information; application design; iOS; user experience; user interface; mobile application Available in digital repository of ČVUT.
Návrh informační aplikace pro cestující v letecké dopravě

Práce se věnuje návrhu mobilního softwaru, který využívá další chytré aplikace a jiné zdroje dat, pro výběr dopravních prostředků a optimalizaci cestovního času pasažérů v letecké dopravě. Aplikace by ...

Hajzler Ota; Jakub Štros; Bergman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech
Tichý Tomáš; Malvína Benešová; Šmerda Tomáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, vysvětluje pojmy spojené s analýzou rizik a její metody. Dále vysvětluje spolehlivost systému a pojmy jako spolehlivostní ukazatele a spolehlivostní zkoušky. Na konci práce se zabýváme návrhem a popisem vhodných metod diagnostiky a spolehlivosti pro predikci stavu subsystémů technologií v tunelech.This bachelor thesis analyses the current state of application of diagnostics and predictions and approaches to reliability models for tunnel technologies. The thesis defines tunnel as a system, describes the terms associated with risk analysis and methods. It also explains reliability of systems and terms like system reliability and reliability models. At the end of the thesis we work with the design and description of appropriate methods of diagnosis and reliability for predicting the state of technology of the subsystems in tunnels. Keywords: predikce; prediktivní diagnostika; rizika; analýza rizik; spolehlivost; spolehlivostní modely; prediction; predictive diagnosis; risks; hazards; risk management; reliability; system reliability; reliability models Available in digital repository of ČVUT.
Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, ...

Tichý Tomáš; Malvína Benešová; Šmerda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh a realizace evaluace use-case RLX v rámci projektu C-ROADS CZ
Lokaj Zdeněk; Vojtěch Sejkora; Vaniš Miroslav
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro evaluaci služby RLX v rámci projektu C-ROADS a její realizací. V první řadě byla provedena rešerše kooperativních dopravních systémů a pilotních projektů. Dále pak byla popsána služba RLX v rámci projektu C-ROADS ČR. Byla navržena metodika pro evaluaci této služby, které byla na pilotní skupině uživatelů reálně otestována. Na základě dosažených výsledků pak byly navrženy doporučení použitelné pro další rozvoj služby RLX.This diploma thesis deals with a new design of methodology, which can be used for evaluation of use-case RLX in project C-ROADS and its realization. Firstly, the thesis provides a research of cooperative transport systems and pilot projects. Then the use-case of RLX is described in the scope of C-ROADS Czech Republic. The new design of RLX evaluation methodology was proposed and then tested on a pilot group of users. Based on the acquired results, I proposed recommendations, which can later contribute to evolution of RLX use-case. Keywords: Kooperativní dopravní systémy; C-ITS; Railway Level Crossing; RLX; metodika; evaluace; Cooperative transport systems; C-ITS; Railway Level Crossing; RLX; methodology; evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace evaluace use-case RLX v rámci projektu C-ROADS CZ

Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro evaluaci služby RLX v rámci projektu C-ROADS a její realizací. V první řadě byla provedena rešerše kooperativních dopravních systémů a pilotních ...

Lokaj Zdeněk; Vojtěch Sejkora; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Model řízení a informování na úseku dálnice s využitím sčítačů dat a FCD
Tichý Tomáš; Adam Ulanovský; Nagy Ivan
2021 -
Tato magisterská práce má za cíl sumarizovat data o dopravě, které má Ředitelství silnic a dálnic k dispozici z vybraného úseku dálnice, konkrétně z dálnice D5 mezi Prahou a Berounem. Zabývá se způsobem a četností sběru dat z dostupných detektorů dopravy, jejich zpracováním a řeší použitelnost dat pro řízení dopravy, například pro liniové řízení dopravy.This master's thesis aims to summarize the data about traffic, that the Directorate of Roads and Motorways has available from a selected section of the highway, specifically from the D5 motorway between Prague and Beroun. It deals with the method and frequency of data collection from available traffic detectors, data processing and deals with the applicability of data for traffic management, such as highway management. Keywords: Plovoucí vozidla; FCD; řízení dopravy; monitorování dopravy; sčítač dopravy; ASD; dopravní simulace; predikce dopravy; Floating cars; FCD; traffic control; traffic management; traffic counter; ATC; traffic simulation; traffic prediction Available in digital repository of ČVUT.
Model řízení a informování na úseku dálnice s využitím sčítačů dat a FCD

Tato magisterská práce má za cíl sumarizovat data o dopravě, které má Ředitelství silnic a dálnic k dispozici z vybraného úseku dálnice, konkrétně z dálnice D5 mezi Prahou a Berounem. Zabývá se ...

Tichý Tomáš; Adam Ulanovský; Nagy Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče
Orlický Adam; Robin Medgyesy; Piksa Ondřej
2021 -
Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno několik inovativních řešení světelných prvků. Tato řešení budou zaměřena na snížení reakční doby při dojezdu vozidel do tvořící se kolony. Výstupem bude ověření vlivu těchto vizualizačních prvků na snížení reakční doby s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.The aim of this thesis is to explore current vehicle lighting technologies and to find out where they can help in terms of improving road safety. Then design an experiment in which several innovative light element solutions will be implemented. These solutions will aim to reduce the reaction time when vehicles reach the forming traffic jam. The output will be to verify the influence of these visualization elements on the reduction of reaction time with a view to improving road safety. Keywords: osvětlení; LED; bezpečnost; technologie; vozidlo; reakční doba; lighting; LED; safety; technology; vehicle; reaction time Available in digital repository of ČVUT.
Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče

Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při ...

Orlický Adam; Robin Medgyesy; Piksa Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji
Mík Josef; Pavel Kolář; Nováček Jakub
2021 -
Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která proběhla v roce 2013. Součástí diplomové práce je také schématický variantní návrh řešení rizikových křižovatek v zájmovém území.The aim of the master thesis „Safety measures on significant roads on Hradec Králové district“ is to retrospectively check safety on important roads following a safety inspection from 2013. The thesis also propose variant solutions of risky intersections in Hradec Králové district. Keywords: Bezpečnost silniční dopravy; pozemní komunikace; bezpečnostní inspekce; bezpečnostní audit; Královéhradecký kraj; křižovatka; úrovňová křižovatka; okřužní křižovatka; dopravní nehoda; nehodovost; celospolečenské ztráty; Road safety; roads; safety inspection; safety audit; Hradec Králové district; intersection; ground-level intersection; roundabout; traffic accident; accident rate; societal losses Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji

Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní ...

Mík Josef; Pavel Kolář; Nováček Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řešení kolejového uspořádání tramvajového obratiště Kotlářka v Praze
Pušman Vladimír; Jakub Hradil; Jiřík Filip
2021 -
Předmětem této práce je navrhnout několik variant úpravy kolejového uspořádání pražského tramvajového obratiště Kotlářka včetně navazujících úprav okolních ploch a objektů. Zvláštní pozornost je přitom věnována navýšení kapacity obratiště a možnosti zrychlení průjezdu přes kolejovou konstrukci v místě vjezdu do obratiště.The subject of this thesis is to propose several options of modification of the track layout of the tram turning loop Kotlářka in Prague including subsequent modifications of the surrounding areas and buildings. Special attention is paid to increasing the capacity of the turning loop and the possibility of increasing transit speed through the rail construction at the point of entry into the turning loop. Keywords: Tramvaj; Praha; Kotlářka; obratiště; kolejová konstrukce; zvýšení rychlosti; Tram; Prague; Kotlářka; turning loop; rail construction; speed increase Available in digital repository of ČVUT.
Řešení kolejového uspořádání tramvajového obratiště Kotlářka v Praze

Předmětem této práce je navrhnout několik variant úpravy kolejového uspořádání pražského tramvajového obratiště Kotlářka včetně navazujících úprav okolních ploch a objektů. Zvláštní pozornost je ...

Pušman Vladimír; Jakub Hradil; Jiřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích
Mach Pavel; Mehyar Najla; Ström Erik Gustav
2020 -
Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované jako D2D pár) přímo mezi sebou bez nutnosti přeposílat data prostřednictvím základové stanice. Data mezi zařízeními využívající D2D komunikaci jsou vyměňovány buď pomocí pásma určeného pro mobilní sítě (tzv. in-band D2D komunikace), nebo v pásmu, které nepoužívají žádná zařízení v mobilní síti (tzv. out-band D2D komunikace). In-band D2D komunikace zahrnuje dva alokační módy: sdílený a vyhrazený. Ve sdíleném módu, D2D páry využívají stejné zdroje, které jsou přiděleny konvenčním uživatelům buňkové mobilní sítě. Na druhou stranu, ve vyhrazeném módu D2D používají dedikované zdroje, které běžní uživatelé buňkové mobilní sítě nepoužívají. V obou přenosových módech D2D páry vzájemně sdílejí přenosové kanály, aby se zvýšila spektrální účinnost přenosu prostřednictvím D2D komunikace. V této disertační práci je navržen nový princip přidělování sdílených i vyhra-zených prostředků v případě kdy jsou tyto využívány více D2D páry současně. Dále je cílem práce optimalizovat alokaci zdrojů v obou módech. Za tímto účelem je navržen přístup založený na teorii her pro přidělování kanálů ve vyhrazeném režimu a heuristický algoritmus pro přidělování kanálů pro sdílený režim. Cílem obou schémat je maximalizovat celkovou kapacitu D2D párů při zachování jejich požadavků na minimálních kapacitu , a to jak v případě vyhrazeného módu tak i v případě sdíleného módu. Dále je navržena metoda pro maximalizaci kapacity D2D párů založená na kombinaci konvenční in-band D2D komunikace, která používá rádiové frekvence (RF), a out-band D2D komunikace, využívající viditelné světlo (VLC). K tomu jsou navržené dvě schémata výběru mezi RF a VLC pásmy pro každý D2D pár. Zatímco první schéma je založené na iterativní metodě potřebující znalosti interference mezi jednotlivými D2D páry, druhé schéma je založeno na strojovém učení využívající pouze minimální množství informací o kanálech mezi D2D uživateli v RF a VLC režimech. Výběr pásma, alokace zdrojů a další algoritmy správy rádiových zdrojů pro D2D komunikaci vyžadují znalost kvality D2D kanálů (tj. kanálů mezi D2D uživateli). Odhad kanálů mezi D2D uživateli referenčními signály použitými v klasické mobilní síti by vyžadovalo velké množství rádiových prostředků. Tato disertační práce proto navrhuje metodu pro predikci kvality D2D kanálů založenou na strojovém učení využívající pouze informací běžně dostupných v mobilní síti. Konkrétně se jedná o využití znalosti rádiových kanálu mezi uživateli a okolními základnovými stanicemi, ze kterých jsou následně predikovány kvality kanálů mezi D2D uživateli. Takto predikované D2D kanály lze poté s výhodou použít k provádění jakéhokoli algoritmu správy rádiových zdrojů, který vyžaduje znalost kvality D2D kanálů. Tato disertační práce také ukazuje, že znalost kanálů získaných predikcí lze využít nejen ke správě rádiových prostředků pro D2D komunikaci (např. pro nastavení vysílacího výkonu D2D uživatelů), ale také pro asociaci uživatelů v mobilních sítích s létajícími základnovými stanicemi. Výsledky provedených simulací potvrzují efektivnost všech navrhovaných řešení pro různé cílené problémy v D2D komunikaci. Tato dizertační práce, včetně různých navrhovaných algoritmů a predikčních schémat, tedy otevírá cestu pro nasazení D2D komunikace pro mobilní sítě příštích generací, a to především pro velké množství uživatelů v síti.Device-to-Device (D2D) communication is a promising technique to increase the capacity and the spectral efficiency of the future mobile networks. In D2D communication, two devices (denoted as a D2D pair) communicate directly with each other without passing through the base station (BS). This direct communication offloads the data traffic from the BS. The data between the devices in D2D communication is exchanged using either the conventional band of the mobile network (in-band) or another band that is not used by the underlying devices in the mobile network (out-band). The in-band D2D communication includes two modes: shared and dedicated. In the shared mode, the D2D pairs reuse the resources allocated to the conventional cellular users while, in the dedicated mode, the D2D pairs use their own dedicated resources that are not used by the conventional cellular users. In both modes, the D2D pairs can mutually reuse the channels of each other to increase the spectral efficiency of D2D communication. In this dissertation thesis, a novel principle of allocating shared as well as dedicated resources to every D2D pair, simultaneously, is proposed. Further, the resource allocation in both modes is separately optimized. To this end, a game theoretic approach for the channel allocation in the dedicated mode and a heuristic channel allocation algorithm for the shared mode are proposed. Both schemes for the dedicated and shared modes aim to maximize the sum capacity of the D2D pairs maintaining the minimal capacity requirements of the D2D pairs and the conventional cellular users in the dedicated and shared modes, respectively. Moreover, we propose a combination between the conventional in-band D2D communication that uses radio frequency (RF) and the out-band visible light communication (VLC) D2D to maximize the sum capacity of D2D pairs. For this proposed RF-VLC D2D, two schemes selecting between RF and VLC bands for the individual D2D pairs are designed. While the first scheme for RF/VLC band selection is an iterative interference-based heuristic approach, the second one is a quick machine learning-based band selection that relies only on a limited amount of information related to the channels among the D2D users in RF and VLC. The band selection, resource allocation, and other radio resource management algorithms in D2D communication require the knowledge of the quality of the D2D channels among the D2D users. The estimation of the D2D channels with the conventional reference signals consumes extra radio resources. Therefore, this dissertation thesis proposes a machine learning-based framework for the prediction of D2D channel gains by relying only on the commonly-known cellular channel gains between the users and the surrounding BSs. This idea takes advantage of the dependency of both D2D and cellular channels on the network's topology and environment. The predicted D2D channel gains can be used to perform any radio resource management algorithm related to D2D. Finally, this dissertation thesis shows that the users' cellular gains can also be used to predict, directly, the D2D transmission power setting or the association of users in networks with flying base stations. The results of the performed simulations confirm the efficiency of all proposed solutions for the different targeted problems in D2D communication. Consequently, this dissertation thesis, including the different proposed algorithms and the prediction schemes, paves the way towards the deployment of D2D communication for a massive numbers of D2D pairs. Keywords: Přímá kommunikace mezi zařízeními; přidělování zdrojů; rádiové frekvence; komunikace ve viditelném světle; predikce kanálu; strojové učení; teorie her; Device-to-Device communication; resource allocation; radio frequency; visible light communication; channel prediction; mahcine learning; game theory Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilé přidělování zdrojů pro přímou komunikaci mezi zařízeními v budoucích mobilních sítích

Přímá komunikace mezi zařízeními (D2D) je slibnou technikou pro zvýšení kapacity a spektrální účinnosti budoucích mobilních sítí. D2D komunikace umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními (označované ...

Mach Pavel; Mehyar Najla; Ström Erik Gustav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vliv průmyslové praxe na odborné a moderní vzděláván chemických inženýrů: rozvoj stolic pražského technického učiliště a jejich administrativní a odborné obsazování v návaznosti na průmyslový rozvoj v českých zemích od roku 1870 do roku 1920
Efmertová Marcela; Pavel Borkovec; Semotanová Eva
2020 -
Disertační práce je příspěvkem k vývoji oboru potravinářské chemie na C. k. České vysoké škole technické v Praze (a poté Českého vysokého učení technického v Praze) v letech 1870-1920. Zachycuje zejména vývoj a rozvoj výuky chemických oborů a jejich moderní zapojení do procesu industrializace a především druhé fáze probíhající průmyslové revoluce v českých zemích. Historie chemie a chemického průmyslu byly již dříve hojně popsány, avšak vyjma konkrétní činnosti a informací o samotných vyučujících tohoto oboru, kteří na škole působili a pracovali v jednotlivých odvětvích potravinářského průmyslu. Právě oni měli zásadní úlohu při formování budoucích techniků-praktiků chemického průmyslu a následného vytváření technické elity. Analýza jejich působení je také hlavním úkolem předložené disertace, z něhož vycházejí další otázky této práce. Vedle úvodní kontextuální části obsahuje disertace dvě hlavní analytické části, ve kterých je představena a rozebrána činnosti dvou generací vyučujících, kteří se ve sledovaném období na české technice v Praze vystřídali a kteří svou činností, dílem a zapojením do života české společnosti sami tvořili součást její technické elity.The thesis is a contribution to the development of the field of food chemistry at the I. & R. Czech Technical University in Prague (and then the Czech Technical University in Prague) in the years 1870-1920. It captures in particular the progress and development of teaching chemical disciplines and their modern involvement in the process of industrialization and especially the second phase of the ongoing industrial revolution in the Czech lands. The history of chemistry and of the chemical industry has been widely described in the past, but with the exception of specific activities and information about the teachers of this field themselves, who worked at the school and worked in various branches of the food industry. They played a crucial role in the education and training of future technicians-practitioners, the chemical industry and the subsequent creation of a technical elite. The analysis of their influence is also the main topic of the present thesis, from which other questions of this work derive. In addition to the introductory contextual part, the thesis contains two main analytical parts, in which are introduced and analysed the activities of two generations of teachers, who worked at the Czech Technical University in Prague in the period under review and who, through their activities, work and involvement in the life of Czech society, formed part of its technical elite. Keywords: Historie techniky; historie chemie; C. k. Česká vysoká škola technická v Praze; České vysoké učení technické v Praze; František Štolba; Antonín Bělohoubek; Karel Preis; Karel Kruis; Karel Andrlík; Josef Hanuš; Jan Šatava; profesorský sbor; potravinářský průmysl; potravinářství; cukrovarnictví; pivovarnictví; kvasný průmysl; potravinářská chemie; History of technology; history of chemistry; I. & R. Czech Technical University in Prague; Czech Technical University in Prague; František Štolba; Antonín Bělohoubek; Karel Preis; Karel Kruis; Karel Andrlík; Josef Hanuš; Jan Šatava; board of professors; food industry; sugar industry; beer industry; fermentation industry; food chemistry Available in digital repository of ČVUT.
Vliv průmyslové praxe na odborné a moderní vzděláván chemických inženýrů: rozvoj stolic pražského technického učiliště a jejich administrativní a odborné obsazování v návaznosti na průmyslový rozvoj v českých zemích od roku 1870 do roku 1920

Disertační práce je příspěvkem k vývoji oboru potravinářské chemie na C. k. České vysoké škole technické v Praze (a poté Českého vysokého učení technického v Praze) v letech 1870-1920. Zachycuje ...

Efmertová Marcela; Pavel Borkovec; Semotanová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vývoj vysoce únosného energii absobujícího, systému s kontrolovanou deformací
Sovják Radoslav; Petr Hála; Zeman Jan
2020 -
Přestože počet smrtelných dopravních nehod klesá, podíl kolize motorového vozidla s pevnou překážkou na počtu úmrtí zůstává neměnný. Za účelem snížení závažnosti těchto nehod a s tím spojených rizik siliční dopravy je v této práci představen nový nosný systém pohlcující energii složený z křehkých bloků s buněčnými strukturami. Tyto bloky jsou navrženy tak, aby pohlcovaly rázovou energii pomocí postupného křehkého kolapsu jejich buněčných struktur, přičemž jejich buněčné stěny mohou sloužit jako nosné prvky. Navržený absorbér byl podroben testovacímu programu, který zahrnoval kvazistatické zatížení generované hydrostatickým zařízením a nárazy 50kg závaží s plochým čelem, 1000kg vozítka s plochým čelem a 1100kg osobního vozidla. Během nárazu osobního automobilu nedošlo ke zmáčknutí deformačních zón vozidla, byl odstraněn zpětný ráz a vozidlo bylo postupně zpomaleno. Bylo demonstrováno, že absorbér složený z bloků s rozdílnou odolností proti nárazu je schopen absorbovat různé úrovně kinetické energie. Tato práce zároveň obsahuje srovnávací studii nárazové odolnosti bloků s různými buněčnými strukturami. Bylo ukázáno, že relativně malé změny v buněčné struktuře mohou vést k výrobě bloků s rozlišitelnou úrovní odolnosti proti nárazu a bylo uvedeno několik poznatků, které by mohly být použity během budoucího návrhu bloků. V rámci této práce je představen výrobní proces absorbéru vyrobeného z vysoce výkonného betonu. Využití tohoto materiálu zaručí absorbéru dostatečnou životnost v nepříznivých prostředích, přičemž jeho výrobní náklady zůstanou přiměřené a bude možné jej sériově vyrábět. Všechny složky použité během výroby jsou běžně dostupné ve velkých objemech za rozumnou cenu a výsledný materiál se vyznačuje dostatečnou objemovou stabilitou a velmi nízkou porozitou, díky čemuž je vysoce odolný. Tyto specifikace umožňují širokou škálu použití a to i v místech, kde nelze instalovat doposud známé absorbéry. Záměrem je nahradit kameny a pevné bloky v propustcích navrhovaným absorbérem, ale hypoteticky by tento absorbér mohl být také použit v jiných konstrukcích, které představují rizika kolem silničních cest nebo při ochraně mostních pilířů pod vodou. Správná funkčnost absorbéru byla demonstrována pomocí experimentálních metod a ověřena numerickými simulacemi. Vyvinuté numerické modely dokážou nejen replikovat pohyb narážejícího tělesa, ale také postupný kolaps buněčné struktury a mohou být použity v rámci budoucího výzkumu. Tato práce zároveň položila základní kámen pro spolupráci se soukromým sektorem.Even though the number of deadly traffic incidents is decreasing, the proportion of motor vehicle crash deaths involving a collision with fixed objects is not. To address this issue and consequently to decrease transportation hazards, a novel load-bearing energy-absorbing system (EAS) comprised of brittle blocks with cellular structures is presented here. The brittle blocks are designed as cushioning elements dissipating the impact energy because of the gradual brittle fracture process in their cellular structures with their cell walls serving as supporting elements. The EAS is subjected to a testing program involving a quasi-static load generated by a hydro-static loading machine and impacts of a 50~kg flat-nosed impactor, a 1,000~kg flat-nosed cart, and a 1,100~kg passenger vehicle. During the conducted car crash test, the crumple zone of the car was not crumpled; car bounce of was eliminated and gradual deceleration of the car was recorded. It is demonstrated that EAS is able to gradually absorb different levels of impact energy by combining blocks with different crashworthiness, and the comparative study on the crashworthiness of blocks with different cellular structures is presented. It is shown that relatively small changes in the design can lead to the production of blocks with distinguishable levels of crashworthiness and several observations that could guide future crashworthiness design are given. High-performance concrete (HPC) is proposed as a base material and the production process of such EAS is presented. Use of HPC makes EAS suitable for use in harsh environments while still keying an eye towards reasonable production costs and the ability to be mass-produced. All components of the HPC employed are commonly available in large volumes for a reasonable price, and the resulting material is characterised by reasonable volume stability and very low porosity, which makes it highly durable. These specifications allow for a wide range of applicability even in places where currently produced energy-absorbing systems cannot be installed. The focus is on replacing stones and solid blocks in cross-drainage culverts by the proposed EAS as cushioning element, but hypothetically it could also be used in other structures which pose risks around traffic lanes or in underwater protection of bridge piers. Proper EAS functionality is demonstrated using experimental methods and validated by numerical simulations. The developed numerical models are able not only to replicate the motion of the impacting body but also the gradual fracture process of the cellular structure and can be used in future research. This thesis additionally laid the cornerstone for cooperating with a private sector partner. Keywords: Energii absorbující systém; vysoce výkonný beton; buněčná struktura; křehký kolaps; zatížení rázem; Energy absorbing system; high performance concrete; cellular structure; brittle collapse; impact Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj vysoce únosného energii absobujícího, systému s kontrolovanou deformací

Přestože počet smrtelných dopravních nehod klesá, podíl kolize motorového vozidla s pevnou překážkou na počtu úmrtí zůstává neměnný. Za účelem snížení závažnosti těchto nehod a s tím spojených rizik ...

Sovják Radoslav; Petr Hála; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases